Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAK 1982 DtŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Sedai tarafından afanmışlardı Mısır'da Bakanlar Kurulu üyeleri görevden alındı • YENİ HUKUMETI KURMAKLA GOREVLENDİR1LEN FUAD MUHİDDfN BAKANLARI YARIN AÇIKLAYACAĞINI SOYLED1 Dı» Haberler Semsl Mısır'da Devlet Baskanı Husmı Mübarek, bır smkast sonucu oldurülen Enver Sedat'ın atadı fcl Bakanlar Kurulu uyelennı görevden aldx. Ajanslann haberıne gore, Mu barek, hukumetı kurmakla Baş hakan 1. yarduncısı Fuad Mu hıddin*ı gorevlendırdı Çeşıtlı B.ıanslar, Mısır Ekonomı Baka nı Abdülrezzak Abdülmecıt'ın brr süredtr ızlediğı ekonomı po lrtUca yüztaden şıddetle eleşh rıMitinı bildırryorlar Abdulme cıt'jn bu arada bır başka ba kanla bırlikte yolsuzluk olavın da da adı geçıyordu Başbakanlıga getınlen Muhıd dın verdiği ılk demecte eko nornırun duzeltılecegını vryıcı lık \e ısrafın ustesınden gelı neceğım sovled: Bakanlar Kurulu'nu pazaıtası gunune kadar açıklamayı umduğunu belırtt! Kahıre dek' BBC muhab'n, ağır eleştınlere ugıajan Ekono mı Bakanı Aodulrezzak Abdul mecıt'ın vennı kavbedecegme kesın gozuvle baktldığını bıldı rıvor Fuat Muhıddın'ın Başbakanlıga atanmasıvla Basba kanlık sorevmı Devlef Başka nınırı yurutmesı uygtılaması da kaldmlıvor Mısır'da ekım avın da b<r suıkast sonucu olduru len Sedat başbakanlık gorevını de ustlenmıştı İsrail, Golan'daki bir Arap kasabasında 2 gün sokağa cıkma yasağı uyguladı '*•. DUNYADA DUOUN AIi SİRMEN f Polonva Bahane ABD Bas&anı Ronald Reasan Polonja oîaylannı banane ederes, feovjetıer Bırlıgı ne tıcaret ambargosıı uygoiami%Ta karar verm'4 bjıiınaso* Sovyet Ha\ayolları.ım Aevv \ork ve Washmgtorı seferlerının yasa.<ıanmam a kaciar \aran ambErgo kararını.i gerçeste, Reagan ın »enliK poııtı^asının jeu b.r aaımı olaugu Polonja'nm ısd s^aece banane o.ara.. Kulldruldıgı açıktır Nıtekım, ocif'd Boıın omaK uzere ABD'nın A\rup<tlı ortaklarınm ouvuk bır bolumu Reagan ın gou^lerm payıa^macıiıcaıuu, ABD nın u\gu aa.gı vaparımldm geıeksız vere soguk savaş Kişkırtıcı'ıgı olaueoı^a ve Polonya halkı açLsindan da hır oır v<t: jr taşmadıgım oehTtm slerdır ABD'mn Sovjetler Bırlıgı ıle Ucaretı 1972 de de tantın dorjgunaa buıunaugu done.Tiıerae ımzalanan an la^majd karşın 1974 aen ou yana h r turlu gelışmemeKte ve 1972 d.ılasma»ı aa yurunjgo gırememış buıunrnal: tadır Sovyetler BırLgı nın kapıtahst dunya ıle tıcaretı sureklı gelışt gı halde. ABD ıle tıcarı ıhşkılen gerılemek •edır Amerıkan Sov\e' tıcare ilışsılerı Moskova'nın Fransa ıle tıcaretının %40'ına, Federal Almanva ıle bü alandakı 'lışıulerm'.n anca< ı2î ıne enşmektedır ABD' den Sovvetler Bırlıgı ne satnan maiana ve donatjn teçlıızatı, 19R0 \ilmaa 197ooakımn >a ısından daha az olmuştur Moskova nm \menkan Sovyet tıcaret ılışkılennı ge1 >nrme< ısteaığı büınraekte, engelleme bu aİ3nda Washuıgton'dan gelmektedır Ni'ekım buyıık Amerıkan r:r•nalarının tenısılcılermuı amoargo kararuıdan hemen onre. Moskovava yaptm'an gezı sırasında, Sovyet Dıs Tıcaret Bakanlıgı Bırncı Yardımcısı Komarov, ülkesinın tıcaret ıhşkıler,nı gelış'ırmek ste*mm gerçeklesememesıne neden olarak Wasiııngton un Sovveüer Bırlıgı'ne karşı uyguladığı kuçıik duşurücu yaptınmlan gostermışür. ABD ıle Sovyetler ın ekonomık gızıl guçlen (potansıyel) gozununde buıundurulduğunda ıkı ulke arasındakı tıcarı degışımm dusux olduğu kolaylıkla gorulur Bu durumda Raagan ın Polonjayı bahane edereK tıcaret arobargosu uvgulayıp, neden yenıden bır soguksavaş ortamı yarattığı sorusu çıkıyor ortaja. Gerçekte Reagan ba <aran \erırken sonucu goz« al manın da otesınde, dupeduz o sonucu doğurmayı amaçlamıştır Soguk savaş o"tarr.ı Reagan polıtıkasımn ıstedığı sonuçtur Ekonomık polıtıkasını süahlanrna üzerlne oturtmuş bulunan Reagan ın bu tutunıu Avnıpalı ortaklarınm tepkısıyle karsılaşmıs'ir Surası kesmdır kı, başta yne F Almanja oımak uzere. NATO'nun asken kanadmdahı Avrupalı ulkeler Cruıse ve Persnıng fuzelennın \a kendı ulkelerme verleştırılrnesıne razı olmayacaklar, \ i d a razı olsalar bıle Avmpa'da nukleer sılahlann sınırlandırılması konusunaa AED ıle Sovyetler Bırlıgı arasında gerçek b'r dıyaloğun başlaınası koşulunu ılen sureceıUerdır Nıtekıın son aylarda A\rupa Hükumetlerınden gelen baskılar. Reagan vonetımmı dayaloğu ka b'ü etmeve \a da en azından eder bır gorunuş ıçınde bu'unmava zorlamıştır Reagan m aıvalogtan kaçması ıçm vapabıleceğ: tek şev bır bahane ıle soguk savas ortamını gerı getınnek \e o ortam ıçınde Mosko\a ıle >apılacak goruşmelerın bır vjnuç vermeyeceğını îlen surmektı Işte ABD'naı son ekonomık ambargo kararıyla amaçladığı buydu Reagan'ın ambargo ıle amacına vanp varamayacağım belırlevecek etken ıse, ABD'nın Avrupalı ortaklannın tutumu olacaktır Dı^ Haberler Serusi Israil bırlıklennın ılhak ettıklerı Golan tepelermde kı nır kasaba\a Fılıstm I. lenn sızdıklan geıesces'y le gırdıklen ve kasabaoa ıkı gun bovunca sokağa çıkma yasağımn uygulan dıgı bıldmldı Amerıkan AP Aıansının Israil radvosuna davana rak verdıgı iıabere gore Arapîann yaşadıgı kasabada persembe gunü ve cuma punlerı sokağa çıkma vab3o;ı uygulandı Daha on ı ee Israıl asjterı \etkılı'en , nın haDerın yaymlanmasına sansur koymalarına kar şın, persembe gecesı Surıye televızyonunun bu yon de bır yavın yapmasmdan sonra tsraıl Genellnırmay Başkanı General Rafael Eytan, kasabada ıkı gun sokağa çıkma vasaSı konduğunu açıklavarak. bu kararm «On\enlik nedenlerivle» almdığını duvurdu Uvgulamanm cuma akşamı sona erdıgmı belirten Israil radyosu, kasabaya Fılıstın'lılenn sızdjklannı kaydettı Sokafta çıkma yasağı sırasında bolgedekı I^raıl kuvvetlennm alarm dnmmuna geçınldıgı de ge len haberler arasmda Bu arada Israil Sılahll i Kuvvetlen Korauta kademelerınde genış çaplı değışıkukler yapıldığı büdmlıvor. ısrail Savunma Ba kanı Anel Sharon, askerı bolge komutanlannı değıstırırken, «işgal altmdaki bolgeler askeri koordinatörlüj*ü»nu kaldırdı Bu makamm yetkısıne gıren Batı Sena ve Gazze şeridı içın a ^ ı ayn srvll «koordı natörler» atadı. Fılıstm devrımının 17. yııdonumu yf^T,,^.v, (,,^t,nn Beynr'U torenîerle kurlandı 1 ocak 1965"de El Fetıh örgutunce Israıl'e karşı başlatüan sılahlı mucadele. Fılıstınhlenn kenaı geieceklennı lcenaı ellenne altn£sı olarak ^abul edıhvor Oncesı gun Beyrut'un Muslu manlarm yaşadısrı kes'mınde yapüan askerı ge^ıt "oremne FKÖ Lıderı Yaser Arafat FKO Asken Selı \bu Cıhad \e FKO Guvenlık Şeîı \bu I\adla bııhkte dıger >uksek duzevdekı Fılıstın h yetkılıler re Fılıs m haikı katıldı 3 saat suren torende zırhlı araçlarla, Fılıstm bırhkJen bır gosten \Taru>uşu vaptılar Bu arada Yaser \rafat de\rımm 17 vıldomrmu nedenıyle persembe secesı yaptığı konuşmaaa. «Kudus'un başUcnt olaca<ı bır Filistin De^Ietıru ıçerme>en her turlu barıs planının reddedileceğini» açıkJadı FKO ıiderı konuşmasında 1982 jılnı da «FîHsfın"e dogrn bır zafer adırrn vıh» oîaTak ruteledı Lubnanda ve dıger Arap ülkelennde bulunmalarının «Keçici» olaug'inu belır'en Arafat bu ulSelerdekı varhkıannın, Fılıstın Devrımının zafere ulaş masma dek, Fıhs'ın ulkesme gerı donulene dek sureceğını de sozlenne ekledı •ı.l. .. ı . . . +wm JJ Pılıstın Devnmırun 17. Fransa, Mısır'a Mirage savas ucasa satıvor Dif Hobartof Servisj Fronsa, M\sıra Mırcga2000 t. pı sovaş ucağı satacak Mısır o resrrn bır zıyaret yapmakta olon Fransa Savunma Bokonı Mısır Cumhurbaskanı Hus nu Mubarekle yaptığı goruşme den sonra yaptığı açıklamada, ikt ulke arosında varılon artloşmanm Mısır'ın ıstedığı 40 ucağın bır kısmını karşılad)ğmr soyledı Ernu onlaşmay lo ılgılı aynntılı bılgıyı bugun ocrttfoyocağını bıldırdı Emu'nun ordından bu kez Fransa Dışışleri Bakanı Cîouda Cher^sson da Kahire'ye get rt. Cheysson Kahıre Televızyo ouna \wdığl bır demecte, Fılıstınlılerm bır devlet kurmalan ve İsraıl'ın guvenlık sınırlaTi ıcınde vaşamo hakkına sahrp olmosının, Fransa'nın Orlodoğu polıtıkasında koşe taş ton ©Iduğunu soyledı Anodolu Aıonsı'nın Kohıre cıkışlı haber.ntı gore Cheysson Fıltstın scıununun bolgedekı ılgılı tcrafıar orosında ya pılacak doğruocn goruşmelerle ve dış mudahate olmaksızın cozu!ebıle"pğını kavdetti. Cheysson burıunla bırlıkte, bu aurumun. ABL, SSCB ve Avrupa'nın gerek ga r antılen sağ layarak ve taıcıflar arasında yapılccak nerhongı bır anlaşmayı benımse.erek, sorunun cozumune yard'mcı otmalannı onlememesı pereklığım bıldırdı Mısır Devlet Boşkanı Husnu Mubarek ıle temaslarda bulunacağını soyleven Fransa Dıçışierı Bjkanı goruşmelerl sırasmda İsraıl'ın Golon tepelerinı ılhjk kararının da ela alınacağır kaydettı Sma'da kurulması ongorulen cokuluslu borış gucune Fronso'nm katılmosım r da goruşuleceğını soyleven Cheysson, «Ortodoğu'do Mısır olmaksizın htçbirçey yaptlamıyacağını» savundu Gana'nın darbeci teğmeni Libya'ya yakınlık duyuyor Drç Haberler Nerrni Ga na'da çarşamba gunu pılot teğ men Jerrv Rawlıngs 'arafından jonetıme el koyulması sırasında 7 kışımn olduğu bıldınldı BBC raayosunun Gana'nm basKentı Akra kaynaklı bır haberıne gore tegmen Raw hngs başkanlıgmda kunılan tnusal Guvenlık Konseyı gıda maddeiennın, kamu taşımacı1!gı fıvatlannı dusurerek yoksullara yardım edeceğını açıkladı Ulusal Güvenlık Konsevının nasıl bır tavır ızleveoegı konu su halen açıklıga kavusmuş degıl. AP Ajansına gore Rawlmgs Vçuncu Dunva Mıllıyetçılığı Marksıst esmlenme ve Hınstı yan ahlâkı kanşımından olu şan bı sıyası goruşe sahıp Ayrıca Rawlıngs ın Lıbya lıden Albav Muammer Kaddafı'ye ya kmlık duyduğu da belırtılıyor. Rawlıngs, 4 hazıran 1979'da bır darbevle vonetımı almıs ^e uç ay sonra çıkan kanşıklıklar yuzunden ıktıdan bırakmak zo runda kalmıstı. Iktıdan Lımann'a bıraktıktan sonra Lıb ya'va bır gezı yapan Rawlmgs, Ijbva'yı «Devrinıcl bır râya» Ukesı olaTak nıtelendırdı Buna karşılık, Lımann, geçtlgımız jnl Akra dakı Lıbya Elçılıgmı kapattı ve bu >ıl Trablus'ta vapılacak olan Afrıka Bırlığı doruguna katılmavacağını soyledı Lımann, za man zaman Ijbva'yı Gana'nm ıçışlenne kanşmakla suçlamış, ancak hıçbır defasında avrmtılı bır suçlama japmamıştı Akbonk Kültür Horeketleri Ocaki9Ö2 YAYINLARIMIZ: EKCKOMÎSt o (Çok sayıda kıym t.ı bı ını adam'r. " ortak çaıişmdid'i f auzjn sarede aer;=v!^ş' konusunda u.k^m zde ydyınlariciiı en cneıtuı eser. FıyaU: 1200TL) 2TÜRîaYEMtZDEPG'3I (Sayı35 Turkçe ve Ingıhzce Fıyatı :100TL) 2LYDÎA (Kultur Kıtapıarı ssrısınin dorduncusü Turkçe ve ingıhzce Fıyatı 2C0TL) 4BAŞARIDERGîS'(2 Sayrt (Ünıtelere gore hazırlanrrtş :"kokul dergısO Akbank Şubeîerır.den pdrasız teırjn edılebJır), 5 REFAH EKONOMISÎ'NE BIR BAKIŞ (MacMıllan Iktısaî serısının 11. ictabı Fıyatı :50TL) 11 NEZİHE ÖZKÖîC SERGÎSİ (lst/Bahar.\e Aıcoa^if; Saîia'Ga.eriS \Z " O c a k ) 12 AKBANK KOLEKSİYONUNDAN SEÇMELER J^ESIM SERGISÎ (Ist/Bebek Akbank Sanat Galerısz, 25Ocak3Şubat) •S ?» ' ! • " '• • ' • ••'••• Dozier hakkında haber ulastıranlara 2 milyon dolar ödül verilecek • KI2IL TUGAYLAR ORGUTU TARAFINDAN KACIR1LAN ABDLl GENERALI ARAMA CALIŞMAUARINA 400 U AŞKIN POLIS KATILIYOR ARAMALARDAN HENUZ BIR SONUC CIKMADI nndan bır grubun. Tuğgenera lın kurtulmasını sağlayacak ha ber vereniere 2 mılyon dolar odül vermeye hazır olduklan nı belırttı. Ancak bu haber bır NATO sozcüsü taraftndan ne do&rulandı ne de yalanlandı I talyan ve Amerıkalı yetkılıler de. aynı ajansrn, Italva ve ABD n'n odul verecefı volundakı lıa oerlerını yalanladılar Doner olavındd oır baska çelışme de ABD'nın Italya Bü vıiKelçısı Ma3rwellm Rabb'vn Dozier nın eşı Judıth Doazıer' vı zayaret etmesl oldu. Buvuk elçı, Dozıer'nm eşme Başkan Beagan ıle Dışışlen Bakanı Alexander Haıg'ın «Dozaertıın kaçırılmasmdan büyuk üzuntü dTiyduKlanna» ılışkın mesajiannı ılettı VERON\. (\P) Italya'da Kınl Tugaylarca kaçmlan NATO Müttefık Kara KuvveUe n Komutan Yardımcısı Amen kalı Tuğgeneral James L Dosuer'mn bulunması çabalan sü ruyor. AP ajansının ItaJyan poL5 vetküüerrne dayanarak verd ği habere gore arama çalışmalan na 4001ı askın polıs katılıvor Ancak şu ana dek aramalardan olumlu bır sonuç çıkmadığı be lırtılıyor. Bu arada Savcuar, Padua'da Kızıl Tugaylar uvesı 4 şupheli şahsın daha yakalan dıfnu ve sorguva çekıldığıru sovtediler. Italynn Haber Ajansı ANS Ise oncekl gün vayınladığı bır haberda Dozıer'nm arkadasia VEFAT Baromuzun 7983 sıcıl numarasında kayıtlı, Ahmet Rauf Tanır vefat etmıştır Dun Kocamustafapaşa Sumbulefendı Camılnde talınan ogle namazından sonra toprağa venlen azaz meslekdaşımıza Tann'dan rahmet, meslekdaşlanrmza ve ailesıne başsağlığı dılerız tSTANBUL BAROSÜ BAŞKANLIĞI (Cumlnırryet: 10612) sinemalar tiyatrolar ULUSUkRARASI SAiNAT GÖSTERİLER! A.Ş. Ydın halk muziğı olayını sunar ODAAMHS 44 92 95 Kultur Merkezi *AKBANK COCUK TtYATROSU : ' BUGÜN BAYRAM BÎR KAÇ1K AYRAN ' fh°m MuZı^rıı Hem Korr KS YazanYcneten Fol GU\"»YDIJ: Dekor Kcsfjm • O^man ŞENGEZER Kcengra'i G^len ANDAK Her Camartesı ve Parar S=ıat 11 C0 de Kocamustafapaşa Çevre Tıyatrosunaa TAKSİM SANAT EVİ Sraıelvıler Câd 65 Taksım HODRi MEYDAN l.VîZYon SjYAHUR BEYAZUR 4.hafta veRENKULER 4 Ocak 1982 Saat 20.30'da Vımn CtMlLE KLTCDN RESİTAÜ •AKBANK KUKLA TIYATROSU: KAYAL OYUNCAKLAPI" (Muzıkh Oyun) YazanYoneten . Eroi Gunayd'n Muzık • Kerem Yı.mazpr D^KorKcstum Osman Şenge^er Ayrıca Karagoz Gosterlen Oynatan • Taceddın D.keHer Cumartesi ve Pazar saat 13 OO'de Pangaltı Nejat Uygar Tıyatrosunda. 1 TEL 406792 Biletler satışa çıkanlmıştır. SERGİLERİMIZ: 1 RAHŞAN SEMÎ MUM IŞLERÎ SERGÎSİ (Ist/Bebek Akhan*c Sanat Galens., 3 Ocak tarfhıne kadar. 2 OSMAN TÜMGUÇ RES1M SERGÎSÎ (Ist/Bdhanye Akbantc Sanat Galensı, 8 Ocak tarıhiTie kadar) 5 MEHMET PESEN RESIM SERGISÎ. (Dazığ/Akbank Sandt Galerısı, 8 Ocak t a n h m e kadar) 4SAADET ALTAN RESIM SERGISt (TJıyarbakır Akbaruc Sandt Galensi, '<: l Ocak tdrıhme kadar) £ MUSTAFA AbLIER FESIM SERGISI T f st/Osrrartev /kbdnk Sanat Gc.erıSi,s\ Ocak tarıhıne k ıaar) 6 KARMA RESIM SERGISr (femır/Konak Akbank Sanat Galerisi, 21 Ocak akşdmına kadar) 7 KAMİL DURUST YAŞAR ÇALLI PERİHAN BAYKAL RESIM SERGISI (BursaAkbank Sandf Gaıer.sı, 2,1 Ocaıc t a n h m e kdda1) 3 ATILLA GALATALI SERAMIK SERCISÎ (Ist/BebeV Akbank Sano" Gaıensı, 422 Ocdk) 9 JALE YILMABAŞAR RESIM SERGISÎ (Ist/Nışdntası Akbdnk Sanat Galerısı, 25 Ocak tar.hıne Kadar) 10 MURAT ERTEM FOTOGRAF SERCI3I (Elazıg 'Akbank Sanat Galensı, 1229 Ocak) *t)avetı\r!er parasızdır • Cıvar Akhank lubelennJen 'emııt edılebıi r. •BUckandWhite in Color Yon )ean Jacques Anruud jean Carmet )acquej Dufîlho P tesı, Sa. Çuş. Perj, Cu 14 3016 4519 00 Cumartesı. Pazar 12 3014 3016 3018 3020 ÎO 3 Hafü JACK NICHOISON P tea, Silı 1S 3018 3021 00 Çarş. 15 30 Perj. Cu, 15 3018.30 Ctes 21.00 Pazar 13.0021.00 Gelecek Haftt MAVÎ ASKERLER Çocuk Sıneması CtesıPaz. 11.0ü SEVİMLİ MİNİKLER Kore Şehitlen Cad. No. 50 Zincırlikuyu istanbul Tel 66 74 1967 0496 OUGÜKK16U «AKBANK ÇOCUK SINEMAS!: Ocak avmda, Istanbul, Irmır, Ankara, Adana, Barsa, Alonvd, Antaiva, Burdar, Elmd'i Maîatya, Gazıantep, K Maraş. Mardın Elaz'g, Uz jnkcp'u, Bulancsk Gı^eun Gore e EvnesıJ, B^şıkduAi, Vdrf keoır nkça^Dat "aD^on, Ba ketır, P^nd.rrr.a, Cemhk, 'icîcva, Karaırarse., Co^ijk, Izrvt, Ayva T FdTemıt Eeyşehi", Pırarpdşı sın^na'arınid Tom dnd Jerry ve çeşıtiı çocuK Uiır.Ierı. S ^pfSaanosu «ŞAN MCZİEHOÜJ'NDE,, T ve gezenf^ksu /\ ctesi pazarmatine saat 17.00 çarş.pers. cuma UNOVENTURA INGRIDTHULM Yön: PIERRE G. DEFERRE KKFES san sineınasıncla (Ei Seanslar 13.3015 4518 0020.45 Tei: 40 67 92 KONSERLERİMIZ: Aknank Çocuk Korosj Cultepe Haik Eğıtım Merkezır.se Çevre oiii.idi\i Z.Z Ocak Cumartesi =ast 14 CO aa Şef. Emel OKe Pıyanoda Çıçek Karra Sanat Galerileri BercisAlor Nejat Gonenc GulnurYaaa Öm«rUiuç GünaySağun Özcan Ataımrt Günseii üıicman Şuknye tşık Mahmut Sümer Üh/i W s t a n Serap Murrthanoğlu YAPmARIYlA ÖO4 AiAHS 449295 ^ M J ) SanatGalcm NURİ İYEM BALABAN TURGUT UZUNÖMEROĞLL SELÇUK TOGÜL • KEMAL ÖNSOY Resım Sergısı 21 Araltk15Ocafc Teşvıkıye Cad 131 Nışanuj Tei 47 67 43 13RART FILIZ BAŞ.\RAN ÖZAYTEN rieşim seı^isi AKBANK RADYO PROGRAMLARI: Çocuklar ve buvusc'er jçın on değışıı: kor.uda nazırlanraış radyo programlarmuz her nafta Ankara, Istanbul, Lmır, Çukurova radyoîannda. NESETGÛNAL v TURGüT ^ Sızm ıçm aalmıştır AKBANK fâhürhizrmlerincfedc Re«m Sergıs ISArılık 1981 /ISOcak 1982 191 Tel 40 47 83 ..ı\ylinit *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog