Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNT ARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi ınson varlığım cağdaş boıyutlarla ayüınloton bır boşucu kıtabı... Ederi: 200 lira İSTEME ADRESI Türkocağı Cod. 33/41 Caâaloğlu Istanbul Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20649 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 29 Ocak 1982 Cuma LOS ANGELES, (Aianslar) Türkıye'nın Los Ange!e9 Başkonsolosj Kemal Ankcn dun. otomobılınde gıderken bır trafık ısoretınde durduğu sırada Ermeni teröristler tarafından açılon ateşle bas'rdar ^urularok olduruldü Los Angeles Emnıyet Mudürlugu yetkıhlerı. Kemal Arıkan'ın başmdan vurularak olay yerıncie o duğunu bılaırdıler Olaydan sonra Assoc ated Press aıansına telefon eden b,r kısı cmayetın sorumla uğunu tErmeni katliamı Adalet Komandoları» ısımlı bır c g L t odıra ustlendı Telefondakı kışı «Los Angeles'teki bır Turk dıplomatmı oz önce oldurmuş bulunuyoruz» tiedı Adı bılınmeven k'sı doha sonra ıcınde tBizim devrimcl mucadelemız 1S75 yıiında baslamıştır ve tek hedefimız Turk dıplcmotlan ile Turk kurumlarıdır» şeklınde tumcs er buluncn bır teyp bantını d nlettı AP'ye gore bır polıs ve'kılısı cınoyetın Los Angeles'ın batısında «VVilshıre Boulevard» caddesınae gercekleştır Idıg nı olay yerıne derhol ıkı ambulans gonderıldığını soyledı. AP'ye gore Batı Los Angeles Detektıf Burosu'nda calışan vg adının acıklarmasını ıstemeyen bır kadın tanık olduğu oioyı şoyle anlott. «Trcfik isaretınde duran otomobile Iki beyaz adam yaklaştı Bırisi, sofo r mahalline doğru giderken diğeri de arVa tarata yoneldi Bildiğım bu kadar.» ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ilhan SELÇUK Atatürkçülüğün Âlfabesi Ederi: 150 TL. İSTEME ADRESI Turkocagı Cad 39/41 Cağaloğlu Istanbut Ermeni teröristler bu kez de Amerika 'da saldırdılar Los Angeles Başkonsolosumuz katledildi Bır başka görgü tanığı Ise Arıkan'ın otomobııınin durduğu ando. arakasındakl otomobılden ıkı kışının ındığını, bunldrın 25'er yaşlorında ıkı beyaz erkek olduğu ve bırıstnm beyaz gomlök, dığerının de kırmızı palto gıymış olduğunu so/ledı Gorgu tanığı Arıkan in otomobılıne yaklaşan terorıstlerden bırıs nın sağa, dığerının sola geçeek, otOTiobılınöe yalnız olan Konsolosumuzo ateş etme/e başladıklarını ve daha sonra da ola/ yerınden otomobıllerı ıle nızla uzaklaştıkiarını bıldırdı. Bır dığer tanık da, ateş kesılır kesılmez Arıkan'm arabasına koştuğunu ve o sırada henuz ycşamakta olduğunu soyledı. Aynı tanık. «Ancak Konsolos, ambulans yetişemeden biriki dakıka icınde oldu» dedı Gorevıne gıderken hunharca bır saldırı sonucu otomobılınae vurularak hayatını kaybeden Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan evli ve ikı çocuk babosıydı Arıkan. Los Angeles Başkonsolosluğu gorevne 3 yıl once başlomıştı. Los Angeles kentının Vılshıre bolgesınde buıunan Kon sotosluğumuzo bundan bırbucuk ay kadar once bır bombalı saldırı yapılmış, bu olayda olen ya da yaralanan olmamıştı. Amerika Dışışlerı Bakan Vekıli Stoessel, Türkıyenn (Arkosı Sa. 11, Su. 4 de) Avrupa Konseyınden çıkanlmamız reddedildi Türkiye'ye yeni süre tan ındı Avrupa Konseyi'ne üye Devletlere, Türkiye ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvurma olanağının bulunduğu dün akşam kabul edilen karar tasarısında hatırlatıldı; Türkiye'nin üyelikten çıkarılmasına ilişkin önergeler 38'e karşı 75 oyla reddedildi; Ekime kadar yeni bir süre verilmesi 15e karşı 81 oyla kabul edildi. Altan ÖYMEN bildiriyor STRASBOURG Avrupa Konseyı'nde Turkıye'yle ılgılı oylamalar, dun akşam geç sa atlerae tartışmalı, çekışmeli ve elektnklı bır hava ıçınde yapıl dı. Oncekı geceden başlayıp dun oğleden sonraya kadar su ren görüşmelerde çeşitli ülke ve partılerden 56 parlamenter konuştu. Bunlardan 23'u Türkı ye'nın Konsey uyelığmden çıka nlmasından yana goruş belirt tıler. Gerı kalan 23'u üyehğın aevamı gerektığmı behrttıler. 10 parlamenter de üyeliğı ndevamından yana tutum almakla bırlıkte, Insan Hakları Kormsyonunun hareke'e geçmesırun yararlı olacağmı .fade ettılnr. 27 MayısDevriminin Eylem Lideri Idatn mahkumu sağ eylemci Armağan lran'da yakalanarak cezaevine kondu Haber Merkezi Balgat kat lıamı sanıklanndan olum ceza stna hukumlu sılanlı sağ evlemcı Isa Armağan, Iran'ın Urmıye kentınde yakalandı. Emnıyet Genel Mudürü Fahn Gorgulu'nun Ankara'da yap tıgı açıklamaya gore, înterpol Isa Armağan'ın, Yusuf Çakmaz takma adı ıle Iran'a kaçak ola rak şırdığmı belırledı. Bunun üzeruıe Emniyet Genel Mudur luğu, Yusuf Çakmaz'ın parmak ızlerınm. Isa Armağan'uı parmak ızlenyle karşılaşünlması nı îran'dan ıstedl. Parmak ızlerjıın karşılaştırılması sonucu, Iran'ın Urraıye kentınde bulunan Yusuf Çakmaz adlı Juşının, Balgat katliamı sanıklarından ölum ce zasma hukumlu sılahh sag eylemcı Isa Armagan olduğu ania şıldı. Emnıyet Genel Müdürluğtinun ısteğı uzeruıe, Isa Armagan, onceki gun Iran'da tutuk lanarak Uzunıjah Cezaevine ko nuldu. YetkCiler, Isa Armağan ın Türkiye'ye iadesı içm ışlem lere başlandıgını bıldırdiler. TUrlriye ile ılgılı tasanlan ha zırlavan Sıyasal Komisyonda da temsil edilen bu goruşlerın çarpısması sonunda ortaya çıkan metınler uzennde 42 değı şıklik onergesı verılmısrı. Kon sey'm daha önce goruştugu oteki tasarılar uzennde venlen değışıklık onergelenyle kıyaslandığmda fcu saymm rekor aü zevde olduğu behrtıldı. önergelenn ve metınlenn oy lanmasıyla başlıca üç sonuca vanldı: 1 Türkiye'nin üyelikten cıkanlması ıslemlerinin yerine getirilmesiyle ilgili önergeler 38'e karsı 75 oyla reddedildi Iki parlamenter çekjmser kaldı. 2 Turkıye'ye bu yılın ekım ayına kadar süre verilmesi anlamm' 'aşıyan tavsive ve direk tıf tasanlan 15'e karşı 81 oyla kaoul edıldı. Bu oylamada da 9 parlamenter cekımser kaldı. 3 Sıyasal Komısyonun karar tisansı. Sterner ve Bardens'm (Arkası Sa. 11, Su. 3 de) İşgal altındaki Istanbul'dan Afatürk Cumhuriyetıne Doğu Anadolu isyanlanndan Kore Savaşına 27 Mayıs Devriminden 12 Martf a fisleri AAHP'ye nasıl gitti bilmiyorum , , ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ulkucu kuruluşlar» davasının dunku duruş masıcda samjurdan Ahmet Liitfi Köşker ıle Ahmet Haücı Ur tahlıye edıldı. Dunku duruşmada sorgusu yapıUn saniKİardan Atilla Engıil, ıazıriık ıfadesnde kaoul ettıgı Anayasa Parkı'nda 2 valız, bır orba ıle sılah saklanması olayıru mahKemede kabul et~ medl Sanık Erdem Senocak da <'irçusunda MHP Genel Mer kezınde bulunduğu belırtılen cezaevındekı ülkuculere ilışkın bılgı fışlerımn «endısme aıt ol dugunu, ancak MHP'ye naaal gıttığıni bılmedjğınl soyledı. Duruşmada sorgusu yapüan ük sanık Vevsi Baskan. kendısıne yonelnlen ıddıalan Kabul etmedı. ülku Yolu Derneğı Genel Merkez Yonetım Kurulu üyelermden Başkan, cezaevınden mahküm kaçırdıgı ıddıasının kendısıne baskı ıle kabul ettınldıgım öne surdü. Sanığın durujmada okunan emniyet 1fadesmde Hukuk Burosu'nda temızlık ve buroya gelenlerın adlannı kaydetme ışlerınde çalıştığını kabul ettlgi gorüldU. Sanık, Mamak Askerl Cezaevınden oluro cezası mahkumu tsa Armağan ıle Mustafa Pehlivanoğlu'nun kaçırılısı olayıru basından dğTendığını belırttı. Atilla Engur adlı sanık, sorgusunda iddıalan reddettı. Sı(Arkası Sa. 11, Su. 1 de) MHP DAVASI Temel Ateş ve Ertuğrul Günay davası DevYolla ilişkilerim gerçekdışg ANKARA (Cumhurı\et Bürowa) Ordu eskı mıllet^ekıllen Temeı Ateş ve ErtuÇrul Günay'ın yargılamıalarına dun Ankara Sıkıyoneım Komu'anlıfı 3 Numaralı Asken Mahkempsı'nde baslandı Durabma da ük olarak ıdcusname okun du. Savcı Tpmel Meş ve Ertufruı Günay'ı «Çeşitlı topianhlarda aleni oiarak yaptıkları konııstpalar ile vasa dısı Hir öreutü melhetmek. bo öreutün Işlediğl rüllerin lcrasını kolaylaîtırmak. kanunun cürtim say dıjfi fiili açıkça övmek ve halki kanuna itaatsizliee teşvik etmek suretivle. vasa dısı orgütün raali?etlerinin etkinliğinı »rttrrmak» savıyla yargılanmalannı ıstedi. Ceşıtlı tanık Ifadelerıne dayandırılan Iddianamede A^eş ve Günay'ın Turk Oza Yasası'nm çeşıtlı maadplerı gerefınce 3 aydan 4 yıia kadar hapıs cezasma çarptınlmalan ıstendı. Dünya Sendıkalar Pederasyonu'ndan Antome Herrero'nun gozlemci olarak katıldjgı duruşmada ük olarak Temel Ateş'm sorgusuna baslandı. Temel Ateş ıddıanamede kendısine ısnat olan genel anlamdakı eylemlenn kesınlıkle gerçek dısı olduğunu bildırerek, «Bu suçlamalann kavnath eerek seçim bölgemde cerekse, seçim hölsem dısındaki parti içi ve partilerarası çeldşmeJere dayanmaktadır, bn lddialan reddediyornm» dedi. Parlamenter olduğu donemde Fatsa'da hıç bir kapali ve açıkhava toplantısında konusmadığını bıldıren Ateş ozetle şunları soyledı: «1980 yılı haziran ayından 1tibaren bütün filkede olduğu gibi Gölköy Uçesinde de terör olaylan tırroanışa seçmişti. Golkoy Uçesinde sağ göruşe mensup kJşiler tarafından ateş edilmek suretiyle hiç bir partl ile ilgili olmayan bir yurttaş öldürülmüştü. Çatn üzerıne ben, Idris Gürsoy ve Ertuğrul Gunav Gölköy llçesine gitmiştik. Burada vatıştıncı birlesti(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) STRASBOCRG, (Cumhuriyet) Avrupa Konseyı Danışma Meclısi'nın dun akşam kabul et tıgı karann tam metni şoyle: «Assamble: 1 Hukuk ve Sıyası Işler Komısyonlan uyelennın 7 14 Ocak tarıhleri arasında TürkiAîsKARA (Cumhuriyet Bürosu) ye'ye yaptıkları enformasyon Balgat'ta 10 agustos geoesı gezısi sonuçlannı gozonünde tu bazı kahveler tararujor ve 5 tarak hazırladığı raporu ınceleyurttaş yaşamını yıtıriyordu. dıkten. sonra, Olayaan bır kaç gtın sonra Isa 2 Türkije ile iljrili olarak Armagan olayda kullandığı bedaha önce kabul etmiş olduğu Urlenen 2 Fransız onlusu takarar, tavsiye karan ve direkbanca, bır makınalı tabanca, tifleri hatırlatarak. bır gaz tabancası, 5 çeşıtlı çap 3 Turk Devlet Başkamnın ta tabanca ıle yakalandı. 197Î 31 Aralık 1981 gunü 1982 sonyılmda Sağlık Bakanlıgı, &*• bahannda Anayasa tasansmın vunma Sekreterlığı'nde mereferanduma sunulmasını ve se mur olara kçalışmaya baslaçımlerin 1983 yıiında, ya da en yan Isa Armağan ıle ılgılı ola(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) rak arkadaşı Mustafa Pehlıvanlıoğlu hakkındakı ıdam huk mü yerıne getmlmeden once Assen Savcılığa verdığı ıfade de şunları soyluyoıau: «Kitaplıkta Isa Armağan ille gal olarak Akdere bölgesinde bize gelip katüdı. Bu şahsın (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) Kim, Kımdır KARAR METNİ 26 temmuz 1980de kacmıstı Biryaşamdeğil... Bir roman... Bîrromandeğil... Birtarih... Cumhuriyette Dozier kurtarıldı İTALTAN POLtSÎMN PADOA KENTİNDE BtR APARTM4N DAtREStNE Y4PTIĞI BASKINDA, AMERİKALI GENERAL JAMES DOZtER'IN YAMNDAKt BEŞ KIZIL TTT.AY MİLITA\I DIRENME GÖSTERMEDEN TESLIM OLDU. Dıs Haberler Servisl 17 Aralık tonhınde Verona'dakl evınden Kızıl Tugaylar tarafın dan kacırılan NATO Guney Do ğu Avrupa Komutan Yardımcısı Amerıkalı General Jomes L. Dozier, 42 gun sonra dun İtal yan polısının Padua kent nde gerçekleştırdığı bır operasyon sonunda sağ olarak kurtarıldı. Haben veren Italyan ANSA Aiansı General Dozıer'ın yanmda bulunan beş Kızıl Tugay (Arkası Sa 11, Sü. 7 de) Mataracı davası Abuzer Uğurlu 5 milyon kefaletle tahliye edildi ANKAR.\, (Cumhuriyet Bürosu) Gumruk ve Tekel esid Eakanlanndan Tuncay Mataracı'mn Yuce Divan'daki dünku yargılamalan sırasında malıkeme ara karannı açıkladı, sanıklardan Abuzer Uğurlu'nun tahlıyesıne karar verdı. Dunkü duruşmada ılk olaralı sanıklardan Halıl Ibrahım Demır ıle sanıklardan Rızespor Kulubü eskı Başkanı Nuri Ak bulnt'un dılekçelerl okundtı. Demır, cLüekçesınde Tuncay ve Koksal Mataracı'nın santnması mn yalana dayalı ıddıalar oldu (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) Aı>ız Tadıyla ?!!7^?PTO^^!î??^^^^^^y^^^^x^^R^^^x^H^ ***jU's*Xr*~ •'•• /c sayfalarda Alı Sırmen ve Dunyada Bugun Kapatılan okulun orneklen Eskı UE ESYO'lular sergısı (3. Sayfada) Kızıl Tugaylar'ın Anatomisi 12. Sayfada Atilla Dorsay ve sı nema dunyasından Renkli TV uretımı (4. Soyfada) (5. Sayfada) Atilo DORSAY Özellikli, farklı bîr yemeği nerede, kaça, nasıl yiyebileceğinizi anlatıyor Yann ve olaytarm ardmdaki Hükümet Işi Degil... Dışışleri Bakanı îlter Türkmen'ın Danışma Meclısı'nde Yunanıstaria dönuh uyansından hemen sonra, Başbakan Bulend Ulusu da Hürriyet gazetesine eşanlamda bir demeç verdi. Türk men, Ege'de Atina'nın oldu bıtti hazırhğına değınerek bu konuda bır hesap hatasınm komşumuzu düf kvnkhğına uğratacağım $öylemışti. Başbakan Ulusu da Yunanistaridan geleceh bir oldu bitîinin savaş gerehçesı sayılacağmı, dolaylı bır dılle açıklamıştır. Saym Başbakanın dıle getirdığı gerçek. zaten çote önceden Türk Hükumetlerinın resmi poUtikası olarak benimsenmiş ve Yunanistarii yansıtılmıştır. Son günlerde Ege sorunu nun yeniden sıcaklaşması, Papandreu'nun birbirini bü TÜMOSAN'ın Aksaray motor fabrikası Mercedes e kiralanıyor D4VOS/ANKARA (ANKA) Kısa adı TUMOSAN olan Turk Motor Sanayii tarafından yapımı gerçekleştınlen Aksaray Mo tor Fabrıkası'nın bır vabaneı (Arka*ı Sa. 11, Sü. 6 da) Haluk Şahının ABD mektubu Muşerref Hekımog lu ve AnkaraAnka (7. Sayfada) (6. Sayfada) Adana Dev Yol vn Dıyarbakır KUK ıddıanamelerı YOK. Oğretım Uyelıgıne Yukselnlme ve Atanma Yönetmelıgı y aymlanaı (12. soyfada) (9. Sayfada) (8. Sayfado) •trk* (Arkosı So. 11, Sü. 6 da) Memurlann Mart Maaşlan 8. Sayfada K/Her CümartesL umhuriyette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog