Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet 2 • • nlü «The EconomıstJ d6rgısınln 1218 I I Aralık 1931 torıhli sayısında yer alan bır " yazı oldukca duşunduru u sNATO> başlıklı bu yazı, Ispanya'nın NATOya 16 devlet olarak katılması konusunu , c ler gorunuyor Ne var kı. buradakı değerlend.rmeler vg onerıler Turkıye açısından pek yunıan Incelemenln özu oz"etı şoyle Yunanıstan, !spanya'nır> NATO'ya katılmosmı anlamsız bır Dicımde aylardır engellemeğe kalkışmıştıt 1981 arolık ayının bır pazarlesı aecesı An.erıka Bırleşık Devletlerı Savunma Bokanı Bav C. VVeınberger, Yunan Başbakanı Boy Pa papdreu'ya Ispanya'mn NATO'ya katılmasının Yunan çıkarlarına uygun olduğunu anıatmıştır Boylece, Ispanya'nın NATO'' c katılmosına dair protokol, onbeş uye devletın parlomentolarınin onayına sunulmak uzete 10 Aralık 1981 gunu ımzalanabılmıştır. Yunamstan'ı gercekten endışelendıren ülke Ispanya değıldır. lurkı.o'aır Yunan hukurtıfctı Turkıye'yı ıen tehlıkelı duşmun» saymaktadır. Yunanıstan NATO ulkelen oskerı yardımlarından Turkıye'y e 10 verı.ırken kendısme 7 verılmesınden yakınmaktadır > Bay Papandreu, yunamstan'ın NATO oskerı kanadına dönuşundekı koşullarda değışıklıkler ıstemış fakat bunlar, pek belırlememıştır Belırli olan noktalar daha fazla asKerı yardım Ege hava sahasında Yunan yonetımı ve Yunan kuvvetlerının bariotu değıl yolnızco savaş sırasında NATO'ya bağlı ojmolannı sağlayacak bır ozel statüdur. NATO Turkıyg veyo Yunanıstan arasında bır tercıh yopmak zorunda kalırsa Turkıye'yı tercıh edecektır. cunkc Turkıye daha onemtıdır öte yandan NATO Yjnanıstan'ı tatmin edecek bırtakım cabalaı harcayacoktır Yunanıstan, bır Turk saidınsına karşı NATO'dan korunma garan^bı ıstemış ıs e de bu ıstek reddedılmıştır NATO boyle bır goranti veremez. Yunanlılar ne yaparhjrso ycpsınfar. Ispanya NATO'nun gureydek qucune bır eklemedır. Cunku bu ulkenın modern ve etkın hova ve denız kuvvetı vardır Upuiyoi ordusu ıse 255 000 kışıdır ve 10 000 kadar da aenız pıyadesı vardır Bu ordu gereğmden fazıa buyuktur Ne var kı. oynı zamando polıtık bir guc cıan Ispanyol ordusuno kendısıni kucultmesını ve buna korş' ıK hava KU .etı ıle r<oncn masının büyutmesını anlatmak kabıl oeğıldır. Bu durumda bır cozum Ispanyol askerlerının bır bolumunu Batı Aımanyo'ya gondermektır. ancak Almanya'da asker kıtlığı yoktur. Bu ülkede kıt olon eğıtım UalinV) yopı OLAYLAR VE GÖRÜSLER nanıstan'ın değıl Turkıye nın ne gıbi katkılarda bulunabıleceğının araştırılrıasını gefektırdıği ıcm Turkıye'nm tercıh edı'ecegt sozu ortayo atılmıştır Ispanyol ordusunun oır bolumunun Doğu Anadolu'ya yerlestınimesıne ılışkin gerekce doğrusu pek ganptır Tcplam 265 000 kışı lı< ıspanyol Ordusunun sayıca azaltılmabi polı tiK olarak kabıl degılmış Bazı bırnklerın Batı Aimanya yo gondenlmesı OKVO geimış. an cck talım yapıiacak ve gaınuun kurulacaK olan buiunamıyormuş O lamon da Ispanyol tumenlennın Anadoıu va go'Jdn imelerı «c ddı olarak» duşunulmuş Boyleiıkie hetrı olası bır Sovyet saldııı&ına xurşı L Kive ycrdım &uglamış olmaktan lspanyoı'la r do boşka bır ulkede eğıtım yapnpcktan memi) t niuk duyacak lormış Demek kı kocaman bı ulke olan Ispanya 265 000 kış hk ordusj ıçm talım sahosı buiamıyormuş1 Derrek kı o.ası bır Sovyeı saldırısına karşı Turkıye nın savLt mosı 1952 yılından berı NATO'ca noksan ttıtulnıuş ve cok şukur Ispanya NATOya kat lınca bu noksanlıgın gıderılmesı olanagı ortayo cıknıış. 3 OCAK 1982 Anadolu'da Ispanyol Askerleri «İSPANYOL ORDUSUNUN BİR BOLUMÜNÜN DOĞU ANADOLU'YA YERLEŞTİRİLMESİ» ELBETTE CIDpİLİK DIŞI BİR GORUŞTÜR. ŞU BİLİNIVIELİDİR: NATO'DAKİ UZMANLARIN, DÜ RÜST SAYILAMAYACAK SENARYOLAR HAZIRLAMALARI, BU İTTİFAKA GÜÇ KATMAZ. Cumhuriyet Cumnurıvet Matbaacııuc ve Gazetecılık TA Ş adma NAUtR NADİ Genel Yavın Müduru HAS%N CKMAL Muessese Mudun) EMtNE UiJAKUGÎL Vazı tsJen Mudürtl . . OK*Y CÖNENStN Basan ve Yavan: Cumhurivet Matbaacıiıic ve GazeteciUi TA.Js (;agaloıyu Turkocağı Cad 3ö41 Posta Kutusu: »46 İST/VNBUL TEL.: »» ffî 03 B V R tl L A R : • 4NKARA Konuı SoKak 24/4 YENtŞEHlR Tel 17 58 23 17 68 66 tdare 1 33 35 R • tZMİR • HaJlt Ztya Bulvan No : 65 Kat: S îel S> 47 W 13 12 S > • AI)AN% Ataturk Caddesı rtırk Hava Kununo tf Hanı K a t : a. No 13 Tel • 14 550 19 731 r A K V t M 3 OC1K 1982 Imsak Guneş Oğle Ikindi Akşam îatsı 6 40 8 24 1318 15 39 17.53 19 31 ı Erhan IŞ1L Eskı Enerp ve Tabıı Koynaklar Bakanı locak arazı ve garnızonlar kuıuıacak arazıdtr Bır başka sorun. Ispanya nm £. Dunya Savaşı'nda Hıtler ıçın sovaşmak u?ere gonderdığı cMavı Tümen» ustune anılann holâ canlı ol masıdır ıClddı okırak duşünuldn» bır olanak Ispanyol ordusunun bır boMrtijnu Doğu Anadolu'ya yerleşttrmektır 8u suıetle olası bır , Rus saldırısına karşı oradnKi suvunma guclendinlmı$ oiacaktır Ispanvol ordusu ulkesı dışında eğıtım fırsattm bulT>uş olmaktan Tur kıye de yardım almış bulunmaktan memnunlu< euyacoklardır» Degerlendırmeler vs önenler ıste bunlor Gercekten «yamana duşıınceler doğrusu 1 . +•• Şımdı bu gorüşlerı kısocu gozden gecınp kendı değeriendırmemızı yapalım. ıspanya'nın uyelığ:i e Yunanıstan'ın karşı cıkmas! ıcm geceriı bır ruden zaten yoktu Yunan hukumetı NATO ıcındekı kışılığını belırtmek ıcm once bu yolu lutn uş sonra Aırıerıka Bırleşık Devletlerı'nin ısteğ, uzenae olumlu oyo yönelıvermıştır Başka bır deyış'e Yunonıstan ılk aşamada vartığını hıssettırmek ıkıncı aşamada ıse ısteğıne uyym gostererek Amerıka Bırleşık Devletlerı nı borclandırmak gıbı bır tutumu yeglemı$tır komşu ulkenın amacı. Turkıye ye yonelık voyı'macı ısteklerı ıcin ortam oluşturmaktır Yunanıstan'in «Turk soldırısı blacak» şeklındeki ıddıalarının gerceklâ hıç bır ılgısı ol madığını hatta yalın hak cie>it,. ıle «uydurna» olduğunu Yunan aydın kamuoyu aa NATO uyesı devletler de pek yavuz bı ırler Saym Popandfeu bu safsata/ı Yunanıstan hükümetının sılahlandırılması andlaşmala r lo yasoklanmış olan Ege adalarını sılahlond'rrrova koyulması, Ege denızında ve hava sahasnaa olabıldığınce fazla egemenlık elde etrreğe calışması daha faıla sılah ve oskerı maizeme ısteyebılmesı ve hatta Kıbrıs'ın Rum kesımıne asker Cikarmıs olmsı gtb\ acılardcn oek kullanışlı bulmuştur. NATO strate|len ıse. Turkiye'nın savaşcı değıl barışçı olduğunu belırtmek yerıne suskunluğu veğlemışlerdır Belkı de tleri karakol konumunda savaşmas beklenen bır Turkiye'nın savoşcı olmadığmın soylenmesı uygup bulunmamıştır Bır Turk saldınsıain oiocağı ıddıa edılerek NATO'dan korunma garantısi ıstenmesı ucuz bır ttakutan ıbarettır Sayın Papandreu gıbı capiı bır öevlet caann "ny a bır ısteğın benımsenmesı btr /ana. gorj$ulmesınin dahı anlamsız olduğunu çcl' 1yı bı'ır Temelde ıki amaç gorunmektedır llk «amac Turkıye nın savaş pösınde olduğu ızlen mını vermektır Ikıncı amac 6a, ceşıîlı ıstetier reddedılen bır Yuncnıstan'ırv. daha başka Meklerının de ortık olumlu karşılanması gereHıgp gıbı bır duşunce ortamı yaratmaktır Yunan s lahlı kuvvetienpın yamızca savaş sırosında NATO komuta y^pısı tcınde sayılmalarına daır stek Sayın Papandreu acısından yararlıdır. Böyls bır oze, riurum sogıonırsa komşumuzun sılahlı kuvvei'erı Turkıye'yl cok rahat bır bıçımde ve bolcj tahrık edebılecektır Turkıye onlem almaqt kalkışınca da «Turkler saldırıyo nazırlanıyor» fe^atlan kopanlccok ve ulus'orarası foıado Turk devletının, Batı Trakya, Ege adalarımn sılahlondırıl ması, kıta sohanlıgı, Ege hava sahası ve Kıbrıs g.bı ceşıtlı konulorda kennını kısıtloması ıstenebılecektır • Bır terclh yapmck zorurıda kaldığı zamon NATO'nun Yunamstan'ı ceg.l Turkıye'yı tercıh edeceğme doır degerlendırme o'dukca ılgınctır NATO Turk'yeVı hongi bakımdan tercıh edecektır Herhalde Turkıye'den mal ve hızmet clımlarınt art.rarak ;e\a ılerı teknoloIilerın Turkıye'ye translerını saglayörak değıl NATO askerı bır orgut oiduğu ıcın Ortadoğu'dakı çok duyarlı durumu ve petrol kaynaklannın guvenlığını hesaplamış'ır Bu hesap, Yu ••• Daho onemlı oldugu ılârı surulerek Tur kıye'nın Yunanıstan t> tercıh edııecegıne ılış kın sozun, ulkemız acısındon cegerı yoktur NATO açısından yalın gercsk Turkıye nın |eopolıtik onemının ozellıkıe Oıtrdoğu ve Basra Korfezı petrol kaynakian açısından onemının Yunanıstan a orania daha buyuk oidugudur Son yıllorda, bu «onei"» ıen suruıerek Turkıye'den ıstenen, Ortadoğu ocısından da yukumluiukler n arrmjbıd Bıundıgı g t>ı Turk hukumetı. NATO da haıen varolan yu kumluluklerı artırmayacagı . • e Ortadoğu da yenı yukumluiukler almayacagır acıkca bıldırmıştır Turk Yunan soruniupmn durmadan ortaya dokulmes. ve en son monevra olarak Ispanyol cskerlerının doğu ı' er.mıze yerieştı rılmelerı onensı Turkiye'nın b'j tutumuncı bır çeşıt karşılıktır Cıddı olduğu belırtılen bu onen Turk hukumetıne sunulorsa kuşkusuz reddedılecektır, cunku Ispanvo. ordusunun veya başka devletlere aıt orduları n Anadolu'ya yerleşmelerını savunabılecek b'r sıyasal guc duşunulemez Bu ve buna benıer blrkoc dıplomatık manevradan =onra TurKiye nın NATO • da zaten fazlosı ıle var olan ,'ukumluluklenm artırmasmın tekrar ısteneb.leceğı bır ortam oluşabılecektır NATO'dakı uzmanların aa< beılrli bır uye devletı durmadan nobete yollamok uzere durust sayılamayacak senaryolar hazırlcmaları. bu ıttıfaka guc katamaz T^m tersıne ne tur kırgınlıklar ve guven aîalmalorı varatarak NATO'da gucsuzlukler oluşturablleceğını de zamon gosterır. (5OVLQnCE) C Cumhuriyet 3 OCAK 1932 4nksra 2 Karma En cumen kaçakçılık kanun tasarısımn 61 maddesın de mühim değişıklık yap mıştır Yapılan degısıklıgın esaslan şunlardır: «Kaçakçılık suçlanna aıt, davalar *sker ve snil ayırt edılmej^ızm ıhtısas mahkemeleri bulunan yer lerde bu mahkemelerde, bulunmayan verlerde 56 maddede beHrtıien hukumler daıresınde goru lur Ihtısas mahkemelen faaliyette bulunacaklan mın tıkaların hususıyetıne gore vaınız adlı veva yalnız a«ken ola'ik teşkil edıle bılırler Bu mahkemeler teşekkül suretlerine sd r e Karma Encümenin yaptığı değişiklik «Edlı ıhtısas mahkemesı» veya <tas>.erı ıhtısas mahkemesı» ünvanmı taşırlar. Har^ı mmtıkada hanjrı nevı mahkeme teşkii edıleceğı Icra Vekillen Haye*ınce kararlaştırılır Adlı ıhtısas mahkemeleri Adlıye Vekâletınce sırf kaçakçılık davalarım Kormek üzere te$kıl edilecek. münfent hakımlık as lıve mahkemelerıdır. Ölum veya 10 sene veya daha fazla hapıs cezalannı ış'erde bu hakımlerin baj kanlıgı altınr^a bulunduıclan yerde \eva en vakın mahkemelerdeki hakımlerden ıVısmın katılmasıy la bır heyet teşkıl olunur » nk?, depo atolye gıbı mü esseselen Istanbul'da bulunan inhısarlann işletme kısımiarımn eskıden oldu ğu gıbı îstantnl'da kalma sına karar vermiştır. dur Celal Bev tarafından kabul olur'mıi'itur Celal Bev, Irak Başvekılıne ban kdnın faalıyetlen hakkında malumat vermiştır. tun ıhtıvacını temın edecektır Karaağaç'ta yapılacak fabrıka bır aenede tamamlanacaktır înhisar idarelerl îlgılılerden alınan bılgılere gore, hukumet ınhı sar ıdarelerinm vazıyetı nı tetkık etmiş ve her sev den evvel bırer tıcaret mu essesesı olan ve bütun fao Ankan» 2 Şehrmrzde bulunan Irak Başvekili Nurı Pasa, bugun Is Ean kası penel merkezmı zı\a ret etmış ve Umum Mü Hükümetuı bır bez fabnkası ın<;aası lç n bır Belçıka şırketı ıle 800 000 lırava malolacak, ishhsalat. memlekehn bıl HAVin OKTAY AKBAL ÇVST C B i l i m ^ünyasa / ve b m r,» fh i Ziya Osman Saba ) Irak Başvekili eşil abajurlu lambomız Küçük sobomız Anlatsanız Ne oldu o gecelor, eskl akşomlarımız? Beyaz elbiseler glyındigın zamanlar.. • Nlçln y o ı modık bir yere satır sotır, Duvarlarl ne oldu konuştuklarımız?» Yırmı beş yıl olmuş 1957 yılının son gunlerıydı, karlı bır gun . 'Orada, Eyup Sultan'da' bır mezara bıraktık şaır Zıya Osman Saba'yı.. Zaman denen 'şey'm ne olduğunu anlayan yok ya, bız Insanlar kendımızl bu 'zaman'a gore, eyarlanrtış, yuvarlanıp gıdıyoruz. Gunlerı. yılları sayıyoruz, bak beş yıl geçtı, on \ı\, yırmı yıl geçtl dıye hesaplar yapıp uzuluyoruz, yerınıyoruz #Blzden evvel gıden ahbaba selam olsun erenler" dedığı gıbl Yahya Kemal'ın, b z de aynı ruh halı ıcın^s yıUorın ordından kerdı kendımıze bır avuntu arıyoruz Gecen gun Zıya Osman Saba'yla başbaşa bır saalgecırdım Şıırlerını okuyarak değıl, Saba'nın bir cok şurl ezoerımdedır, sık sık antmsarım. Bu kez Gulhane Parkı'nda bırlıkteydık onunla öluler yaşamaz, ama anıları 1 yok olur mu ' O, 1947 50 arasında, Mıllı Eğıtım Basımevı'nde çalıştığımız yıllaroa, Zıya Duzeltme Servısı şefı. ben Klosık Yayınlarıyla ılgılı go evlı olarak, oğle saatlerınde Sultanahmet'te, Dıvanyolu Caddesi'ndt», kımı zaman da Gulhane Parkı'nda dolaşırdık Gaiatasaray Lisesi anıları. Cahrt Sıtkı. Yaşar Nabi Ile gecen ılk genclık gunlerı, Yedi Meşale akımının ızlemmlerı, cocukluk, ilk şıırler, yazılar. Ne guzel anlatırdı geçmış yılları... Sevgryle dopdolu bır ınsan, en lyı nıyetlerm yüreğınde güller gıbı oc1 tığı bır şaır 'Sizlerl goreceğım gekJi lyl insanlar dızesındeki gıbı cevresınde. ulkes.nae, dunyada 'ıyı ınsan'ların çoğalmasını, etkınlık kczanmasinı ozlemle bekleyen. ama hu bekleyişin yanlış olduğunu da bılen bır aydın duyarlığı. Olumunden sonra yazdığım bır yazıda şunları soylemışım onun ıçın 'Saba, buyük seruvenler ozleyen kışılerden değıldl. Küçuk mutlulukların önemıne gerçekten manmıştı Tutkular, coşkular, telâşlar ondan uza'ktı Yeryuzunde bır ceşit errrtış yaşamı sürdürdü. Şıırlerı övkjlerı bu dünyaya vergı cırkınlıklerden olaDildığı kadar kacınmış bır ermışın dunyasını. kışılığını çızer. Ölum bıle bu 'ermış' ıcm korkulacak bır şey değıldı. Ta, öksuz çocukluğundan berı olum onun yanıbaşında. duygularının, düşlennın tam ortasında yer a!an bır dost gıbıydı. 'Geç koldık Yarab geç kaldık . Şu hayot işte, gok, dallor, gun Bizi sardı cok oyalandık' derken, olumu ozlemıyordu. Olum bır kurtuluş değıldı, ama bır sonuctu. Dur.yanın pıs. cırkın, anlamsız yonlerınden sı/rılmaktı Zıyc Osman Saba yaradılışında bır ınsan. zaman zaman dunyadakinden daha guzel bır yaşamın ozıemıni cekecektı Olumun bütun bu cırKinlıklerden kacış olduğuna ınanacaktı' Y ır sure önce uzayda tesısler kurulması üe ılgılı 4 iazıhİK bır dizi yayımla mıştık. O dizıyi tamamlamak ıçın bu yazımda çanak bıçunınde dev antenlerden soz etmeyı yararlı buldum. Haberlesme Tekniğinde Gelismeler B Sovyetler Bırlığınin 4 ekım 195Tde Uzay Çagı'ru açması Amerıkan kamuojrunu çılguıa çevırmiştı. Dünya cevresmde uydu dondurmelı ne d.emektı'' Bu uydu, yarın Amerıka'yı, gokten, atom bombası yagmuruna tutmaz mı lüı? Oyleyse Amerıka da bu ıse butun gucu ıle kencunı vermelı ıdı. Bunun ilk adımı, Amerıkan okullarında Modern Matematıgın yaygınlaştırüması ıle atüdı Onaan sonra sıra, gok çalışmalarına geldı Sonucu bilıyoruz. Bunun uzermde durmayacağım. Rus başanlan karşısında Amerıkan kamuoyunun tutumu çeşıtlı oldu Amerıka'nın kapıt&lıst dun^ada bayraktarlıgını surdurmesını ısteyenler kaça malolursa olsun uzay çalışmalanna başlanmasuıı ıstıjorlardı. Başka bır kesım ıse, her ılerı atınma tepkı olarak ortaya atılan: «Dunyada bu kadar sefalet varken » duşüncesınden yola çıkarak paraların carçur edılmemesını onerıyorlardı. Bunlar. «Ruslarla uzayda yanşma yoluyla savunmamızı kuvvetlendınnek yenne yerde guçlenmek yegdır. Sirf bır yanşma uğruna bu kadar para barcanmamalıdır. İnsanlık ne kazanacak bu çalışmalardan?» dıyorlardı. Yarutlar şoyle ıdı: «Atom bombası olmasa uzaya uydu gondermerun geregı yok. Adam gelıp senın ulkenm en onemiı yerıne bombasını atıp gıdecek Sen ona ne yapacaksm? Bu bakımdan, bızım de uzaya açılmamız gereklıdır.» «Sefalet kontısu, duygu yanı daha agır basan bır konudur. Eğer once sefaletm kaldınlması. sonra bilimsel ve teknolo]üc gelışme amaç edınilse ıdı msanlık bu gün hâlâ Taş Devnnı yasardı» Bvmun yanında, uzay çalışmalan, «şımdıden kestirilemeyecek buluşlara, yolaçacak, bun lar ınsan mutluluguna katkıda bulunacaktır» derulıjordu. paylaşıjorlardı Bu yüzden, yerden bu uydulann bırtne verılen bir sınyal derhal obı/rlerine geçerek en uzak nokta.ara kadar gıdebılıyordu. Durvun TV ıçın de ajTiıydı. Bugun, TUrkıye ye gore Dunyanın ger çek anlamda obür ucu. olan Yenı Zelanda'dan verilen bir TV haberın) anında ekranîarmıızda gorebvlmemızı bu ujdular sağlamaktadır Bez Fabrikası eksıkhklerl görUlmeye başlanğıda geçırılıyordu. Boylece, de dı Dunyadakı butün haberleş nızaltılarla uçakîann vızır vızır meler, ornegın telefon, telgraf, işledığı denızlerın ve goklerın mektup haberleşmpleri uydular tehHkesı kaldınlmış oluyordu. U yapılamaz mııdi?,Bu okusa Bugun >vne aynı yola teîaion* telgraf •< telı çakpiö. b berleşmede çabukluk saglanaOkyanus altı kablolar döşeme 1 soronlan' ortadafl" 'kalkacafc, ma« mı ıdı Bu sorunun yamtı «Sağlanır» maden israfı onlenmlş olacaktı oldu Ya tellenn ıkıde bır kopması' Bu guçluk de kalmayacaktı. Yeni Çözümler Matbaa uydulan da, gazete, dergı ve kıtapların avnı anda Avrupa'da veya Dun'.anm başka bır yerınde de basümas'nı kolajlaştırıyordu Bo>'ece| tonlar ca basılı kâğıdm. büyuk zu man kaybı pahasına kıtadan . kıtaya taşınması guçlıigü orta dan ktlkıyordu Ancak. zamanla, bu sıstemın Mektup ışi, Ikincı Dünya SavEşmda Amerikan ordularında şovle çozumlenmıştı Yalmz Av rupa'da 7 mılyon askerı bulunnn Amenkan Savunma Bakan 1gı, mı'vorüarca mektubu uçak la, vapurla taşımanvn güçlügu nu şoyls yenmKtı Erlerin veya aılelennin mektuplan mıkrofümlere alımyor bu fılmler kar sı tarala gondenlıyor. orada ka Ruhi Su Uydular aracılığı ıle radyo, TV yayınları gehştınlebılır, mektup gonderıleoılır, telefon, telgraf goruşmesı yapılabılır, hatta, hatta, kol saatlerıne konacak alıcı vencıler ıle konuşulabılırdı. Ancak, bu ışı bugunku haberlesme uydulan ya pamazdı Bunların antenlerı bu kadar ağır yuku taşıyacak guçte otmadığı gıbı lazla du\arlı da değıldı Buyuk çapta ışler ıçın buyuk antenler gerekıyordu Nıtekım, bu gıin, uzaym trılyonlarca, mılyarlarca, mıljonlarca >ıl uzaklıktakı koşele lermaen gelen elektromanyetık dalgalar, dağlara kurulu dev an tenler, çanak antenlerle yakala nabıhyorlardı Asnı şey dunya haberleşmelerı ıçm de yapıiafcıUrdı. Eugun ışte bu yola gıdılmışt^r Bu ışı Mekık yapacaktır. Gokte kurulacak 100 150 metre çaplı çanas antenler dunyadan gelecek en hafıf smyallen bıle kapıp vereceK guçte olacaktır. Mekığm ÜK ışlen arasınaa bu antenler m kurulması vardır. Burada çanak antenden maksat kâse bıçımınde anten degüdır. Sekız, on ana dırek arasında çekıleceis anten telleri ıle bunlann vereceklerı bılgıle* n toplama araçlarınm çanaK bıçımınde olmaları anlamına şelmektedır bu sozcukler. Tekirdag Tapulama Müdürlügünden DUYURU Tekirdoğ rrerkez ılceye bağlı Kumbağ köyunde tapulamoco 1050 1051 1092 1099 1106 parsellerle tandıt ve tespıi edılen toşınmazlara hazınec© ıtıroz olunm^ştur Itıra? tapı lama komısyonunca 21111980 tarıh 1980/73 sayılı karar ıle sonuclandırılmıştır K^rara gote 1050 parselın doğu tarafından 73 M2, 1051 parsfclın doğu tarafından 83 M2 1092 parselın dogıı taraf.ndan 432 M2 ve 1106 parselın doğusundan 1 7 50 N'2 denız kumsolına terk edılmıştır 1 1 Işbu kaıar, 1050 ve 1051 parse malıkı Emin oğlu Şınas Kuyumcuoğlu'na. 2 1092 porsel mahklennden Alı Nermın Turnooğlu, Hu'ısı oğ'iı Alı Taner Soykut. Mehmet kızı Safıye Goktına. Vchr kızı Nezaket Ozkan Tahir kızı Ayşe Nebahat Colakoğiu, Durmuş oğlu Çemsı Akkaya Yusut kızı Sevgı Dırmiı. Mustafa oğlu Necdet Ozbılen. Fuat oğlu Onrıan Mısırlıoğlu Bekır kızı Fatma O^hısar. Kerım kızı Hakıme Vural, Iskender kızı Perıhan Salıha Keskıntepe Hılmt kızı Pakıze Lale Az.z oğlu Sabrl Goktuna Osmnn Fevzı oğlu Hamıt Ferruh Lınomen. Halıl oğlu Husru Havuc. Alı Osman kızı Hasıbe Yazıcı, Husey.n Husnı" kızı Ayşe Jale Demırhısar Möhmet oğlu Nusre» Sumeralp, Mehmet kızı Sulbıye Ozkan Mehmet Sabr' oğin Faruk Ozcevık Ibrahım oğlu Hamdı Al tmok, Osmur oğlu Şerafettın Gezmen Rustem kızı Canan Nıhnl Göztepe. Erdağan kızı Cıgdem Erken Musta'a oğlu Recep Devren Ibrahım kızı Nurdane Gezmen, Erdoğan kızı Neslihan Sedef Erken Erdogar kızı Zalıha Oıdem Erken; Alı oğlu Fıkret Ister e 3 1099 parsel mallklerınden Omer kızı Emıne Neşe Can Arıkan Ahmet oğlu Turgut Ankan Osman oğlu ömer tanrısev. Cem'! oğlu Hasan Yılmaz Mehmetog.li. Kemal Vulkan. Tahsın oğlu Huseyın Kantor. Setahattın oğlu Turan Cakıl Mehmet Çavuşoğlu All Mehmeı lurkoz Alı Reşıt oğlu Ibrah m Erfuz, Davut oğH> Mehmet Co^u! Mnhrr'it oâiu Evup Turko7 Mustafa oğlt1 Meryem Özbek, Salıh oğlu Yener Çakıl Rasım oğlu Vı'.<'rım Ahoc Mu^'~fo oflUı ibrohım Amc, Osman kızı Em.ne Tanrısev M Nurettm kızı SeraD Yı maz Hckk oâlu Ahmet Ham Kur'utaıi l\/ehmet oölu Nerfo Tıına Mehmet oğlu Nacı Kancaoğlu Habıb oqıu Kafıye Karagozoğlu Ferhat oğlu Necıp özbek ve Ahmet o^lu Mehmet Tüzel e 4 1106 parsel molıklennden Ismaıl kız, Sabohat Yanal Mahmut kızı Haynye Ismet Kalavcıoğlu, Mahmut kı?ı Emıne Metahat Tonaya Sabahoitın oğiu Naöi Tupsal Hasan Cavıt kızı Avtur Atalı Nıhat kızı Hatıce Nı ofı Tobakoğlu Hocı RusteTi oğlu Ismet Yurtfoş. AM Zıyo oâlu Mehmet Ekmel Ozver Fethı Sara"oQlu Nesım oğlu Yılmaz Çarkul Muttalıp k'ızı Mubprrc Korkmnz Sevket oğlu Servet Torhan. Hılmı oğlu Muke,rem Kulluk Racı No?mı O7dnvuron H HusnO kızı Fotma Nefıse Nenman Sevhun a *eMığ edılmls ve tettığatlnr gönrpnlen ndreste adı gecenler olmadıklarından ger. cevrılmıştır Tapulamo komısyon kararı yukarıdo belırtıldığl gıbı tespıt moiiklermın yararmo .olrnavıo bu nedenl» 1 7201 soyıl yosonın 28 ve 29'ncu maddeier' gereğınce ilanen tebl'f, zorunluğu o^mo cıkmıştır Pnrs»eı ern' tesplt maiıkipn vararıno bulunmayon kararın bozulması ıcın duyurunun yayım, tarıhınder» ıtıharen 3^ ç u r lcmtle Tpkıdag tapulama vargıclıâlr>* da dova oc Iması aerektığı ilanen duyurulur. ZEYBEKLER cıktı. PLAKÇILARDAN İSTEYIMI2 Beklenen uzunçaları Antenlerin Kuruluşu Gok antenlen şdyle kurulacaktır: Dırekler, teller, toplayıcılar onar, yirmışer metrelılt eklemlı demırlerden oluşacakur. Bunlar varıl bıçımınde buyuk bır kutuya yerleştınlıp Mekik'ın yuk anbanna konacaktır. Antenlenn kurulması gereken yuk seklıkte Meluk'ın kolu anbar kapaklarını açacak ve varülen anbardan çıkaracakur. VarUler de kendı ustlenne katlanmış duran dırekler, bır noktasına dokunulmuş şemsıye telleri gıbı hsmen açılacak ve gunduz sefası çıçeklermm sabah serırılığınde yavaş yavaş açılıp gramofon borusu bıçımıru almala• gıbı çanak anten bıçımıru ala caklardır. Antenlerm çalışmajd başlaması ıle mektupların bır kaç saatte gonderılmesi kabıl olacaktır Bugun Amenka'ya bir mektup uçakla lü gunde gıt mektsdır Teleton ıçm saatlerca sıra beklenmektedır Bızim yurt ıçı telefon haberleşmelerımızde otomatık konuşma yenı yenı Gdşlamışlır Arra, rurkıyemızm uzenne fırlatılabılecek bır haberlesme uydusu sayesınde üıkenın her yanı ıle anında konuşmak kabıl olabılecektır. Bilım adamiarımız ve kadınlarımız, gençlenmız, eğer bılmıjorlarsa, bu ışlenn tekniğını oÇrerıeoeklerdır Eunların bu ış lere şımdiden başlamilan gerekır Bızım içm kurtuluş yolu teknolojı ıthalı degıl, teknık oğ remmı \e uretımıdır. DUYURU Dr. Noyan Demirel Dohilıye ve Gastro • Enteroloii Mutehassısı Hasto RObulune başlam,ştır. Hahtago Cad Na! Sok Kılıc Hon 35 Kat 3 D 11 KADIKÖY ALTIYOL Bır şnrınde şoyle der 'Alınyazısı hepsl „ Kısmet . Ha yazı, ha kışı geceyle gunduzun Kım bllir kaç gunu kaldı omrumuzun'.,. Bu hesaplaşmayı her kışı kendi kendıne yapmamalı mı? Bu, şu gecıcı yasunda, kendıne ve cevresıne yararlı olmak, ıyı, guzel, olumlu eylemler. yapıtlar ortaya koymak yer ne. tam tersı bır yol tutmak neden' 'Koç gunümuz' kaldığını bılen kım 9 'Sana bana olum var" demet mı, bır halk turküsu . Ne var kı. oljm gerceğı yaşamavı doha güzel yapmamızın, bızlm olmosa da bızaen sonrakı kuşakların yaşamını daha doğru temeller usturde kurmayo calışmanın kacınılmaz kosulu olmamol' rn^ Yenı yılın ıV gunünde hıc de "ıc acmayan' düşünceler mı bunlar' Zıya Osman'dan once de, sonra da şaırler hep gjzel yarınlar ıçın ya7dılar, yarattılar Zaman ıcınde varlıklarının sılınıp gıdecpğını. ama yazdıklarının kalacbğını duyarak . ' Ilk Yarar Karşı kojmalan goğuşlemek ısteyenler «Şımdıden kestırılemeyecek buluslara» omek veremadıklerı ıçın. «Koîomb'un batıja gıderelc doğuya ulaş ma projesı de ılk gunler £azla bır şev %aadetmıyordu. Ama o zamanın (şımdıden kestırılemeyecek buıuşju, Amerıka'nın keşfı oldu » demekten oteye bır kanıt gosteremıvorlardı. Pakat, uzay çahşmalannın ılk yararlan haberlesme uydulannm gok'tı doldurması biçınunde ortaya çıktı Radyo, TV, matbaa uydulan Bıri Hınt Okyar.usu. bırı Atlas Okyanu, su, btr baskası da Amerıka uzerıne fırlatalmış üç uvdu Dun ya ıle aynı h.zda nonduklen ıçın gokte çakılı ımış gıbı du ruyorlardı Uydular arasında 120'şer derecehk uzaklık olau ğu ıçm uç uydu, Dunyanm 360 derecelık çevresını aralarında Bayan Telefon Memurlan Alınacaktır Şehırlerarası Işletme Mudurlufunde boş 80 adet me mur (Tlf Hiz.) kadrosunun doldumlması ıçın 1111982 gunu saat 14 00'de yapılacak smavla memur (Tlf Hız ) elerranlan aunacaktır Smava gıreceklenn nulus cuzdanı (asin. dıploma veya tahsıl belgesı (aslıl ve 1 adet fotograf ıle bırlıkte en geç 8 1 1982 gtınu mesaj oıtımıne kadar Gayretteoe Yüdız Posta Caddesmd°kı Personel Mudürlüğü*ne san sen müracaatlan ılan oiunur ÎSTlNBtL TELEFON BASMÜDtTlLtfiÜ 1 Fn az ortaokul mezunu olrrak 2 18 yaşından kuçuk 30 yaşîn' J ''n büvuk olmamak (Basın: 25911) 10616 Uğur Mumcu'nun yeni kitabı «c» Meclîsten lcerr GülerKen düşünece"«c riuşunurken güieceksmiz. Takln Yoymevi İSt 27 69 69 Terorun ordında yaton aercek. belgeier ve kanıttarlo (Basın 2b461) 10615
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog