Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

umhuriye* 6 EKONOMİ 31 OCAK 1982 Cevher Özden kimdir ? 1931 vılında Trabzon'un Kastel koyunde dogdu Tıcaret Lısesınde ofeu au ve çesıtU ıilerde ça lıştıkian sonra 22 vıl once bankerbgp basladı h'alen Banker Kas'ellı Mentaş ve Bımtas gıbı onc'e uelei bankerlık ku ruluşlarının başlıca pa> sambı ve \onetım kurulu başkanı îevher Özden (Banker Kastelll), Ekonoml Ser visı Şefımız Osman Ulagay ıle... A . Gün A Catıka kimdir? 1946 da Kcr serı de üogdu ABDde \\ harton School of Fınance and Commerce ve G W'asf hıng on Unıversıtelerınde ehanomı ve pazarlama ogrenımı yaptıKtan sonra Merrıl Lvnch ban kerhk nuruluşunda çalıstı Kvruluşundcn bu \ana MEBAN ın Cenel Mudurü Osman Ulogay, Meban Genel Muduru Mehmet Gun Calıka ıle... Ulagay sordu, Ozden yanıtladı: Ulagay sordu, Calıka yanıtladı: ' Banka sektöründe hic bir sallantı söz konusu oiamaz 3ORU Cevher Bev, slre 6nce çunu sormok Istryorurm 1 fubotta yürürtuğe glrecek Sermcrye Plyasası Kanunu bankerlik kuruluşlorımn colışmo aianını smırlıyor mu?. ÖZDEN 1 şjbot'a yirurlüğe girecek olan Sermnve Plyasosı Yasosı bankerük a'onını sınırlamryor, sadece «yosanın •mrettlğl blçude ve emrettiğl yönd» çalışacoksını dı/or Bız, ban kerlık kuruıuşu olarok, bır mal> aracı kuruluş olarak yascya u/mok mecbu'ıyetındevız ve buna dünden hazırız Bız boyla bır yasava kovuşmanın sevıncı lcindeyız SORU Bu yasoykı bankerllk kuruluşlarının faalıyetlerl yalnrtca menkul değerlerin almvsatımına arocılık etmek ml olocok' OZDEN Maalesef öyle o'ocok Ama bu bir olcude \f\ oluvor Bu yasayla llgltı olan hısse senedı tahvıl ve mevdı.at sertıfıkaiorının olım ve sotımı bundan boyle menkul değerter borsosmda Iş'em gorecek'ır ki b z m arzurruz da za*en buederek soğladığımz kâr sizl tatmln edlyor mu?.. Bunun lcln ban kerlık yapmaya değer ml slzce?.. OZDEN Tobıı bır kâr sağlryor Ben enayı değılım kl ceblmden para vere/ım Cebımden nereye kodar paro verebllırım Serve; mı verecek kadar aptal mı/ım'? Delı mı/ım ben^ Br hıznetm mutScka bır bedelı vardır SORU Pekı, duşunduğunuz başka faalıyet alanları var mı' . OZDEN Br defa cok yakında altın tıcaretıne gecıyoruz Bevoğlu'nda şımdı Kastel Han 1 olan eskı Sapuncakıs Han' da bırıkl aya kadar altın tıcaretıne başlıyoruz SORU Nastl olacak bu?. OZDEN Bu şoyle olacak Bugün yasal olarak Ataturk al1 nları alınıp satılıyor Bız her şe/ı meşru y^pmak stedığımız lcın bunun alımsatımını yapacağız genış capta Bır de verlı ceklm kulçe altın var, onun t caretını yapacağız Ayrıco genış mktarda gaynrnenkul tıcoretı yopacağız SORU Aynı borsada mı'.. ÖZDEN A/nı borsada Bunun lcınde planladığmız 10 b n konutluk bir pro|8 var Burada gaye yurt ıçındekl konut acığmı kapatmak ve yurt dışınaakl vatandaştarımızı konut sohibl yapmok, Turkıyeye bağlamok SORU Efendlm şlmdl falz oranları konusuna gecmek ıstlyorum. Turklye'de enflasyonun duştuğu soyleniyor Bu durum da faızlerin geleceği ne olabillr? , ÖZDEN Şımdı bır kere Turkıye'de enflasyonun duşmesı lcın dovız acığımn kaponması ve enerp sorununun çozümienmesl lâzım Bu ikl sorun cozümlenmedıkçe bu ış olmaz. Turkıyede enflasyon durmuştur ama ış hayatı da durmuştur Iş hayctına oktıvıte kazondırdığımız taktırde enflasyonun ne bo,utIsra cıkacağını kss'ıremeyız. SORU Faiz oranları... OZDEN Arz ve tolebe göre faiz oranlannı aşağı cekebılmek ıcın bıze para gereklıdır Parayı nosıl bulabılırız'' Ya yobancı sermayeyi davet edeceksın yatırıma teşv k edeceks n Ya da paranı konvertıbl hale getıreceksın dış pıyasaya acılacaksın A/rupa bankalcrının yüzde 13 verdığı dolara 1516 vereceksm Sen kcpı/ı ac dolar a'tı cy sonra yedı a/ sonra gsisın . SORU Foızlenn dusmesl için yabancı sermayeyi zorunlu goruyorsunuz yani? OZDEN Bır başko faktör daha var Tür^ıyede benım olcume gore. 7 bın ılö 10 bın ton altın var Bunun bugünku reel değeri 100 milyar do'ar tutar Benım ıhtıyacım kac paraysa, Merkez Bankası olarak bunu haiktan topiarım. kendı rezervımı beth bır noktada tLtup fazlasmı dunya altın borsalarında oynarım ve Turkıye'ye dovızı bu şekılde sağlayabılınm Bugun bu ışı organıze etmemn tam zcmanıdır, cunku oy kaygısıyla bu ışın polemığım yapacak sıyası b r organ yoktur ortada .. SORU Bayle bır operasyon gercekleşirse. OZDEN Pora arzı fczlalaşacok faiz hadlerı otomatıkman cşağı duşecek, parayı satacak adam bulmok zoriaşacak. Şu anda pıyasada para acnğı var Işletme sermayesı yok, yatırım sermoyesı yok ıhracat sermayesı yok Onun ıçın faızier yuksek SORU Pekı tasarruf sahıbı oçısmdon faizlerin ya da gelir oranlarının gelecegı konusunda neler soyliyeblllrsinız7 OZDEN Bu bır yerde aoyum noktasına gelecektır 1982'nm ılk a!tı ayında ben acıklıyorum gelır oranlarmı yuzde 4 yanı dort puan asaâı cekeceğım Dokuzuncu ayda 4 puan daha ascğı çekılecek 1983 vılı boşındo ıse oranlorı yuzde 40"a ınd'receâım ve gunluk faiz uygulayacağım Bu kesındır Bu aşamada ortık fa zlerı yukarı çekmenın anlamı yok Halka yordımcı 0!dıktan sonra deyiete hukumete yardıncı olrranın zamanı gelnvşt'r hukumete yardımcı olmak ve faızlerı aşağı doğru Cekmek laziTai' ortık SORU Bu durumda, yanl bugun gelinen noktada tasarruf sahıbme ne tavsıye edıyorsunuz? OZDEN Tosarruf sahıbıne tavsiyem bır, kesmlıkle tefecıye. senet veya çek karşılığında para vermesın, kı, ıpotek karşıhğmda para vermesın Yapacagı tek şey parasını ya devlet tahvılıne yatırarak nısbeten az gel<rle tam guvence sağlasın, ya da daha fazla gelırie gene tom emnıyetle parasını banka mevdjat sertıfıkasına ya da guclu kuruluşlann tah'illenne yotırsın. Bunlann dıs'nda hıc bır şeye yatırım yapmasın Elınde sağlam tohvıl ve mevduat sertıfıkası varsa da h'c endışe etmes n soylentıler karşısında telaşa kapılmasın SORU Efendim son olarak şunu sorayım. Şubat ayında başloyarak bankaların da zor gunler yaşayabıleceği «öyleniyor. Sız bu konuvu nasıl değerlendınyorsunuz? r r OZDEN Bunlar tamarren t e v a t j d j . nvayettır, uydurmadır. Turkıye de bugun banka sektorunijn hıç b r kesımında sallantı yoktur ve soz konusu oıamaz Neden oıcma?'? Çurkü banka lara lımıte, yan smırsız mevduat sert fı<ası ıhrac etme v^tkısı vâren hukumet hıç bır barkann sallcnmas na goz yumamaz Ya Merkez Bankası şemsıyesı altına alır '»a konsorsyuma alır ve bunj halk anlamaz b !e Yanı pamge ^ol acacak her hongı b r olayı yaatmaz hjkumet Bu vuzde yuzdur "Gercek sermaye piyasasma gecis dönemini yaşıyoruz,, SORU Bur»da bfr şey sormak lstivortrm. Gallb» bfa^e bupflne kadar kJ, uygolamad» gelecek vadeden, ferçekten değer if»de edecek olanlusse senetleri pek halk» açümadj, bunlar dab* çok beUi ellerde k^ldı. Bunun da hisse senedi piyasasuun geU»mesinl sınırlayıcı bir rolu oVmuş Tnndur"! CALIK4 Kesmlıkle olmuştur. Bız de hisse senetlerini carüand.rma îeşebbus.erınrzde dıkkat ettııc, ısbsnalan olmakla beraSORT3 1 şubatta yürürUıfe çirecek olan Sermate I'ıvasası ber, gerçekten k»rh olan, ıstıkoal vadeden hisse senetlerini hıç lUnunn bankerlık kuTuluşUrnMn çalıştna alanını sınırlaoır mıiteşebbıs, belkı de haklı olarak, elınden çıkannak ısıemıjscak mıî yor Ama karlıUk potansıyelı çok duşuk, Delkı tıç dort sene t»ÇALtKA Büivorsunuz Sermaye Pıyasası Kanunu bir çerçeve mettu genrmevecek olan hısse senedı venp, «alın bunu satuı» kanun mahiietındedır ve ona canlüık getıreoek, calısma sıstedıvor Bu da bankernk kuruluşu ıçın cazıp olmuyor tabn. mını taym edecek olan unsur Sermaye Pıyasası KuruJudur kı, SORU Hısse senedi pıjasasmın gelişmesi için gerekli uçiınüıı kurul henuz bır ıkı haîta once yemm emo goreve başlamış cu faktor nedırî bulunmakfadır Aynca Kurul'un yenr° getınresı gereken pek Ç\UK\ Uçuncü faktor de ijn bir borsa slstemlnln kurulmmçok duzenleme Mah\e Bakanlıgı tehlıgıen \e kararnamelerle sıdır Sıstem dıyorum, çunkü I şubatta yururlüğe Eirecek bMi yerıne getınlmıştır son bır ay ıçınde B J nedenle samvonım kı. kanunun yürurluğe gınnesıvle kısa vadede pıyasada onemlı bır tedbırler var b j konuya ıhşkın. Burada bır sıstemden söz etmek mumkün değıl Bunlar çok acele olarak dıger tedbırlerle degışıkhk otmavacak Pankerlık alanmı kısıtlayıcı ve düzenlealman tedbırler mahıyetmde ve şu anda Menkul KıymeUer *e >ıcı bır takım uvgulamator zven ta'b'K edılmektedır 5u anaa. Kambıyo Borsası bu pıyasanın yukunü kaldırabılecek durumda SORt Biraı daha uzıın vadell bakarsak? değıl. Ve hattâ ne borsa yetkılılen ne de sermaye pıyasası kuÇALIK.4 1981 vılı sonunda yaşanan krız Sermaye Pıvasası Kuruluşlan yem dıızenleınenın nasıl ışlejeceğıne degln en Uİalc rulu ıçın zerrunı temızledı Şu habyle Seımaye Pıyasası Kurulu'bır fıkre sahıp degıl. Çıinku kâğıt üzennde çok olunüu olan bu auzenleme pratık açıdan çok buyuk problemler yaratabılıyor. SORU Baştaki konuya donersek, şlmdl saıuyonun ki, Serma>e Pivasası Kanunu, Maliye Bakanlığı tebliplerl ve dlğer duçizılen Bankerlik alanxnı kısıtlayıcı ve düzenleyici zeniemelerle deferler çerçeve bankerlik kuroluşlannın faaliyetlerıni menkul pazarlamasına sınırlamış bulunuvor... önlemler son bir ay içinde zaten alınmıştır. ÇALIK\ Son teblığ kesmlıkle her turlu tıcarı ve sınaı taalıyeBu nedenle 1 şubatta yürürlüğe girecek Ser tı \e ocnnç para verme ışlemını >asakladı Sadece uç kalem uzerınce alım satım ışlemı yapabüıyoruz bıliyorsunuz. maye Piyasası Kanunu'nun kısa vadede önem bORL Şıradi bunlardan hısse scnedıni konustuk. Mevdnat serli bir değişiklik getireccğini sanmıyorum. tifikasınm durumu hâlâ tartışüıyor, tahvilin sınırlan belli. Bu durumda bankerlik kuruluşları ne alıp satacak? Ç\L1K% Bır kere bankerlık kesımının toplam hacmı ocnka kesımme gore ÇOK kuçuk. Aralık ayındaKi tenuzlıkten soriid pıyasada kalan 810 kuruluştan 7 8'ının çapı da çok bujuk degıl, bunlar nıevcut tahvıl potansıjeliile ışını surdurebılır. ?jzunü na büyük olçude para pıyasasından tecrıt edılmış, cok smırh, ettığmız mal bulma, yanı men<ul değer bulma sıkıntısı üaha îonksıyonları belırlenmıs olan bır sermaye pıvasası emanet edıçok b^r ıxa buyuk kuruluş ıçın soz konusa olabüır. Buıuı çolıvor. Bundan sonrası ıçın, ben bıraz ıvnn«enm ou açıaan, bu zum olabılecek ıkı yemlüt var pıyasacla .. pıyasanın te«vıkme, yonlendınlmesır.e ımkan tanımak gerekıbORtr Neler bunlar? jor Bız 19H3 nlının subat ja da mart lymda sanırım ot\ırup şunlan soracagız Bırmci olarak sema^e pivasası gercek srüam Ç.AL1KA Bırıncısı, Sermaye Pıyasası Kanunu halka açık »no nıra ortaklıktarrn taiml ıhraç tavanıru tesbıt ederken, oer.naye da tesıs edıia' mı, Turkıve'de0 Ikıncsı tasarruf sahıbı gerçekten aıtı ıbtıvatlar dıye tesbit edıjor, bu tabvd ıhracını artırauılır. bıhnçlendır'dı m:' Aitematıt \anrım sahalarmın ne olduğunu îıuncisl Merkez Bankası'nın ocak ayı ortalannda, yayınladıgl anhyor, buna değerlendıreV>Jı>or mu' Uçuncusu, kı, bu çok teblığe gore kara ve zarara istîraklı belşe lhracı mümkun olaonemlı, hısse senedı pıyasasının ohvşturulması ıçın ılk adtmlar cak. Bu çok ılçmç ve uluslararası pıyasaya da yonelık tamamen aıldı r r 0 venı bır uygulamadır. Bu da sermaje ve ıştırakler toplamının, SORt" Ben de o konuda Wr soru soracaktım slze Meban'ın yedı katına, hatta Mahye'nın ıznıy'e on katına kaâar ıhraç edıba >ünde bazı çahaları oldu ama her halde bu alanda yapılacak lebılecek ve boşluğu dolduran bır araç olabılecek. Fakat tekrar çok sev var daha? edıyorum er. onemlısı hısse senedıdır ve bu pıyasayı ne yapıp ÇAL1K\ Tabn bu sonır.u çozmek ıçın h a r r bır farmul veredıp canlandırmak zoruniudur. mek çok zor Ama Turkıve de gerek arz geresse talep \onunden SORIJ Gorunur çelecekte bankerlik pivasasuıda nasıl bir g«lişme beklıjorsunuz? Ç\LIK\ Bız anıelıyat masasmdan yeni kalkmış. hacml sınırlı bır sektoruz Şımd! bu pıyasada bır yerleşme soz komau olaGeçen yıl bankerlik kuruluşları 90 milyarlık cak, astronomı.< cırolar gorulmeyeces, kar marjlannda aarajma olacak, vergı m'Or.eileîıyetı artacak Bunların hepsı yerleş'tıe açısertifika, 18 milyarlık tahvil pazarlarken, his sından yararlı ve gerekli bence Aynca laalıyet alanınm sınırlanbejkı sermave pt>ase senedi satısları, tüm çabalara rağmen 1 masından otaru üoğru Turlave'de ılk defa gerçekolacak ^unku sası oluşumuna bır gudum, bır zorlama milyan geçmemistir. Biz hisse senedi için para pıyasacıııgırjn artık bıttıgıne ınannorom Anoak şu nokta Malı bır «katalist» rolu oynayaı., asaralıcı bulsak bile uygun fiyat ve nitelikîe his rul çok onemuuzerıne pıyasaaa soyluyonım «uyandınnak» agısınsahıbını, basarak se senedi bulamıvoruz. dan bellı bır fonksıyonu verıne getıren, pıyasaya dınamıztn v« çesıtlı alternatıiler getıren bankerlık kunüuşlannın bu tonksıjonlannı s raurrnelen sağlanmalı. Ve yanlış tat'oıkatlarla sermave pıj'Esası, bır koşeje ıtJrruş japmacık bır altseRtor olarak /îalmamal! Bovle oıursa Turk ekononıSi buyuıc bır pot4insıyelciddl sorunlar var hısse senedı konusunda Bız bu konuda jenelden yoksun kalmış olacak 20 5117; 1! bankacıüğına, banxerlığıne hkle talep u^erınde dur'iruz «Fau hadlerinin bu kadar \uKsek ve gerçek bır rekabet ortamına geçmek guçleşecektlr. olduğu ve şirket kârlılıklanııın, temettuler nısbeten düsuk kaldığı bir dönemde elbette t3sırruf sahıbi her zaman me\dudt s>ertifıkasını \c\a tahvllı tercih edecektır» derız Oj'sa asıl dç|ınılmeyen mesele arz mesele'sı Çunku Turkıje'de yeterh miktarda Yeni yasanın iziıı verdiği kâra ve zarara işkahtelı hısse senedı bulunmaınakta Ornegm geçen yıl binsertirakli belge ihracıyla menkul değer yetersizlerın 90 mı^prlık sertıfıka, 18 mılyar'ık da tahvıl pazarlaması yaptığı so>lencığ: halde hısse senedı pıjasasuıc'a çok ıstememıze liği sorunu bir ölçüde çözümlenebiür. rağmen toplam c:ro 1 mılyan geçememıştır Yanı bız hısse senedı içm alıcı bulsak bıle o alıcmın ıstedığı duzeyde, miktarda \e fıyatta hısse senedı bulamıyoruz. SORU Son olarak tasarruf sahibine bu aşamadakl öneri tavsivelerinizı oğrenebilir miyim? ÇALIKA Eırıncı olarak tasarruf sahıbının her şeyde gıbı sağduyusunu kjllanması lszım Sanırun îj'z yaşanan ac» Borsayla ilgili duzenleme kararlan çok acele tecrubeler netıcesınde kımsenm kımseye bedava para vermeyeahnmış olup, kâğıt üzerinde olumlu görünen ceğını idrak etmış durumdayız Her yatırımda, mevduatr sertitahvıl ne olursa olsun, muayv bır bu düzenlemenin pratikte büyük problemler fısası, verımaltın, gayrımerkul, Rızıko arttıkça gelır deenartar, r.zıko denk.emı varoır. nzıko düştukçe verım de duser Bır kere buna dıkkat etmek liyaratması kaçınılmazdır. zım. Ikınclsı, lıkıdıte ımkanı onernü Turkıye'de tam gelışmis bır borsa sıs^emı olmadıgmdan menkul değerlerı ıstendığınde paraya çevırmekte zorluk olaoıHvor. onun ıçın buna da dıkkat etmek lazım Uçuncusu de «diversifikasj on» onemlı. Yanı 500 bm lırası oîan oır vatırımcı bıle tum parasını tek bır yere, tek. SORC Bu pivasamn canlandınlması İçin neler yapılabilır? bır j ı ; m m a yone teceğıne kısa, orta ve vızun vadeh ıhtıyaçlannı ÇALIK4 Pa pıyasanın oluşturulması ıçın uç şey gereKh Bı g^z onunde bıüundurarak cıegerlendjrmelı Hesabıra yapıp ne nncısı tasarruf sahıbmm bUmçlendınlmesı ve bununla Dirlıkte kadannı vadelı, ne kadarım vadesız yatıracak, hangi araçlara enflasyonun iionfrol altma almması ve faız oranlarının duşürulyaracak tesb t etmelı Hıç bır saha kapah olmamalı tasarnıl mesı tabn çok onemlı Ikıncısı bızım pıyasa tabırıyle mal uretısah'bme ve hıç bır tasarıuf salııbı butun varlığını tes bır aramı, yanı sashkh kuruîaşlar.n hısse seredı ıhracma yoneımelerı ca, te.< b'r vatır.na bag'amamatı. ve \enı kunılan muesseselerın de bu yone gı"melerı oneml: . EKONOMİDE DİYÂLOG ^ Hükümete yardımcı olup faizleri aşağı çekmenin zamam gelmiştir. Bu gelir oranlarrnı 1982'de 8 puan indirecefim, 1983 başmda yüzde 40 günlük faiz uygulayacağım. dur. Yalnız bence altının da bu borsoya Intıkal ettırılmesı cok esaslı o!ur Ve bu yasayla bırlıkte bankalar'n da kendl teşkılât larında bırer seksıyon kijrcrok genış haik kıtlelerıne h zmet et me olanağı buimalannı arzu edenm CunKU sarmaye pıyasosının arac'arı olan hısse senedı ve tahvılı halka tanıtmok ve buna cıddi bır huvıyet ve^mek lozırrdır SORU Pekl sizın kurulusunuz Banker Kastellı nasıl calışı yor şu anda?.. Yalnızca menkul değerierm pazarlanmasma aracılık mı edlyor? . ÖZDEN Banker Kastellı'nın yapmış olduğu olay şudur Paroyı dırekt tasarrufcudan olıyor, sanoyıcıye aktarıyor, tosarruf cudon alıyor, banka sektorune aktarıyor B'zım dışımızda cereyan eden ola^'or cok degış k Bıze yoîan parada holkm br ku rus rıskı yo'< Neden yok? Cunku nsk Banker Kastellı'ye aıt de ğil. Ben aracı kuruluşum. ben mal alıyorum. mal satıyorum Ve halka bır guvence verebılmek acısmdan halkın parasmı her an ceb'nde h ssedebllmesı ıç n «poronı Istediöin zaman gel ol» dıyorum SORU Diğer bankerlık kuruluşları da aynı şeyt yapmiyor mu? .. OZDEM Şımd' Panker Kastellı Mentaş ve Bımtoş dışın dak !er cesı fl ı ad'cr 01(11100 ocktan para topiamıslardır Nıtekırı £ 1981 yıhnda hedefi olmayıp yalnızca hevesi olan kuruluslar elendi. Biz ise imtihan verdik \e ocakta satısımm 25 milvara cıkardtk. 1981 yıhnda asolak o;u g bı covırda bıtm ş olan bankerienn tü mu elenoı Neye9 . Cüik u sag .ksız kurLİuşlardı ve bunlann rıe defı yoktu, hevesi vardı Ne/dı hevesı? Halkı dolcndırmak hevesmde^dıier Do cndırcbılr'ıklen kador doıandırdılar sonra da ış patlak verınre heps: pc'r patır dokuıcj gıttı SORU O ponık havosında sız eikılenmedınlz mı?.. OZDEN Bu clsy'or neiıcesınds 1981'ın son haftasında Banker Kastell Mentaş ve B mtaş, bu uc kurjluş /ec*ı günde tam 3 5 m 1/ar I ra pcra odeaı Ama 4 ocak 1982 den ıtıbaren de qjnde 1 rr.ıl/crın us'unde satış yapmava başladı Banker Kast^tlı Neden' Cunkj 0 iTiıhanı ><e'dı sınıfını gectı «DemeK ki burada bır aksaklık yok bır zangırdoma yok», dendı Bu ka (^ Türkiye'de enflasyon durmustur ama iş hayatı da durmuştur. Arz ve taîeple faizleri düşiirmek için yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ya da Türkiye'dc mevcııt altını değerlendirmek zorundayız. noat hasıl oldu ve Banker Kostellı sotışmı ortırdı SORU Yanl Banker Kastellı'ye para akışının hızlandığını, aunde 1 mllyarı oşan boyutlara vardığını soyluyorsunuz? . ÜZDEN E;ei, ocak a/nda sat şiTizın 25 mılyan bulacağım tahm n edıvorum SORU Pekl bu talebl karçılayocok miktarda menkul de ger buimakta btr problemıniz olmuyor mu?. OZDEN Bızım bu taleb karşıla/acOK menkul değer bulma<ta problem mız ş.ı osamada var Tabn bıiıyorsunuz ban^a or pake! hai.noe Tevduo* sertıfıkasın bankerlere satamıyorlar. Bır ts kovuyoruz cebım ze pcrannızı ban«a bankc ddaşıp peşın paroyta alıyoruz Tahvıl ıhracına yonelıyoruz ama rrsaiesef tahvıl ıh'ac ettıremıyoruz şırketiere, fa z er yı.zde 45'e çıkınca ıh rac etrrek ısteyen cıkmıyor Bız de hızmet payı a.acağız ıç nr den, sanayıc ve pahalı pel vo ıhrac etrmyor Şu anda mater/al sıkır'tısı ıci"de',tz Ama belıı bır aşama sonra bu belkı de çozule ce'K'r SORU Sadeca menkul degerler pazarlamosına aracılık teknoîojide devleşmiş dünyaca ünlü f irmaların da katılmaları ile düzenlenen va g u n u m u z ış yerlarınde kullanılması gerekli k o m p u t e r e k r a n l ı , hafızah e l e k t r o n ı k yazışma sıstemlerı ( w o r d p r o c e s s o r ) u l t r a m o d e r n f o t o k o p ı cıhazları serı postalama makınelerı ve dığer elektronık aygıtlar ıle çağdaş komunıkasyor» sıstemlerını t a n ı t m a y a yonelık... AUTOS tSTEL A.3. E L S A y8uro s«ı< T,C V. Yatmm AS BiuEKBiigısaTnT s 1 v > Tıc " U(1 s* llstanbul Büro donanımı, Komünikasyon ve Matbuat Fuarı BüKoMa Zivaret saatleri: 11.0020.00 EHJRO CADO CANOH CASIO C0OFX CYKLO8 OAHU OATEK OIGITAt. İLEKTROMA» B6n> M<k.ma Ean. v« Tıe. Spol Ssna/» ELEK'BOSAt. EleittroniK AleTtor Sai. ve Tıc AS. ELEKTBOSAN AJ^ E1.TÎK Elsktroott Trtnolff" EPKA ERIMSALTRN Irc v* Sıa. Ud. ŞU F H » Teknf» Elektıonflt. EltntriV Sa>«w Tıtarel FINCANCIOĞLU KeU. SO. FIRST fRAMA FUAT n 6UAT tASHAfi Ortakbiı GESTETNE» HESMAK SOro Matlnatm rıc ASHOMEYYVHU. I».A H l t a Atvrm İNFO OtOmssvon •« Tetekomunıkasvo^ Tlc. SiOL A5San. «• Tıc A.S UP C Sv>at res Bftro T. »1 San. A J . MJNOIÎA M1TA .MONRCTÇ 'UÜKTAR MEUİŞO&LU NAKAJtMA AU. HEOLT NETAŞ ROffTHtft* «LEC'SIC ORS OEPOtStkBAS OLYMPIA OMAK TICARCt OfllMA OR KIRTASrrt V«J. S*. ONSEL H l t u ı H«5« •• Vacı>nno S*K Tıc â^SPrTNEY BOVftt PLASTRON* »LANLAMA ıcoç POIIVT « POSTAL1A PB ME İPRINTFnC BANK PAVENNA RE.GMA REVING1ON BÎMtVAC ttd. 5 * R » ROTARY BO80TRON RON c O ALCATEl SAMVA Bılgısav» tet»ml«M A . 1 . SANYO SET SU«4*n EJe<!iflı »» SHEAffEB SHARP SMITH CORONA UNIV<lC tAPGET tEC TTt.E San ve Tıc A S. IELETRANS SaiSM Yat ın r* Pazaılamj AS(TEMPAS TOSH'B* TOWA rRANSTBUJflt AS. TRANSTEKNfK TRANS^RONtK T>car»l IUH"'AK Bu o M3I r.<^ A s ruRic TTE Tırrk T«takooıSn& Endusl''Sİ A S UTE Mufiend l l l ve Tîc Ltd Slı ULKO KIRTASIYl . Trc vm San, A ^ . GÛRMAK MlMm Tlc. v« Sao. U i 8». HAMSA HASLER VKL. v* Sot. U İ S*. ICOSES H c GBA«»MU PU6CICAT1ONS CO MEOA BataoA 6«a. «•Tfe.Ud.su METERSAM MatbsanM t.kaflı Sao.«a Tio. UH VtSUAt. SCIEHCE» 26 Şubat 1982istanbul Sheraton Oteü Salonlan BüKoMa'82 Fuannın.'tum iş adamlan, kamuözelş^ektör kuruluşları yönetıciler' ve konu ile ilgili kişıter tarafındart zıyareti onenlır. )ınterteks Ulusiararası Fuarcılık A $ , ftarafından d u z e n l e n m ı ş t ı r .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog