Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Bıhmsel bır Komısyona hazırlattırıian TESTLI SINIF ANSIKLOPEDILERI (2 3 4. 5.) Talım Terbıye Kurulu nun 8 11982 gun 130 ve 21 1 1982 gun 430 sa/ılı kararları ıle KAYNAK KİTAP olaak kabuı edılmıştır YENI 8UYUK DAGITIM KOLL ŞTI. 27 10 20 20 8212 Oğrenciler, Veliler *• Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20648 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 28 Ocak 1982 Perşembe • RAPORTOR STEINER: TürkiYe'de eleşt rıiecek pek cok şey vardır Ancak b,z bu ülkede demokra3inın yenıden kurulmas n ı ıstıyoruz. Turkıye'yı bır an once Konseyden cıkarmak ko!a/ dır Ama bunu yapmak omaca hızmet eder r r ı ' • ALMAN BARDENS: Konseyde uye Türk parlamenterlerr uyeiıkler ne son verdık A/nı stratepk hatayı bır daha ışleme/e lım Turkıye nın uyelıâm sona erdırmeyelm • İNGİLİZ BENNET Polonya'da Jaruzelsk/ demokrası/e donmekten bohsetmı/or. TL.rkıye'de Evren demokrosıye donuleceğını serbest secım /apılacağını belırtıyor • NORVEÇLİ AASEN: A'ınan bazı kararlar ve yürurluge konan bazı kcnunlar endışe konusudur Eğer ıkıncı sınıf bır de mokrası kurulmok stenıyorsa Turkıye buna lcyık değıldır • İSVECLİ SHONEL: Takvımden memnunluk duyduk Ama başka şeyler de yapılmıstır. Partıler kapatılmıs. f kır ve tartış rr.a hurrıyetı hâlâ sağlanamamıştır Bekle gor po'ıtıkasını artın bırakmomız lazımdır • FRANSIZ MASSAT: Işkencenın herhangı b'r ceşıdımn adını bıle 'sıtmek ıstemem Parlamenter Meclısı hıç vakıt gecırmeden Turkıye'y cıkartma karan almalıdır. da sosyalıst grubun başkanı olan ve pohökaya sendıkacıhk »an gelıp Işçı Parhsı hukumet l«nnde peşıtlı bakanlıklarda da bulunmuş olan l'rwin, Tur kıye'ye gelen heyetm de başka nıydı. Konuşmasına Siyasal Komıs vonda basgosteren fıkır ajnlık lannı belırterek başladı rapor tor Steiner'ın, hazırladığı tasannın bazı dnerılerle degiştırıl miş bulunması karşısmda, raportörlük eorevinı jerme getır mekte giıçluk çektığini belır^ti ğmı. bu nedenle bu gore\n vurutmenın bır olcude ksndısme de duştüğünü sovledı Sonra sövîe devam ettı Komisvon raponı. üyelerımirin değişik RÖrüslerinin c lanması sırasında bu sekilde ortava çıknushr. Rapor firerinde daha baska değişlklik önerpeleri gelmistir. Biz daha sonra gelen bu önergeleri de buraria vapılan çörüşmelerln ışığın da vann sabah veniden gözden geçirecek ve bir sonuca ba&lavacağız. Raportor Steiner de. Komisyonun, kendi raponında vaprığı değışiklıkleri bıraz fazla bul duğunu belirterek ozetle şunİan söyledr Türkivp'de rlestirilccek olan pek çok şev vardır. Ve bu ülkedeki şimdikl dnrumun Avrupa Konsevi statüsü hükümleriyle bağdastın1ma<!i gerçek(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) YfllNIARI . j bjt >rn Ktmva BeikîasJstanbu! ffl 72 0060 72 01 Çahşma Bakanı Cumhuriyefe açıkladı Sözlesmesi 1982de bıtenler de yüzde 10 artı 3 bin avans alacak Işık KANSU ANKARA Çalışma Bakanı Prnf Turhan Esener. 19R2 vılı lçmde toplu sozlesmelen bıten ler« de. 1981 vıhnda foplu sozlesmelen bıtenlere fidenen vüz de 10 artı 3 bın lırahk avansm uvgulanması gerektigıni sövledı 1983 vılında biten toplu «ozlesmeler ıçm Bakanlar Kurulu'nca avn bir avans kararname«ı çalKmas'nın henilz bıılun mad'Şı bildirilivor. Çalışma Bakanı Prof. Esen•r Cumhunvet'e vaptıSı açıklamfida, 1981 vılında toplu <f 7 ç> lesmelerı tamamJanan ıvi'erp yuzde 10 artı 3 hın lira'ik » (Arkası Sa 11, Su. 7 de) Avrupa Konseyi'nde Türkiye oylaması bugün Altan ÖYMEN bildirivor STRASBOUIG Avrupa Konsevı Parlamenterler Meclısı Genel Kurulu. dıin BŞleden son ra 15'den ıtıbaren Turfrve üzermdeki eorüsmelenne basladı Siyasal Komısvon'da son seklini alan karar tavsıve karan. direktıf ta«an!an üzerinde konusmak ıçin söz. alan oarlamen terlerin savısı 40'a vakla^ıvor. Avnra. eörü'me'orin «ormnda karar tasimınrta def^klik vamlmasmı öng^ren 12 önerse ova konulaca}:. Bu riner<»eier<n 12'sf de. ba«!ta tnplız ^Tuhafazikftr millpfvpkn Sır Freripnr Bennett olmak üzere tngılı? Muhafazakârlan tarafından venlmi«ti Ve tasanda vanılan son defısikliklerın kaldınlması. Steıner'm ha7irladıpı ilk metne donti'mesinı amachvordu Bu durumda Türkive ı]e ıll?i'' ovlans b ı i T " vaınlac^k Görit'meler ba^lavınca durumun sovle olduğu bir kere daha eonlldıi Tasan. iki zıt van^an elestl rilivordu: Aralannda tngıliz mu haiazakârlanrun bulunduğu bir Meenurkırın Mart Maaşları Memurlar 1 Martta yeni gösterge ve katsayıya göre nekadar net aylık alacak YılmazŞİPAL'ın hazırladığı tablolar Cumhuriyette Avrupa Parlamentosu heyeti gitti İMF, ocak ayındaki kredıyi erteledi ' ANKARA (Cummırivet Bürosu> Uluslararası Para Fonu (IMFi ıle Turkıye arasında 1980 hazıran ayında tmzalanan uç villık anlaşma gereğınce ıçırde bulunduğumuz ocak ayının sonunda verılmesı beklenen 120 mılyon dolarlık kredj İMP tarafmdan ertelendı Cç yıllık anlaşma gereğınce ÎMF Turkıye'ye bır yılm belırîı zamanlannda. vaklaşık uç myda bır bellı mıktarda kredı venyor. Her bır kredı dılımı yaklaşık 100 mılyon özel çek me nakkı (yakJaşık 120 mılyon dolan edıyor. Anlaşma uyarın (Arkası Sa. 11, Su. 4 de) prup. tasannın hükümlerinı faz la katı buluyor ve bunların yu muşatılmasını ıstıyordu. Aralarında Yunanlılaruı. komunıstlenn tspanyollarla Porte kızliler'ın ve, tek tek bazı, par lamenterlenn bulundufcu bır başka grup da tasarıyı yetersız buluyor, Turkıye'nm Konseyden artık tamamen çıkarılmasım ıs tıyordu Ilk sozü Sıvasal Komısyon Başkanı Ingıüz Isçi Partili Tom Crwin aldı Aynı zaman 27 Mayıs ın unutulmaz kisiliği "Demokrasiye geçiş takvimi uygulandıkça yardım sürecek. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Parlamentosu Sıyasi Komısyon raporto r u Uwe Von Hassel ın cDemokrasiye geciş takvimi uygulandığı surece Turkiye'ys yardmın devam edeceğl kanısında olduğu» oğrenıldı Von Hossel Ankara'dakı temaslannı surdururken bir eskı partının eskı yonetıcısı ı'e de gorüştu Bu goruşmeds da mokrasıye gecıs takvimi oyrın tılı olarak ele alındı Türkıye'ye verılen yardımlann kesılme mesının karşılıklı olara* vurgjiondığı goruçmede sozkonjsu kışı Hassel e «Yardım ke sılerek Turkiye'ye yardım edılemez Ekonomik yardımı kesmek Turkiye ıle lliskilerl kesmeye goturur» ded1 Von Hcssel de ekonomik yardımla dsmokrasıye donuş takvımı arasında b r bagiantı kurarak «iki olay bırbirıyle yakından ılısklli» dedt. Von Hassel'ın ülke yonetıcl leri Ile yaptığı goruşmeds konu daha ovrıntılı olarak els alındı ve Von Hassel demokrasiye geciş takvimi uygulandığı sürece okonomık yardımda bır kesınti olmayacağı yolundaki ınancmı acıklodı. Von Hassel «Takvim uygulandıkça benlm, ekonomik yardımın sur mesl yolundaki desteğim devam edecekı dedı. Von Hossel bu arada. tTokvlmln uygu lanmaması İcin hic bir neden (Arko» Sa. 11, Sü. 4 de) Ecevit'in 1 subatta şartlı salınması bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Feshedılen CHP'nın eskı Genel Başkanı Bulent Ecevıt, uc aylık hapıs cezosın n ıkı ayını 1 şubat pazortesı gu nu bıtırerek cezaevınden cıkacak Pazartes! sabahı, Ankara Infoz Sovcılığının bir yazı Ile durumu, hükmu veren Sıkıyönetım Komutanlığı d » Numorolı Asken Mahkemesıne b:ldlreceğl. «Şortlı solıverme» huk(Arkosı Sa. 11, Sü. 8 de) BORSAŞ YÖNETIM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI ANKARA, (THA) Borsaş bankerlık kuruluşu Yonetım Kurulu Başkanı Sezer Oîkay. malı DOIIS tarofından öncek akşam gozaltına alındı Malı polıs vetkılılennden alınan bılqtve qore Se7er Ozkav'ın korşıMksız cek verdığınl ılerı suren ıkı a'aeoklı polıSe bosvurdu Polıs sıkâvet uze rın« Sezer Özkav'ı vakaladı Sezer Özkav'ın so'usturnanın tomamlonmas'ndon sonro odlıveve sevkedılme«;ı beklenıvor Bir asker... Birsubay... Bir insan... Bir devrimci... Bir gözüpek... Bir yurttaş... Yarım yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin ilginç bir tarihçesi E.Korgeneral Cemal AAadanoğlu nun amlarım Cumhuriyet te birtarihsel roman gibi izleyeceksiniz Haig, Gromiko ile görüşmeyi "kasvetlL olarak niteledi Dıs Haberler Servısi Cenevre'de onceki gun Sovyet meslektaşı Andreı Gromiko ıle yaklaşık 8 saatlık bır goruşme yapan ABD Oışışlerı Bakanı Alexander Haıg, goruşme hakkında Federol Alman Dışışlerı Bakanı Hans Dıetrıch Genscher'e telefonla bılgı verdı. iki aşamalı olarak BM'deki ABD mısyonunda yapılan goruşmelerden sonra Haıg. bır basın toplantısı duzenleyerek, gorüşmelerın Polonya bunalımının yarattığı elverişsız bır ortamda gectığ nı, buna karşın Doğu • Batı ılışkılerı acısından yararlı olduğunu söyie DİSK davası • TASS, taraflann tu tumlannda aşılması olanaksız görüş ayrılıklan bulunduğunu bildirdi. Avukatlar durusmaya yine girmedi İstanbul Haber Servısı Sanıklarm 52'smın de ıdamı ıstenen DİSK davasına dun devam edildi Davanın 9 günunç(e de savunma avuka'larından hıcbırı durusmaya kat'lmodı Askeri Savcı Sülevman Takkecı bir önceki ofurumda kalınan 451 sayfadan baslovarnk iddıanomeyl okumasmı sürdurdü 525 sayfaya gelındıâmde vaktın aecmesl (Arkası Sa. 11, Su. 8 de) ledı Görüşmeyi tGenls kapsamlıı ve «Kasvetli» olarak nıteleyen Haıg, ABD İcin end'şe kaynağı olan Polonya konusundakı görüşlerıni acıkca anlatma fırsatı doğduğunu 1 soyled . Halg, basın toplantısmda ayrıca, Gromıko'nun ısteklı göruşmemesıne korşılık Polonya konusunun da ele alındığını bıldırdı. ABD Dışışlerı Bakont, Avrupa'nın nökleer 8llahkjrdarı anndınlması ko nusu Ile ceşltl! uluslararası sorunlar urerinde de durduklarını kaydettl. Halg. Polonya konusundo derln görüş ayrılıkları bulunmasına karşılık, ABD ve Sovyet temsilcilerl arosında 30 kasımda yıne Cenevre'de boşlayon Av rupa'da orta menzıllı nükleer fuzelerın sınırlandırılması göruşmelerlnm devam edeceğınl acıkla'ı. ABD Dışışlerı Bakanı aynca, Reagan ıle Breınev arasında bir zırve toplantısı yapılması konusunun Cenevre goruşmelerinde e'e alınmadığı (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) TRf Dünya Kupasının yayını icin Basbakaniığa ba«vurdu ANK\RV (Uımhurhet Burostı) Türkıve Radvn ve Televızvon Kurumu (TRT) Genel Müd'jrlugu'nun Dıınva Kıroası maçlarımn televızvonda vayınlanabilmesı ıçın çereklı ıznın ve rılmesı amacıvla Bosbakanlıia bas'uruda bulundueu oçremldı Edimlen bıleı'ere gore. 13 ha zıran 1PR2 îanhınde Isnanva'da baslayacak olan 24 ulusal takı mm Katılaeaeı Dunva Kıroası maçianm naklen ve banf'an V H rınlsmak ısteven TRT Başbakanlıga ">a>;vurarnk tele^ız vm ıçın konan 2(1 0(1 21? 00 ssatlen araMndakı vavın snre sınin uzanlmasını ıs'edı Bas vunıda ılk maçların saat 18 l.v de basîavacası. bu durumda te levızvonun ikı saat once vayına başIarpEsı şerPktiŞi belırtılerek (Arkası Sa 11, Su. 6 da) Cumhuriyet te J Akıncılar davasında 2 sanık tahliye edildi Haber Merkezi Ankara SıKiyonetım Komutanlıgı (1) Numaralı Asken Mahkeraesı'nde dun yapılan 79 sanıkh Akıncı1ar davasında, savunma aiukat ian tutuklu bulunan 15 sanı*ın salıverılmesıni istedıler An rak mahkeme Hüsevin 4dak ile Metin Arslan adlı sanıklarm sa lıverılme ısteminı kabul ettı • Feshedılen CHP Ordu ve eskı milletvekıllerı Ertuprul Giı nav ve Tenıe! Ateş'ın vargılanmalarına bugün Ankara Sıkıyd netim Komutanlığı (3) Numara DÎSK ÎDDİANAMESÎ (9. Sayfada) r Atila DORSAY .~rrr.y//.*.:v£': sayfalarda • Kitaplar. yeni yayınlar. Şahın Aîpay, Doğan Hızlan. (5. Sayfada) Eski parlamenterler Günay ve Ateş, bugün yargılanıyorlar ı Eskisehir'de bir sanık 25 yıl ağır hai; se mahkum edildi. Iı Asken Mahkemesı'nde başla nıyor. Gunav ve Ateş'ın, «Yasa dı sı btr örpötfi methetnıek, bu örçütün işlediğl fifllerin icra olafiarın ardındaki Kıyamet Lsaretleri Dünyamızm üstüne kimi zaman savaş bulutlannın golgesı vurur Batı Doğu hşkılprinı gergınleştiren olaylan herkes kaygıyla izler «Buyuk kıyamet:'n kopması. nukleer savaşm oatlaması demektir. Ke var ki bu savaşın düğ melerine basmak yetkisı Vaşmgton de Moskova'dadır Çatışmanm kuçük ülkelere taşıyacağı tehlikeleri hesaolamak olanakları da bu iki kutbun ehndedı* Nukleer sılah sayılanna, ko numlanna ve nükleer strateıiye ılışkın butun bügıle> Vaşmgton ve Moskova'nın tekeüerinde bulunmaktadır Cenevre'de bır araya gelen Haıg ile Cromiko'nun kapah kapılar ardında neler konuştuklarım kımse bilemez Dunyamızın vazgısı üstunde ne yazıh kı gızh ıhşkile••* (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) srnı kolaylaştırmafc. halkı kanuna Itaatsizllfe tahrik ve teşvik etmek. vas* dışı örjrütiin faallyetlerinin etkinliğini srtırmak» suçunu Tsledıklerı savıyla 5'er yıl ağır tıapıs cezasına mahkum edilmeleri ıstenıyor îddıanamede Günay ve Mes'ın Dev Yol adlı yasa lışı örsütun Merkez Komıtesı •jyesı kışılerle ılişkı halınde olduklan ileri suruluvor. • MHP ve Ullrucıi kuruluşiar davasından daha once tefr ık edilen İstanbul sanıklannı vargılayan Asken Mahkeme \skeri Savcının bu davanm vemden MHP ana davası ıle bırlestınlmesi ve mahkemenin etkısizlik karan almasmı Istemıni bugün karara bağlayacak Bafra sanıklan ıçın ıse, vann ıtarara vanlacak. • Sahte lîimlık taşımak, yalan beyanlarda bulunarak kamuojrunu vanıltmak ve devam eden MHP davasımn seynnı ^9fiştiTTnek suçlanndan hakkında dava açılan Hıcabı Koçnğıt'ın vargılanmasma vann Vnkara 1 Numarah Sıkıyoneım Mahkemesi'nde başlanacak. • TtKP Genel Başkanı Doğu Perinofk ve 23 arkadası (Arkası Sa. 11, Su. 5 de) Vapur ücretlerine yapılan zamlar 1 subatta yürürlüğe giriyor İstanbul Haber Servisl Denızyollarımn sehır hatlan vapur ücretlerı ıle TCDD jolcu taşıma ücretlerine yapılan zamlar 1 şubattan ıtıbaren vünırlüğe girıyor. Verılen bügıye gore Kadıkoy Karakby'e 5. Adalar Yalova'ya 10, Kopru Yalova ücretlerine de 30 lıra zam yapıldı. Karakoy Kadıkoy hattmda 15 lıra olan ücret pazanesınden itıba ren 20 liraya çıkarıhrken, daha once 400 lıra olan subay (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) • Şukran Ketenci: Işçınin Evremnden (S. Sayfada) • Tuten'ın Cumhurı yet'e demecı Toplu konut tahvıllerı çı ka,nlacak (7. Sayfada) Yeni filmler, Türk ve dunya sinemasından son haberler Yarın ve • Adana Dev Yol iddianamesi (9 Sayfodo) *umhuriyet'tc 0 Ulusu Basmda yer alan şıkâyetler dık katle tzlensın • Adana Barosu 1961 Anayasasmın teme\ \apısı hoTunmah (12. Sayfodo) i m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog