Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Söylev'ln BELGELER bölümünu Içeretı 3. clldl II» ATATÜRK'On böyuk NUTUK'unu tamamlodı Türkçeleştiran: Ord. Prof, Dr. H.V. VELİDEDEOÖLU Ederi: 300 Llra İSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20650 Kurucusu: Yunus NADI 10 TL. • ÇAĞDAŞ YAYTNLARI Prot Nnsret H1ZIR Felsefe Yazılan 2. Basın Çıkü Ederi: 250 lira İSTEME ADRESİ: Turkocoflı Cod. »/41 Cagotofilu İstanbul 30 Ocak 1982 Cumarted • OTO SAHIBİ ERMENİ GÖZALTINDA Los Angeles polisi ve FBL bazı ipucları ele geçirdi U>S ANGELES. (Ajanslar) Türklye"nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı (55) katleden ikl Ermeni teröristin yakalanmalan için Amerikan polisiyle Başkan Reagan tarafından bu olay için görevlendiıllen Federa] Soruşturma Bürosu (FBİ) geniş soruşturmaya girişti. Olayda kullanılan otomobilln sahibi Hsmpig Harry Sasunvan (19) adlı Ermeni dnayet sanığı olarak gözaltına alındı. Bu arada Los Angeles polisi, Sasunyan'ın saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birisi olduguna daır kesin delillerin en geç üç gün içinde bulıınması gerektiğini, aksi halde sanığı serbest bırakmak zorunda kalacaklarını belirtiyor. Califomia yasalarına göre bir sanık en fazla üç gün gözaltında tutulabiliyor. önceki gün şehit edilen Ankan'a bugün otopsi yapılacağı açıklandL Cinayetie ilgiii bilgüere göre, Ankan otomobiliyle evine gitmek üzere garajdan 100 metre kadar aynldıktan sonra Wilshire bulvannda bir trafik ışığmda durdugu sırada, yanına yakiaşan yaşlan 20 iJe 25 yaşlan arasında iki genç 45 kalibrelik tabancalarla diplomatımıza ateş edildiğini, Başkonsolos Arıkan'ın direksiyor.a yıgılıp kaldığını ve kontrolden çıkan arabanın (Arkası Sa. 9. Sü. 5'dp) Reagan, Evren'e Itaber Merkezi Los Angeles Başkonsolo «u Kemai Arıkan'ın Ermeni teröristler taralın dan bldürillmesinin tepkileri sürüyor. ABD Baskaru Reagan, Devlet Başkanı Orgeneral Ke nan Evren'e bir mesaj göndererek, taziyetlerl tıi sundu, «Katillerin adalete teslim edilmesi bususunda hiçbir gayretin esirsenmeyeceği ko dusonda şahsen teminat verdiğini» bildirdi. Evren. Türkmen'e gönderdiği mesajda. olayı şiddetle ve nefretle kınarken, Başbakan Ulusu da «Insanlık aleminin bu tiksindirlci cinayetler zincirl karşısında elbirliğivle önleyici tedbir almasını» istedi. Devlet Başkanı Evren dlin öğleden sonra ABD Büyükelçisi Robert StrauszHupe'yi kabul etti. Hupe, Türkmen'in de bulundugu kabulde Kemal Arıkan'ın öidürülraesiyle ilgiii olarat Başkan Reagan'm ve Dışişleri Bakanı Haig'in ini bildirdi birer mesajır.ı Evren'e sundu. Reagan'ın mesajı şöyle: «Bu sabah (dün sabah), Los Angeles'de Başkonsolos Kemal Ânkan'ın caniyaıv katlinden derin bir iizüntü duydum. Bu anlamsız ve tiksintl verici fiil, uygar dünyaya karşı bir sal dındır. Şahsım Te Amerikan halkı adına stae en derin taziyetlerimi sunarken değerli vatan (Arkası Sa. 9. Sü. 4de) 9 yıl sonra aynı günde ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 27 yıldır D:şişleri mensubu olan Kemal Ankan, 1973 yılının 28 ocak tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'in öldürüldüsü gün yine aynı kentte şehit edildi. Yani, 9 yıl önce aynı gün aynı îabloyu yaşadık. Ankan, 27 eylül 1978'de Los Angeles Baş konsolosluğuna atannr.ştı. Ankan, saldırıya uğramadan kısa bir süre önce 20 kasını 198:' de Kançılarya önünde bir bomba patlaması (Arkası Sa. 9, Sü. 4de) Kilimciyan salındı OLAYDAN SONRA Los Angeles Baskonsolosumuz Kemal Arıkan'ın vurulmasından sonra yetkililer VVestmood Bölgesi'nde bulunan olay yerinde Inceleme yapıyorlar. Arkado Başkoneolosumuı vurulduktan sonra ağaca earpan arabosı görühjyor... MARSİLYA, (a.a.) Güvenılir kaynaklardan oğrenitdiğıne göre. Frmeni asıllı Fransız Max Jırayır Kilimciyan, dün Marsilya'do serbest bırakıldı. Kilimciyan, Türkiye'n n Bern Buyukelcisı Doğan Türkmen'i öldürme gırışıminde bulunmakton gectiğimız cumortesı gunü Aix en Province kenti A^jır Ceza Mahkemesince İkl yıl ağır hapis cezasıno carptırılmıştı. Klllmciyan'ın 8 şubat 1980 tarihinden berl tutuklu bulunduğunu dikkate alan mahkeme, salıverilme tarihini önümuzdeki haftanın •onu oiarak belirlemiştl. (Arfcosı Sa. 9, Sü. 5'de) EVİNİ DE BOMBALAMIŞLARDI Kemal Arıkan'ın daha önce da Ermeni teröristlerc* bombalanon e*lnd«n yok> laşık 100 metre uzaklıkta, yine Ermeni teroristlerince vurulmasından sonra olay yerlne gelen Loa Ang«fes polis yetkilileri cesedln Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosunun cesedl oldujunu «optadılor. (Fotoğraf: APJ Avrupa Konseyi cinayeti kınadı Urıvin: Bu olay, demokrasiye karşı suikast girişimidir 1907doğum... 1923KulelU 1926Harbiye... 1933 Cizre Hudut Taburu... 1934Siirt Jandarma Seyyar Taburu... 1938 İstanbul Taşkışla. 1939 Yıldız Harp Akademisi... 1953 Kore Türk Silahlı Kuvvetleri. 1960ın 27 Mcyıs'mda Ankara Kumandanlığı... 1966 Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörlüğü... 1971in 12Mart ında Davutpaşa Kışlası... Altan ÖYMEN bildiriyor STRASBOURG Başkonsoloı Kemal Ankon'ın bir Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilmesi olayı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde dün. İran olayları l'e ilgiii bir görüşmeye başlonacağı sırada duyuldu. Slyasal Komisyon Başkanı V8 Türkiye lle llgill önceki gün kü görüşmelerin sözcüsü Tom Urvvın görüşmelere başlanma don dflC« bir usul hukmunu kullanorak, gündem dışı söz aldı. ve cözür dllerim, araya glriyofum ama, hayatl öne.ni olan bir konuda birkaç söz söylemek Için söz aldım.» dedi. Bir gün önc« Italya'da Ama rikalı genera! Dozier'in teröristlarin elinden kurtarılması olayınm Assamble'da memnunlukta karşılandığını hatırlatarak, şunları söyledi: fBugün bfroz önce aldığımız bir haber ise, bunun tam tersl bir haberdir, Los Angeles'dekl Türk Baskonsolosu bir clnayete kurban gltmlstlr. Ve bu şok edlci ve alcokca olayın sorumluluğunu bir Ermeni terör grubu üstlenmiştir. Burada Mecilslmizde zaman zaman yaptığımız açıklamalorı teyit ederek söylemek isterim ki, blzim ceşitli ülkelerimizde bu olaylar, demokrasiye karşı suikast girişimleridir. Tekror ediyorum, bunlar Avrupa'da ve dOnyanın ötekl ülkelerde demokrasi İçin büyük bir tehllke teşkil etmektedir. Yüksek Meclisiniz bu alcakca ve menfur olayı slddetie protesto ederek kaydedecektlr, Bu sözlerlmln bütün arkodaşlarımın hislerlnl ifade ettiğini umuyorum.» Tom Urwin'in bu konusması Assamble üyelerinln şidde'li aikışlanyla karşılandı. Meclis Başkonı İse,: «Tom Urvvin'ln bu acıklamosı Meclisi miıln görüşünü temamen aksettlrmektedir. Terâr olaylarının her ceşldl Meclisimizce aynen nefretle protesto edillr.» Avrupa Konseyl Assamblesi dün gündemlnde bulunan ötekl konulan da goruştükten sonro ocak ayı calışmalarını tamamladı ve dağıldı, Assamble'nın bundan sonra ki toplontısı, nisan ayı sonunda başlayıp, ma/ıs ayı so nundo bitecek. Yaz oylonnda bir fküçük toplantı* yapıldıktan sonra, eylül ayı sonunda başlayıp, ekim oyı başmda bl tecek olan güz dönemi calış malan olacak. Türkiye'nin durumunun, ora da başka bir gelişme olmazsa. bir daha ilk olarok bu sonbahar loplantılannda görüşülmesi bekleniyor. Devamcılar, sartlı devamcılar cıkaralımcılar. Altan ÖYMEN yanyoı STRASBOURG Arrup» Konseyinde belli baslı üç grup dikkati cekiyordu: (D Türkiye'nin üyeliğinln «devam»mdan yana tutum takınanlar. Bu gruba tnglliz muhaîazakârlanndan başlayarak, Hıristiyan Demokrat Sosyal Demokrat büttln Almanlar, ötekl ülkelerden Hıristiyan Demokrat ve Muhafazak&rlar ve çeşltll slyasal çizgidekl tek tek parlamenterler katılmıştı. (T) «Devam» ama, «Eleştlrl tl« ve însan Haklan Komisyonuyl» birlikte> diyen kosuîlu devamcılar. Bunlar arasmda da, evvelce ÜTelikten çıkarmaktan yana olmakla birlikte, son Türkiye gezislnden sonrs görüşlerini blras değiştiren Isveç, Norveç, Danimarkalılar başta geliyordu. Her ülkeden bazı tek tek milletvekilleri de bu görüşteydi. (3) «Çıkaralun»cı, ya da «çıksm»cılar. Bunlar da şunlardı: Yunanlılar (Türkiye'ye burada da bir çelme atalım merakıyla). Kömünistler fKlasik tutumlan ge reğince), tspanyollar ve Portekizliler (TUrkiye tiye kalırsa bu bizdeki müdahalecilere de yol açar endişesiylei ve Belçlkalı Dejarden gibi sivri, ya da Türkiye'ye kızgın tek tek milletvekilleri.. tki gün süren görüşmelerde konuşan 56 miîletveküinden 23' ü birincl gnıptandı. «üyeliğe devam» görüşünü savundular. Aralannda TUrkiye 'deki yönetiml bazı açılardan eleştirmekle birlikte, onu bazı açılardan haklı bulan ve bir takım önlemlerinl destekleyenler de vardı. 9'u îskandinavyalı, b'.rl Hol(Arkası Sa. 9, Sü. 4de) • Birkişinin yaşamı... Yada Cutnhuriyet döneminin ilginç panoraması xr sayfalarda •Kızıl Tugaylara karfi zafer. (3. Soyfadal •Sungur Ucuzsatar ın 'İnsan ve Çiçek* Bugün ve martesi. her cu Cumhuriyelte Türkiye'nin Los Angtlat Başkonsolosu Kamal Ankan'ı Ermeni terörcuter öldürduler. Böylec» olaylar dizisine bir kanh halha daha eklendi. Cinayeti, Ermeni Katüamı Adalet Komandoları adında bir örgüt ü*flendi. Bu örgüt adına konıtşan sözcü, «Bizim mücadelemiz 1975 yılında başlamıştırdiye açıklama yaptı. Ermeni terörü ne zaman ve niçin başlamiftır? Bu toruyu oydmlatmak v« einayet *yleml*rinin kökenini bulup çıharmah gerekiyor. Her şehidimizin ardından ağıt yahmahla ve NATO'lu müttefiklerimize «Ayıp değil mi? Utanm!» başhhlı yozılar yazmakla bir yere voramayacağımız anlaşılmiftır. Ermeni terörünün Fran*a ve Amerika'dan kaynahirkk (Arfcoaı 11. »oyfoda) 30 bin Türk Fransa'dan sınır dışı edilecek ANKARA, (UBA) Türkiye Fransa İşgücü Karma Komisyonu calışmalarını tamamladr. Calışmaların sonunda yapılan açıklamada Fransa'da 40 bln turist Türk i^çisinin bulunduğu, bunlardan '10 binine yer leşme iznl verileceği, ancak gerl kalan 30 bin Türk Işcislnin İse sınır dışı edileceğl belirtlldl. Bilindlâl gibl Fransa, 30 ocak 1981 tarihinden önce müracoat eden Türk işcilerlne yer leşme İznl vermiş, ancak bu tarlhten önce Fransa'da çalış(Arkaa S». 9, Su t'de) (4. Sayfada Dorsay'm «A•AtülaTadıyla*.. Buğız gün ve her cumartesi. (5. Sayfada) olaylaraı ardmdaki Aydınlık ve Kesinlik DIŞİŞLERİ, KÂRÂR KONUSUNDA YORUM YAPMIYOR ANKARA, (Cnmhorlyet Bürosu > Dışişleri Bakanlığı, Avnıpa Konseyi'nin Türkiye'ye yenl bir süre tanınmasına iliskon önoeld günkü karan konusunda yorum yapmryor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman gazetecüerin konu üzerindekl ısrarlı aoruianna «yorum yapılmaTacağı» yanıtmı vererek «tavsiy» karan lncelenlyor, dejerleodlrflmMİ yapüıyor* dedi •İndirimli satışlcr ön cesi konfeksiyon pi• yasası. Milli Piyango'da kazanan numaralar. (6. Saytada) •DİSK davasi: Avukatlar çekildi. 21 Dev Sol milıta•nı yahalandı •Doçent atamalarında rektörler belir• leyici olacak. Sayıştay Denetçileri. 1961 Anayasasının özü 'korunmalı (12. Sayfoda)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog