Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI SÖYLEV C1LT 1, 2 Onuncu bası ıle altmışıncı bine utaştı Turkcelestıren Ord Prof. Dr H V VELIDEDEOGLU Ederi: 350 Lıra İSTEME ADRESİ: TurKOcağı Cad 39'W Cağaloğlu ISTANBUL mhuriy 58. Yıl; Sayı: 20651 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 31 Ocak 1982 Pazar pa Konseyl'nden aynlmayacağ^ nı beLırtmesl de beklenıyor. Başbakan Ulusu, 1982 mall yüı butçe görusmelennın tamamlanması nedeniyle Danışma Mechsı'nde yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyı'nın Tur kıve konusundakı karanna de ğ^ndı. Ulusu Avrupa Konseyı ıle son ılışkılerın hukumetce değerlendınimeye devam edıldı ğını bıldırdı. «Kararın sadece Türkiye'de demokrasinin kurulması arzu suyla alınmış oldoğunu ileri sürmenin mümkün olmadığını» belirten Başbakan şuıüarı soy ledl«Çiinkii bu karar konuvla Ugfli olmayan gerçeklere avkırı ve Türkiye'ye karşı haemane bir yaklaşım ortaya koyan unsurlan içermektedir. Bu kara nn huluımetimizin 12 Eylül ha rekâtının amaçlannı çerçekle?tirme doğrultusunda vapacafi çaUşmaları etkilemesi sözkonusu değildir. Bu son karar Tur kiye'nin temsil edilmediği bır orgaru kendimize muhatap sayamayacağımm bir kere daha ortaya koymaktadır.» Ulusu, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan ın olduruimesi olayına da değınerek, «herkes bilmelidir ki, caniler cezasız kalmazlar \e kalamava caklardır. ABD rnakamlannın olayi lâyık olduğu önem \e eiddiyetle ele alacaklarma inanıyor, bunun blran önce ger(ekleşmesini bekliyonu:» deöı. Dargelırlı vatandaşlann yaşam şartlarınuı hızh enflasyon la bırhkte bozulduğunu belırten Ulusu, ışçı ve esnaî emeslılen ıle ılgıli olarak şunları soyleda: «2564 sayılı kanun işçi emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan Rosterge tab losundaki rakamları 30 puaıı arttırmıştır. Bu 1 şubat 1982 tarihinden Hibaren isçj emeklileri maaşlannda yaklaşık 525 TL. avtış sağlam.ktadır. Hemen bunu takibcn 1982 yılı But çe Kanunun getireceği imkaıılarl» işçi emekli maaşlarına 1 mart 1982 tarihinden itibaren ortalama yuzde 25 net zam şa pılmış olacaktır. Ozetlnecek o lursak, isçi omekli maaşlarına 1 mart 1982'de ortalama vbzde 40. 1, şubat 1982'de vaklaşık 525 lira \e 1 şubat 19«»de de ortalama yuzde 25 zam yapılmış olacaktır. Yuzde 40 zam vapılmış olan Bağ lvur emek (Arkası Sa. 11, !sii. 7 Ue) ÇAGDAŞ YAYTNLARI So/lev'ın BELGELER bolumünü iceren 3. cıldı ıle ATATURK'ün büyuk NUTUK'unu tamamlodı Türkceiest ren Ord. Prof Dr HV. VELİDEDEOĞLU Ederı 300 Lıra İSTEME ADRESI: Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğıu ISTANBUL Ulusu: Avrupa Konseyi'nin suçlamaları ağır ve haksız Evren, Konsey kararı ile ilgili görüşünü bugün TV'den acıklıyor DEVLET BAŞKANININ, KONSEY KARARLARI KONUSUNDA MEMNUNİYETSIZLİĞİNİ DİLE GETİREREK.BAZI KARARLARA KARŞI SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNACAGI BILDIRİLİYOR. ANKARA (Cumhttriyet Bürosu) Başbslcan Bulend Ulusu, «Avrupa KonseM Danışma Meclisinin ülkemizle ilgili nlarak 28 ocak 1982 tarihinde kabul ettiği kaTar Türkiye'deki gerçek durumla bağdaşmayan bazı iddialar ve yönetimimiz hakkında ağır \e haksız suçlamalar içermektedir» dedl. Bu arada Devlet Baskaru Ke nan Evren Konsey kararı ıle ılgıli gomşlerını bugün radya ve TV'den açıklayacak Evren' ın konuşmasında memnuınyetsızlığinı dıle getırerek, bazı ka rarlara karşı sert eleştırüerde bulunacagı bıldınhyor. Ancak Evren'ın buna karşın, Turkıye nın buyük bır olaşıukla Avru Sasunyanhn sorgusu sürüyor Sanığın 5 yıl önce Lübnan'dan göç ettiği açıklandı Dış Haberler Servisl Gecsn perşembe akşamı Ermenı terorıstlerce oidurulen Tur kiye'nin Los Angeles Başkonsoluîu Kemal Arıkan a otopsı yapıldığı ocıklandı Los Angeles adli tıp yetklItlerı. Arıkon'ın olümune bırcok kursun yarasının neden olduğunu söyledıler oncak otopsıyle ilgili olarak doho foz la bılgı vermedıler. Polıs yetkılılerı de Arıkan'ın olumuyle ılgıli olarak gozaltına aldıkları 19 yaşınaokı Harry Sasunyan ad>ı Ermenının sorgusunun devam ettığını. cına/ete karışan dığer kışı veya kışılerın bulunması Içın de oalışmaların yoğunlaş tırıldığını belırttıler. B'lındığı gıbı gorgu tanıklan, arabasıy la kırmızı ışıkta durmak zo runda kalan Kemaı Arıkan ın 1921 yaşlarında ıkı terorıslın kurşunlanna hedef oiduğunu soylemışleıdı Bu arada sorgusu surrekte o an Harry Sasunyon'ın Tur<r le e buyuk kın duyduğu bir akrabası tarafmdan belırtıldı. Har n /'nın yakalandığı Pasedena banlıyosunde oturan yen gesı Kohorık Sasun/an yeğenınm beynının buyukanne ve bu/ukbobası tarofından yıkan dığını kaydettı Amenkan AP aıansrnıi ncbenne gore KoY\ar k Sasun/an buyukonne (%rkası Sa. 11. Sü. 3 de) 1907 doğum... 1923Kule!i1926Harbiye... 1933 Cizre Hudut Taburu... 1934 Siirt Jandarma Seyyar Toburu... 1938 Istanbul Taşkışlo... 1939 Yıldız Horp Akademisi... 1953KceTürkSilahlı Kuvvetleri... 1960ın 27 Moyıs'ında Ankaro Kumandanlığı.. 1966 Büyük MilletMeclisi Cumhurbaşkanlrğı Kontenjan Senaiörlüğü... ]97l'in 12 Marf ında Davutpaşa Kışiası... Arıkan'ın cenazesi çarsambaya getiriliyor ANKARA, (Cumhuriyet Büro«u) Öncekı gün Ermenıler tarafından şehıt edılen Los Angeieo Başkonsolosumuz Ke moi Arıkan'ın cenazesınin 3 Çuboı ccrşambo günü ucakla yurdo getirileceğl bildırilıyor. Arıkan'ın aılesımn i s e buna karşı çıkorok cenazesinln Avustralya'nın Sidney kentınde defı.edılmesını ıstediğı öğrerul di. Edlnilen bilgilere göre bir sure once Kemaı Ankon'ın eşl Ve ıl'i cocuğu Avustrolya'nın (Arkası Sa. 11. Sd. 6 da) Türkiye ile Polonya'daki generallerin farkı, vatansever ile hain kadar büyük Dıj Haberler Servısi NATO Genel Sekreten Joseph Luns, Turkıye ile Polonya'daki generollar arasındoki farkın. votansever ve rıaın arasındakl fark kador buyük olduğunu bıl dırdı. Almanya'nın Sesl Radyosu'nun haberıne gore. Luns Bruk (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Birkişinin yaşamı... Ya da Cumhuriyet döneminin ilginç panoraması Cumhuriyet te ABD, Türkiye'ye F16 ya da F18 uçağı satmayı planlıyor Haber Merkazl Amerıka"nın Türkiye'ye F16, ya da F18 savaş ucoğı satmayı planladığı bildırilıyor. AP Aıansının, Amenkan Savunma Bakanlığı cevrelerınden elde ettı ğı bilgilere gore, Sovunma Bakan'ığındo bu uçaklardon han gısının Turkıye nın koşuüanna ve odeme durumuna doha uygun o'duğuna Ihşkın ıncelemeler yopılıyor. Buna karşılık, sotılocok ucak sayısı hakkında kesın belırlemelenn yapıimadığı bildırilıyor. ANKA Ajansı ise, Amerikan Savunma Bakanı Cosper Weınberger'ın gectiğımız yıl sonunda Ankara'ya yaptığı zıyaret sırasındc Türk Hava uvvetlennın modernleştırılmesl ko nusunun da ele alındığı hatırlatılarak, ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarının Turkıye' nın elınde bulunan ABD yapısı bazı savaş uçaklarımn 25 yıllık olduğunu gozonunde tutorak bu konuda da bır araştırma yaptıklarını haber verıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı cevrelerl Turkiye'yo satılacak ucaklorın 300 kadar olduğunu ve bunlann toplam malıyetlerinın 1.12 trılyon llra (8 rnilyar dolar) olduğunu ılerl sürüyorlar. Bu kaynaklor, Türkıyenin bu kadar buyük bır parayı şımdılık odemesının guc olduğunu da vurguluyorlar. Öte yandan, yine AP'nln haberıne gore Pentagon'un aynca aralanndo Turkıve'nln de (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Gazeteciler Cemiyeti yanşması Ermenl Terörlst Sanln dedenin ded««! benlm dedemln dedeslnl öldurmOştü!... Memurların, aile, çocuk ve doğum yardımlan arttırıldı • Danısma Meclisi, 1982 yılı Bütcesi'nin tümünü kabul etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Kîali Vıll Bütçe YaM Tasarısı Danısma Mechsı nde goruşulerek kabul edıldı. Danışma Meclısır.de ovlsnarak kabul edilen 1982 butçesmd« devlet memurlarının msaşlarının hesaplanmasında esas aanan safsayı daha once 'esbıt edıldığı gıbı 30'a yvıkseltüdı. Ancak, iıan sosyal ıçenklı odeneklerın rruktarlan yukseltüdı, aıle ve doğum vardımları artırıldı. Buna göre devlet memurlannırj Çahşmayan eşlenne 600 lıra, oğrenım görmeyen çocuklanna ıse ayda 100 lıra ödenecek. Ilk, orta ve yüksek öğrerum vapan her çocuk için ayda sırası ile 200, 400 ve 600 lıra tutannda aıle yardırm yapılacak. Butçe tasansuun maddelerı ANKARA (Cumhuriyet Buroüzerındekı gdrüşmeler mrasınsu) Ecevıt'ın ıkı aylk mah da doğum yardımı 2500 liraya kumıyetının yarın sona ereceğı çıkanldı Eğitırn ve bğTetün ne ve yarın saliverılmesıne ılış kurumlanyla okul ve Iturslarkın karar, Ankara Sıkıyonelım daki ek dersler nedeniyle ögre Komutanlığı (1) Nurrorclı As tım uyelen ıle eğıtim görevlıken Mahkemesırce Ankara In leruıe saat başı olarak venlen faz Savcılığına bıldınldı Salı ücretler. yenıden bellrlendı (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) vermeler, kararı veren mahke mece gerçekteştınldığınden, Ankoro Infoz Savc lığı onceki gün, durumu Sıkı/onetım SavDANIŞMA cılığına bıldırdı ve Ecevit'm MECLİSİ'NDEN dosyasmı yazı ıle bırhkte gân İZLENİMLER derdı. Dosyayı ınceleyen mahkeme, Ecevıfın «Sartlı solıver 11. Sayfada m«» hakkından yararianmasına llişkın yazıyı Ankara Infaz Sov cılığına yolladı 3 arkadasımız 198Vin basarılı gazetecisi seçildi istanbul Hober Servisl Gozetecıler Cemıyetı'nın yanş masmda üc arkadasımız 1981 Turkı/e Gazetecılık Başarı Ödulu'nü kazandı. Ergun Balcı güncel yazılor, Yalçin Doöan guncel spor yazıları ve All Acar sayfa düzenı dalındo 1981" n basarılı gozetecısı seçıldıler. Prof. Yüksel Olken'm başkanlığındakı Ödui Buyük Jürı'si, odül yönetmelığıne göre Oırıncilık, ıkıncılık, ucunculuk değer'end'rmesl yapmodan v iın başarılı gazetecı'erını beI rledı. Odul Büyük Jürı'sl, dal lora gore başarılı gazetecılerl soy'e değer!end<rdlHaber dalında; Cüneyt Arcayürek Bekır Boran, Kasım Gence. Güncel yazılar (fıkra, yorum, makalei dalında: Ergun Balcı, Adalet Gazetesl haber ve yorı,m ekıbl, Hosan Pulur. (Arkası Sa. 11. Sü. S de) Associated Press ajansına göre Papandreu, halkın dikkatini dış politikaya çekmeye çahşıyor Dış Haberler Servlsi Yunanıstan'da Andreas Papandreu hukumetı. 100. gununü doldururken, Amenkan AP Alansı, Sosyalıst Başbakan'ın bu 100 günlük süre ıçınde se cım oncesındekl vaadlennden soptığını bıldırıyor. Gıllian VVhıttaker Imzalı bir AP ıncelemesınde, Yunanıstan'ın dış polıttkasına mıllıyetoi bır görünüm kazondırmaya ça'ıştığı belırtı'dı. İncelemede ozetle şoyle denıyor: «Papandreu'nun dış politika daki en buyuk sorunu sınır komşusu VB NATO uyesi Turkiye ile. Nitekim geçtiğimiz gunlerde Sosyalist Başbokan, savaş korkularını yatıştırmaya calıştı ve basın Ue Turkiye'yl bunolımlı bir atmostor yaratmakla suçlodı. Ana muholefet partisl, Yeni Demokrasi Partısi'nın liderı Avangelos Averof ise Papandreu'nun Turkiye ila ilgili sözlerini eleştirırken, Boş bakan'tn 'Ateşle oynadığını' soyledi. Muhalefetteki diğer partiler ise iktidarı halkın dik katini beklediği sosyal ve ekonomik reformlardan çekmek <Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) ECEVIT YARIN SALINIYOR RAHATGAZETE YazarÇizertakımı ile TAMSAYFA Bugün ve sayfalarda • Polanya'da halktan evmm bahçesınde tavuk yetiştirmesı istendi. {3. Sayfada) Her Pazar 7 5. sayfada Bülent Ersoy hap icerek intihar gırisiminde bulundu Istanbul Haber Servisl Sen sanatçısı Bulent Ersoy, dun geoe Şaşkınbaikal'dakı evmda çok rmktarda hap alarak mtıhar gınşimmde bulundu. Olay sırasmda evde 'bulunan soz yazan Mehmet Yüzuak, Er soy'u Hayat Hastanesı'ne kaldırdı. Hastane nöbetçı doktor j , Bülent Ersoy'a gereken mü dahalerun yapılarak nndesinın yıkandığını ve hayati tehhkeyı atlatığını bildirdi. Yuzuak, Ersoy'un banyodft iken fenalaşarak bayıldığını, bunun uzenne kendısınl derhal hastaneye kaid:rdığını soyledi. Burada sanatçmın çok sa vıda hap alarak intıhara teşebbus ettığinın anlaşıldığııu bıldırdl. Bülent Ersoy'un hastaneye gö türülürken arkadaşına bir kı(Arksa Sa. U. Sü. 8 d») • Pazar TV'si. (4. Sayfado) Ecevit'in yarın oğleden örıce cezaevınden cıkması bekleniyor. YÖK AP'nin, ÜSYM CHPnin binalarma yerleşiyor ANKARA, (ANKA) eYÖK> olarak bılmen Yüksek Oğrenim Kurulu'nun feshedılen AP'nin Selanık Coddeslndekl eskl Genel Merkez bınasma, ÜSYM olorak bilınen Uiıverslteierorası Örjrencl Secme vs Yerleştıme Merke?ı'nln de fes taki eski Genel Merk«z bina(Artası Sa. U. Sü. 8 de) Uğurlu "Babalar operasyonu,, nedeniyle İstanbul'a getiriliyor Istanbul Haber Servisl Yuce Dıvan'da gorulmekte olan Mataracı davası sanıklanndan Abuzer Uğurlu, bu dovodon tahlıye edıldıkten sonra salıverilmeyerek polıs nezaretinde İstanbul'a getiriliyor. Yuce Dlvan'do 7 karşı oya, 8 olumlu oylo tahlıyesine karar verilen Abuzer Uğurlu'nun, 5 mıiyon lıra kefalet ödendıkten sonro solıverılmesınl beklerken I. Ordu ve Istanbul Sıkıvönetım Komutanlığı torafından polıs nezaretinde İstanbul'a gonderılmesı ve goz altına alınmasının ıstenmesı uzerıne Ankara'dan yolo çtkarıldığı bıldirildı. Uğurlu'nun, 1981/1285 sayısı lle ışlem gor mekte olan «Babalar Operasyonu* soruşturması nedeniyle gozoltına alındığı öğrenıldı. Anımsanacağı üzere, cBabalar Operasyonu» adıyla anılan kocakcılık ve kacakcılarla mücadetenin Istanbül'dakl bölürnu boşladığı sırolorda es ki Gümruk ve Tekel Bakanlorından Tuncay Matarocı l'e ılgıli aosya Yüce Dıvan'da o' 8 aiınmaya başlonmıştı. Istanbul'dakı operasyon surerken, yakalanan sanıklardan bır bolümünün Tuncay Mataracı donemındekı kocakcılık olaylarma da kanştıkları ilerl surülmüş ve dolayısıyla Yuce Dıvan'da da sanık olduklanndan öncelıkle. Ankara'ya gonderümelerl Istenmlştl. • Ekonomide Diyalog Cevher Ozden ve M. Gün Çahka sermaye pıyasasının ge leceğıni anlatıyor. (6. Sayiada) t Nevzat ERKMEN • Sumerbank'ın bazı ürunlen yuzde 25 ucuzlatıldı. Hnftasonu tatiliniziçin ilginç zekaoyunları bilmeceler hazırladı • Anhara Tabip Odası'ran Anayasa pöruşu.. • Tutanaklardan T1KP davası. 4. Sayfada • Daniftay'a atanan 4 Danışma Meclısı uyesi gorevme devam edecek (12. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog