Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 14 yü önce bugün televlzycv numuz, «kapah devre» denilen deneme yayınını bitlrlp, profesyonel anlamda yayına başlamıştı. 31 ocak 1968 guntl yapılan yaymla, 31 ocak 1982 gunu, vanı bugun yapılacak olan televizyon yayınını karşılaştırmak, 14 yılda televızyonumuzun ne denlı yol aldığıru gostermesi ydnunden ilginç bır tablo sergıhyor 31 ocak 1968 günkü televızyon yayınının «akış planı» şoyleydı. KÜLTÜRYASAM 31 OCAK 1982 olanaklı stüdyolara. montaj masalanna, kameralara, yapılara kavuştu Bu yapılarda prog ramcıların degil ama, yonetıcılerın lüks sayüabılecek odaları, masalan var. Ama, televızyonda ılk yayın gununde var olan yayın dısıplinı ve gorev anlayışı bugün yok. Olanaklar arttıkça gelişmesı, güzelleşmesı gereken yajonlar kotuleştı ve tclevızyonumuz Amerıkan teleMzyonlarmın. «Ankara şubesi durumuna dü<>tüj> «Ekran boş kalmasın da, ne yayınlanırsa ya>ıniansm» duşuncesı, televizyon 10.00 GUNAYDIN Programda 13. Avrupa Çocuk Şenliği'nden görüntüler satranç köşesı «Bew tanıdınız mP» ve çızgı fılm yer ahyor. 14 yıl önce bugün TVde ne vardı? (Progr&nu Prof. Dr. Afet Inan sunmuştur. Bır sınıf dekoru ıçınde, uıuversıte ogrencilerinın katıldığı ve soru yanıt bıçımın de ışlenen bir derstır bu.) ze yakını yerli emegin urünü. O zaman Ankara televizyonunda tüm çalışanlann sayısı 199' u buluyor. Eunlann 2'si yönetıci, 41'ı programcı, 150'sı teknısyen, 6'sı da dekorator, grafıst olarak gorev yapıyor. Bu 199 kışının tumU de televızyonculuk konusunda çok acemıdırler. Deneylen çok azdır. Ama, rumünde, «jayıncıhk» konusıın da buyuk bir gorev arüayışı vardır. Çogu radyolarda, yıllarca yayıncılık konusunda eğıtım gormüş, programlar yapnuçtır. Radyonun hıç değışmemış olan «yayu» digiplini» ıle eğıtilmışlerdir. Bu nedenle, 15in kolayına kaçmayıp, emek vererek, yerli yapım oranını yüzde ytıze yakın bir duzeyde tutmayı beçernuşlerdir. •Dalgalar Ü^îıınde Kayak» başlığını taşıyan bugürikü bolürade Çakmaktaş ve Moloztas. aiîelen «sakindır» dıye gıttıklerı sayfiye yennde sorf yanşmasınm yapıldığını görurler. Amaçlan ikı gun boyiınca uyuyup dınlenmektir, ama bu koşullarda geldıklerine geleceklerine pışman olurlar. 10.30 PAZAR SİNEMASI: «Lorel Hardi Kumarbaz» 11.40 KAPANIŞ 18.00 HABERLER 18.10 TAŞ DEVRİ 20.00 Haberler. (Sunanlar Zafer Cılasun ve Nuran Em ren. Ilk haber goruntusu: Cum 18 30 Açîlış 19 15 TRT yazısı ve smyal hurbaşkanı Cevdet Sunayın (Gonıntude Guven Parkı içe Suudı Arabısîan \e Lıbya gezı nsmdekı anıtın fotografı var sınden donüştmde yapılan kar dır. Bu fotoğrafrn sağ ust ko şılama torenınden izlenimler şesmde de «Ankara televizjo Ilk dıs kaynaklı haber. Vıet nam'dakı çarpışmalar.) nu», yazısı okunmaktadır.) 18.35 SPOR TRT Haber Merkezi Spor Şubesi'nin hazırladığı programda çeşıtlı yurt ıçl ve yurt dışı spor gorüntuleri ile bırhkte Almanya ve tngiltere futbol lıglerinden. özetlere yer verilıyor. 19.40 TÜRK HALK MÜZİĞİ Adnan Ataman yönetımındeki tstanbul Belediye Konservatuvan Korosu, şu turkülen söyluyor •Turna turfeu!en», *B\z gıdelım sazlara*, «Sanşın seçemıyorum'. 20.10 20.30 20.50 21.05 21.50 22.25 22.55 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU DALLAS STÜDYO1 INSAN VE MÜZİK HABERLER 14 yıl sonra gelınen son nokta oldu Bugun, 31 ocak 1982 günü, televizyon 400 dakıka yavm yapacak 400 dakıkalık yayının valnızca 85 dakıkası yer la yap:m. Içınde 20 dakıkalık MAZIDE KALAN TABLO Bobby, Pamela, Lucy, Jock, EUTurk Halk Muzıgı, 10 cîakıka 19 30 Açılıs anonsu (Gorüntülie, J.R., Sue Ellen'lı bu tablo artık mazıde kaldı. Baba Jock hâlft 20.15 Hava durumu. (Sunan lik Uykudan Once gıbı yapım d de saat vardır. Sonra, 8pıker Guîıev Amenka'da petrol, Sue EUen de kendısıyle ilgilenecek zellığı taşımayan, studyo prog Zeynep Anduru). «Burası 3. bant 5. kansldan sevecek, oğluna da bakacak bır «Baba» aradığı içm bu «mutiu» ramlanyla yansında yabancı yayın yapan Ankara televizyo20 20 Çizgl IlİB. (tlk dış kay tablodan ıki klşi eksık şimdi.. kaynaklı fılmlerın gosterıldiği nu. tlk televizjon yayınına naklı program. Bir Bulgar yaspor ve gunaydm gıbı programbaşlıyorn*» diyerek yayını pımı. Adı: «Kötıi Adaın ve lar var. Bugunun emek urunü 21.05'de açar. İDatçı Çiçck.) olan tek yapımı, televizyonun kuruluşunu konu edınmiş olan 31 OCAK 1582 19.31 Başlarken, (O tarihte te 20 25 tkl belgesel film «AnStudyo 1 programı. Yerh > » • levızyon muduru olan Mahmut talya'nın Sulan ve Antalya'nın Aradan 14 yıl geçti. l'v pün pım oranı ınsanı korkutacak T. Öngoren bır sunus lconus Onnınlan.» Yapım YonetA kü yayını gerçekleştirai' ."'og kadar düşük Yaklaşık « 25. ması yapar). men: Güner Sanoğlu. ramcUann, teknısyenlerin .jek 14 yıl sonra, televizyon, ya21.00 Kapanış. (TUrk Bayra çogu televizyondan ayrünıı* bu 19.35 LUtfen bekleyioiı. (Relunuyor. Yaymcüıkta yetışmış yınımn ancak, % 25'ı yerli yaslm seçme masasında bir arı ğı resrni ve lstikl&l Marşımız.) Dallas dizlsinin bugünkü bölümünde umulmadık blrşey oter pım olan. televizyondur. Ve bu cak Sue Ellen'm rnısty'den aynldıktan sonra bır eve yerleşmesl yönetıeiler gorevlennden uzakza olmuştur. Mahmut T. Önİlk günkü yayın bir buçuk sa laştırümış durumda. Renkli ya gunun akşamı televızyoncular, J R 'ın ekmegıne yağ sürer. Içm ıçın sevinmekte, Sue EUan'ın gören'in konuşmasından sonra at sürmus. Bu yayınm yalnızca yuıa dogru yol almaya başla Ankara'mn unlü bir gece kulu kendısine ddneceğl günü sabırsızlıkla beklemektedir. Ve bu îırbu dia yayma gırer. Trafık yedl dakikasında dıs kaynaklı bünde 14. kuruluş vüdonumj sat Southiork Çıftlığı'nde düzecJenen geleneksel ızgara gununde lambasının önünde bekleyen fılmlere yer verilmis. Beş da yan televizyonun araç gerecı karşısına çıkar. Gerek Sue Ellen gerekse J R. bırbırlerıne nâlâ bir polıs resml, saft Ust köşekıkasında da «arızs» diası kul arttı. Çalışanlann sayısı 3 000'e nü kutlayacaklar. Gulüp eğle ağlanacak sevdıklerını anlamışlardır. Öte yandan Clıff Barnes da devredede lütlen bekleyinus, vazısı laralmiî. 78 riakıkaaı ıse, bü yaklaştı. 14 yü önce oturup ça necekler. «Güleriz vardır.) tünüyle yerli yapıma aıt bir lışmak için oda bulunmayan, halimize» dıyen şairi bır kez dır ve genç kadını kolay kolay bırakacaga benzememektedir. masa bulunmayan televizyon, daba baklı çıkaracaklar. 19 40 Türk Devrlm Tarihl başka deyışle yayuun yüzde yü J.R. ile Sue Ellen barışıyorlar mı? Pazar Sineması (10.30) radyo 05 00 Açıhş ve program, 05. 05 Ezgı kervanı. 05 30 Sabah şarkılan, 06 00 Kısa haberler, 06 02 Bolsesel yayın, 0620 Koye haberler, 06 40 Günaydın, 07 30 Haberler, 07 40 Bol gesel yayın, 09 00 Kısa haberler. 09 05 Tatıl sabahı, 11 00 Kısa haberier, 11 05 Reklamlar. 11 07 Hafıf müzık. 1117 Solistler eeçıdı, 11 42 Türkuler, 12 00 Kısa haberler, 12 05 Unutulmayanlar, 12 55 Reklamlar. 13 00 Haberler. 1315 Saz eserlerı, 13 30 Bölgesel yaym, 14 00 Spor magazm 16 00 Kısa haberler, 16 05 Çeşiül Turk ır.üzıği. T R T . II Hafıf muzık, 16.45 TÜrküler, 17 00 Bolgesel vaym, 18 55 Reklamlar, 19 00 01.00 TRTII ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19 30 Turküler geçıdi, 20 00 Ocak başı, 20^0 Solıstler geçıdı, 20 45 Yeni sesler, 2100 Kısa haberler, 21.05 Dans müzıği, 21 30 Spor dergısi. 22 00 Kısa haberler, 22 05 Studyo kayıtlanndan, 22 35 Turkuler, 23 00 Haberler, 23 15 Bızden sesler, bızuen melodıler, 23 45 Oyun havaları. 24 00 Kısa haberler, 00.05 Sevılen eserler, 00. 55 Gunun haberlerınden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 0500 Gece yanSL TRT III 07.00 Açılıs ve prograra, 07. 03 GÜne başlarken, 08.00 Sabah konserı, 09 00 Türkçe haberler, 09 03 Müzık Stüdyosu, 10 00 Yonımlar, yonımcular, 1100 Studyo FM. 12 30 Müzık panoraması, 13 00 Orkestranın öyküsü. 13^0 Oda müziği, 14.00 Pazardan pazara, 15 00 Yüların içinden, 16.00 GUnün konserl, 16.40 Hafif müzik, 17.00 Haberler, 17.12 Müzik ekspresl. 18.00 Teleskop, 19.00 Haberler, 19 12 Bssteler, besteciler, 20 00 Hafıf müzık, 2100 Piyanonun öyküsü. 21.30 Caz kon seri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdıklert, 23 00 Stüdyo konseri, 24.00 Gece ve mll«ik. 01.00 Program ve kapanıs. TRTI 07.00 Açılıs ve program, 07. 02 Sollstlenien seçmeler, 07. 30 Haberler, 07 40 Turküler, 08.00 Sabah içın müzik, 09.00 Örneklenvle Türk musıkısi, 09 15 Hafıf müzık, 09.30 Türkuler, 10.00 Çocuğun dunyası, 11.00 Küçük konser, 11.30 Turküler, 11.45 Turkçe sözlü hafıf müak, 12.00 Şarkılar, 12 15 Gençlık saati, 13.00 Haberler, 13.15 Hafıf müzık, 13. 30 Ses ve saz dünyamızdan, 14 00 Çeşttll sololar, 14.20 Tür külsr geçidı, 14.40 Şarkılar, 15 00 Her telden, 15 30 Şarkılar, 16 00 Hafıf müzik dünyasmdan seçmeler, 16 30 Turküler, 16 45 Sartalar, 17.00 Saa eserleri, 17.15 Ülkeler seslenıyor, 18 00 Yurttan sesler, 18 30 Pasü, 19.00 01.00 TBT I ile ortak yayın. Üstün Duruel'in hazırladıgı programda son blr hafta lçinde venlen konser ve resitallerden sözedılecek. Pıyanlst Ayşegül Sanca'nuı 21 ocak tarıhli resitaltaden bır bölum, Gurer Aykal ybnettmuıdekl tstanbul Devlet Senfonı Orkestrası"ıun 23 ocakta verdıgi ve Bas Ayhan Baran'ın solıst olarak katıldığı konserden bölümler ça'jnıyor. Aynca Tenor Eroı Uras, Puccuu'nin Tosca Operasından E'Lucevan Le Stelle adlı aryayı sojleyecek Progranun sonunda bır hafta sonrakı konser ve resıtaller duyurulıtvoı. üzunca bir süredir cinsel egitim uzerind« durulan bu programda cinsel egitimln ülkemızde de yaygınlaştmlm a a gereği vurgulanıyor. Yaymlann ne durumda oldugu arastınlıyor ve konu yayınevlerinm sorumlularıyla tarUsıhyor, yayınların nitelıgi Uzertnde dumluyor. Aynca gençlerte yapılan röportajlar sonucvında ortaya çıkan ortak eleştiriler ve yakınmaîara i'gili yeyının sorumlusu yamtlar verecek Bugünku konuk Hıncal Uluç. Programın iklnci bölümünde Ataturk'un dogumunun 100. yüdönümü nedeniyle açılan «Atatürk ve Saglık» yazı yarısmasırıda binncilik ödüiü alan Aysen Nıhal Dmçer'ta «Atatfirkten Bizlere Seslenif» baslıklı yazısı aktarılacak. Hazırlayanlar: Betul Sozon Sema Özkural. Müzik Panoraması (TRT3, saat 12.30) Gençlik Saati (TRT2, saat 12.15) Yönetmen: \lfred Werker, Senaryo: Lou Bre«lo«, \apım \ ı h : 1942, Süresi: 67 dakika. Ovnayanlar: Stanlcv Laurel, Olher Hard^ John Shelton Shella Rjan ElKha Cock J r Don Coslello. Ekranın sevımlı ıkı ısı Lorel Har dı bu kez değıçık bır seruverte ız'eyioıler.n karşısına ge".ıyor «Lorel Har. dl Hokkabaz» Sesiend'ren Ünlu seslendjnr.e sanatçısı Ferdı Tayîur San!e^ Laure! ıle Olıver Hardy Fox StJdyosu hesrbına çevırdık!": ı bu ı«ncı fı nrte QP ba,«;tıhlar Gan'stererle aralannaaxi kovalamafa ve bu arada SıtMrbaz Dante'nın numaralan OlUer Hardy \e Stan La •ev rcıve zevklı dak 'Var yasatıyor Bir urel «I^ırcl Hardi Hok oazar sajahınoa zevKıe ızleyebıfpceSikabaz da >ine ze\kle ız mız >apımlardan birı «Lorel Hardi lenecekier. Hokkabaz.» Lorel Hardi Gangsterlerin Pesinde SOLDAN SAĞA: 1 Damat Ibrahım PaşaHAFTANIN ARMAGANI nın hımayesınde yetışmış, 1752'de Hâfız Beşır Aganın 100 OKURUMUZA tavsıyesıyle sadrazamlığa getl Şiar YALÇIN rılmış, ancak Mahmud l'ın oîlhan Selçuk'un kitabv: lümü üzerıne yeni Padışah Osman III tarafından azledıl•Atatürkçülüğün mış. 1756 ve 1763 yıllorında Alfabesi» yenıden sadrâzom olmuş, hıleKârlığı ve paraya duşkunluğu yuzunden 1765'de azledılerek Mıdıllı ya surulmuş va 0 7 8 9 1 tl 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 orada ayn, yıl ıc>nde katledılmış Osmanlı devlet adaımı va şaırı. 2 Istanbul Boğazı 1 nın Kuzey tarafında, Anadolu yakasında bır koy... Gun 2 duzlen oruc tutmak sevap sa yılan Arabı ayların onuç, on 3 l dort vo onbeşınci gecelerı. 3 Murad IV tarafmdan once 4 islemeyerek sadrâzam yapıldı, üc ay 6onro da zulüflü baita 5 ciıara oldurtuldu .. Dobruca'ya yerleşmiş eakı bır Rus ta 6 rıkatının uyesı... Bın metra. 4 Turkulerı bugünlerde mo 7 da oldu... Bır elementın sımgesı... 18941961 arasında ya 8 ^ m ^ La ^ ^ B ^ ^ şamış, Voyage au Bout de La nuıt adlı romanıyle ünlü Fran 9 sız yazarı.. Ut. 5 Yasaklama... Sahnede komik efekt.. 10 Dağında Musa ya evamırı aşere teblığ edıldı... Romo hu 11 kukunda mahkeme nızâmı... Bayram. 6 Fransa'da bır 12 nehır... Eskı dılde boşluk, vakum... Eskl Romalıiarda gü 13 nün dorduncü bolumu... Kavga, savaş 7 Basıt bir cıs 14 mın sımgesı .. Saha'ın adosının Guneyinde ve Hokkoıdo 15 adasında yaşayan bır Doğu Asya halkı... Alfabemizdo bulunmayon bir harfın okunu afra'da coğunluğu oluşturan le Heroes and Hero Wor 11 Blr hayvan... Bir nota.. şu... Uyuklama, pınekleme. bır zenci halkı... Yol. 9 ship (Kahramanlar ve Kahra Parca... Saf, hâlıs... Başka. 8 «Kendı cevvım kendı ef Cok kutsal... Platının sıınge manlara Tapma) ve Th* 12 Çoym aktif maddesl... lâkımde kendm ,..ım / Fıkn sı... Bır nota... Nâdıde ve gü French Revrlution (Fransız İh Vanity Foir (Gosterış Dünyatılâiı) adlı eserleriyle ünlü 19. sı) ve H«nry Esmond şahohur ırfanı hur vıcdanı hür zel şeyler. 10 De! Barbiere bır şaırım»... Nııerya'nın Gü diye bılınen 16. yüzyıl Floran yuzyıl Ingılız (Iskocyalı) tarıh serleri arasında yer alan, Vıctorıa donemlnin en buyük İnneydoğusunda yasayan ve Bı salı İtalyan ressamı... Özellık ci ve deneme yazarı... Ayak. gillz romancılarından blrl. 13 Niıerya'nın doğusunda bır kent... Anais onadlı, Paris'te doğmuş, cağdaş Amerlkalı ka dın yazar... Yakın blr akraba... Müstahkem mevkl... Bar yumun sımgesl. 14 Derebeyl konağı... Habls tumör... Ne onun sımgesl... Doğuda blr llımlz. 15 Rasputın'in sarayda nufuz sahıbi olmasını sağlayan Rus Carıcesl. YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 ~ Ikinci Vıyana Muhasarasının başarmız serdârı ekreml ve sadrâzamı. 2 Avcının av bekledigl yer... Tokac... Tutan parmağını yalor. 3 Eskl Roma'da kurbanlan kesmek Içın kullanılan balta... Sumatra adasının kuzeyindö bır kent... Londra'da unlü bır resım galerısı ve müzesl. 4 Flyat... ödünc verme... Renyumun sımgesı.. llkel bır sılah. 5 Parıs'ln kuzeydoğusunda, yeni kurulan ıllerden bırıntn merkezi olan bır şehır... Gertrude önodlı, Parıs'e yerleşmış vs 1946'da orada olmüş ünlü Amerıkalı kadın yazar. 6 Yığıt... Nlyobyumun slmgesl.. 532'de Bızans'ta cıkan buyük ayaklanma. 7 Kuzey Çın'in en büyük ırmağı... Blr sanat türu... Ekmek. 8 Acığa vurma... Tamamlama... Ne odımın sımgesi. 9 Saturn gezegenının beşınci uydusu.. Suzulmemış lateksten doğrudan doğruya pıhtı halinde elde edllen düşuk kalıtell kaucuk... Hayâ... Kulağın kupe delığl. 10 Manganın sırngesı... Amerıkan Gızli Istihbarat Orgütu... Bır basım teknlğ'... Sumer panteonunun uc büyük tannsından bırı. 11 Sovyetler Bırlığı'r.de Behrıng Boğazı kıyısında bır lımon... Aktınyumun sımgesı... Alfabemızde yırmıdokuz tanedır. 12 Asya'da bir ülke... Tevrata gore Sam'ın oğullarından bırı. 13 Kar fırtınası... Osmıyurnun sımgesı... Keman gıbi kolla tutulan yaylı çalgıları belırtmeye yarayan Italyanca müzık terımı. 14 Moğolıstan'da ve Sovyetler Bırlığı'nde bır nehır... Guzel konuşma ve yozma yeteneğı. 15 Koynama, galeyan... Dayanıklı püskurme kayaları daman... Japon lırlk dramı. 16 Sosyete adolarında yetişen karabıber ağacı... Sovyetler Bırlığı'nde bır ırmak... 1798 Campoformlo Antloşması ile, merkezi Aachen olmak iızere kurulan ve 1814'de ortodan kalkan yo netım bolgesi 17 Kutusu acılınca ıcınde sadece Umut kaldı... Sol 18 Yeter mlk tardan eksık .. Sarhoş .. Amarna devrı Mısır krallarının sonuncusu .. Bır elementın sımgesı 19 Alternatıf... Fahir onadlı Türk edebıyot tarlhcısl ., Geometnde değışmez ve ırrasyonel bır sayı... Sıkıntı 20 Meşrutıyet dönemınde kurduğu hukumete, lcınde uc eskt sadrâzam bulunduğu ıcm Buyük Kabıne adı verılen unlu Osmanlı Kumandanı ve devlet adamı. pazaroyun «PAZAROYUN» sözcuğun<len iki ve daha çok harfli kaç tane sözcük çıkar? Ben 76 tane buldum. Sız daha çok bıılursaruz, bana göndenn (özel adlar yok, emır kıpınde eylem sözcukleri yok; sozcukteki her harf bır kez kullanılacak) nevzat erkmen Evirmece Çevirmece Geçenlerde bir arkadaş anJatıyordU' •Pamela hastaneden çıftlığe dönunce Ceyar pek bozulmuş, kadıncağız bır hata yapsa da kavga çıkarsam dıye geçınr dururmuş. Ne var, Pamela'nın davranışlan olgun mu olgun, olumlu mu olumlu Ceyar bakmış kı kavga çıkaramıvor sonunda bır sozde neden bulmuş Bakın ne yaptnış Yemek yerken Pamela bır ara kalkıp telefona doğru yurujTânce, Ceyar da Doğuran Sözcükler u . •I I • I • I LL II Sihîrli Kareler Boş karelere birer harf koyun; soldan sağa ve yukandan aşağıya aynı sözcuklert oluşturun. Ozel adlar serbest (Bırden fazla çozüm olablllr.) \un\\ HMfl ıi n n Ln • ru •n a !• L y LJF rpa H • • • i 11 n I I ı n n ı n ı L f T ı m rPr ı ı t ı • ÖRNEK: CÖ2ÜM A Z A A Z A Z A P A Z z A Pamela, dur ki cacığım uyusun!... diye bağırmış. Şukuı ki, Babı dık dık bakmış Ceyar'ın gözüne gozune de. ortalLk yatışmış» Bea, «Ah Ceyar, neler de uydurursun ya' Ulan cacık uyur mu kı!? Üstelık Dallas ta cacıgın ışı ne 17 kı » diye söylenirken; arkadaşım «Aslında bır bulmaca bu • dedı «Ceyar ın Pamela'ya soyledığı sozlerde. Cumhuriyet'te her g^an okuduğumuz unlu bir gazetecımızin adı ve soyadıyla gene bu gazetecımızın yazdıgı ünlu bır tıyatro oyununun adı (2 sozcuk) gızli Ceyar'ın sözlenndekı harflerı kullanarak bul bakalım bunlan'» A M A A R z A R îlgınç oyunlanmz varsa, gön denn. Ola ki burda çıkar. Adınızı, adresınızı yazmajn da unutmayın. Iyı oyunlar. 17 Ocak Tarihli Armağanlı pazar bulmacasının yanıtı ve kur'ayı kazanan okurlarımız İSTANBULTMV: lsmaıl Bozkır Yasar Balçı Ayten Tutkun Zekı Aktepe Emın Dunnaz, Emır Uras Kemal Akıskalı Zekı Genç Saadet Halıcı Mebrure Komurluoğlu Mahır Sozcü Ustün Yılmazoglu Yeter Özdoğan Nayab Hekımgü Fıkret Hızlıalp Mehlıka Tanm Cıhat Karaçam Charles Mıllet Haşım Dumsel Asıman Durma2 Kamile Sahan Ya'çın Kuçuklerli Yonca Durmaz Muhlis Ertem Fethı Bakanoğlu Mustata Pmarbaşı Ümıt Aîdemır ANKARA'D4N: Muzaffer Turan Abdurrahman öngeoğlu Ahmet Kıran Füsun Ceylan Muge Pamukçu Halıt Doğan Murat Ayter Kudret Tanrıguden Ihsan Gokçen Seyhan Bayrur Sedat Yaşayan Turgut Sulluoğiu Saım Açık?nz Lutfı Yalçmkaya Faruk Bor Can Atacan Fahri Sakatürk Hasan Günce Nıyazi Erdoğan Burhan Kafalılar Özden Şar Fahrettın Özkan Şaban Döğer Şukru Küçukşahuı Ayten Kahveci Gurcan Erdümen Mehrnet Turgut Muzaffer Onat. İZMİB'DEN: Ibrahim Erdızfer Kemaloğlu All Yener Ertan Nurı Özpamır Denız Koral Kemalettın Koral Fıdan Ozkurt Levent Özkurt Ercıyes Edıboflu Irfan Gurgan Macıt Ülubelde Bedü înce Gul Kosal Gulden 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 1 1 16 ff 13 19 20 Deniz ömer Edipoğlu. 4 5 SAMS"CN*DAN: Hayri Türk ben Selçuk Altaylı Devrtm Altaylı Ahmet Afooğlu. NtĞDET)EN: Mehmet Çakır Turgut Erçin Ramazan Türk Hıkroet Ersan Azmi Yılrnaz. TRABZONmN: Ahmet Demircloğlu Arslan Pulathanell Orhan Karaalı. BARTIN'DAN: Baskm Arpacıoğlu Mehmet Akkaya. KOCAELtT)EV: Ramiha Adernoğlu Hasan Köse. Kt"TAHTAT)\N: Murat Aykut. NEVŞEHtR'DEN: Cezml Parmaksız. KOVYATJ4N: Mrte KUçükozmen Nacıve Erten. IVtERStN"DEN: Erkan Aykar. den Hasan Ataç Gani Akarkut Yümaz Alpasal Fatana Tezcan Ozgul Tezcan Zeynel Tunca tevent Yazmacılar Özlem Ibanoğlu Menmet Ozturk Erkuter Leblebioi YU Okur Oyun Sözcük Merdivenleri tlk basamaktaki sözcuğun. yalnızca bir harfini değlştınp yeni bir sozcak oluşturun ve ıkinci basamaga yazın Sonra, bu yeni sozcügün de bır harfını değıştırıp her basamakta yeni sozcukler buia bula ust basamaktaki sozcuge ulaşm Sihirli Sayılar o boş kareje 100 den kucuk degışık sayılar koyun. soldan saga yukandan aşagıya ve çap raz dogrultulardakı butun toplamlar bırbırıne 7 1 13 Pazaroyun çözümleri 11. sayfadadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog