Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 KÜLTÜR YAŞAM Kot pantolonlu ve kravatsız memurlar cezalandırıldı 25 OCAK 1982 televizyon 19.20 TV OKULU Televizyon Okulunun bugüa yayınlanacak olan dersınde Anlar çok bal verecek' cumlesı öğretılıyor Prog ramda cümle/le ıigılı olarak bır de fılm gostenlecek 19.50 MAVI BILYE Flonda'da denız altında defıne a\cılığı >apanlarla ıl gilı bır fılmle başlayacak olan dizıde Balı ye bır gezi ve Brezılya'dan bır masal yer alıyor. Gezı HoLlandada sona erecek. 20.10 UYKUDAN ONCE 20.30 HABERLER 20.50 HAVADURUMU 21.05 SAZ ESERLERİ 21.10 BEYAZPERDE 21.55 MERYEM ÜN SOYLÜYOR Türk Halk Muzıgı sanatçıs: Meryem Un «Yfne bahar okiu», 'Şaha dogru gıden kervan», 'Can dedım kı can dıyeseri', *Bu dağda maral gezer* ve •Deıenın kenan na sereceğım kılımı* adlı turkülen seslendırıyor. 22.20 SPOR 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ Kapı kontrolları sılclasıyor TRT Maugham'ın en ünlü romanı televizyonda "Seytanın Kurbanları'99 İlgiyb izlenebilecek film cumartesi ekranda INGiLIZ YAZARI SOMERSET MAUGHAM'IN EN ÜNLÜ ROMANINDAN YAPILMIŞ OLAN «SEYTANIN KURBANLARI» (THE RAZOR'S EDGE) FILMI PERDEDE BIR HAYLI ETKILEYICI VE GÖRKEMLI BIR MELODRAMA DÖNUŞMUŞTÜ. ÇOK ZENGIN BIR OYUNCU KADROSU MAUGHAM'IN KIŞILERİNE DERINLIK VE BOYUT VERMIŞLERDI GENÇ BIR ADAMIN CEŞITLI KADINLAR ARACILIĞIYLA HAYATI TANIMASI ILK GENCLIKTEN OLGUNLUĞA GİDEN YOL UZERINDE HAYATI ARAMASI KONU EDILIYOR OYUNCULAR TYRONE POVVER, GENE TİERNEY. CLIFTON WEBB HERBERT MARSHALL. JOHN PAYNE ANNE BAXTER (YARDIMCI OYUNCU OSCARI. 1947), FRANK LATIMORE, ELSA LANSHASTER. (1947, J46 DAKIKA) ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) TRT Genei Mudurlüğü'ne atandıgı gunden berı, TRT'dekı tbaşıboşlukstcn ve «duzens.zllk» ten yakınon Macıt Akman, dUienı sağlıyabılmek ıcın ışe per son" ın TRT ve ge ış g dışını kontrolle başladı Geçtığımız sure ıcırıce bırcok temir» yoyınlayon Genel Mudur «gelis gidışlerın, belırlenen saatlera gore olmasını, ımza defterlerinln zamanında ımzaianmasını, emre uymayanlann cezalandırılacağını» TRT per sone'ıne duyurmuştu Yonetıcıler 1981 kosım ayından bu yano bır yontem uyguluyor TRT Genel Mudur Program Yardımcısı Bohçeı Devay, personelın gırıp cıktığı kapıda bekleyerek gore v ne gec gelenlerı «kıyafet»; memura yakışmıyacak bıçımde olanlan, «kot» pantolon gıyenlerı «kravatsız» olanları «bizzat» saptama/a başladı 1981 kcsım ayında yapııan ılk «kapı kontroluınden sonra bu «saptcma»ları ıceren Behcet Devay ımzalı b r lıste yayınladı Lls 3da 2 „ , . . ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ t , dakıka gec gelenden başlıyarak kravat takmıyanların, kot pantolon gıymış olanların, gıy sısı yonetmeliğe uymayanların adlon bır bır sıralonmıştı Ne zaman yapılacagı be'll cımayan Genel Mudur Yardım cısımn «kapı kontrollerlının sonuncusunda gore*/ıne 2 dakıka gec gelenler kravat tokmıyonlar gıysısı yönetmelığe uymayanlar, kapıdan girer gırmez karşılarında ^anel Mü dur Yordımcısını t jverdıler Bazılarının «mazeret eri» kabul edlldı ama bozı TRT personeI de «memura yakışır biclmde giyir.jp gelmesl lcln» ıçeri alınmadı B J aroda «seslondlrme» yap mak Icın gelen tıyatro sanatcılarından bazılarına de «neden oec geldiğlnl, nlye kravat takmadığın» soran Genel Mudur Yardımcmı, onların seslen dlrme yapmağa geldlklerlni oğ renmce icerl glrmelerıne Izln verdı Sızan haberlere gore bu durumo cok kızan Genel Mudur Yardımcısı, kontrollerı sık sık yapacağını. ikı kez göreve gec gelenın ve kravat takmamakta ısrar edenın, «Ikramlye»sını alamayacak blcimde cezalandırılacağını soyledl TRT personell ocak ve hazlran aylarında Ikl maaş tutarında ıkramiye almaktadır ve dıslplın yonetmelığıne göre, Ikl «uyarn» cezası alonın «ikramiyeısı kesilmektedlr. Trone Pov\er ve Gene Tıerney Şe>tanın Kurbanlan» fılmmde haftadan seçmeler Lo7Sİ Hardi'yi Ferai Tayfur konusuyor TV'de daha once bazı fılmlenru gorduğümuz sınema tarıhı nın en ünlü komik ikılisi Lorel ı'e Haray bır pazar sabahı nı şenlendırmek ıçın yeniden karşımızda olacaklar Diğerlerınden farklı olarak eskı gun lerden kalma bu kopyada ıki ayuncuyu zamanının tinlü seslendırme ustası Ferdı Tayfur konuşacak. «Lorel • HardJ Hok kabazs fılmı bu tlnlü dublajcıyı anmak ıçın çok ı>i bir ta sat. (PAZAR 10.30) Ziya Osman Saba'yı anıyoruz ölümünün 25. yüdönümunae Şair ve öykücü Zıya Osman Saba'yı anıyonız Edebıyatımızda Yedı Meşale o l a n k nltelenen bır akımda yer alan Zl ya Osman Saba'yı tanıtan bu geceki programda Zıya Osman Saba'nm eşı Rezzan Saba ve arkadası Oktay Akbal ekranda yer alacakiar. 1910 yılında Istanbul'da doğan Saba, 1957 yılında «ynı kentte oldü Galatasaray Llsesfnl, îstanbul Hukuk FakUltesl'ni bitirdi. Saba, küçuk muUuluklarm, anıların sanatçısıydı. ölümle yaşam onda yanyana varolan ıkı kavramdı Zıya Osman Saba nın SMT kltaplan «Sebü ve Gdverrmler», «Geçen Zaman», «Net" Almak», oyku kıtapları ''csut lnsan'ar Fotoğrafhanesl». «Değişen lstanhul»,. (CU\iA îl 05) trt'nin İ d n d e n mahmut tall öngören ürse ve salt TRT içinde degıl, tüm kamu goreillleri arasında huzursuzluk yaratan bu uygulamayı bıraz aydmlatsa, ıyl olur du. «Bu konuda konuşmaya yetkim yok^» dıyerek, TRT Genel Müdürü, kanımca eskiden berı ılkellığını Koru>an «görulen Ittsom merlne» uygulamasuun devam eaecegim ve geres TRT'de ve gerekse dığer kamu kuruluşlarında soz konusu atamalann insan hakJarına aykırı bır çızgıde gelıseceğını ortaya koymuş oluyor. Böyle bir TRT nalka nasıl daha ıyl bır hizmet götu rebılır' Bır de renklı TV konusu var. TRT Genel Muduru, renklı televizyona geçebilmenın gerekcesı olarak «Bu f B T Içln Wr mecburl>eti halıne gelmlştir,» dıyur Oysa TRT teknik ve lzlen ce ve fılm yapımı bakımlanndan renklı yajına hazır duruma gelse bıle kı TRT günümüzde tümden renklı yayına hazır degildir yine de ortada her hangı bır «mecbnrijet» yoKtur Konunun canalıcı noktası, ülkemızdeki sıyahbeyaz TV alıcı satışlannm doyuma ulaşmıs olmasmda yatıyor Montaj en düstrisine Türkiye'de yeni blr pazar gerekli Bu nedcnle renk lı TV yayını baslamalı ki, yenı ve renkll TV alıcılan da satı labılsm. Baslangıçta TRT'nın tüm yayınlarım renklı yapama yacagmı ve halkın tümünün de gidip renkll TV alıcısı satm almayacagını, en azından dığer ülkelerdeltı orneklerı gbz önun de bulundurdugumuz içln, biliyoruz Nıçın bu gibi noktalar hemen belırtılıyor da az da olsa Türkiye'de mon'aj endüstn »1 kapsamı içinde yaptınlacak olan renkli TV alıcılannın hem ekonomımize, hem de enerjı sorununa büyük bır yuk getireceğı gerçeğıne hıç degımlmıyorî KLASIKLER ARASINDA Bu okşam fBeyazperde» aızızısınde cekım seruvenını ızleyeceöımız fRüzgâr Gibl Geçti» fılmı sınemanm klas'klerı arasında Olıvıa de Havıllond, Ward Bond, Clark Gable Leslıe Hovvard bırarada 'Beyazperde* dızısınde ıkıncı öykunun Uanci bölümunu ızlıyoruz *Rüzgar Cıbı Ceçtu savaşı surecek AmeriKa run her yanında yarışmalar açılacak, Lana Turner den Susan Hayward a kadar yenı unlenmekte olan bır çok oyuncu Scarlet O Hara rolu ıçın aday olacaklar ama >apımcı Davıd OSelznıckın gozu bunJann hjç bınnı tutmavacak Ve bır gun fılmın dış sahnelenmn çekımı bıle başladıktan sonra Atlanta yangını fılme al'nırken, dekorlann yanında durup az kalsm yanma tehlıkesı geçıren bır İngılız yıldız adayı bızzat Selzmck tarafmdan kurtarılacak ve Selznıck bu menekşe gozlu kızda aradığı tıpı bulacak. Vıvıen Leıgh... Tony Curtls BIIIY Macy Harold Goulö Sharon Gless George Furth Edward Wınter ..... Morgan Brıtlany Barrıe Youngfellow Carrie Nye Clıve Revıh Gvven Humble Patrıcıa Smıth James Ray VVıllıam Bogert Sue Ann Gılfıllan Joey Forman Dovid O. S»tznick Myron Seterrick Loui« B. Mayer CaroJe Lombard Georga Cukor Clark Gable Vivlen Leigh Joan Crawford Talluloh Bankhead Charlle Chaplin Paulette Goddord Louise Knlght Adotns Russel Blrdwell Kay Brown Walt» r Winchell „ BT Genel Muduru Macıt Akman geçen hafta japtığı basın toplanusında TRT'nın halkd daha ıvı hızrret goturmek amacıyla çalışmakta olauğunu belırttı. Eu aa cia bol ge radyolarına eleman atadıklan zaman. bunuıı <~«argun> ola rak nltelendırıldlginl ve geçen kasım ayında TRT den çıkan lan radyo TV elemanları harvr da da bır soz soyleme yetklsı bulunmadıgını açıklayan Th Genel Muduni, son günler de kamuoyunda on plana çıkmış olan renklı TV konusuna da değmdı. însan bu sozler üzenne şöyle düsunmeden vapamıyor. E<)1 ge radyolarımn gerçekten de canlandırılması gerekır Ozellık le televızyonun rekabeti karşısınaa raajoıanmıza yenı bır ıslev kazandırmak amacıyla bu yola başvurulmalıdır Ama eğer merkezde TRT >onetımanın haklı ya da haksız nedenlerle sevmedığı elemanlar, kendılenne daha once haber venlmeden, blr denbıre bolge rad>olarına atarurlarsa, buna «sürgun» denmez de ne denır'' TRT bolge radyolannı gerçekten canıandırmak ıstıyorsa, hem once haber vermeden merkezdekl elemanlannı Anadolu'ya gondermekten vazgeçmeslni, hem de bölge radyola n ıçln, ügılı bolgelerde açacagı sınavlarla, o yorelerden alacağı elemanlan yetıştlrmesinl \e sonra da bu elemanlan aynı bolgelerdekı radyolarda çelıştırmasını oğrenmelıdır Bölge radyolan böyle bır anlavışla ve ancak o bölgelerl tamyan «yerU» elemanlarla canlanabılır. TRT'den neden çıkarıldıklan bır türlü anlaşılamayan yetlşmış ve denevlı radyo \e TV elemanlarının dıırumuna gelmce, TRT Genel Muduru bu konuya hıç olmazsa bıraz açıklık ge ı: Gene! Müdürü dinlerken ?rof. Özdemır Altan tanıiılıyor Televizj onda janat t>deUyatla ılgıll program a n » aslıgı herkesın dıle getirdı*i bw aiestırl. «Sanat Dun>aınız» ua Çölde bır \aha gıbı ızle>iUlerl hoşnut kılıyor Bu kez de îstanbul ıJavlet Guzel Sanatlar Aıtaderaiaı. öğretim Uyelerinden Prof. U*demır Altan m yaşamı ve sanatçi kışılığı ekrana yansıtılıjor Altan'ın ozellıkle duvar hausı çalışmaları üzerınde durulmaktadır. (SALI 21J0) bulmaca 1 i i Mi | 2 3 4 5 1 6 7 8 9 12345678 9 SOLDAN SAĞA: 1 1960 1725 yılları arasında yaşamış, Napolı okulunun kurucularından blrı olan unlü italyan bestecısl. 2 Bır sayı... Aylık, 3 E8 kı bır Mısır tanrısı... Yoyılmış, herkesçe bıllnen (eskı dil). . Bir elementın simgesi. 4 Ortadoğuda bır devlet... Kap ağırlığı 5 D«nızlı nın bır ilcesı... Bınc kemeri. 6 Bır llimlz. 7 Bılim8el adı !©• llum olan kücük bır bltkl... Kücük korfez... 8 Nota'da durakloma zamanı... Blr başka sayı... Kamer. 9 Merclmek Ahmed tarofmdon Farsçadan tercüme edilen ve oğuılerden oluşan mensur blr eserln adı YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Artvin doloylonndo kız «rkek bırllkte oynanan blr halk oyunu 2 Mussolıni İle blrlıkte Idom edilen metreslnln kücük odı... Blr peygamber. 3 Astat veya a«tatın denılen elementin slmgesl... Elemler veya âlemler 4 Doygu. azık... Koku 5 Gâmlek (eskı dıl) 6 Dıyarbakır'ın en eskı odlarından bırı. Radonun slmgesl 7 Tantalın simgesi . Atılgan ve gözüpek 8 Yuksekten atma... TERSi. Uzak Doğunun devrımci liderlerınden bırl. 9 XII. yuzyıldo Suhreverdi tarafmdan başlatılan felsefe akımının genel adı. Mr. Steeo y'.ne tabancasız Pazar akşamustlerının bu Oglyle ızlenen dızısı artık on beş gunde bir salı akşamları ekrana gelıyor Dızıler arasında kendıne öagu ınce alayı ile dıkkatı çeken «Tatlı Scrt»ın baş VflnrftT"^1 Mr. Steed gene tabancasız olarak bütün sorunlan çözümlemektedlr. ozellıkle UçlUnün is dısmdakl yaşamlanndakl beraberlık de izleyıclnm hoşuna glden blr yan olmakta. Dlzlnın bu aksamM bölttmü «Aslan ve Dev» adını taşıyor. Steed gene Dev'in pesın dedir. Çunkü Dev önemlı btrlnı oldürmek içın planlar kurmaktadır. Bu planı engelleyebilecek tek kişi var Steed. Bü tun bu olaylar orgıısü İçinde Dev oldürülmüştür. Hlç mermk lanmayalım, sevımll üçlü lse müdahale edecek ve burunlan ıf tn bile V'pnam' 1' bu kez de kur şunlardan kendilerizU kurtaracaklardır. (SAU 22.05) Gencler evlenme cagına gelince... Gelenekler ve gdreneklerln yalmz halkbılım açısmdan değıl bir yaşama bıçımıni sergilemelerı açısından da onemli oldugunu bılıyoruz Ustelık bızım gıaı halkbılgısi yonunden zengln olan ülkelerde yoresel gelenek ve goreneKİer ayrı ayn tadlan içerırler Evlenme çagına gelen gençler bu ısteklerını aüelerme nasıl sezdınrler, evlüık oncesı ne gıbı hazırlıklar yaparlar? Bütun bunlan aynntıU olarak bu akşamkl «Geleneklerimiı ve Göreneklerimiz>de ızleyece radyo TRTI 0500 Açıiış, program ve tasa haberler. 05 05 Ezgı kervanı 05 30 Şarküar 06 00 Kısa haberler. 06 02 Bolgesel yayın 06.30 Köye haberler. 06 40 Günaydın. 07.30 Haberler 07.40 Günün ıçınden. 10 00 Kısa baberler. 10 02 Arkası yann 10.22 Bolgesel yayın. 11.00 Kısa haberler. 11.05 ükıü radyosu 12 00 Kısa ha berler. 12.10 ögle uzeri. 13. 00 Haberler 13 15 Hafıf mü zık 13 .31) Fulgesel jayın 14.45 Ogleden sonra. 16 00 Kısa haberler 16 05 Okul radyosu 17 00 Olavlann ıçınden. 1730 Fasıl 18 00 Kısa haberler. 18 05 Oocuk bah çesı 18 20 Haftanın çocufc şarkısı 18 23 Bolgesel yajın 19.00 01 00 TRT II ne ortak yayın. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesler. 20 00 Koyumuz • koylumüz. (Prog ramın ıçenğmı ve japımcısı nı tanıtan yazımız bu sayfa da). 20 20 Şarkılar. 20 40 Turkçe sozlu hafıf muzık 21.00 Kısa haberler. 2105 Turk sanat muzıgı dınleyıcı ısteklen 21 3u Erkekıer toplulugu 22 00 Kısa haberler 22 05 Çeşıtlı sololar. 22 25 Turkuler 22 40 Şarkılar. 23 00 Haberler 23 15 Gecenın ıçınden. 00.55 Gunun haberlennden ozetler. 01 00 Program ve kapanış 07.30 Haberler. 07.40 Türküler. 08 00 Sabah ıçın muziK 09 00 Şarkılar. 09 30 Plyanonun oyküsü 10 00 Türkuler 10 20 Şarkılar. 10 40 Benı tanıyor musunuz?. 11.00 Tur kıller geçıdı. 11.20 Turkçe süzlü hafıf muzık. 11.40 Şarkılar. 12.00 Ttirküler. 12.15 Ankara radyosu çoksesll korosu. 12.30 Şarkılar. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserlen. 13.30 Bır albüm. 14 00 Türk folklorundan damlalar. 14.30 Yabancı dıl öğrenelım. 15.30 Zaman içınde Sanat 16 00 Sozlü musıkımız. 16 20 Arkası yann. 16.40 Turkulerden bır demet. 17.00 Olaylann ıçınden. 17 30 Küçuk konser. 18 00 Küçuk koro. 18.30 Türk romanı. 19 00 01.00 TRT • I ile ortak yayın. rUHU t* tzmlr, Karaburun Eylenhoc* köyunde geleneksel blr dügun de programı daha renkJendırtyor. (ÇAKŞAMBA 21.10) rtftfir KTTTT 1 2 3 4 5 7 8 6 A 6|A[L A i. A N ı ıc I £ 1 M A h. A ı 1 Tİ A I 1 2 3 4 5 6 78 9 t. | V | A N c\z •H3A • ••r • T • 1 jC]\ A 1 9 s] £ • |L] 4 A|s|~F sinemalar tiyatrolar bu kösede yayınlanmasını ıstedıgnız ılanlannız c n OQ4 A14NS ÖZEN FİLM TÜRKSİNEMASININ GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANİTIYOR I I I ODAASANS 44 92 95 Karacan YAYINLARI AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRl'nin Baş.yapıtını sunar. ZOLTAN FABm TRTIII 07 00 Açıiış ve program. 07. 02 Güne başlarken. 08 00 Sabah konserı 09 00 Turkçe haberler. 09 03 Barok muzık. 09 30 Çaüyor söyluyor. 10. 00 Saz eserlen. 10 15 Çeşltlı muzıs. 1100 öğleye dogru. 12 00 Haberler. 12.13 Dıskoteğımızden. 13 00 Konser saatı. 14 30 Caz müzığl. 15 00 Muzıklı rialnknlar 16 00 Gunun konsen. 17.00 Haberler. 17.12 Sızler ıcın. 18.00 Plaklar arasında. 19.00 Haberler. 19.12 Çağdas mUzık. 19 45 Hafıf muzık. 20.30 Caa muzıği. 21.00 Muzık eohbetlen. 22 00 Haberler. 2212 Ge cenın getırdıklen. 23.00 Müzık takvıml. 24.00 Gece ve münk. 0100 Program ve kapanı? K4Dİ OVl^N'nın OOCUK MÜZI^LI ŞişU SITE Beyoğlu SINEPOP Çemberütaş ŞAFAK Aksaray KRtSTAL Kadıköy SÜREYYA Beşiktaş MISTIK CTESIveRUAR T«SİMVENÜS TIW,TMBUW* DAVCTIVîl£F BANKÎR KASTELlt I UMmJLMAYANLAn ^ FİLMİNDESUNAR FİSTAS FİLMCİÜK TORKSİNEMASININ DEV OYUNCULARINI f I I 1 ftfyaLaun engüıeü MEVTA5BMBSW CUNEYTARKIN EKREMBORA FİKRETHAKAN | İZZETGÜNAY . SELMAGÛNERİ EŞREFKOIÇAK ORHAN GONSİRAf NEJAT Ö7RFK HOORIMEYDAN Kultur Merkezı TRT . II 07 00 Acıhş ve prosram. 07. 02 Eoiıstlerden seçmeler. TRT II saat 15.30 «Zaman İçinde Sanat» TRT program uzmanlarından Abdülkadir Gunyaz to.arınaan hazırlanan programda sanatın oykusu anlatılıyor. Nısan 1981'den bcşloyan program 1982 yılı sonuna kadar surecek uzun blr dızi. Yapımcı Günyaz programın amacı ve konusu hakkın da şunları soyluyor «Çağlar boyuncfl sanat harekstlerl ınsanlık tarıhinln ovrensel akışı Içlnde yer alır. Hlç bir sanat akımı yoktur kl çağının sosyal, polltlk ve ekono mık oluşumundan soyutlanabılsln. Yine hlç blr sanat akımı yoktur kı diğer sanat alanlanndan •tkılenmesin Programın konusu bu tarihsel gelislml ve etklleşiml belırtmektir. Ozetlersek sanat tarıhl Insanlık tarihl demek tır. Işte bu duşunce lclnde muzik sanatmın gelİ8tne«lnl tarlhin akışı, Içınde ve edeblyatla, mlmarlyl», heykelle. resimle olan boğlontılan içinde Islemek. Bu programı hazırlarken en buyuk gucluk rodyonun yolnız kulağa hl tap »den blr arap olması Idl. Bu yüzden sanat devirlerlnı ¥• etoil«r1 onlatılırkea eodunluUa rnüzlkten yarariandvTut Akbanktan sevgili cocuklara ^ Kultur Merkeıı Akbonk ÇoojkSinofnosı Reks Kadıköy Cumartesı saat 9 45 Sınema 74 Bakırköy Cumartesı saat 10 00 Emek Beyoğlu Cumartesi saat 10 00 Sunar Uskudar Pazar saat 10 00 CocukTryotrosu "Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran" "hem müaklı, hem komik" Her CumartesıPazar saat 11 00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu Akbonk KuMoTiyotrosu "Hayal Oyuncaklan " (Muzıklı Oyun) Her CumartesıPazar saat 13 00 de Pangaltı Nejat Uygur Tıyatrosunda (îdil Sıtesı) Aynca Karagoz göstenleri Akboı* ÖZDEMIR ERDOGAN Hafif MüzikKonseri Nasıl Sanatçi Olunur Konferans Konser A Ll ERDOGAN SAZCAZORKESTRASI 6 ŞUBAT Cumartesi 7 ŞUBAT Pazar Saat: 13.00 GENÇLIK KONSERÎ ROCK KONSER l.GRUPRA 2.GRUP BURAK ONURAYCAN 31 OCAK PAZAR SAAT 13.00 Kore Şehıtlen Cad. No. 50 Zıncırlıkoyu • îstanbul Tel: 66 74 19 67 64 96 YON CLAUDE LELOUCHE Uno ventura . Francolt» FaBKn P.toül 13.00 15 301B.O021.0O ;>", 13.00 18 0021 00 Çarj I 13 0015.30 Pv*. Cumı, 13 OO15.3Olt.30 Pızar. 21 O(> Çocuk Sıneması C tesi Paz. 11 00 SEVİMLİ MINİKLER Kore Şehıtlen Cad No. 50 Zıncirlıkuyu istanbul Tel 66 74 1 9 6 7 0 4 9 6 YALNIZ BEYOĞLU FMFK TAKSİM SANAT EVİ Sıraselvıler Cad. 65 Taksım Tel 44 25 26 İSTANBUL 1.Vızyon4 Hafu MlcMi Pıccoıl Romy scnntlder Jacqu«s Dıttfon' ottâv oPlccolo AKBAIMK 'ÇoouWorndo scvdk^ borto' (LACARAPATE) ierre RichardVıctor Lanoux Renkli • Fransızcı Pangaltı İNCİ geyoğlu DÜNYA sinemalarında SUNAR FİLM YON CLAUDE SAUTET Pzt, Sdl Çar5 per Cumı 14 30 16 45 19 00 Curnartesı Pazar 1215 14 30 1 6 4 5 1 9 00 2115 madc Elia Kaıan'ın CENNET YOLU James Dean »7 2« 29 Ocak Saat 21 15 d» UNUTULMAYANLAR Dl Zl Şİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog