Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜSLER 31 OCAK 1982 ocak 1982 salı gunu yıtırdıgımız Ord Prof Enver Zıya Karal ıçm yalnız bugünlerde degıl ılenkı yıllarda da çok şey yazılacak Insanlıgı, çalışkanhgı Atatürkçülugu ve ozelüKİe bılımsel kışılıgı arüatılacak Yapıtlan tanh nzmanlannca ıncelenıo degerlendınlecek. Bunlar bızım uzmanhgımızrn dışında olan konular Ben bu hafta onurüa olan çok >akın arkadaşhgrmızdan bazı anüarı gelecek pazar da en son yaptıgımız. uzun soyleşırun kımı parçalarıııı anlatmaga çalışacagım *•• Enver Zıva ıle taıuşmamız 1934 te oldu ve yakın dostlugumuz 1935 te «Devnm Tanhu Dersı» doçenthgıne atanmamızla başladı. O zaman bu dersın adı «înkılap Tanhı ve Turkıye Cumhunjetı Rej m> ıdı Dersler her fakultenın ve Harp Akademılenmn son smıf ogrencılen ıçın haftada bır saat olarak venlırdı Bütun bu ogren cıler o zaman henuz yanmamış olan ve «Zeynep Hanun Konagı» adıyla anılan Ede bıyat Fakültesı bmasırun arkasındakı bın beş yüz kışıhk konferans salonunda toplanır ve dersler dogrudan dogruya Ataturk tarafından bu goreve atanmış olan 1 Yusuf Hıkmet Bayur (1891 19801, 2 Yusuf Kemal Tengırşenk (1878 1969) 3 Mahmut Esat Bozkurt (1892 1943), 4 Recep Peker (1888 1950) tarafından veıilırdı Bunlardan her bın Mıllı Mücadele \e Cumhunyet donemlennde bakanlık, başbakanlık CHP \e cumhurbaşkanlıgı genel sekreterlıgı yapmış, onemlı sjyasal kımlık taşıyan devlet adamlanydı ve «Inkılap Tarıhi Profesoru» samnı taşırlardı Bızler de yukarıkı sıralamaya gore 1) Enver Zıya Karal (Ruçhan Naci'nın kısa surede çekılmesı üzenne yenne atanan) 2) Omer Lutfu Barkan 3) Yavuz Abadan 4) Hıfzı Veldet VeLdedeoglu olmak uzere, onlann kursulennde doçentlık vapmakla Ünıver6ite'dekı asıl gorevımıze ek olarak gorevlendınlmıştık Enver Zıya tarıhçı Omer Lütfu ıktlsatçı, Yavuz ve ben hukukçu ıdık. Işımız baglı oldugumuz kursu profesorunun dersınde bulunmak. yılda ikı kez ya Enver Ziya'dan Anılar Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU pılan devnm tanhı smavının kagıtlannı okujup degerlendırerek sonuçlar uzennde kürsü başkanına ayrıntılı bılgı sunmaktı Yılda ıkı kez barem derecemıze gore verılen ıkıncı mevkı tren yollugu ıle An ka*aya gıdıp o zamankı Ankaranın tek fakültesı olan Hukuk Fakültesı son sınıf ogrencılennın smaUarmı japmak da bızım gorevımız ıçındeydı Boylece unıversıts •e yuksek okullarda Turk Devnm Tanhı v kursulen ılk kez 1935 te dordu profesor. dordu doçent olmak uzere adlaruıı yukanda savdığım sekız kışıhk kucuk b.r kad ro ıle kuruldu Bu derslenn ozelhgı ve her yıl ıkı kez yapılan ortak yolculuklar bız doçentler arasmda sıkı bır dostluk kurulmasına neden olmuştu Çok ıyı anlaşıyorduk Sankı bır masanın dort ayagı gıbıydık îçımızde evh olan bır tek ben \ardim. Onlar bekar olduklan halde özelhkle Enver Zıya Karal basta o'mak uzere hepsı ıle uyum sağhyordum Bırkaç yıl sonra bır gun Enver Zıya bana geldı ve «Hıfzı Veldet sana bırşey soylıyecegım ama henuz kımseye açıklamaya mezun degılsm» dedı O zamana degın gözîennde hıç gormedıgım pırıltılara merakla baktım ve bekledım «Ben e\!enıyorum» dedı ve sozlüsunün Edebıyat Fakültesı nden mezun bır ogretmen oldugunu sovledı «Kendım gordüm havatını ve çalışmasmı takıp ettım begendım, sevdım ve bır gun dogrudan dogruja kendısme damdan duşer gıbı «Benımle evlerur mısınız1'» dıye sordum. Şaşırdı duşuneyım dedı Bırkaç gun sonri da kabul ettı » Mutluluk duygusunu ılk pay laştıgı ınsan ben olmuştum Bu hanım, bugün onun ardmdan aglayan \e en acıh gunünde bıle kızı Seçıl Hanımla bırlıkte bana telefonda «Hıfzı Veldet Bey sakın Ankara'va gelmeğe kalkmayın. kendınıze ıyı bakın» demek ınsanlıgını gosteren kendısme sabır ve başsaglıgı dıledıgım sayın eşı ie eskı ogrencıs Fatma Hanımefendıdır Ne mutlu En \er Zıva > a kı hem hayat arkadaşı Fatma Hanım hem de kendısı gıbı devnmcı ola rak yetıştırdıgı kızı Doç Dr Seçıl Akgun onun ogrencılen olmuştur Enver Zıyadan sonra Yavuz onun ardmdan Omer Lutfu evlendı Boylece on!ar da çoluk çocuga kanştılar Ama bu durum arkadaşhklanmızı etkılemedı Yalmz Devnm Tanhı Derslen nden llk profesorlenn aynlmasından, kadrolann genışlemesınden Enver Ziva ıle Yavuz ^badan'ın surekh olarek Ankarada gorevlendmlmeılennden sonra buluşmalanmız seyrekleştı ••• Enver Zaya ile benım yaşamımızdaki koşutluk başka gore\lerde de surdü. Her ıkımız de 27 Mavıs 1960 Devnmı nden sonra Temsılcıler Meclısı ne uye olmuş ve bu Meclıs'çe Anayasa Komısyonu'na ayrılmıştık Bu komısyonun ilk toplantısmda başkan seçılecektı Uyelerden ve tstanbul Hukuk Fakultesındekı ılk ogrencılenmden bır ara Mılh Savunma Bakanlığı da yap mış olan saym Hazım. Dağh yanıma gelıp«Hocam başkanhga sizı seçmek ıstıyoruz kabul eder mısınız^ dıye sordu Teşekkur ederek «Eğer seçıhrsem bu şerefli görevi el mden geldığınce ıyı yapmava çalışınm» yanıtını verdım Henüz herkes ayaktaydı Çok geçmeden saym avukat Emın Paksııt bana yaklaşarak «Sız baskan adayı ımışsınız Bundan vazgeçın dedı Ustten alıcı bır edası vardı Nıçın vazgeçmem gerektıgini sordugumda «Çünku kazanamamış du rumuna düşeceksınız, Bızım (yanl CHP" nın) adayımız Profesor En\er Zıya Ka raJ dır onu seçecegız» yanıtını verdı He men Karal m vanına gıdıp durumu anlat tım. «Evet, bana da teklıf ettıler, namzetlıgı kabul ettım» dedı Bır an duşundukten sonra «Kardeşım Enver, bunu baştan bılseydım bana yapılan adavlık teklıfını kabul etmezdım Ama şımdı son anda, caymaK bu tekhfı vapa^ara karşı savgısız lık olacak ve bana jakışmayacak Yanyana oturalım ben ojumu senın başkanugın ıçm kullanacagım» dedım Karal «Pekı oyle vapabm ben de oyumu sana verecegım» dı>e karşıhk \erdı Yanjana oturduk oy pusu'alanmızı doldurup bırbırım'ze gosterdıkten sonra katl=uarak seçım kurulu uyesıne verdık A\ınm sonunda seçunı o kazanınca yanaklarından operek ılk kutlamavı ben vaptım ve başan dıledım Gerçfkten de Komı=vonun butun çalışma suresmce çok başarıh bır başkanhk \aptı ve aramızda ıstenmeden meydana gelen bu adaUık karşılaşması o tanhte 26 vılına gırmış bulunan dostlugumuzun sıcaklıg.ndan en kuçuk bır parça bıle ahp goturmedı ••• Evet yukarda dedığım gıbı bır masanın dort ajagı gıbıydık \e tam «akran» deneceu durumda bulunuvorduk En >aşhmız 1903, en gençımız 1906 dogumlu, aıadaKi ler de 1904 \e 1905'hydı Sankı doğa gizemlı bır özenle boyle sıralamiştı yeryuzu ne gelışımızı Ama buradan gıdışte sıra bozuldu 1967 yılı Yavuz Abadan ı 1930 Omer Lütfu Barkan!, 1982 Enver Zıya Ka ral'ı aldı göturdü araraızdan Eger gıdışler de gelış sırasına gore olsavdı bu satırla nn yazan şımdı denn bır öksuzluk duygu su içınde valnız ve ganp kalmayacaktı Edebıyatı Cedıde'n'n tanmmış ozanı Tev fık Fıkret ; n dedıgı gıbı 'Bu yalnızhk bu bır gurbet kı benzer gurbetı kabre* Senın ajdın kafanm ışınlan bu yanda ışımasını ve aydmlatma görevmı surdür° cek sen de o yanda huzur \e ışık'ar içınde yat Enver'cıgım' Ermeni Terörünün Kaynağı? os Angeles Başkonsolosumuz Kemal Ankan'ı Ermenı terorculer oldurduler 4nlaşıhyor kı «kanlı surek ax\» durmıyacaktır. Yerjuzunae yeni o.r jontem ujgulanıjor Eır ulkenin elçılerı korsoloslan oelırli bır sjyasal amaca ulaşmak ıçın ıcıjıma uğratılısor Buna karşı Turkıje'nın ellen kolla rı baglıdır Her kuroanın ardından bır agıt jakmaktan \e tuıen duzenlem^kten başjîa b.r ış yapmıyoruz. Oysa yapacak ış VQ.T I İ OKTAY AKBAL HflVIR Y Yabancı Dil Oğrenmek... ıbancı dıl oğrenmek Bütun aılelerde en başta gelen ıstek budur çocuklara bır, ıkı >abancı dıl ogretebılmenın volunu bulmak 19301arda başlar bu egılım Ingılız Fransız Alman. Amerıkan Italvan okullan Osmanlı Imparatorlugu gtmlennden ben oğretım gorevlerinı surdurürler, ama Çumhunyetten sonra Batıya açılma çagdaş uygarlıga yaklaşım ısteklen arttıkça, hele Latın harflennın benımsenmesınden sonra yabancı dıl ogrenmeye duşkunluk kat kat artmıştır Ataturk donemınde, 1930 a kadar Turk çocuılan yabancı ılkokullara da gıdebılırlerdı. 1930 dan sonra Turk uyrugu olanlara Turk okullannda ogrenım görmek zorunluluğu koşuldu. Bu kez yetıştırme sınıflan açıldı bu okullarda, yıldan >ıla ıstek kabardı Son yıllarda bu yarış ıjıce hızlandı hemen her okuryazar alle çocugunu yabana okullara, Anadolu liselerine yazdırmak içın çırpınır oldu. Geçen gun Mılbyet başyazan Barlas bu konuyu ele almış, şoyle dıyor 'Bır buyuk bankadan örnek verelım Bu bankaya gıren personelden sınavda gelip tngıhzceyı yeterlı bıldığını kanıtlayanlar 30 bın lıra net 'dıl tazmınatu alıyorlar Avnı durum ıhracatçı şırketlerde de bemen kuruluşlarda da soz konusudur* Barlas yalnız Devlet m degıl, özel gınşımcılerin de yabancı dıl ögreten okulJann açılmasında yaşatılmasmda etklli olmalannı ıstlyor Bugun çocugunu yabancı dıl oğreten okullara vermek ısteyen 45 bın aıle varmış bunlardan ancak 5 bını çocugunu boyle bır okula sokabılecekmış' Genye kalan 40 bın aıle gucjne göre katkıda bulunsa yüzlerce milyon toplanırmış yenı venl okullar açıhrmış Bu öneriyı Bakanlık vetkılılen nasıl degerlendınrler bılemem Ama yabancı dıl ögretımıne başta Bakan Saglam olmak uzere Bakanl'k yetkılılennın buyuk onem verdıklennı bılıyorum Anadolu lıselennı çogaltmak ama degerli yararlı bıçımde çogaltmak ısteklerı bunu kanıtlıyor Yabancı okullann bır bolamu Mıllı Egıtııne geçmıştır Bu arada Ingılız Hıgh School u saymak gerekır Pekı şımdi bu okullar acaba ne durumda? Eskı etkınhgını onemını surduruvor mu' Bugunlerde 'Enghsh Hıgh School For Soys» vehlennden bır mektup aldım Bıldıgınız gıbı bu îngıhz okulu 1979 evlulunden ben Nışantaşı Anadolu Lısesı aaını almış başına da bır Turk muduı atanmıştır Okurlanm anımsarlar bu okulla ılgıh kımı sorunlar ustüne o gunlenn Mılh Egıtım Bakanı Fersoy la aramızda bır tartışma geçmıştı O donemde bu okula mudur olarak atanan klşı şımdı de gorevını sürdurmektedır Ne var kı velıler bu mudurden çok yakmıyorlar. Velıîern mektubunda şövle yazılı 'Müdur A O okula kadrolu ögretmen tayimnde ve ücretı 'Nışantaşı Anadolu Lısesı Vakfı» tarafından ödenmek kaydı ıle dahı yabancı ögretmen ta~ vınınde buyük engeller çıiıarmaktadır Halen okulda haftada 63 saate varan Fen Bılgısı, Fızık, Kım>a Bıyolo>ı ıçm kadrolu ögretmen yoktur Bu derslenn ucetı 'Vakıf* tarafından odenen ucreth og*etmenlerce verılıyor Okul mudüru kendısının buliugu bu ozel ogretmenlerın yenne kadrolu yabancı ögretmen atanmasını ıstemı\or Vakıf, bu ozel ogretmenlere ayda net 160 bm lıra ödemek zorunda bırakılmıştır Herhangı bır ıtıraz halınde bu öğretmenlenn ışlenne son vereceğını. bu derslenn boş geçecegını soylemektedır Yabancı ögretmenlenn duntmuna gehnce Velılerın baskısı sonucunda bulunan yabancı ögretmenler, \apılan kotıı muamele ve baskıdan hppsı okuldan a\rümıştır Müdur, \aban'•j ogretmenlerın çalışmasında yasal olanaksızlıh bulundugunu ısrarla soylemektedır Mevcut ögretmen adaylan ıçm Bakanlıga muracaat bıle yapmamıştır Ote \andan AO ıkıbuçuk vıla varan yönetıcılıgı sırasında Demek ve Vakıftan ıstedıgı odene1*lenn venlmemesı halınde çalışan ücretlı ogretmenlerın ışıne son venlecegı ogrencılenn de görmedık(en derslerden dolayı butunlemeye kalacaklannı bıU dırmektedır Kendısme kavıtlarda gorülmeyen açifctan odenen sayısız yardımlar da sağlanmıstır» Işt« bır Anadolu Lısesımn durumu' Oteki Anadolu Lıselen ne haldedır bılemem Nışantaşı Anadolu Liaesıvle ılgılı bu «velıler mektubuna Saym Mudur ve Bakanlık ne der1? Her /amankı gıbı bu konuda yapılacak bır açıklamava sutunum açıktır Sıze venı çıkan bır dergıden soz etmek ıçın bu yazıya başlamıştım soz uza\ıp gıttı «Bızjm Enghsh' adlı «Turkçe Ingıhzce Avlık dergı», gerçekten de al.şılmadık ılgınç ve çekıcı nıtelıkte bır ogretım ara cıdır Bol resımlerle çızgıl romanlarla suslu bu derg de resim altı vazılan Ingıhzce Turkçe venlmiştır hgleneı pk Ingıhzce ogrenmenın bır yolui Alev Alatlı tarafından yonetılen bu dergıyı tüm okurlanma ogutlemek istenm Hele vabancı dıl oğrenmek ısteyen genç oğrencılere (Fıvatı 200 lıra olan bu dergıyı Çagdaş Yayıncılık çıkanyor) onrılar tannsı Zeus Olımpos dağından dunyasına boktığında 20 yuzvılın son demlerınde hala olumlülerın bırb rlerının gozun u o/mada ve canını almada gosterdikierı tukenmez çabayı nasıl değerlendırır acaba 7 Yerınır ml acıların, aclık ve sefaletın, hastalıkların canından bezdırdığı ınsancıklarının halıne, yoksa ıcm ıçın bır ganp haz mı duyar butün bu olup bıtenlerden'7 Dogum kontrolunun sağlanamadıgı ve nufusun korkunc bır hızla arttığı Afrıka ve Guney As/a ulkelerının çoğunda ınsanların tıpkı sahıpsız kopekler gıbı sokaklarda ölduğunu ortalama yaşam süres nın 35 ı gecmedığını gencec k insonlorın 100 yaşında ihtıyarlara benzedığını şış karınlı kocaman gozlu aclık cocukları nın gelecek kuşokları olşturduğunu coğumuz bir gazete havadısı veya TV göruntusu olarak algılarız Î Yasama Özlemi YERYUZÜNDE 20 MİLYONA YAKIN OLDUĞU VARSAYILAN CÜZZAMLININ VARLIĞI, YAŞAMA ÖZLEMLERI, ANCAK BIR AVUÇ GONULLUNUN ÇABASIYLA SUREBILİYOR. Prof. Dr. Türkân SAYLAN calışıyor, yaşam koşullannı en ust duzeye ulaştırıyor, bır yan da ıse aynı ısanoğlu ulkesıne gelen yabancının yedıgı ekmekten dokülen kırıntıları top layıp aclıgmı gıdermeye calışıyor Her şeye erışen ınsonların ülkelerınde bunalımlar, ıntıhorlar, ruh doktarlarına başvu rular alabıldığine coğalıyor. yokluk lcındekı ülkelerln Insanlan ise varolmakla yokolmak arasındakı ıncecık tel üzerinde ecel terleri dökuyorlar Açıkçası ne varlığm «en coğu» ne de yokluğun «yoksulluğuî mutlu kılıyor olumlu ınsanoğlunu. . nu, yanı cDunya Cuzzom Gunu» olarak anılmaktadır lıgılılerın bıraz eğıtım ve bıroz da dıkkatle kolayca teşhıs ve tedavı edeceğı bır hostalık hala yuz bınlerce ınsanı kor ve sakat bırakabılıyor Sağlıklı kışılerın bıle yaşam sıkıntısı cektığı, gunumuzun koşullarında sırf ılgısızlik ve bılgısızllk nedenıyle sakatlığa mohkum edllen Cüzzamlt Insanlorın ssslerınj duyurmaları oyle kolay değ I . «Tok açın halınden anlomaz* dendığı gıbi çoğu kez sağlıklı kımseler de hastaların, hele kendılennı hemen hemen hıç etkıleme olasııığı olmayan, yoksullara ozgu hastalıklara tutulanların halınden anlamaz veya anlamok ıstemez Bu yazgı çok şukur kı genellenemez lakın gerçek payı coktur O/sa ölümlü Insanoğlunun surelı yaşomında alışverışienn en guzelı en doyurucusu olan sevgı ve şefkatı bırbırımızden sağlıklı, hasta. yaboncı hç bır kımseden esırgemeden yaşayaDilırsek her turlu dış koşula karşın bunalımlarımızın do en aza indirgeneceğıni bir turlu kesfedemeyız Onunde sonunda hepırrtız şu veya bu nedenle tukeneceğız o holde neden kendl kucuk ve ben cıl dunyamızdan sıyrılıp çevremıze ulkemıze ve obür ulkelere, oralardakı başka canlılann sorunlarına gazete haberı gozuyle değıl de bızım bır parcamızmış gıbı bakamayız, sevgı ve ılgı alışverışımızı ne den bıroz olsun genışleteme yız' Yeryuzünde 20 mılyono yakin olduğu varsayılan cuzzom lı ınsanoğlunun varlığı gerek s nımlerı ınsanca yaşama ozlemlerı surup gıdıyor, bır avuc gonüllünun çabasıyla sorunların çozumlenemeyeceğl açık. Oysa dünya hepımızın' Hepımızın Insanları hastalarımız, sağlamlarımız şış karınlı çocuklarımız Radyomuzu TVmızi kopatmayalım kendl Içlmıze gömülmeyelım cunkü her turlü mıhnetıne karşın guneş parlıyor ıcımızı ısıtıvor ve devınıyor damarlanmızda kan Dunya Cüzzam Gununde tüm cüzzamlılar adına ınsanlara seslenıyoruz Yaşam'a selâm olsun Teror de (savaş gıbı) bır polıtıka yöntemldir. Insan lıga sıgmasa da, teror eylemlen bır ıdeolojınaı ya da poütıkanın yiırütıllmesı ıçın kullanılmaktadir. Ancak teror e polıtıka arasma çok kesm bır çızgı çekmek de gerekıyor Çuruiu kjmı zaman ınsan teroru onaylamaz da terorle yurutulen polıtıkajı onavlıvabılır. Bır kımse TurK mılııyetçısı olabılır, ou dogaldır, ama mıllıyetçilığın toplumda terorle uygulanmasma karşı çıkmak da doğaldır Bır fıkır, bır ıdeolojı, bır polıtıkayı, dehşet sa çaraK degıl, ınsanları mandı r arak javnan sağlifilı jol dur Bır sosjalıstın de teror jontemlerını benımse mesı olası degıldır Poluka ıle teror arasmdakı ılışkıyle bırlıkte ayrı lığı aa vurgulamalıyız. • Teror «yaşadığmuz dunvada bır polıtika yöntemj gibı kulkuuli)or» dedıgımızde gundeme bır soru gırer. Ermeni teroru arcundakı polıtıka nedır? Anadolu da bır Ermenıstan devletı kurmak mı'' Turkıje Cumhurıjetını parçalamak mı? «Ermenl »oykırunı» adı verüen tarıh^l olavı uluslararası kuruluşlara getırmek m ı ' Yoksa hepsını bırden amaçlamak m ı ' Ne oıursa olsıuı bojlesıne kapsamh polıtıkaların arlsa sında somut bazı desteklerın bu unması gereklr. Nıtek.m Ermeni terorunun Fraasa \e A.merıkaduı kaynak lanması nedensız değıldır Errrenı Davası'nı teror ybn temıjle gurideme getıren polıtuca, ınsan kaynagını nereden saglıjor'' Hangı ulkenin topragına ayakiannı da yamıştır'' Purasal destekler nereden gehvor' Hangı dev letlerin yonetımlerı Ermeni davasına şemsıye oluyor? Işte bu sorulara yanıt verdıgımız zaman Turkıje nm ne yapması gerektıgı de ortaya çıkar Yabancı bır ulkede üreyen ve türejen Turkıje dusmanhğı polıtıkasının dogrudan doğruya kaynakla rına ınmesınl bılemezsek, daha çok dıplomatımız, elçi mız konsoıosumuz, gorevlmız şehıt edılecektır. Ve çok gozjaşı dokecegız Hem de çaresızlıkle Fransa ıle Amerıkada çok partılı demokrattK rejım lerın geçerlı oldugunu bılıjoruz Bu gıbı ulkelerde her tur fıkir akımı scrbesttlr Sosyalıst kapıtalıst, komu nıst, nasyonalıst fıkırlenn polıtıkaya jansımasına joneünuer bırşey soylıyemezler Demokrasılerde kural budur Ancak Ermeni davasinın bu tür fıkır hareketlenn den, ıdeolojılerden, polıtıkalardan ayrı bır nıtelığı %'ar Ermeni davası bır devletın toprcK'an ustunde bır baş kd devlete düşmanca eylemlerin orgutlenmesıni ve kurumlaşmasını ongormektedır Turkıje nın toprakları na goz dıkmış, guvenlı^ım kundaKİanıaj ı amaçlamış bır kururnlaşmanın NATO muttefıklennde boy atması \e desteklenmesı devletler hukukuna gore ne anlam ta şır' Ermeni da\asının NATO ülkelermde kurumsallaşması ve Turkıye j e yoneliK saldın uslerı kurmasını doğal bır politıka gıbı degerlendırmek olanaksızdır ABD ve Fransa yonetımıerı bih alanoa Turkıje"je aonuk tu tum ve davranışlarnı açiKİamak zorundadırlar tslam dunyasına donuk askerı polıtıka ıçın TurM ye'den üs ıstejen Vaşıngton ulkesındeki Turk düşman lıgı Uslerinı neden beslıyor' • • • Aydın gecinenlerlmlz bcşta olmak üzere pek çok tuzu kuru ınsanımız da «ne gereğl var butun bu sefaletl sergılemenın ve duyguları istısmar etmenın» dıye sınırlenlr ve hele yemek zamanı ıse öfkeyler kapatır sayfayı v©ya aletl .. Gerçekten düşundurucu bir zıtlık ve karmoşıklık butün bunlar Insanoğlu bır yanda dunyasal nimetlerin tumünü elde etmek ıçın var gucuyle ••• Her ocak ayının son pazar gunu yeryüzunun pek çok ulkesınde yuzynlarca Tanrıların gazabına uğradıklarına ina nılan cuzzamlı ınsanların gu (Cumhunyet ÇIN 50 yiLoncE) 31 OCAK 1932 HARP ILAN ETTI! uzere hareket etmişler dır Bunlarm Şanghay a g ttıklerı tahmın edılmek tedır Aiınon bılgıiere gore Japonya yo harp ılanı hakkında karar yarındon evvel totbık mevkııne kon mıyacak'ır Sanat Galer iler i MALİK VkSEL ŞEFIKBURSALI CAHİDE D E R t Ü CEVATDEREÜ HAMİTGORELE HŞREF ÜREN 22 OCAK 1982 TURGUT ZAl\f 9 ŞUBAT 1982 Karma Resım Serenı Ttşvıkıve Cad 131 Nışantas 47 67 43 OCK AMIS 449295 * Giml Sırutlar | Gakmı Pasaı 85 Nıjantajı URAHT SANAT GALERİSİ fSOI IPEKCI CADOCSI 21 NfWNT*5l IS'W<»U(. TTLEK3N 4 S 0 J » TELEkS » « B L V T T R . ifeaknevzat cakır'ın saydarn gosterısı 28ocak 1982 saat i800be venus t lyatrosu taksım gınş ucretsızdır RESlM>eVlTRAY SERGlSt Londra 30 (a a ) Çın Joponya ya harp ılan et mıştır Nankın den alınan haberlerg gore Çan Kay Şek ı i e gecenlerde Baş vekalete tay n edıleı M WGng ve hukumet reısı M Lınsen oğleden sonra mechul bır semte gıtmek 19 SLB\T EGER RÎZİ SLVL HEEN OLURbA CtNOv 2.15Sııball<W2 Dc\to GO/ü Saııallar Galcrfca EESlM SERGÎSt 7 Kunılu^ Y ıldonumu Turk Resmınde Insan ve Portre sergı<yyle kutlanıvor Kasunl982 Resım satmak ıstevenler ıçin KurtuluşCad 191 B Sınemköy 40 47 83 MEHMET GÜN resimsergisi 18 ocak4şubat CZZHGünün nanıi Sıyah Kuşlar 3 Sa/ın Dokîor ve Eczacılar» Ka oHsn lat andifmaTin gereKtığı ^^t1er(je Hermsstarul Ecza Depo'anna dağı* ıd g n arz edenz Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünden Bankamızca, lcerenköy mevkıınde tesıs edilecek, gümrukleme sahasının takrıben 3000 metre uzunluğundakı koruma duvarı ıle 4000 m' kapalı sundurma ınşaatı prefabrık olarak vaptırılacoktır Prefabrık eıemonlarla bu kabıl ışlerı yapmokta bulunan fırmalann kendılerınden teklıf ıstenılmek uzere, 1 Son uo yıl zarfında bıtırmış bulundukları benzerı ışlerın karaktenstıklerını gosteren bılgılerı ve iş bıtırme belgelerını, 2 Imalât programlan Içındekl kapalı soha ve koruma duvarı modulosvonlannı gosteren kataloglarını 3 Malı durumlarını gosteren banka referans mektuplarını, 4 Bağlı bulundukları Tıcaret veya Sanayl Odası'ndan alınmış faalıyet belgelerını 5 Varso muteahhıtlık karnelerının noter tasdıkll süretlerınl, dosyalıyarak bır dılekce ekınde 17 Şubat 1982 gunu saat 16 00'vo kadar Pendık Tersonesı Kaynarca Pendık adresındekı Inşaat Islerı ve Proıeier Mudürlu$un B teslım etmelen ılan olunur Fazla bılgı içın yukarıdai'i adreste bulunon inşaat Işlerı ve Proıeler Mudurlugu ne başvurulabılır. Telefonlar. 54 16 10 54 03 75 (Basın. 10853) 785 Her yerde v«j her tarafto sovieren ve ışı1 1 tllen budur Muvaftakıyet Muzaffenyet Zencı heyetı, dansozlerı cazı, varyetelerıyle emsalsız dır. Oans krolı Oouglas ıle yenı Josephın e Ba ker Mıss Cooksun oyunları fevkaladedır 18 tabloluk revuyu goren halk gulup eğlenıyor ve herkes torafından fevkalade begenılı yor Tepebası Asrl tıyotrosu her müsamerede doludur Herkes tarafından anıasılop bu emsal sız musamereyı seyretmek hakıkaten bır zevk tır Her gun saat 17 ve 22 de Cumhuriye! Sahıbı. Cumhunyet Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş adına NADİR NADİ Cenel Yayın Muduru Muessese Muduru . . Yazı Işlerı Muduru Basan ve Yayan BÜKOLAR • ANKARA »KonurSokakno 24 4 Yenışehır Tel 17 53 25 17 5S6oldare 13 33 35 • İZMİR HalıtZıyaBulvan No 65 3 Tel 25 47 09 13 12 20 • ADANA Ataturk Caddesı, Turk Hava Kurumu Işhanı Kal 2/3 Te 14 55019 731 TAKVİM İMSAK 6 31 GUNEŞ 8 11 ÖĞLE İKİMDİ 16 U7 . KASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGll OKAYGÖNENSİN Cumhuriyet Malbaacılık /e Gazetscılık T A Ş Posla Kutusu 246 IStanbul Teı 20 97 03 (5 Hat) KAYIP ARANIYOR 35 yaşlannda, 175 boyunda, esmer tenlı CELAL AKSU aranıyor . Goren veya yennı bılenlerin en yakm güvenlık kuv^etlenne veva aşagıdakı adrese bıldırmelen ınsanlık nammn nca olunur Agabevı Suleyman AKSU Adres Sanayı Çarşısı No 5 Dortyol HATAY Cumhunyet 690 i\ OCAK 18 24 1982 YATSI 19 58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog