Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Mfidern E&üm Fen Dersanesi Beaktaş, kanbd 6O720O6O72 Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20646 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 26 Ocak 1982 Salı Tasan Siyasi Komisyon tara fından bugiln yeniden görüşüiecek ve varm Genel Kurul'a sunulacak. Türkiye'yle ilgili görüs melere ayrılan o gün. üyeıer tasanvla ilgılı değışiklık onerilerini de verecekler Ta sarı, degistirilmeden Genel Ku rul tarafmdan kesin karar ha line eetirilirse. Türkive konu «uinun bundan sonra aynntılı bir şekllde eörüşülmesı. Kon =evin evlül avı sonundaki top ıanrılarında olacak. Tasan, Konseyin nısan ayındaki toplantılannda da Türkı ve konusunun scöriişülebılmesı olanağuıı ortadan kaldırmıyor btmu bir zorunluluk sav mıvor. Siyasal Komısyona raportör Steiner tarafmdan sunulan ılk metin şöyle idi: «Assamble. 1 Sivasal Komisyon ve Hukuk Komisvonunun, özellikle as samblenin bir deleçasronunun 114 ocak 1982 tarihleri arasında Türkive'ye vaptıkları enformasyon çezisinl çözör.ünde tutarak hazırladıkları raporlan inceledikten sonra. 2 Daha önce Türkhe konusu hakkınds almıs olriuSıı kararlan. özellikle 1 X vılı soHO nunda aldıih 904 numaralı tnvsiye karanyla 1981'de aldıçı "57 numaralı karan ve 392, 395. 39" ve 398 sayılı direktir kararlan nı hazırlatarak. 3 Türk Devlet Başkanının 31 aralık 1981 tarihinde yaptıçı, bir Anavasa taslağınm 1982 sonbaharında referanduma su nulaeajjını ve seçimlerin 198:: \ılında veya en geç 1984 ilkbaharında >apılacağını da belir ten açıklamalanm dikkate aln rak. 4 Türkiye'de çu andaU durumun Avrupa Konsevi sta tüsünün ilkelerlyle bağdaşm dığını. ancak Türkiye'nin A\ru pa Konsevivle bağlarırun de\an etmesini. Avrupa Konseyi"ne hı ülkede demokratik kurumlanı tekrar kurulmasını cözetme rr re\"ini \cnne eetirmesı olanat' nı rerdifini düsüııerek. 5 Dnstluk bağlanyla bajl; olduğu Türk halkının da genel olarak Avrupa'va ve özelliklr Avrııua Konsevi ideallerine bas hlığının. Türkive've vapılan CP zide bir kere daha tevit edildi çini vurınılavarak. 6 Insan haklan sözlesmp(Arkası 9. Sayfadn Poata Kutıuu J . 4 Istanbul Tvllfon: 75HM 76 87*» Firmanıı lçln hvnrlattığuuu öMl 19t3 takTimlnJ Avrupa KonseyVnde son durum Komisyon raporu: Türkiye'ye ekime dek süre tanınmalı Altan OYMEN bildiriyoı STRASBOIİRG Avrupa Konseyı Siyasal Komısyonu ile Hukuk İşlen Komisvonumm Genel Kurula sunmak iizere hazırladıgı karar tasansınd ı Türkive konusunun veniden eie almması için Türk yönetim'rîe finümüzdeki eviül snnuna (ek n başı) kadar süre tanınması on görüldü. Türkiye'ye gelen delegasvo nun hazırladıSı fip tasanvı ? v < rüşen komisyonlar Türkiye'nın üvelifine son vprıımesının do* nı olmavarsSı gnri!'=üne varrt' lar. Buna göre, Konsey organln rının Türkiye'deki geüşmeleri o nümüzdeki eylül sonuna kadaı devamlı olarak ızlemesi, bu ar. TASARININ METNİ SİYASAL KOMİSYONUN DÜN GECEKİ TARTIŞMALI TOPLANT1SINDA BÜYÜK ÖLCUDE DEĞİŞTİRİLDİ. ÇOK AZ BİR COĞUNLUKLA KABUL EDİLEN ÖNERİLER RAPORTÖR STEİNER'İN TEPKİSİNE YOL ACTI. KOMİSYON BUGÜN YENİDEN TOPLANACAK da özellikle Anayasa çalıçma'.a nnın nıtplı^nin ve insan hakla nvla ılgılı durumlann eözlem lenmesı öneörülüyor. \vrorja Konsevi dPİ*ffqswrı nun Türkıve'ye gelışınden once, Türkıve'nin üyeligi konusunda, olumsuz bir görüş ta şıyan İskandinavyalı Parlamen terlerin çoğu da. karar tasansınır. bu ilkesinı kabu! ?m Ancak, Steiner ve Bardens tarafından hazırlanan tasan metni Komisyon'un dün gecekı toplantısında, büyiık ölçüde degiştirüdi. Bir kısım cümleler değişti••Urken bazı ekler de yapıldı, 'Jadeler açısından ağırlaştınldı Bu an iar biraskerin özyaşamıdeğil Cumhuriyet Türkiyesinin tarihidir Anayasa, genel ilkeler belirlenince yazılacak ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ALDIKAÇTI. 52 NUMARALI BİLDİRİNN KALDIRILMAS1 KONUSUNUN İNCELENDİĞİNI BİLDİRDİ. ANKARA. (Cumhnriyet Bürosu) Anayasa Komisyonu Baş kanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, «Anayasa çerçevesı tesbıt edı lıp genel ılkelen belirlendikten sonra kaleme alınacaktır. Daha evvel başlanılması mürninin ola naz.» dedi Eaşkan Aldıkaçtı. Bizim anayasamınn kabu] edı leceği bana ıcöre kesindir. Çünlcii anavasanin kabııl edilme«i rtemek sivasi partiler kamınunun yapılması re secime (ridilmesi demektir. Seçmen biran evvel normal düzene jeçilmesî için AnayasaVa oy verecektir» bıçıminde konuştu. Prof. Aldıkaçtı. dün düzenlediSi basın toplantısmda Anayasa Komisyonunun ıkı numaralı çaitşma raporanu açıkladı. 23 ara lık 1981 22 ocak 1982 tarihleri •rasındaki calı$malar nr'i«;.ın i a bilgi verdi. Aldıkaçtı. komısyonun çalışmalan sırasında Danışma Mecl'si üyelerlnin belirlendigini. ılsili kunıluşlardan sörüş almr masına de\ am edildiginı. ankef ııv?ulaması için Istanbul Üniversitesi tktisat Fakültesi ve Devlet îstatistik Enstitüsü i!e calışmalsr yapıldjgını söyledi Aldıkaçtı, daha sonra basın mensuplannm sorjlannı vanıt ladı. Aldıkactı'va v(V"»ıtjien S O ru lar ve yanıtlan şöyle: SORU: Komisvonnnuza mektupla fBrüs blldirenler arasında esM politikacılar var mı? TANIT: Hayır, eski oolıtika cılar vok. Cok sayıda pnek!: öîretmen ve subay var. önemli olan bu. (Arkas»: So. 11, Sü. 2 de) Avrupa Parlamentosu heyeti bugün de Evren'le görüsecek • HEYET DUN BAŞBAKAN ULUSU, DIŞİŞLERİ BAKANl TURKMEN. ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI AL DIKAÇTI İLE GÖRUŞTÜ Cumhuriyet te Polonya'da sıkıyönetim subat so nunda kalkıyor VARŞOVA ( a a . B B C ) Po lonya'da parlamento Asken Konsey'ın ışbaşına gelmesinden sonra ilk toplantısıru dün yaparken, Eaşbakan Jaruzelski, sıtayönetiırun en geç şubat sonuna kadar kaldırılabilecegini söyledi. Varşova radyosuna göre par lamer.toda bir konu^ma yapan Jaruzelski: «Sıkıyönetimin kal dırümasının kanunsuz davranışlar olmamasına bağlı olduğunu» bildirdi. «Şimdi en önem U sorun, demokrasiyi geri getirmek ve gerginliklcre bir son venneklir» dedı. Başbakan, an cak bazı sanayi kesıminde sıkıyönetim kısatlamalannın bir POLONYA PARL.4MEVTOSU, ASKERt YÖNETIMlN IŞBAŞINA GELMEStN'DEN BU YANA tLK TOPLANTISINI DÜN YAPTI. süre daha yurürlükte kalacağını behrtti. BBC muhabirleri bundan kömür maderüeri ile ekonominin temelini oluşturan sanayi alanlannın askeri yonetimin denetimi altında kalacağuıın anlaşıldığını belir tıyorîar. 13 aralıkta sıkıyönetim ilanmdan bu yana gözaltına alınanlardan 1760'ırun serbest bırakıldığıru, halen 4549 kişinin gözaltında bulunduğunu açifciayan Jaruzelski, «Olağanüstü halin kaldırılması ber şeyin daha önceki duruma dönüleceği anlamına alınılmamahdır» dıye konuştu, Polonya Başbakanı ayrıca, kimsenin göruşlerinden otürü cezalandınlmadığuu, gbzaltının koruyucu bir önlem olduğunu belirtti. Sosyaüzm muhaliflerinin ülke dışına çıkarıl masuıırı söz konusu olmadığını kaydeden Jaruzelski: «Ancak bu kisiler yabancı ülkelere yerleşmek isterlerse kimse nin onları durduntıayacağını» söyledi. (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Vehbi BELGiL Bugunve 5. Sayfada IhtUaflı eınlak vergisini yüzde 30 arttıranlar cezalardan kurtuluvor ANKARA, (Cumhuriyet Büro I U ) Maliye Bakonlığı, Em lâk üzerinden alınan vergilerip llgıli hasılotın hızlandırılmas hokkındoki yosanın sağlodığ, olanaklar ve yarorlanma ola nakları hakkında acıklama yap tı. Maliye Bakanlığından vapi lon octklamada, yasadan yarorlonmak isîeven vergı mükelleflerlnin, daha önce ışlem /aptırdıkları vergi dairesine 30 nisan 1982 tarıhine değin baş ^urorak. beyonlarını yuzde 30 oranında arttırdıklannı yo do uz'asma ve ıhtiloftan vazgec tıklerıni bildirmeleri gerektiğı belırtüdi Sözkonusu mükelleflenn belırlenen vergilerınl de 30 haziran tarıhine değın odemeîerl gerektiGi bMdinldi. Maliyenin acıklamasına gö(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Papandreu: Türkiye, Yunan hava sahasını ihlâl etmedi ATİNA, (a.a.) Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu Türkıye'nin tYunan hava »ohasını ihlal ettiği» yolunda Atina basınında ver olan haberlerl yalanladı. Papandreu, bununla bırl'kto ıToprak bülünlüğü ve ulusal bağımsızlığın» hukümetının on ceükle knvaı duvduöu konulnr don olduğunu belirterek bu ko nuda NATO'ya rxr uyarıda bulundu. (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Avrupa Parlamentosu Heyeti Ankara'dakı temoslarına başladı S'yasl Komisyon raportörü Uvve von Hassel ile Alman Hınstıyon Demokrot Parti Mılletvekıli Gerd Lemmer. dün Bcşbakan Bülend Uusu Dışışlen Bakanı İlter Turkmen Anoyasa Komisyonu Baskanı Prof. Orhan Aldıkaçtı ıie bırer göruşme yaptı. Hassel ve Lemmer bugün de Dev let Başkam Kenan Evren ta rafından kabul edılecek. Avrupa Parlamentosu heyetinın temaslan dün saboh saat 9 OO'da Dtşişleri Bakanlığı (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Türkmen: Ermeni propagandası tıksindirici ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışışlen Bakanı îlter Türkmen Ermeni terörist Kılimciyan"m Fransa'da yargılanmasında, jürinin çok agır bir sıyasi ve psikolojık baskı altında miılduğunu belirterek, «Kin ve nefreti tahrik eden Ermeni propaçandasmın tiksintl verici niteliğlnin ffün ıreçtikçe dünva kamuoyu tarafmdan anlasılaca ğuıa eminiz» dedi. Türkmen dün Bakanlıgının bütçesi Danışma Meclisi'nde ele alınırken yaptıgı konuşmada, Türkiye'nin dış politikası Kıbns. NATO ittifakı. Avrupa Konseyi, AET, Ortadoğu ülke Danışma Meclisinde Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan îlter Türkmen, «Yunanistan'ın Ege'de emrivakiler hazırladığım gösteren işaretler var. Bir hesap hatası yapmamasmı tavsiye ederiz. leri ile ilişkileri ve Ermeni terörizmi ile ilgili bılgi verdi. Ermenilerin baskısı sonucu Jü ri'nin Kilimciyan'ı suçun faıh öegil, suç ortağı olarak kabul ettiğini belirten Türkmen, «Sonuç, Jüri üzerindekl baskıyı aksettirmekte olup, sucla orantılı değildir. Bununla beraber so nuç ne olursa olsun. Ermeni te rörü gercefinin dünya kamuoyuna bir kez daha açıklanması bakımından davanm uyancı olmast gereklr. Kin ve nefreti tah rlk eden, Ermeni propa^andasımn tiksinti vcrici nitellfinin gittikçe dünya kamuoyn tarafından anlaşılacağına eminİ7» dedi. Dışışlen Bakanı Turkmen, «Talihsiz durumda» oldugunj vurguladığı Türk Yunan ilişkilerinde gerginliğin mukadder oldugu yolunda bir değerlendır rr.enin nareket noktası olarak almmaması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'a kar şı tutumunun her zaman gönis me ve uzlaşma vönünde oldugu nu belirten Türfcmen, Yunanıstan'dan ise aynı yönde karşılık görülmediğinı söyledı. Türk men Papandreu hüküınetinin, «Uzlaşmaz, fırsatcı ve olumsuz <1a\Tanışınui. son NATO Savun nu Bakanlan toplantısmda Tiir UBF ile TKP hükümet konusunda anlasamadı LEFKOŞE, (Cumhuriyet) Kıbns Türk Federe Devleti'nde hükümet kurma olanağı bulu namadı. Erken seçim bunalımın dan çıkış için bir olanak gos terildi. KTFD'nin ıki büyük partıs: Ulusal Birlik Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi arasında, karma bir kabine kurma yönünde yürütülen gdrüşmeler. dün saat 20.05'te herhangi bir hükümet kurma olanağı buluna madan sona erdı. Saat 15'te Fe dere Mecüs'te iki partinin Genel Başkanlarımn da katıldığı son görüsmede, bütün uzlaşmazlık konulannın 2.5 saat bo%unca yeniden gözden geçirilmesine karşuı, bir uzlaşma sağ lanamadı. TJzlaşmazlık konulannın tümü de oldugu gibi kaldı. Federe Mecîis'teki toplantıdan sonra saat 17'de biraraya gelen Toplumcu Kurtuluş Partisi (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) 11 vapur iskelesinden 7si yeniden acıldı • ÎSTAKBUL V.UJdLtĞt, ESKt KIŞ TARtFESİNtN AYNEN ITTGULANAC4ĞINI, KAPATIL.\N YEN'tMAHAI, LE VE RUMELtHÎSARI ÎSKELELERtNİN DE YAZ TAJtÎFESÎNİN SÜRECEĞtNt AÇIKLADI. İSTANBUL (a.a.) îstanbul Vaüligi, Şehir Hatlan tşletaesi vapur tarifesinin yeniden dü zenlendiğini, yeni uygulamanm bu sabahtan itibaren aşamalı olarak başlatüacağını açıkladı. (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) bir tehdit olarak gö» termesinde iyice açığa çıktığım» kaydetti. ve bu tehditlerin ciddıye alınmamasının Yunanıstan'ı bu konuda gerçekleri görmeye sevketmesını diledı. Daha sonra Türkiye ile Yunanistan arasmdaki uzlaşraazlık konulan hakkında bilgi veren Türkmen. Türkiye'nin Doğu Ege'deki adaiann sılaJısızlandiTüması konusunda ısrarlı olduğunu belirtti. Yunanistan'm Ege'de emrivakiler hazırladıgını gösteren işaretler oldugıınu söyleyen Türfemen, «EmrivaJdler karsısında Türldve'(Arkosı Sa. 11, Su. 4 d«) Herald Tribuneün iddiası: İNSANLAR VESANAr Kültür sanat olaylarına farklı bakışlar yeni boyutlar Murat BELGE Yarın ve Türk diplomatıyla Israilli turizmci aynı silahla vuruldu Dış Haberler Servlsl «în temational Herald Tribuno» ga zetesınin Paris muhabirl, son zamanlarda Fransa'da giderek yoğunlaşan tedhiş olaylanrun, Pransız yetkiülerini ciddi biçimde kaygılandırmaya başladıgını bildinyor. Gazeteye gö:e, yüksek düzeydeki yetküier özel konuşmalarda, Fransa' da Yahudilerle Amarikaiılara karşı faaliyet gösteren bazı Arap tedhiş örgütlerinin Sovyet ler Birliği tarafından desteklendiğine inandıklanru belirtiyorlar. Fransız polisinin son zaman larda ele geçirdigi bulgulann ülkedeki tedhiş sorununa yeni (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) sayialarda yo• Ergun Balcı'nm Sorumu: Ermeni runu. (3. Sayfoda) • • Tiyatro dünyasından haber ve yorurrüar (4. Sayfada) Erdal Atabek'in sağ Iıfe sohbeti. (5. Sayfada) • Kasteüi'ye göre bankerler mevduat ser• • olaylarm 3 :{H Takvim ve Ötesi.. Tanzimattan bu yana Türklye'de «Batı» dendiği zaman kafalarda çeşitli havramlar oluşur. Bu yakla •iimlar doğaldır. Çünkü ül kemizde her çevrenin *Ban*ya bakış açısı değişih olduğu gibi «Batı» da değişik yanları bulunan bir genış dunyadır. 16'uncu Yüzyüdan başüyarnh bugüne değia hem Batı'mn, hem Türkiye'nin yapısında büyüfe değişiklikler olmuştur. Bu kar maşık aörünüm ve hızlı de ğişim »ağhklı Uişkilerin o luşmasını çoğu zaman en gellemektedir. Cerçekte «Satı» havra mını günümüzde olumlu nı telikte vurgulayacak olan ağırlık 'Batı Avruj>a*da odaklaşmaktadır. Türkiye de Batı Avrupa'nın ortak kıtrumlan içinde yerini almıştır. «Batıiı/a?ma» sürecinin doğal sonucu olarak Türkiye, Avrupa Konseyi'nin ••+ (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) Kadro yasa tasarısını açıklıyoruz Cetveller eklenince yeni kadrolar gecerli olacak • Gerekçede, 2547 Sayüı Kanun hapsamına giren kurumların öğretim üye ve yardımcıları ile 857 Sayılı Kanun hapsamına giren personeUn kadrolarmı gösterir cetveller bu kanuna ehleninceye kadar, özel hanunlan ile 7322 «ayıiî Genel Kadro Kanunu v* Butç» kanunlan huhümlsH uyannca Ihda» v# bu hurumlara tahsi* edilmif olan kadrolan gtçerUdir, dtniüyor, Habari 9. Sayfoda tifihası pazarlamaya devam edecek. Yalçın Doğan'ın YORUM'u. (6. Sayfado) • Duyduk. Gördüfeköşesi. (7. Sayfada) Kemal'in ve Otesl* (8. Sayfada) • Mehmed tPolitika • Alman Entelijansımn raporu: Alman ya'daki aşırı örgütler. Tan Oral'ın kankatüru. (12. Soyfada) A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog