Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 25 OCAK Î982 Tutanaklardan Artvin DEV YOL davası 1(Cumhurtyet Börotn) 9 Kolordu ve Erzururu, Kars, Ağn. Artvin Sıtayönetim Komutanlığı Askeri Mahkerae*ınde soTgularma devaın edilen Artvin Dev YoV d a v a s ı » nıkîan errmiyette abnan ifadelerirıi rectdediyorlar. Askeri Savcı, «iavadan çebünıecüıi t» lep eden» bir s&nığa karşı «lskencfl Ue alınmıs tfadeteri da»a dosyası Içmden çıkarm»k dlye hukıılsi bir knral yoktar avm Tamarnia nrtık mahkenje7v intikal etmi? bir dosva 1ç«risindrn hu ifadeler çıkardamaı. Tarafsvr davrandığım karusındayım ve davadan çetdlıru yoram» dedi. Askeri Mahkeme, bfr aavunma avukatımn, işkence lle alm <5ıgı :ddia edilen ifadelere ilişkin suç duyurusu yapılmas! istemine karsı, «îşkenee suç duTTinüanniH doeradan doğruya «ia yapüabileceğini» belirterek fu karan verdi: BtR GÖREVDtR »Kamtlann toplanmadı£ı ef>rüldüŞSüudrn ve anlaşıldığındAn şimdUtk yapılacak suç ihbanna kanrtlar tâm olarak eklenemeveceçinden yapümasırıda fayda bulumnadıği ancak taraflar talep etmese bfle, bir suç Işlendiğine vakl olan her makam ve merciyi soruşrnrma yaptırtnak veya yapmakJa tnükeüef olan merclye suç ihbannda hulunmasi bir srörevdir. Hükiitn safhasma gellndijnnde veya bn safhaya yakUsıl dıçında hele hökme ışık tntacak suç ibharı mutlaka yapılaoaktır. StMDİLtK GEREK YOK Aynca suç ihbanna geırk görmeden samklann vey» miidafilerinin somnt ksnrtlan İh 1ANKARA Kaysari. Totcat ve Konya'da bine yakm halıcıya 15 railyar hra borcu olan altm madaiyaiı ihracat' ca Mustafa Özrnen ortadan kayboldu. Mustato özmen ortarian kaybolmadan önce iki kez eozaJtına alındı. ikisinde de serbest bırakıldı. Ozmenin 23 yasındaki ojlu Osman Özınen ile ortagı Durdu Özsoy halen karşüıksız çek ver mekten saruk oiarafe Kayseri kapaiı cezaevinde yatıyor. OUAT >fEDtR? Haiıcı Mustaîa özmen Kon y« »e Kayseri"ye baglı Bünyan, Haalar, Kıraaardive, Yahyalı Ue Tokat'a baglı Başçiftlikten değert 1.5 milyar lirayı bulan halı satın aldı. özmen bir «hah bankeri» gibi çalışarai üretioi ve küçük tüccardan senetla pahalı satm aldıgı halilart Joset Türker. Hasan Arslaa v« Zekl Seler gibi büvüS halîftt iara peşin para karçıugı çok ucuza sattı. Taksitls pahahya aiıp peşinle ucuz» Fatma ybntsrni enîiasyon oranımn \Tiksek oldugu dönemde Özmen'i milyarder yapü. Enf iasyon huının aşajhya çekv mesinden İUbaren özmeij ZOT durumda kalma?» başladı ve enflasyonua öamen'e armağan ettigi «hah ImparatorlaÇi]» 1981 yılırun aralık ayında çöktü. BAKT1 Kl tŞ BALLI Mustafa özmen. halı dokıjyaca|^ içın kız evladm fabrika. iki toz ve bir ananın holding sayıldığı Bünyan'ın Yağrnurbey köyünds koyu kahverengi Eözlerini dür.yaya açtı. Doğum yılı olan 1931"de hentiz mektupla ytlksek ötrenim. telerafla 6i retim gibi olanaklar bulunmadığından ancak illtokulu bitirebildi. 20 yastnda askers giden özmen damadma gö Askeri savcı davadan çekilmeyi reddetti rtva eden ve n ; deUlt olan bllirt ve belgeleri ekleroek snretivle ve dsT» dosyalanndan da tasdikU miTet veya fotokopi çikarmak suretiyle ahp doğTudan dojrroya Askeri Yarplama Vsul Kannnunnn 95'nci madde KI uyannca, hanrlık sorusturması açtırmakla f6rev\t komutanhğa da hu dunnnu ihbar edebilirler. Bo dorum göıetil**rek bn nedenle svmdilik komu tanhfr» suç duyrınısunda bıılu nulmastna terfk olntadığına ny sırası Tf birliği ile karar verildi.» SORGULAR Artrin Dev Tol Davası samlüannın sorgulannda dunışma tutanaklanna geçen itodeler ayr.en şöyie: <3 noln sanık Erol Aksakal »orçusunda: tkinci ayın 2'sinde sorgusu yapılan sanıkların ne şekilde öldüfünü bilmedıgim halde ismimi vermeleri üzerine evimd^n alındım. tkinci Şubeye götürüldüm. Suçlamalan kabul etmem için işkenee ^ptılar. Ancak hiçbir beyanda bulunmadım. Bazt yeriere imza. ettirdiler. NejTn altma im7,a a^.tıSımı bUmiyorum. Hayrettin Mungan ve eldbi bize işkence yaptılar. Brılar hak'<ır.da Artvin maiıkemesüıde suç duyıırusunda bulunup dava açümasını sağlannştım. Da vaaın akibetinı biîmiyorum. Aacalt Sıkıyönetim Savcılığına veya mah'seroesine bu dava gel rniş ise, bu Dev • Tol davasJ ile birleştirilerek çöziirrJenme?i gerektiği görüşundeyim. îşkence gördüm. Teda\n olmalc üzere Artvin Devlet Hastanesine pntürülclüm. Devlet Hastanesı tabibi Yusuf Atabey 1 pin iş ve gücündea kaJir 10 günde iyıleşır raporu verdi. Vasıf Atabey bu davanm iddianamesinin okunmasından anladıgım kadanyla bir sürü ifade vermiştir. Askeri Savta salt bu ifadelere dayanmaktadjr. Bu halde Vasıf Atabey'in benim hakkımda verdiği tıobi rapora daj'anılmasını istiyo rum. Müdafü Av. Edip Dönraez: Bugün soruları tespit edılmiş bulunan Erdem Aydın, Aii Alkaıı, Ero! Aksakal ve Kemal Aydın'ın poüste işkenceye dayalı ifadelerinden başka dava dosyasmda aleyhlerine kanıt olacak bir delll yoktur. Bu sebeble sanıklann tahliyelerine karar verilmesini isterız dedller.» TAMKL.4R Artvin Dev Yol iddMnamsslnin 5 numaralı sanığı Münir Altmtaş ta tddianametje kendl sine yöneltilen suçlan işlemediğini b'ne sürdtl, Sanık Aitantaş 18 kasun 1981 tariiıinde 1' ncı Şubeye getirildiğinı söyl»yerelc tutanakiara geçen ifad»sinde şianlan söyledi: «Aleytıimde bevands bulnnan «anıklattB ne sebeble bu şeldlde lfade verdiklerini bilenıetn tanık özer Se%tm'in neden böyle lfade verdiğinl bile mcm ve Uadesini kabul etmlyorum. İlerde bu konuda tanıklar göstereceğim. 11.11.1981 tarihinde getirildinı, Emniyet Müdüriinün odasmda Sıkryönetim Komutan yardımcısı vardL Emnlyet Müdnrii odada idi. Sana hiç bir işkrace yapılmayacak diye o gün akşam Röıetim altına almdun. Ertesi akşam sorpılanmam ba^ladı. •> ftiin işkenceye maruz kal' dım. Daha sonra Süayönetün Komntan Tardımcı*ı bana sire kim l.şkenc« yaptı dedl. tsmail Hekimoflu. soyadmı bllmediÜm Seyhan ve Ibo denilen poIis raemurlaruiın ban» işkence yaptıklannı söyledim Sıkıyöne tim Komutan yardımcısı, bunıın besabmı bunJardan soraca fız dedi. Yüzbaşı Tansel, göıetim evi müdürti Habib Yüıtıa$ı dövülmü? balimi RÖrdüler. Alav re\1rinde işkence gördiiRüme dair kayıtlanm vardır Bu kayıtlann celbini isterim. iddianamede vüklenen hiçbir auçu işlemiş değilim. tddialarla da hiç bir Ufciın yoktur başka diyeceğim yoktur. Eaşka bir diyeceği olmadıgcu beyanla hazırlık soruşturma tfadeleri ayn ayn okunup mahiyetleri anlaşüdı ve açıkl&ndı esaata çelişki görüldü.» ONCE ŞİKAYETCİ, SONRA SANİK OLDULAR • AMCAURININ ÖUJMONO ŞÜPHELİ BULAN ıK. KAi=OEŞ SCR'JŞTURMAMN TA KİPSİZLİKLE SONUÇLANMASI UZERİNE BJ KEZ İFTIRA SAVIVLA VARGIC ÖNÜNE CIKTILAR Isianbul Hob«r S«rv:si Amcalannın oiQrnQnu"~"ç9arıelı bularak Savcılığa ribsvDron ikı karrjeş soru^rumwrvn tokıpsiz!M» sonuotomriosı üzenne bu W" omeakırının ftam«7 mı tcrotındon fMUm»"suç'J ]5ledikleri 6ovıvkj mohkerneye verildüer, Koldınldığı HoydorpoM Nur^une Hastanasl'nde ""^^nison 1980 tanhlnd» ölen emekiı yarg'c Celoi Kan'ın 2 veğeni omcalorıntr ölumünün şCphe\ oibuğunu öne sürere' Sovcıiı^a boşvurdular. Sovclık incelemesinrten sonfo Adll Tıp'to yapılan otops'd* «enlen raporda «kişinin ölümunün patalo[lk merkezı beyln Vartamosı sonucu meYdona golml? olduğu» belirttldl. Üskudar 3. Aslıye Cezo Moh kemesı'nrte vor^ılonan «anık Ma'ive Muşovır Mü'ett^i Safc CetH llo kordeşi Avuknt Nevztıt Cetın sorıışturmoni". penıç letilmesi istemlerinl ceşıtli Vez savcıhğa iletmişler. Vorgıc önüng cıkanldıHan riun bu iddialarını yineleven sanık Saia Cettn amcoion Ce lal Kon'ın «blr gozeten!n evlenme ilanlon vasıtosıyio tonış tığr» İc'al Ünol ile ovlenaığlnı, Ünal'ın iik evlılığınden o!on kızını amcosmın evlat edmdiğini. olüm olavtyla ilg'l' suphelerinin gecerli oldudjunu bellrtır 10 sayfolık dılekces'ni man ''emeye verdi. Okunornk dosvaya konan d'leVcesırrie «nnık Safa Cetin dona onc» Üs kudor Adlıyesi'ndeki bazı flö revlılerl vetkill makamlora $iVavet etmek zcunda kalmalcrına roğmerı gorevierino rjevom etmekte oWuk'armı anlatarak «tarofsulıgın süpheye düşmemesl icin cekümeniıl istiyorum» dedi. Mohkeme re^ gerekcesını yerinde gormernek le b rlikte dosyan'p yetkilt Ağr Ceza Mahkemesine gondenlmes'nı kararlaştırdı Her ıki sanık. TCK'mn 258/1. maddesl uyannca 3 aydan 2 yılo değin nopis cezosı l\» c«zolandırtimalan lstemlyle tutuksuz olorok vorgılonryor. D Ufuk GULDEMiR re, tüccar olmaya söyle torar verdi: Enver Ziya Karal'm Anlattıklan... üncı DUnya Savaşı yıllan .. Türüye uvaş» h& girtfl, ha girecek: Cumhurbaşkanı lnönü, sı& sık bilirn adamlanm, dtlçünUrlerl Çankaya*ya yemeğe çağtnr, görüşlertnl alır. înönil, karşılaşbfına soıur Ne derstn, Barafa ftreünı ml? Ço&u »yru sarşıııfı verir: Sia daha iyl biUrsİDİ» Paşam; tnönü. Hitanet Bayur*un elinl sıkarken: Sana sormayacalim: der geçer, çünkü Beyor »avaşa prmekten jranadır.» Bmüan nereden mi, 'bütyoruiB? Enver Ziya K«ral' dan. Nerede olvıısa olsun, bir yerde karşılaştık an. ko nulanm» bunlar olurdu. «Ankara Notlan»'nda çıican, Atatürklo ilgüi bazı belgelero, deginmelere Enver Ziya Karal'm katiosı çofe olrouştur. Yazı yayınlandjğı zaman »lefon ederdim... Birlikt* TMsdıfmtB «Ank*r» NoUans'ıa »kudua n ma? Hajır okıunadım, çıktı mı? Başım daraldıkça başvurduğum Mşiydl Eaver Ziya Bey. Maltepe Camil avljsunda başsaglıgı diledigim eçi Patjna Karal: S a sevgüiEiydiniz, dedl, çok severdl siö... tkinci Dünya Savaşı'na girip ginnernenin olduJtça JlBir»ç yonlerini anlatırdı Enver Ziya Karal. Şöyle derdi: Ismet Faşa savaşa girmedi ama, «Amao iflrellm» cUyenlen de susturaıak için, ilginç yöntemler uyguladı. Orneğin, savaşa girmeden yana olanlar, «Dofu smınnda SovvetleT'e karjı savaşı başlatalım» dlyenlerdi. Bir >ış giinü Paşa, bu konuda Eraurum'da yapılan bir uygulamayı idedi. Trene atladıfı gihi, yamnda yetkilüerle Erzurum'a vardı. «Beyu Tren»'de. planlar yapüdi. P*şa'ya sunuldu. Paşa. Haydl Bakalım, dwü, fimdl tOma t»bnra r*rme I askerden « • • btnde 2.5 Ur» 11e dömnüs. O zarnanlar hiç bir^ey] yoknro*. Köyden o panyia Mr keçl »lmış. keçiyl Kaysert'de kâr h satmıs. Bakmıs H ticaTet ballı İs, tüccar olaTun <lemls.» özmen bir yandan keçiden kazandıgı parayı hftlı ve kilime yatınrken diger yandan da sokaklarda omuzunda haU satan köylüleri bulup Kayseri'nin yerleşik hah tüccar îanna götürerek simsarlıic yapıyordu. Simsarlıktan aldıg: komisyonlan biriktirip sattığı kilimlerden e!de ettigi parayı da uzerine ekleytnce Kayseri'deki Numune Ec zanesinin yamnda bir haa mağazası açtı. 19701i yıllarda özmen halıcüık vaparken ntrden vadell satuı aldığı halıyı ucuza ama peşin parayla sataraa zarar etmediğini farketti. Bunun nedeninin enflasyon oldugunu bümıyordu ama kâr «ttigini biliyordu. 1979 yümda Kayseri'deki Bankalar Caddesinde Cabbar Bingbliin Müdür oldugu î ş Banlsası Subesine giderek yüzde 14 raizli 201 mllyon liralık ihracat fcredisi aldı. Aldıgı krediyle ür« ticiden milyonlarca liralık halıyı pahalıya ama vadeyle topladı. Yüzde 100 enflasyon olduğu dönemde. Halıları î s tanbul'un halı kralı Josel Tiirker ile Ankara'nın halı kralı Hayri Aslan'a ncuz ama peşin para karşılıgı satıyordu *arar da etmiyordu. BtR TURIADnCTAN SONRA Halı imparatorlutu oluşmaya başlarken özmen artık ysya yürumemesi g*rektiğini farketti. Göztl 500 S Mercedes'deydi. Ancak gümrük mevzuatı bu srabanm Türkiye'y* sokulmasına olanak tanımadıgmdan Özmen Münih (M> nlakalı metalık gri Mercedesfnl vurda triptiklı ftetirtti. Arac her ai'i ayda bir yurtdışına gönderiliyor, «bir tnrladıktan sonra» teirar vurda sokuluyordu. TJtran Oteli'nirt arkasında yaptırdıgı 4 kath apa»tmanuıa da «YajSmurbey» adını vererek dogduğu köye bir «kadirbilirlik» örneği gösteröi. 2.5 Hra sermave ile tüccarlığa başladı, piyasadan topladığı 1.5 milyar lirayla kayboldu 20 yaşında askere giden Özmen, damadına gore tüccar olmaya şöyle karar vermiş: «Mustafa Özmen askerden döndüğünde hiç bir şeyi yokmuş. Köyden bir keçi alımş, keçiyi Kayseri'de kârlı satmış. Bakmış ki ticarct ballı iş. Tüccar olayım demiş..> özmen içinda bulundugu ortamdan yararlanarak halı imparatorlugunu kurmustu. ama günün birinde Turgıt ösal*ın da Türkiye'ntn «rUonoml lmparatonı» olabilecegini tahmin etmemiştir. Özai enfıasyonu aşagıya çekmeye başlaymca Özmen'in iik senetleri protesto olmaya başladı. Aldt&ı 201 milyonluk kredirdn îaW ise yüz de H'den 20'ye yiikselmişti. îhracat yapmadi»ı, aldıgı kredinin kotasım doldurmadıgı içîn yeni kredi de alamrrordu. îsviçre'de adı ilerde açıidanacak İM naylon firmaya ihracat ?aprms ken Özmen, Kayseri Odası"ndan blr de altm madalya aldı. Aldığı ihracaat rna dalyası dahi Akın Yarpuzlu yönetimindeki İş Bankası Şu besinden kredi verllmesini »aglayamayınca 1981 yılmtn kasım ayında Uzerindeki sray ri menkulleri başkalaruıa dev retmeye başladı. 500 S rnetaük Mercedesine el konuldu arna «Dodee» kamyonetini, ömeğin, şoförit Tahsin Yükspl'e devrederek kurtarmıştı. GayrimenkuK! çok oldujundan konkordato masasma da o^aram^^o^dı^ Böylece arkasmda banka ve vergi horçlan haric 1 s rıilyar lira kişisel borç biraktı. TahsiH veterli olmadı?ı İCİn Mustafa örmenin çek v? senetlerini oglu Osman ö z men imîaîarmştı. Fu vüzden fi araıkta onre oflu gözaltına almöı. 14 aralıkta ise ken disi gözaltın8 alınara's seıbest bıraki'.dı. 28 aralıkta Mahmut Bayar adlı bir işadammın kar sılıksoz çek ididası üzerine bir kez daha gözaltına alındı. Ozmen Cumhurlyet muhabirl nın Kayseri'de olayı soruştur duğu dönemde, 9 ocak 1982' de yine serbest bırakıldı. LADES DER MÎStN? Mustafa Özmen'in arkasmda bıraktığı 1.5 milyarhk borç, sa>nlan bine vakın tire tici ve tüccan etküiyor. özmen Kayseri'ye baglı Bünyan Hacılar. Kıramerdi ve Yahyalı'da dokumacılara. Kayseri ve Konya'da ha'.ı tüccarlanna, Bursa'da ise ipek UTeticilerine borçlu, Devletin hahc'.lıgı özendîrdiSi Tokatm BaşçifUik üçesinde 1«e alacak yüzünden halı tezgah lan artık çalışmjycr. Kayseri'de, Turan oteü ile Ö7r men*in «Yafmurbev Apartmaıu»nm arasmda kalan irill ulaklı 58 haiıcı da özmen'in borçlu oldufu tüccariar arasmda bulunuyor. Cumhuriyet muhabirinin Kayseri'de yaptıgı araştırma sonucunda sadece 3 halıeının Özmen'le iş îlişkisine girmedigi ortaya çıktı. Bunlar Turan, Yunus Çepken ve Haso§lu Hah Mafazalan. «Ya«» hasmayarak Kayserlli oldn^mıu kanrtlayan» Turan halı mağazasımn sahtDİerinden Mustaîa Turaa, Cumlrjrtyet muhabirinin konuva ilişîsin sorulannı yanıtladı: özmen'in çabsrn» y6ntenri nasıidı? Piyasada 60 bin Urayn sstılan kelle halıyı 3 ay va deyle 90 100 bin Uradan sa tuı aldı. Topladıçı halıv: 30 40 bin liradan Ânkars ve tstanbul'a sattı. Enîlasyon or tamında bu yöntem kâr etnrivordu. özmen'e halı satan da kâr edıyordu. Madem hahvı örmen'e »alan ds kâr ediyordu, *ir n?rien (hmtn^t Ij yapmadınız? Sonu belliydl. Bile bile lades df>r mifin sen? KAYSERtUUK SIS'A'VT Turan halı majazasmın î.v biplerinden Mustafa Turon kadar «Kayserlli» çıkmayıp kencü deyımiyle «Kayserililik tmtihanmda cakan» Bakırcıoflu halı mağazasınm sahıbı Kemal Bakırcıoğlu Ue Cumhunyet muhabiri arasmda dfl çu kor.uşma geçti: Geçmiş olsun efendlm, kaç liramı gitti? Vaîlahi smi bıraz işte. Nasıi gitti? Mustafa Özmen 1981'in fi. 1. ayma kadar iyi nivetini mu hafaza etti. BuralarnatJ hah toplar.p Ankara, İstanbul'daki büytilt halınlara satıyordu. Bizim çeMer karçılıfc;» çılrtıktan sonra bteat jrfdip Ankara'daki haiıcı ile gftrüşrüm. Bize açık acık <arkadaş metrekaresi 110 bin iiıa olan ioek halıyı 45 bin liradan aldım'» diyordu. Metrekaresi 110 btn 11ra nlan halıyı nasıl bu kadar ucuza satın alabi1mi$? Almış işte. 110 bin liraİik halıyı 45 binden almış farurasını )se 1(V) binden kestirmiş? Kfan bnnn yapan? Ankara'da Hasan Arslan. Şark halı rtazarmm sahıbi. Mustafa özmen'den 10 kamyon halı satın aldı. Bu(rünkü ptyasa degeri bir mılyar, Hasan Arslan 450 rrrtlyona almı?. Hasan Arslan barıa (450 milyonu getirin halıîan ?3tUriJn'> dedi. Neden 450 mibrort r6türup balılannui almadmrr? Paranın çıkmayacağmı bilivor. Ben fîeaem ki (al 450 milyonu ver bizim halılarO vermez. Zaten bu isten batan bir Kayseri olsa neyse, özmen'in çek ve senetVerinl kul lanarak Bursa ve Tokattan ip satm alınmış simdi Tokatlıiar da avnı durumd». özmen. Hasan Arslan*ra dıjmd» başka kimlerle 1$ Oosef Türker, Zekl Sef«r le de iş yapryoTdu. Ben Basan Arslania görüşmcye An karaVa gitiiğimde kenflistne, (12 Eylül'den önce olacaktı kl senin canmı g6k» kaldırtacakhm) dedi. Güldü. Mnstafa Özmen naml hSIS serbent fnlyor? Bilmem. Kav«eri*de bn h> Içh» «bediyeHk p»ra» dfindü m6"î Birkaç klşi zentrin olmı? Ben Mnstafa öemenie *5rfiseceğlm. IH)landınİTffl? blr haiıcı olaraV Öamen'e mesa.fın« var mı? Var. selamımı »fVp>, dı» ki fmillet ha'ınnı soruyor Kamer Genc: Danıştay Yasasınm olumsuz yanları da bulunuyor ANKARA (Cumhuriyet Bftm»tu^ Danışma Meclisi Üjresı ve Dan^tay eski Tetkilc HaMmi K»TWT Genç, yeni Danıştay Yasasınm olumlu yanla.n yBiunda, olumsuz •yanlan da bulundutunu söyîedi. Haftal* «T«nkt» derRisinin sorulannı yanıHayan Genç'in Daroştay Yasası"nda eleştird!£i noktalann başında yürutmenin durdurulmasma ilişkin hüloimîer geliyor. Genç. yasaya göre. özellikle Tjersonel stımalannda yüriitmenin durduruîması karan verilmesmln im kansıa hale getirildlginl teydet td. Genç, «Olnmhı bir admt olaTak eördüğüm rrakoka aytanlık ilkesi, adPta işlemez h&le tfi ttriWi» dedi. Genç. bu htikumleTtn nel yönetiminde keyfiHöe yol nçabilecefıni V Tabur yerinda yoktu. Hentta nlaşrovtaflı. Tren»e döndüler Paşa goröu: Karşı tarafm bölçede kaç tüment vaıt 32 tümeni var, dedi. Dogruydu îsmet Paşa, savaşa girmeden yana elanlar» yenlden yttaeltti soruyu: Ne dersin. savaşa girellm ml, ftrm*yeUm n R En\«r Ziya Karal, bunlan anlattürtan sonra ekl«dl: îsmet Paşa'nın en güçlü yanıydı bu. DU$Or.c«sinl benimsetmefc için ilginç yöntanler kullanırdı. Elimde bazı ilginç mektuplar var; Suat Hayrl ÜrS^iplü ile, Şevket Süreyya Aydemir'rn melrtuplan.» Suat Hayn Ürgüplü. Şevket Süreyya'ya yazdığı mektuplardan bırirde bir yerinde şöyle der: « ... önemli bir nokta daha var. RahınetlJ Sar8ço|ln, • B«>«1 nedense veya nedeni malum sevmeıd! • harbie glrmeye taraftardı. aynen kaç defa şöyle demiştlr: «Benim efelik avranım kabanyor. yahn harp WHyor, gireısek zarar görüriiz, 40 50 bin yhld verir b»n zararlara hasara uğranz, ama düşunün: 12 adalar, Stjriye'yi. Irak. Ce»rl Mnstaf» Paşa'ya kadar, Bnlparistan'da. Trakya'da tashihi hndut; değtnez mi? Bu fedakirlıklaTa. Tayih karanmmn doğru olnp oltnadığuu Uerde yazacak.» Enver Ziya Karal'ı anlatıyordura... Itenışraa Meclisi adaylığı için başvurular yapılraaktaydı. Karal'm ağzını aramak için: Enver Ziya Bey, sizin de adayhğmızdan s6n edlliyor dcğru mu? dire sordum. Böyle sorulara gazetecüist*, «Çalı dibi taşl&ma» derim. Daha çok avcı deyimidir bu. Bir çahnm dibine bir taş Iırlatuır, eğer orada tavşan varsa, îırlar çıkar. Avcı ri3 silahmı doğrultur. Enver Ziya Bey, kolunuı Biktı, karşılık verdı: Yahu Eîanekçi. ben 1961 Anayasası'nı yapan Kurucu Meclis'te, Anayasa Kornisyonu Başkanıyun, •unutma.. Maltepe Camisi'nin avlusunda 37 mayısçılar, o zamanın Kurucıı Meclis üyeleri. Anayasa Kormsyonu •Uyeleri, Enver Zî;.a Karal için toplanmışlardı. Eski Milli Birlikçiler mraradaydüar. Danışma Meclisi Başkanı'nm, Başbakan'ın, Bakanlar"ın MGK Genel Selcreteriyle, Genellcurmay îkincı Başkanı'nın aynı anda orada olmalan ilginç bir göriir.ümdü. Eskilerle yeniler triraradaydılar. Oözlerim, Anayasa Kornisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı'yı aradı. Gorseydim soracaktım: Oldukça güç bir görevi üstlendiğtalzde, yirrai yıl Ör.ce aynı Komisyon'a başkanlık eden Enver Ziya, Beyia ae konuştunuz mu? Cenazede Harp Okulu Ögrencüeri do vardı. Sıra Bra öizilmişlercli. Enver Ziya Karal anlatımştı. Geçml? yıllann birinde, Harp Okulu"nda «Lılkllk» üaerine birkaç konuşma yapmıştı. öğrencüer, hocacın aolattıklanru çoğaltrp bir broşürde toplaroışlar, bir tanesini do Enver Ziya Karaî'a göndermişlerdi: Eva bir bakayım, bulabilinem M M «Mtrim Demişti. HaTp Okulu öğrencilerinta bu degerbülrlflderlnl çok sevdim. Enver Ziya Karal. Karşryalsa Meaartgı'nda topraga vprildi. Mezan basında SupM Karaman Wr kontışma yapu. Ahmet SÜkrü Esmeri de. SSIVCT Zi?a Karsl'ı da kokteyllerda gftzlertm arayıp duracaJc» SÜRECEK Milli Egitim Bakanlıgı "Beyaz Kitap,, 1 yayınlad . ANKARA. (Cumhuriyot B0rosu) Mıllı Eğitim Bakonlığı beyaz kıtap vcvınladı. Mllll Eğitim BaKdnlığı 1982 bütce Soruşmeleri sırasırda Danışma Meclisi öveterine dağıtılan kıtap «Milli Eğitim Bokanlığı Beyaz Kitabı» odını taşıyor. önsözünü Milli Eğitlm Baka nı Hasan Sağlam'ın vozdğı kitap üc bölümden oluşuyor. Bakan Sflğlann 12 Eylül öncesl Türk Mil'i Eğitimin'n, Mllll Eğıtim Temel Kanunu cmac v« ılkelsrl dışına kaydınldığını belirterek özette $u görüşu sa vunuyor: «Milli Eğitim Bakanlıgı B«yaz Kitabı, 12 Eylül 1980 larlhlnden önce «e sonra Türk Milli Eğitiminin, sayısal vo nl teliksel gelişiminl, sorunlarını va bu sorunların cözümürM Uişkin çalışmalannı lcermekts dir. Mllll Eğitim T»me| Kanunu l l e amacları, Ilkelerl ve slstem yoptst v«f>iden bellrlenerek p)On vs progromlık «sa«ıno doyandırılan Türk MIIH Eğitiml, 12 Eylül 19S0 öncesl bu «oslann dışına koydırıimtştır. 12 Eylül 1980 tarihiruton sortra Mllll Eğitim slstemlmlz, Atatürkcü btr görüşl» v» bir bütünlük lclnd« ele alınmı», sorunlora billmsel bir yokloşım lle günün koşuUarına uygun. suratll ve etkitl cözümler getlrmek amocıyta ceşitll çolıjmo gruplon oluşturulmuş, gsmkii yo«oior hozırlanorak uygıHomaya gecflrrrfftlrj mus). YARIN: TAtZCt TIA PARA ARASINHA 10 ADET 4/10 KAPASİTEÜ ŞEF SEKRETER APERİYİ, 1 ADET 24 V. 4/10 KAPASİTEÜ UMUMİ DEVRE REDRESÖRÜ, 100 METRE 2X3040,5 TELEFON KABLOSU SAT1NAÜNACAKTIR ILAN PTT ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI LABORATUVAR VE FABRİKA MÜDÜRLUĞÜ 1 Müdurlüğümtiz gereksinimi çeçitîi reniierde 500.000 metre tek iletkenli plâstüt izoleli kablo yazılj teklif almalt suretiyle imal ettirilecektir. Maltepedeki trafik kazasında 3 ölü, 17 yaralı var Î s t a n b u l Haber Serrisi Bağdat Caddesjnde d'araiîtan yolcu alan bir rmnibuse, bn fabriiîaya ait kamvonetin çarpması sonucu meydana geler. kazada biri çocuk 3 fcişi ötdu. 5"i ağır 17 kişî yaralandı. Kazanm, Eağdat Caddesi'r.ın Maltepe kesiminde önceki akşam saat 23 sıralarında Kar t^rdan Kadıkoy semtine gel melrte olan Yasar Eiber yöneti mindeki 54 Hlî 092 plakalı m> nıbüse duraklan yolcu almakta oldugu bir sırada Kadıkoy' den Kartal istikaiıetine gitme's te olan Recep Seyyar yone'v mindeki kamyonetin şıdd°tl? çarpması sonucıı meytiana ifldıi;i biidınldi Ka?fda. kamvone* şoförü Kf cpp Se.vyar IIF mimbüs yo' rulanndan 2 yi^mdaki Erol Şahinoğlu ve özeür Tan olav yerir.de haratlannı yitudilPr Yaralanan 17 kişîden biri Gnztepe SSK Hastenesi'nde. 4'U ise halen Haydarpaşa Numuno Hastanesi'nde tedavi attuvâa bulunuyor. Yaralılardan isımleri belirlenebılen 12 kişinin adlan ^.öy lc : Yasar Biber, Orban Ktılaog hı, Mehmet Avhaç, Mehmrt Ba ti, Osman Köken. Hiirriyet Ta n. Erdal Yıîdınm, Mebrnet F ser, Hasan AŞara. Ahmet Vj nk, Sencer Şahinoglu, Özdeı I.E.T.T. Genel Müdürlüğünden 1 Yukanda ya»h malzeme meirtttpla fiat ve teklit tsteme usulU ile ihaleye çıkanlmı? olup, şartnamed» yaalı kanunl nisbetlere gftre, hesap edilecek teminatı ihtiva eden teMif mektuplan, 1 şubat 1982 pasartesi günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4"ncü katta bulunan Levasım Müdürluğü, Elektrik vs Gaz Kısım Şefliği'ne elden verilecektir. 2 Bu işe ait şartnameler Levazım MüdürlUgtl, Elektrik ve Gaz Kısım Şefliği'nden bedelsiz olarak alınabilir. 105435 618 2 Bıt işe aıt Teknik ve îdari Şartnameler îstanbul Ümram'ye'deki Ünitemiz Malzeme Müdürlüğii'rıden 500. TL. bedelle sağlanabüir. 5 Tekliflerin geçerll olabtlmesl İçin satmalmaya kahlmalc isteyen îirmalam» bu İşe ait şartnameleri almalan şarttır. 4 îhale 19.2.1982 ctaiR günü saat 15.00'de 2*nci rnadde de belirtilen adreste yB.püacagından isteküler teklif mektuplannm aynı gün en geç saat 14.30'a kadar Ünitemiz Maüeme MUdürlüğü'nde bulunmasını sağlamalıdırlar. 5 Teşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tabl olmadığından Ünitemis satmalmayı yaptp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. 6 Tamamlayıcı bılgi 35 17 35 veya 35 12 13 / 24 • 25 nxy maralı telefonlardan alınabilir. fBasJi: 10541"» 61S Tan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog