Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇaŞdaş Yayınlan ŞAİRLER DÖVÜŞÜR ÎVIEHMED KEMALin HışKi'erı an<lon sc/leş lerı.. Bunca yihn btnkrmın sıcak bır ılgıvle okuyocaksınız. Ederi: 22» Lira ISTEME ADRFSI CAGDAŞ YAYINLARI Turkocağı Caö 39 • 41 Cağaioğ'b • ISfANBüL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20647 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 27 Ocak 1982 Çarşamba ÇAĞDAŞ YAYTNLARI NADİR NADlnin Yayınlanmız arasında Dugune degın çıkmış vapıtlan: Uyarüar (3 basn . 25iı.Perde 4ralifhndan < bası) 3 ...... 150.îlri ^orjet Rssa tki Polonya (4 Dasıi 81).Olur SeT Dpğil 12 bas.) .. 150.Sokakta (iurültü \ar (7 nası tükendl). Çaçdaş iaMP'jn rı:. *<ıosgı Cad. 3941. Cağaloglu ISTANBUL. Rapor, yarın Genel KuruVda oylanacak Steiner raporunda bazı değisiklikler yapıldı de de Türk hükümetinden, T J luslararası Kızılhaç Orgütu'nun Turkiye'deki uygulamalarla 1 1 gılı ıddıalar hakkında bir tetkiK yaprnası olanağının saglannıa. STRASBOLRG Avrupa suıı istıyordu. Konseyı'nın Turkiye'ye gelen Aynca Portekizli Sosyal Dehtyeünrien Steiner ve Bardens mokrat bayan Rosett» ile gene tara'ından hazırlanan ve SteiLidbom tarafından ayn ayrı vener tarafmdan Komısyona sunlıp kabul edılen başka önenler nu.an tasanlar Komisyon'un de, metindekı bazı goruşler daöncekı gecekı toplantısında geç ha katı bir uslupla ıfade edıldı. vakıtlere kadar, dunku toplanAltan ÖYMEN vazıvor Komisyon bunları kabul ebsında da ıkı saat süreyîe goderken, bayan Rosetta"nın Vuruşüldukten sonra son şeklinl nanlılar tarafından da destekaldı. Varm Genel Kurula sunu STRASBOLRG Avrupa Konseyi Genel Kunılu'nda Türkıye lenen, Türkıye'run üyelığinın as lacak. konusunun gbruşulmesme bir gün kala, durum şu: Su noktada kıya alınmasıyla ve Avrupa İsBu goruşmeler sonunda tasaherkes göruş birhğt halinde: kan Fonu'ndan kullandığı 300 rıya yeni eklenen maddelerle, Türkiyc've Anayasa haıırlanıncava kadar *üre Terilsln.. mılyon dolarlık yardımın kesıimetın eskısine oranla çok daîşin. Konsey toplantılannı devamlı olarak izleyen yabancı gazemesıyle ılgilı baska onerılennı, ha uzadı Ve bazı maddelenn teciter içm surpriz tarafı su Bu defa Iskandinavlar da avnı tutubuyuk çogtınlukla reddettı. numaralan değıştı. (Arkas' So. 11, Su. 7 de) Eklenen maddelerden, îsveçKornisyon tasarılan yarın 11 Lıdbom tarafından verılıp, Sıyasal Komısyonda bir kere üye ulkelerın Turkıve'dekı baaaha gozden geçırılaıkten son a u\gulamalan Insan Hakları cü maddesine förr. sözleşme ra, oğleden sonra Genel Kurul I»n ihlalleri ve lşkencelerle ilKomısyonu'na goturmelerı olahükümlerine uvmamaları dolada goruşulecek. Rapor ve tasapili iddialann np dereccye kanagr>ı hatırlatan ıkı maddenin >ısıyla Avrupa Insan Haklan nlar üzerinde dün akşama kadar doğru olduğunun anlasılson ^?kiı şöyle oldır Komisyonıına başvurabilecekdar soz alanlarm sa^sı 36'yı ması amaciyla. Turkiye'ye karv\DDE İT : Avrupa Konse^leri hususunda. dikkatlerini çebuldu. Gorüşmeler konuşmacı sı uygulanması çerektiçi yolunne ü\e ülkeler hükümetlerinin. ker. çokluğundan bugün tamamlanadaki çörüşünü belirtir. Insan Hakları sözleşmesine tamazsa, bır gun sonraya erteMADDE 18: Sözlesmenln 24'ün Bunun dışmda. birı Isvıçrelı raf olan her hanjji bir hükümet lenecek ve oylama öburgun yacü maddesinde öngörülen proRichard Müller'in önerisi uzehakkında bu sözleşmenin 24'ün sedürün. Türkive'de tnsan Hak rıne tasanya eklenen bir mad pılacak. Tasannın son değışıklıklerınde rolleri olan uç parlamenter, Isveçli Lidbom. Portekıziı bayan Rosetta ve onlann önerılennı destekleyen Fransız Baumel. dün bir basın toplantısı • AVRUPA PARLAMENTOSU tur. Hazırlanmakta olan Anaya yaparak, goruşlerını açıkladılar. HEYETİ, OZTRAK, DENİZsa'da temel haklar, ışci hakRosetta, kendisinm aslmda CİER, IRMAK VE BAYULlarının yer alacağını beklryoTurkıye'nin üyelığinın son buiKEN'İ ZİYARET EDEREK ruz.» masından yana oldug^ınu, aksı BİR SÜRE GORUŞTU... Gorusneden sonra Türk halde, başka ulkeierde ve bzel Iş Genel Başkanı ibrahim De lıkla Ispanya'y.a Portekız'de ANKARA. (Cumhuriyrt Buropızcıer 1e bılgı venrken Turkiye orneğmın geçerli olducTürfc Iş işçi haklarmın sağ"inu gorup buna ozenen guç •u) Avrupa Parlamentosu ler ortaya çıkabıleceğıni soylevunucusu ve yasalara saygılı Ankaro'dakı temaslarını sürdü dı. Ancak kendısının, Turkıye'olduğu icin açıklır» dedı rüyor. Komısyon raportorü nın üyelikten çıkanlması öneVon Hassel dun saat 17'de Denızcıer ,şcl hoklar'nın ae rısınin Komısyo'nda reddedıldiDevlet Başkanı Kenon Evren r y e goturülmeyeceğının Devlet (Arkosı Sa. 11, Sü. 6 da) torafından kabul edlidl. HeBokanı Evren tarafından belır yet daha 6nc# sırayla Devlet tılerek güvenceye alındığmı Bakanı İlhan öztrak, Türkİş kavdetti ve cblzim tek güvenGenel Başkanı ibrahim Denız cemiz onun askerce verdiğl cıer Danışma Meclısi BaşkaANKARA. (Cumhurlyet sözdür* şeklinde konuştu Denı Sodi Irmak ve Mıllı SavunBürosu) Avrupa Parla nizcier şöyle dedi: ma Bokanı Holuk Bayülken |le mentosu Siyasi Komisyon fAvrupclı konuğumuza kenOörüştu, Federal Alman BuRaportorü Uwe Von Hassel dımlzi Devlet Başkanımızın ver yukelcılığı'nde verılen bır brı 21 nisan 1913'de eski Alman dığj güvence altında gördüğufınge katıldı. Doğu Afrikası Tanzania'da müzü. Türkiye'nm meseleleri(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) nln kendi meselesl olduğunu, Grup dunkü temaslarına Dev Türkive'nın başka ülkelere ben !et Bakanı ilhan öztrak'ı zızemedığını, sorunları Turk hal yoretie başladı. Daha sonra kının cozeceğml söyledık, AvTurkls Genel Merkezıne gırupa'sız Türkiye, Türkıye'sız den heyet, Genel Boşkan İber'den kesın ve ayrıntılı bılgl rahırn Denizcier ve Turkİs yet aldığmı belırterek, şöyle dedı. Avrupo olmayacağmı da bılkılılerıyle göruştu Goruşme«Türkiye'dekı gelişmeler, dtrdık.» 1 Denîzcıer, müdahaielerln de n sonra gazetecılere bılg sendikocılarin hoklorı ve duru veren Hassel. Turkıye'dekı ge sürmesl halinde yoneticılerın mu konusunda ve gelecegi kolışmeler konusunda Dentzcınusunda görüş ovrılığımız yok (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) Mcmurksrırı Mart Mcıaşları Yeni gösterge ve kat sayıyagöre brüt ve net memur aylıkiarı \) Türkiye ABD Savunma İşbirliği heyetleri toplandı Altan OYMEN bildirivor Konsey'de bu kez hava degisik Loerenzo: Bir güıı keııdhıize veterli olacaksını z ANKARA. (Cumhurivet su) Turkiye • ABD Savunma Sanayi İşbirliği Vuratme Grubu heyetı dun Ankara'da temas larına basladı. Hevet Başkanı, ABD Savunma Bakan Yardımcıs! Micheal Loerenzo, «Bir pun kendl kcndinize veterli olaraCinıza ilişkin hu toplantıdan iyi sonuç alaca™mur inancmda ;ım» dedı. yürütme Grubunun temaslan dün sabah saat 10 OO'da başladı. Loerenzo baçkanlığmdaki heyet, Mılli Savunma BakanlıE ında verılen bınfıngı ızledıkten sonra saat 14.30'da Geneikurmay 2. Başkanı Orgeneral Necdet Oztorun'u daha sonra da :\!SB Musteşan Orgeneral Celal Bulutlar'ı zıyaret etı Heyet dahd sonra. Bakan Bayuiken tarafından kabul edıldı Bayulken, zivaretle ılgılı olarak sunlan sovledı «Sa^n Loerenzo başkanlı;ında bu zivarrti ^apın ABD iıeveii Türk • VBD sa\ıınma iv birlici ile ilırili olarak kurdıuiu Yürütme Grurtlarrnın nrrmal toııîantısı vcsüpsivlp e?!mi«tir. Bu. Yiınitme Gruplan'nııı X toplanlısıdir. r.nrti» molrr ıki ul ke arasındaki dnMluk if ittif.ık hağlarına u\!tun olarak pa^et sanıimi baslamıstır. Tabıi daha busün müzakelerin basın danz. çörÜTneler vann (busriin) bilerek ve bvı zi^aTtin sonunda iki taraf için de mem nuniyet \erici sonuclar elde edilmis olduçunu goreceğiz.» ABD heyetinın Başkanı Loerenzo ıse. «Burada buiıınmaktan çok memmmuz. KenHi savıınma endüstrinizi kurma ve hir (rün kendi kondinize yeterli olacaipnıza ilişkin böyle bir (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Yeni bir süre icin görüs birliği var... Yılmaz ŞIPAL hesapladı MGK, 8 yasada değişiklik yaptı Bina ve arsa vergileri yarı yarıya indirildi ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Mılli Guvenhk Konseyi. 8 yasada değısıi:l:k yapümasını oneren yasa tasanlarmı kabul etti Kabul edılen kanun larla. bina ve arsa vergilerın de indirim vapıldı. arazı ve köylerdekı meskenlerin vergı muafiyet sırurlan gen:şletıldı Emlak Alım Vergısi ıle Gayrimenkul Kıvmet Arnşı Vergisı t 1 a dm!arak harca dbnüşturuldü. MGK'nın kabul ettiğl kanun lardan 5'i bazı vergi kanıınlannda ve tahsıiatm hızlandınlmast hakkındaki kanunda değıeıklık yanıvor. Emlak Verfisindeld değışık,!ığ« göre, bina vergisirun ora• ARAZt \"E KOTLERDEKt VESKKVLERIV >a.VFIYPT SIMRL.\RI C.ENtSLh TtLDI • EMLAK U I M \ ERGISI ILE GAYRIMENKfL KIYMET \RTISI VERGISI KALDIRILARAK HARCA DÖNVŞTX.TltLDC • KAMIX.ASTIRMALARDA SON VERGÎ BEYANI OLÇU OLARAK ALINACAK .. nı bınde 6'dan binde 3e düşüriildıi. Bu oran meskenlerde binde 4'den binde 2'ye indırildı. Gemi inşa sanayımı teşvık ıçm tersane bınaları vergi dışı bırakildı. Koylerde mesken olarak kullanüan binalann deferlerınin ?oo b:n lıralık tasmı vergıden mustesna tutuidu. Es kıden bu mıkvar 300 bm lırayaı Arazılermın verjı değerı 5» b:n lıra>n asmayan tum mukel lefler 250 b:n l:ralık aıazı verfrısı ıstısr.asından yaraıiar.acak Kanun, arazı vergısının oranını bınde 3 olarak belırlıyor. Arsalar içinse bınde 3 o rarnnda vergi ödene"ek Bma ve arazi vergısı rnukelleflerm yazıh beyanı tı^erme tarh ve ^ahakkuk ettın'ecek Mukelleflere 1 hszıran 1982 ta rıhme kadar ek be>anname verme hakkı tanımvor. Bu tarıhe kadar beyanname veren(Arkası Sa. 11, Su. 4 de) Evren, Hassett kabul etti Kımdır Hassel, Taazaııia doğumlu Mataracı, Sorusturma Komisyonunu sucladı » BUYÜK BIR KOMPLO İLE KARŞILAŞTIĞINI SÖYLEYEN MATARACI'NIN SAVUNMA AVUKATI BERAAT İSTEDI ANKARA, (Cumhuriyel Bürosu) Yüce Divandakl dünkü sovunnosında Tuncay Motarac. buvuk bır komolo ıle karşı karşıya kaldığını belırterek, cAkla hayale gelmez suçlar isnat olunuyor. Cevrede uçan kuşun bile hesabı benden soruluyor* dedı. Avukatı da, Mataracı'nm bercatını ıstedı. Dunk u duruşmada ek savunmasını veren All Galip Kayıron zimmet olayıyla bır ıig.si bulunmadığını belırterek beractı nl istedı. Mataracfnın savunma avu katı Cenglz Rahlmoglu, muvekkılının 25 ayrı suçtan yargıiondığını, bunlann tümünün mesnetsız Iddialar olduğunu • Polonya Parlamenkaydetti, beraat ıstedı tosu Jaruzelskı'yı RahımoğİLj. sorusturma kodestekledığım açıkmısvonunda bır uyenin daladı. ho önce Mataracı'nın emrı al (3. Sayfada) tında Gümrük Bakanı iken ça sayfalarda KitaplarYayınlaı dünyas/nda son gelişme\e< Bu anılar biraskerin özyaşamı değil MIKHAIL SUSLOV 1921den beri KomOnist Portlsl uyesl idl. l.ştığını, şımdi bu kişinın yargıc yapıldığını öne sürdü. (Tuncay Matoracı karakter o(Arkosı Sa. 11. Sü. 4 de) • Suna Kili ve Adnan Çoker ıle konuşma • Tiyatrolarda neler var? (4. Soyfodo) • Murat Belge'nin 'ln sanlar ve Sanat* (5. Soyfada) • Demir çelık sanayiınde devlet korun ması ıstendı (6. Sayfado) • 7 asırhk tur. Akupunk(7. Sayfada) • Kendi ıstegiyle ancah 5 bın kışi emehh olabılecek (8. Sayfado) 9 Kadro Yasa Tasansı. (9. Sayfoda) # Dünya Futbol pasına dogru. Ku Bifimsel yayınian inceliyor, tanıtıyor »DoğonHIZLAN Sanat Edebiyat ürünlerini sunuyor Yarın ve Cumhuriyet Türkiyesinin tarihidir Kremlin'in 2 numaralı adamı, Mikhail Suslov öldü Dif Hobeıi«r ServfsJ Sov yetter Blrliğl Komuniet Partlsl Merkez Komltesl ve Poiit büro uyest, teorisyen Mikhail A. Suslov dün gecirdlğl Wr kalp krızi sonucunda 79 ya(Arfca*! Sa. 11, Sü. 1 de) Ankara'da yeni bir DevYol davasında 6 idam istendi • İSTANBUL'DA BÎR MUHTABI ÖLDÜREN ÜLKUCÜ 14 YILA MAHKVM OLDU. Haber MeTkezi Ankara Sıkıybnetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, Şentepe ydresinde 19791980 yıllan arasmda çeşitli yasadışı eylemlerde bul'induklan ve DevYol'a üye o'.duk lan savıyla 39 kişi hakkında dava açtı. Savcı Anayasal düzenl zorla degiştirmeye yöne1:1c eylemlerden ötürU Ruşen Sürabttloğlu. Ayfer Ansav, NeJat Nergls, tsmstl Ak, Ketnal Tn«eeç ve Fahretön Bfiyükkayaotla*nun idamıra, diğerler> nuı de 515 yü arasmda hapsini ;s+edi. # 20 sanıklı Partizan dunısması ile 11 sanıMı Kawa dunışmasma 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edildi. Parözan san3irlEnnd"jj Çetin Yüceoğlj, duruşmada ta nık olarak dinlenen polis Ali özkan'ın kendisine iskence yaptıgmı 6ne sürerek, suç duyarustında bulunulmasını iste(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) umhuriyettc dayların ardındaki Anayasa Sorunu Ulkemizd* bir anayata yapmah çoh holaydır. Avrupa Konseyi'n* üys bır demokratık devletin Ana yasasında hangi kurallar bulunur? Bu sorunun yonıtı çoktan verilmiştir. Türkiye'de cumhuriyet reıiminin temel ilkeleri de belirgin bulunduğuna göre. yeni bir anayasa yazmak zor olmasa gerek Ne var ki, Danışma Meclisı Anayasa Komisyonu Baş kanı Profesör Orhan Aldıkaçtı'nm basın topbantısından edinilen izlenimlere pfl Cumhuriyet Sanık Hasgül de tahliye edildi r» yeni anayasayı yapmanın kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Kuşkusuz zorluklar temel ilke ve kurallann saptanmasından doğmayacaktır. Çunfeü temel üke ve kurallar anayasaya kolayca yazıhrlar. Ancah bu üke ve kuralları işletmek için kanunlar da gerekmektedir. Söz gelimi anayasal hak durumuna girmiş bulunan sen dikacıhk bir kanunla düzenlenir. Bunun gibi ida•*• (Arkası Sa. 11, SO. 3 de) (10. Soyfada) • İstanbul'da 32 sol mılitan yalıalandı • Atılma durumunrta kı universıte ogıencılerı ıçm kendi okulları karar verecek. 9 Tarihi eserler gerektigınde kamulas tırılacak. • Denktaş Başkanhk sıstemı düsunulur hale getırüdı. (12. Sayfada) MHP DAVASI vam edlldl. Beşîep», ÜYD'ye alt olduğunu lddia ettiğl belgeleri MHP Genel Merkezi'ne klmın gotürduğunü bılmediğıni öne surdu. Da ha sonra sanık Beştepe'nin hazırlık ifades! okundu. Savunma avukatlarından Şerafettın Yıl maz, snnığa tNecati Gültekin derneklerlne yardım etti mı?... ve cgozü acıkken sorgu ya panlarla gözü kopalı Iken sorgu yapcn klşl(Arkosı Sa. 11, Su. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve ülkücü kuruluşlar dcvasıno dün sorgularla de vam edıldı. Scmklarrian Şahın Hasgul, 12 eylül gecesı MHP Genel merkezınde yakalandığı Idriiosmı kcbul etmeyerek, «Ben o gece saat 01.3002.00 sırolarında evde yiyecek olmadığı Içln pazara gltmlştimı dedı. Duruşmanın başlangıcmda sanıklardan Ülkü Yo!u Derneğl Ikın d başkanı Saffet Beştepe'nin sorgusuno de ADANA DEVYOL İDDİANAMESİ YARIN CUMHURİYET'TE i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog