Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADIR NADİ'nin Yayarüarımız arasında bugüne değın çıkmış yapıtları: Sokakta Gürültü Var (2. bası. tükendi). Cyanlar (3. bası) 250 Perde Aralığından (3. bası) 150. İki Sovyet Rusya İki Polonya (4. bası) 80. Olur Şey Değil (2. bası) 150 Çafdaş Yayınlan, Türkocağı Cad. 3941, Cagaloğlu İstanbul. Cumhuriy 58. Yıi: Sayı: 20623 Kurucusu : Ynnus NADI 10 TL. 3 Ocak 1982 Pazar 1 ULUSLARARASI ÇİÇEKÇİLİK A.Ş. Posta Kutusu A A îstanbul Telefon: 75 94 64 75 07R5 Pirmanız için hazırlaUığımız özel 1982 takvimini isteviniz. Türkiye, önüm.üzdeki günlerde girisimde bulunacak Ucretler Maaşiar Memurun satınalma gücü 10 yılda yüzde 53 düstü • Gercek maas, 1087den 506 liraya indi 2 Yunanistan, NATO'da gündeme getirîliyor 'ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, Yunonistan'ın ittifak icindeki tutumunu önumüz deki haftalarda NATO'ya getiriyor. Edinilen bilgiye göre. Türkiye'nin NATO merkezi nezdindeki doımi temsücısi BüyükelCi Osman Olcay'ın konuyu Dai mi Temsilcıler Komitesıne getirmesi söz konusu. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Joseph Luns ile NATO üyesi ülkelerin temsilcileri nezdinde de giriştm lerde bulunobileceği belirtiiiyor. NATO icinde yapılacak Türk ' girişımleri, Yunantstan'ın NATO icindeki tutumuno acıklık getirmesıni hedef olacak ve bu Yunanıstan'dan istenecek. Turk girişimt, özellıkle Yunaniston'ın askeri kanada donüşünu sağlayarv'Rogers planı karşıstndaki tujumuyia ortoya cıkan belirsizliği konu GIOCOK. Yunonistan, Boşbakan Anare os Papandreu tarafından oo acıklandığı üzere Rogers pianının belii bölümlerinı uygulamadan kaldıracağını ve Yunaniston'ın Rogers planındakı yukümlülüklerinden ayrılma sure cinin k başladığını acıklamıştı. Türk torafının bunun kafşısındoki resmi tutumu ıse «Anlaşmadaki bazı yükümlülüklerin uygulanıp. bazılarının uygu lanmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı ve Yu nanistcn Askeri konatta kalacaksa plana büiünüyie bağlı kalmak zorunda oldugu» biçımınde. MHP davasında merkez yöneticisi 6 tutuklu kaldı ANKAKA. (Cnmhutiyet Bürosu) «MHP ve t"lkücii Kuruluşlar» davasında, MHP Genel Merkez yö neucilerınden ö .tutukiu iialdı. Genel BaşKan Alpaslan Türkeş" ile Sadi Somuncuoğiu. Necatı Gültelun, Yaşar Oiiuyan, Mehmet Irmak ve Mehmet Doğan halen tutuklu bulunuyorlar. Ankara Sıkıyönetim Ko mutanhğı ıl) Numaralı As keri Mahkemesinae 19 ağustos iTinü başlayan «MHP ve Vlkücü Kuruluşlar» davasının busüne de fin yapılan duruşmalannda tutuklu MHP Genel merkez yöneticUennden 9 (Arkası Sa. 7, Sü. 4de) VÜK Başkanı Prnf. Uoğraraacı Dogramacı acıkladı: Arap Birliği Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi heyeti Ankara'ya geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yeni yılda Ankara rnm ilk . konukları önümüzdeki haita Ankara'ya gelecek olan Arap Birligi Genel Sekreteri Şadli Klibı ile Avrupa Konseyi Heysti olacak. Arap Birliği Genel Sekreteri Klibi yarm resmı bir ziyaret ıçin Ankara'ya geliyor. Dışişleri BaSranlığı osvreleri ile temaslarda buîunacak olan Klibi'nin görüşecegi konular arasında Arap Birliği'nin Ankara'da bir temsilcilik açraası da bulunuyor. Arap Birliği Orgutü. Arap ülkeleri arasında ekonomik, siyasi ve sosyal konularda işbirliğini geliştirmek ve çeşitli fonımlarda Arap görüşlerini koordine etmek amacıyla oluşturulmuş bir kuruluş. 1945'ta kurulan Arap Birliği'nin merkezi Mısır'ın Camp David Anlaşmasına katılmasından sonra Kahire'den Tunus'a taşındı. Ankara'da ağırlanaeak Uk yabancı konuk ile Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkileri göz(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) YUNANİSTAN NE İSTİYOR? Sedat ERGÎN 10. Sayfada Bu görüşten yola cık'larak başkenttekı diplomatik cevrelerde «Rogers planı Yunanistanın askerî konatto bulunmasının yasal zenvnini oluşturmaktadır. Eğer Yunanistan bugün askeri kanatta yer ofıyorsa bu Rogers plonının sayesin dedir. Yasal bağlayıcılığı oian bir anloşmanın kısmi uygulaması olamaz» görüşü belırtıliyor. "Yükselme ve atama yönetmeligi,, biı* haftaya dek cıkacak Selim YALÇINER YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, «Yardımcı Doçentliffe ve Profesörlüğe Yükseltme ve Atama YönetmeHiti»nin b;r haftaya kadar yürürlüğa gireceğini acıkladı. Prof. Doğramacı, asistanların yeni yönetmeliğe göre ya araştırma görevlisi olarak kalacakJarını ya da üniversitenin kararıyla «no(Arkosı Sa. 7, Sü. 5 de) Ankara'ya 10 yıldır görülmemis sis cöktü • • 1 • • Yoğıın sis bütün hafta sürecek Haber Merkezi Yoğun sis nedeniyle Esenboğa havaalanı hava trafiğıne kapanırken, bazı uçak seferieri de ipîal edıldı. Esenboğa Meydan Müdürlüğu yetkilıleri, dün gorülen yoğun sis nedeniyle sobah saatlerinae hGvaa.^nının ucuş trafi ğine kopatıidığını. öğleden son ra sisin dağılması ile normaı seferlere başlandığını belirttıler. Bu orada yoğun sis nedeniy le dün bazı uçak seferlerı ıptal edildi. Türk Hava Yolları Ankara Meydan Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, dün İstanbul 09.15 . 11.00, Trabzon 09.30 12.35 uçoklarının sis nedeniyle havolanmalonna izin verilmedi. Yurdumuzu etkisi altına alan yağun sisin, özellikle Marmaro ve ic kesimlerde olmak üzere bütün hafta etkisini sürdüreceği bildirildi. Devlet Meteorolo|i Genel Mü dürlüğü'nden edinilen bilgiye göre. hava sıcaklığının mevsim normollerinin üzerinde olacağı. hafta içerisinde Marmaro ve Ege bölgesmde yagış göruieceği bıidirıldi. Önceki gun sabahın erken saatlerinden itiboren bastıran yoğun sis nedeniyle Ankara'da hayatın felce uğradığı behrtildi. Hava trafiğinin büyük oicide etkilenmesine nedsn olan 1 yoğun sisin son 0 yıl icinde Ankara'da görülmediği, meteoroloji yetkilileri tarafından ocıklandı. Görüş mesafesınin 20 metreye kadar düştüğü Ankaro'da trafik yetkililıleri, sisin yol aça rt ve gerçek kazançlarındakı • yıne aiaşamlmı^ur. Bu yüda hem r^ıtsayı hem yan ödemegelişmeler tabloda izlenebilılerde artış oldu, ayrıca 7uüyor. Buna göre 19701981 döne ANKARA, (Cumhuriyet BülUd) TL. yakacak yaraımı verosu) îşç: ücretîerinden son rrunde cari net maaşlapda bei ri^dı. grizlenirken ra memuı mass'.anncla son ld li bir artıs seyn 1980 yUında lb>77 yuıııa oran Ticaret • Bakanlığı Ankara geyı'j kapsayan araşnrmanm so ia Katsayı, yan ödemeier, yacinme endeksine göre hesapia nuçlanna .aöre rr.emuriarın orkacas parasında artışiar olman.?n ?erçek maaşlarda azalma talama gerçe's avlığı vüzcle 53 suıa karşın gerçek maaşlar lar oldu. Yalnız 1977 vıimda oramnda geriledi. 1970 yüındaki dıizeyinin yuzcie Memurların ortalama net ca aerçek maaşlar 1970 vıiı düze 54.3'üııe ındı. ' 1981 yılında maaşlara iıerhangi bir artış yapılmadı. Ancak vergi yükünde saglanan in dirimle ortalama memur maaş Memurlann avlık ortalama cari ve larına yüzöe 20 dolayında argerçek ücretlerindeki gelişmeler tış olduğu dikiate alınaığmda gerçek net maaşların 1970 yı lınrn yüzde 47'sine ındiği söyG Maaşın Cari ıeneoıîır. Gerçek C Maaş'a Maaş Geçinme Ücre; ve nıaas geiırlerıyle TL. Maaş X 3ram Endeksi çalışmaîîta olan 3,5 milyon dölaymdalu dar gelirlılerın ser1.087 İOO.O 100.0 1970 1.087 çek ortalama ücret ve maaşı 883 121.8 81.2 1971 1.076 1977 yıltndan sonra önemlı o'.70.4 766 1.076 140.5 1972 çüde düşmüstü. Gerçek ücret BO.O 653 162.6 1.061 1973 ve maaşları hesaplarken ya722 187.7 66.4 rarlanüan geçinme endekile1974 1.355 rindeki yetersizlikler, 1981 yı748 224 7 68 8 1.680 1975 iında milli gelirin yüzde 4.4 681 1976 1.771 260.2 62.6 oranında artmış olması, Yük1977 3474 3188 1097 100.2 sek Hakem Kurulu'nun uygu5.223 488.7 1.069 98.3 1978 ladıği ücret ilkelerinm dışm 926 791.7 85.1 1979 7.332 da gems b:r kesimın bııiundu 591 9.415 1.594.0 54.3 1980 Çu düşünüldügünde gerçek or 47.0 506 1981 11.296 2.231.6 talamü ücret ve maaşlardaki ANKARA (Cumhuriyet gerilemenın gerçekte daha faz Bürosu) Zeynel Abidin • Geçinme Endeksi Ticaret Bakanhgı'nca yayınıaİa oiduğu görülüyor. Son dört Ceylan adlı' sol görüşlü sa yıl ıçinde gerek ücretler genan Ankara'ya ait rakkamları göstermektedir. mğı îş'senceyle öldürdüğü rek maaşların satınalma güsavıyla 14 yıı ağır hapis cü yan yarıya azahrSen, üccezasına mahkum edSlen retlerin satınalma gücü 1963 Ankara Emniyet Müdürlüyılırnn gerisine ındi. Maaşların ğü 1. Şube Komiser Muasatın alma gücü ise 1970 vini Mustafa Haskınş heyılırun varısından daha da dünüz yakaianamadı. Yaklaşük. • şık bir yıl kadar tutuklu Araştırmadan ortaya çıkan kaLan Haskınş, 21 eylül sonuca göre. ücret ve maaşlar günkü duruşmada salıverü da 1982 yıiında yü2de 25'lik bir . mişti. artışm gerçekleşmesi ortalama Haskırıs tıakkında, «Saücret ve maaşlann satınalma nığa cürümlerini s6yletgücünde önemli bir değişiklık mek için zor kullanarak getirmiyor. ölümüne sebep olmak» su BİTTİ y çundan dava açılmıştı. (Arkası Sa. 7, SU, 4de) Iskence sucuyla 14 y.Sa mahkum olan komiser muavini Haskırıs yakaianamadı • • Evren, Yugoslavya'da babasının dogdugu kasabayı ziyaret edecek A.NKAKA (ANKA) Dev le: Başkam Kenan Evren'in Balkan ülkeierinı kapsayan ae zisi sırasında Ynşoslavya'da babasınm dogduğu kasabayı da zivaret edeceüfi bildirildi Ealkan gezisine. 11 ocak'ta Devlet Başkanı Todor Jivkov' un davetlisi olarak Bulearis(Arkosı Sa. 7 Sü. I.de) büeceği kazaları önlemek icin kent dışına cıkacak arac sahıp leri ve sürücülerini uyardılar. Havanın yoğunluğunun yanısıra kirli havanın neden olduğu sis yüzünden Ankara'da ya • YHK BAŞKAM 1982DE DAşayanların büyük bir bölümü HA HIZL! ÜİR TEMPOYLA netes olmakta güciük cekti. CALIŞARAK GEREKİRSE UBA'nın haberine göre sağlıkKADRO GfNİŞLETİLMESİY lı kişilerin bile etkilendiği sısLE 600 BİN DOLAYINDA li hava yüzünden özellikle asİSCİNİK TOPLU SÖZLEŞtırnlı ve romotızmalı hostalar MESİNİ SONUÇLANDIRA(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) CAKLARIN. SÖYLEDİ. ANKARA (ANKA) Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, kurulun 1982 yılında •daha hızlı bir tempo ile calışacağınu söyledi. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, gectiğimiz yılın son haftasında kurulun 6 bın dolayında fşciyi kapsayan toplam 50 işyerindeki toplu söz leşmeyü sonuclandırdığınt kaydederek, Kurui'un bir yıl içinde toplam 600 bin dolayında işçinin topiu sözleşmesini yeniden dınldı. Çay üretiminde çeşit sıyürürlüğe koyduğunu acıkladı. mrlamasını kalite ve fiyat yönünde standartlaşmayı amaçlaNaci Varlık, Kurui'un 1982 yı dığı kaydedildi. Lı çalışmalorı ile ilgiii görüşleÇAYKÜR'un 1982 \nlı ürerini acıklarken, «Yiikssk Hatim programı çerçevesinde 100 kem Kurulu 1982'de daha hızlı grarrdık «Altınbaş81» çay: 2 U bir tempo ile cal'şccaktır. Bu5 liraya, 100 gTamhk kokulu Tonun için de gerekirse kcdro pıurcuk çayı 100 liraya, 100 genişlelilmesine de gidüecskgramlık «Kamelya» ise 50 liraya (Arkası ?c. 7, Sü. 6 da) satılaeak. «Rize Turist» çayları 125 ve 250 gramlık ambalajlarda 100 ve 200 lira üyatla piyasaya süriilecek. Poşet çay olarak üretilecek «Altın Siizme» çayının 25 poşetlik ambala.ilan 5 < lira 25 kuruştan satılaeak. 1981de biten sözlesmeler mayıs ya da haziranda sonuçlanacak Silahlarını gec teslim edenler de affedilecek ANKARA (fcumrmriyet Bürosu) Taşıdıklan silahları teslim süresini geçirdîkten sonra teslim eden lerin cezalarınm kaldınlmasma ilişkin yasa önerısi, Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçti. MGK üyesi, Jandarma Genel KÎtımutanı Orgeneral Sedat Celasun'un hazırladığı bu yasa önerisinin önümüzdeki halta Danışma Meclisi'nde görüsüleceğl öfrenildi. 12 eylülden sonra, Konseyce çıkarılan bir yasa (Arkası Sa. 7, Sü. 4"«le) 35 liralık paketlerin üretimine son verildi PoSonya ca askerlere propaganda metinleri ve sosis dağıtıhyor Dayanısma, askerleri emirleri dinlememeye cagırdı Uış Haberler Servisi Polonya'da aünan çeşıtlı naberle re göre sıkıyönetim vetkıiuen askerlere nır vandan prop^anda merınleri verirken ayrıca oniara çıkolata. snsis ve votka dağıtıyor. Varsova radyosunun öiîcindı ğine şöre ıse 'sokaklarda bazı devler broşürlpri daâıtılıyor ve bu broşiirlerde srıda martüelerınin ve vakıtm {iya'lflnn.da avar lamalara sndilmesi sTek'isi sa vunuluvor Hi'icilmenn ı:Wt' «H zında vapt'âı ^amlar ve ^ıda marldelerimn vokluâu Davanış ma Sendika^'.'nın kıırnjrnasıyîa sonnclanan vayaın erevlere voi açmışn Bu arada Polonya'öa asKerl yönetim vıprarırı tşlerde çalışan vaklaşık 2 mılvon ışçiye •yıpranms ramnıı vererc*in» ve bu srbi ıslerde ça.hsanların erken pmeklı nlsfaS^nı acıkla<1ı. Polonva r?smi P\P Avınsı run büdırdıŞ'np ^rire saelısa zararh k'rsullarda caüP^n %'ipratıcı va da voâ'.m bit çaba gerektiren ışler vaoanlara yiizde 5 vıpranma zammı nrtenecek ve bunlar erken ernekli olacaklar. Bu arada Varşova radyosu da Papa 2 .Jean Paul'un önceki giinkü mesaiını kısaoa yayın ladı. arıcak Papa'nın Polonya için dua edenlpre fesekkür et^ tiginı ve nükleer savaş tetılikesine dikkat çektigini bildiTen HALEF SE'fcF VValeso ile birlikte gorülen ve onun yerini radyo, Papa'nın Dayanısma gelecekle atması beklenen Dayanısma liderlerinden Zbignievv Sendikası'nı öven ve destekle(ArkoSi Sa. 7, Sü. 5 de) Bujak, oskeılen emirleri dinlememeye çjğırdı... ÇAYA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI RtZE. (ANKA) ÇAYKUR 1982 yılı üretim programı çerçevesinde, çay fiyatlarına «Ambalaj değişikliği» biçiminde yüzde 30 oranmda zam yaptı. Atilla Sav: Bağımsız oimadıkca adaletten bahsedemeyiz ANKABA (IİBA) Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav, «Bağımsız vargı olmadıkça, adaletten bahseciemeyiz.» dedi. Türkiye Barolar Eirliği Başkanı Atilla Sav, Ulusal Basm Ajansma verdiği demeçte, yeni düzeruenecek Anavasa lıakkındaki görüşlerini 15 şubata kadar Danışma Meciisî Anayasa Ko mssyonuna sunacaklannı belirterek, şöyle konuştu: (Arkası Sa. 7, Sü. 4de) yargî . • • Danışma Meclisi yarın organ nakli yasasını ele alıyor ANKAPA iCumhuriyet Bürosu) Org.j ı naklıne ilişkın vascnin bir mrtfdesini değişti ren tasan Dooisma Meclisi'nin varMki îoplarr smdo görüşüle cek Önsriler .'Bğışiklıkie, ka1 za vsyo docja afetler sonucu "nsomını vitirer kişınin orgo" (Arkas* So 7 Sü 6 da) ÇAYKUR'un 1982 yılı üretim programı çerçevesinde 100 granrı 35 liradan satılmakta olan «Tekel» çayının üretimi durdurulurken. piyasada satılacak en ucuz çaym 100 gramı öo liradan «Kamelya» olacağı belirlendi. 7AYKUR taraîından ucuz «Tebel» çayının yanısıra 21 cins çay üretimi de durduruldu ve çay iiretirni 5 çeşitle sınırlan BAGKUR primleriyle ılg.l, yönetmelik yayınlandı Bilmece ve Cözümü.. leıcuı'i.on bczetesı Genel Yayın Müfiijrü Hakkı Öçal hakkındcki şu belgeler herhalde dikkjt cekicıdir. Hep birlikte bu belgelere kısaca gozaiai'ın Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sovcılığı'nın 26.11.1971 gün ve 1971/405 evrak, 1371/211 esos ve 1971'153 karar sayılı iddıanamenın 52 ve i ' j n c ü sayfakırında şu bılg:lere rastlıyoruz: 1968 69 y;llarındo FKF' TİP* patj.elınde calı(Arkası Sa. 1, Sü. 7 de) 'Müezzinoğlu ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler Yalçın DOĞAN'ın sohbeti 5. Sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) BağKur sıgortalılarının ödemek lorunda bulundukfarı prımlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri hakkında yönetmelik ycyınlandı. Yönetmelikte, prinp ödeme zo runluluğunun meslek kuruluşlanna kaydolunan tarihı izleyen ay başındaR itibaren baş 'ayacağı, sigortalılığm bittiği oyın sonuno kadar süreceği belirtiliyor. Resmi Gazete'de dün yayınlanan yönetmeükte prîm oran(arınm hesaplanması.^ ödeme sekli konulorı şöyle acıklanıyor: «Sigorla primi basamak çıös terge'erinin her yıl Genel Büt (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Ecsvit 1 subatta tahliye olacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit. cezaevmde dün 32 günü doldtırdu. Ecevit, 1 şubat pa zartesi günü cezaevinden cıkacak. Ecevit. üç aylık hapis cezasının iki ayını yatacak. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog