Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ıhuriyet 10 SPOR 31 OCAK 1982 ki Bulgar voleybolcuya öğretim üyeliği /erilmesi yasalara aykırıdır,, 'ÖĞRETİM ÜYELİĞİ BU KADAR UCUZLADIMI?,, por Senrtsl Güney Sanain iki Bulgar voleybolcuyu ısfer etmesi Uzerine tepkisürerken, Emil Volçel ile ıJco Antonov adlı sporculaÇukurova tiniversitesi'ne etim üyesi olarak almmalaın yasalara aykın olduğu s sürüldü. Voleybol kulüpinin yöneticüeri «öğretim :si olmak bu kadar ucuzlanu?» dediler ve kendilerini Bulgar voleybolcumm final ıbu maçlannda oynamalarm n daha çok, ögretim üyeliği nalannm üzdüğünü söylediEeaacıbaşı kulübünün bu ko ıda îçişleri Bakanı Selahatı Cetiner. Milli Egitim BakaHasan Saglam. YÖK Başkaîhsan Dogramacı ve BTGM ! basvuruda bulunduğu öğreIdi. Eczacıbaşı'nın MEB, İçişlert akanlıgı ve YÖK BaştanlıgıÎ snnderdigi dilekçe söyle: «Adana'ya G. Sanayi Spor ulübüne Avrupa \o\evhol ıaçlan için getirilen iki Bular sporcu Emll Volçef ile Hmko Antonov 4.11.1981 tarih 547 sarılı YÖK yasasının 34. naddesinde istenen koşnllar ıranmadan ve Rakaniışhnmn ;öriışü istenmedcn Çukurova tnlversltesl tdarl Bilimler Fakültesl He Çukurova ÎTtA Mühendislik Yüksek okuluna fljretlm üyesi olmuşlardır. Adı gecen Bulgar uyrukln yeni öğretim üveleri bakkında kanunun emrçtUjH: a) Fakülteler TÖnetirn knrullanmn önerisi, b) Üniversite yönetlnj Irorollartnın uygnn göriişü, c) Rektör ve akademl başkanlarmın resml atama Işlem! yoklur. emİTİerinizl rlca ederiı.» Bu dilekçeler dışmda Eczacıbası Spor Kulübü Başkanı Şakir Eczacıbaşı da BTGM'ne gönderdigi bir dilekçeyle olaytn yasal olmadığım belirtti. Şakir Eczacıbaşı'ıv.n gönderdiği dilekce şöyle: «Ariana bölçesl Güney Sanayt Spor Kulübü volçvbol takımı ovuncularından Emil Volçef ile Dimko Antonov'a sporcu lisans yönetmeüçinin 5'inci maddfîirtin F fıkrasına davanarak fakülte, enstıtü veya yüksek okul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşii üzerine rektör tarafmdan atanırlar. Bunlar öğretim gbrevleri bakımından. bu kanunda aylıklı ö* retim eiemanları için konu'.muş olan hükümlere tabiöirler. Yabar.cı uyruklu öğretim elemanlannm bu şekilde atanmalan veya görevlendirilmeleri 657 savılı devlet memurlan kar.ur.ur.un Bakanlar Kurulu karannı gerektiren hükümlerine tabî olmadan. içisîeri ve Milli ESitim Bakanhkiarınm olumîu görü?ü üzerirve yapılabUir.» Buna zöre adı eeçen Buiçar nyruklu ovıınp.ılar hakkında kanunun emrettici: a) Fakülte rönFtim knrulunun önerisi. b) Üniversite vönetim kurulunun uvsun çörüşü ve c) Çukurova Üniversitrsf Rpktfirüniin rpsmi atama işlemi hulnnmamaktadır. Ru islemin cecerli olahilmpsi icin avnca Dışişipri. tçîslfri, Milli Eüitim Bakanlıçt'nın olvımlu sörüşleri çerektiei hald<* bu törüşler alınmamıştır. Avnca bu ikî Bulear uvruklo srmrcu ile YÖK kanununun em rctt'H sÖ7İp<îme vaTiıltnamıstır. R'i ki<ilrrip Oiivfite küdrosn vc hordro'sunria isimlfrl hıılunjn.irmHtp.dır. Bıi"'1 rore R?den Tprhivpsi Onel •''"•diirlfiTİV Sicil T.!sans Dairesi Bs»5kan!ıijına vcrilpn hpl^eler tamamen usulst?z vpsava avkın ve dnlavi<ı Cİir. Avnca BTGM Hs^ns vönetmpHsinin 5. F fıkrasi vahancı nvruklıı örrftiıtı iivp'prinin Olkfrr">df» MsüriH aiabi'rnesi irin ,.T'"rkŞvpVe ÖSTPIITTI fıvpsi olarak ?Pİmis olmasını» iıstenipkte dir. (Ivsı hıı iki Bııl^^r snoreu Ti'"VivpVp ÖŞTHİITI ttvfi sı'atı ilp dpfil Toinpv Sanavi Snor Kıılfibiinün Avnına Kiınası maç lan irin ffelmistir. Ankara'da hasiavacak olan Türkivp T>ppIr.sman'ı Volrvhoi Hri miisahaknlaTimian önrp hn İW Rul?ar nvıınruva vprilpn hükiims«7. lisan«:lann Iptnlinl ve sonurnn laıliihümüıe bildirilmesini diliyonız.» Izmir de bir rekor kırılırken, yanş dışı 2 metre yüksek atlandı İZMİR, (a.a.) tzmir' de devam etmekte olan «Türkiye Salon Atletizm BiriTiciliği»n:n 2. gününde İzrnir bölgesinden .Semra Aksu, 50 metre büyük bayanlarda 6,3 Ue Türkiye re koru lardı. Gunün ilginç olayında ise. yüksek atlamada 2 met reyi 3 hakkında da atiayamayan İstar.bul bölgesinden Süha Başer, müsabaka dışı atlajnşmua bu yüksekli^i geçti, ancak de recesi kabul edilmedi. YENILSELER BİLE İLK YARİNIN LİDERl GLACAKLAR Final grubunda Üder durumac bulunan Eczccıbaşı bugün Beşiktaş ile yapacağı karşıiaşmadan yenilgi ile aynlması hallndo bii» ilk yarıyı i;der olorak kopotacak (Foloğraf: Turgay ÖRME) SİYAVUS. BİZİAA İCİN NORMAL BİR MAC Eczacıbaşı Kulübü, Milli Eğitim ve îçişleri Bakanlıklan ile YÖK'e başvurarak, G. Sanayi'in transfer ettiği Bulgar voleybolcuların öğretim üyesi statülerinin iptalini istedi. Ustelik lleili makamlann RÖrüşleri alınnıaelan. haklarmda htçbir tahkikat varıılmadan öerrtim üvesi varnlan iki Bulçar sporcunun rlurumlarının vasalara avkırı oldueu açıktır. Kamında adı çeçen sorumlu Bakanlık olarak, TC vasalarına avkın biçirade öeretim üyesi yapılan iki Bulgar sporcu hakkinda tahkikat açılmasını ve hunlann öğretim üvesi statülerinin ivedilikle iptali için Çukurova İ'niversitesi tdari Bilimler Fakültesi öğretim giirev lisi ünvanı ile lisans verildiüini tespit etmis hulunuvoruz. Ovsa 4.11.1PS1 tarih 2547 savılı YOK kanıınunun 34'i'mcü maddeM avnçn aşaçıdaki sibidir: "Yabancı uyruklu ögretim eleman'.an: Madde .5 Yüksek ögre"4 tim 'Kurumlann^a. sörleçme ile eörevlendirilecek yaaancı ırruklu öğretim eiemanları, ilgili Eczacıbaşı Besiktas Cem DALMAZ Beşiktaş ve Eczacıbcşı bugun Spor ve Sergi Saravmda saat 16.30'da karşılaşıyor. Maçı saat 16.25'den itibaren TV nakien veriyor. Maç öncesmde Beşiktaş Coooh'ı Fehmi Sa dıkoğlu «ivi hazırtandık galip gelebiliriz» derken. Aydan Syovuş, «Bizim icin normal bir maç» dedi. iki takımın coach'larınm TQC oncesı göruşleri şöyie: Fehmı Sadıkoğlu: «Eczacıbaşı'nın bugünkü formu bizden cok doho iyi. Fakat biz bu macı yerirsek şampiyonluğu do kovbedeceğimizi biliyoruz. Bıınun icin iyi calıştık. Ayrıco bizde bir tek milli oyun cu vorken Eczocıboşı'ndo dört KULÜPLERİN ALACAKÜLAR1 SPORTOTO'DA KUYRUĞA GİRDİ Hasan UYSAL ANKARA Spor Toto da isim hakian 6 bin liradan 25o bin liraya çıkan kulüplerin alacak'alara, isim haklarından elde edilecek gelire haciz koydurmak ve aiacaklarını kurtar mak için Spor Toto'da kuyruğa girdi. Türkiye liginde yer alan, ytiz milyonlarca liralık transfer harcamasında bulunan, ancak uçan kuşa borçlu kulüplerin, Spor Toto'nun yiikselttjği isim haklanna haciz koyduran alacaklıların çoklugu. Spor Toto çalışmalarını da etkileüi. Yetersiz bir binada ve yoğım laaliyet içinde olan Spor Toto yöneticileri haciz koyduran alacakhlardan çalışamaz duruma geldi. | Eczacıbaşılı Melih: «Beşiktaş'm sahada oyuncuları, tribünde de seyircisi sertliğe başvurursa maçı kaybedebiliriz.» Voleybolda final grubu Ankara'da bsşhyor G. Sanayi Hisarhank Spor Servisi Türkiye rjeplosmanlı volevboi ligi fmal grubu (PlayOff| moçları bugun boşlıvor. Sact 10 30'üo Korşıyako Çorlu Kultürspor macıyla acıiucck olan final grubu moclan 7 şubaio dek sürecek. Finol grubuna katılan takımlar maclaf oncesinde Eczactbaşı'nı favori olarak göslerırken, hemen hepsi üs G. Sanayi'nın ıkı Bulgar oyuncu OYnatmasını tepkiyle korşıladıiar. Tokımlar geneilikle Eczacıbaşı, G. Sonayi, Karşıyaka. Tacspor ve Altınyurt'un )lk beş sırayı payiaşacoğı Kanısmdalar. Final grubu macianntn Ankara'da oynanmcsı da macidi olanaklan az kulüpler tofafmdon tepkiyle karşılandı. Ikıncı /an maclarınm da Ankara'da ovnanmosı haiinde bozı takımlar fınal grubunacn çıkabileceklepni bel rttıler. Günün programı: 10.30 Karşıyaka Çorlu Külturspor 12.00 Oyak Renault A tmyurt 14.00 G. Sanayi . Hısarbank Sokarya Koradenizspor 16.00 Eczacıbaşı Tacspor milli oyuncu var. Ancak Abdullah'ın pota oltmdaki tecrubesi, Erman ve Bencemal'in dış şutlordokı ısabetliiiği bana guverce veriyor. Takım olarok moça hazım. Moçı kazanobilecek yetenekte ve guç teyiî. Aydan Sıyovuş: «Beşiktaşla yopocağımıı mac cok önemli. Ancak şampiyonluk üzerindo bir etkisi v°k. Bizim için normol bir mac olacak. Beşiktos bizi yense dahi şampiyonluğu yakaloyocak değlkilr. Takım» da sokat oyuncu yoV ve gayet iyi hazırlandık. Kazanacagımıza inanıyorum.s Antrenörlerın bu görüşlerine karşıiık Beşiktaş'm kozu Er man ve Eczacıbaşı'nın başanlı elemanı Melth ise mac hakkında şunlan söyledi: Erman Kuntsr;*fE«acıbaşı' nin form durumu çok iyi, bizl şu anda tek duşünduren bu. Gerek kendim, gerekse takım arkadaşlarım maça çok iyi hazırlandık. Fakat bu hozırlanışımızı haftada 1'er saata sığdırdık. Mocta başanlı olacağımı sanıyorum, umutluyum.ı (Arkası 11. Sayfada) İ.B. YENİŞEHİR: 81 FENERBAHÇE: 69 HAKEMLER: Ysüçır. Efe (51. Gökhan Günalp (51 İSTANBVI. BANKAS1 YENİŞEHtR: V.i <i\ 3. Murat (41 4. Mitctel ı9) 25. Turgay (9ı 30. Sabrı 17) 12. Levent <7> 7 FENERBAHÇE: Fensal ' " ) 7. Kemal <41 8, Ali (71 10, Tulan (6> 6, Sınleton (6ı 23. YıMınm <6> 9. Halil 121 4, Kenneth (2) 2. tLKYARI: 3832 (İstanbJl B3nkası Yenişehir lehinet ANKARA (a.a.) Deplasmanlı Basketbol Ligir.in k'.asman grubıındaki önemli maçında Îstanbul Bankası Yenişehir. Fenerbahçe'ji 8169 yenerek tehlike çernberinm içine düşürdü. * Karşüaşmanın ilk yarısını da îstanbul Bankası Yenişehir 3832 önde kapadı. Hazırlık maçlarında: Besiktas, A.D.Spor'u 10 yendi STAD: Şehir HAKEMLER: İlyas Ayan (T), Turan Yıldırım (.7), Mahmut Çetıner (71 A. DEMİRSPOR: Mııstala (6) Rıdvan (7), Orhan (7), Erol (6). Necmettin t71 Gürcan (7), Mehme^ ^.^7), Önder (61 Adna^ (61, Müidat (61, K. İbrahim (61. BEŞİKTAŞ: Hasim (7) SUleyman (71. Samet (6), TJ1vi (61, Mehmet (7) Haluk (6), A. Kemal (6)'. Ziya (81 Ali Rıza (7), Bora (6). Kenan (6). GOL: Ziya (dk. 73). Cerrahpasa, DSİ Spor'u ilk kez yendi:20 îstanbul 1. Amatör Futbol ligi (D1 grubunun şampiyonu ve 2. Lige dü?ecek takımını belirleyecek oîan baraj maçlarınırr "btrincisi düfı cr»Tiandı. Şampiyonluk için yapılan ilk maçta Cerrahpasa Iig'de iki kez yenilüifei DSİ Spor'u 20 yenerken, Alemdar, sor.unculuk için yaphgı kar$ılaşmada Sümerspor'a 10 yerıüdi. Cerrahp3şa : 2 DSt Spor : 0 Hakemler: Ergüder Yılmaz Dikbaş (7), Cerrahpasa: Varol (7) Fevzt ı.6j, Hüseyin (7), Orhan (7>, Kamil 16) Ahmet II (61, Süheyla (51, Ahmet I t"J) Faruk ı5'ı, Kenan (7), Ali (7). DSt Spor. Rahmi (4) Ahmet (4ı, Orhan (5), Fatih (5), Fuat (6) Metin (6t, Salih (3), Mustala (6) Nedim (.3), Ercan (5), Necati (3) Tunç YARK1N Süınerspor : 1 Alemdar : 0 Hakemler: Zeki tnan (7), Kemal Yeşeren y~), Turgııt Ersin (61. Siimerspoı: Hüsmen (6) Mustafa 16), TJgur (51, Osman (5i, Han.ın (51 Bahri (51, Kemal (7 ı. Sadetün (61 Faik. (4), (Nazmi 5), Dundar (5), Ha san (5i. Aleradar: Turgay (61 Saba hattin (5), trian (41, Arif <61, M. Ali (61 Necmi (51, Yücel (4), Kemal (61 îsmaü (4). Haluk (5), Kemal '71. Gol: Kemal Dk. 11 Tan TARKIN (7), Eşref Korkmaz (7), Ismet 5Şakir YÜKSELEN ^ INGİLTERE (4. Grup) ^ FINfiLLERE DOGRU Futbol Federasyonu Abdülkadir YÜCELIV1AN eclercl Almonya'daki Turk spor kulüplerinl gezen ek nle birlıkte yurca dor.en Futboı Fedsrasyanu Başkanı Yilmaı TokaUı ayağmın tozu ile gazetecı:ere bır demec verdı ve şuniorı söyledi: «Türkiye'de ve Federal Almanyada alınan antrenor ve hakem lisanslon her iki uike icin da geçerli oiacak.» B.zım federaı Almanya'dan aldığımız öir nakem ve antrenor lisansınm Türkiye'de gecmesi zaten uygulanan b'r oiaydı. Ama Türkiye'de atınon b:r nakern ve antrenor lisansınm Federal Almanya'da geçerli olacağı haberi gercekten önemh bır gelişme sayılırdı. Ancak bu ıfnzaianan protokolun yme de uygularnada geçerli o!acağına ınanmok gercekten güc. rotta oianoksızöır. Hele hele Alman'lonn b^ze karş\ son yıllardo giriştikleri r eylemler ve takınd;kla ı tavır, onlardan böylesine bir uygulamo bekîemenırı tek ketime üe soflık olduğunun öelırtısid t Futbo! Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlfnın sözlerine bu nedenie pek inancmarraklo birlikta hayırlı olsun d.vor ve Türk futbolunda scn gelişmelerle ügüi bir iki noı düşmek ıstıyoruz. Futbol Fe<ierasvonu en fazla eleştirildiğl bir konuda tüm vükü sorumiuluğu ve buna paralei tüm yetkiyi Teknık Kot\ite adı altında oluşturulan ve Federasyo'nun bunvesı d'şmdak; kısılerden oluşan bir heyete verdi. Böy'ece bosmm ve kamuoyunun hedef noktası olmakîan kerdısmı kunrjrarak 1984 yılına dek koltukto oturmay\ garant;ledı. Bugun için herkesin gözü tju teknık korpitede. Tekmk korrite, Futbol Federasyonu'nun yetkisını almadan yoptığı detoylı colsşmavı kamuoyuno acık avıp Federasyon üye'.erine sürprız yaparken Futbol Feaerasyonu Eâüım Do:rssı ile de bazı noktalarda cotıştı. İsımler soptanırken ne gibı bir ölcünun alınd ğını belki komitedekı üyeler de bılmivor, ama Futbol Federasyonu'nun bir seyden haberi olmadtğmı gerçek. Teknik Komite isımleri saptarken bazen şöhretü bir ısım bulmuş. baıen de kamuoyunun tamdığı bildiği ki5neri seçmis. Ama acaba bu seçim yapılırken düşünüien plan ve programı uygLitayacak gercek ki$iler mi ssçiîmiş. Bugun burada bunun oltını çizerek belirtmek gerç: erken değıl ama versizdtr. Dağın fare doğurmasından korkuidufju gibi bız de bu Teknik heyetin zaman içmde bızi hüsrana uğratacağmdan korkarız. «Hlç bllenle bilrneyen bir olur mu?» demişler, gercekten de ovledi'. B>z bu heyetteki teknik k^şiler n bir çoğunun ne oiduklGrını Türk futboiuna katkılonm (!) gecmiş uygu'.arrıalan ile bilivoruz «40 V'll1^ kâni olur mu yahni?» de derniyoruz. Geçmiş hotoların yapılmamosmı, Futbol Federasyonu'nun aradan ceküerek meydanı Teknik Komite'ye bırakmasını Teknik Komite leh;ne görüp, biraz da oisa ümitienebiliyoruz. Ama bu İki başlı Federasyon'un gercek oianının yanl Beden Terbiyesl Genel Müdürlüğu'ne baâlı yasal olanmın tüm yetkl ve sorumluluğu bir baska heyete verirken gercekte sorumluluktan kaçamıyacağını da vurgulamak istiyoruz. F GÜVENSPOR 3. LİGE DÜŞTÜ Îstanbul 1. ve 2. Amatör Genç ler Ligi'nde dün oynanan maç larla devam. edildi. Topkapı'ya 43 yenilen Güvenspor 2. Lage veda etti. Alınan sonuçlar şöy le oldu: Yücespor Yedikule: 50, Da vutpaşa Selimiye: 10, Taştepe "Uîukspor. 20, Periköy Beylerbeyi: 41, Yoncaspor • Şehzadebaşr. 20, Kadırga Hilal: 11, Güneşspor Çubuklu: 41, Vefa Semtile Kartal: 10, Topkapı Güvenspor: 43, Altınay Ümraniye. 30, Galata Çıksalm. Y. Bağlar Yeniköy, Dikilitaş Altınyüdız, Netaş K. Çekmece ve T. Tayfun K. Pazar (Tehiri, Mimar sînan Tozkoparan: 21, Yeldegirrneni Üsküdar: 00. Ca(Arkası 11. Sayfada) 1966 yılında ülkesinde yapıian şampıyonada Federal Almanya'yj yenerek bu kupa yı bir kez kazandı. Esk; £or munu bulamıyor. Futbolun beşiği kabul edilen bu üike de ulusal takım, kulüp takımîan kadar başanlı degıl. Avrupa elemeler.nden gslirken çok zorlandı. İsviçre' nin Romanya'yı yenmesi i'.e gruptan ikinci olarak Ispanya 82'ye geliyor. Final grubunda mücadele edece?* Fransa, Çekosiovakya ve Kuveyt formsuzluğuIM ve başarısızlığuıı süraüren îngiltere için zor rakipler. Bu ülke Jutbolu çabuk ve havadan oynamayı yeğiemek te ve bu hava toplanru kanat akınları ile raicip onsekize indirip gol yapmayı amaçlamakta. Ulusal kadronun iupalarda başanlı olabilmesi için, Fransa ile yapılması kararîaştırılan maç üci takımın linal grubunda eşleşmeleri nedeniyle iptal edildi. Kadrosunda Clemence, Shilton, Brooking. Francıs, Keegan gibi Dünya'ran tanıd:ğı süper yüdızlar var. Anca'K bu süper yıldızlarla birlikte, Ulusal tatama gırebilecek a>Tiı kalitede futbolcu larm fazla olması takımı kurmakta zoriuk çıkanyor. Bu şampiyona ile birlikte İngiitere yedincî kez kupaya katılrruş olacak. 82J Fransa; grubunda Ir.giltere, Çekoslovakya ve Kuveyt ile oynayacak. ES'Kİ yıllara oranla, daha başanlı. Bu başarısı kulüp takımlannda yetişen süper futbolculanndan kaynakla nıyor. Futbol anlayışları orta sa hadan kayr.aklanan yaratıcılıkla ve yavaş olarak rakip orjsekize inrr.ek şeklinde. Ralıip sahada her an tehii FRANSA (4. Grup) nu yaşayacak. İspanyol takım'.arınaan yabancıları çıkardığımızda iıalite ve futboîon gereği olan ekıp duzenmı bulmak pe'.< mümkün değil. Bütün bunlara karşın, organizasyonu yaptıkları için konuk edecekıeri ekipler karşısında başanlı ol mat: istemeleri doğal karşılanmalı. İspanyollar, futbo!larmı îtalyanlara yakın bir oyun diızerü ile oynamakta olup, gol atmakta zorluk ç«kiyorlar. B\ı nedenle yabancı îut rd eleyerek Afrika'dan iklnd takun olması küçiimsenmeyecek rrir başan oiarak görulüyor. Kamerun Ulusal Takımını, Yugoslav Zutiç çalıştırıyor. Kamerun grubunda ttal ya, Polonya ve Peru ile oynayacak. Bu ülkelerin ulusal takımlanna karşı başanlı olabileceklerini sbylüyorlar. Önemli olabüecek futbol cuları: Abega ve ka'.eoilen olan N'Kono. Galatasaray, Denizlispor ile yenssemedi:22 STAI): Şehir, HAKEMLER: Ünver Cengis (7ı, İlhan Özalp (7), Özer Sü mer (7) DENİZLİSPOK: Metin (41 Tuncay (4), Erol (41, Ümit (4i, Yücel (4) Ercüment (4>. Metin (6), Remzi (71 Ahmet (7ı. Sertaç (71, (Erhan 4). Hüseyin (51. (i \LATASARAY: Haydar (61 Fettah (21. Sefer (31, Ali '3ı. Fatih (5) Cengiz (7>, Bülent (4) (Ahmet 41. Rasit ıR) Ayhan (71. Cüneyt (51, Metin (51. GOLLER: Raşit (dk. 28 ı, Hüseyin (dk. 371, Ayhan (di. 53». Erol (dk. 65). £ MACARİSTAN (3. Grup) Îngiltere yediııci kez finalde & Van Der Elst, Jan Ceulemans, Van Moer Belçika'nın deneyimli asları. ^ Fransa teknik sorumlusu Hidelgo, grubundan memnun değil. | İspanya en azından final oynamak istiyor. ^ Bilinmeyenleri çok bir ülke: Kameran. ke yarataca's teknik Iiatbolculara sahip. Michel Platin:, Domınigue Rocheteau, Didier Six gibi yıldjzları ile îngiltere ve Çe koslovakya'yı zorlayacağı ke sin. Macaristan yedi kez Dünva şampiyonalarır.da oynadı. Ancak final oynamasına kar şın. bir kez îtslya'ya bir kez de Federal Almanya'ya karşı kaybetti. Başan grafigi degişmeyen futbol frucüne sahip ülkelerden biri. Elemelerin 4. grubunda güçîü rakipleri îngiltere. Ro manva ve İsviçre önünde bİTinri olarak başansıtu kanıtladı. İspanya'da m'Jcadele edece|i 3. gnıptaki rakiDlerl bu kez çok güçiü. Bu grupta ilk iki takımdan bir: olması klasik îutbol anlay.şianna çaoukluk setirmeleri ko şuluyîa gerçeklesebilecek. Kadrosımda iki süper ye tenek Ti'oor Nvi'.asi. Andrea«; Toroos'k bıı'unmakta. AT YARIŞLARI 1, KOŞU. F: Şahane, P: BÜyükseda, 2 KOŞU: F: Da:sytow, P: Cinzano, 3. KOŞU: F: Gürler 2. P: Koray 1, S: Bahriyelim, i. KOŞU: F: Çobankızî, P: Bey 5. KOŞU: F: Ber.l: 1. P: Ezoge :in, S: Köroğ.u 4, 6. KOŞU: F: Goodyboy. P: Jicp ho, 7. KOŞU: F: Oymapmar. P: 1: Hakan B, P: 2: Önenpanosu, S: Şansımız, Yüksel ERÜÇ '31, O AVUSTURYA (2. Grup) ^ BELÇİKA (3. Grup) | YARIN • Futbol Federasyonu'nun görevlerl • Basketbol 1. Ligi Klasman Grubu'nda dün yapılan karşılaşmalania şu sonuçlar almdı: Şekerspor • Tacspor: 9866, M. Güçü DSİ Spor: 6865, Güney Sanayi ODTÜ: 9269, Antbirlik • İTÜ: 8284. • Beşiktaş ile Mersin İdman yurdu bugün saat 14.00'da Mer sin Tevîik Sırrı Gür Stadı'nda hasrlık maçı için karşı karşı ya gelecekler. • Erzururn Palandöken Ka yak Tesîsleri'nde devam eden Türkiye Kayak Birincilikleri'nin dün yapılan büyüklar slalom yanşmda Rahml Yüdız, gençler slalom yarışında ise Yakup Birinci birinci oldular. • Müesseselerarası rumuvalara hazırlanan Birsan'ın çalış t.ncısı Avni Oktay, «ilk kez katılacajhmız karşılaşmalar 1çin ıriiclü bir kadrn kurduk. Herçeyden önce ccntllmence mücadele edip, başanlı Mr so nuc almava caluacsin» dedl. KlSfi KlSfi SPOR DÜNYASINDAN îspanya &2'ye Orta Avrupa'dan gelen bir başka ekipte Eelçika. Grubunda 1978 Dünya Şampıyonu Arjantin, Macaristan ve El Salvador var. Eleme grubur.dan ge'.ir ken Fransa, trlanda, Hollanda ve Kıbns Rnm kesimıni geride bıraktı. Bu grupta birinci olması, Fransa ve Hollanda'yı geride bırakması büyük başarı ka.bul edilmeli. Dünya kupalann3 altıncı kez katılmakta. 1980 yılında Avrupa ikincisi oldu. Oyun yapısı. Federal Almanya ile benzerlik göstermekte. Takımın yaş ortalaması yüksek olmasına karşın kondisyonu iyi. Ulusal tkkımlannın başanlı olmasi, kulüp takımlannın ulusal lakım ile bağlantı kurmasmdan kaynakla myor. TakımT. tspanya 82'de başanîa götürecek fufbolculan şunlajr, Fraı. .ois Van Der Elst,v Jan Ceulemans, Erwin ander Bergh, Van Moer. Arjantin İle fcırpsmn acılı; maçını jrapacak. SANTİLLANA İspanya'• nin ve Real Madrit'in; ileri ucunda görev yapan golcü futbolcu, ülkesindeki şampiyonacia başarılı olmaya çalışacak... bolculan transfer edjyor ve kulüp takımlannda başanlı oluyorlar. Altıncı kez Dünva şamp.yonluğuna katılacak İspanya. Yugooslavya ve Kuzey İrlanda ile eşleşmesi İspanya için büyük sanş denilebilir. # Dünya şampiyonluğu olmayan ev sahıbi İspanya; bu kez en az final oynamak istiyor. Ligîerinde oynayan çok sayıda yabancı futbolcu ile bir futbol karmaşasını sirnEeleyen îspanya, tcupada belki de bunun bunüslugu İSPANYA (5. Grup) # tspanya 82"ye Afnka'dan ilk kez gelen bu ekip biiinmeyenleri çok bir ülke. Afrika'dan zaman zaman geîen iilkeler Dünya Kupa'.an'nda ço:< iyi maçlar oynuyorlar. Ksmerun'un tek maç eleme sistemi ile tüm rakipleri KAMERUN (1. Grup) Bir Orta Avrupa ülkesi olan Avıısturya; R2 İSPANYA'da. 2. Grupta müradele edecek. Eski gücünde olmadıöı eleme grup:arında ovnadıâı rnkiplprine karşı a'dıjı neticelerden ortaya çıV.makra. Eleme grubunda; Federal Almanya. Bulgaristan. Amavut!uk ve Finlandiya ile mücadPle etri, Federal Almanya'nm ardıntSan ikinci o'.abil di. Eski giieürü bir tiir'.ü bu lamadı. Dünya Ktıpa=ı naçlarınm dısmdav oynHriıSı futbolla kenrii iil p?'nde olv.mtu nuan alamadı. Bu ;i!'*e f'itbo'.ci'!p.nnn. ba zılan dış iilkelprden transfer tek'ifîeri alarak üH<ed?n ayrıldı ve ı.ı'.usal m'isatokalarda pkinlerinde yer almalan güçlesti. Fııtbol 5rarak»eri acısmdan. kendisini yenileyemedi ancak yine belirü kahnlar icin de ülke futbollannı devam ettiriyorlar. Avusturj'a ühısai Futbol Takırmmn. u'.ıısi.ararası dene vimi olan fııtbolrusu. İ?nanva'da fu*hol oynavırj tiîkesine dönmiis olan Krankl'dır. Bu futbolcu. takırmmn ileri ucunda görev yaornaktft olup bir çok meziyeHere sahin. Yine deneyimi olan futholfnılan olarak, Pezzev ve Prnhaska. Sara, Weber. Obermayer'l s:österebi!iriz. YARIN: PERC, İSKOCYA. SSCB. POI,ONYA. Ş t U . K. İRLANDA. EL SALVADOR, Y. ZELANDA.. ALTIÜ GANYAN İzmir yanş sonuçları 1. KOŞli: &ara, Tepecık, Ne val G: 2.05, Pls: 1.05 1.05 1.05, İkili 1.7: 10.10 2. KOŞU: I. Elhan, Kosesami. I. Eğinli (2 no I. Seyvnen koşniadıi G: 105, Pls: 1.05 1.05 1.05, Iki'ü 6/7: 1.35 3. KOŞL: Yemliha Han, Camorra, Ulubey G: 1.70, Pls: 1.05 1.05 4.45, İkili 3/4: 1.95, Çiîte 6 3: 2.00 4. KOŞU: Mistral. Kiss of Fire, Amanos G: 1.80. Pls: 1.05 2.30 1.20, İkili 2/3: 4.20 5. KOŞU: XV. Elmas. Bibioğlu, Okyay G: 1.70. Pls: 1.05 1.05 1.05 İkili 3/5: 3.35, Çiîte 3/52.40 6. KOŞU: Gü'Jer Açtı. Kutan, Alipaşa. (4 no Özgürhan kbşmadıi G: 4.45, Pls: 1.05 1.05 1.05, İkili 1/3: 2.35 7. KOŞÜ: Tulpar, Havuçerol. Önal G: 1.85. Pis: 2.20 5.S5 3.65. İkili 3 5: 18.45. Çilte 1/5: 6.95 ALTILI G\NYA\: 6 ve 2,3.3.5 1 5 t'Ç I.t GANYAN: 5,1,5 ÜÇLÜ BAHİS: 5^,6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog