Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1982 Cumhurtyat 9 Yasanın msmif ve hadro iflemUri (ihdas, iptal, değişihlih v« devir) bütçt yasalanna konulan hühürtuer uyannca Bahanlar KuruUi hararlan v< Maliya Bakanhğı yonları Ue yürütulmüştür. Bu tür iflemlerin zaman zaman Anayasa'ya aytetrı olduğu ve iptal »dildiğl görulmüf v« uygulama bu yolda devam ıtntiftir. Anayata'nm 117'nei maddesi. memurlann ötlüh hahlarvun yaaa il* saptanmasıru »mretmijtir. Bu buyruh, memur güvtncesini »ağlamah açınndan tonmtidir. Özlüh hakîan İU ilgiü ta»arruflarm yürütm* orga nına bırahdman, siyasal iktidarlann heyfi uygulamalanna yol açabilecehtir. Bu nedenl* kadro if lemltrinin Parlamentodan geçirilmeti, memur açmndan daha guvenct tağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle. 057 «ayıiı yaıada da tüm devlet kadrolarının bir yata ile taptanması zorunlu fedınmiftır. Kadro. devlst memurlannm özlüh ve yuhümlülukleri için bir temel olduğundan, yasa üe sap tanması önemli ve gereklidir. (Bastaratı 1. «ayfada) Çetiner: Vatandaş, belediye baskanını yaninda görmek ister ANKARA ( « A ) 16 ile ve bir llçenin Belediye Başkanlan, dün îçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'in başkanlıgında Ankara'da toplandı. Merkeö idare ile mahalli idarelerin işbirliginl geliştirmek, sorunlara birllkte çözüm yollan aramak amacıyla düzenlenen lkinci Belediye Başkanlan topLantuırn bir konusmayla açan tçlşleri Bakanı Çetiner. «Vatandaşlanmız Belediye Baskanlarmdan bergün daha çok. daha lyi, daha kaliteli ve kendi yaşantısım kolaylaştıracak hizmet bekler ve onu sokagında. carşısmda. lsi başuıda vanında çok (törmek ister» dedi. «Belediye Başkanlannjn vayasantumm bir parcası ve Tatandaşla bütünlesmeai gereken bir idarenin bası olduklarını» hatırlatan Îçişleri Bakanı Çetiner, «Bu konuşma* sının Türkiye'deld 67 U ve diğer yerlesim yerlerüMİe eöırvli 1670 Beledive Baskamna yöneUk olduğnnu» belirtti. «Vatandası mahalli yasayısında çattttu bmkmaaın, dertiarinl «llnlemealn, psyUsmanuı, O'nu hosmıt ve mutlu kıim.nı^ Belediye Baskanlarmı basta geleo ırörevlerl oldufnna» Hiirir». ti çeken Bakan Çetiner, konusnıasını şoyle sürdürdü: •I>ütn>ey« bastnca ısığııun t u n n H ı ^ ] mnshıjnnu çevirince suyunun akmadığını, ald * sâtün, dl*er p d a maddeierinin nileli vey» bozuk oldueunu, asın flyatla sattldı|uu gören, rahat yürfiyecefi kaldırun, nyulacak yeterü traflk lşareö çok beklemeden kolayükla bt»eblleoeii bir otobfis, aldatılmaTacağına emin oldnfu bir taksi, armbasım parfc edebüece*i bir mahal bulamayan, bakkalın, maaavm, kasabm lnsafına bırakthnıs bir flyat uyguiaması Ue karşılasan ve eve d6nerken hAlS çöpünim kaldınlmadıfmı gonn vatandas bütün bu aksakhklardan hakh olarak ve basta en yakmındaki idareyi, yanl beledlyeyi ve onun bssını »onımln tutar. Belediye Başkanlarının bassn ve basansızhklan, kamu ovtmca hükümetlere de mal edillr. Bu bakımdan bükfimet, belediyelerin rörev ve hinnetlerini yerine getirlp, eetirmedik lerini denetlemekten sorumludur.» Çeüner, Belediyelerin deneHml konusu üzerinde dururken de, belediye hiroıet ve lşlemlerinin basan dereceslnin müfettisler ve vazifelendirecegi di6er görevliler tarafından denetleneceğini belirtti. tçişleri Bakanl«Jı Kitaplık Salonu'nda üç gün devam edecek toplantıya Ankara Vallsi Mustafa Gönül lle, tstanbul, lamir, Ankara, Adapazan, Çonan, Aydın, Burdur, Sinop, Denizli, Entncan, Balıkesir, Kütahya, Manlsa, Malatya, Elang, Tekirdağ ve Bodrum Belediye Baskanlan kaüldılar. 16 illin belediye başkanları Ankara'da toplandı Bütün memurlar için yeni bir getiriliyor ANKARA 657 Sayüı Devlet temurları Yasası'nın gereğl olugu halde 1971 yılından bu ına çıkanlmayan «kadro yaısu tasarısı hazırlanarak, Bas ıkanlığa sunuldu. Bütün melurların kadrolanna yeni bir lizen getiren yasa tasansına ire, memurlann kadrolan, ün ınları, sınıf, derece ve ek gosırgeleri cetvellerle belirleneîk. Tasarının l'inci ve 2'nci madBsi genel anlamda, çeşiüi kaIU kuruluşlannda ç&lısan meturlann tasanya eklı hangi îtvelde yer alaraklarını beliryor. Tasannın l'inci ve 2'nci madeleri ile gerekçeleri şöyle: Madde 1 a) Genel bütçeye ıhil dairelerle katma butçeli lareler ve bunlara baglı dbner irmayeli kuruluşlann, kefalet ınriıiriannın ve kanunla kuruın fonlann kadrolan (milli ıiwenlığe iiışkin olup gizli kalıası gereklı olaniar hanç) ekli L) sayılı cetvelde, b) Anayasa Mahkemesl, Yarıtay, Danıstay, Sayıstay Başanlıklan ıle Adalet Bakanlimda frftkjmHic ve savcılık mes ıkleri ile bu mesleklerden saüaniarın kadrolan ekli (2) saüı cetvelde, c) 4 kasım 1981 gün ve 2547 YÖK Yasası) sayılı kanun kap ımına gıren kurumların ögrem Uye ve yardımcüannın kad Dlan ekli (3) sayılı cetvelde, bsterilmış ve ilgili kuruluşlara ıhsis edilmiştir. Gerekçesi: Ka unun kapsamuu ortaya koylakta ve kapsam içindeki kuLüuşlann kadrolarının cetvel• halinde, kanun eki olarak r osterilmesıni saglamakta, oetellerde yer alan kadrolann gih kuruluşlara tahsısani önöraıektedir. Kapsamın belirlenmesinde, 57 sayılı Devlet Memurlan Kaummun 33"üncU maddesinden areket edilmis, 657 sayüı kaundan sonra katma bütceli ır idaraıin Tasra kuruluşları aline gelmiş olması bakunınan Beden Terbiyesi Bolge MU iürlüklerinden aynca bahsealmemis, söz konusu maddeıe belirtilmeyen kuruluşlar ile izliligi olan kadrolar ise kapam dışı bırakılroıştır. 4 kasım 1981 gün ve 2547 saılı kanun kapsamına glren kuumlann öğTeöm üye ve yardım ılan kadrolan ise, devlet menuru sayılmamalanna rağmen, ıu kurumlann tüm kadrolannı Lavrayabilmek amacıyla, ayn lir cetvel şeklinde kanun» ekenecektir. Cetvellerin bazırlanmasında nevcut yasal kadrolardan ha•eket edilmiş, kadrolann ünranlandırılmasında rnümkün >lan birlik sağlanmaya uğraşılnıştır. Madde 2 1322 sayüı genel cadro k&nununun 3'üncU nıad* iesinin son lıkrası uyannca şah A münhasır olmak üzere ve jeçıcı süreli olarak tahsıs edilm s ve halen iptal edilmemiş 3ulunan kadrolar ekli (4) sayıı cetvelde gösterilmistir. Bu kadrolar berhangi bir sarette boşaldığı takdırde kaldın• ve boşalma tarüünden itir ıren bir ay içinde Maliye Baı inlıgına bUdirüir. Gerekçesi: Madde tle, 1322 layüı Genel Kadro Kanurju'nun l'üncü maddesi uyannca sahsa bağü olmak üzere ve Eeçlci süreli olarak ihdas ve dgüi kuruluslara tahsis edilmiş bniunan kadrolardan halen dolu bulunanlarm kuroluslan itibariyle t y n bir cetvel halinde gösterilmesi sağlanmıstır. Bu kadrol»r emeklllik, istifa, ölüm gibi nedenlerie bosaldıjh takdirde tptal edUeoektir. Yasa tasansmzn geri vainn bea marldeal ve gerekçeleri lsa •öyle: Madde 3 Ekli oetveUerdekl kadrolann, bu kanunun yürUrlUğa girdigi tarihten itjbaren Uç ay içinde sınıf, derece, Imvan ve adet İtibariyle merkez »e Tasra birimleri arasında dağünnı yapılacak, ilgili kurumUrm Muhasebe Müdürlügu ve Bütçe Dairesi Baskanlıkian (bu hmmayan kununlarda Maliye Bakanlıgı) ile uyguıüui saglandıktaa sonra vıza islemi yapüU a r e Sayıştay'a bUdirilır. Bu HagıiTtnria gonradan yapjdeğişikliklerda da aynı uyulur. Aylık ödemeleri viıeli kadroderecelerine dahil görevler içta tespit edilen ek gösterge rakkamlan ekli (1) sayüı cetvel de, ilgili kadrolann iraT^ıaiTv. da gb'stenlmistir. Birind fütra hüJanü uyannca ek gösterge rakkamı tesbit edilmiş kadroiarda görev yapanlardan, genel idare hizmetleri sınıfından ve birinci dereceden ihdas edilmiş (mütehassıs müşavır, uzman müşavir, Bakanlık Müşaviri, Musteşarlık Müşaviri, Ozel Musavir, Basın Müşaviri gıbi) Müşavir ve danısman ünvanlı kadrolara atananların ek göstergeleri, bnceki görevlerinin bu kanuna göre tespit edilen ek göstergelerinden asağı olraaz. Gerekçe: Bilindifel üzere. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanonu değisik 43'ncfi maddesi ile bütün sınıflar İtibariyle her derece ve kademenln aylı|ına esas tesldl edecek gosterge r*. kamlaruu bir tablo bictminde belirledikten sonra, (a) bendi ile, genel idare hizmetleri ve emniyet hizmetleri smıflanndan 1, 2 , 3 ve 4'ncü derecelere dahil bazı görevler için, 11JİU memuriyetlerln yönetlm sorumlulnğn ve devlet için trnsıdıklan önem çözönünde bulunciurulmak suretiyle, derecelerde işgai edilen eösterge r»kamlarına hanfi ek göstergelerin uygulanacaguun tesplti yetösini Bakanlar Knrulu'na vermlstir. Bakanlar Kurula bu yetkiye dayanarak ek gösterge rakamlannı belirleyen çesiUİ kararaameler çıkarmıstır. Tasarı, 657 sayılı kanunda ya püacak değlşiklik tasarısındald hükümler de gözönünde bulundurularak. daha önce Bakanlar Kurula kararnamesiyle belirlenmis olan ek gösterge rakamlaruun İlgili kadrolann kareısmda gösterilmesi sağlanmış, böylece, ek gösterge rakamla* nnın belirlcnmesi de ıtatik bir sekle dönüştürüierek hlyerarşik piramidin bozulması önlenmiş olmaktadır. Maddenin ikind fıkrası Ue 7/18459 sayüı Bakanlar Kurulu karan ile belirli görevlere belirll sartlarla atanmıs bulunanlara gağianmı^ haklan muhafaxa amacı güdülmüstflr. Diger Uraftan 1. 2 , 3 ve «' Dcü derecelerde yer alıp da ek gösterge rakamlan oellrtUmernls olanlardan, M01M tdare Amirliğl «ınıfıtin girealer, haktmlik ve savcüık mealeklerinden olaniar ve bn mesleklerden sayüanlar lle ötretim flye ve yardnncüan İçin 657 sayılı kanunun 42/b synı kınnnnn ek geçid 8"nd maddeslnin 3 ve 4 fıkralan ve 1765 sayüı Cnlversite Personel Kanunu hükflmlerl uyannca belirll ek gostergeler uygulanacafmdan, teknlk guçlftkler de dlkkste munsrmk, tasan ekli cetveüerde aynca ek gdsterge belirlenmesi bir corunluluk olarak orteya çücmıstır. Madde 5 Kurumlar mecburl hirmet yukümlUlü£ü bulunan lar ile askerllk görevinden döne cek mernurların atanmalannın yapüabilmesl İçin yeterli miktarda kadro ayırmak zonındadır. Gerekçe: Madde, mecborl hls ve askerlik gSrevinden döneceklerin atamalarau sağlamak amacıyla yeteri miktarda atanmaya uygun kadro ayırma zorurüuluğu getirmektedir. Böyle mecburi hizmetliler ve asker> den dönen memurlar gerekçe gösterilerek kadro ihdası önlenmiş olmakta, ilçililerin kad rosuzluktan yakınmalan giderilmektedir. Madde 6 Bu kanunun ytlrürlüge girdiği tarüıe kadar 1322 sayüı Genel Kadro Kanunu ve özel irnnnnigr ıie Bütçe Kanunlan hükümleri uyannca ihdas ve bu kanunun birinci maddesi kapsamına sn'ren kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan kadrolar iptal edilmiştir. Gerekçe: Madde ile, tasantun yürürlüğe girmesi halinde, yunjrlük taribine kadar 1322 sayüı kanun ve özel kanunlar Ue Bütçe Kanunlan bükümleri uyannca ihdas ve kuruluslara tahsis edilmiş bulunan kad rolardan, sadece tasan kapsamına giren kuruluşlann kadrolannm iptall sağlanmaktadır. Madde 7 26.4.1961 gün ve 298 sayüı kanunun (seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun) degişik, 30'ncu maddesinin 3 ve 4'ncU fücralan üe, 14.7.1965 gün ve 657 sayüı kanunun değışık 34'ncıt maddesi Ue değişik 43'ncü maddesinin (a) bendi hükmü, bu kanunun l'nci maddesi kapsamına giren kuruluslar hakkında uyguianmaz. Gerekçesi: Maddede 288 savüı kanunun kadro ibdasını öngören 30'ncu maddeslnin 3 ve 4'ncü fıkralan lle 657 sayıb kanunun kadro hazırlama yöntemini belirleyen 34'ncü, Bakanlar Kuruluna ek gösterffe bellrleme yetkisl veren değişlk 43. maddesinin (a) bendi hükmünün. tasan kapsamına Sİren kuruluslar açısından uypulanamayacaiı belirlenmektedir. Bu sekilde kanun kapsam)na firen kuruluslar açısından durumu önlenmls olmaktadır. YAJRIN: TASARINtN GEÇtCt MADDELESlt Veteriner Derneği basır. yarısmasında gazetemiz birincilik aldı ANKARA (Comhunyet Burosu) Veteriner Hekimlen Derneği'nin ^Veteriner hekiraiık, hayvancıhk ve beslenme» konulanna ılgi gösteren gazete ve gazetecüer arasında düzenlediği yansma sonuçlan belirlandi. 1981 baaın öduilennde btnnciliga gazetemiz deger bulundu. Ankara Vetermer Hekimleri Demegi Başkanı Doç. Dr. M. Tahır Hatiboğlu, bır basın toplantısı yaparak 1981 basıa ödüllenne deger bulunan gazete gazetecıleri açıklandi. Turkiye'de hayvancüık sektorünün önemine deginen Hatiboğlu, «Hay\ancıhğın kamuoyunda bilinmesinde ga> zeteler ve eazetecilere bayük (törev düşmekvedir. O nedenle derneğimiz kurolusunun 52. yümda veteriner hekinüik, hay\ ancıJık ve beslenme konulanna Uci gösteren ve bu konuda yayuı yapan gaıetelere ve gazetecüere bn yıidan baslamak ihcere basın ödülü daiıtılmasuu kararlastırnustır» dedi. Ankara Veteriner Demegi basın ödüllerinde birincilige Cumhuriyet Gazetesi, ikinclliğe Günaydm Gazetesi deger bulundu. Dergüer arasında yapılan degerlendirmede de Arayıs Dergisi birincilıgı aldı. Gazeteciler arasında yapılan değerlendirmede ise; Erbil Tuşalp, Şeref özata ve Faruk Bildirici JUri özel ödülüne deger bulundular. "Benil»in 2. çarkcısı Arteşen: Bekir Çelenk ı dize getirdik isTANBUL Haher ServUi «Tarihten billyoriB, bir tamanUr Akdenla'de koraandan geçU n n p n i f Hatta bunlann sraıında Oamanlı deniıcilerl blle varmıs. Sonra bizim deniıcüer ötekileıi düzene sokmnalar ve konanugı da önlemişler. Atalarannm yüzyülar önce önledigi korsanhtı bize, kendi milletinden inaanlara yapmaya kaUofan Bekir Çelenk i dize gettrdik. Müeadelemizde basarüı oiamaMydık, tüm denizcilere kötfl bir örnek oluşturacaktık. Şbndi, tayfalannı göz den çütarmayı düşünen armatörler daha dikkatli davTanacaklardır...» Mutfaktan yetisen Rizell denizci, 52 yaşındaki Selahattln Artaşen, Bekir Çelenkin kendılerini kaderlerine terketmek istemesine karşı nasü direndiklerini anlatırken, o günün heyecanını yaşıyor, «Bir insan nasü bn kadar ysiancı olabuir? Bizi ise alırken her türlü hakkunzn vereceğinl söylemistl. Oysa beş parasız kaldığımuda yüıümüse büe bakmadı» diyor du. «BeniUin lkinci ç&rkçısı Selahattin Artasen Türkiye'ye dün döndtl. «İnsan kendi ülkesinde bir haksızlığa uğrasa, hiç olmazsa dillni, huyunu, tutumunu bildiğl Insanlar arasın da olduğu için rahat mücadele edebillr. Ojsa Bekir Çelenk bizl hiç tanunadığımn insanlar arasında, hiç taıumadığunız bir tilkede yalnrz başunıza bıraktı, üstelik alay eder gibl bir kaç yuz dolar vermekıen sözetti. Oysa bu para 15 tayfanın blr öğün yemegini bile karsılamaz» diyen Artaşen, başlarmdan geçenlert şöyle anlattı: «Ben Bekir Çelenki Pire'de tanıdım. Çelenk, Oscar Maritime Company'nin en büyük his sedarıynıış. Yunan bandıralı Di mltrios gemlsini satın aunış. Blzl de, aduu «Benil» olarak degiştirdlgl gemide görevlendlrmek İçin Plre Llmam'na çağırmıştı. Ük görüştüğümfizde o kadar aıüayışlı blr insanmı^ gibi davrandı ki, o kadar ci> mert göründü ki, kendisine ınandım. Gemide çahsmaya başladık. Sicilya'dan, Palermo'ya hurda demlr boşalttık, oradan Barselona'ya doğru yola çıktık. Hava bozdu. Sardunya da iki gün kaldık ve 18 aralık 1981'do Slinorka'ya vardık. Hava batı lodostu. Havaya uygun bir koya demirledik. Erteal gü nü blrden hava değisti, deniz kanştı ve kuzey yüdıa esme ye basladı. Denize açümaya ça ^«ırfcıtn carüklendigiinlzl farUettik. Hava nedeniyie getniyi kontrol edemedlk ve koyun guneyinde karaya oturdnk. Halktan yardan ettfler ve halatlan karsya bağlayıp kayarak topraga lnebUdik. L» Palma OteU'ne yerleştik. Ertesi günA Bekir Çelenk yanmda sigorta slrketi, Lloyd'un sdamlan oldngu halde geldL Amacı, sigorta slrketinl geminin kurtarüamayacaeına inandırmakmış. Ama bize çok iyi d*vrandı, biri rahatlatmak istedi. Basçarkçı (Arkadaşlar paraiarını ne zaman alacaklannı merak ediyorlar) deyince de sinirlenerek (Ben buraya para fUan vermeye gelmedun, sigorta İçin geldim) dedL Meğerse amacı Lloyd'dan 650 bin dolar taTrnlnmi «Imalrml» öyle ki, bu para geziiiııiıı degerlndea bile tMİaydı. Geminin karaya oturman ona yaranus, bbdm de ortadan kalmaımca yol açmıştL Bir ay seffl olduk, smir krisleri geciren arkadaalanmnı tedavl ettlrmeye çalıştık. Ama sommda da mahkemeııiıı le> hlmlse karar çıkarnıayı baaardık. Şimdl geml bizim. «Benfl» «atüacak ve parası btse veriiecek. Bu mücadelemizln baslan derde giden tüm denlıcilere örnek obnasını dllerU...» Kadr^nedir? tir. Bu tanun esas ahndığında kadro, devlet aç^ sından hamu hizmetlerinin gerektirdiği asll ve sürekli görevleri belirtir. Devlet memuru açısından ise, Anayasarun 117'n ci maddesi ısığında, tüm özlük haklan ve yükümlülükleri için bir temeldir. (Atama, yükselme, aylıh, yan ödeme, yolluklar gibi). (Bastarafı 1. saytada) Acı Kaybımız Çok sevglll varlığımız, Feshedilen CHP'nin İstanbul eski il Genel Meclisl ve Belediye Meclisl Üyelerinden. Nitelikli (Bastarafı ı. «syfada) da net onbln llrayı bulocak bir yon ödeme verilmesl yoluna gidıldi. Bundan bir ölcüde öbür devlet memurlan da ycrarlanacoklar. Calışmalann bu hafta Iclnde bitlrlleceâl de öflrenildi. Tecrübeli öğretmen Orta ve ll&e öğrencllerinl flzik ve matematik'ten yetiştirlr. öğrenclyt okulunda taklp eder. Tel: 23 02 46 (İSTANBUL) HAKKI CUBUKLU 23.1.1962 gunü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi 25.1.1982 pazartesı (bugün) gunü öğle namazını müteakıp Fatih Camıfnden kaldınlarak Topkapı Çamlık mezarlığı'nda toprağa verılecektır.. Tonrı rahmet eyleye. A I LESi Kacak banker Avsarın müdüru Mersin'de yakalandı ADANA, (a.a.) Yurdum Tıcaret A Ş. sohıbl Bonker Ayhan Avşar'ın Adana'do ışlerini yuruten Bolge Muduru Muhammet Fotıh Çetmalp, Mereın'de saklandığı blr evde Mali Şube ekiDİerlnce yakolanarak Adana'ya getirildl ve Mall Şubede basın mensuplan ile karşılaştırıldı. Muhammet Fatıh Cetinalp. Banker Ayhan Avşar*ın nerede olduğunu Dilmediğıni. kendısınn Adano'da onun idari Işlerınl yürüttüğunu, parasal Işlerine karışmadığını ileri surdü. Polis yetkillleıi. Banker Ayhan Avşar'ın Adana tem silciliğini yapan Muhammet Fatih Cetinalp'in bir süre önce ortadan kaybol ması üzerine sık ( taklp neticesinde Mersin'de gizlendiğı bir evde yakalanarak gozaltına alındığını ve hakkında düzenlenen evrakla adalete teslim edileceğini söylediler. SATILIK KANSER İLACI CAR Î O L Î S t N E AMPÜL Başvuru: 17 91 60/307 ANKARA Sanat Galerileri MAtlKAKSEL ŞEFİK BURSAU CAH1DE DERELI CEVATDEREÜ HAMIT GÖREUE 22 OCAK 1982 EŞREF ÜREN 9 ŞUBAT 1982 TURGUT ZAİM Karma Resm Sergisi Te^vikiye C»d. 131 NişanUj 47 67 43 * Ötel S»na«l»r Galerisi OCM/1İ4NS 449295 Pjuj 85 NijjnUjı URAHT SANAT GALEHİSİ ABD' IPthO CADDESI 21 NİSA.STAK I5»SBUL TtiifOS 4803» TEL£KS » « 2 LRAT IR. ifsaknevzatcakır'ın saydam gösterisi 28ocak1982 saat180ade venüs tıyatrosırîaksim giris ucretsizdir RESlM ve VİTRAY SERGtSl 29 OCAK 19 ŞUBAT EGERBtZl SC\LEEEN OÜLRSA. BMSÎHUZ .n 7. Kuruluş Yıldonümü 'Türk Resminde İnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıvor Kasım 1 9 8 2 ' Resim satmak isteyenler için Kurtuluş Cad. 191 B Sinemköy 40 47 83 MEHMET GÜN resim sergisi 18ocak4subat • KAYIP Bitlis nüfus idaresinden aldıgım nüfus cüzdanımı, trafik ehliyetımi, Spor Yazarlan Derneği kımlık kartımı, IETT mavi kartımı ve Beşıktaş Spor Kulübü üye kar tımı kaybettim. HükUmsüzdür. M. Faruk BARCT SERGlSt 2.15.Sııbal.lf)K2 Devfct Gflzd Saıuu lur Galcrtsi AXK.\RA turız»! irtun seyaluv A ıoouı°'J TC. TLRİ/M BANKASI A.Ş kESIS HARlKtTLE I.VM P.VNSİYON BOĞAZİCİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞUNDEN Ihalenln Nlteliği 8 fasikul dergi baskısı Muhammen Bedel 2.162.000. TL Geçicl Teminat 64.860 TL. İhale Gün ve Saatl 1.2.1982 S. 14.00 Yukarıda muhammen bedelı ve nitelği yazıl1 bulunon Üniversitemizin 19801981 derglsl 8 fasükül halinde takrıben 92 forma olarak mevcut şartnamesıne gore AlımSaiım ve ihale Yönetmeliğı gereğınce kapalı zarf usulu lie ıhalesı yapılmok suretıyle bastınlacaMır. 1 Ihalesi B. Ünıversjtesı Satınalma Of.smde loplanacak Satınaliıa Komısyonu tarafından yapılacaktır. 2 isteklılerin ilan tarihinden sonra ahnmış Tıcaret Odası belgesl, teminatı ve diğer belgeleri üe birlıkte kapalı zarflarını ihale gunu saat 13 45'e kodar Komısyon Başkanlığına mokbuz karşılığı teslim etmelerı gerekmektedır. 3 Bu işle ilgili şartname Satınalma Mudurlugu Ofisınden bedelsız alınabilir. 4 Universıtemiz söz konusu ış ıcm ?490 sayılı ycsava tabi olmadığindan .şi ıstedlğine yaptırmaya veya ıhaleyi iptal etme/e yetkilidır. TEL: 65 34 00 / 721 Boğazıçı Ünıversıîes P K. 2 1 • APRON kımiık fcartımı yltırdım. Cieçersı/Cir. Kosif IMECE PER5EMBEPAZAR 15 500 PAZAR PERŞEMBE 14.500 BJ'U'OJ 9u'v#" 35/5 Beslktâi T.ı 6 i 10 7 i 61 62 26 Toç« • 2f>:35 OROB TP g ^ 5 Ç BANKERLER BANKERLER" HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERİ .TAHVİLLER .TAHVİLLER • MERSÎN ŞÜBESÎ: Atatür» Cad 14/1 Tel: 16 458. BUGÜNKÜ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEMEYECEK ANKARA (UBA) Bugün güneş tutulması olacagı bıldirildi. Tutulmannj parçalı güneş tutulması şeklınde gerçekleşecegini belirten A.Ü. Fen Fakültesi Astronomı Kürsüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ethem Derman konuya iliş kın olarak UBA muhabirine şunları söyledi: «33 ocak çütıü gerçekleşecek suneş tutulması Tflrkiye'den RÖzükmeyecek. Ancak Giiney kutbu ülkeleri olan Antartika ve Yenl Zelanda'dan izlenebilecektir. Parçalı gflneş tntulmasına güneşin maksimum blnde 566'sı tutuiacak, diğer tararı İse normal RÖrükecektir. BARtKER HÎSSE SENETLERİ TEL: 20 53 20 23 36 44 22 14 79 i, '•• '• VST 1V1E R KtZTEL •••20!53?0V5h'aV ' .;' 22,36 İü'Yefe» "?3 3?4 :A nk ara; "17.59 00 İ 8 32*54 ANTİ^ L AJEl, 75 i l İD 19 V İÜRSA'TEİ. 2TJJİ3' 'J BEBEK (Basın: 105O6) 608 tor dafctım cetvellerine göre Gerekçe«J: Maddede, kanuna ekli oetveUerde yer alan ksdro> lann. merkes ve Taşra blrimJerl re sınıf, derece, finvan ve •detleri itibariyle dağüımına llişkln proaedür bellrlenmektedir. Dsğılım, kanon eki cetvellerle HTjrnnlıık sağlam» amacıyU, Ugill kurulnşlardaki Muhaaebe Müdürlüfü T« Bütçe Datresl Başkarüarınırj onayı almdıktan sonra yapılabUecekttr. Bttnvesinde Maliye Bakanh $ı*mn Muhasebe Müdürlfiğü Bütçe Dairesi Baskanlığı bulunmayan kurumlar İse bu isleml kendi bünyelerlnde tamam ladıktan sonra dnrumu Maliye Bakanlığı kanalı İle Sayıstay'a Ueteeeklerdir. Bunun sonncu kadro daSıtunında, ilgüi turulus, Maliye Bakanlı|i ve Sayıstay arasında uygulama birliği aaSlannus olacaktır. Madde 4 14.7.1965 gün ve «57 sayılı kanunun 36*ncı maddeadade yazüı genel idare his•Mttarl <n emnlyet hlsneUeıi DUYURU ÜSKÜDAR 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN MENKULUN AÇIK ARTIRMA ILANI Uosya No: 197» 1U89 T. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cıns, mıktar ve kıymetlen yazılı raallar satışa çıkarılmıştır Üsküdar 2. Icra Dairesinde ll/a/1982 gurıü saat 1010.15'de yapılacak ve o günü kıymetlerınin °^75'ıne istekli bulunmadığı takdırde 122/19R2 günu aynı ver ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiyat verene satılacafı ve satış şartnamenin icra dosvasından görülebılecegi, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bır örneğmm isteyene gönderılebileceğı, fazla bılgı almak ısteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıvla ıcra memurluguna başvurmalan üan olunur. Muhammen A dedi Cinsi (mahiyetl ve Snemli krymeri nitelikleri) Ura Krs. 100.000.00 1 35 16 04 nolu teleronun ıntıfa hakkmın satışı (Easın: 10718) 586 Vakıımızın 1. Olağan Genel Kurul toplantısı 14^.1982 pazar gunu saat 11.00'de aşagıda belirtılen gündem gerefi K o nur Sokak No: 4 TMMOB Sa lonu'nda yapılacaktır. Üyelere ve degelere duyum lur. TÜRKtYE T4RIMCILAH V1KFI YftNETtM KLRULtl G C N D E M: 1 Açılış. 2 Divan Kuru lunun olusf.ırulması, 3 Ataturk ıçm saygı duruşu, 4 Fa aliyet raDorunun okunması, 5 Vakıi senedlnin gbrüşül mesl, 6 Yönetim, Denetim ve Onur Kunıllarının seçimi 7 Dilek ve ternenniler, 8 Kapanış. NOT: Toplantıda çoğunluk sağlanamadıŞı takdirde toplantı 20^.1982 tanhinde cumartesı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. • BANKER KLASTELLÎ A.Ş Merkez: Vakıf Han Asma Kat No: 23 Sirkecl Istanbui Pit. 735 Telex: 23 314 TR • ANKARA ŞUBESt: AtatUrk Bulvan No: iM/7 Kıatay Tel: 17 59(K) 18 32 64. • ANTALYA SJÜBESt: AtatUrk Cad. Reşit Berneroglu tşnanı Kat: I No: S/7 Tel: 5Ü 49 • BURSA 3ÜBESÎ Atatürk Cad Kurtul Isiıam No: 59 Asma Kat. Tel: 20 363 11 336. • ESKİSEHİR SUBESt: tnönü Cad. Porsuk tşrıaru Kat: 2 Köprtıbası Tel: 16 185 • İZMIR ŞUBESÎ: Cumfturi vet Bulvan No: 11 Mevdan Apt Kat: 1 No 13 Tel: 212094 Te lex: 52 678 ONAY TR. • SAMSUN SUBESt: Banka lar Cad. No: 5 Tel: 19 482. • KAYSERt SUBESt: Cum hunyet Mah Vatan Cad. BU vtik Aksakal tsham 16/2 Tel13 931. • KONTfA fJUBESt: HUfcümet Meydam Mıhçızade Han Kat: 1 Tel: 11 »57. ARANAN MENKTJ1 KIYMETLER: AKAJ. AKSA BAĞFAŞ BAŞKENT CİMENTO BATI ANATX3LD ÇtMENTO BURSA CİMENTO ÇÎMSA EGE GÜBRE GÖLTAS ÎSTAŞ ÇANAKKALE SERAMTK GÜBRE FABRÎKALARI ÎŞ BANKASI KARTONSAN KARSAN KAV KOC YATTRrM KORDSA KORTTMA TARIM NOBEL PAAÎUKBANK ORMA POLYLEN RABAK SÎFAS SUNTA • TAHVÎL VE HtSSE SENEDi AIJM SATIM1 tLE HÎZMETÎNİZDEYİZ • TAMAJVII ÖDENMIS SERUAYK: 5OU.ÜOU.0UJ. TL. İSTANBUL, ( a ^ ) tstanbul'un b a a semtlerine dün elektrik verilemedi. Süreli kesintinin İETT'nin Tozkoparan indirici merkezindeki bakım ve onarım çalışmasından kaynak landığı bildirüdi. Bakım onarım nedeniyle saat 08.00 16.00 arasında Silahşör Caddesi, Suiar Idaresinin Şişli'deki Su Kulesi dolayı, SSK Okmey danı Hastanesı, Havuzlu Bahçe ve Abıde1 Hürriyet Caddesi'nin bir bölümü elektnk Elarnadı. Aynı nedenden saat 09.0010.00 arasuıda da Karaköy, Tünel, Galatasaray, Kasımpaşa, Persembe Pazan ve Tozkoparan semtlerine de elektnk verilemedi. Bazı semtlere elektrik verilemedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog