Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1982 •••• Cumhuriyet 11 Türkiyeden • Kiia'yp lıni'lı ^iıyell iK'esinde üv kız (."CUKiıııa tecavüz eden iki kişi yakalandı. Şlkâyct üzcrine (utuklanun Ahmrt Sııııılıkn (45) lle All Temur (52)nln kız çocukhmııı para karşıliKinda kandirarak ıssıı hir yere götürduklerini ve sonrada tecaviiz cttiklerini itirat ettikleri bildirildi. TcccvÜ7 eeMlen çocuklardüiı N.T ve F.Ş !t, D.KıIe 10 yaşındnydı. • İzmir'e 9 eylül 1922'de giren il'k MÜIVPZP Kuınutanlarmdan Hasan Tohsin Türkyılmnz İzmir'de, 19:401960 yılları arasında DP iktidarı döneminde Başbnkanlık MüPte.şarlıgı yapan Ahmet Salih Korur da îstanbul'da. öldüler. Kovur'un ıeımzcsi yarın Şlşli Cnmiindo kılınarrık nnmazdan sonra Zincirlikuvu mezarhğmda toprağa veril.soek. Ote yandan Ankuru'da ölen Anayasa Mahkemesi eski başkaıı vckıllprınavn ve Dıyanet İşlerı eski Başkanı Mp.hmet Tevfık Oerçeker'in c<;nazest cle dün Ankara'da törenle toprufcıı vrrıldi. V İ.stanbul'un çeşitli semtlerinde park haliıulp hıılunan ntomobil lcrln kelebek camlarını kırarak iıindekl UypUri r:ılıın iki kişi yakalandı. Otn masnsı ekipİPrince yakalanan Adnan Blnzet ve Murat Kaçmaz adllyeye gönderiiecek. ABD, Türkiye ve (Baştarafi 1. savfada) bulunduflu ' ülkeye ceşitll sllahlor sntmayı planladığı bildirılıyor. 8u hoberde Amerlka' nın. rürklve'ye 34 milyon rlolar karşılığinda 14 adet U H LH tipı helikopter satacağı, bu helikopterlerln 10'nun arama ve kurtarma ışlerınrle, dör dünün Ise elektronik savaş alanında kullanılacağı ifade edillyor. Arpfsrika'nın Türklye lle birlikte silnh satmayı planladıcjı diğer ülkaler Ise Tayland, Filipinler ve Suudl Arabiston. HELİKOPTER UREHLtCEK rHA'nın Ankora Kaynoklı rıa borırıe goro. ABD hukıımRlırıın mall desleğı ıle lurkıyo'rJe helikopter yapımına baslanncaoı bildırıldı. rurkıyo ABD Askerl Yardım Anloşmosı cerçevesınde yapılan göruşrnelerden sonra üretılecek helıkopterler konusundo on protokolıın ımzolandığı ve llk aşamada 15 adet helıkoDter Imal odlleceöl kaydedıldı ABD Helikopter Uretlm Fab rlkası Bell • Textron lısansıyla yapılocak hollkoptfrlonn Güverclnilk (isaündeki ana to mır fobrlkalnrında ımal edllecetjl, teslslerin gerekli donatımının ABD flrması tarafındon yapılacaflı bildirlldi Helikopter ürotim pro|fisının 1983 yılı so nunda hıtırılar.or^l vo llk üretimln 1984 vılında orlayn cıkacaöı belirtildi. (Baştaıafı 1. ^ayfaıla) ve buyukbabanın torunlarını «Türklerin 1915de 1,5 milyon ermeniyi oldurdük erini surekli Işleyerek» yetıştırdıkleıını de soyledı. Yenge Sasunyan, Sasunyan'ların ABD'ye 5 yıl once Lübnan'dan geldiğınl ve Parieciena'ya yorleştıklerınl be lırttı Harry Sasıınyan'ın blr sure onco bır olışverış merkezırıae calınmış kredı kartı kullanırken yakalandığı ve yarın Mon rovıa'da nıahkonıe onune cıkması yerektıqı de galen hnber ler nrasındn. Turkıyo'nın Los Angeles Baş konsolosu'nu oldurdugü gerekçesiyle g o i altıno alınan 19 yaşındnki Sasunyan'ın bır benzin islasyonurıda çalıştığı bclırlendi Los AngeİRS polıs yetkılıleri Kemal Arıkan'ın yüzunden, bnşından ve goğsunden cok snyıda kurşun ycırnsı aldıgını ka/dettıler Polis, Arıkan'ın do lıa önce de pek cok kez olduruime tehdıdı aldıâını hatırlattı. Başkonsolosun qenellıkle kurşun gecırmez bır yelek giyerek evınden cıktığınt belirten polis yelkılilerı ancak soldın çıünü bu yelegi nıcin gr/:nedn)ının anlaşılamadıömı bslırttıler. TEPKİLER SÜRUYOR Los Angeles Başkonsolosu Komol Arıkon'ın Ermeni terörıstlerce kallodılmcsıne lepkıler sürüyor. ispanyo Dışişlen Bakanı Pe rez Llorca. Kemal Arıkan'ın şehlt edilmesı tle ilgili olarak Dışışlerl Bnknrıı İlter Türkmen'e blr başsağlığı m«sa|ı gönderdl Seyahcıtto bulnnmnsı nedeniyle, Dışişleri Bnkanlığı Müsteşarı Buyükelcl Manuenco aracılığıyla qonderdığı mesaıın da Llorca bu gibi tcrör oloyla nnn karşı çok hassas olnn İ3 panyol halkmın. telın ettiğl bu clnayetten derln üzüntü rluyduğundan emin olunmasını ve üzüntülerınln ayrıca Tıirk Hükümetl'ne duyurulmasını istedl. Türklye Tlctıret. Sanayl, Dsnlz Tlcaret Odaları ve Ticoret Borsaları Blrlığı, Kcmnı Arıkan'ın Ermeni teroristl^rco şehıt edılmesıni kınayan blr blldl rl yayınladı, Bırlıgin Yonetlm Kurulu bıldlrisınde «bu ihanetler Inflal duygularını zaptedlle mez seviyeye cıkarmak üzeredlr» deruii Türkiş Geneı Baçkanı Ibra hlm Denızcler'de Arıkan'ın, şehit edllmesi ii/erinG, Dışışleri Bakanı İlter Türkmen'e gonder dlğl bır başsağlıfiı mesalında «Dlleglmiz Arıkan'ı şehlı ed«n katillarln kıso «ürede yakalanması ve göatermellk olmayan, gercek adalet önünde hesap vermelerldlr» dodl. öte yandan ABD'nin Callfornia eyaletlnde bulunan 30 Ermeni örgütünü bir arnda top layan bir grup, Arıkan'ın öldurülmesıni kınadı ve clnayetl «Korkakça düzanlenmlş clrkln blr hareket» olarnk noteledl. «Blrleşlk Ermeni Anma Komitesi» sözcüsü, perşembe gü nü Kemal Arıkan'a düzenlenen soldırının «Alçakça girlşilmlş ledhlş eyleml» olduğunu belirttl. Sosunyan'ın 117 saat tartısıldı Erbil TUŞALP ANKARA Çok şey soy lendı butceye duır. Uanı.>nıu Meciısı uyÖ11;11 1/ yuiı .,uıeı\ buıçe y^ruşmeıerı Ü rasında tuın üöJ kez kurs.ye geidıler ve topıam 117 &u at konu^tulür. Aniü hıç Kııııse Buşbakaıı Bulend Ulubu nun Mlb'd Malı Yılı Butce Yusa taaaribirıın uzenne oturtuldugu ekononıık temelı gerçek açık lığı ıle anlutunıaüı. Ulubu, dunku konuşmusırıın bır yerıne ustalıkla sıkıştırılınış bır yaklaşımı çogu kışının go/undon kact'. Ulusu, «Boy le bir politika bodeliiz de ğlldir» dedı. Ancak bedelın kımler tarafından nasıl odenüığı konusunüa puk ayrıntılı bilgı vermedı. Bcdel odemenın paylaşımını «Buyuk Türk milletlnln çalışkan lığı ve fedakârlığı» lle ocıkladı. Bulend Ulusu, Danışma Meclısi'nrle 1902 yılı bütce goruşmelerlnın tomam lanması nedenıyle yaptırıı konuşma, basın mensuplan na sabahın erken saatlerinde dnğıtıldı. Gnzetecller, Başbakanın konuşmasını, kuş ucmaz, kervan gecmez yurt koşelerıne erken ulaşması ıcır zaman yitlrmeden ya/dırdılar. Ulusu, konuşmasını küçiık kitapçığın 21'nci sayfosındu bıtııdı Butce oylandı. 2 (e<J ve 1 çekınıser oya kar^>ılık, ı45 oıuınlu oyla kabul edıldı ve Ulusu yenlden kuı suye geldı Aynı kıtupcıgm 22 Hiylasını actı. «1902 yılı deviet buiçesı oylarınız ta kabuı edılmış bulunmakicdır» rjedı Başbakanın ko nu^ma metnı, bır gun once busılnıı^tı Danışına Mec tısi uyelerınce uzun uzun olkışlanun Başbakan, yerıne otururken bır uyenin esp rısı orka sıradakı üyelerle basın locasında bulunanları guldurdu. « Başbakanın konuşması, butcenin kabul edllecegi varsayımma gore kaleıno alınmış.» ÜCREFSIZ AVUKAT Butce gorüşmelerinın son gunlerınde iki kadın üye. ıkl onemli konuşma yaptı. Öncekı gun Ctılışmo Bakan lıflı politıkasını eleştıren imren Aykut, dün ekonomık polıtıkayı eleştıren Tülay Öney'ın uslupları blrbırlerinden güzeldl. Öney. ekonomık polıtıkayı evlerde, Işyerlennde konuşulan dllle anlattı «Dnnışma Mecllsimiz bu bülçenin Türkiye'yl nereye gotürduğü hakkında fazla değerlendirme olanagına sah>p olamamıştır» dedl. Vatandaşın talep edemez duruma düşürüldüğünü, endekslerln yanıltıcı oldugunu, üretlmm ozaldıöını soy.ddı I ulay Oney aleştılerını surdururken, Nıgde uyesı Azmı Eryılmuz yerınden kalkarak, «Butce Komisyonu üyesi böyle konuşamaz» dedı. Aynı tryılmaz' m davranışı Danışma fvleclısl uyelerının kotu bakısla rıyla çok boyutlu eleştirıldı. Gırıleıneyen kulıslerde bryılmaz ıcın konuşulanların dışında basın burosundan gecen bır kısım uyeler, «Özal'ın ücretsiz avukatlığı ancak bu kadar yapılablllrdl» şeklınde bır degerlendırme yaptılor, •1982 yılı malı butce görüşmeleri sırasında alışılmı şın dışındakl tek şey bazı bakanlık butcelerlnin goruşülmesi fiirasındo verilen şukran onfirgelerının oylonn rak kabul edilmesi oldu. En llginc şükran önerlsl, son gun verildi. Adana üyesl Turgut Yeğenağa ve arkadaşlarının verdığl onergedo Türk ulusunun Inandığı ve güvendığl llderlne kavuştıığu belırtılerfik, «Blr yılda 40 bln llra vergi ödeyen, ihrncalını 4.5 mllyar dolara cıkaran Türk ulusuna minnet ve şükranlar» nr/odılıyordu. Önergelerle lider sonınunun d a cözümlendlfll büt ce görüşmeleri, BaşkanveklII Fehml islimyell'nln defler lendlrmeslne göre. «Büyük sükunet ve olgunluk içlnde» gecmiştl. Danısma Meclssi'ııden izlenimler İsfanbul'da elektrik şebekesi 220 volta çevriliyor İSTANBUL, (ANKA) tstanbııl'un bazı semtlerin deki 110 voltluk nlektrik gerillm şobekeleri, 220 volr,a cevrilecek. Bu konudaki ilk uygulama, Sultanhamam ve I'erşombe Pazarı semtlerinde yırpılacak. Klektrik şebekcsinin 220 volta çevrilmesi komısunda pilot bölge seçilen bu scmtlerde, 8 çubat pazartesl Rünü sabah sasıt »'de elektrikler kesilecek. Elekt rikler aynı gün saat 13'do 220 volt olarak verilecek. ö t e yandan dün İstanbul'un büyük bir bölümU saat 18'ten itibaren kademcli olarak elektrlksiz kaldı. Yetkililer, ceryarı kesllmesi nedeninin TEK'in Tunçbüek ve Seyitömer •antrallarmm anzalanması sonucu RÜç düşmesind«n kaynaklandığını söyledi. Papondreu (Başt:ırarı 1. Için dtş polltlka konularından yararlanmakla suçluyor. Sosyalist Başbakan Papandreu, 100 günluk icraatı sırasında jış polıtikasına milliyetçi bır gorunum vermeye çalıştı ve eklrnde yapılan secimoncesi duyurdugu dış v« iç konularda bazı rodıkol planları bıraktı. Papandreu'nun her büyük sorunu tek başına ornuzlamaya calışlıgı goruldu. Papandreu, ayrıca ülkeslnln NATÜ'dan cıkması ıçın çoşitll arayışlar ic ; ne glrdi. AET konusunda refaranduma başvurulması görüşundo oldugunu belirttı. Ulkedcki Amerikan uslerlnln kademell olarak kapatılmasını istedl. Yunan Başbakonı, aralık ayında Brukscl'de yapılan NATO Savunma Bakonları toplantısında da dramatik blr blçlmde, örgütten sınırlarını garantl altına almasını istedl. Bu sadecs Yunanltlar tarafından ha raretll bir blcimde alkışlandı. Şlmdllerde Yunonistan'ın NA TO'dan cıkma gibl bir nlyeti olmadığı görülüyor. AET lcln referanduma gidilmasl konusunda da Papandreu, Cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis'in muhalefetlyle korşı karçıya Cünkü ülkeyl lopluluğa sokan Karamanlis, Yunan Anayasasma göre böyle blr knrarı Meto edecek yetklye sahip. Amerikan üslerl konuaıı Ise henüz görüşme masasına aelmiş de^il.» Gezici besin maddesi satanlar kurşuni kep ve önlük giyecek tSTANBUL (UBA) l s tanbul Bolediye Başkanh*ı, belediyece ruhsat verilen ve tarifeye tabt olaıı ya da olamayan lşyerlevuı de çaUşanlarm kıyaietlerine özen gösterilmesini vo ilsjili talimatname ve yönetmelik bukümlerine göre giyinmelerinln saftlannın sını ısledi. Teftiş ve kontrollpr sonunda personelin kıyalet> lerıntn yasalarm belirledîğt esaslara lıemen heman hig uymadığının görüldüpunü belirten yetkililer, tu rizm açısından da olumsıız sonuçlara yolaçan bu durumun önlcnebilmesl için komınun Utizlikle takip edllmesinin zorunluluk haline geldlgini bildirdiler. Istanbul nelodiye yetkili lerinın verdiJU biİRİye gbro, çpşitli işyorlerinde çahşan personelin giymesi ge reken kıyufetlerin aşngıda belirtildigl gibi olması gerekJyor. «Besin maddelerinl gezici olarak satanlar: Kurşııni si perlikli 1okey tlpi şapka, kurşuni ceket, kurşııni önlük, Lokanta, pastane ve mııhallebicilerrle çalışanlar: Beyaz ceket vpya forına (mutfakta çalışanlar: Eeyaz ceket ve başlık), Ayakta içkl verilen yer'.er: Bt;yaz ceket, Otel ve motellerde ça lışanlar: Beyaz ceket veya (naştarafı 1. Buna göre Yüksek Ügretim Kıı rııtnlarında profesör ve <ibur Unvandukı ögretını uyelerın» saat başına gündüzleri 240 • 3Ö0, gcceleri 300 • 420 lıra ek dors licretı verilecek. Lıse ve orta okullardaki (ıgi'etmenlern i'k ders ücretı olarak saaı ba şına gündüzleıi 150. necclcri 181) llra verılpopk. tlkogretimdeki öftretmenlere ek ders ücreti olarnk 120 • ı.îo lıra rtdpnpcek. ögretmenlere yayııın e(İitimde ödenecek ek ders Ucrptlerı de lnU 1K() lıra arasın da olacak. IŞÇt KADKOIAR1 Danışma Meclısı, Kcnel kuru lunda 1982 mal1 yılı biltye tasansının mBddelerl RÖrUşülUrkpn nyrıca ışçi kadrnlarının kullanımında defiişıklik yapıldı. Ta. sarıda genel ve kat.ma bütçelı dairelerde bofalan daiml lş"• kadrolarının ıptalı hüknıü yer alırken, rtriRrpe ıle bu dulura degiştirıldl. Buna gora Kfi nel ve katma bütçelı dajrelerde b'jşnlan daımi işçi kadrolatt Başbaknnlıftın \tııt (le kullanılabilecek. Geçici işçi kadrolarının sayısım 90 bine lndiren madde de kaldınlan geçlci işçi sayısının 1981 'dekı sayıdan a/, olmarnası kabul edildi. Maddelerin görüşülniPHİ sı rasında Sosyal Sisortalar Kurumunun yedek akçeleriuin yüzde 40'lık sınırının 1982 nıali yılmda uygulanmasını üngö ren madde, verılpn önerge Uze rine tasandan rıkanldı. Böylece SSK'nın yedPk akçelenmn yilzde 40'ından fazlası ile devlet tahvill alma zorunlulugu kaldırıldı. Bütçenın tümU Uzprinde ilk sözü alan Aydın üyesl Halil A Memurların, aile, cocuk ve dogum K.ıydın, «Devlcl \ğ» dığildir. Vatanda« cl;ı ıı(ra k:ınısındn brkleven ırgat ılrı>ıi<lir l»evl*t valundaşı tcfecive mııhtaç etmcıııılivdl» dedı Aksıvclın ülü yatınm halindp hıılunan altınların devlete veıilerek nazınenın RÜçlendirilmesini istedi, Emekli Sandıgı'nın pmpklilere odiing, para vermesınin doftru olacaCmı savundu. Daha sonra söz alan kontenları tlyesi Tulay öney, 2 yıldır hüıdiırulen ekonomık ıstlkrar politikasının hazı başanlara ulaştığını ancak, sınırlanna da flsıvundıgını belirttl. öney. «1stıkrar polıtiknsının tedbirlprl daha fazla uzatılıraa tnhammü10 ırüv dıırfrunluklara yol aç»r» dotii Önpy konuşmasını şoyle sürdtlrdü: «BUtiln mallann tlyntlarının sprbcst bırakılıırak hepimizin lıilıliği \e şaşırtıcı UüzevlPre varması ortadadır. Bunun sonııcıı dogal olarak talpp riüşnıüştür. Vataııdaş talep rdrnıpz hale Ki'lml^. o yüzden kuy rıık ve kıtlıklar kalmamıvtır. Anıa refalı sevivfsl çnk (lüşmiiştür. İıısaniar malları talcp rtmeylnce iirrtim azalnıış, örel Ueslnıin raallyptlrrl durgun lasmışlır.» «BÜYÜK FARKLAR VAR?» Endpks rakamlanyla lnsanların harcamalarırıı yaparken, karşı laştıkları somut durum arasında bUyük farklar oldugunu vurjrulayan önpy, bu konuda şunları söylpdi: «Fiyat indelıslerl TürkİTe'rte 18X9 40'larda tprtlplenml^ l«tntisttklerdir. O ncdenle dc K<inun koşullannda iinem ve a* (hrlık taşıyan maddelrrl kapsar. Geçinme Pndeksleri kaput hp/.l, Amprlkan hezl. Patiska. Kaz lambası. manpal komünı (tlhi mallon Ihtlvn pdpr, tnptan eşya flyatları pndrksl Mr, tükrtlctnin hlzzat ktıllanmadıti kalııy, çlnko. kurşun, kpçl kılı, tlftlk, salıtiyan, meşln gibi malları knpsar. Yanl htıgünkü tükrtim knnıımunda yer almayan |>ek çok nıaldır bu. Oy*u buKÜn vatandHşın harcaınnları içinde pn önemll ycrl tutan mosHa klra harcaması okul harcamaları. şchlrlprarnsı ıılaştırma masrafları. dnlnıu? flyatları. havagazi ilf tüpgax flyatı. mnrjESrln. detcrjan flyatı bu pndpkülpre dalıll rip(1Idir. () ııpdpııle pndpkslpr fiyat artışlarını nT.alnnş göntprpbllir. Ama. vstandnpların mnası ılnh.'t •yın 10. veya 15. gttnii tükenir.» Daha sonra kürsüye gelen Atalay Peköz. konuşmasmda da ha çok dış ilişhllere değindi. Avrupa Konseyi'nin son kararının TUrk hükümranhk haklarına bir tecavüz olduftunu öne sürdü. Peköz, «Gercekten bu kararda Rİİrülen aRir .şnrtlar hükümranlık haklarımızı mllll gururumuzu, ağır blr şekllde renclde cdpbilecejH Klbi uyKiılamaianmızda asla rastlanmayan Rercek dışı Isnatları hpraberlndp Ectlrmrktedir» dedi 148 Uyenin katıldıftı oylamada bütçe 2 red oyuna karşılık 145 oyla kabul edildi. Bir üya çeklmser kaldı. Oylamada kont«njan Uyesl Ertugrul Alatlı ile Dlyarbakır temsilcisl Vehbl Mııhlis Tabakoğlu r?d, koııtpn jan Uyesi Hidayet Ugur da çekimşer oy kuJlandılar. 10 üye Ise oylamaya katılmadı. (Baştarafı 1. 11 aylıklarına 1 nıaıt 1982de yuzde 25 zam yapılacaktır.. Bu nu satlanıak üze.re Kağ Kur k nununda grrekli dfglşlkllklpr yapılmaktadır.» Ulusu, son yapılan dRgışıkhk lerle gelir verglsi, mali denge vergisi VP. benzerl dpgışıklikler le bazı rahatlumalar fiaglandıgım söyledi. Fiyat artışlarına da deginen Ulusu, seıbest pıya sa ılkesi konusuııda şuııiarı ioyledi: «Serbi'st piyıiMi dıı/.i'iıiııp ılönliş ile kastrdilpn şey );pr>'ksı/. ve sİNtenıin Işlcyişlnl daha da bozan mudahalelprin gidcrilnıi' sidir. Kiyat kontrııllcrinın r.a aşırı şckillerl zaruretlcrin aevki iie mllll knrıınma kaııunu çprçpvesinde hem lMO'lardan lıpnı lt)50'lerde ^şanmiftır. Hpr lk) tathikatuı da tam bir sonııç verniPdİKİ lıatta devlctV» üıptllon mallann karahorsa ya (liışitugTJ malıımdur. Ualıa yakııı Re(,nıişte fiyatları İİKİIi hakanlıkva tcshit oluııun lıu/ı ılay.uuklı tükctinı ınallarımU kontrol cahalarına rnjjnıerı bu fiyallarııı naHil aşıldıgı bilinmokicdir.» FAtZLERİN YtİKSKKMnt Paızlerin yilksekllğlnin enflas yon oranından bağınısız olarak değerlendirilemeyeceginl söy leyon Başbakan, «mevduat sahlblnln ana parasını geçmişte olduğu glbl enflasyon altı falz lerlp kemirllmeüinin hir Istlsmar nlduğu açıktır. Böyle bir ııyKulama »adece adaletftlz olduğu İçin dejfll. ckonomınln Ih tlyacı nlan tasarruf kaynagını kuruttugu için de uygun gürülemcz» biçlmlnde konuştu. Kre di falzlerlne de değinen Uhısu, «faizlerin serhest bırakılması kredl taleblne ve enfloa. yon oranına baglı olarak kredl faizlerlnl yükseltmiştir.» dedi. Ulusu, kredi faızlerinde fiyat artışlarının yavaşlamasına paralel olarak blr gerilemenin «henüz gerçekleşmedl£inl» söy ledi. İNSAN HAKIAR1 Istenilen hnkların gergeklnamesinin toplum olarak yapılaıı üretlmle sınırlı oldugunu anımaatan Başbakan konuşmasını şöyle sürdurdü: «tnnan haklarına dayanan parlamenter demokrasi sağla> dıjtı hürriyet ortamı ile hem kişlnln inüan olarak Kellşmcslne hem de mllll gcllrin harısçı yollardan brtlüşülmcsinc lmkan .saüiayaıı t'iı mükpnuııel hir MİMİPiııdir. Bu üistpmiıı yaşayıp kukleşmesi ozpliikle bl7.iın (,'ilıi RPİişmekle olaıı ülkfv lerden yüksek srviyede blr sorumluluk bilincine, görcv ve hak (lcnccsi anlnyışma ve dnınokraslye içtp.nllkle Inanmaya bağlıdır. Demogojik ynklaşımlur v« hnkların kötiiye kullaml ma.Ni bu nistcmi kolaylıkla islemcz haln getirmektedir.» Ulusu, 198ı verilerine göre TUrklyo'do fotrt başına aylık gelirln 12 bin liraya yükseldlğlni, 11 aylık lhracatta sınnl UrUnlerl lebine çok olumlu yapısal değlşikllkler gerçeklestlrildlğini, Merkez Bankası kuynaklarına başvurulmadıguıı anlatarak dış politika sorunlanna da deftindi. Ulusu, Yunani»ten'la İİKİli şöyle konuştu: «Yrnanistan'la nnrunlurunızın müzakere yoluyla çozülmeNİne vahşıunıştır. Ancak karşı tarafııı aynı yaklaşım içinde ol•nanıası nedeniyle bu konuda hir dlyalog nıaalesef sağlana» mamıştır. Mütraddlt dpfalur h« lirtlicinıiv: ıribi bi/. hıuıa her zaman huzınz. Buna muknhii ııııi'ivakiler karşısındA mttıtnialıa glistermcyi'ceğimlz idrak pdllıııelldlr. YunanislıiM'ın ahdl vp.cilıelprtne uynıası hımusunda Israrlı ve azlmkâr davranft Ulusu: Âvrupa Kıbns sorununun ancak k»rşı taratın iyi niyetli ve yapıc» blr tutum alması ile çdzümlenpbileceRine dikkati çeken Eo» bakan, Islam lükaleri lle ili»kiienn özel blr siyast ve ekonomik içerik kazanması Için ayrı bir çaba gösterürtiğinı soyledl Ultısu. konuşrnasının aon bölünııinde 1982 mali yılı bütçesinin kabul edilmesi nedeniyla Daruşma Meclisi üyelerine t«çpkkür etti. KVREN'İN KONUŞMASI Deviet Başkanı Kenan F>rpn'ln bufriJn radyo ve televtz» yon aracılıgıyla yapacafr bır açıklama ile TUrkiye'nin btiyıik bır olasılikla Avrupa Konseyi'n den ayrılmayacağım belirtmesı bekleniyor. Ancak Evren'ln. Avrupa Konseyi'nin aldığl kararlar konusvmda «memnunlyrt slzll^lnl» dila getirerek, b a a kararlara karşı aert elestirllerd ı > bulıınacaSl blldlriliyor. T'ldınilen blljrlye Rrtır, Deviet Başkanı Kenan Evren'ln bııgtinkti konuşmasında, Avnıpa Konspyi'nin vp.rdijSl kararlar ile iİRiiı olarak, Türklye'defcl ycinetimin karara katılmadıjh noktalan «»ert Wr dllle» açıklaması bokleniyor. Evren bu & çıklamaamda, Türkiye'nln Kon seyin hiçblr karannı tanımadıgını Ijellrterelt. TUrkiye'nin mu hatabmın yalnızca Avnıp» Kons«yl Bakanlar Komltesl'nin oldufunu söyleyecek. Evren'in açıklaması nraaında, Avrupa Konseyl kararjndan «memnunivetülzlijHnl» ifad» edeceffi de kaydediliyor. Avrupa Konseyf önceki gün Türkiye'nln Avrupıı Konseyl üyeliğlnln devamma k»r«r ver mişti. Avrupa Konseyl karmnn na, Türkiye'y». Konsey uyellfcl ilp HgHl olarak, önümüıdekl <*im ayına dejfln «Ure tanınm» sı da öngörülmüstU. (Bastarsfı I. uyfada) Göncel 8D0r vorıları dolın. (la: Çelal Demlrbllek, Yolcın Doöan, Talay Erkor. Röporta| vl » ssrl röportol da Imda; Ertuflrul Akboy. KömH Basaran. Soml Kohen. Inceleme dalında; ömer 8oml Coşar. Nerlh Demlrkent, Tokoy Göjrutok. Fotoflraf dolınria: Erdoflan Kâhya. Serdor Kocok, HOsnö Savaş. Korikotur dnlındo: Bodrl Ko rnman Nehar Tüblek, Çafer Zorlu. Soyfo drıronı dalındo: All Annr, Ahmet Çltofllu. Hoyrl Hlcler. Radvo . TV vovınlorı dalın» do: Ender Asmon. Alton Açar, All Kıroa'dnn oiuşon TRT ettlbı Hflur Dündar 1981 yılının başanlı ga?8t«cllerin B ftdöllerl 25 Çubotto dü7enlenecek törendo verll*cek YÖK geçıeı (B^Urtfı 1. uvfMİa) larına geclc.i olarok yerleçeceklerl blldlrildl. Bu arado. YÖK v» 0SYM lcln Esklşehlr yolu uzerlnd» genlş bir sıt 0 Inşo «dllsceğl öğrenildi. H»r Ikl kuruluşu da kapsayocak olan slte lcln Esklşehir yolu üzerindo Hazlna orazlsı arama calışmalarının sürdürüldüğü ve bulunacak bir arazlde inşa edlleoek olan slte lcln 5 milyar liralık bır fon oyrıldıflı kaydedlldl. forma, Eğlence yprlerındo ça lışanlar kovu renkli ceket şeklfnde forına. Hilton Oteli geçen yıl 310 milyon kâr etti tstanbtıl Hahrr Servlsl Hilton Otelı'nin geven yıl brlit 310 milyon llra kfir ettifti açıklandı. İstanbul Hilton Ot.cll Gonel MUdhrii G. W. Engelhardt otel ile büytlk çapta turlstik ağırlama yapun turizm kurultışlarına bdül da ğıtım trtrenlnde yaptıgı ko nuşmada 1981 yüında Hilton Oteli'nın yüzde 81 'e varan doluluk oranına ulaştıftını ve 1,5 milyar liralık satış gerçekleştırdiıîıni söy ledi. Engelhardt konuşmasında, «Bu rakıımların iinp ıııl. (Uiııyadakl işlerin %ene\ dııi'aklıtması Kİiznnüne alındığında daha ivi anlaşılır. Bu nedcııle (tururlanıyoruc» dedi. (Baştarafı Sporda) Melih Erçın: «Bu maç biılm lcln normal blr maç olacak. Şu andaki form durumumuzla kesln favoriyiz. Ancak Beşlktaş bilindiği gibl serlliği ••ven bir ekip. Eğer sahada oyuncuları tribunde de seyircilei'l sertllğe başvurup hem psl kolojik yönden hem de oyun yöniınden bizi etkllarlorse ma Ci kaybedebillriz. Zira Beşiktaş'ın bizimİB başabaş oyun çıkarması mümkün de^ll takımların durumlarıda bunu nostermektedlr. Kendi form durumumdan da cok memnunum, ba»arılı olacağım.» İLK YARI SONA ERİYOR Turkıye Dasketbol Liglerlndo ılk yorı korşılaşmalorı bugün yapılacak maclorlo sona erocek. Karşılaşmaların ikıncı yarısı 6 şubatla bnşlayacak. Günün programı şöyle: Spor ve Sergi Sarayı, 16.30 Ecıîacıbaşı . Bcşlktoş (Fınol) Ankara Atatürk Spor Salonu 12 00 MTAOrmnnspor (2. Lig), 13.30 EthksporKole| (2. Lig), 15.00 islanbul Bankası Yenışe hırTacspor (Klasman), 16.30 ŞokorsporFenerbahce (Klasman). (Haştnrafı Sporda) mialtı Z. Burnu: 42, Çapa Kagıthane: 20, Anadolu De mırspor: 20, Vardar Esnafspor: 00, Sultantepe Maltepegenç: 00, Ortakoy Sefakoy: 0 0, Alibeyköy • KUçükköy: 10, Maltepespor Yeşilköy: 2 1, tst. Spor A. Hisarı: 00, Tarabya Tunaspor: 11, Cankurtaran Kanarya: 00. 18/1K Yaş Ümitler: M. Köy Paşabahçe: 21, ^afakspor Koşuyolu: 31, Istinye Yenlçarşr. 30, S. Strkeci KaracHHhmot: 50, A. Hisar Çamlıca: 11 14/lti Yaş Ümitler: Be?iktaş îstinye: 51, S. Sirkeci Çapa: 11, A. Hisarı Çatalya: 41, Talimhane • Ornokspor: 10, Altınordu Boz kurt M.: (Tehir) Eczacıbası • T.C Kültür ve Turizm Bakankğı Ankara Deviet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü SUBAT 1982 PROGRAMI 3 4 Arıkan'ın 1. Myfad») Sldney kentlne yerleşmiş bulunduğundan. Arıkan'ın cenazeslnln Sldney'ds defnedllmesl nl Istediğı, bunun gercekleşmosi lcın Dışışlerl yetkllilerl lle yoğun temas içlnde bulundukları bellrtiliyor. Arıkan'ın oğlu, ses mühendisl Mehmet Arıkan'ın, Dışişleri vetkılilerın den «Turkly«'d« tören yapılsın ,ancak hlc olmozsa Sldney"9 defnedllsln» ıstegınd» bulunduğu, ancak bu isteğe karşı çıkıldığı da öğrenildi. ö t e yandan, şehit edllen Cos Angeles Baçkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın bu yaz hazlranda emekll olarak, aıleslnln bulunduğu Sidney kentlne gltmeyl planladığı İfade edl liyor. Çarşamba günü yurda getirilecek Arıkan lcln Ankara' da yapılacak toren hazırlıkları nın başladığı da bellrlendl. Ba^royun'çözümleri DOĞURAN SÖZCÜKLER AN ANA APAZ AR ARA ARAZ ARPA ARUZ ARYA ARZ ARZU AY AYA AYAN AYAR AYAZ AYNA AYRAN AZ AZA AZAP AZAR NA NAR NARA NAZ NAZAR NUR ON ONAY ONUR ORA ORAN ORUN ORYA OY OYA OYUN OZAN PANO PAPA PARA PARYA PAY PAZAR PONZA POYRA POYRAZ POZ PUAN PURO RANZA RAY ROP ROZA UN UR URAN UZ UZAY YA YAN YAR YARA YARPUZ YAZ YAZAR YO YOZ YUNA ZAN ZAR ZARP ZONA ZOR ZURNA Şubat 1982 Çarşamba Şubat 1982 Perşembe 19 30 özsoy 19.30 Blr Aşk Masalı A. A. Saysun Opera ( ö . Temsil) A. Mellkov Bale 515 Şubat ÎZMİR TURNESİ 17 18 20 22 24 35 Şubat 1982 Çarşamba Şubat 1982 Perşembe Şubat 1982 Cumartesl Şubat 1HH2 Pazartesl Şubat 1982 Çarşamba Şubat 1982 Perşembe 19.30 La Traviata 19.30 Blr Aşk Masalı 15.00 La Travlata 19.30 Bir Aşk Masalı 19.30 La Traviata 19.30 Blr Aşk Masalı 19.30 G. Verdi A. Melikov G. Verdl A. Melikov G. Verdl A. Melikov Ope^a Bale Opera Bale Opera Bale EVÎRMECE ÇEVİRMECE UĞUR MUMCU SAKINCALI PİYADE 27 Şubat 19R2 Cumartesl özsoy A. A. Saverun Opera ( ö . Temsil) NOT: Temsillerimlze toplu olarak gelmek Isteyen okullar temsil tarlhlertnden en az 15 gün önce Genel MUdUrlüğUmUze başvurablllrler ögrencllere ° / o 15 lndlrim uygulanmaktadır. Toplu lstekler için (100 kişiden aşağı olmamak Uzere) başvuru Tel.: 1134 30 11 27 51 24 14 78. Toplu satışlanmız ancak oynanan bütun temsillnr Içln lsfpnlldltH 7.aman mtlmktlndtlr. Topiu satışlar dısındakl blletler tematlden altı Rün önce satışa çıkarılır. özel temsil Rünleri İçin bilet satışı vapılamamaktadır. Genel MUdtlrlük Rerektiftinde programda degl»lklik yapabllir. Blletler her frtln (paıar hartç)9.30 12.30, 15X0 18.30. temsil günlerl 19.30'a kadar gişemizde satılmaktadır. Glîe Tel: 24 21 30 19. (Basın: 10949 787) Luns (Bkçtaraft 1. layfada) sel'de yaptıgı blr konuşmada, Polonya'dakl generallerın damokrası ruhunu yok etme konusunda karorlı olduklarını. Türklye'dekl generallerın Ise demokrasl ruhunun gelışmesl lcın gerekli şartların oluşmosı yolunda coba harcadıklarını belirttl. NATO Genel Sekreterl Luns, ayrıca Polonya'dakl yönetlmln kendı holkını ezdlğlnl, Türklye' dekl askerl yönetımın Ise kişllerin güveniiğine yenı blr anlam kazandırdığını vurguladı. SİHİRLİ KARELER SİHİRLİ SAYILAR p A Z A R E F Güvenspor A B Z İ A R E i F F D A N A 43 6 1 1 7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ELHAMRA TEMSILLERİ 7 Şubat 1982 Pazar 8 D A A H 37 73 67 13 31 Subat 1982 Pazartest öısoy 20.00 özsoy 20.00 20.00 Nasrettln Hoca 20.00 Nasrettin Hoca 20.00 Oon Pasquale 15.00 Don Pasquale A. A.Snygun Opera (GALA) A. A.Şaygun Opera S. Kalender Opera (GALA) S. Kalender Opera G. Donizettl Opera G. Dontzettl Opera SÖZCÜK MERDİVENLERÎ SON SOY BOY BOŞ BAŞ MAVİ KAVİ KARİ KARI SARI 9 Şubat 1982 Salı 10 Şubat 1982 Çarşamba 12 13 Bülent Ersoy (Baştarafı 1. aayfada) sım basmda hakkında çıkan yazılardan yakındığı ve «Ben madcm kl toplumıın yüzkarasıyıın, bunu temizlemrk giircviın. Ilür riyctlm dahl pliınden alınıyor» dediği bildırildi. Olaydan sonra Bülent Ersoy'un anne ve babası Hayat Hastanesine gittîler. Bıı arada Ersoy'un 60 adet ODtolldon ictiğl belirtiliyor. Şubat 1982 Cuma Şubat 1982 Cumartesl DERMAN Teşhis ve Tedavi Polikliniği OP. DR. CELAL KIŞ VE JtN OP. H. Htlseyin Gürsoy denetimlnde Şirinevler PTT üstünde hasta kabulüne başladi. Şirinevler/tST. Nül 1 : lzmir turnesinde blletlerlmiz tzmlr CumhurbaşkanlıRı Senfonl Orkestrası gişelerinde satılncaktır. tzmir Deviet Opera ve Balesi MüdUrlüğü Tel.: 14 64 45 (Elhamra). (Basın: 10950 788)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog