Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1982 Cumhuriyet 7 Ankara 3. Ticare Mahkemesi Baskanı, Cumhuriyet'in sorularım yanıtladı: "Banlerlerin tasfiye işlemleri iki nla kadar sürebilecek^ Enş. Banker Kararnomesinln oçıklanmosı gereken ve eksık kalon maddelerı bulunduğunu Ö2 belırterek ıBunun dü ANKARA Odeme güclf zeltilecsğini samyorunu dedı. ğü cnde bulunan bankerlen Işlernieri hakkında 14 OG< Bazı bankerlerın tSırdaş he 1982 tarihlnde cıkan kann sap» <dı verılen banka hesap hükmündeki korarnameye ölarına para yatırmalcrı konure, Ankora'da tosfiye işlerde sunia bir şey yapılamoyacağırini yapmakla v© yürütmfcle nı nyieyen Enş, fihbar yopıgorevlendirılen Asiiye 3. Toa lıp, kanıtlanırsa bu hesaba el ret Mahkemesi Başkanı G6 koyırızs şeklınde konuştu. nen Enş, tasfiye işlemlerinin ^kara'da tasfıye Işlerinl en erken 8 ay. en gec Be 2 yöetecek 3 Tıcaret Mahkeme yıl ıcinde tamamlanabileseğisim Başkanı. Cumhuriyet mu nl ve alacaklılorın bu süıe so hOirinın sorularını şöyle yanunria paytarını alabileceklerırtladı: ni sandığını söyledi. Gdnen Bonkerlerin tasfiyesl lcin Hasan UYSAl çıkarlarına yonelk olarak ha zırlanmış. Banker mudı ılış kisinde pora yatıranların liaklarının korunmasına yönelık ve surotli bıcımde sonuçlandınlması öngorülmuş. Ancak acık ianması gereken değişik yoruma acık bazı maddeler var. Ayrıco eksik yönleri de var. Örnek verebilir misiniz? Mesela, bankerlenn vere cekleri beyanname iie, halen çıkarılon kararnameyl uyguolocak ve borc ilışkisi icinde loyacak bir kişi olarak karar buiundukları kişilerı, adresierinameyi nasıl buldunuz? ni. aldıklorı ve verdıkleri para Bir kere şu gercek kl, mıktarlarını, anlaştıklorı falz kararname iyi niyetle ve bon oranını, yaptıkları ödemelerl ker olacaklılarının tamamen ve kalan mıktarian, bütün belt Gönen Eriş, Banker Karamamesinin çok iyi nıyetle hazırlandığını, ancak açıklanması gereken ve etesife yanları olduğunu belırterek, kararnamenin lcra İflas Yasası ile çelişmediğini. sadece yasanın ağır ışleyen mad delerini hızlandırdığını açıkladı. ge ve dayanakları İle mnhkemeye bıldırmeleri şort koşuidu. Ancak bankerlenn hangı tarıhe kadar başvurmalcn ge rektıği belırtılmemış. Sonra boşvurma zorunda olan banker başvurmazsa, alocaklılar da başvurmazsa, bu durumda ne olacak? Bu madde acık kalmıştır. Bankerierın tasfıyesi ICin oluşturulan kurulların calışma duzenieri belırlenmemıştir. Bir başkanları oiması şart tır. Sonra korarnamenın 12. rroddesinde. vereceğimiz kararlorın 50 bin lırayı aşanlari lcin temyiz volu ac«k tutulmak tad.r. Oysa mudılerın hemen tama mının bankerden aıacoğı meb lağ 50 bın lironın uzerındedır. Bu durumda karorların yüzde 90'ına Itıraz olacak, işlemler uzayacaktır. Ancak bu oksayan maddelerin değıştırılerek, düzeltıleceğıne, açıkıık getirileceğıni sanıyorum. Tasfiye işlemleri ne kadar sürer? Daha doğrusu, alocaklılann eline para ne zaman gececek? Bunu hencn şu tarıhîa diye belırtmek cok zor. Banker mudı orasında iyi nıyettı bır ilışki sürer ve devam edersa ve alocaklı sayısı 300 400 u gecmezse 8 aylık bır sure sonunda hısselenne duşenı alırlar. Ama bını gecen alacakiısı oian bır büyuk bankerın işlemleri bir yıldan once tamam lanamaz. Hele banker ıyl nıyetlı değilse o zaman süre cok daha uzar, 2 yılı bulur. iyi niyetten kastınız nedlr? Örneğın banker. ceklerde kl Imzayı ınkâr edebılır. O zaman İşlemler doğal olarak uzar. Kararlara itıraz edebılır, gene uzar. Ya da beyannamesıni vermez. İşlemler uzarsa geclcl ödeme yapabillriz. 3. Ticaret Mahkemesi Başkanı. tasfiye işlemlerinm uzama sı halınde gecıci ödemede bu lunabılecekierını belırterek, •Bir bonkerin alacak listesi belirlenip keslnleşti diyelim. Tasfiye masasında da bu ban kerin 300 milyon lirası bulunuyor, ancak daha satılacak mal varlığı var. Biz malın satımını beklemeden ilk etapta bu cldeki 300 milyonu eşit olarak dağıtabiliriz» dedı. Gönen Eriş, kararnamedekı maddelerin, icra İflas Yasası ile çelişmesı halinde ne olacağı bicimindekl soruya şu karşılığı verdi: Bence kararname, lcra İflos Yasası ile celişm'yor. Sa dece yasanın ağır işleyen mad delerine surat kazandınlmıştır. Kararnameyle, İcra İflas Ya sasının hükümleri değıştirıimiş o'mamaktadır. Kararnamenin hükümleri. yasanın kapsamı İle gecerlıdlr. Bu hızlandırma olayı, bonker oiayına ozgüdür. Tasfiye İşlemler! bitincs, icra İflos Yasası tekrar gecerli olacaktır. Bankerlerln mal varlığı saptanırken, bazı bankerlerin glzll hesap, sırdaş hesap gibl banka hesaplanna yatırdıkları paralar ne olacak? Bankerlerin tüm banka hesaplarına el konmuştur. Ban kaların bu konuda bilgl vermeleri de öngörülmüştür. Ancak sırdaş hesapta yatıran ve alacaklı belll değıldır. Bu acıdan el koymamız mömkün değil. Eğer Ihbar yapılır ve bu kanıtlanırsa el koyarız. Tasfiye Islemine glden banker, esine, dostuna cok ya zarsa ve bu klşiler de listeye islmlerlni yazdırırsa ne ola cak? Bu kanıtlanırsa tabil kl blrşey alamazlar. Ancak bunu kanıtlamak cok guc. Bizlm ya salarımız İyi niyet ıcln gecerI!, art niyet olursa bu konuda olduğu gibî birsev yapamayız. Banker, 2 yıl icinde 3. şahıslara taşınmaz mal sattıysa veya aıacaklılardan birı, ya da birkocı haciz koyup, işlem lerini yaptılarsa, bunlar da ge rl alınabilecek mi? Rehin, ya da ipotek konulmuş mallar ne olacak? Banker 3. şahıslara gerçek bedeli üzerinden satış yap tıysa, bu durumda mal kacırma eylemı olmadığından bu mallar tasfiye Işlemmin dışında kalır. Haclz Işiemi 14 ocoktan önce yapılmış ve alacaklı parasını almışsa, bunun Içinde birşey yapılamaz. Rehin konmuş, ya da Ipoteklll mallonn tasfiyesinden sonra rehın koyan ya da İpotek koyan. parasını öncelıkle ve tamamını alır. Bundan para artarsa. tasfiye masasına girer. Örneğin ipotekll mal, 100 blne satıldı. ipotek koyanın 90 bin alacağı var. O tokdirde 90 bininl alır. Ancak kararnamenin yürurlüğe gırdiğı 14 ocak tarıhlnden sonra bankerlerin ve alocoklılannın ycjpacGklan ne olursa olsun, her türlu to Yeresen'în baskanlıgı Adona'da, Çukurova Gazeteciler Cemıyetı'nin olagan Genel Kurulu yapılacak bugün. Gecen kongrenin epeyl yankısı olmuştu. Nedense bu yıl cok sesSiz bir gidişi var günlerin. Kımse ilgılenmiyor bıle.. Hic kimse, kimlerın görev isteyıp istemed.ğinl sor muyor ama, bır şeyi de he men herkes merak edıyor: Eski gozetecilerden Osman Yereşen, bu yıl Kongre Boşkanı oiocak mı? Zira, Osman Yereşen'in Kongre Başkanlıkları epey ünludur. Gecmış yıllarda Işine gel medıği icın rahmetll Çoban Yurtcu'yu yıllarca futbolculuğunu ve Boşkanlığı nı yapnğı Seyhanspor Genel Kurulundan, «Slz bu kulübün üyesl değilsinlz. Defterlerde adınız yok» dıyerek dışarı cıkardığı hâ lâ soylenır. Ve Osman Yereşen, Çoban Yurtçu'nun vefatından sonra Seyhanspor Kulubu Başkanı oldu gectiğlmız hazıranda. Seyhanspor İse yıllarca savaşım verdlğl, blrincllikler kazandığı Adana Birincl Amator Llgı'nde bu yıl küme düştu... Simdl, herkes bunu anımsotarak birbırlne soruyor: Osman Yereşen bu yılkl Çukurova Gazetecller Cemiyeti'nn Kongresinde Divan Başkanı olacak mı? Bakırköy Agır Cezaya atanan yargıc akıl hastanesine sevk edildi Selim YALÇINEI Çaiakkale Ağır Ceza Mah 1 mesi nde üye olarak göt' yapmokto olduğu sırada duS ma saionu duvarlarına d<i«ik sloganlar astıran Yaıc Nurettın Barut, daha sı r a gecıci görevle atandığı B^rkov Adlıyesj tarafından da «akll durumunu n sopta'bilmesi amacıylo» Bakırkö»f<uh ve Smir Hostolıkları Htfl™si Soğlık Kurulu na sevkedildi. Yargıc Barut durusma solo nunun duvarlanna cAdalet Ev renin Temelidir», lAdaleti Ayakto Tutunuz» ve «Adoletl T! tizlikl e Koruyunı bicıminde sloganlor yazılı kâğıtlar astırmıştı. Yargıc Nurettın Barut tarafından ostırılan yazılor Çanak kale Cumhuriyet Savcılığı'nca indırildi. Durumdan haberdar edılen Adalet Bckonl'ğı. Adolet Mufettişi Önal Beniı'yi olayı soruşturmakla görevlendirmlştı. Canakkale Barosu avukatla rınm tepkısı sonucu Baro, Ca nakkale Cumhuriyet SavalıĞı v e Adalet Bakanlığı Adalet Müfettışi Benli konuyu kendl ocılarından ele alırlarken Yar gıc Nurettin Barut istanbul'o. Bakırköy Adlıyesi'ne gecıci go revle atanmıştı. Bckırköy AdHyesi'ne atondıktan sonro Bakırkov Ağır Ceza Mahkemesi'nde herhangi bir görev almayan Yargıc Barut'un ckıl durumunun tesbiti Adalet Bakaniığı'nca Bakırköy Cumhuriyet Sovcılığı'ndan ıstendi. Bu ıstem üzerıne Bokırköy C'jmhurıyet Savcılığı, Bckırköy Ruh ve Sinir Hosta'ıkları Hostanesi Sağlık Kurutu'ndan, Yargıc Barut'un durumunun saptanmasını ve sonucun ken dılerine bildirilmes'ni ıstedı. Nancy Reagan'ın gardrobu armağan giysilerle dolu Başkan Reagan'ın eçi Nancy Reagan'm kendisln» armaean edüen her türlu giysi sayeslnde (spor giylmden gece kjyafetlerine kadar). binlerce dolar tasamıf ettigi açıklandı. Bayan JVancy'nin basm sekreterl Sheila Tafe'ia bildııdiğine gore, modaya çok meraklı olan •Birind Bayana., ABD nın en urdu rnodaevlerinden armagan yagıyor. Basm sekreteri, Bayan Nancy Reagan'm şimdiye dek. kaç giysi kabul ettigi ve bunların değeri konusunda ıse bılgi vermedi. Bayan Nancy Reagan özel lıkle Bıll Blass, James Calanos ve Adolfo gibi, ABD'nia ta.nınmış modacıları tie ilgileniyor. Annaganların çoğu da bunlardan geliyor. Öte yandan, Nancy Reagan'm en sevdlgi yemişin İse muz olduğu açüdandı. *Redbook* dergisınin bildirdiğine göre Nancy Reagan geceleri uykusu kaçtıgında. hemen buzdolabma gıdip meyve yiyor. Yediği meyve de çoğunlukla muz.. him kimi ayartıyor? Oı? Haberler S*isl Fransa'da artık kadj işçilerın Ucret ve çalışma sa#rı yanın da bir sorunlan daj var: Yöneticiler taralmdan fiıkıştınlmalan ve oralannr buralarının ellentnesi. Bu konu öylesınfankı uyandırdı ki, mahkemsrde dava konusu olmakla ..lmadı, CT FD, CGT gibî üHiin iW büjük işçi sendikajda çeşitli açıklamalarda bırfarak kadın üyelerinta hakla'u savundular. Yöneticilerin *am işçileri, çalısanlan nasıpıkıştırdıklan, okşadıklan. «I/Îonde» da he lirtilen örnek aylarda şöyle belirtiliyor. Bavan, bir (bah çalıştığı işyerinde makijam bozulması üzerıne, gürıdi&ini çıkarmak için. aynı kulusun bır başka fabrikasına fP»ek zorunda kalır. Personelsfi, kendısinî götürme öner^âe bulunur. Sel, bayan X'i )tiirürken. voîda aniden araisını durdurur ve kadını okşîiaya başlar. Bayan X solPİu' Bavan X, fi ay boyunf olaydan kımseve söz ermeî çünkii muhafazakâr ve çiineen bir kadmdır. Ancak. sıdika tarsfından dütoplantıda olaydan FRANSA'DA ÇALIŞAN KADINLAR, YÖNETİCİLERİN SARKINTILIĞINA UĞRAMAKTAN YAKINIYORLAR. sözedıverır. Sendika da daha sonra işyeri personelini toplantıya çağınr. Toplantıda bir kadın. bayan X'in arüattıklarını teyid eder nitelikte konuşur: «Bizi bakı?lanvla soyuyor. Elltrivle kalp çlziyor. Onsel imalarda bulunmaksızın iki dakika eeçiremlyor.» Sonuç: tki kadın lşçl de personel şefini dava ederler. Personel şefi de kadınlarm kendisini «sadist», «mütecaviz» göstererek haysiyetiyle oynadıklan gerekçesiyle karşı dava açar. Personel şefi, davayı kaybeder. Temvjze başvurur, orada da kaybeder... Ülkedeki çeşitli işyerlerindî. yöneticilerin cinsel dürtülerine yeterince yanıt verememenin, berabermde ısten atılma tehlıkesıni de getirmesi gerçeği sendika terasilcisl BrİKitte'nin Ş" sozlerinde ifadesini buluyor: «BD tür problemi olan birçok Inz tanıvorurn. Ama. konıışmava cesaret edemiyorlar. Kocalanna. sevgllUerine ne dlyeceklerini büemiyorlar. Ve konuşan bir kadının işini yitirnıe tehlikesl var. Yöneticilerin cinsel isteklerini işyerleruıde bır lürlü Irenleyeraemeleri olgusu, CGT"nin Kadın Işçiler bolüraünün Şart' ınm ilk sırasmdaki raaddeye de konu olmuş. Bu madde de «Kadınlarm ve genç kulann onurlsnna saygı, eskilerin yeallerl czmesinin, eriyetlerln, küfürlfrin, cezaUrın durdnrulma si» sözkonusu ediliyor. Peki tüm bunlara karşm erkekler ne diyor? «Bunları büyütmenin anlamı yok, yani işyerinde sürtünmek yasak mı?» Bir yönetici de kadınlar diktasına şu sözlerle karşı çıkıyor: «Zaten tahrik eden kadınlar. Biraz yatıp kslkarak. biraz orospulok yaparak. işlerinde ilerleyeceklerini söylüyorlar. Ben şahsen erkeklrrle çabsmayı terclh ediynrum. Kadınlarla çalışıldıği takdlrde henaman bir cinsel saldın hsvası vardır.» Suçu kadmlarda bulan, kadınlar da yok değil. îşte bir Parisli İşçi lcftdın şövle diyor: «Tertl almak Için, Töneticilerin cinsel dürtülerine >anıt veren çok kadın var.» Bir sendikanın erkek temsilcisi ise, soruna felsefi açıdan yaklaşıyor ve •Cinsellikte zorlamayla. isteyerek kabul ctme araaındatd sınır nerede?» diye sonıyor. «Le Monde> bir örnek olayı da ABD"nin ünlü haftalık ekonomik dergisl «Fortune»e dayanarak Teriyor. Portune'de 1980 ekim aymda büyük puntolarla çıkan bir yazıda Billy İle Mary' nin öyküsü anlabhyor. Mary Cunningham 29 yaşmda sanşın bir beyandır. Güzeldir. Harvard diplomalıcUr. Bir şirketin önemli bir servislne Başkan Yardımcısı olarak gırmıştir. Işindeki başarısı birço'c dedikodunun doğmasma neden olur. Denir ki, yönetici Pilly iie Mary arasında bir aşk var. Mary Cunningham'ın işinde hızla yükselişi, yöneticiyle arasında olduğu söylenen ilişkiye bağlamr. Ve Mary istifa ederek çekip gider. Fortune. böyle söylentilerin yiiksek düzeydeki kadınlann çalışmalanm güçlükle yürütmelerine neden olduğu şeklinde bir yorum da yapıyor. Kasfelli, kampüs ve yerleske.. Cevher özden adı, Banker Kastellı A Ş.'ne para yatıranlar ıcm ayrı bir anlom, para ihtıyacı ıcınde olan kuruluşlar ıcin de bır başka anlom taşıyor. Özden, son aylarda «bağışı istemlerınden bır türiü ken dmı kurtorcnıyor. Bu arada, neşelı bır yapıya sahıp olan Cevher Özden'ın bu tur bağış toreniennde cok keyıflı olduğu da gozlenıyor. Boğazıci Unıversıtesı Rek töru Prof. Semih Tezcan'a derın bır «Ohh!» cektırerek B. U. Eğıtım ve Araştırma Vakfı'na tam 10,5 mlyon lıra bağışlayan Ozden ı l e Tezcan arasında, bağış töreni sırasında şu konuşma gecti: Vakfımıza 10,5 milyon lira bağışlavan Scyın Özden'e cok teşekkür edenz. Hocam bızı övmevin, b'zım bağıştmtz sizın yaptıklar'nııın yanında hıç ka lır paranın na onemi var? Teşekkür edenz. Bu arada sıze Boğazıci Univer sıtesı'nirı bir şükran belge sını ve B. Ü. Eğitim ve Araştırma Vokfı'nın Yonetim Kurulu üyellğıni de ver mış bulunuyoruz. Sağolun. Hocam merak ettim, sız nerelisiniz? Prof. Tezcan bu soru üzerıne Cevher Özden in ku loğına eğılerek bır şeyler soyledi. Ooo! Baştan söyleseydinız ya Hocam! Ama ben zaten anlamalıydım hamsi dılinden konuştuğumuzul. Cevher Bey, öğrencilerimiz icin bir yurt yoptır mok istiyoruz. Bu yurdun adını «Kastelll Yurdu» ya da «özden Yurduı koyabilır miyız? Tabil olur. Elinizda orsonız var mı? Var. O halde hemen bir rapor hazırlayın, yurdu ya palım. Teşekkürler, gelecek İCİn bıze umut verdınız. Umut değıl. Ben hayailer alemınde yaşamam, roporu getirın, yurdu yapa lım. Cevher Özden, biraz du rokladıktan sonra da şoyle konuştu: Hocam, merakımı cek tl. ikıde bır (kampus) diyor sunuz kampua ne demek? Bu soruya, Boğazıci Clnıversıtesı oğretım üyelenn den bır bayon yanıt verdi: Yerleşke. Yerleşke mı, biz nereye boğış yaptık yahu? KahkahQlar arasında ge cen bağış torenmden ayrılırken bıle Özden, Prof. Tezcan'dan öğrencı yurdu icın rapor bekledığını tekrarladı. Eskişehir Bankasında yenildik Eskişehir Bankası veya yenı adıyla Eşbank, gectıĞimız ay izmır'de yenı şube bınasını hızmete soktu. Efes Otelinde vsnlen resep 6iyonda Malıye eskı Bakanı Mesut Erez, Bankanın Yonetım Kurulu Başkanı olorak konuklarla tek tek ilgılendi. Bır ara İş Bankası Yonetım Kurulu uyeliğı ile akademısyenliğınl b.rlıkte goturen Prof. Cafer Tayyar Sadıklar ıle Erez arosındakı, «Bankacılık sohbeti» koyulaşırken, orkestra «Bethoven'in c9. Senfonisimdekı Shiller'e aıt «İnsanlığa Çağrı»yı çal maya başladı. Erez, her zamonki gulümseyen hali icmde, «Bankamızın ulusal olmasıyla öğünuyoruz. Ama senfoniniıı mesajı gibi bankacılığı da uluslararası anlamda yurutuyoruz» dedı. Bu nitelemede kuşkusuz en tüyuk pay yeni Bolge Müdürü Atilla Türkkal'daydı. Çünkü bankanın izmır' deki mevduatı 20 mılyor lıradan 400 milyona cıkmıştı. ingilizce girsin 84 renkli sayfaî Öyküler, çizgi romanlar, güncel konular, sozlük, ^ramer, aşama testleri, spor, mizah, bulmaca... Dinlenirken okuyun, okurken dinlenin İngilizcenizi ilerletin... Ailece! evınıze Den/zcîer ve Tek Cıda Is >• Tiirk tş ve Gıda îş Sendikası Genel Başkanı tbrahlm Denlzcier'in bugünlerde yogun TUrk İş çalışmalanndan başını kaldınp sendikası üe ilgilenmesl isteniyor. 2 ay sonra tek Gıda tş sendikasının yapılacak olan Genel Merkez Genel Kuruluna seçilecek ilyeler için şubelerde başlatılan çahşmalar oldukça ilginç geçiyor. Geçenlerde sendikanın 2 nolu İzmir şubesi Genel Kurulu yapıldı. Hayli tartışmalı gecen kurulun yankılan hala sıirüyor. 8 ocakta çogunluk sağ lanamadığından toplanamayan Genel Kurul 16 ocakta toplandı ancak burada seçim maddesine gelindiğinde sandıklarm kaçınldığı ve birçok kişinın birden fazla oy kullandığı saptanöı. Bunun üzerine seçimler 23 ocak gününe ertelendi. Bıtrada üç lıste katılmca oy dağılımı çeşitli oldu. En fazîa ovu alan listp seçimi kazandığını belirtirken şube yetkilileri bunun tüzuse ivkın olduğunu öne sürerek devir teslimi yap madılar. Hist! A. Si. BIZIMENGLISH Îngiüzce/Türkçe aylık dergi "İngilizce kolaydır" işci ücr=!ıerl yüzde 25, kereste fıyatları yüzde 30 zam gördü. işte kendine ozgü ekonomık başarı buna denir. Artık kereste, insandan fazla değe kazanıyor. Bo<an •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog