Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 31 OCAK 1982 Bcmker kurulusları: Borsa uygulaması ertelenmeli Ekonomi Servısi Onde geıen yedı bankerlık kuruluşu nun temsılcııerı, yarın yururluğa gırmesı gereken ve arocı kurumların tum ışlemlerın Istanbul Menkui Kıymeîler Bor sası'nda yapmalarını ongoren uygulamayı elestırerak bunun ertelenmesı amacıy a Maiıye Bakaniığına b,r telgraf çekrr.eVi karorıastırdılar. Meban Serma^e Pıyasası Araştırma Merkezı (SPAIM) tarafından oncekı gun Sheraton Otelınae duzenlenen «Sermoye Piyasasmda Bors a Sıstemının Oluşturulmas» konulu top lantı sonunda o uşturulan te.graf metm şoyle «Malıye Bakaniığına, 2499 soyılı Sermoye Psyasa«ı Kanununun 31. rr.addesi ıla • 7 buyuk banker kurulu şunun Malıye Bakanhg' na çektıklen telgrafn Borsa Bankerlığı Belgesı" nın henuz hıç bır kuruluşa \ erümedıgını belırttıler 2520 soyılı kanuna ılışkın serı I, No: 4 tebliğm 3. maddesınde derpış edilen Borsa Bankerligı Belgesı, henuz hıçbır kuruluşa verılmedığınden, 2529 sayılı Tadıl Kanununun 3. mad desınde ongorulen hızmetlen yurutmek mumkun degıldır Bu hukukı zorunluluk nedenıyle 2529 sayılı Tadıl Kanununun 3 rroddesınin uygulanması açısından 2520 sayılı ka nun seri I, No: 4 teblığ madde 3 te getırilen hukmun erte lenmesını takdır ve emirlerinize arz ederız » Teıgrat metnıne ımzo koyan bankerl k kuruluşlan ıse şunlar Banker Kastelü Meban, Genborsa Eczacıbaşı Yatırım Hold r g , Bımtaş, Mentaş Yatırım Fınansrran Karşılıksız çekten tutuklanan BORSAŞ'ın ortağı salıverildi \ \ K \ R \ (Cumhurivet Bürosu) Kar<;ıhksız çek verdığı savıjla tutukl?nar Borsas'ın ortakiarındar> Sezer Ozka\ yapılan ^orıısturma sonucu oncekı gun sahverı'.as AUcaklılan taralından tasiı^esı .stanen Borsas'ın ortakıarı Pe^er ve Eser Ozkay adlı kardeşlerın bundan bır sure once îsvıçre've. ardmdan ABD've gıt tıklerı \e 2n gun once Turkıye'\e dondukları belırlendı TopladJkları mevduatları Isvıçre ban kasma vanrdıklan da ıddıa edılen O?kav kardeşlere karsılıksız olarak 20 mılyon lırahk mevduat sertıfıkası verdıklerırrn ortava çıkması üzerıne Vakıflar Bankası Genel Muöurd :îe avnı bankanm sube müduru ıse halen tutuKlu bulunuyor. Isci emeklileri subat maasmı zamlı alacak ANKARA, (ANKA) Sosyal Sıgortalar Kurumu'na bağlı emeklıler, şubat ayı maoşlannı 525 iıra zamlı alacaKİar, SSK emeklileri ıle bunların dul ve yetmlermın gosterge toblosjnda yapılan son değ şıklığ e ılışkın ınttbakların tamomiandığmı bıldıren yetkılıler yenı moaş curumunu goste r en belge lerın maaş ceklenyle bırlıkîe ılgılı ban^a şubelenne göndenldığım bıldırdı ler SSK emeklileri ıle bunların dul ve yetımlerı, mart ayı ıcınde yapılacak katsayı ortışından doğacak farkları mayıs ayı başında aiabılecekler Sümerbank'm bazı ürünleri yüzde 25 ucuzlatıldı ANKARA, (ao.) SumerbanK Gerel Mjduru Şukru Ak İNDİRİMÜ SATIŞLAR KAPSAM1NDAKI BAZI MAMULLERİN gungor Suiıerbank'ın mevsım sonu satışlarının yarın başlaESKI VE İNDIRİMLİ FİYATLARI: yacağını belırterek, SumerEski fiyat (TL) Indirımlî f iy. (TL) Dank rıamullerının satış f'yat Urunler larında yuzde 25 oranında ır450 600 Kot pantolon dırım yapıldıgmı açıkladı 1675 1400 Yunlu pantolon Sumerbark Genel Muduru 1070 1260 Yunlu Skoc kumos 'rretre) Akgungor, Sumerbank ın rro2500 2200 Komple yatak carşd tokımı mullerınde kaiıte ve ucuzlugu Yun battanıye 2850 2400 daıma on planda tuttuğunu 2375 2150 Duz makına haltsı (metrekare) kaydederek «Aldıgımız bu ko115 90 Gei.ş hasse (metre) rarlara vatandaşlarımız toh115 130 Paten puamalık (m ) mınlerımızin de uzerınde • >Qi Kaput bezı (m ) 60 65 gostermışlerdır Bunun netıce 69 75 Basrna (m) sı satışlanmız hemen hemen 115 130 Kreton emprırre (m ) her kalemde yuzde 100'un u200 Porselen tabak (tanesı) 230 zerıne çıkmıştır» dedı 475 530 Kundura (PVC) 425 525 Cızg iı poplın gomiek BEŞ MİLYARUK SATIŞ Sumerbank ın gect qım z \ I kasırr araiık cy arında yaptığı yuzde 18 ındırımlı satışlara da değınen Akgungor, 1980 yılı kasım aralı* a/larındckı toplam ıki mılyar 668 mılyon 198 bın lıralık satışa karşılık 1981 yilımn kasım aralık aylarındakı ındırımlı satışlarda beş mıiyar 53 mılyon yotlorına zam yapıldığı. <. da dıkkatı ceken Şukrü A j u n gor, Sumerbank'ırr topro sanayıı dalında da y^rt eKonomısıne buyuk katkılarda buljn dnğunu ve şubat ayının sonu na kadar sürecek olan \ uzde 25 oranındakı ındırımlı sst 5larda, kundura ve pcıselen mamüllerınin de bır boluTupde ındınm yapıtdığını so\ edı 273 bın lıra'ık satışın gerçeklestınıd ğmı bıldırdı Genel Mudur Akgundur, Sumerbank'ın 50 yıldan berı her gecen gun başarılı hızmetlerh sunduğunu ıfade ederek, Sumerbank'ın bugun 23 Bolge Mudu'luğu ve 461 satış mağazası ı'e yurttaşıcrın hızmetınde olduğunu bıldırdı. TOPRAK SANAYİİ URUNLERİNE ZAM Son zamanlarda özellıkle toprak sanayıı ürunlerıntn fı YHK, 1982de biten sözlesmelerc yüzde 10 arı< 3 bın ödenmcsi ıcın yacı gönderdi • MKE'NIN ANKARA VE KlRIKKALE'DE ÇALIŞAN 15 BIN IŞCISİNE ŞUBATTAN ITIBAREN YU2DE 10 ARTI 3 BIN LIRA AVANS '.ERlLECEK. ANKARA, (Cumhu4tpı Burosu) Yuksek Hakem Kurulu nun, başvuran ışverenlere 1982 yılında bıten ıcplu sozleşmelerde yuz.de 10 o tı 3 b n lıra avans odenmesı volun da vazı verd ğı oğrenıld Yuksek Hakem Kurulu soz konusu yazılarında 27 Aralık 1980 tanhınden sonra toplu sozleşme erı bıten ışci'ere, toplu sozleşmelerı yentlenena değin vuzde 10 artı 3 bm lıra cvans odenmesıne ılışkıu Bakarlar Kurulu korarnomes nın henuz ortadan kalkmno gını belırterek, bu karornom« geregmce 1982 yılında top'u soz leşmelerı tamamlanan '=cı.ere de bu avansin odenmesı gs rektıâını vurguluvor Makına Kımya Kurbmu'nun Kırıkkale ve Ankara'da calışan 15 bın cıvannda ışCısıne 1982 yılı Topıu İş Sozleşmesl ıcın avans ve ikramıyg verılmesi kararlaştınldı. Türk • iş'e bağlı Türk Metal Sendıkosı Kırıkkale Merkez Şubesı Başkanı Abdurrah man Unlu'nün yaptrğı acıklomaya göre, Işclter© şubat ayın dan Itıboren yüzde 10 artı 3 bln llra avans verılecek. Ayrıca lkramiveler ıse şubat QYır> da 120 saat üzermden, dığer 8 ayda Ise 60 saat üzerınden, kalan uc av ıcm ise 104 saat üzermden verılecek. Unlü, sendıka ıle MKE Gsnel Müdürlüdjü Ile 9 donem toplu ış sozleşTie goruşmelerının sürdurulducjünü bıldırdl. OECD GENEL SEKRETERİ'NİN ZİYARETİ ERTELENDİ ANKARA. (ANKA) Ekono miK Isbırlığı ve Kalkınma Orgutu 'OECD) Genel Sekreten Em le Van Lennep'>n 4 6 şubat tanhlen orasmda Ankara ya yapacağı zıyaret, ılerı b r tanhe ertelendı Gorev suresının sona ermesı nedenıyle Ankara'ya bır nezaket zıyaretı yapması. bu arada 1982 yılı OECD yordımı konusunda goruşmeler yapması plonlanon Van Lennep'ın gezısmın hangl tarıhe ve neden ertelendığl konusunda bır bılgı edmilemedı. Ankara Tabib Odası: Sorun, Anayasal haklarm sorumsuz kullanılması ANKARA, (Cumhuriyat Burosu) Ankara Tabıp Odası, yenı Anayasa konusundakı go ruşlerını belırledı. Oda'nın ha zırladığı onerıde, «19611980 yıltarı arasında ortaya çıkan sorunların Anayasa'daki temel hok ve ozgurluklerln yeterlı bılmç ve sorumlulukla kul lanılmamasından doğduğu» Ifade edıldı llk kez 1961 Anayasası'nda yeralan porlamen ter re|ımın temelını oluşturan «Kuvvetler ayrılığo ılkesının, yenı anayasanın ya Ankara Tabip Odası'nın raporunda, yürütmenin ve yasamanın, bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi korunmalıdır, denildi. pılışmdo da temei ılke olarak alınması gerekttğı belırtılen Oda goruşunde ozstle şoy'e denıldı«Yıirutmenin ve yasamanın bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi olgusu aynen ko runmalıdır. Ancak bu şekılde 1960 onces yıllarda gorulen ya sama ve yurutme organlannın zaman zaman sorumsuzca Kul lanıldıklan bır gucun denetlen mesi olasılığı ortaya cıkobılır. Bu da kışilerde devlete karşı temel guven duygusunun yerleşıp gelişmesıni saglar. Haklarınm bağımsız yargı organlannın guvencesi altında olduğunu bvlen kışılsrden oluşan bir toplum, Sosyal açıdan Unlu Pıyanıst Arthur Rubtnstein 95 yaşına bastı.. Danıştay ^a atanan 4 Danısma Meclisi üyesinin Izmitli Banker Atilla Sürmeli, karşılıksız görevi sürecek • ABBAS GOKÇE, FUAT AZGÜR, S1RR1 KIRCALI VE AZMİ ERYILMA2 UCRETSIZ I2INLI SAYILARAK DANIŞMA MECUSI'NDEKI GOREVLERINE DEVAM EDECEKLER. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay ın tum uyelıklenne yenl atamalor yaptı. Danışma Meclısı üyelennden Abbas Gokçe, Fuat Azgur, Sırrı Kırcalı ve Azmı Eryılmaz da Danıştay'ın ceşıtlı daırelerınde üyelıkiere atandnar Damştay uyelıklenne yopılon yent otamalar şoyle: Birincı Doire Uyelıkleri: Necla Tolluoğiu. Hasan Basrl Kurdoglu, Muvaffak Samı Onat, Fevzi Tuzkaya, Fıkret Ungan. Ibrahım Akıncı. Ikincl Dair« Üyelikleri: Oguz Barutoğlu, Abbas Gökce, (Danışma Meclısı uyesı), Hayrettın Ersoz, Raml Tan, Tuncer Akın, Ahmet Ourakoğlu, Gungor Gumuşpala. Uçuncu Daire Uyelıklerl: Uıfer Budak, Fuat Azgur, Danışma Meclisi uyesı) Şerafettın Toluguc, Ibrahım Copuroğlu, Abdl Emın Akın, Muzaffer Ceoesov, Ercetm Yorgancıoğlu • ORHAN ÖZDEŞ, VERDIGI DEMEÇTE DADorduncu Daire Üyelikleri: NIŞTAY'IN TURK IDASamım Gokyar, Sırrı Kırcalı. RE KLKCKUNUN GE(Danışma Meclısı uyesı) CüLIŞMESINDE BUYTJK neyt Ertan, Ornan Karayalçın, OLÇUDE ETKILl OLErol Cırakman. Salım Ozkan. DUĞÜNÜ SOYLEDI. Servet Şamlıoğlu, Güven Dıncer A.NKARA (aa.), (Ekrem Aktaş) Danıştay Ba^kaBeşinci Daıra Üyelikleri: nı Orhan Ozdeş, Mıliı GuŞerafettın Ozbek, Azmı Ervenlık Kor.ieyı'nın aabul yılmaz (Danışma Meclısı üyeettığı Bolge Idare Mankesı), Guzın Ersoy. Mahmut Pomelerı, Idare Mahkemelerı 'at, Temucm Erçağ, Nun Ave Veıgı MahKemelerının fcuruluşu ve gorevlen hak lan, Salım Tansuk. feında kanun üe eksıklığm Altıncı Daire Üyelikleri: jT.denldığmı belırteres Sıtkı Çokolp, Süleyman TOrk «Bftvlece, idan yargı manoglu, Cahıt Ersen, Necatl Arumesi tamaTnlanmış ve ras, Firuzan Ikıncıoğulları, Gur Danışla'N 'ıo esas touksiyobuz Onbılgın, Erol Dundar. nunu verme ^etırrnesi ıroYedinci Daire Üyelikleri: kanı doçmus bulunmaktaFahrettın OzturK. Ismaıl Dıdır» dedı ler, Kemal Torsuslugıl, Yusuf Danıştay Başkanı Orhan Ztyo Cubuklu, Erman BayrakOzdeş, anadoıu ajansı mu tar, Fıkret Anıl, Yuksel Esın. habıruıe veraığı demeçte, Sekızıncı Daire Üyelikleri: «Danıjtay'ın Kurulduğu Kazım Yenıce, Ahmet Koeunüen bert Tiırk Idare Hukukunun eelismesinde, nur, Şafak Sancar, Fazıl KaIdare Hukuku kural ve Ufadar, Saml Akural, Uzdem kelerinin, idari işlem, kaAkyuz, Güler Mermut, Kenan rar ve tasarruflannın teesEren shs etmesinde ve ^erleşDokuzuncu Daire Üyelikleri: meslnde içtihatlanyla büN yazi Araz. Şükran Engınvfik Slçüde etklli olduğudenız, Mahlr Tuncalp, Semıh nu» sriyledı. Tekın Telll. Yavuz Nazaroğlu. (Atkan ». Sayfada) ÎZMtT .Ahmet KÜRT büdlrlyor) Karşılıksız cek verdığı gerekçesıyle Kocaelı Aslıye Mahkemesı'nce tutuklu olarak yargılanan Banker Atilla Surrnelı, 1. Ash>e Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 8 ay tıapıs cezasına çarptırıldı. îzmır'de yakalandılrtan sonra Kocaelı'ne getinlen ve tutuklu olarak yargılanmasma başlanan Kocaelı'lı banker Surmelı ıle ılgılı olarak Savcı Oktav İrtem, Surmelı'nın dolandıncıhk suçunu meslek rıalıne getırdiğıru, buna gore, cezalan dırılması gereKtığını soyledı Bu arada, Banker Surmeh'run avukatı Halıl Demıral, rnüvekkılının bankerlık yasasına gore tas\ıye talebmde bulundu ğunu hatırlatarak, «Şayet muvekkilim serbest bırakılırsa alacaklannı daha kolav tah&ıl tder, borçlanm da ödeyebilir» dedı Surrnelı'nın tahas'esını ıs tedı. Kocaelı Aslıye Ceza Mahkemesı, duruşmaoa Atilla Suntıelı'run suçunu sabıt gorerek 2 yü 8 ay hapıs ve 8 bın lıra a bir yasam, doksan beş yaşına ulaştı Onun pıyanosunda îspanya'nın o coşku dolu muzığı yenıden yaratıldı. Albenız, Falîa, Granadas adları Rubinstem adını çağrıştırırdı. Yirmıncı yüzyıhn unlu pıyanıstı Arthur Rubinstem 28 ocakra Cenevre'defei evınde doksan beş yaşına bastı Bir muzıte oJayıydı. Dort yaşında pıyanoya başlamış, yedı yasında ük resıtalını verroijti. Artık onun ünü, yaşadığı kıtayı aşıyordu. 1906 yıUnda New York'ta Phıladelphıa Orkestrası'ntn eşlığinde verdiği konserle Amerıkan dinleyıcılerının hayranlığını hazanmıştı 1887'de Lodz'da (Polonya) doğan Rubınstein, Ikinci Dünya Savaşından sonra Amerikan vatandaşı oldu. Hıç durmadan çalıyor, bıitün bestecılenn pıyano içm yo*dıklannı yenıden seslendinyordu. 1978'da Baskan Ford *>nu Ozgürlük Madalyası ile ödullendlrdi Chopm, Debussy Brnhms. Beethoven'un besteleri onun piyanosundan çıkan »eslerle kulaklarda yankılanacak. Nıce müzikli yıllara mzıkle dolu tam bir iyilık halı) icinde olmaya yatkın bır toplum olobilır. 1961 Anayasası'nın 10 ıle 62. maddeleri arasında yer alan hukumler, 1961 Anayasası' nın degişikliklerden oncekı ılk metnınde yazılı olduğu şekılde benımsenmelıdır Zıra ınanmaktayiz kı 1961 1980 yıliorı arasında ortaya cıkan sorunlar bu temel hok ve oz~ gurluklenn kullanılmosından değil, yelerll bilinç ve sorumlulukla kullonılmamasından doğmuştur.» Ankaralı bankerzedelerin son ugragı 3. Ticaret Mahkemesi her türlü mahrumiyet icinde Hasan UYSAL ANKARA Bonkenedelerln son uğrak yerlerı, tasfıye Işlemlennı yurutmekle gorevlendırılen Aslıye 3 Ticaret Mahkemesı'nin bulunduğu Ulus semtındekl Kıraner Han Hergun 1 000'e yakın banker alacaklısı, Kıraner Han'ın 3 katında bulunan 3 Ticaret Mahkemesı'nm odatarını, korı dorlarını ve salonlarını doldurup, tasfıye Işlemlerlnt Izllyor, tosfıye lctn başvuruyor lıste!ere goz atıyor. Ancak Ankara'da bankerlerden mılyarlarca alacağı olan onblnlerce kl ş nın ışlemlennı yurutmekle gorevlı 3 Ticaret Mahkemesı'nde 1 baskan 3 üye olmak uzere 4 hakım ıle bın başkâtıp, 3 u kâtıp, bın mubaş.r olmak uzere 5 memur bulunuyor. Hergün 1000'e yakın kışının bakmak ıcın geldığl lısteler neredeyse 10 gündür değış mıyor. Tasfıye işlemlerını yapan memurlar calışmakton gCınlük lısteler hazırlamaya zaman bulamazken Kıroner handa sık sık elektrlk kesıldığl ıcm alacaklılar lısteler e ancak kıbrıt ya da cokmok ışığıy'a bckabılıyor Alacaklılar ışlemlan yapacak boşvurular>n nası! olduğunu sayleyecek bır danışma burosu bıle bulamadıklarından oradan oraya dolaşıp duruyorlar. Ticaret Mahkemesi yetkılılerl personel yetersızlığıni ılgılı makamlara bıldırdıklerıni ancak bır yanıt alamadıklarını ıfade ederlerken şoyle konuşuyorlarSORUNLAR ıBmo yetersizlıği v« personel yetersizlıği bır yana ne elektnk var, ne sular akıyor, ne kaloriferler yanıyor Tuvalete gırilmiyor. Toplam 4 Ticaret Mahkemesi nın bulunduğu koca katta tek odacı var, onu da koydunsa bul. Kendi dosyalarımaı kendimiz taçıyoruz, Rica ettık telefon bağladılar o da 4 mahkemede bulunan toplam 16 hakım ıcın paralel tek telefon boş bulabilirseniz telefon edebılirsınlz. Gordugu nuz gibi kalorıferler yanmadıgından tum personel palto ıle oturup çalışıyor.» HAKIMDEN PARA ISTEYEN ALACAKLILAR Tam onlamıyla unutulmuş bır koşe olan Ticaret Mahkemelen'nın bulunduğu Kıraner Han'dakı 3 Ticaret Mahkeme sı Başkent'in en onemlı olayı holıne ge'en bankerlık olayı nı goğüslemekle gorevlendırılmış. Tasfıys ışlemlerı ıcın cıkan yasa gucundekı kararnamenın yuruiulmesıyle sorevlendırılen bır ovuç personel gunde hıc olmozsa 10 kez so nu buyuk kavgalara varan catışmalara gırıyor, baiKer alacaklıları ya da vekıı avukatları ıle Kımı bankerzedeler de Mahkeme Başkanı'ndan, bankerden alacağı olan parayı ıstıyor fUygun bir dille kendıierine bunun mumkun olmadığını anlatıyoruz.» dıyor, Mohkeme Başkanı Gonen Erış, şoyle konuşuyor ıTasfiye Kurulu'nun 3 tane otması da yetersiz Ne yapacağımızı şaşırdık. Başvurular, Itirozlar, olanaksızlıklar.. Onumde yuzleri askın dosya bi rikti bokamıyorum. Bu arada, başvuruları değerlendirmek, tasfıye kararı vermek zorunda yız > Ote yandan, 3 Ticaret Mah kemesı nın kalemınde coltşan 5 kısııık personel t j m ışlem e rı karanhkta yapamayocakiarından 2 ıdare lombası kullanarak calısıyor Sabat saat 8'ue gelıp akşam saat 20 ve Ka dar ogle yemeğ' yemeden 12 saat çalışan merurlar bu calısma karşılığı mesaı ucrelı aıamadıklannı sadece ıs guc luğu odı altnda avdo 300 ıle 500 lıra arasındo değısen taz mınat odendiğını be'ırterek «Onbmlerce insanm mılyarlara varan atacagınin tasfıyesı ıcın bizi gorevlendırenler, sorunumuza bıraz sahıp çıksınlor» dıyerek şıkâ/etlenm belıtıyorlar. eek vermekten 2 yıl 8 aya mahkmn oldu ğır para cezası Ile cezalandırümasını kararlaştııdı. Maiıkeme'nın karannı once sakın bır şekılde dınleven banker Surmeh; anıden baygınhk geçirdı ve uzun sure kendıne gelemedı BankeT Atilla Surmelı'nın eşl Nesnn Surmeli'de mahkeme salonunu gozyaşlan ıçensınde terketmek zorunda kaldı. "Ovens,, muhribi baharda "Alçıtepe,, adıyla Türk donanmasına katılıyor COLCVK (Cumhurıjet) Donanmamız bahar aylannda >eru bır muhrıpe daha kavuAlınan oılgılere gore halen Amerıka'nın Newfort Denız Us M.nde çahşır durumda hazır bulunar. «O\ens» adlı mulıııp Turk Donanmasına «TCO Mçıtepe» adıyla katüacak Muhrıbı tesiım alacak çekırAe& personel, muhrıbı kıdemlı Bnıoaii Atilla Elemen ın komutasuıaa Turkıyeye geUrecek. 1 şubatta Turkueden ha reset edecek çekırdek perso nel, AmeriKaaa oır sure tatbı kat yaptıktan sonra Turk bay ragını çekerek 22 nısan tarıhın ' e Turkıye've geleces Danıştay Başkanı Özdes: Yargı manzumesi tamamlandı Ankarada 1. Banker Tasfiye Kurulunun uzman üyeleri belırlendı • BAŞBAKANLIKÇA GöREVLENDtRILEN TASFIYE KURULU UYELERINDEN BIRI OGUZ AYDEMIR, DIĞERI ISE MEH3.IET GUNER. A>fKARA (Cumhuriyet Bürosu) Banker kuruluşlannın tasfıyesı ıçın oluşturulacak 3 Tasfıje Kurulunun hukukçu üyelerın den sonra, 1. Tasfıye Kurulunun uzman üvelerı de behrlendı. Basbakanlıkça gorevlendın len Tasfıye Kurulunun üyelennden bınsı Mahye Bakanlıgı Muşavırlennden Oguz Aydemır öığer uye ıse Hesap Uzmanı Mehmet Guner oldu. 1. Tasfıve Kuruıunca gorevlendınlecek ıkı uzman dısuıda kaian nukukçu uye ıse Ankara Hukuk FalcuUesi Oğretım Üyelennden Prof Dr. Burhan Gündoğan'ın adı daha once belırleomıştı önumuzdekı hafta içınde dığer 2 Tasfıye Kurulu'na Başbakanhkça 2 Malıveci ıle 2 Hesap üz marunın atanmasmın bekİentldiğı öğrenıldı. Öte yandan 3. Ticaret Mahkemesi tarafindan Tasfive Kurullannm arttınlmasına aıt isteme herhangl btr vanıtın b.enüz gelmedigi blldırilfyor. Tutanaklardan TIKP davası 8 tahliye istemi reddedildî ANKARA (Cumhunyet Börosu) Turkı>e Işçı K05İÜ Partısı (TIKP) da\ası duruşmasında Ankara Sıkıjonetım Komutan îığı eskı adlı maşavın Renuı Şırın tanık olarak dınlendı. Halen tutuklu bulur.an 8 sanığın saııvenlme ıstemıen reddedıldı Anxara Sıkıjonetım Komutanlı»ı (2) Numarah Asken Mahkemesınde vapılan durusmaaa îstanbul Cumhuriyet Sav cılıfı ve Askeri Savcılığına vaT zılan vazı>a yanıt geldı Yanı ta. Turkıye Kornumst Partısı' n^n çahsma programmın vayınlanmasıvla ılgılı bır da^a bulunmadığı büdırıldı Ancak savunma a\ukatlanndan Emer Olcavtu, bu konuda Istanbul 6'nci Ağır Ceza Mahkemesınde beraat'.e sonuçlanmış, (1) Numarah Askeri Mankemede de halen surmekte olan bır dava oldusunu soyledı Daha sonra 3 eylul 1979 taniııne dîğın Ankara Sıkıvonetım Komutanlı*ı Adlı Muşavırlı*ını vapan Remzı Şırın tanık olarak dınlendı Remzı Şınn mahkeme tutanaklanna eöre şunlan soyled; «Adll MüşavirHeim dönemlnde TIKP ile iljrili olarak benden bir evrak ve bazı kitaplar «çtl Kitaplar Doju Perincek'. in yaıdjgı (Fırtmalı bir dönen»e cirfrken) adlı kitan ile TİKP kunılu* hildirisi. tÜTÜk. (Arkası 9. Savfada) Sendikalar: Avans kararnamesi yeniden duzenlensin \NK\RA (Cumhunvet Burosu) TODÎU sozleşmelerı 1982 yılında buen sendikalar, Bakanlar Kurulu'nun 27 aralık 1980 tarıhınder. jtıbaren îoplu sozlesmeleıı bıten ısçüere sozlsşmelen \enıtenene degın vuzde 10 artı 3 bm lıra avans odenmesıne ılışkın kararnanesının venılennıesını stıvorlar Ilgıh s^ndıka (.eMelerı Bakanlar Kuruiu nun venı bır karamame çıkararak 1982 yılın Ğa bıten foplu so7leşmelpr ıçın, Yukse^ Hakem Kurulu'nun 1931 vrlında sozle";n^?'erı b'.ten ışçüer ıçın bırmoı yıl zam duze\ı olarak belırledıgı >tızde 15 artı 4 bın 1ra avans odenmesı nı onerıvorlar Toplu stvlesmelen iy«2 rılında bıten "içıienn sozlesmelen Yuksek Hakem Kurulunca yenılenene aeiın uzun bır sttrenın escpceğını helırten sendıka vefkıl^erı bu sure içınde oden mesı onsorulen ^aızde 1(1 artı 3 bın lıralık avansın duşuk olduğu goruşunde bırleşıyorlar. Ankara 3. Ticaret Mahkemesi Başkanı Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı TIKP Genel Başkanı Doğu Pennçek bır duruşmada goruluyor. Bankerierin tasfiye işlemleri 2 yıla kadar sürebilecek 7. Sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog