Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1982 DIŞ Pist yapımını protesto ettiler HABERLER Cumhuriyet 3 Başbakan Ulusu, ABD televizyonunda konuştu: Türkiye, Polonya halkına karsı daima dostluk heslemistir Dış Haberler Servisl ABD de Reagan yonetımi tarafından Polonya konusunda auzenlenen cBırokın Polonyo Po lonya kolsın» adlı televızyon programında NATO ulkelennın hükumet başkanlan bırer konuşma yaptılar. Kendılerıne ayrılan 1.5 dakıkalık sure ıçın de Başbakon Bülertd Ulusu ıl gılı butun ülkelerı Polonya hcl kının kendı sorunlannı kendı sırtın cozümlemes ne yardımct olmaya çağınrken Federal Al manya Baştrakanı Helmut Sch midt «Bırakirt Polonya Polonyo kalsrnı dedı. Bu sabaha kcrşi TSİ 3 00' do yayınlanan programda bır konuşma yopan Başbakcn Bümlt etmıştık bu acıdan Helsin lend Ulusu, Turkıye nın Poion kı nıhai senedınde yer alon ya halkına geleneksel o arak prensıpleri k u w e t l e destekllyo buyuk dost'uk ve sempotı bes ruz» dedı ledığmı ve Polonya'nın tarıh boyunca yaşad'ğı kotu tecruBu arada «Bıralcın Polonya belere uzuldLğunu belırttı. IIPolonya kalsın» ces tlı u kel&gılı butun ulkelenn Polonya nn basmında değış k tepkılere halkınin kendı sorunlannı bızyo! acîı Federal Almonya'nın zat cozümlemes nı ve rmlll bü/uk gazetelennden muhofocercevede uzlaşmayı gelısıre iakâr eğ lımlı «Dıe Welt» yı ve ıstıkrorı sağlamosını program ıcın «hiç de fena de mümkun k lacak bıcımde hağıl» derken Harrburg da yaym reket etmesı gerektığını vurgu lonan haftalık lıblrol eğıiımli layon Başbakan Bulend UIUSÜ gazete «Dıe Zeit» programın «Polonya halkının 1980 yozın« da başlayan yenlleme ve re tarzını eleşt rerek «1950'lerın form yolunda d'S mudahale ol propaganda bıçimine gerıye maksızın ılerleyebileceğini üdonuş» olarak n telendırdı Frankfurt'ta 8 bin gösterici polisle catıstı FRANKLRT, ( a j Ajans lar) Frankurt'un Beha Maın havaalanına Avrupa'nın en buyuk pıstınm yapıl masını protesto gösterılerı suruyor Ajanslara gore pıst sahasını ışgal eden bın kadar gosterıcı ı!e polıs arasında dun çatışma çıktı Gun boyu suren gosterıler şımdıje kadarkı en sert ça tışma olarak kabul edılıyor. Nıtekım bır polıs so& cusü gostenyi şımdıye dek gorulmemış bır saldın diye nıteledı. Pıstte toplanan gosteridler pohse molotof kokteyli sopa ve tutuşmus dal fırlatırken, polıs de gosterıcı lere karşı jop ve gozyaşartıcı bomba kullandı. Çatışma alanının çok ruzgarlı olduğunu soyleyen gorgü tanıklan, polisuı kullandıgı gozyaşartıcı bombalann etkısız kaldığmı vurguladılar. Polis sozcüsü gıin boyu süren çatışmalarda 30 kışi nln yaralandığmı ve bunlardan 15'ının polıs oldu ğunu bıldırdı GdrgTİ tanıklan yarahların bır bdlumünün helıkopterle hastaneya kaldınldıgını söyledller. PoHsin olaylft UgiU 47 kl»tyl tutukladjgı bildirülyor. hraiVin Golanh ilhak sorunu BM Genel Kurulu'nda görüşülmeye baslandı Dış Haberler Servisl Go lan tepeterının Israıl tarafından ılhakmdan sonra bu ulke ye yapt rımlar uygulanması yo lundokı bır ka r ar tasansının ABD de veto edılmesımn crdından sorun bu kez de once kı gun BM Genel Kurulu'nda göruşu'meye başlandı Surıye nın ısteğı üzerıne olağonustü toplanan Genel Kurul'un oncekı gunkü toplantısı Surıye Dışışlerı Bakanı Abdul Hal.m Haddarr in konuşmasıy la acıldı Haddam konuşmasmda Israıl e boykot uygulanmasını ve BM uyelığının oskıya alınrrasını ıstedı. Sunye'nın İsraıl'i tanımak Is temed ğınl belırten israil'ın BM temsılcısı Yehuda B!um ıse ülkesının Sunye ıle aralannda bulunan sorunları hıcbır önkoşul olrradon goruşmeye hazır olduğunu söyledı Blum' un konuşması sırasmda Suriye delegasyonunun Gerel Kurul toplantısını terkettıklerl gö rüldü Surıye'yl bu tavrmda başka ülkeler de ııledı Surıye delegasyonu, Blum'un konuşma kursüsunü, FKO Siyasal Büro Sefı Faruk Kadduml" ve bırakmosındon sonra toplantı sa'onuna gerl geidı Bu arada, aylar süren görüş 8i beklenen Sına çölüne V e r " melerden soira Israıl Başbaleştırılecek ve İsraıl ıle Mısır kanı Menahem Begır'ın S na ordusu arasında tampon olobanş gucune Avrupalıların da cak Barış Gücüne Ingılız, Fran katılmasını onayladığı belırtı8iz Italyan ve Hoilanda bırlık lıyor ABD Dışışlerı Bakanı Ha lerlnin katılması öngörülüyor. ıg'ın Isv cre Israıl, Mısır ve In gıltere gez sınde kendısıne eş ABD ordusunun da İsrail'ın lık eden Amerıkalı bır yetkılı nısan sonunda geri cekılecetarafından verılen bılgıye göğl Sına Yanmadasmda görev re Israıl Başbakanı yenı piaalocak Uluslararası Barış Günını bugun parlamentoyo su cu'ne 356 kışıllk bır lopstık nacak bırlık göndereceğl acıklandı Bu konuda yapılan askerl Israıl bırlıklerınin 23 Nısanaçıklamada, Kuzey Carolına'da Mısır bırlıklerıne terketmenın Fort Bragg yöreslndekl 18. hava Indırme kıtalarmdan gör» derılecek olan destek bırlığlnın tavsıye. sağlık hızmetlerl, bazı bakım ışleri ve benzert gorevlerı ustleneceğı bellrtıldi. Gecen ekım ayında, aynı bölgede üslenmış bulunan 82. ha va ındırme boluğünden, bır paraşutçü tabur, cok uluslu Barış Gucü'nden hızmet etmek Û2ere seclmıştı ABD'n n sozkonusu guce, 50 kadar da sıvıl gözlemcl göndereceğı be llrtılıyor. Dış Haberler Servisl Polonya'do Askerı Konsey, ulkenın ekonomık bır kargoşa ıcın de bulunduğunu acıklarken. halkı ıkıncl bir is bulmaya ve bazı besın moddelerını üretmeye cağırdı. Bu besın madde lerı crasında evde tavşan ve tavuk beslenmesı de bulunuyor Bu arada temel gıda madde lenne yapılan 200300 oranındakı zamdcn sonra Polonyalılann cok mıktarda gıda mad desı depolad'klan da haber Polonya'da, halktan evde tavuk beslemeleri istendi verllıyor. Temel gıda maddelerıne yapılon zomlar yarın yururiuğe gırıyor. Ote yandan gozhapsın de bulunan Doyanışma Lıderl Lech VValesa serbest o'an crkadaşlarını zamları kınamoya coğırdı. Bu protestoların sendıkanın bütünüyie cökertılmesl ne yol acacak boyutlarda olmamasmı isteyen VValesa'nın sendıkacılann eıyasal konular dan uzok durarak çabalarını sendıka sorunları üzerinde yoğunlaştırmasını Istedıgi de ha ber verılıyor. Bu arada, Askerl Konsey ta rafındon oluşturulan Sosyo Ekonomık Komıte geçtığımız yıl 174 bın kış nın doha lyı bır hoyat oroyışı icınde Batı ülke lenne goc ettığını acıkladı Ko mıteye gore gecen yıl ülke dışına cıkan 870 bın Polonyalıdan ycklaşık beşte bıri gerl donmedı Komıteye gore gerl doımeyenler arosında bircok nıtelıkli uzman bulunduğundan Polonya bu göcten büyük zarar gormüş durumda. • Fransa'da yarından Itıba ren haftalık calışma süresl 39 saate ındırılıyor • Birleşık Atnenka yönettminin Iron . Irak savaşında, Urdun'un Irak'a yardım etme6inl istemediğl bildırilfyor. • Mısır Devlet Baskanı Hüs nu Mubarek 5 batılt ulkeyi kapsayan gezlsinln durağı olon Roma'da dun Papa Jean Paul Ile gorustü Mubarek Hk yurt dışı gezısı sırasmda, Fronso, Blrleşlk Amer.ka, Ingiltere ve Federal Almanya'yı da ziyaret edecek • Gectığımız vıl gecird'ğl bır kalp amelıyatıyla kalbne Kadduml de konuşmasmda «pıl» tokılan Federol Almanİsrail'ın Golan'ı ılhak kararıyya Başbakanı Helmut Schm dt la BM onlaşması hükümlerın! dün konuşma ycptığı bır topClğnedığınl belırttl ve ABD'lantı sırasındo bayı'dı Izleyıcl nın 8ilah yardımı yoparak Isroll'ln saldırgan tutumunu des tekledığmi kaydettl. • Israll Işgall altındakl Batı Şerla'ya sızan üc Fllıstlnll gerilla Israil oskerlerince yaka londı. • Avrupa Konseyi Danışrra ler sırasınra bulunan bır dok Meclısı Manş Denızı'nın alt n dan Ingıltere ıle Fransa'yı bırtorun ılk mudahaleyı yapmaleştıren bır tunel yapılması tasından sonra kend ne gelen sarısını oybırlıgıyle kabul ettl. Schmıdt daha sonra helıkop• İtalyan hükumetl R i o terle Hamburg'a hareket ettı hard Nlxon yonetimının Malı• Nazller tarafından Çekos ye Bakanı Davıd Kennedy hak lovakya'dan calınan ve 35 yılkında Italya'da bır bankavı Hgl dı r ılgıii ulkeler arasında bır lendıren 27 1 mılyon dolarlık sorun olma nıtellğınl surdubır yolsuzluk nedenl Ile dava ren 18,5 ton allının Çekosloaçtı. vakya'ya iadesl için Prag'da • Surlye'nin eskl Savurrra bır anlaşma imzalandı. # Avusturya da eski bır po Bakan Yardımcılarından General Naci Cemıl'ın ordu Içırdfr" lıs şefl Romanya hesabma ca kı genış caplı bır temızlık sıra susluk yapmaktan suçlu bulusında bırkaç gün once ıcam ©narak ıkl yıl hapıs cezasına dıldığl bıldırıldl. carptmldı TESEKKÜR O'nu aramızdan alıp götüreıij meş'um olayın üçüncü yıldönümünde, dostlan ve, kendisini sevenler, Yayınlanmız 113 $ubat Ünıversıteye hazırhk ve ara sınıf yetısürme kunîlarıTÜM MODERN VE KLASİK Değerl! eşlm, babamız, Türk Tarlh Kurumu Başkanı Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal'ın ölümü nedenıyle yapılan saygı ve cenaze to'enlerlne, bızzat katılarak, temsılcl veya çelenk göndererek, telgraf telefon veya mektup II» başsağlığı dıleyerek, ya da evımizs kadar gelmek Incelığmı gostererek büyük dcımızı poylaşan, başta Devlst Başkanımız Sayın Orgeneral Kenan Evren. Kıbrıs Türk Federe Devletl Başkanı Rauf D«nktaş ve Mıllî Güvenlik Konse^l üyelerl Ile Konsey Geoel Sekreten olmak üzere sayın bayan Inonu, Danışrra Mecllsl Başkanı Sadl Irmak, Başbakan Bulend Ulusu, Anayasa Mahkemesl Başkanı Sevket MüftOgll Bakanfar Kurulu üyelerl, Danışma Meclısl uyelerl, eskı Başbokonlardan Süleyman Demırel, Ferit Melen, Büiend Ecevlt, parlamento v« Kurucu Meclls eskl üyelerl. yaban cı Devlet Büyükelcl veya temsllcllerl, Yüksek Yargı organlan mensuplorı, Onıverslte Rektörleri Fokülte Dekanlan ve Onlversıteler Öğretım Oyelerl ve Yardımcıları, Generol ve Amlraller, Türk Dll Kurumu, Gümrük Tekel Bakanlığı mensupları, UNESCO Türk Torih Kurumu üyelerl ve mensupları, TTK Bcsımevl calışanları, Gülhane Askerl Tıp Fakultesl sevgılı öğrenclleri ve butün okraba, dost ve arkadaşlarına ve ayrıca hastalığında büyuk IIgilerln! görduğümüz Prof Dr Tümgeneral Necatl Kölan Prof Dr. Ahmet Sonel, Doc Dr Metın özencl, Dr. Haluk Kaç ve A Ü. Tıp Fakultesıne en derin soygı ve teşekkürlerimlzl sunuyoruz, Eşl ve Çocuklan ABDİ İPEKCİ için, 1 Şubat 1982 Pazartesi" günü saat 11.00'de Zincirlikuyu Kabristanı'nda blr araya gelecekler. O'nunlayız.ı Sibel ÎPFKÇÎ YAYINLAR, 1 $ubat25Haziran 400 saatlık uzun devre kursları. Dersanemızın seçkin öğretmenleri tarafından hazırlanmış ve kılapçılara dagıtilmıstır. ALDINIZMI? ! BUYUKfflftDERSANE ANKARA İSTANBUL inkilap Sok. No: 17 Kıztlay T«l:25 56 2518 887418 09 5517 86 36 • • • • • • • • » • »• • • » • • • • • < • • • • • • • •• •» • • •• • • • • • • < • Kırağt Sok. No.64 ŞişliOsmanbey Tel:482460 4616 61 48 5075485094 KONUT İNSAAT İLÂNI AD\\\ SS. SEYH\N HtDRO ELEKTRtK lŞÇt SOSYAL SIGORT.U.IIAR KONUT YAPI KOOPERVTIFt BAŞKANLIĞI'NDAN 1 Adana. S S. Se>han Hıdro elektrıls îşçı Sosyal Sigortalılar Kanut Yapı Kooperatıfı adma 40 adet ışçı ıtonutjnu ıhma etme* uzere yaptırılacak (muteahhıt nam \e hesabına) konut ınşaatı kapalı zari usulujie ve goturu bedel esaslarına gore eksütmeye aıt teklıf şaraıamesındekı şartlarla eksıltmeye çıkarılmışur. 2 Isın hesaplanan bedelı 16139 795 lıra 02 kuruştur. Bu bedeie, eisütmeye aıt teklıf şartnamesındekı ve mşaat sozleşmesı tasansındaki şartlar konutlann emlak alım vergılerı ıle, ıskan \e ışletme ruhsatı narçları dahıldır J Bu ı$e aıt şartnameler ıle ıhale evrakı, sosyal slgortalar kuruuıu genel mudurluğü yapı ışleri daıresı başkanlığı ıle sosjal sıgortalar kurumu Adana Bolge Madurlugu nde gonılebılır 4 EKsıltme, 16 2 1902 salı gunu saat 15 00'de Sosyal Sıgortalar Kurumt Adana Bolge Mudurıuğu"nde ış sahıplerı tarafından kurulacak ıhale komısyonu mdrJetıvle japılacak, kesm ıhale Sosyal Sıgortalar Kuıiımu Genel Muaunugunce netıcelendırılecektır. Muteahhıt msaat sozleşmesını ış sahıbı kurum ve Kooperatıfle muştereken aktedecek, odemeler kurjm taraîından dırekt ola'ak muteahhıde yapılacaktır 5 EKsıltmeye gırebılmek ıçın ısteklılenn a> Muteahtııthk karnesına (b grubundan ışm hesaplanar. bedelının 2 3'u kadar), b) Teknık araçlar bıldırışını, c) Sozleşme tasansının 5 maddesınde kayıtlı tekn k elemarüarm çalıştırılacağına daır taahhutnamesınl (no'eıaen tasdıklı), d) Serma>e ve kredı olanaklannı açıklayan mali durum budııısım (bankadan), el Muracaat •ârmınde taanhudu devam eden ışlenrd açiK ayan bıldırışını, t> Muracaat tannme kadar tam olarak basarüan ışlenn buoınsır.ı, ekleme suretıyle ıhale tarıhınden (.hale gunu harıç"), en az uç gun evvelıne 1.1021982 çarşamoa gunu saat 15 00 e kadar) Sosyal Sıgortalar Kururru Adana Eo'ge Mudorlugu'nae jazılı muracaatta buiunmalan «\eterlık belgesı» almaları \e yeterlık be!ge&ım kapalı teıdıf zarflarına kojmalan şarttır 6 Geçıcı temınat mıktan 4841S3 85 lıra olup, ısteklılsrm Sosjal Sgortalar Kurumu Adana Bolge Müdurıugane vatırarak maKbuzu \eya geçıcı temınat rnektubunu kapalı teklıf zarfına koymalan şarttır. 7 Isteslılenn kapalı teklıî zarîını makbuz mukabilınde hale koraısyonu baskanlıgına ıhale saatınaen en geç bır saat evvel vermelen şarttır. 8 Kurum, je'er IK belgesını vermemekte ve ıhale yapıp japmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesttır. 9 Telgraf ı'e muracaatlar ve postadakl rakı gecıkmeler kabul edılmez. 10 Belemjeleıre ılaruardan almacak vergı ve resırnler muteanhıt fırmalara aıt olacaktır. Ancak, ıhale \apılmadıgı takdırde beledıyelerce ılanlardan alınacak vergı ve resımler kooperatıf tarafından Keyfıyet ılân olunur. Prof. Dr. ÖZCAN KÖKNEL'in dev yapıtı ACI KAYBIMIZ • Kaygıdan Mutluluga • • • KİSİLİK Zekâ / Karakter / Mizaç... Soyaçekim / Kalıtımsal Bozukluklar... Benlik... Takıntı ve Saplantılar... Cinsel Sorunlar / Sapıklıklar... Ruhbilim Oğretileri... Uyuştunıcular / Alkolizm... Kendini Bil... Kişilik Testleri. ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ Cağaloğlu 26 80 12 • Sınava • • • 19. SAYI YARIN ÇIKIYOR Merhum Doktor Etem Vassof ve Muazzez Vassaf'ın oğullon, avukat Emel Akay'ın ve Gündüz Vassaf'ın ağabeylerli Zehra Vassaf'n ©şl, değerl I tıyatro yazarı ve eleştirmenl Melih VASSAF 29 1 1982 günü vefat etmıştır Cenazesı 311 1982 pazar gunü öğle namazını muteakıp Şışlj camıınden kaldırılccaktır. AILESI • • • • • Haftalık ÜYSÜSS hazırlama dergîsi Metın yazarlanna ve metin yazarlığına cağn, MANAJANS'tan: 1 / Masfekte deneyım!ı kendını kanıtlamır > • • • • • »• • •• •»»• » • • • • • • • • • •» • • » • »»» •• • • • • (Cumhuriyet. 780) "senior"metin yazarlan... 2 / Mesleçe henuz adım «tmı$ çetın bır okul da ge'ışmeye üerlemeye ısıeJi' Denizcilik Bcankası T.A.O/dan Bankamız ıhtıyacı olarak İKMAL MERKEZI MUDURLUGU kanah ıle veya Tersanelenm z n /etkılerı ıle yaptıgı alımlar aşağıda yazılı adresımızae bjlunan ılân tahtaıarında ılânen duyurulmaktadır. Posta pulu lcar^ıltği yoöanabilir Turkocağı Cad. 3941 Cağalotfu PK.246lstanbul "juıüor'metin yazarlan... 3 / Yazı sanatlarım ugraş eduırms. Turkçe yı tum boyudarıyla b len reklamcılıgı meslek edmnevı dusleyen İMALÂTÇI, SATICI ve İLGİLİLERE DUYURULUR. ADRES: Denizcilik Bankası T A O . Ikmal Merkezı Mudurlüğü 27 Mayıs Han gınşı Yalıkoşku Cad BAHCEKAPI / İSTANBUL (Basırv 10852) 784 BOGAZLıYAN 1. ASLTYE HUKUK HAKtMLlGt\T)EN Davacı ılçemızder. Hamza Bejaz tarafından davalılar Haz^ne, Bogazlıjan Beledıye Eaşkanlığı ve Şıh Kırkyaşaroglu alejhme açtıgı tesbıtın ıptalı ve tescıl davasının yapılan açuî yargılaması sonunda Davalıiardan, Şıh Kırkjaşaroğlu'nun mırasçılanndan, Karmle, Mustafa, Nejla ve Nurıye'nm adreslen tesbıt edılemedığlnden ılanen teblıgat yapılmasma karar verilmış oldugundan bu dahılı davalılar dunışmanın bırakıldığı, 22 2 1982 tarıhlı duruşmaja gelmelerı veya kendılerını ternsılen bır vekıl gondermelerı, gelmedıklerı ve vekıl tayın etmedıklerı takdırde davalılar Karmle, Mustafa, Nejla \e Nunye Kırkyaşaroğullanna ılanen gıyap karan çıkartılacağı hususu davetıye yerıne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur. 1080» Tfil 1 LAN genç aydırüar, yazarlar^.., Sızlen aramıza katı'ıa/a uygar d'namık Dır ıs crta rda en usl duzevog y c P I ° K I Ç" cranıyla ca Koşullarımız C S°" or lar d 3 noa ) Eutun adaylarda yoan;. aıl bı ı. erkek aaayların I oımaması llgılenenlenn <>zqe;;mt$IenrII C° *en I bır me<!L'Oıa va?a bâsvurmalannı UCâ ede'.î MAN'A' A\3 A ? Buyukd 9te ( Zınc tîıt byu IC 31C.J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog