Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

KÖLTÖR YAŞAM Cumhuriyet 5 haftanın sanat cizeleesi *sergl İSTANBUL ERStN Pertan «Yortrnn Parajçı» TV dlri filmmden çeküğl fotoğraOarla Venüs Tiyatrosu Saasî Galerisi'nde bir sergi açü. 9 yıldır fotog raf sanatıvla uğraşan Pertan sergide yer alan fotograflannı Söyle anlatryor: «Mücadele gelenefiyle yetişml» blr insan olarak, tarfhlmlze oiaa Ujrim beni böyie bir oalnmava vöneltti Yorjrnn Savaşçı filmlnln çeldldljH Rnrsa, Bertrama, Eskdşe hir bfllgelerinde foto^raf malxrrreleri buidum. Serglmde kuJlaadığim foto^raflar grenelllkle o dönemin ki^lerfaıl canlancUran Ranatçüar ve möcsdele sah neleri.» Sanatçmın 75 fotograftnm bulundugu sergl 18 çubata kadar görülebillr. tSTANBUL Denrtet Göaal S v < natiar Akademlsl, îstanbal Dev let TatbıM Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Uygulamalı Endüstriyel Sanatlar Yuksek Okulu ve îstanbul Atattirk Yüksek öftretmen Okulu dgretim üvelerinin resim hevkel seramüc ve grafik dsllannda olu?turduklan sergi 25 ocak 25 S'ibat tarihleri arasında Atatilrk Yüksek ötretmen Okulu SaiMt Gcüerîsl'nde. Sergide altmı ça TOton ttgretim Uyestaın ça hşması var. NEZtHE özkök değişüc tür ve renkreld 48 çiçek kompozısyomı iîe açtıgı kuru çıçek sergisi ni 39 ocak gününe ksdar Baha rive Akbarüc Sanat Galensı'n de sürdünlyor. El işlen ve ku mtulmuş çıçeklerle ilgili ola rak daha önee de iki serg: açmıs olan err.ekil bgTetmer Öskölc, Urünlenni şovle anlatı yor: cMesIefim gereğt Anado In'rn gezm« olanağını buldum Do£a zenjrinllpi hana çiçek sev (H«iBİ karandırdı. De£işlk çı çekleri inceleyerrt, değerlen dirmek atnacrvla Rrellikîerinı vitirmeyecek biçimde kunıttum ve zengtn bir koUeksiyon elclf etrim.» REFİK Eren «Meslekte 30 \ıl» sergısinl 28 ocak 30 şuba* tarirüeri arasında Yapı ve Kre dl Bankssı Osmanbey Sanar Gaîen<=''nde sunacak %KBANK koUekslvonundar s»». meler resım serjnsi bugündeı başlavarak Bebek Akbank Sa nat Galensı'nde ızlenebılıyor TEMEL Sanat Egitimi Grubu öfretim elemanlan Mümtaz Işmjtör. Ali îsrnall TUremen Mehmet özer, Gülstin Kara mustafa, Balkan Naci tsllrrrve11, Abdullah Demır, A. Ümit Kuseynoglu. M Canıp Baku Hakan Elzer 11e> GUrbuz Dojan Ekşiog'u Vatti» it vı!' e**"nlıl<len c«rçevesınde DTGSYO t i ıpnlannda serg: açtılar *StG>R"ND Freud temeh uzt rıne gerçekleştırilen Freudıcn ""•urrealizm bilınç aıtını bılinç II olarak akscttirmektır Baslan ırıçta Freud du«unceslni. onun feiscfcsini hir nevi resmp UT suladrm Fakat şımdıkı dujtın cclertaı ve analizlentn onun temeH Ü2erinde; şımdinın ve celeceeın tdşi analizi olacak.. > Urart Sanat GaiensıYıdekı ser cısınl 4 şabata kadar ızleten Mehmet Glın çahşma1a'ının çı kis nnktisın^ boyle ozetlıvor S*D\N Beze^ş Devnm Erbıl Cemil Eren, Ei;f Naci, Musta fa Pılevnelı, Mumtaz Yener m yapıtlanndan oluşan karma sergi Caddebostan Güzel Sanat lar Galensı'nde çarşaraba gıi nune kadar suruyor Eesım ça ıismalannda dısiDİınlı, buıms 0 ! ve akademik sanat küljrunu esas aldıklannı bel r e n sana'Ç'lar «Hareket noktamız sanat tarihinın kulturel hinkımıni kendı vetenekleri ıle birleştirme çabası ıcınde olanların ancak kalıcı vapıt oluşturabileceklen riuşuncesidir» dıvorlar \T\TLRK Yük^eK öjfrctmen Okulu oŞretim sorevMpnraen f'nsal Toker Ş^lak Çaiık, Yn BERGAMA BASKINI Ersın Perton ın Venus Tıyatrosu fuayesındeki sergisinden Bergamo boskınında elg gecnien dusmon karargahırdo Turk bayragı cekılırken Yuzbaşı Cehenııem Cemil (Con Gurzap) ve Kor Şaban (Erkan Vuce!) bayragı selamıı^or . Taz SUlükçü, soıı donem çalış .nalarmı Yapı ve Kredı Bau kası Galatasaray Kaz:m Taş Kent banat Galerısı'nde sunu \orlar 1958 IDGSA Alı Avnı Celebj Atolvesı mezunu Resssm ünsal Toker resımlennde ek presvonıst afcıma bağlı olduğu nu vurguiajara* şunlan sovla vor' «Genellıkle pevzaj konula rında parlak renkler kullanarak çalışıvorum Denİ7e karşı aşırı tııtkum. vaşamda aradıpım sessızlık resimlerime vansıvor.» Uo sanatçmın 29 ^apıtı buîu nan sergı bugun son kez sezı lcbıli'l^LEMtl.t yorganuıık konu sunda uluslararası ünü bulunan Celalettın Akyuz, Ataturk'un 100. yılı nederuyle Beyoğhı Ol gunlaşma Enstnusu Salonu'nda açtıgı «100. lüda Uuslararası Fuarlaıdan Haüralar Sergısi»nı bugtın akşama kadar surdum vor. Şımdıye dex 16 fuara ka tılarak başan gosteren Akvuz selenekse! Turk mot.flennı ozelUklennı değıs^rrreden \or gan uzerıne ışleyerek sanatsal de4er. \Tjk>=ek uru^ler orra>a cılanvor GL\ \^ Sagun un gun geçtıkçe kavbolmakta olan Türk soka; lannı ve evlennı konu edindisii resım serR's» 3 şubata kadar Taks'n Sanat Galerısı nde Ya prlannda ao?adan eETİenmış, hızlı br def'şımle tar.mmaz bır biçıme donuşen çevrevı bı lınçlı oır oıçımde »an\arak kav bolan grçrnışı vaKalamava ça lışmış Sagun 1981 yılında DYO nun açtığı bır resım \arışmasmaa «Ataturk'un EUerı» çu lışmasıvla mansıvon kazanmıs• ı ÎNOILIZ Kul'ar Deıneg n n duzenlecıgı «Tıp ResımJerı SerBisi> «Tlıe Medıcal P.ctuıe Sno\v) Cerranpa^a Tıp Fakultpsı Ku'upnanss nde s u i j o r Ingı .£ ressam \e fotograt sa natçılarınm ınsan vucaduru organlarım. başanyla yansıtfk ıaı resım ve fotograi'arla oluş turulmuş sprarı lgı gorujor 1968 vumda kurulan «Tıp \e RKolojlb Resım Enstıtusu»nun bu.ıvesLide birleşei tıp ressam lannın vapıtlarımn tıbbl bılgı fdınmede araştırmalarda çok ^nemlı rol OTOadığını beUrMr ilsılıler, «Tıp ressamının san.ıtını kullanarak gorünenl değil. hılıneni ortava çıkardıçını» ^nvl ıvorlar NERIME Turan'ın Yapı ve Kre f^ı Bankası Kazım Taşkent Sa nat Galerısı'nde açılan makra me Eergısı bugün kananacak Turan sıcım, sutaşı, vun. orlon ve boncuk kullanarak oluşturdugu yapıtlannı yedı yıllık b'r uğraş sonunda gelırdı Sergıde tam 150 parça var «Kov çoruğu olrram nedcnivle kuçıık vaşta el Ijlcroeleri ile haşır neşır olmustum. Nakışın. rengin. desenîn .her tünınu Ö£tendun. Böylf bir Jnrıkimle jrittiçim \kşam Kız Sanat Okulu'nda bilgınıı çelistırdun» aı>or. MHVf Akjunak'ın Abdi îpekç' Caddesı uzerındekı A Galerı de açtığı resım sergısı bugun ak ssma kadar gezılebüecek. Gt\NFRA\CO Gıanfaldonl VP Alferod Romagnornm Eserlsn sergısı 2 şubat kadar ttalyan K ii>ı Merkezı'rde AYSTJN* Berk*av özmen'in 1 < 1 kışısel sergısi Taksım Sanat Galensi'nde sürüyor sınema İSTANBUL KAC'Ş (La Caropotei / Bır Hir «Mekanlk gulduru» anlayışının j/fjula/ıcısı Gerard Oury'nln yenı guldurusunde ıkl Fransız komedyenı. Pıerre Rıchard ve v/ıctor Lanoux var Aynoa 6av>anı|fTaz kacıp kovolama soh neıerı ve Fransız usulü esprlı=' (Djn/a ve Incı) TOPRAĞ1N TERt ' Turktye" n i bel ı boşlı fOm getırticı 9irpe4lerındsn Özen Fıim'ın ılk verlı yapım denemesl Mehmat Soyars'on ın yozdıgı mÜ2ikİ9ndırdığı bı haylı şıadet ve genl m ıceren bır kov dramıni Natuk Bayhan yonetmış Fıkret Hakan BJİut Aras ve Gungo r Bayrak oynuyorlar Iddıası olçusunde rrerakla beklenen bır t !m (Kent Smepop, Sofak vs I UNUTULMAYANUAR / Araarı ıda «Fıstoş» dıy© btr $ırket kurmuş olan (unlu bır bon Kerın reklamlannda da bırlıkte boy qo6tsnlıyorlar) yedi unhl sc3natcmızm ılk fılmı Remzı Conturk'un yazıp yonett'ğ' fı'mde Cuneyt Arkın Eşref Kolcak Ekrem Bora Fıkret hokan Orhan Gunşıray, Izzet Gırnay ve Selma Gunerı bıra'ada fLuks vs) imza günü ISTANBLX . HUSEYIN Haydar kerdısıne 1981 akademl şıır bırıncılık ödulunu kazandıran tAcı Türkucu» adiı kıtabıv'a «Konot Kanodo» basiıklı cocuk kıtob nı CUTIO gunu 1600 1900 Nevzat Çakır ın Verus Tıyatrosu ndokı dıa gosten sınde yer alacak omeklerden blrt. orası Nl şantosı ndakı Akaderr> Kıtabev 'nde ımzolıyor Ay m saatlerds Sulh) Dolek <Gec Başlayon Yargılama», «Koıuç,an» romanlarını ve «Arkodasım Dede» ve »Gul Yuzlu Tarlalar» cocjk kıtapıarını ımzalayacak. gösteri İSTANBUL GECTIĞIMIZ viı ıc rae I uliıS aroros sergıde yapıtıcıı sergılenen Nevzat Çakır Istanbul Fc toğraf ve S nema AmatO'len De'neğı nın (IF SAK) perşembe gunu saat 18 00 de Venus Tı yatrosu'nda duzenled.ğı sa r dam gostenslnde dıa'annı sımocak On vıla yakm bır zamandır fotoğraf sapattyla uğraşan Ça< r. tKuşaklar> Sergısınde 1930 «Yılın On Fotografı» ISıyah/be yaz), 1981 «Yılın On Fotogrofı» (Renklı) ve 1981 cRomanya Ulusal Ödulu»nü (Renklı bas M) kazandı 1981 82 donemlnl bınnci v z»on tllmlerle süf duren Taksîm Sano» 'Pvi yBn' bır etklnlığe da ha boşlı/or «Unutulmayan Fılmler Dlzlsl». lık olarak Elıa Kazon ın «Cennet Yolu» var james Dean ın başro unu oynadıgı vopıt John Steın beck'in a/nı adlı romanmdan beyazperdeye o« tarı'dı «Unutulmayon Filmler Dızisi» haftaca yalnız üc kez carsamba perşembe cuma gün len 21 15'te gosterılecek Dız nın bundan sor rakı fılmlerını ıse B8rgman'ın «Sessizlıkı, eYuz Yüzeısı ıle PollacK ın «Akbabanın Uç Günu» o uşturuyar GEORG Stefan Tro ler ın sertarvosundan fllnre alınan cGenc Freud» (Der Junge Freua) başliK Iı kurdela KarlHeınz Hackl Guıd© Wıeıand vs B>tgıtte Svoboda nın o/unlarıyla bugun sact 18 00 de Avusturya Başkonsolosluğu KultOr Ofısı'nde Izlenebılecek Sivah'beıyaz fllm 96 dakika sürüyor URSULA Andress Louro Antonelll Monlca V't tı Orazıo Orla do ve Mıchele Placıdo Beş un lü fı m vıldızının yer a dığı tVahşl Yatokkjr» Yo netmen Luıgi Zampo'nın bır 1979 yı!ı cekiml Fılm sekz bolüm ük parlak blr Italyan güldürusj Carşambc gunü saat 17 15 ve 19 30'da Ital/an Kültür Merkezi'nde Izlenryor. CARSAMBA 14 30 18 30 cumartee! İ8e 18 3CTda Türklng.lız Kultur Derneğı nde sunulan f n «Sleuth». Jaseph L Mank ewıcz r, yonettığı <jrdelede Laurence Ol vıer. Mıchaei Caıne ıle Alec Cawthorne onemiı rollerı paylaşı,or Renk ıi v» 139 dak ka opera İSTANBUL FERIT TUZUN ür «Mldosın Kulaklaru operası perşembe 20 00 ve cumartesı 15 30'da Ataturk Kultu' Merkezı'nde. lki perdelık operoyı Gurcıl Celıktaş 6ahneye koydu Metnml Gungor Dılmen yazdı, dekorda Erkut Uzellı, kostumde Fıqen Koyunoğlu. koregrafde d« tnder Savaşkurt'un tmzası \.ar ANKARA TÜRK Fransız Kü'tür Derneğl nln bu hafaM P'ograTi şo/le oluşturuldu Pazartesı 18 30 «Acefnl Serserl» Mıchel Devllle'nın fılml ortaK /onler heyecan olan l!k <jolandırıcılıklarına do boylece baş'ayan Antome Ile Carolınenn seruvenlen 20.30 ıkl televîzyon gazetecisl Marc Ile Franco s ın başarıya ulasiıak icin birbırlenyle olcn /arışları cTeievlzyon Gerçek Egemerude anla tılıyor. CUMA 18 30 Mıcitı De^llle ın 1978 yapımı ea susluk fılmı «51 no lu Dosyaı 20 30: Unlü Fransız güldurü oyuncusu Vax Lınder'ın en lyl fHmlennden derlenmış bır ya pım cMax Lınden Ile blrtikte.» BIR sure önce olen Federal Alman Yone'men Alf Brustellın'ın anısına Alman Kültür Merkezı n de dözenlenen gosterıler çarşamba günü saat 20 00"de gösterl'ecek «Maedchenkriegsle son bulacak Fılrr 1936 46 yıllan arcsında Prag da yaşayan bır Alman a'lesmın yaşamını konu e dınıyor ÇARŞAMBA gunO Türklngıllz Kültür Dernegm de ızleyeceğımız f'lm 'enkll 96 daklkalık, 1958 /optTiı tTh« Horse'» Mo«th » akan zamaaduran zaman melih cevdet anday ANKABA SABAHATTİN Kalender'ln <N<n rettln Hoca» operası corşambo 1930 Gıusepp* Verdl' nın «La Travlataısı ıse cumar tesı 15 00'de gorülebılir. ZIYA ZOLA ı/a Osman Saba onııarındo yazmıştt Galatasoray Llsesrnde oârenc ıken, blr gun Larousse m ozel adlar bölümunü acmış, Zolo nın ustüne murokkeplı kalemie keral admı (Zıyo) yazrrnş Sanırım, son ra bir kac kez acıp bakm ş, el yaziS'yla bosılı harfler orasındakı a/riTi gormezhkten gelmıştı Işte Zıva ılk olumsuzluğu böyle b r <urnazlıkla tada' Benmse olumsuzluge cokca duşkunluğum yoktur Turk oldugum ıcın belK de Gocebelıkten gelmış dün»anın «fanıliğı» duşuncesı ıcınde yaşamış b r toplumun bıreyınde olumsuziuk kaygısm oramak b r bakıma boşurodır Yahya Kemai ın olümden, ölum günunden tatlı tatiı sozeüığını unutmayalım Cananlo, meyle «on gunu ey mevt sendeyiz. Bir o>um ozanı olarak bellenen Cahlt Sıtkı Toroncı, tenrıolorın' hatta k mi deyışlerıni Fransız ozarslonndan edınmesıne karşın, ölüm kornusu nu bir Fransız ozanı gıbi düşunmez, duşunemezdi de nrdcn Descortes ın eğıtımlnden gecmış blr toptumda cYok olmak», tAkı!»ın Olnmayacağı bir olaydır Burada tse ölüm tAklı> yatsır To genclığlnden berl ölümö koyun gıbl bek eyen (<Allahım, ben bir koyunurr» dıyordu) Zıya'nın, Z harTlnda oynadığı ovunu nasıl acıklayacağız Oyleyse'' D.şardon bakmak. . Bunu başarobıldlfllmlz ando olumsuzluge doğru Dir odım Otmış savabılırız kendımızi Adını Larousss da gorecek Zıva. Orhon Veıi Ile yonyano Vbnjdu<^umL,z rır gun mırıldanır gtb' «Mallh Cevdet le Orhan Vell gidıyor» dlvecek. sankı boşkalorı. korşı kaldınmda yo ba şu evın pencpres vi& ouranlar. bırbırtanne bıîl qoste'erek bo^le konuştu<ları yanılsamo S>no kop'ırocak kertdını Pekı yolnız ozanlara sana f cılara ozqu mudur kendıne dıçardan bakab Imsk kendıni nesnellsştirmek1' Hayır, sırodon b r Insan fotoğraf nı ce^'ırraekle olumsüziuge yaklaşabılır Fotoörafm b c e cok gec gelmesı ve evlerımlTın ORAL zın duvarlannı resımlerırrızle dolduruvermes ne hazındır' Cok gecıkmıs btr olumOrhan Veıl nın, yar/ana yürudüğCmüz suziuk cobas Albumlsrımız' Ikıde blr cıkoo gun, sovledığl sozden ötüru de boyıe b r rıp konLklanmıza sulumseyerek gosternıesarsıntı gecırmışt.m Une kavuşmuşluğun rnız hatta îek boşımıza kenriı fotoğraitanuıkesınden. akıp gıden yaşamımıza bak bale İSTANBUL İSTANBUL Devlet Boleal Mg.yle karşılanon «Uç Bote» adı yapıtı Ataturk Kültür Merkezı'pde sergılemeyı sürdürüvor Salı 20 00'de Büyük Salon'da izleyeceğımlz balenln koregrafılerıni Avsun Aslon ıle Beyhan Fowkes hazırladı. müziklert Glsmontt, 0r8ww. Hırota Kellehor'dan. CAĞDAŞ Bale Toplulugu'n j n gosterlsl salı 20 30?da Hor bıye Muhsın Ertuğnıl •nyatrosu nda ızlerıebllecek. Z SÜREN SERGİLER tSTANBLX Salüı Acar «Kelavnaklar» Dostlar Tiyatrosu, Fevzi Karakoç ~ Galen Lebnr Eski UESYO'lular Beyoglı Pevlet GUze! Sanatlar Galens' llhanü Demırcı Nışantaşı Cumalı Sanat Galerisı. BALIKESÎR İSTANBUL Fotoğraf ve Stnemo Amatörleri Demegı u/esl A Hıkmet Varlık iıe Müge Vorlık bugun Bolıkes r'ln Dailımandtra koyu llkokuiu'nda bayrak, bebeler, guvercln ve clcek gı bl konuları Iceren yorumlamalı dıapozıt f gos terlslnde bulunacaklor. ANKARA TfRGUT Zaim'in (rravür sergısl Takı Sanat Galensl'nde açüdı. 1974 yılında ölen Turgut Zaım'ın çınko ve llnol üzenne yaptığı gravtırler ük kez sergıleruyor. Anadolu yaşamını, Yoruk Avşarlan kendt deyımıyle «Borkır Turknsü»nıi şıırsel ve plastık zengın bır renk dunyası ıçmde ısleven Zaım olümunden seıuz yıl sonra sıyah bejaz bır dun\a sergıledı Zaım :n 193040 \ ılları arası çınko uzenne kazıdıJı 25 gravuru ızledığımız Takı Sanat Galensı'ndekı sergıde duyarlı bır anlatım ıle bozkır kompozısyonlan kadmlar, cocuklar, yoruk cadırları, pazar verleri ışlenmış Sanatçmın 1965 vılmda lırolyuma kazıdığı 15 parçadan olusan sergınm 1cmcı bolümü de ouyuk ılgı goruyor. ANKARA ANKARA Devlet Balesl'nfn perşembe 19 30'da satıneye getıreceğl bale Anf Melıkov'un ve «Blr Aşk Mmah» boşltğını taşryof. müzik ISTANBUL HIKMET Şımşek vonetımındekı Istanbul Devlet S«ofonı Orkestrası cuma 18 30 ve cumartesı 1100 de Ataturk Kül tur Merkezı nde Pıyarust Gulsın Onay a eşlık edıyor. Konserde TRT Çokseslı Korosu da yer a'acak Program Bach. Saygun, Kodallı \e Borodının vapıtlanndan oluşuvor PİYANODA Ehzabette dı Stefano nun eşlık edeceği Rıımen sanatçı Elena Greco Kenber. çarşamba 18 30 da Atatu'k KuJtur Merkezı nde şan resıtah venyor. Sanatçı Georges Enescu Konservatav an'nı bıtardıkten sonra çeşıtb bu rrızo bo^mom z b rıne şıır okumaya va da g z ıce kenoı kıtaplcımıza goz gezd rr^em ZP oenzetileroez rrı' 7 B J ada ıste keniını begeinışlıgı aşon bir aurunla kendıne dışardan bakab I rre* e az y k a r d a ded'gım gıbl kendmı nesneile^tiTrekie karşı karşıya gelfvoruz 1 T'jhof b r durum dogrusu Oznell ğl temsıı ettığ nı sandıgmız ozan (sanotcı) nasıl o ur da kondmı nesnel'eştırmeye kalka r 7 Cznei ık nesneilık kavramlannı b rbir\f rıne karşıt saymak yonlıs olsa gerekt r cuıiku bınnden otet" r ) e kolovlık'a, daha onemnsı farK nc'o olnndan gecılebıllyor Biska oır deyış'e oznennz'n varlıgını nss nei onrak koşul ordırmak isterken bir uctor r"r Lra sıcrayverıvoruz. Bir gun Şcrop Sıtkı ılp Kcdıkoy' e gecıyorduk: blr yolctjnun anzetesıri acmış benım vazımı okuduğumı orıren Çahap «Mellh Cevdet Andoy benim dıye kendinl tanıtsona» dedl bonn Benso o volcunun vaz'mı yondo bırokacaaj korkusu ıcındeydlm Görüyor musuPUZ ben once bir ozns o'arak vazıtni yozacautr\ yoz m benı nesnellestıreeik, Şahıp Sıtkı va uyarsaTi, bu dıg koşul'anmrjdTn gene kondi ben'ime özneye donecegım. Sarsıcı blr hızl manın verdıği sarhoşluk, yalan da o'sa, buyu'emıştı benı Larousse aa kendı adı ıle karşılaşon Zıya gıbıydım Zaman hem akıyordu. hem durmuştu ce 'remdekı nesner ler heri \OK olup gıd vo hem olumsjzleşıyorau AIIŞIITIIŞ bir dunya ıie alış'lmomış bir dunya orasındakı avnmlaşiiaydı bu Insonlar arasında anlasmayı sağladığını sandığımız nesne adları gosterenı oldukları resnelerden cyrılmıs'ardır gercekte, b ze onları gosteımezler Boylere dunyayı goremeden gocup gıderd V $ı r (sanat) 1 olmasaydı «Bak» dı/or şılr «Işte ağac 1 lyı bak » Bakıyor ve göaıvoruz ağacı, ılk kez Şıırın bunca büyük b'r ışlevı de zamanın gecmesmden duyduğurnuz korkuyu yotıştırmasıdır, daha kısası, bu akışı aurdurmasıdır Boylece şı r> yazanla okuvan, b'r tanrklıkta birleşır'er gostersn ıle gosterüemn bırlığınde ve olurne karşı gelmek*e Duşünuyorum da, ölenlerln zamanı gerçekten durmuştur, hlc blr değlşlkllğe gereksemesl yoktur. Bızse akan zaman leinde onlarfa karşılaşıyoruz Ik de blr Tuhaf bir şey bu: onlar blraz bızlmle akrvor, blz blroz OPİarla duralıyoruz Ölüm blr söylencedlr Bu söylenceden btr kac soz bulolım. toplantı ISTANBLX IDMMA Oğretım U/esı Dr Oztien Suslu bugjn 17 30 da Devlet Tatbıkı Guzel Sanatlar Yuksek Okulu nda Umıt Doganay Sa'anu nda tMımarıde Susleme Sanatı»nı anlatacak DEVLET Gjzel Sanatlar Akademısı Oğretım Gorevl sı Hılml Yavuz IDTGSYO Umıt Doğanay Salonu nda «Gelenegm Cağdaşlaştırılmosısnı anlatıyor Ya^uz'urı konferansı sa'ı saat 17 30'da. PROF. Gabrıelle Brustoloni perşemb» saot 18 00'de Italyon Kültur Merkezi'nde Mılono'daki Rizzoll Yayınevı'nın 1979'da yayinnlodığı Plero Orefıce'nın ci| Saldo e la tlara» adlt va pıtını eleştıriyor Aynı yerde cuma saat 18 00'de Padre * r cangelo Massa dıapozıtıfle'lp «As«M'dekl S Francesco 8a zlllka*tnda XIV. yüzyrlın italyan Reshn Ustolon» ba$iıkı gumus ve altm madalyalan var TRT Ankara Radyosu Çoksesh Korosu çarşamba 20 30' da Istanbul Radyosu Büyük Studyosu'nda b:r konser verece'î. Walter Straa^sun vonetnrndekı Korodan toplam 21 şarkı dmleyeceğız VTJJC operalarda onemh rollen ustlendı Şan konkuriannda ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI Senfonı Okestrası geleneksel konserlennı bu hafta da yıne cuma 20 30 ve cumartesı 11 00 de surdürecek ANKARA da >enı yılın ılk caz konsenni tanmmış Turk caz muzagı sanatçılanndan Tuna O+enel ve arkadaşları çar^^rrtba gunu Frans'? Kultur Merkezı nde verecekler Fransız ve Amenkan caz şa^k larnm \anı sıra Tuna Otar°l ve Erol Erdînç'ın kışıse! parcaları da spslendırlecek. Saat 18 30dakı konserde Tuia Otenel saksaJon Erol Erdmç pıyano Tunca Oenel bas gıtar Tamer Saglam da baten çalacaklar INGILIZ gıtarcı Jahan Bvzantme \ann Turk lngıhz Kultur Derneğı'nde resıtal sunuvor tTALYAN Kültür Heyetj nın salonlannda cuma 18 00' de Dı Stefano Gorgan Guyer uc'usunun (pıyano SOT> SEGOVIA'NIN YANINDA CALDI Gltarıst Jullan Byzantlne' nın perşerbe gunu Istanbul Ataturk Kültür Merkezi'nde vereceğı konseri M cnael Praetor.ous. Domen co Scarlattl, J S Bach Mauro Gıulıanl, Joaqu n Malats, John Duarte, Manuel Ponca n n bestelerı oluşturuvor Ilk solo uzuncaları 1975 de EMİ Şırketı 'arafındnn «Classlcs for Plecsure» dızisi Icınde cı^an B/zantıne 1962 yılındo Kralıvet Müzık Koleıı'ne gırerek John VVıllıams ın oğrenci'îl olriu, qıtar lcm verilen ılk A R C M ödülünu nldı Burs <azanarok glttlği Sleno'oVjkl Ch'glrına Akademfsl'nde Ard^rs Ss oov*a v« Aimio Dtoz torafından btr r^rtodn •otW| rano mezzosoprano) konsen var Programı Pergolesı Belhni, Verdl, Cılea, Pcnchıellı Respıghı Tostı ve Calı nın yapıtlan oluşturuyor. IZMİR PERTEV Apajdın vonetımındela îzmır Senfonı Ork.estrası cuma 20 30 ve cumartesı HOOdekı konsennde Gulay Ugurata'va eshk edec«'< Kon^erde \Veber ın «Oberon nvertün5» Schumannm Pıyano Konc°rtosu Op 54» ve Meodelaeohn ua «4. Senforu Italyan» adlı yapıtian yorum
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog