Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1982 Cumhuriyer 7 De^letin inşaat sırasında zorlayıcı ön.nı alması isteniyor Tom ısı yalıtımı bir apartmanda yüzde 6 4 yakıt tasarrufu sağlıyor ANKARA (Cumhunyct Buro •u) Bına»araa, ozelluJe a partmanlarda tam aıJamıyla ı sı yalıtınu yapüması balınde yılıık yakıt gıdermden yuzde 64 oramnda tasarruf saglanab. lecegi belırtılıyor Maxıne Mulıendlsleri Odası Ankara Şubesi taraiından 36 o cajtda duzenlenecek olan «Bı nalarda Isı Yalıunu >e Ha\a Kirliugı» konulu sempozyuma •unuımak üzere hazırlanan bır bildınde ısı yalıtımuun 16 daı relik bır apartmanda 3,9 mııyon lıraya malolacagı kaydedü da. BUdınde blrl bodrum olmak toera 5 katlı, 16 daırell, zemin kat daıreleri 85, dığer daırelerl 100 er metrekare olan bır bı na brnek alınarak böylesıne bir binada yalıtım yapılmad&n »vı yakıt kullanürnası nalinde yıllık toplam gıdenn 1 mllyon 343 bln lıra olacağı belırtılı yor. Büdırıde bu durumaa daı re başına aylık gıderın 6 bın 475 Ura olacagı, yüzde 64 tas&mıf sağlajacak tam bır ya lıtun yapüması hahnde ise aylık gıderuı 2 bın 356 lıraya ı neceğı kaydedılıyor. YAUTIMiN ETKtSÎ Yalıtımın dıs duvarlar, pencereler, çıima altlan, çatı ve bodrum tavanı olmak üzere beş ayrı bolumde yapılabıleceğıni kaydedilen bildiride daha sonra özetle şu göruslere yer venlıyor: • Dıs dnvırlsrda yaptlan valıtun vüzde 14.7, pencerelerde yapılacak vahtun ynsde 13. X, çıkm» altlannda yapılacsk yahtun ynzde 3, çatı yalıtunı yuxd' 22,5 bodrum tavam yalıtunı İse yüzde 10 yakıt tasarnıfa s&ğlamaktadıt. Yine yuka nd* belırttifimiz ölçude bir bı na ornek alındığında çatı ralUı nu 169 bin 554 lırava, dîs du \ar yalıtımı 1 milyon 155 bı.ı 41U lira>a, pencere jalıumı mılvon 13b bın lirava, bodrunı Uvanı yaljtunı Zil bın lıravd Vikma altlan yalıtınu ıse ?U bın 300 liraya mal olmaktadır Buradan şu görulmektfdir kı. bır vapıda ısı yalıtımı maliyetlnuı en aut, buna karştlık \apilan tasarrufun en faıla oldu^ı yer ç»udır. O taalde las men yalıtım yapüfli»*ı halinde once çaadan b«lamak (erekir. Ornejimizde çmtıdan yözde 23J tassrruf sagi»nmAkta, buna kaı^ıbk çatı içın yapılan nusrat " »y gibt çok tas» bir gurede gen ödenmektedlrj» Bıldınde daba sonra ş\x göruşe yer verıldi. «DEVLET ZORLAYIC3 ÖNLEM ALMALI* «Binalarda ısı y»Utmu y»pmanın suuldığı gibi pafaalı ot madığı, drneğimizde olduğu gıbı bu iflerin aonradan yapüması halinde dahl toplam 2.1 milyon Ura bır nutsraf gerekUrdiğl bu meblatın 16 dairellk apartman bedeUnin (daırelenn behert 2,5 mllyon TL değ«rde oldugu kabul edilerek) yüıde 1 * 1 nlsbetinde bnlmıdtttu. 61 yalıtınun ilk inss«t sır»sında yspılmsn halinde nisbetin yüzde 3e duşeceği bessplansbiUr. Ancak yapın önee müteahhltler y»pıp sonrmdsn «aMıkUnndan İlk lnsaat «rasında y»lıtım yapümast için devletin diğer ttlkelerde oldagn ffibl «orlayıcı örüemler alman ve bunu tltbjikle nygulamMi lerektı ğfnl de lfade etmeUylı. «YAPININ DEÛERt ARTAR» Dlçer Uraltan ısı yalıtımı yapıldığı Ukdirde daha as • • * yıda radvator dllimı, dah» küçuk kalorıfer kuaoı, dah» kuçuk çsplı borular vb. reterli olacaçından yalıtım mwrafl>nndan b^ tasarrutlan da döş mek geretdr. Son olarak lyi yaiıtımh blı yapıda duvar, çatı altı ve pencere lç yuzev sıcaklıklan dalu yukgek olacağından y»pı daha sağlıkb ve konforln olur. Bu riurum ds yapımının degerbıi »rttıran dlfer btr busustarj TOPLANTl ONCESl Yuksek HoKem Kurulu uyelaı, Akbank sozleşmeslnf göruştükterl top lantının oncesınde bır oroda Ortada, Kurul Başkonı Nacı Varlık go;iı!uyor YHK'yı zıvore tımızde sadece bu resmi çekebildık (Fotoğraf Zekaı DURMUŞ ANKA) YHKM tamtmak icin yola » cıktık » • . ancak amacmuza ulasamadık YHK'da yalnızca bir tek resim cekebildik ANKARA (CumhnrİTet Bfiro•n) Yılks«k Hakera Kurulu nasıl çalışzyor? Kaç uzman, kaç raportör, kısacası kaç ele man çalıştırıyor. Bu kışıier na sıl çahşıyordu, bu sözleşme han gi aşamalardan geçerek, hangı sıraya gore KuruTun önune geüyordu? Kurul'd» nasıl tar tıplıyordu? Söslesme belirlen dıkten sonra ne gıbi aşamalar dan geçerek yürürlüge glrıyor du Baskvu daktllo yacımı nedenlyle sözleşmelertn geclıctı guıden yakmıyordu, acaba baş ka »orunlan var mı Kurul'un'' Amscunıı bunlan öğrenebil mek, ftıellüü» işçl okurlanmı «a, ekonomık yaşamlannı belirleyen bu Kurul'u, blraz da ha yakından tamtmak genış kapsamlı btr yaa hazırlamak istemiştA, ancak, amacımıza Uasamadık Sadece bır rek resım çekerrtc geri dbnduk. Naci Varlık'ı öğle saatlerin de yemek yemek ictn gittlgi evmden araâık Sayın baskanun, ac»ba Kurnl'» jellp bir resim çekerek... 8adee« resim çekeblllrslniz başka çey yok Yanl baskanım. blrar ta nıtmak istitoruz Kurul'u Herıies tanıyor zaten . EfeDdım... Kurul'un kaç elemanı var. daktilo ^\kıntısından sol etmi^tlniz, ba?ka sı lontınıı v*r mı? Hıçbır sıkıntımız yok Yalnızca resim çekıp gidersı cız YÜryüıe konusunc» belkl ik na edebiliriz düşüncesıyle îoto muhabırl arkadasla bırhk te Yuksek Hakem Kurulu na gidiyoruı Kurul, SSK'mn Mıt hatpasa Caddesl'ndekl buyuk bmasmda toplanıyor Eskıden Çalışraa Bakanhgı olan bma nın kap^ına, «Sosyal SigorUlar Knrumu Genel Mudurlujfcu» levhasıyla «Yüksek Hakem Kuruln» levhası da asıhnış Bınncı ve ikıncı katta mer diven agnndakı odalar, Kurul tarafından kullanılyor özel likle ünnd kat, Kurul'un asıl toplandıgı ve yogun çalışmalannın yapıldıgı bölüm. Merdlvenln tam karsısinda, «Yuk•ek Hakem Kurulu» vazılı olan bir kapı var. Kapıda bir odacı karsıüjor bızi Cumhunyet gazetesınden geldigınuzl soj ledı gimızde, «Bir daklka» a.yor <Sld Ahmet bey 1le goruştu receğım.» Ahmet be\, Kural Genel Sekreten Meftun Bayksl'a vekalet eden ıtorevli Kapuun ardmda kuçük bır hol var. Bu hole 3 kapı daha açıhyor Bıruun üzerinde «sekreter», dığeruun uzennde, «Genel Sekreter» yazüı Bu, Mefıun Baykal'ın ocası olsa gerek Kendisı yıllık ızuıde oldugu ı çin bız ona vekalet eden Ah met beyı anyoruz Henuz gorunürlerde yok kendısi Hole açılan üçuncu kapımn üzermde, «tçeri gırılmesi yasaktır» ve «Gurultu etmejınız» sdzcüklen jazılı Baradan Yuk sek Hakem Kurulu'nun toolarıtı odasına gırüdıgı anlaşıhyor. Ses geçırmesın diye arada bir boşluk bıralülarak Ust Uste ikı kapı yapütmş. Bir süre sonra Ahmet bey geliyor. Blrkaç «Içerl pirmek yasaktır» yazılı çıft kapıdan glrip çıktHctan sonra. bizi buyur ediyor. Bu kez daha genisçe bir hole çıkıyoruz, sol tarafia vlne bir çift kapı var. Kurul'un baskanı, 7 Üyesi ve btr raportörü bu İkinci çiît kapıdan gtrdiğimizde çıkıyor karsuruz&. Foto muhabiri arkadsş, fotogr&f çekebilmek 1 Ommokrati, ancak kurumiar çin naarhk yaptyor. Raportör la var olon r»)lm<llr. Kurum YUeel Güney, ob]ektUe arKasını dönmUş olarak oturduğu tarda ok*oyorı vönl*r vanta, İçin foto muhabiri arkadaşım duzaittlir. Yapıtol aksoklıkları, «scsba » diyor, «beyefendl > lsl«fn«4«rdekl oksamalardan aNacl Varuk'ın gür sesi duyuyırdetmek gareklr. Danıştoy'ın luyor: bugunkfi yapısı bakımından Kira beyetendi? (yapıtal) sakatimı olduflu *oy Eiendim (otoğraf çekeceIIMIMZI |lm de beyuı arkası dontLk. Ha.. o mu? Yücel, sen de DANIŞTAY BAŞKAN VE fel bu taraf». UYELERİNİN SEÇİMİ Sol tarafta Rüstu Aitay, KeAtıla Sav, Danıştoy Konumaj öcer, Mustafa Basoglu ve nunda yapılan değişıkllkle, Da raportör Tücel Guney, sağ taniştaY Başkan ve uyelerinln rafta da Kutlu Savas, Ibrahlm D«vlet Baskanı tarofmdan 89 Tekelioflu, Kubllav Atasayar çllmelerlnın, ll«rde bazı »akın ve Kd. Albay Necstl Polat ocalara yoi acabileceğinl d« so turuyor. Naci Varlık ise, tam vundu.. karşıda. Kemal öser soruyon ReokU ml bu foto*r»T? Hayır etendim. Sıyah • Yine OMr'in sesl duyuluyor: Basoğln kafanı çek de biı d> g5rfilelim. Yumuşak havadan yararlamp Naoi Varlitt'a yenıden sonıyo Sayın Başkanım .. Bugüne kadar yapılanlar hakkmda btlgi ahp uzmanlarm çalışmalanıu da resımleyebüır mıvız? Bak Tiırhan kardeşim .. Ben basının da tounu gorevl yaptıgına Inandığim içln her zaman »tılere vardımcı olmava calışıynrum. *ma, bu kadar vetcr. Çektiniz işte. Ba<ika resim, mesiro fstemez.. Tamam mı" «Tamam deçıl» dıvecek halimiz yok Teşek'<ur edlp kapıdan ç'kaTken «Bueun hankalar sözlpsmeslnl ele alacaeız arkada?lar» sozcuklenni duva bıl yor jz Bankalar sozlestresi ıle ^k ban^'m kastedıld ğmi 1 ocak 1931 tanhınden geçerli ola^ak hu sozle$men'n ton'an < bın » 700 lyçivı kapsadığım ve o gun bi*irı!mp p^ana^ına ee'ınd ğını sonradan Dışişlerl Bokanı llteı Turkmen, her hafta sonu eşofmanı sırtına gecırır, Ey mır Gölünjr kıyısmcia ko şardı Türkmen, bunu zınde kolnok icm yoptığını soylerdl Geigelelim tansıyonu yüksellnce Turkmen, koşmaktan vazgectl Bunun ye nn eşıyle blriıkte yaptığı hafta sonu yürüyüşlerl aldı Gecenlerde kendlsıre hafla sonları lcln beill b r 24 Ocak kararfarı ve Nosrettln yüruyüş programı oiup o madığını sorduk. Türkmen, gulsrek vanıt verdl «Vollah), k « ! n blrşey d1yem%yeceğlm, malum, blzlm haGecenlerde Anlaraya seaslz sedasız önemM bir ko nım düzenleyfnce biraz ona tabll ohryorum 1 nuk ge'dl Alfred Kuhn. Kım mi Kuhn?.. «Türkty«'y» Yardım Konscrslyomu Baskan Yorthmcı»ı» Kuhn'u Y a k ı n c l a n tanıyanlar onun bır özellıöın! çok lyı bıilrler Kuhn, Turkiye' ye yardnrı veren OECD ıç nde zoman zaman cok vetkıler!» dononmışt'r ve de na zarıan yetkısl artmışsa, Türkıye ıclrt «en cıkar yolun» 24 ocok'tcn berl uygulonon serbest pazor ekonomıs oldjğunu tekrorlamıştır Kuhn gecen hofta AnIznlr Deflerdarlığını ukara ya geidl va bır oiele ırdı Bir kac flun sonra Parıs e zun bır sure yuruten 38 donerken otelın resepsıyonundan hesobını istedı Otot ftyıllık de/.et memuru Oef>atı V9 otelde yedığı yemeklerden o'u$an hesobı gorunce terdar Semıh Atabey, An9 gözlertne ınonamadı «Ne ,. Bu kadar para mı tuttu?» kara ya Muşavır kadrosuno Kuhn'un sanki şapkosı ucmuştu Arka arkaya resepalındı ve yerıne Müşavtr sıycn memuruna soruları patlattı «Ne raman boyl« oldu Hesap Uzmanı Dr Cevdet bu otel'n flyotları? . Yemekler neden Doyle pahalı'' Otel Yolçın getırıldl Ancak Anıye boyle bu kadar paftolı?.. > tabey icm bır sorun cık Türkmen artık kosmuyor « Mucize'nin sırrı. Bir konut sorunu... PMD Baskanı Rafet Genc: Yaptıgrmız calısmalarda güclüklerle karsıiaşıyoruz ANKARA (Cumhurlyet Bttrotu) Parlamento Muhabırlerl Demeği Başkanı Rafet Genç (Milliyet) gazetecilerln Danışma Meclısini izlerken güçlüklerla karşüaştıgıra söyledl Genç, cKullse glremlyonız. PTT, kütuphane ve lokantadan vararlanamıvonn. Bu olanakUrdan vırarlanamayınca çalısmalarımırd» güçlukle karsılaşı yoruz» dedı Haftahk «Yankı» derglsinın Rafet Genç'e yonelttlgi sorular ve kendısirun yanıUan. bzetle şoyle YANKI 12 Eylül'den 3nce saelanan olanaklarl», bugun •aglanan olanaklar arasında ne fibi farklar \ar? GENÇ Ço's büyülc tark vardır. Danışma Meclisınl izlerken Basın Burosu ıle Genel Kunılu izleme locası dışına çı kamıyoruz. Tabıt olağan üstu bır donemden geçıyoruz. Olağanüstü ddnemın de kendıne ostgil koşudan vardır. Bunun bilinci ıçindeyiz. Ama, bu k o jullar ne kadar esnek olursa, blztm de bu geçici doneme kstkırruz o kadar büyUk olur, gorüşündeyız YANKI Daniîm» Mecllsl üreleriyie oasü çörtişııyorsunuz? GENÇ Basın Muşavlrt tonalıyla gorüşebüıyoruz. Konuyu ve sorunlan, basın müşa\iri kanalıjla onceden Uetecegıs. Göruşmede bastn müşavıri gerekırse, suin oz«l olarak yaptıgınız konuşmayı basına da açuüayabılecektır. YANKI Bu madde nygulanıjor mu? GENÇ üygulanır bir taTau olauğu kanısında değıliz. Uyelerle oışarda görüşülurse ne olacak? Danışma Meclısmın Basın Muşavıri gdrüşmed.a olmayacağma göre, isteniıen konu yıne goru^ulebılecektır. YANKI Kutuphaneden hıç ml jararlaaamıyorsunui? GENÇ Oyle bır auzenieme getmlmış ki, uygulama o laoagı yok Basm burosundan yanınıza bır gorevlı memur verilecek Gazetecı kütuphanede çalıştıgı sarece bu memur da oaşında bekieyecek. Dıj elım kı, 10 gazetecı kutuphaneden yararlanma gereksınımı duvdu 10 memur nereden bulunacak veya her gazetecı kütuphaneae üç saat çalışmak durumunda kaldı. Bu memurlar uÇ saat nasıl bekleyecek? Bu memurJa nn asli gorevlerl ne olacak? Ta.blı Eesın burosundaki memur arkadaşianmızı zor duruma düşurmemek için kütuphaney« gıtauyoruz. Elimızden gel dıglnce yon«tmelığe uymaya ça lışıyorus. 8u sorulor üzartne resepsıyon memuru onlatmaya boşladı ve fıyatlardan örneklor vererek. kendl ot»l fiyatların n korşı'aştırmasını yaptı Kuhn otel memurunun anlattıklanndan cok etkıienm stl«Hadl, ben Fransız franflı olarok ödüyorum. Ya Türk parası odeyenler ne yopıyor?. 8u oield» herhotd» yabanolardan baska kims» kolay kolay kalamaz» Otel memuru an'atmova devam ed p, ne'es alınca, lıberal ekonomı uygulans'n dıverek yıllardır Turkıye'ys onenlerde bulunan Kuhn, bL kez kendını tutomadı ve sordj «İyi oma, bu ulkede asgari Ocretle Insonlcr nosıl gecinlyor?* Ba «muclzeyb csgati ucrotla yoşoyanlara sormak gerek OECD yetkılısı Kuhn, bır de gldıp onlarla konuşsaydı ya mıştı Fenerbahçe Kulübu üyesı eskl mllll kürekci Atabey'ın ailesl Is'anbul'da oturjyordu Mo'ıye Bakon lığı öc Atabey'ın gontunu aimasını bildl Gectlğ m z hafta yayıilanan bır Varar name l!e Atabey I DB D ı nız Nakl yat'ta Ma! ve Bn konlığının temsı'c s olarak atadı Bövielıkle Aıabey' In konut sorunu cia cozum lenmış oldu Trafik Şubesi nde "Kuyruk trafigi,, Beşıktaş'ta bulunan Trafik Şube Mudurluğune lstanbul'da oz kişinin Içl duş mamlçtır Hemen her yurttas bir ya da blrkac kez bu blnanın önünden, icınden, yanından geçmışttr. Klml zaman trafik Işl için, kıml zaman da Beşiktaş Kaymakamlığına gitmek Için Trafik Şube MüdürluÖünun gırlşmdeki barakalarda evraklar, bo$vuru formları satılır, muoyen« 8i rası verıllr ve harç yatırı. lır Işl trotik olan bu mödurlüğün barakalı bölümle rıyle lc kısımlannda bugünlerde bir başka trafik sorunu var Kuyruk troflğl Bu kuyruklara bir g ö ı atarsanız, hemen her gün oynı kışılerın kuyrukt a olduğunu gorursünuz. Bu Insanlara, her gün kuyrukta bakledlklert Içın ocımaya başladığınız anda bunlardan blri yanınıza gelıp ya sırosını 500 llrava satabıleceğıni, ya da ışlennızl 1000 . 2000 l'raya taklp •debı'eceğ'ni 6öyler. Kuyruktan bunalan, trafik polıslerınin cıkıp da kuyruğu sıraya sokmayo colıştıklarında ortadan kaybolu veren bu kışılerın ne tur bır «Duzensizlikten» yona oldukları yurttaşlarca merak konusu halinde .. Barolar Birligi Baskanı Sav: Danıştayhn yapısal sakathğı yok ANKARA, (THA) Turktye Barolar Blriiğl Bcşkanı Atiiia Sav Donıştay'm gecmişta Idoreyl Işlemez hal» g«tlrdiQ! yo Ijndaki görüş* katılmodıjını soyleti! ve «Danıştayın yapısal bir sckatlığı yok» dedl Yankı dergısinın DanıştaY Ka nununa ı'lşkın sorularını c* vaplandıran Sav şunian «oyle dı «Her Kurum gıbl, Donıstay' m da e)»ştlrilmwl olanağı vardır Yargı organlan da zaman zaman lariısılon karoriar verlr. Hatta, bütun karaıiar tartısmaya acıklır. Ancak, Danıstay'ın toptan («I«v1nl o» tığı y«lundakl gAröf y«rind« ctojjHdlr. Oonıştcy'm t«n«i Is I«v1, yurütnMnln (Idore) yargı sat d»n«tlmlnl yapmaktır. İda r«, bazı kararlannın yargısal yöndon boculmasını, duzeltilmeslnl uygun görmeyeblllr Ama, b*nce, gecmlşt» Idarecll«r a * zaman zaman cok slyoMİ nttelikll kararlarla hukuko oykırı isler yapmışlardır Donıstoy böyl« zamanlarda haksızlığa uQrayanlar İcin en buyuk g0v«nc« olmustur. (An karo'da hakimlar var) dlyenl»r, Danıstay'ı Islevlnl aşmafcla tuçlayanlardan daha ook tur •anınm. BU KADAR» DA Ç)USB.. HAİG V I GORtLLERÎ.^ Evlilik, Haig ve Goriller... Amerlk&a hökümet yetkilileri arasmda en faz'a tonıma görevlisıne sahıp olanlardan birt do Dışışlen Bakanı Alexander Haıg Ancak, 57 yaşmdaki Haıg bu korumadan «o kadar memnun* değıl Kansıru mhatlıkla öpernedıginden yakmıyor ve şöyle divor: «.Ve za man, kanma iyi geceler dılemek ıçın eğılıp öpmeye kalksam, koruma oörevlılerıne (hadı ortıfc gıdın) demeh zarunda kalıyorum.» ruz: TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI T.A.§. Sayın Ortaklanna, 3ankanuz sermayeânin 30 000.000, TL.dan 330.000.000. TL.na akarılması nederu üe arttırüan 300.000.000. TL. sermayenın uk % 25'i Ortaklarımızın iştirak taahhüdunde bulundukları sırada nakden ve def'aten ödenmisti. Sermaye artınmına iştirak eden taahhütierinin ikinci % 25'lik kısmını OrtaklarımiEin TÖBANK Ö Basbakan Bülend Ulusuya alkıs.. Başbakan Buland Ulusu' nun, Ankara nın llcelerlnde yoptığı denetlemeler sırasmda gect ğı bazı köy ve kasobalarda yo!u keslldı Başbakan ın yolunu kesen Akkayo koylülerl, Ulusu yu formalarını gıymış futbolcu genplerl II» karaı ladılar. Bir başka koyde İse halk. Ulusu'nun arabası önünde kurbon kestl va tek tek Boşbakan'ın elinl sıkarak «Hoşgeldlniz» dedıler Başbokan, koylülere dönerek, «Nasılsınız?> dlye sordu Bu soru korşı sında, Bülend Ulusu'nun karşısmdokl kalabohk kısa b'r ssssızlık anı yaşad Sonra birden blre hep bırI k'e Başbokan 1 alkışlama ya baş adılar Başboknn dc kendılerine teşekkür ettı 10SUBAT1982ÇARSAMBAGÜNÜ " SAAT 17.00 'YE KADAR odemeleri İdare Meclisimizce kararlaşürümıştır. Sayın Ortaklanmızın, yukarıda belirtüen gun ve saate kadar sermaye taahhütierinin ikinci apelini teskil edcn yüzde 25'lerini ödemek üzere Bankarruz Genel MüdürluŞü Hisse Senetlen ve İştırakler Müdürlüğü'ne veya Şubelerimizden birine ellermdeki geçici hisse senedi belgeleriyle birlikte muracaat ederek bu hususla ilgüi gerekli işlemlerı ve odemeyi yapmalanra saygüarırruzla rica edenz. YHK 892 İSYERİNİN SÖZLESMESİNİ YENİLEDİ ANKAK* ( a j ) Yük«ek Hakem Kurulu, bu halta iqm de 893 işvennae 29 bm 490 ış çıvi kapsayan 49 topiu ış s ız leşmc= rı venne\ereX vurur'ü ge kovdu Yuksek Hakem Kurulu Baş kanı Naol Varlık, Anac'olu Aıansı muhnb'rının soruiannı ^anıtlarken. surelen W81 ae so na eren tonıu ış sozıeşmel"* ne bınncı 51I zammı o'arak vuzde 1T artı aortbın lıra ıkıntı v 1 ~s m 1 oarıv da vuzcie l~> artı uç bn lıra %erılrt aıni iı iırdi Varlık =,ure!sr 1980 de sona '•»n toplu • ^oîjpsmpler'rın .? uçuri' ü ^ıl zanıiıı olan l'jP?<1«> kı ucrrt zarınınm ne "=PK''dp 1 v*r ipcPKinın r»mj7 k ınılda KP sınlık kazanmar ı£ını arrak bu olçusande o.abılec 3 , 1 1 sojiedı 11 1 Teyzesinin güzeHiği, dedesinin akh,, Sofia Loren'ln yeğeni 18 /aşndok Alessandro Mus solml, ley7es nın yo'unda gıtnek nıyetınde olduaunu acıklad Alessondro Mussolıni, ilk televızyon fıl nınl yakınlardo tamonnlad . Bu ınüzıkal fılmın şarkılarını sovleyen oenc kıza roz pıyanıstı olan babası Romono Mussolıni eşlık ed yor Pek genc kız ünlü dede^ faşıst dıktotor Benıto Mussolıni hakkında ne du sunuyor? Şo1 e dı,or A'essoadra «Dedeme karşı gerek bır pol 1 kocı gerekss ınsan olcrak en derın saygı ve MUSSOLINİ NIN TORUNU hayrcnhg duyuyorum» A. SI. Kim kazanıyor? «KAYBEDEN KAZANIYOR» ESKI VE UNLÜ BIR DEYIM. GRAHAM GREEN'IN AYNI BAŞUĞI TAŞiYAN ROMANI DA FEX TUTULMUŞ, BIRÇOK DıLE CEVRILMİRTİ E«IMKER' ER CIKALI BERI E'7DF DEYIM DEG1STI «KAYBOI«N KAZAMIYOR » KONGRE Dernegimizın (Feyziyeinsr Işüüüar Derneğinın'ı olağan genel kurul toplantısı 9 şubat 1932 saat 12 00 de Işık Lısesın de yapılacaktır YONETtM KURtLL GÜNDEM: 1 Açılış, dıvan seçimi. 2 Yonetim, denetleme ra f»rlannm okunması, 3 Eleştinler 4 AHanma. • Peç m'er f Dılekler, kapaıuş. TOBAN K TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI T.A §. İDARE MECÜSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog