Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1982 KÜLTÜR YASAM Cumhurıyet 5 Atlatma haber Son dakıkada. en son habe I, tum gazetelerl atlatıp buaya koyacaktık Pek de guzel ılacaklı Ama son sanıyede ıl payt lle kacırdık haberı laberınız olsun. Rahat, rahat okuyun.. ahatla\ın rahatlayın Şovle arkanıza \aslamn, ayaklan nızı uzatın Başımzın altına bır yastık atın Açın gazetenızı. xz leyın N'oluvorsunuz yau Bır ka rış surat bır koşuşma, bır sınır In san yanınıza vaklaşmaga çekınıvo^ ^ anı Evet ışler gıdereh cıddıleşı yor Bıhyorıız Bogazımzda bır du ğum Ne bır lokma ekmek kolay geçıyor, ne bır çıft söz kolav çıfeı vor Bıltvoruz ışler cıddıleşıvor Bız de sızlerden gelen ıstege uvarak, feoşeye stkıştınlmış Cıddıyetı rahatlattık Işte sıze rahat bır gazete R f Hiyoruz Guneş sıcotctır Guneş pışlrlr Guneş terletır Guneş Isılık yapor. Guneş carpar Guneş adamın boşmo secer Guneş odomı kusturur Guneş hasta eder Guneş tepsi gıbl Güneş sarı Güneş tekerlek gıW Güneş tutulur Guneş girmeyen eve doktor gırer Güneşe gözlOk Guneşe şemsiy» Guneş yakor Guneş ufukton şlmdl doğcr Guneş botar. 60n»ş yağı Cıddıyetı bızden rchatlaman sızden Surekh bır şeylere haar ol'maktan rahat'ı özluyor ınsan Yazın bıze rahatlayın Kımşe cıddı\e aimvyor muP Bız alnoruz Cıddıyet izalmadı artık demeyın Yazar çızer takımımız cıddı cıddı sıze rahat bır gazete sunuyor Yaşam kav gası ıçınde bogulmadan ve *neş e izavganm musıkısıdır* dı\erek bagazınızdakı augumu bıraz çözersek ne mutlu Sıkmavın canınızı takmayın kafanıza Dıkkaat Ba haV . CIDDIYET Ciddiyet Bir kez girmişiz Avrupa'ya artık bizi oradan zor kazırlar STRASBOURG, Avrupo Konse/ı. Avrupa da Kalobilırs nız ded Ne deme* Dort na \a gelıp uzak Asya dan Avrupoya gırmışız b r kere Na vıze ler ne ışcl bulma kurumla rı ne 12 m !e cıkarılTiava cn I şılan karosuları, ne Avr^pa Konseyıne de pamuğa üzume konan ıhrac k sı'lamalon bı?ı durduramıyor Avrupa ya okın suruyor Bu Işs zlık bu enflasyon arttıkca Avrupo ya akın da ariarak sürecek Avrupalıyız Avrupalıy z Bız cr * k lyıce Avrupalıy z canım Kım nereden nasıl cıkartabı! yormuş, bızı Avrupa dan In san hakları yok mu° RAHAT GAZETE Cıddıyetı Okuyun. Cıddıyetl okutun Ama once bınktirln Sonra okutursunuz. Koğıt lyı para edıyor Avrupa'dan cıhmıyoruzl. pazar televizvonu Umur BUGAY 9 4S Kalktık Uyutmuyor ki bu veledler «Babaaa, televtayonu aç», «Babaaaa karnımız aç'v Hanım sojleneres çayı ocaga koyüu. Aaah, ah bıktım Bır daha dunyaya gelırsem, erkek gelinm. 10 00 Gunaydın başlada «Selammalei kum bılader» Daha afyonumuz paUamadı be ÇocukJar ei çırpıp oynuyor 10 25 Reklâmlar «Paranızdan gurur dj\anz>, «Guvencell Iftiz», «Bız banıcamızm dJvarUnru yaldızla boyatmadık.), «Olçtum, bıçtım karar \ercum » Çocuklar da bırlikte soylüyor 10 30 Pazar sıneması Hanım oturdu fılım seyredıvor. Biaim çav unutuJdu KuruduK valla Kalktı, jnne sojlerujor. Aaah, ah erkek olmak varmış dunyada O kadar merakl^san gel cmsıjet amelıvatı olalım hanım. 11 40 Kap&nış Ne çabuk oğle oldu vahu «Televız> onunuzu rLapatmayı unutnıavın» ^azıvor, bunlar geçrruş karşısına a\al, a\al bakıjor Cızırı P 15 Kapırı ge'.dı Gelecek ayın makbuzunu dajadı bugura°n Adamın bı suçu jok O yonetıcı olacak herıf j o l u j s r usH'm ue Yedıbın^kız\ ız e H Ura E\lad acı«ı gıbı çoktu ıçıme, lı Cart yıne açt'k televuî'onu Haberler Valla tyılık sag llk, sızde ne var, ne iok° Ha\a diırumu çok btılutlu İS 10 Taş devrı Kanm benı bu adama oenzetıvor Her za man parasız dalgacıvnışım Kumarım vok ıçkım vok Ulan ben bu paralan nerede vıyorum Hem bu herıf bıçımsızin bırı Avaj^nda pabucu oıle \OR. 18 35 Spor HeTien Toto kagıdımı açtım Bak h ınu ırlerım ışte HastaMum bu ı^m Çocuklan susturdum Ilk maç berabere vattı Ikmcı tamam, bır Üçurcu Mne vattı ru.ı dor dunctl maç da vattı, bır Olur mu lan Allahsız'' Son dakkada yemr rru o gol'' Bu hatta da mılyoner olamadık 19 40 Türtt Halk Muzıgı Hanım sofrayı hazırlıvor Vav be, bı kadeb. rakı ıçılmez mı, şımdP E\de peynır bıle yok Sışevı buldum thbınae bır parmak kalraış Idare eaecegız Karım yı ne başladı. Zıkkım İ Her akşam, her ak^am Sırnz olacaksm vallahi Ç 20 20 Reklâmlar «Ustelıs pe^ın Jıyatına TaKsı^le» \lalım Tall<ı Hafıften katayı buluyoram, şımdı ne olsa alırım Mılyoner olunca yirmı bankava bırden para vatıracagım soz J0 30 Haberler Rakımı ıdarelı ıçıjorum Blraz dalıa su ekleaım üitüne Bır parmak daha olsa\dı mubarek ne gıderdı Yalanıyorurn Çocuıilan s lle, tokat yatırriık 2105 Dallas başladı E\ae ıt çıkmıjor Karım ge.dı vanıma oturdu Kendını Pamelaja mı oenzetıjor nedır15 Elımı omuzuna attım Saçlarını o«su\orum Çocuk ıstemı>or \nlajış beklıyor benden Canım bemm Bobın ^ana kurban olsun 22. oh Küt kapatt k tele\ız>onu Kım dımer şımaı o gıy, py muzıgını' Çocuklar da uvudu hazır dogru \ataga Bu pazar da bovle geçtı. 1 PANTOLOM . IHRAÇ UCAN DAIRENIN SIRRI CÖZULDU Son gunlerd* sık sık gorulen ucan daırelerın n« olclugu anlaşıldı Dış yardım peşınde koşturdugundan, cat croya, cat ouraya konan Devlet Bakanımız Turgut Ozal, <O kadar cok ucaga binıp, ınecegıme kendım uçarım daha lyı» demış ve uçmuştur Gokyuzunde gorulen ışıklı cısım kendısldır, meraklanmayın. OÖMLBK İHRAC hÖ ÇAMAŞIR İHRAÇ i DERT BABASI Babanın dönüsü Vural SOZER Sevgılı Cıdd^e 1 meratthları Bılmen sozdür, «derdaru sayeneven derman bulamaz » derler1 Yasaâ duyunısu okur gıbl vurgulanarak OKU>unca, ku»ağa, batakhane kapısına asılmış «uye oırıajan g.remez» levhası okuyormu4; gıbı gehrse de aslında, ogut "umuşanlığı taşnan baba can bır devımdır «Derdını sov le kı oermsn bulas n canım FTANIN k<rdeşım benm » Anutısayacaksınız, brn de bu yıımuşax vaklaşımla yola çısa ,Y!RL! . T ak b'r sure sızlere dert ba baJıgı japmıştım Soıra',an, «bemm derdım ba BERLERi na vetıyor » duygusuna ka pılmış ve dert babalığvvla MTFEN SAĞ4 şambabahğın eşdegerde oıdu IZMIR ( a a ) Izrnır Traşrunu gorerek, bu ışten caymış f k Şubesırdekı traiık polısletım rmın yarısından çoğunun tr»Şımdı, arxadaşlarım «re o fık kursu Kormedıgi %e ehliye" lur bana, çık ortava » dıve tının hulunmadıeı bılduildı valvarmalaruıa aayana»na\aYapııan araştırmada ortava rak, yenıden jralemı el.me al çiKan fcerçeğı aoğnılayan yetd'm fCıddı^* e balıklaım dal kıhler bu açıgı kapatmak ıcm dım Nur ıçınde \at S'ia\ıi sjreklı ıvur^lar duzenleneceğmı Dertlpnruzı beklıyonım Do \e pohs'erın ehlıvet sahıbı olk j ı bana Ozplhkle hanım'ar, n alarına çalışacaklarını soylebana açıhn Çekinmeyın Be dıler raber dertlenelım DOVTLDU Eunu boylece belırttıkten RIRS* (a a ) Emnıvet'sonra, isı meıTuoa yanıt verei ' i ilınan bılgıje gore Rıza Vatmstner f40) adlı kışl anneslSanguiel den Gavnı Yazıj or nın evıne sıderek ıçlu yuzun«Baba Bu ne rapor bollu den tartıştıktan sonra oz anne9 ğu Rosetta raporu Lıd iı Hatıce \ atansfver'ı (65) Dom raporu Baumel raporu odunla dovmeye başladı Şık&Hassel raporu Steıner rapo \et üzenne jajcalanan Rıza Varu Osmanıı Imparatorlugu' tansever mahkemece tutuklanna Hasta. Adam adıra taktıkla dı n gunlercte büe Avrupa'aa bu BtZ DOG\RKEN ÖLMÜŞLZ dena rapor yayınlanniadı1 A Gurrruk ve Tekel Bakanı Ali 9 ğır bır durum mu var Baba Bozer «Sıcara tüketimınin azal Oysa ulkeraız gun be gun zen tılma.sı ı ç halU saplıjııu konı0 gınleşıyor » mak ıcın paketlenn «zerlne («aelıpa zararlıdır) ibare«min Zengınler hastalaı^maz dı>p konulması volundakı uygularaa bır kuraı VOÜ Ga%Tu Bev cg \BD \e bazı A^rupa ulkeleruılum Rapor bollugu zengınlcre de çok haşanlı sonnclar verdi. hastaljgının belırtısıd.ı TurkıveMe uvjrulamadan ahnan 1 Şerafettuı Ojuk Cıhangır ılk sonutlar ıse bunun tam terden yazıyor slriir Bu mçulama sonunda «BaDacıgım Organ na.slı \a tuketımın azalması gerekırken, sasının onaylandıgını gazete artış srorulmuştür » lerden osudum. Vasıyet ve r Doğal gaz za aranma^sızın, acıl hallerds ve übbın zoranlu gostermeai çıkarmak dururrüannda olmuş b'nnden doğal değil mi? organ ve doku ahnabüecek F'anso ıle So/etler B rl 5 arruş' . Olmuş, organı ben n apı lm Eaba° canlı organ nakıij ras ndo ımzaıonan Dogol Gaz le ügah bır yasa bJıjor mu Anlaşması Amerı<a Bırleşık sun? B r de naKlıye masrafı Brıesık Do/le'lerrı kızdırdı 0 kıme aıt olujor Alana mı veDıplomatiK cevreıer Amerı<a' rene jnl'» nm bu <ırgınlığtnı her zaman Bugün pazar, kapalıdır Ya kendı gcz çıkarmo/a alıştığı rın naklıve ambalajlanna teıe ıcın bcşkalannın gazını doğal fon et, bgren. Kendınp de he karşılayamamasına bağlıyormen bır kaia bul, tamam mı Oyuk oğlum bemm. lar. BULAŞIK DERDINDEN BIKTl Yazık degıl ml bu kadıno? . Canı cıkiı bulaşıktan Kocası hıç mı dusunmuyor' Bu kadar da mısafır cagrılmaz kl eve' . HA HA EKRANDAN TZLENIMLER «Mucıze Yılı» ıtruş Dedı ol Cısmı Kebır Bankerler ureten şu Bındokuz>uz seksenbır M N««fhi Gülcüoğlu KIUMCIYAN CIKARKEN ACIKLADI Mahkeme karannı duyunca, tNee? Yoksam bu adalettirîı dıye bagırmakıstemış dılıni ısırmıştır «Ne kıyak Iş be.. Ben bu gıdlşilen daha cok Turk u hacamat ederim.ı r KOAAACA AKIL Sevgıll Tuketıcl, Bu koşeyı sen n cın oçlık Senl korumak lcm Aun.ro gucenme oma sen korunmaya muhtocsm 1 Cunku b r cocuk kadar safsın' Karaırılmcya aida'ılmaya, ıbagışla) kazıkianmaya hazırsın' Sen o denlı sofsın kı porocıgını, ıkramlyeceğmı cebıne Koycr, kendı ayagınla yıyecek kazık arama/o ciKor&ın1 Darılma esnafı, tuccon, sanayıcısı seni lyı tanır. Sen, komaca akıllısın .. Yanı. ısıeyen Istedığinl senın akına kolavca ko/abillr! öylesın. . O/lesln Hlc, gözlerınl devınp bona ters ters bakma Dost acı soyler B r şevl senın aklına koymok Icın. beş sutuno otuzbes santımlık bır llonla gece televızyono verılecek otuz sonıyelık bır fılm yeter de ortar bıle Ertesı soboh, kazıklonmaya alesto hale gelıversinlerl &E&IER. VE A/Nl SÖZLEJ2 f HAPEKETLER Sevgıll Tuket cl Henüz zoman gecmlş değıl Benı bır kurtarıcı olarak bll Soyleyecekıerme kulak ver Amacım senl korurraktır Benı her hafta bu sütunda bulacaksın Yazacaklarımı gozunu ac, oku Önerıler.me uy Bu tanışma yazısınt onerirısız bırakmış oımamak ıcın, bırıkı konuya kısaca degıneyım Bugumerae paanı bağışladığın tefec nın yazıhanesıne faızını almaya gıttığın zaman, kopıda; (Muşterıye gıtmlş musluk tamircisl gibi.) fTasfıyeye gıdlyorum. B • razdan gelınm» gıbı bır levha gorürsen üzulme. Sevın. Adom rofıne olup gelecek demektır Ekstra, ekstra Manavda satsumo gorürsen, InceleTieden alma Almanya'nın curuk cktığı ıcın geri yollodığı satsumalorı lc piyasaya ıteledıler Alman ın yemedlğınl sen de yema Enayf misln? Senln rrıden cop tenekesl rrı? Gene ndırımden yararlanıp tokım elbıs© alırken tezgahtar «Ihracat Icın yapıl dı » gıbi agızlar yaparsa gozunu ac Eve donünce paketten elb se yerıne cıkan e lı beden duduge ba*ar bakar ben ounu han gı orkestroda co satn dıye duşunur durursun Sona ka/ıksız bır hafta dılerm Sevgıll Tuket.cı. V. S. İsmail Gülgcç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog