Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhur?y#t 6 EKONOMİ 25 OCAK Ekonomide gecen hafta Neleroldu? • Turgut Oatl renkli telerisyona 1884'de geçüeceglni açıkladı. • Demlryollan yoleu tasıma Iıcretlerlne yüzde 20 zam yapü • Merkcs Baakam Baskaıu Şıklar 70 milyon dolariık kredl almak için Kuveyt'e girU. • 1961 de Îstanbul toptan eşya flyatlannın yüaJa 34.1 oranmda vükseldiği açıklandı. • N'uh Knsçolu gcçen yü proteeto edilen senet deferlnln yttzda 135 arttığını aöyledl. • Merkez Barucası tanm kredilerinJn faiz oranını düsUrdU. • Erolak \ erçileri dusürüldfl. Gavri menkul kıymet artış verjrisl kaldınldı. • Fransa'da'ti Tanm Makmeleri Satış ve Serrts Şirketleri tş verenler Sendıkası'nın 500 üyesı 54 Genel Kurul toplantıla nnı yapmak amaayla îstanbul'a geldi. • Sorretler Birllfci, G. Kore ve Romanya üe Hcaret protokolfi bnzalandı. • 160 milyon dolarlık ABD ekonomflc yardımı onaylandı • Bankerlerle DsüJ tasflye Islemlerlnt yfirfltecek mahkeroelere başTtırttlar basladı. • Sanayi Bakanlığı 2. lîberaayondan yapılaeak ithalat prose(HlrOnfl açıkladı. • AET Bfirükelçimh! pamnk rplifl konnsunda Konaeyi toplantıya ça^irdı. • Devîet Pîânlama Teşkflaö 11 oay fabrlkasının yapımını durdurdu • 1911 mracatmnı 4,7 mflrar dolara nJafacafı açıklandı. • Mtlrür Benjek Dttnya Bankası yönetlm Kurulu'na yenlden •eçfldl 24 ocak kararlarıııın başarısı tartışılıyor Ekonoml Serri*i 34 Ocak k&rarlannm Udnd yüının doldu£u ?J günlerde bu ksrarlann uyguianmasıyla alınan sonuçlar çeşitli yönlerlyle tartı şılıyor Bu arada alman sonuç lan ölçmede kullanüan vergı ve rakamlann saglık derecesı tartış lan konuların başında ge lıvor özellıkle daraltıcı polıti kaların uygulandığı bır dönem de GSMH'nın yüzde 4 4 artaca fhnın, ve hemen herkesın «afcladıgu sanayi kesiminde yüzde 8 dolayında bir büyüme sağlanaoağının açıklanması çok ki ş!yl şaşırtıyor ve parasal hasıla rakamlanndan gerçek hasıla rakamlanna geçerken kullanılan flyat deflâtörünün saglık h olmadıgını duşundüreblliyor. Aynca toptan eşya ve tüketld fiyatlanndakl aröşlan bellrlemek İçin kullarulan endekslerin gerçeğl saglıkJı vansıtmadı ğı da tartısma konulan arasın da. Bu önemli tartışm&lan şlm dillk bir kenara bırakarak son ikl yılın ekononük gellşrnelerine eldeld rakamlara dayanarak baktıgımızda ortaya çıkan tablo özetl« şöyle• BÜTTME HIZI: 1978de yüzde 2.9 büyüdükten sonra da ralmaya başlayan TUrk ekonomlslnln 1981'de yeniden büyüms yoluna glrdlgi ve yüzde 4.4 glbi hatın sayılır bir büyüme hızona erişecegı tahmin ediliyor Bu tahmin gerçekJeşlrse «kötfl yülar» olarak adlandın lan 1978 79 yıllarında yüzde 2 5 büyüyebilen GSMH'mız 1980 81 yıllannda 3.3 büyümüs olacak m SANAYt ÜRETÎMt: 1978' de yüzde 3 4 büyudükten sonra 1979 ve 1980 yıllannda önemli genlpmeler gösteren sanayi kesımi hasılasının 1981'de yüzde 7,6 gıbi çarpıcı bir arüs gösterecetl tahmin edlliyor Oretlml sırurlayan çeşitli mnormal aksaklıklaruı fiderlldigi girdl temininin kolaylaştıgı 1981 yUında sanayi üretlminin bir miktar artması mUmkün gorünmekle birlikte yüzde 8 dolayında bir gerçek artışa i nanmak hiç de kolav olmuyor • ÎNŞAAT KESÎMÎ: DÎF' nm GSMH tahmlnlerl 1981 vı 'mda msaat kesiminde bile vüzde 0 Vlık bir gerçek büyu me öngörüyor Oysa yıhn ılk dolaız avma ilişkin rakamlar inşaat vüzölçümünün yüzde 3: tnşaat degerinln yüıde 14 gerı ledıginl ortaya koyuyor. • T%RIM KESİMt: Sanayi dıgı 19S0 yılındakl der artışl&rdan sonra 1981'ds çarpıcı bir gerileme sağlannus görünüyor. Buna karşın 1978 • 79 ve 1980fll donemlenr.i ikıser yıliık donemler olarak aldığımızda son ıki rıldakı artışlann önceki iki yıldaki artıslardan fazla oldu gunu poruyoruz Ücretlerdekı artışİBrm son ıki yılda fiyatların gerı=mde kaldıgr'nı ise hemen herke^ kabıı! edıvor • DIS TtCHRET VE İSÇ1 DÖVtZİ: 24 Ocak kararlan belM de en bürJk basansını dıssatımı artırmada göstermîş b'ilunuyor özellıkle 1981 yılın24 ocak kararlarının «bosmlmon» ve ekonomısınn ıbaşpatronu» Turgut Öza, ı «yılın odomı» seçerek ovgu yağmuruna (L.tanların yanısıra çeşitli omaç ve gerekce le'le e^ştırenier de bır hcrylı fazla Serbest pıyasa ekonomısine şu ya aa bu nederle karşı o anla r dan tolep yetersizlıği ve (uksek faızler nedenı/le ışı bozulanla r a. oankere para kaptıranlardan tahsıs vurjncLİcına ucret'yle ayın sonunu a«tlrm« n ıcızesıni başaramayanlaraan «Jopon mu cizesine glden yolu ben daha lyl billrım» dı/erek Özal'ın mevkıinde gozü o djgunu behı eden muhterem zevata kadar pek çok kışı Özal ı, donemm eKerdığl oıanaKior çer çevesınde eleştirmek ıçn hıc blr fı r satı ka çırmıyor. Bu arada özal'ın tgidicl olduğu* yolundoki soylentıler de her IKI UÇ ayda bır yeniden duyuluyor. Özal'ı sorunlara kendl açılanndan bakarak eleştlrenierden çoğunu «hoklı» saymak mumkun Orneğin kensıler ne zarar veren ekonomi polıtıkalarmn sorjmlusu oıarak gordüklerl özal'a bu neaenle dış b.le yenlere fazla şaşmamak gerek yor Ancak soruna «•konomlnın selâmetı ve getoc«ği> açısından baktıklarını ıdd a edernk Ozal'ı eieşt renlerın galıba ÇCK daha dıkkat I ve tutarlı olmaları gerekıyor. 24 ocak 1980 den bu yana yaşanan ge I şrrelere ve kendı beyanlarına dıkKatle ba kıldığında Özaı ın oldukca kap^amlı ve tutarlı bır ekonomik yapıyı değıştırme ya da «yenldenyapılanmaya» zoricma progromını adım adım uyguladıjı gorulüyor. İkl yıliık gelışmeler topluca değerlendırıldlğınde, ılk bakışta bırbır.erryle ılıntısl yokmuş gibl gorünen kıml duzenteme ve uvgulamaların Özal'ın progranı ıcınde vazgecılmez rollerl oulunduğu anlaşılabılryor. Bu nedenle de bır yandan Özal'ın ekonomi: ve politık sıs tem konusundakl temel terc hlertnl benlmserrış «hur teşetobüsun yaratıcı gücün«» ve ekonomide onderhğıne Inonmış olanların dığer yandan uygulanon programı şurssındarburosından hırpalayıp yozlaştırma ya çalışma'arını programm boşarısı oçısından onaylamak kolay gorünmüyor. ömeğın en yoğun eleştlrılere hedef olan parakredl poiit kasını ele alalım. Türkıye de para muslukiannın acılmasryla enflas/on crasmda oldukça belırgın bır illşkı buljnduğunu hemen herkes kabul edıyor Yanı para masluKları aç.lırsa enflasyon ye nıden tırmcn şa geçebılır ve ıstıkrar prog ram^in en onem'i arahedefler.nden bın n n aercekleşmesı gücleşebılır. Faızlerın yo pay ön'emlerle duşürulmesl de kuşkusuz a/n /onoe b r etkı yapar. Ustelık daha ucuz ve daha kolay kredl sağlama olanağı bj'an fırma'ar özsermayelsrln' artırarak ser maye yapılannı düzeltm» yerlne özal'ın sık sık kınadığı eskl alışkanlıklarını sürdürme nOsman ULAGAY NOTLARI Turgut Özalh eleştirmek eğlımine glrebılırler. Gene programm tenei amacları arasırKİa bulunan tzayıf fır "•alerın ayıklanmosıı operasyonu da yavoş lamış ve yenldenyapılanma sürecl aksatılmış olur Demek oluyor kl uygulonan pa rakredl polıtKası, bankalann kaynaklarınır> Merkez Bankası nca emtlmesl ve ozelhl'ie ıc pazara yoneh* fırmalara ucuz kredl sağ lama olanaklannın »ınırlandırılması hep Ozal programının aynlmaz parçaları. B^ parçaları yerinden oynottınız mı programm zedelenmesl kaçınılmaz Örneğln çokça eleştlrılen Iscl çıkartma yasağını ele alalım. Bu yasak nedenllyle ure tımlenni belll bır duzeyde «ürdürmek gereğ'nl duyan pek ÇOK fırmanın bu üretırnl pczarlamak ıçın dışsatım çabalarını yoğui laştırdığı bılınıyor. Bu yasak kalktıflı and3 uretımı düşürup ıc pazarda satabıldığı/ie yetınme eğılımıne gıreb lecek flrmalar oio b I r Böyle blr davranş Ise programin tdıs satım atılımı» orahedeflerıyle kuşkusu?'' Gene «dışsatım atılımr» ara hedefıy e yokırdon llgılı olan kur poıittkası ve dışsatımcıya sağlanon tesvıklerl ele alalım Türk lırasının değerınl sürekll aşağı dcq^ J kaydırmanın hcl<a ve ekonorrlye bellr ı b r moliyetı olauğu kesın Dışsatımcılara sağ nan teşvıklerın de dıssatımcı olmayan ke sımleroe ödendığı her halde blr gerçek Ne var kl bunlardan vozgecerek dışsatımı can landırma hedefıne varmak da galıba çok zor Yatırımların ve Cıretlmln gereğlnce artmodıflı yolundakl eleştlrileri ele alalım. Tür klye'de kurulu »anoyl kapasitesınln oncok yüzde 5060'ı kuilanılabfllrken ener|l yeter slzliklenyle karşılaştığımız bilınıyor Yatı rımlan ve üretlml belll tMr oranın üstünce artırmanın ener|l ve finarvsal kaynokları zor layorak Özal programının dengesinl bozmo sı kaçınılmaz görünuyor. Ucret gellrlennln sınırlandırılması, ç pazarın daraltılması ve gelır dağılımının ucretll kesim aleyhlne bozulması da hep Özal programının aynlmaz parçaları. Yanı bu yönlerınl değıştlrıp programm tutarlılığını ve dengesinl korumak bızce olanoksız özetlersek, ekonomide kendl temel ter cıhlerıne uygun blr yapısal değışıml ongören Özal programını ilke olarak benımssyıp de şu ya da bu parçasını yerinden o/natmaya kalkısma< tutarlı görünmuyor Bu elestınlerı ipanların en az özal ın programı kadar tutarlı blr seceneğl butun oğeleryle oluşturup ortayo koymaları ge rekıyor. Temel tercıhlerde özal'dan ayrılcn, 24 ocak kararlarının temel felsefeslne karşı olanların da kendl felsefe'erıne uygun secenekleri şimdlden oluşturmaları her ha' ae yararsız deâil BAŞUCA GÖSTERGELER GSMH büyüme hın (%) Sanayi k büyüme hızı (">) îşgücü arzı fazlası (%) Ankara geçinme endeksl (DtE) Îstanbul geçlnme end. (DtE) Dışatım (mllyon dolar) Dışsatım (mllyon dolar) Dış ticaret açığı (milyon d ) Işçi dövizi (mllyon dolar) (i> tahmin kesiminin bunalıma düstüg. 1979 ve 1980 yıllannda GSMP run daha keskin düsüşe geçm« sinl önleyen tanm kesiminm de 1981'de ancak yüzde 0 5 dolayında büyüyecegi kaydedili yor. • tŞStZLİK: Ülkemizde lş sizliğe ilişkin göstergelerln ÇOK yetersiz olduğu bilinlyor An cak mevcut rakamlarda lsgücu fazlasının 1980 ve 1981'de sü rekll artarak 3 milyon kisiye yaklastıgını gbsteriyor • FÎYATLAR • ÜC3SETLER: Toptan e s ^ \e tülcetici Hyat lannda bılyük rekorlarm fanl 1»TR 29 34 4S5 493 4399 2288 2 311 1&79 04 56 13.0 565 587 5.069 2,261 2808 1,694 1980 1981 1 1 44 (t) 55 76 (t) 15 0 16 6 116 6 1102 7 687 2 910 4,757 2 071 359 366 8850 4.750 4200 2600 Dünyada • • • • AETde lssh •aym 10 milyonn astı. Macarıstan Dünya Bankasına üyelik İçin başvurdu. OKsCola ünlfi fllm şirketl Colorabla P1ctnres*u gatın aldı. IMP'nın tAhminıne gore 1981 82 hasat mevsiminde dünya tahıl üretimı 1,5 mJyar tonluk rekor düzeye ulaşacak. • Zaran bürök boyntlara ulaşan Ford'nn, temettü dağıtamamadıfi açıklandı • Tenl nlm Ilk 15 pbıünde pivasadan yaklaaık İS müyar Ura «eklldi. • PANKO Birük Genel Müdürfl Orhan Leblebldoglu 1962 yılı şeker pancan alım flyatının 725 kurus olmasıru Istedl (t) <t> (t) (t) Kim ne dedi? • TURGUT ÖZAL .Petrol fiyatlannın 090gx dufmısi bizlm hem lehımiz» hem de aleyhimızedır. Petrol üreten ülkeler tle ılltkilerimu bır hayli lyıdır. Onlann gelirleri azalırsa blt tf« bundan «tkileniriz » • VEHBt KOÇ «Suvüfe emeklerle kunılan furhetlenn yaşaması ıçm bunların kurumlaşma»1 ve memleketımızde firhetlenn ve holdınglenn çoğalması şarttır • • ALİ KOÇMAN 'Gıtttkçe nekesleşen dünya para pıyasalanndan yumuşah. doğal ve sıyasal pazarhklan ağır basmayan şekılde kredi alabılir hah gelmedıkçe ekonomide ıstıkrar tağ Uındıgından bahsetmeh mümkün olmayacaktır • • PROF. MUSTAFA AYSAN .12 Eylül harekatından sonra ışçı ücretlenne getirılen sınırlama ve ücretlerin devtetçe tesbıtı de blr bakıma serbest pıvasa ehonomısı mantıgnla çeh>ır. Ama bundan başka da çare vofefur» • KAYA OZDKM1R .Çalışanlann müli geHrden aldıkları pay l<>64 yılında vuzde 44,8 ıken günümüzde yüzde 28 9'a düşmüstür Oysa, uygar ulkelerde bu oran vüzde 70'tir* • Y1LDIRIM AKTURK *Kaynaklar tn msyonel bıcımde kullamhrsa yararlı olur. Bakkallar bie yılhh stoklardan ayhfe stoğa döndü. Ur.. • KEMAL KURDAŞ •Soğan ve patatet d* desteklenmey» baflanınca Türkive zahirt tüccarhamdan manavhğa kaydı» • NUH KUŞÇULU .Karşüıksız çek kullanılması mutlaka engellenmelı» da dı?sa»ımm toplamında görülen artış ve yapısında gozlenen defişim anlamlı. B U sayede d^ ticaret aç'gı da geoen yı 1» oranla B7Slmış oluyor Ancak bu gelışmeye karsm »on 1ki yıldaki dış Ucaret açıgıron oncekl ikl yıla oranla yuzde 75 dolayında artış oldugu ve dışsatunırt bu düzeye çıkmasın da klml olağan dışı koşullarla zorlamalann rol oynamış oldu ğu da bir gerçek îşçl dövizi girislerinin ıse 1980 81fde bnceki yıla oranla yüzde 75 dolayında artarak ikı ytlda 4,6 milyan bulacagı tanılıyor. DPT eski müstesarı Bilsay Kuruc'un demeci: Borcu artan özel kuruluşlar yatırımı düşünecek halde değil ANKAKA ( \ \ ü \ ) DPT es ki Musteşar. Doç Dr. Bilsay Kunıç, «1982 \e gelecek jnUann konusu. deınokraslnin sağüklı ekonomi k temeller faenne oturabilntesıdir» dedl. Doç Dr. Bilsay Kuruç'un ANKA'nın sorulanna verdigi yanıtlar şöjle ANKA: 24 Ocak kararlannın •onuçlannın ancak gelecek yıl alınacağı yinelerujor. Bu durumda, kararlan bugünden değer endimek do»ru olur mu' RXRDÇ: 84 Ocak 1980'den bu yana ikl yıl geçtl. Bu kısa bir süre değlldlr. Sayüar ve hesapUr tam olmasa da vsrdır. Ekonomlnin nereden gclip nereye gittiği görülmektedir. Türkive ekonomi.si açıklarla i?lemeve devarn edivor. Dış tica ret açı|ı ve cari Işlemler açıfı buTumiİTtür, küçülrae olanafı da görulmemektedir. Dıs borç lar artnustır. ANKA: Fıyat yavaşlaması ba kımından b'r başandan sözeda lebilir mı? KÜRUÇ: Kısa vadeU tlyat bekleyişleriıün de blr jösterge si olan faiz nranlan dflşmemekte, yuk«elmektedlr. Yanl, ban fİTat hareketlerl bastırtlmıs oUbülr, fakat enflasyonun kokenlerine inliditi sövlenemez. 24 Ocak yöntemleri> le bu olanaksızdır. Bu politikanın sahıplerinin de söyledı|i gıbı enflasyon her an boy gö^t^rpbüir. ANKA: 24 Ocak kararlanr dan sonra özel keslm ısletmelerinln sermaye arttınrfüanj ıa mali yapılanıj düzelttiji soy lenemez mi? KURUÇ: 1980 ve 1881'de Işletmelerin ftssermaye oranlann da arbs oldugnmı ileıi surmek çok zordur. Tam terstne, borçlnluk artmıştır. Borçluluk yatırım ıstefisd^n defil, lşletmelerin hayat ntontt mücadeIesine girmesinden artmıştır. Ozel kesim isletmelerinden ço ğu, kendlnl kurtannay» çabalamaktan yatınm yapacak halde değlldJr. 1981'ln bir oceUi^i, özel kestrain bâvük açıklarla çabştığının ründcmc Kelmiş ol masıdır. 1981, borçlnlufun ve odeme güçlüklerinln arttığı yıJ olmuştur. Sanayi ve ticaret ke siral kadar banka sistemi de nyle finansman «orunlarryla karsıkarşıvs bulunmaktadır ki hunları görmezllkten (elmek olanaksıcdır. KIRUÇ: 24 Ocak deneytoıi. nin Udnd yılmda ŞB nektadavrr Ekonoml daraltıcı polltika» ların nnırlanna varmış. fakat burumeve eeçemrmektedlr. Daraltıcı politikalarla tztenen amaçlardan birisl de. ekonomide buvurne gerceklesmeksiztn blr çeşit «yapı değişlkliti>>ne firl«me olmus, Szel kesim içinde mülUvetin el detlştirmesl bu çrrçevede onav pörmfiştur. Eknnomlk bürüme olmaksınn percek vapı de*i?lkliei dü.'râmllfmn. Ekonoml başka türiü guçlenemec ANKA: 24 Ocak Kararlan, Kigtnda 1982'de Türldye'nin gündemindekl en önemli olfu ne o'.acaktır. KITRUÇ: 19Wnln ve ifelecek nllann konusa, dpmokrasinln sağukli ekonomik temeller fiz»nne oturabilmesidlr. Demokrasinin knrnlması ve yasaman » konoraJk bürumenin «tireklilifine yaiandan bajtlıdır. Ekonomlnin bazı kestmlertnde bir 1» tlkrar poliükası Izlempk, ekonomik büyüme ile bağdasmayacak bir^ey defrildlr. 34 Ocak çizgisi İle borle bir bağdaştırtnanın yapüabUeceğlnl ve demokraslve sağlıklı ekonomik temeller sa$ianabileceflni düsdiMtııiyornnia Toptan eşya fiyatlannın °/o 36.8 ârttığt açıklandı ANKARA, (ANKA) Tıcaret Bokanhğı, Kon|onktür ve Yaym Mudurluğu. 1981 yılında fiyatların ortalama yüzde 36,8 oranında artlığım açıkladı Bu artış, 1980 yılında yüzde 107 2 duzeylerınde gerçekleşırken 1979'da yüzde 63 9 ve 1978'de de yüzde 52,6 olmuştu Tıcaret Bakanlığı'ndan venlen bılgıye oöre, toptan eşya flyatları endekslnın 1981 yılındokı toptan artışı ıse yuzd e 25 6 oldu. 1981 yılı oralık endeksınin 1980 Aralık ayna gore oranını gösteren bu artış, 1980 n es donerrnde yuzde 94 7, 1979'da yüzde 81,4 ve 1978 yılında ıse yuıde 48.8 Idı Toptan eşya fryat'arı endeksı. 1981 yılı aralık oyında ıse, bır öncekl aya göre yüzde 1 7 oranında arttı Gecınme endekslerınde 1981 yılı Içınde meydana gelen ortaloma yıliık fıyat artışı Ise Ankara'da yuzde 34, îstanbul da yuzde 37,6 duzeyıne ulaştı Ankara'da 1980 yı'ında ortalama yıliık fıyat artışı yüzde 1014, 1979'da yuzde 62 olurken, Istanbul'da 1980'de yuzde 94,3 ve 1979'da yuzde 63 5 olarok hesaplanmıştı Kuveyt bankalarıyla 70 milyon dolariık kredi anlaşması imzalanıyor KUVEYT, (ANKA) Türklye'nın 12 Kuveyt bankası tarafından oluşturulan blr konsorsıyumdan sağladığı 70 milyon dolariık petrol kreaısının anlaşnosı Kuveyt de ımzalanacak Anlaşmayı Turkıye adına Merkez Bankası Başkanı Imzalayacak. Imzalanacak anlaşma İle Tür kıye, uluslararası para pıyasalarından 1978 yılından bu yo nakl en ucuz kredısinl sağ lamış olacak 6 ay surell kre dıye, lıbor olarak fanımlanan bankalararası ortak faız oranı üzerınde yuzde 1 ek faiz uygulanacak. Türklye'nln Irak' tan Ithol ettığl ham petrolun fınonsmamnda kullanılan kredl n>n bır başka ozeMığı ıse, Tür kıye'n.n Ortadoğu bankalanrtdan oluşon bır konsorsıyumdan sağladığı ılk kredi olması Turkıye doha once de, Lib ya bankalarından 100 mllyon dolariık bır kredl safllamıştı. (Yeni Çıkacak Bir Yayın lcin) (İNGİLİZCE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA ANKETİ) Türklye'de îngilizce öğTenme çaksanlara Tararh olacafmı umdugumus bir T*ym o kartmak Uzereyiz. îngilirce öğrenen, öğrenmiş olan ya da bğrenmeyi areulayan tüm okurlann, yaşlan ve öğrenlm durumlan ne olursa olsun aşagıdaki »orulan ymaıtlarıp btoe po» talamalarmı rica edlyotua. 1) îngllizce öfrentrken en çok aorlandıgımi konu asağıda aralananlardan haagUeridir? (Lütfen lsaretleytaüO J) tnglllace dü Mljrlstnde ( g ı u w r ) an çok «orlandıgınız komılar a^ağıda tır» laıutnlardan hangıleridlr? (Lütfen lsaretleymlı) Tanbmcı fllller Püllerin üç hall Düzensls üiller Sıfat dereeelendlrjnelert Zamlrler Sözcük türetmelerl Zarflar rprepositionı ... Dlger Cumhurîyet altınının satıs fiyatı 1750 liraya çıktı Ekonoml Servlıl Altın flyotlarında gecen haft a ha fıf b r yukselme görüldu ve Cumhurîyet altınının satış fiyatı bu yıl ılk kez 11 750 liraya çıktı Hafta boşında 11 450 • 11 550 lırodan ışlem goren Cumhurîyet altını yak laşık 200 lıra artarak 11 625 11750 lıroya yükseld . Kulp suz Reşat altınında da oynı eğılım gozlendl Hafta başında 11 800 12 000 IIradan hafta sonunda 12 000 '12 250 liraya cıktı Dunya pı yasalarında ise bır ora 370 doların altıno düşen altının ons fiyatı, gecen hafta 375 dolar dolayında seyrettl a) Sözcük eeberlem» b) Telaffus c) Okuma d) Yazma ,.„ „, e) Söylenenl anlama ..........^.......^.«.^^. O Diğer „„ S) Taşmızı ve öğrenlm durumunıou pOs önünde bulundurarak, sizce lngilizceyi en çabuk ve kolay biçimde öğrenmenln yolu nedlr? a) b) c) d) e) f) 5) Yurt dışında oktımak özel dersaneler Kolejler özel ögretmen „„„ Ev kurslan Diger „.... „ „ „. Dolar 737.50 lira oldu Ekonomi Serrisl Bu ftafta Turk lırasının değennde önemh bır değış.klııî olmadı Hafta başında 136 50 Ura eden bır dolar hafta sonunda 137 50 hraya çürtı. MarK'ın değerl de 5P30 lıradan 59 75 hraya jiıkseldı Sterlın 3.79 lıra artarak 257 1<! Ura; a çıkarken, Fransız Frangmın degennde önemlı b.r artış görulmedi Hafta başında 23 37 lıra olan frank, haf ta sonunda 23 48 hraja uiastı S Ambıstan R'yali de 39 94 iı radan 40 22 Iırav çıktı Is\ıcre frangı ıse 0 81 Lra artarak 74 45 hra%a vukseldı Dunva do\.z pıyasalannda ıse çarpıc» blr de ğışıklık görulmedi. •> b) c) d) •) f) g) h) 4) AflenİKİe îngillzce bilen, veya Ogrenmek lsteyen var mı? Varsa ktmlerdlr? ihracat İhracat •• • İhracat Pamukbank, 1981 "dc pla^manlannın %54'unu ıhracata ayırmışnr Pamukbank'ın ıhracaı dövız gırdılerı %100"ün uzcrındc artış gösicrerck 6M) milyon S'ı aşmıştır Ülkcmızın, 1981 yılındakı toplam ıhracal dövız geltrlennın %14'u Pamukbank'tan geçmıştır R\MUKBANK CÖREVİNİ YAPIVOR! DOVİZ KURLARI Dövlz Dövlzln Clnsl Alı» 1 ABD Doları 137 50 1 Avustralya Doıan 152 60 1 Avusturya Şllınl 852 1 Batı Alman Markı 59 75 3 51 1 Belçıka Frangı 18 25 1 Danlmarka Krona 23 48 1 Fransız Frangı 54 50 1 Hollanda Florlnl 24 44 1 Isvec Kronu 74 45 1 Isvıcre Frangı 11 14 100 Italyan Llretl 60 74 100 Japon Yent 115 25 1 Konada Dolan 1 Kuveyt Dinarı 485 OT 2344 1 Norvec Kronu 25719 1 Sterlln 40 22 1 S Arablsfan Rlyall Dövlz Satış 140 25 155 74 8 69 60 95 358 18 62 23 95 55 59 24 93 75 94 1'1 36 6197 117 56 494 79 23 91 262 33 4102 Efektff Alı? 137 50 145 06 8 52 59.75 333 18 25 23 48 54 50 24 44 74 45 10 58 57 71 •109 49 460 84 22 27 25719 38 21 Efektff Satif 14163 157.27 8.78 61 54 362 1880 24.18 5614 2517 76 68 11 47 62 57 11871 499 64 2414 26451 41.43 Ders ldtaplan dışında, îngilizce kitap vb. yaymlar satın alır mısınız. Alırsanız hangilerdlr? 8) tngiltece sÖ7İüğünüx v«r mı? Var ise kaç kelimelik? T) a) b) e) d) e) f) Kendi deferlendlrmenlze göre tngHlzce bllgl seTr/eniı nedirt Okuma Yazma Telaffua Gramer OtıiTBrak «nlaır» Konuşulanı anlama j ı t : : : lyl. iyl. tyl. ryl. tyl , iyl „„ , orta , orta , orta „ , orta......... . orta „ , orta , kötü , kötü . kötü . kötü ..... . köttl . kötü .hiç . . hlç. .hiç . . hlç , .hiç. . biç. îslm, Soyadı ögTend ise, okul sınıf ögrend degllse, öğrenim durumu Meslegi Adres Yaşı ....... Tel „ Çafdas Taymeıbk v« Bann Sanayl Tflrkoeaiı Cad. S941 Cataloğln / tSTANBO. Tel. : 20 97 03 <5 hat) iyi bankadır üyiUKBAN EDERİZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog