Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

| 3 OCAK 1982 EKONOM Cumhurıvet 5 EKONOMIDE . GÜNÜN AYNASI Dünya fındık üretiminde 5 yıldır birinciyiz GIRE!sU\ <a.a ) Tur vye son beş vıl ıçınde dun a'da fındık uretımınde 281 3in tonla başta gelrjor Edı ulen bılgıye gore, 1976 980 yülan arasında Dunva ındiK uretımı ortalama 410 )m ton kabuklu fındık ola rak gerçekleştı Sdz konusu bı rakamlara gore Turkne Dunja uretımınln vuzde 68 5'ını gerçekleştırdı Öte yandan son beş yıl ıçınae ortalama olarak ıhracat dovız gelırlerımızin yuzde 13.11 fındık ıhracatından sağlandı gı açıklandı Yeni bir yıl başlarken dünya ekonomisi (1): Müezzinoğlu: 1981 Hn en önemli olayı petrolde fiyat artışının durması Yalçın DOĞAN A\KAR% 1982 yılı başlar ken Dunya Ekonomisi ne du rumda' 1981 yılının dunya çapındakı onemlı gelışmelerı neier \e nasü degerlendırıle bılır'» Bu konuları arkadaşımız Yal çın Doğan Malıve eskı Bakan lanndan Zı\a Muezzınoglu ıle goıuştu Pu konudakı sohbQtı sunuj oruz Ya'cın Doçan Fkonomık alanda duma ilçınç bır >ılı ge rıde bıraktı t^ttıgımız avlar da onemlı olavlara tanık olduk Bu vonde naMİ bır degerlenılır me »apılabılır'' Zı\a Muezzınoglu Dun" a ekonomısı 1981 >ılı ıçınae ger çekten ılgmç bır gelısrie gos teraı Olurrl ı \e olumsuz >on de onemlı aegısjıe \e gelimelere sahne oldu Bu degısme ve gelışmelerı bır \ef ola>a bag lamaK kusku^uz dcgıu olmaz Bununla bırlıkte p°To! fı>at lanndakı artışın durması yılın en onemlı olajı oıarak gosterı lebılır Dunva petrol tuKetımın dekı gerıleme nedenıyle bılındığı gıbı OPEC uvesı uİKeler yıl ıçınde petrol fıyatlorına zam japmaktan vazge^mışlerdı Uretım kısıldığı halde resmı fı vatlar altında satışlar \apnma sı OPEC ı fıyatlan ındırmege zorlaaı, ve kısa bır süre once petrol fıya»larında ılk kez onemlı sayılabılecck bır ındırım yapıldı 1973 vılı sonlanndd petrol fıvatları uç kat bırden artırı dıgı zaman bu b'r «şok» etıîisı vapmış ve dun\a e<onomısı altust o'muştu 1979 vıiı ıçınde yenıden bır kat daha artması üzerıne ortaya çıkan ıkınci petrol şoku nun etkılerı de hala suruvor O neden'e b'r bunalım kavnagı o'an petrol fıyatlsrındaki artışın durması nı yılın en onemlı olayı nıtelı ğınde goru>orum Doçan Diçer önemli olaylar*" Muerainoçlu ön°m sırası gozetmeden vıl ıçınde *BD Dolannın degerınde gorulen beh.lermedık artış ıle Cancun' da vapılan doruk toplantısını da buna ekJeyeb'lırız Seçunler den sonra Reagan joneümının ujgularraya kojduğu ekonomı polıt kalan ve bu arada Dola rm değerınde meydana gelen arfS sınayılesmıs ulkeier \a nırda gelışme surecındekı ul kelen de etkılejen sonuçlar gerırmıs bulunu' or O nedenle «Reaganorrıse» djye adlandırılan bu >enı \aklacim ve ujgalsm^ nın bımdan >=onrakı asama an tum durvida ıl«"\le ızlenme^ te<~ır Bıınun eıb' merpk ve ılSijle ız!enen b ış^a bır koru da hemen her u'kede 'on se çımierde «a*ın guclen'îığı bır sır^ıia Fransa da "=osvalıst!erın irtıaara gelrresı \e Diıasa eko \ma, böylelikle enerji ya da petrol sorunu çozumlenmış ol1 rauyor herhalde " Muezzinoglu Elbette ço "•aınlennıış olmuyor Yıl ıçındejtı gelışmeyle enerjı sorununun Ijetrol fıjatlarıvla ılgıh yonu sundılık bır sorun olmaktan ç knnş oldu sorunun kendısı i" ımu ıle or'adadır ie etkısını «urdurmektedır Petrol zaten • rarlı bır kaynak, sorunun ço ; zumlenmesı ıçın yenı enerjı •raynakları bulunarak \e varolan kajTiaklar gelıştırılere/; pet ^ole bağımlüıgın azaltılması ge rekıyor O nedenle 'petrol şo kundan sonra, hemen hemen aer ulkede bu alandakı çalıs Tialar buvuk oreTi kazanmış yanın ıçuıdeia ısıdan ruzgar dan ve denızlerdekı gıt gelden yararlanmax ıçın de yoğun ça Uşmalar vapılıyor Öte vandan, akılcı kullanımı ozendırerek enerji tasarrufu saglamak da gunumuzde bü vtık onem kazanmıştır Dunya Bankasmca japılan bır araş tırmava gore bu alanda alınan onlemler sonucar.da sınaıleş mıs ulke'erdek. enerjı tuketımı 1981 vılında 1973 vıhndaki du zeyınde ka'dıgı halde uret'm de reel olarak ool9 artış ger çekleştıgı ortava çıkmış bulunuyo' kı bu da konunun bu vonunun ne denlı onemlı oldu gunu açıkça gosterıyor Dofan 4z (felıjmiş ülkeleler grubundakı ülkelerin ba yuk bır bolumünde petrol fa turası do\ız gelırlerın^n yarui nı a ıp goturuyor Ayrıca agır b^r borç yukü altında bulunan au ülkelerin bu yuzden dış ode meler alanında ıçıne sünlkie'i dıklerı çıkmaz dunya ekono^ıı sının en onemlı sorunlarından bın gunumuzde Soruna ço=um bulma<c ıçın bır suredır o u s lararası kuruluşlar ıçınde ve dışında bazı gınşımler oldugu nu bılıyoruz Ne var kı bugu ne kadar somut bır çozüm bu lunamadı Doğan Yeni yüa girerkm, gerıde bıraktığımız vilın bir blançosu vapılırsa, dunya ekonomısınln bır daralma sure cıne sırdıpi goruhnor Bu na sıl değerlendınlebUir? Müezzinoğlu 1981 yılına e\ rerken yapılan tahmınlerde suregelen enflasyon \e resessı on nedenıyle bu yılın guç b r vıl olacağı ıleri surulmüstu Hatta daha ılen gıderek 1930' da oldugu gıbı buyuk bır bu nalımın patlak vereceğınden soz eden çevreler de vardı öyle bır bunalım olmadı fa kat uluslararası kuruluşla'ca japılan ılk degerlendırmelere gore buyüme \e gelışme bır çok ulkede durdu, hatta ver ver gerılemeler oldu yatırım lar azaldı, işsızlık onernlı olçü de arttı O nedenle bu yılı tu mujle bir duraklama ve daral ma yılı olarak nıtelemek dog ru olur Dunya ekonomı=ıne \on veren smaıleşmış ulkeier de bu darum açıkca gorulu jor Geçen dort yıl ıçınde bu ülkelerde yılda ortalama ' 4 dolaymda uretım artışı olmuş *u 1981 vılında bu artışın ^ 12 dolavnda kaldığı tah mın edılmektedır Başta ABD olmak üzere Federal Almanya, İngıltee \e Fransa'da ulu^al gehrdekı artışın durduğu hat ta yer >er genledığı anlaşılıc yor Yalnız Japonya'da 4, Kanadada '"i dolavuıda bır artış soz konusudur Fıvat artışlannın genellüüe bır y 1 oncekı düzeyde surdüğü bu ülivelerde dıkkatı çeken en onem lı olay ıstıhdam alanmdakı da ralma ıle işsızlık oranındaıtı artış olmuştur Bu nedenle o zeUıkle ABD ve tngıltere de uvgulanan polıtıkalar, yıl bo yunca >oğun eleştırı ve tartıs ma konusu oldugu gıbı, yenı yılda da bu tarLşmaların su receğı arüaşılıjor Doian Çizd»#inlı tablo dumanın genel durumunu pek avduüık gostenniyor Muezzinoglu Evet Ekonomık ve sosyal yapılanna uy gur modeller ıçınde guçluklerı yenerek gel şmelennı surdüren ÇOJC az ulke var Bunlar bır yana bırakıhrsa gelışmış \e gelışme surecındekı bırçok ul kede, genış halk liitlelerı ış \e daha yı yaşama duze\T bek lerken onların bu ozlemlen gıbı ulke yonetıcılerının buna lımdan dJzluğe çüuş bek'entı lerının de yenı yıla ertelenmış oldugunu oysa eldekı tum \enlerın jerı \ılın üa güç b r vıl olacagını gosterıvor Çun ku bınkmış ozlemler gıbı ul ke ve dunya olcegınde bırık mış onemlı sorunlar da yenı vla aKtanlmış bulunujor Dosan Az <elışımş ülkelerde durum nasıl" Aluezzinoglu Bunlar ara s "da once petrol dışsanmcısı durumunda olanlarda, taleptekı daralma nedenıvle petrol ure tımı ıle ıh'acatında gorülen ger leme bu yıl ıçnde de sur muştur O nedenle geçen v 1 odemeler dengesı 108 mıhar dolar fazla ıle kananmış oian OPEC ulkelerınde soz konusu fazla devam etmekle bırlıkte mıktarmın onemlı savüabılecek olçude azalacagı hesaplanmajv tadır Petrolu olmasan gelışme ^^recındekı ulkelere gelınce Dış odemeler alanmda karşı karşrja bulundukları guçluıt ler gıttıkoe artan b j ülkelerde ıkıncı petrol sokundan sonra bujume hızlarında gorulen ge rıleme bu yıl ıçınde de goz lemlenmektedır 110 ulıceaen oluşan bu grubun orta'ama ba vıme hızır.ın yuzde 4 dolavm da o acagı tahmın ed'hjor Doçan \a oteki ulkeier' Muezzınoslu UIus amrası kuruluşlarca \ayinlanan verı ler pıyasa ekonomisi denıl^n r rrodelı u\su'avan ulsele ?ıo> Dogu Bloku ulkelernın de d m \aaak ekoromık buralıpım dı r şında kalmadıklannı goste ! >or Guç oır donemden geçtiK len anlaşılan bu ülkelerin he men hepsınde buvüme hızının duştugu fıvat artışlarının hız land'pı ve \er v°r mal darlık larmın ortava çiKtıgı bılınmek tedır Ulasal gelırler nde bek lanen yuzde s dolaMndakı ar tıs ıle Demokratık Mman Cum nu ı\etı ve Bulganstan bu grup ıçınde 1981 yılında en m sonuçları elde ermış ulkeier durumundadır Bura karşılık ozellıkle Polonva dakı gerı eme tehhk»lı bovutlar kazanmış bu lanuvor Iddıalı bır smaıleşme çaoası ıçınde bülunan Roman va da ranm alanmda cıddı guç luklerle karşılaşmış bu unu vor Bu gruptan Polonya ıle Macarıstanın bu yıl ıç,nde Pa ra Fonıı na uve Oımak ıçın baş vurnaları Mhn onemlı olavla rırdan bırı olmuştur öte yan dan Sovyetler Bırhgı'nın de tarım alanmdakı uret.m hedef b n n ı i gerçeKİeşmemesı nede rıyle guç bır donemden geçf gı hılıtjmektedır Oysa 1961 > \ nda vauı an hesaplaTda bu \ıl Sovyetîer B rlıgı'nm \enmlıhk ve vaşam duzeyınde ABD ıı° °« djrumda olacağı ongbrul mjstu ^ARIN FRIEDMAN YILI\D\\ KETNES YILINA.. Özel sektör, değişken faizli lahvil ihrac edebilecek ANKARA (T1 " l Czel sektorun sabn ızi tah vıllerının yan raa degış Ken faızlı tahv' I çıkorma larına da ızm verı dı Merkez Bankası nın dun ku Resmı Gazetede yayınlanaak 1 Occk 1S82 tarhınden ıtıbaren yururlu ge gıren teblığıne gore sabt ve değişken faızlı ol mak uzere ıkı turlj tahv I ıhrac edebı ecek ozel sek tor kuru'usları sabıt faız lı tahvıl.erde faız oranlorı nı değişken faızlı tahvıllede se başlangıc faız ora nını serbestce *esbıt ede bılece<ler Tebiığde ayrıca 1 Ocak 30 Haztran 1982 tarıhlerı o asında değ sken faizli tthv llere uygulanacak de ğışken faız carpanı «1 0» olarak belırlendı. Kuru üzüm sfandardı ANKARA, (THA) Bakanlar Kurulu Turk Stan lartlan Enstıtusunre hazırlanan çekırdeksız kuru uzu nu standardının ıhracatta zoruniu ola'ak u>gulama a konuimas nı kararlaştırdı Bakanlar Kurulunun koluya ıbşlun karan 1 aeusıos l°82 'anhmden ıtıbaıen 'ururluge şnrecek Ote \andan kerestehk me?e tomrus'u tandardı da degıştırıld 15 gun sonra vumrluge uı ecek venı standarda avkın olarak ellennde keresteık me^e tomruçu bulunanlar bunları cıns ve mıktar 'arak vRhlıklee bıldırecekler THY'nin döviz geliri IST\\BLL CLB\) Turî lava Yollan (TH\), 1931 >ı mda top am HH mılyon ao arlık do< ız r>a*andırdı B t ıa gore 1930 vııında 72 mıl on ao ar aoı z kazandıran PHY bu Tiıktarı 1981'de 10 nı'von dolar artırmış oldu PHY 1982 yılı ıçn de too atı 100 mıhon dolarlık do iz hedeflısor THY'den \e nlen bılgrve goıe 1981 \ılı 11 aylık donemının topidm j o c u >=aMsı ıse 2 rrL''on 136 b ne ulaştı Fu toplamın 1 mıljon 192 bınını ıç hat < 4 >4 bınını de dış hat lo'culan o'ustu'du THY 19R2 \ılı ıçm toolam 2 mıîvon sno bın yolcu taşıma\ı planlı jor Cübre tükefimi BCRS4 (a a ) 1 8 vılına oranla l^fil vıl'nda r bre tü QO etımınde artıs kayd°dıldığı behrtıldı TekniK Tı n Mu lurlügü vetkılılennın verdığı bılgıye goıe sonbahar ekımın le ekıcı tarafmdan 74TO ton amonyum sulfat 27 bın 1^2 kı o amonytım mtra* 6406 ton amonyum sulfat 6406 ton ure, ıır ton normal super fosfat 4091 ton diamomum sulfat \e 3016 ton da çeşıtli «kompoze» gubre kııllamldı Yalçın Doğan'ın sorularını yanıtlayan eski Maliye Bakanlarından Zıya Müezzinoğlu, «1981, dünya ekonomisi içın tümüyle bir duraklama ve daralma yılı olarak nitelenebilir» dedi. nomısınden oaşka «eçenek ol madıgı savlaıımn ılen surüıdü gu bır donemde bu ıktıdatın bır çok alanda ulusallaştırma ujgulamasma gı mesı olmuş tur Cancun tODiantısına gelınce Zengın uıkeler^ joksul lar arasındakı ılışkılerın ele alındıgı b j doru* toplantısma buvuk umutlar bağlanmıştı, uluslararası yenı bır ekonomık c 'zen kurulması volunda somut admılar atılması beUennorau Ne var kı, bu umut ve beklen tıler bır kez daha düşkınkhğıy la sonuçlandı Doğan Dilersenız petrol kODusuna donelim once. Petrol fivatlarındaki artışın durmasının onemini vurjfuladınız. tır ömek vermek gerekırse, ş mdı su ka>TiaUannaan \a rarıannıa >em bır anlayış a e 3 a ırurLş bulunuvor Bırıeşnx.ş Mılletlerce yapılan bır araş tırma\a gore dun\adakı EJ kaynatjarının bugun ancak dortta bırı enerjı uretımınde n.ullarulabuı\or Buvuk barajlar her zaman ekonomık olmadıfı gıbı uretıme çeçmelen Cs uzun zaman aldıgından, ozelbk le azgelışmış ülkelerde, Çın'de oldugu gıbı, kuçuk kuruluşlara oncelık verümeğe başlanmıştır Boylece sudan eneru uretırrjnm kısa zamanda one"i lı olçude artacağı hesapianmaK tadır Bunun yanında, nuklecr enerji uretımı artırılırken, hemen her ulkede guneş*en, dunrın durunııuıda bır hüesme oldu mu 0 'Vluezzınoglu Dun'.a ene'n bunalımından en ÇOK etkılenen ulkeier, petrolü olırayan ge'ış me sürecındefi ulke'er olmus tar B nncı petrol şo^unda bu umeler dıştîin aldüclan petro lun fıyatındakı artıs yanında sınaıleşmış ülkelerın petrol fıyatmdaka artışı kendı ıırettiıî len mallara vansıtmalan nede ruvle bu ulkelerden aldiıJan yatırım ve ara mallanna da da ha yuksek bedel odemek zorun da kalmışlardı İkıncı petrol sokundan sonra da bovle OIQ ı Yıl ıçınde Doların aeğenrn yıikselmesı ıse bu ulkeier ^çın uçüncu b'r şok etkısı jaD'ı 110 ulkeyı kapsajan azgehşTuş Öza\, İran'a gidecek Istanbul Haber S«r\1»l Başbakan Yardımcısı Tur guı Özal Turkıye ıle îran arasındakı ılışkılerın gelış tırılmesı amacıjla onumuz deıa günlerde Irana gidecek özal aun Surıye'je japtığı resmı zıyaretten ul kesıne donerken Yeşılkoy' e ugrayan Iran Dışışlerl Eakanı Alı Eiber \ela>e'ı Je foruştu Ha\aalanındakı kısa göruşmede IKI uıke arasındakı ılışkıler uzennde du ı jlau Ozal göruşmenın Irana yapacagı zıyaret a çısından onemlı oldugunu belırttı Velayetı de Turkıye Ile ulkesı arasında bug\me kadar hıç bır sorun olma dığını soyledı i Seminer Sergi Konferans. • Istanbul Unıversıtesı Işletme Fakultesı ne boglı Muhasebe Enstitusunun «Işletme Vergıc! aı ve U/gulamalı Vergı MuhaseDesı Kursu» 4 ocok pozartes> gunu baslayacak Vergı yasalarındakı yenı aegışıklıkler ışıgırdo ışletrrelerın vergı ve mu hosebb ılkelerın'n uygulamah olarak ele alınacogı Kurs Işletme Fakultesı nde 16 30 19 30 saallerı arosındo verllecek Kurs 29 ocak cumo gunu sono erecek • «2 Uluslarorosı Spor Gıyım Eşyası Sergısı» 1b ocak 1982 de Londroda acılacak ve 2 gun sürecek llg duyan kuruluşların ı P O Box 402403 Dalıcs Texas, Unıted Stated Of Amerıca 75240ı ad esıne başvurmalaı ıstendı • Istanbul Unıversıtesı Işletme Fakultesı ne bag<ı Muhasebe Enstitusu nun «Muhasebede bılgısovo (Computerl uygulorraarı kursu» 11 ocak pazcrtes gunu başlayocok Muhasebe fınans ve konuy.o ılgılı otekı bo'um personelıne bıigı ışlem bılg> sıstemlerı ve bılgısayar olanaklannın uygulamalı olarak tanıtılmcsı amacıyıa duzenlenen kurs 29 ocak gunune degın surecek • «Uluslarorosı Lıman ve Denızcılık Fuarı» 151P şubal 1982 de Bohreyn de acılocak Verılen bılyıve gore tuar Ortadogu ve Arop ulkelerınde bü a zıriGo lk kez acıion u'uslcrarcîi brr nıtei k taşı/cr Fuarın organ zator en arasında A ap ulkelerl Tıcir"t ve Sannvı O<1a'Ti Bırl qı de bulunuvor • N 'erya nın bnşkentı Lagos ta 69 nısan 1982 vt 2625 ekım 1982 tarıhlerınde ikı cTurk Tccfc' F u a ' i acılacagı bıldırı.dı Yalnız Turk firmc ve kuru't'Sİorının katılabıleceqı fuarlara ılıskın ge'ekl bılgılerın «Techno 82 Ramozanoğlu Ga2 K'Srarcaso Bulvar 3 Venı Asır Is Hanı 306 Izn ır T«l 14 84 78 Teleks 52 309» adresınden sag loncb lecegı behrtıldı Japonya'nın sanayilesmis ülkeler icindeki ayrıcahklı durumu bu yıl da sürecek Ekonomı Serv si Japonya' nın batı duny^sını soran ekonomık ounalı^'o rağmen bu yıl aa ayrıcaııklı konumunu surdurecegı ve ılen sanayı ulkelerı ıcmdp en huiı GSMH artıs hi7 no b^hıp ulke okıco ğı belıtıldı OECD n n s'n roporuna go re gecen yıl /uzde 3 75 lık bır GSMH ar. ş hızı tutturan Japonya nın Cı yiı da bunu korjyacağ ve ozellıkle yılın ıkınc yansın i~ bu hızı yuzde 4 5o yukselte^egı tahmin edı lıyor 198 ı dekı bu yuksek artıs hızının OtCD ulke er nın toplom vuzde 1 25 I k bır artış gercekleştırme erıne neden ol dugu da belırtılıyor ABD de ıse gecen y"'O. ıkıncı yarısında /uzde 1 5 yerıleyen GSMH' nın bu y lın ıK yarısında da bu eğılımını surd^. eceğı ve GS MHoa yuzde 2 l k b l r duşuş gozlenecegı K.saedılıyor Bununlc bırlıkte ABD ekonomisi nın yılın ıkınc vansmdcn ıtıba ren can anac oı ongorusu ne denıyle GSVI1! artış h zının a nıden yukselecogı ve yuzde 4 e ulaşacağı ^urgulanıyor Yı ne de DU O J T U ge şme bu yılın butununde GSMH nın bın de 5 gerılemeiinı engelleyemeyecek Arc k 1983 ıcın tah mınıer daho oo lyımser Ge lecek yılm I U vorısındo ABD n n GSMH sı yuzde 3 buyuyecek Aynı ropoıdo ingıltere ve AI mcnya'n n 1981 de negatıf o lan GSMH jrtış hi2İarının bu yıl cozıtıf o l t a s beklenıyor OECD Llkeler ıçınde bu yıl en vuksek GSMH artışını Turk ye n n gercekleş leceğı behr! I r ken ık ncı sırav vuzde 3 251e Danımarkc «a Avustrolva nın a nası beklemyor Roporda bu vi ABD ha .c h'cb r OECD ul kesınde GSMH aa duşuş tah mın edılmıyor BAZI OECr» ULKELERINDE GSMH ARTIŞ HIZI 1981 ABD 175 Japon/a 3 75 B Alman r 1 05 Fransa 2 Ing Itere Italyo 0 Danımor 0 5 Yjnaı s 0 25 4 Turkıye 1982 (tahmlnı) 05 3 75 125 25 0 25 1 3 25 15 5 25 Selcuk Yaşar: Kredi ihtiyacı, sanayiciyi de köylüyü de tefeciye esir etti IZM'R (THA) Yaşar Holdıng Yonetım Kurulu Başkanı Selcuk Yoşor fa z oranlorının serbest bırakılmasının Turk lırasınm buyjk değer kaybından kaynaklandığını soyle dı Selcuk Yaşar konuya ılışk n ocıklamasında Turk lıras nın değer kaybının şırketlenn oz sermayelerı rı ışleime sermayelerını sı fıra ınd rdıgını bel rterek «Bunun sonucundo aşırı kredı talebı oluşmuştur Kaldı kl Turkıye de zaten kredı ıhtiyacı arzın cok ustundeydı» dedı Yaşar Holdıng Yonet rr> Kurulu Başkanı Sanayi Kaikınma Bankas nın töm Turk sanayic lerıne actığı kredı m Ktar nın 58 mılyar lıra oldugunu da natırla tara< «bu mıktar bir hıc tır» bıcımnde konuştu "Sanayi sırat köprüsündcn gecerek kuruluyor. Kenan MORTAN IZMIR «Dovız bunalımı Turkıye de gerçek anlamdo bır ener|i yatırım maddesı ureten sanayının kuruluşuna neden ol du» dı/or Izm r Kema paşo da kurulu DISAS ın fabrıko Mu durj Tevf k Magara Bır yıldır hıc bır cıkış yapmadaa sessız sedosız uretım yapan bu kuruluş şımdı ıhracata da yonelmış durumda TEK n geretsın ml olan 20 b n perafodur (yıldım koruyucu) ve dısıonktur (Kesıcı) ure tmı artık ^urtıç nden bır tek bu kuruluş tarafmdan karşıla nıyor Genış rahot Kemalpaşo as faltından ılerley p dış gorunu mu ıle hıc de aiben sı olma van bır faDrıka bınas ıle kar şılaştık Atel/e gıys sı ıle bızı f karşılayan Vuhendıs Tev k Magara kuruluş ovKulerını şoy le yansıtt «Bızım oykumuz dovız buna lımı ıle başlar Inat ıse sırat koprulerını gecmemıze neder oldu Bır yıl oncesıne dek 3 mılyon dolarla Turkıye ye getı rıien parafodur da bugun yer li gırdi oranını yuzde 98 e ulas tırdık Yıne 2 5 mılyon dolarlık harcama gerektıren kesıcılerde ıse yerlı gırdı oranı yuzde 90 oldu Olmaz dıye bır olay yok tur Olmazlara karşı verılen urelım kavgası vordır ı 15 m l/on sermaye ve onaan öneTi'ısı teknık b r kım ıle baş layan bu kurulusta bugun 8 C ışcı omo 8 muhendıs colışıyor Zaten fabrıkanm belırley cı b rıkiTtı bu yuzde bır araşt rrno b rmı oimakta Magara d ı g f sah p Unal A'atay !e uc 1 <• <k gscmışlerını vcnsı'ırken «mon taçcılıktan boslodık ama en yuksek duzeyde teknoloııye ar tık adım adım yakiaşıyoruzdeme ıcten ıqını de gosterıyor Pekı bo/lesı ıht saslaşmş maddelerın n uretmınde yuzde 100 yerlı uretıme varmak olası m 7 Bu nonuda kıstas ne olma h 9 Bu konuyj Tevfık Magara şo/ e yaiıtlıyor «Yuzde 100 yerlı kavramı zor lamalı ve yersız bır tartışma dır Teknoloııye sahıp olmak bundan cok daha onemlıdır Tsknoloııyı sız bır kez uretırsinız ve bu belki cok cabo gerektırır ama sonunda ona sahtp olursunuz Ote yandan bel lı rakcmsal zortamalarla yerlı grdı oranını artırmak olosıdır ama teknoloıı sızın degıld r » «Elektrıgin sıgortasını» ure ten bu kuruluştan cıkarken bu tur kjruluşlann makına yap m nı ustlenmıs elektron KCI dos tum Şeref Kose ıle bakısıp «Insan gerçekten bu kuruluş lan gezdıkten sonra ıman ta zelıyorı d ycruz Jeotermal kaynaklar A1D1N H N k . l l TU'ki e n n «ahıp oldugu SKSK u \e buhar eıbı jeotermal {avnar lanndan Türk"enm nevcııt 20 m'lvar kılovatsa ı'lıs elektrii eierjısı uretı nine eş aeferde enerjı ure ılebılecegı savunuldu Av iın'ın G€rme"cık îıçesı do aylarında dogai b ıhar ç kı ı ve sıcak su kavraklan u erinde araştırmalar vapan MT^ jetKilılennın verd'gı bılgıye gore, leotermal ener ıısının otek' enerjı turlerın den yuzc"e 5080 oıanında daha ucuz elde edılmesı tu ^enmezlıgı venılenebılırlı eı de>e>e gnme çabuklu f o u ve >uı duze\mde olum lu dagı'ımı redenlenjle ve m b r ere^iı kavnağı olaraK uzenrde onemle durulma=! serekıvor Adana Çiffci Birligi Baskanı Yugoslavya da zeytinyagı BELGRAD (LB\) Yuşosiavya da ba yıl ejiul ajı soıana degın ıç pua=ava 2bl tor ze\nnyagı ıle >dklaş k 70 b n ton kan ıalde* bıU SPI <.?? sunulacagı bıld ııldı Yugoslav iismnın dış alım >olu\la sae'ı racajı bıMınldı ^ugosla% o\ra \&s Endustrısı ÇCalı ı Bıriısı Muduru Ste\an fadıc ın .erdıgı bılgi'e aoıe >etne%en ı refnı mıktaıının dışalım la saelanması >o unda b ı ıhîe^el anlaşma bulunuvor Dış 1 aLm volu '! sağlanarak nammadde ve repro malzemeler ıçm yaklf'ük 100 mılvon dolar sağlanması gerekıvor Türkiyede küüanalan buğday tohumu dejenere olmus Mehmet YAPICI ADANA Adana Ç ftcı Bır lıg Başkanı Izzettın Ozgıray halen kul'anılcn bugday tohu munun bu/uk capta deıeneras yona uğradıg nı bel rterek bu tohum yerıne daho yuksek ve rıml sertı* kalı anac tohum ku lanım na gecılmesı gereKt "inı bı dırd ve «tohumu yerı lersek ulkemızde yılda 13 mıl yon ton olan bugday uretımı 25 26 mılyon tona yukselır» dedı Ulkem zde 90 m lyon dekar alana bugday ekımı yapıidıgı nı ve bu alanda y Ida 13 mıl yon (on urun elde edıldıgınl kaydeden Adana Cıfto Bırlıg Bo&kct ı Izzettın Ozgıray, bu jreiım ınıklarıni'i nufus ge reksın m n a'tıno duştugunu ı 'ade ederek «bızım ıcın artık tehlıke conları çalmaya başla mıstır Zaman koybetmeden u retımı ortırmo'ıyız Aksı halde cc!k teh'ıkesı ıle karşı karşı ya kohrız» seklınde konuştu Bırım verımdeKi ger lemenın ohurriuktar kavnak andıgmı şu anda 10 vıl once yurda ge tırılen Itolya menseylı «orse» nın toprağa atıldığını belırten Ozgıray «yurda getmldıgi 10 yıl once dekarda 600 kılogrom urun veren orse, kullcnıla ku'la nıla deıenere olmuş deknra ve rımı ortalama 150 kuoya kadar dLşmuslur Bu dereceys verım sız hale gelen tohumun artık kullanılmaması gerekır» dedı Adana C ttc B rlıgı Başkanı Özgray Cum^ıurvete vaptıgı ac klomada yapılan bir araştif nnonın Italya kaynaklı Lon'rn Mek ve Arqelete tıpı bugdav lordan Akdenız 'e Marmara ve Ege bo ae"= nde cok yuksek verım elde edıldıgım ortava kovduğunu belırttı ve onümuz dekı «ezon Italva'dan 3 bın ton Argelete tıpı tohumluk ıthal e dıieceğını aniattı Nuh Kuşculu: Ithalatcıiar da gümrükte bekleyen maüardan yararlanmalı ISTANBUL (UBA) Is tanDul Tıcaret Odası (ITOı Yoretım Kurulu Baskanı Nuhı Kuşculu thalatcılc r n da gunrukte bek eyen mallcrdan yararlandırıl rr.Oj ı ısteclı Kuşculu gumruge terke dılen malların sahıplerı la raf nüan gen a ınacagna 1 sk n /urur jge konu'an Ba<aniar Kurulu kararı/a ılgıiı olarak Devlet Baka nı ve Soşbckon Yardım cısı Turgut Ozal a b r rre sa| gonderdt Mesaımda kararin COK olurrlu soiuçlor vereceg i bıldıren Kuş çuld «Bu karardan ıthalat çıların da yararlandırılması gerekir» aed Soz kanusu tuzukte yer alan hjkum'erın sadece sanayıcı thaıatcılan kap sadıgı ızlenımı uyandırdı gını bel rten Nuh Kuşculu yon sanayıının belkemığı nı oıuşturan cok sayıdoKI kucuk sanayıcının zarurı ıhtıvacını karşılayan ıtha'atcıların tuzuk hjkum lerınaen yaarlondınlma maai sonunda bu mal'arın uretıme /ansıîılana/acağı nı ve ekonom k değer kay bna uğra/ccagını one surdu İskenderun TST4NBLL (tB^> B J vıl lımatı ya'ınraıarma a^ı lık venlecegı \e Iscenderun limanı nın Asaeıız n er bu vuk limanı o'a^agı beli" dı Iskenaerın lımanının ge nışlsnlmesı ıçm surdurjlfi çalışmaların sonuçlandi"! belırtıhvor Lıman vetl'ilıle nnden alınan bılgıve gore 1 mılyar lıra harcanarak 1« kenderan lımaru r^oderr hale getırı!ecex Buna ;;ore lrman sahası tamaınen oa ton olacoc \p ıv>*"ivaç'ar ,.o? onunde tııtu'arak noderr cıhazlar jerles* rılece^ Ba SOT Limanı i lan ^oırr ıcmae öazıları da vart dı^ındin sa^^anacak 1 adet 1500 bej^ırlık romor tor 1 aaet palamar botu 1 adet kılavuz bo*u 90 tonluk vuzer vınç ve ı adet ambu ans satm almıp lıman hızTıetlen arttırılacaıc Yetkı ı er Ortadogu dakı son geı smelen de dıkkate alarak \gnı takvıje \e duzenleme prle I^kende'un lımanı'nın 'laha ıyı luzmet vereceğını e ^kdenız ın en bujuk lı manı olacagını ıfcde edıyorUr ITO: 1856dan beri gündemde olan serbest bölge düsüncesi hâlâ uygulanmadı ISTANBUL, (THA) 1856 yılından bu yana gündemde oan serbest bolge oluşturulma sı duşuncesının bugune dek gerçekleştırılemed gıne dıkkai cekılırken 1985 vılında toplam dunya riış iıcaretın n yuzde 20 sının serbest boigeler uzerın nen yapılacogı belırtıldı ITO nun yapt g, b r araştır n oya gore Pomcm/a sınır an cınde bulunar Sulına kentı n n cografya konumu ve yo gun denız trafığı nedenıyle ta b dığı onem açısından soz konusu kentın serbest bolge halıne gelmesl ıcın dunyada ılk kez 1856 yılında Osmonlı huku met nce onerıde bulunuldu A m 0 o gunden bu yana bu ko nuda hıc bır olumlu gırışım vapılmadıöıno degınei araştır mada «Ulkemızde 1963 yılın da yuru.luq g ren 6209 sayılı Serbest Bolgeler Kanunu mevcut olmasına rağmen, halen serbest bolgenin Turkıye'ds uy gulamaya geçemedıglni gor mekteylz» denıldı Soz konusu araştırmado dunya tıcaretmde mudahalecı eğılımlerın yoğunluk kazonma sının serbest bolge kurmo du şuncesının onemmı artırdıgı na dıkkat cekılerek 1980 yı I nda 1 6 tr lyon dolar olan djn/T tıcaretınm yuzde 9 u run serbest bolgeler uzerın den gercekieştıgı ka/dedıldı deeışiıîlıklemle İÇTIHATLI NOTLU HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Kıtap ıstenp arire">ı K Alıkaşıfoğl ı Y Mete Gun«1 Adalet Bakanlıgı Kanunlar Genel Mudurlugu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog