Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

| 25 OCAK 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Sovyetler'de ekonomik durum acıklandı Kömür, demir, gubre, et ve kumasta hedefe ulasılamadı MOSKOVA <«.».) Sovyetler Birliü dün yayımladığı bir raporda 1981 rılındaki ekonomik dunımu sayılarla açıkladı. ancak raporda talıü üretimine yer verilmemesi, bu planda çok verimsiz bir yıl geçirildıği şeklinde yonımlandı. «İzveztia» gazetesinde yayım lanan sayılara göre, 1980 ekim' inde yüzde 3,4 olması planlanan ulusal gelirdeki artış, yüzde 3,2 oranmda gerçekleşirken sinai üretimde de yüzde 4.1' liit artış planlanmasma karşılı yalnız yüzde 3.4 oranmda artış elde edildi. Genel tarımsal üretim bir önceki yıla göre °.'o2 oranında düştü. Ekonomik isletmelerin, üretirn planlarında öngörülen iş veriminm artınlması, üretim maliyetinin düşürülmesi ve sermaye biriki minin saglanması hedeflerine ıılaşamadıklan, bilimseı va te* nolojik programlarda da iizerlerine düşenleri yerine getiremedikleri kaydedildi. Ekonomik planlarda, kömür. demir ürünleri, gübre, kirnyasal ürünler, kâğıt, kumaş, ayak kabı, et ve hayvansal yağlar gibi ürünler için öngörülen he deflere ulaşılamadıgı belirtüen raporda, üt üretiminin 15,1 mil yon tondan, 15.2 milyon tona çıktığı, süt üretiminin ise 90,9 milyon tondan 88.6 milyon tona düştüğü bildirildi. Sovye* ekonomi planlamacıla n, 1981 yılı tahıl ürününün 238 • 240 milyon ton olduğunu tahmin ediyor ve Amerikan Ta nm Bakanhğı uzmanlan ise bu miktann 175 milyon tonu geçmedi£ini belirttyorlar. PETROL 1981'deki petroı üreriminin 609 milyon varile ulaştığı, bunun şimdiye dek erişilen en yüksek düzey olduğu. ancak 1981 için hedef alınan 610 mil ton ton"un cerisinde kaldığı bildirildi. Kömür üretiminin de geçen yıl '«2 oranmda düşüş gösterdigi, dogal gaı üretiminin ise "î7 oranında arttıgı kaydedildi. Kremlin: Polonya 'dan ötürü temel konularda ödün yok Polonya'da isletmelerin kâr amacına yönelmesi ongorülüyor Dış Haberler Servlsl Sov yetler Biriiği Komünist Partlsi Dış İlişkiler Bölümu Başkan Yardımcıs, Vadlni Zagladin. Macar Radyosuna verdiğl bir demeçte. Batılı ülkelerln Polonya konusunda oğır baskısına rağmen, Sovyetler Birliği'nin nükleer silahsızlanma gibi teme! konularda ödün vermeyeceâini soyledl Zagladin. Sovyetler Bırllği'nden, Polonya'da vazgeceTieyeceği şey'ere karşılık, temel konularda daha yumuşak davranmasınırt beklenmeslnln yanlış olduğunu belirttl. Oiyaloğun, Doğu He Batı arasındakl görüş ayrılıklannın giderilmesinde en etkill yol oı duğuno işaret eden Zoglodin bir ön hazırlıktan sonra ABD ile Sovyetler Biriiği arasında doruk göruşmeleri yapılması na taraf olduklarmı ac^klodı. Polonya Komünist Partis: Politbüro üyesi Albin Sivvok ; se, Varşova Radyosundcn yc yınlanan dernecinde yakırdo kurulacak özel mahkemede yalnız eski partl yönetlcllerlnin değîl, «16 aylık anarşiden sorumlu» Dayanışma Sendikas: liderlsrinin de yargılanması gerektiğini savundu. Sertlik yanlısı olarak tanınan Sivvak'ın demeclerine son çıünlerde radyoda grttikçe da; "a fazlo yer verildiğinin dikka 'ı cektiği bildiriliyor. Yine Varşova Radyosuna gö re, Po'itbüro üyesi ve partinin Kntovvice Bölge Sekreteri Zbigniev Messener, part'nin ca Itşma biciminde kesin değişik llklerln zorunlu oiduğunu vs «İlkesiz, kararsız ve korkak» unsurların part.den atılması gerektiğini söyledi. Bu arada, ABD'nin Birieşmiş Milletler tems:lcisl Jeane Kirkpatrick, NATO ttifakmın Botı Avrupa sınırlan dısında bcnş ve özgürlük konularını ele almak amacıy\a kurulmadığı ic ! n Polonyc bunalımının NATO icindekl bırlik beraberliğin zayıfladığı anlamına gelmed'ğinl söylerken, Polonva Moiive Bakanı ge!ecekte bağımsız ekonomik birimlere dönüştürülecek olan işletmelerde üretirrin amacının kâr otacağını söy'edi. Ergun Politikada Sorunlar» Mitterrand'm Politikası NATO ittifakı içinde son zamanlarda giderek daha fazla göze carpan ilginç olgulardan biri de Fransanm Sosyalist Başkanı Francois Mitterrand'm dış politikasının yol açtığı gelişmeler. Mitterrand. Sosyalist oLmasına karşın NATO Avrupa ve Sovyetler Biriiği konularmda, îngilteredeki sağcı Margaret Thatcher hükümetinden bile daha fazla ABD yanlısı bir tutum içinde görünüyor. Fransa lideri. NATO'nun Varşova Paktı karşısmda askeri bakımdan çüçlenmesi gerektiğini sa\iinanlann başmda gelirken. A\Tupa'ya orta menzilli Amerikan 'Cruise» ve *Pershing2* füzelerinin yerleştirilmesini de. Sovyet füzelerine karşı dengenin sağrlanması açısından yararlı görüyor. Mitterrand. daha da üeri giderek. A\rupa'mTi bölünmüş olduğu 1945 tarihli Yalta antlaşmasın: tartışma konusu yapıyor. Sovyetler Birliği'ne gore, Avrupa'nın durumu ve Doğu Avrupa'nın yazgısı Yalta antlaşması ile kesin biçimde saptartmıştır. Mitterrand'a göre ise. Moskova'nm bu göTuşünu desteklemek ve karşı çıkmamak, Batı Avrupa'nın bir anlamda «Pinlandiyalılaştırmayı* kabul etmesi demektir. Mitterrand. Helsinki antlasmasınm Moskova tarafmdan yorumlanış biçimine de karşı çücıyor. Fran sa Başkanı, Helsinki antlaşmasında yalnızca «sınırların çiğnenmezliği* ilkesinin kabul edildi|rinl, antlaşmada «Doğu Avrupa'daki tek partl sistemlerinin* eleştirilemeyeceğme ilişkin bir madde bulunmadıs?ını belirtiyor. Mitterrand. gerek Baskan Carter'in Afganlstan olavından sonra. gerekse Ronald Reaeran'm Polonya bunalımıyla ilgili olarak Sovyetler Birliği'ne uyguladıklan yaptınmlan da destekliyor ve özellike Mos kova'ya gelişmiş teknoloji satısmın durdurulmasmm yararh olacağına inanıyor. Ancak, Polonya'ya yaptınm uygTJİanmasma, halkm sıkmtı çekeceği düsüncesi ile karşı çıkıyor. Sosyalist lider detantın değerinin de tartışma konusu olduğunu belirterek, Sovyetler Birliği'nin. detanttan yararlanarak Afrika ve Afganistan'da Batıyı oldu bittilerle karşı karşıya bıraktığına işaret ediyor. Fransa Başkanı bu görusleri ile Batı Avrupa'da en fazla Amerikan yanlısı lider olarak Beyaz Saray'm yanında yer alırken. yaşlı kıtada detantı ya da kalmtılannı kurturmaya çahşan Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt'e de yüz seksen derece ters düşüyor. îki liderin görüşleri arasmdaki bu karşıtlık. özellikle Polonya'da Sıkıyönetim ilan edilmesinden sonra Fransız Alman ilişkilerini gerginleştirecek niteliğe bürünmüş. NATO içinde Bonn Washington çekişmesinin yanısıras Bonn Paris surtüsmesi bafl göstermiştir. Fransa'nın Polonya bunalımında Federal Almanya'yı *pasif davranmahla» suçlaması. Bonn hükümetinln sert tepMstne yol açmıştır. Helmut Schmidt, Doğuya açılma politika«ını ekleyen eski Baskan Giscard d'Estalng'den, ABD'ye karşı da guç alırdı. Avrupa ve detant konulanndaki uyumlanna iki lider arasındaki kişisel dostluğun da eklenmesi ile FransızAlman ilişkileri bir balayı dönemine girmişti. Mitterrand'm iktidannda îse bu bar layının sona erdiği gözJenmektedir. Helmut Schmidt, Polonya konusunda Mitterrand'ın kendisini yalnız bı rakmasından yakınırken, Paris'te de. Bonn ile Moskova arasında ikmci bir Rapollo anlaşması imzalanmasına ilişkin kaygılann yine su yuzune çıktığı anlaşılmaktadır. tki ülke arasında. Giscard Schmidt dönemindeki işbirliği. yerinl geleneksel rekabet ve Fransa'nın Almanya'nm gücü karşısmda duyduğu yine geleneksel kaygıya terketme eğiliminde görunmektedir. Bu durumun ise. Mitterrand'ın Amerikan yanlısı tutumundan hoşnut olmakla birlikte, NATO ittifakı içinde. Türk Yunan sürtüşmesinin yanısıra yeni bir gerginlik istemeyen Beyaz Sarayı kaygılandırdığ: anJaşılmaktadır. Beyaz Sarayı kaygılandjran yalnız bu degll. Mitterrand'ın Avrupa'dakl politüası her ne kadar Keagan yönetiminin paralelinde ise de 3. Dunya görüşü Washington'unkine tümüyle ters düşmektedir. ABD'nin 3. Dünya ulkelerine müdahale politikasını şiddetle eleştiren Mitterrand rejimi El Salvador'da. Beyaz Saray'm 'Komünist tedhişçüer diye nitelendirdiği. solcu gerillalan tanımış. Nikaragua'da isö. Sandinistalara silah satacağını açıklamıştır. Geçtiğimiz yıl VVashington'un Amerikan vatandaşlannın libya'yı terketmesini istediği bir sırada, Paris hükümettnin Iibya ile diplomatik ilişkilerin normalleştirileceğini açıklaması. ikl başkent arasındaki görüş aynlığını belirgin biçimde ortaya koyuyordu, Beyaz Saray, Mitterrand'm 3. DunyadaM polltlkasını. Avrupa'da Amerikan yanlısı tutunra hatınna herhalde sineye çekecektir. Fransa ile Federal Almanya arasında. belirmeye baslayan gerginlik ise bize daha ilginç bir gelişme gibi geliyor. Israil, Lübnan karasularında 2 balıkcı teknesini batırdı Dış Haberler Servisl tsrail'e ait bir savaş gemisinln ve birkaç hücümbotun Lübnan karasularında balık avlamakta olan balıkçı teknelerine areş i',çarak iki bahkçı teknesini banrdığı bildirildi. Beyrut radyolarında ve gezetolerde yer alan haberlere göre dün Lübnan karasulan içinde avlar.an T Lübnanb bahkçı teknesi tam ağlannı attığı sırada ufukîa görünen ve bölgeye yakl.isan İsrail savaş gemisi ve hücumbotlan ateş açtı. Açılan ateş sonucu balıkçı teknelerinpen :ki?i batarken yaralanan iki talıkçırun da batan teknelerdeki diğer arkadaşlarıyla birük'e kıyıya kadar yüzmevi basardığı belirtildi. Ayrıca dığer beş balıkçı teknesinin de agır yara aldığını bildirildi. Sözkonusu saldın İsrail'in geçti£imiz Temmuz ayında Lüb nan'a karşı giriştiği Eeniş saldından sor.ra ABD ve Birleşmış Milletler aracıhgıyle sağlanan »teşkesten beri Israil gemileri nin Lübnan karasulanndaki llk deniz saldınsıdır. ÜrdünSuriye gerginliği • Kral Hüseyin, Basra gezisini yarıda kesti MANAMA, (a.o.) Suriye vs Ürdün smır birlikleri arasında iki gün önce meydana gelen olaydan sonra Ürdün Kralı Hüseyin. Basra ülkeierine başlattığı geziyi yarıda kes me karan aldı. Hüseyin'in ilk durak olan Bahreyn'de bulunduğunu söyleyen kaynaklar, gezisinin B r Polonya Maliye Bakanı Krzak Macar resmi MTİ A'cnsıy lc vaptığı bir görü$medg Poleşlk Arap Emlrliklerl, Katar yurmuştu. lonya'da gercekleştirilecek evs Umman bölümunün iptal Ürdün ise catışmanın Sukonomik reformlar cercevesi edileceğinl bildirdiler. riye askerleri orasında meyda icinds 1 Subat günü yürürlüna geldiğıni bildirmişti. Hüseyin, dün Ldjn'e dönqe girecek aeniş caplı zamlaHer iki ülke de, 15 ay ön rın yanısıro kârlılık esasının dü. Suriye, iki gun önce Ürce sıcak savaşın eşiğine geldün askerierinin desteğindeki ver alacağını belirtti. rrıiş ve karşılıklı olarak sınırsilahlı bir grubun Suriye smıDoğu Avrupa ü!kelerin;n C O lara yığılon birlikler crabulucu rını gecerek bir devriyeye sal ğundrı olduğu gibi Polonya'da dırdıklarını ve olayda bir Su larm yardımıyla geri cekilmisda sirpdiye kadar butün işlettl. riye askerinin öldüğünu dumeler planlı ekonomi gere^i • tnçiltere Başbakam Margaret Thatcherin Japonya'ya vapacaçı zivarefin eylnl ayında Kerçekleşecppi bildirildi. Ingiltere'nin Tokyo Büyükelçisinl Japonya'nın iktidardaki Uberal • Demokrat Partisinin Genel Rekreterl ile yaptısı pörüş mede, Thatcher'in eylül ayında Tokyo'ya pelecetini blldirdl. • Vietnam yetkilileri talk pudrasmın içine fare zehirinde kullanılan çarfarin maddesini kanştırarak 160 çocugun ölümüne neden olan Cin asıllı bir kişinin tutuklandıgını bildirdiler. • Teorik nlarmk rapılsbilen fakat çahîtıncı ohnavan »nni Dünyadan kalp, adalp enerjisi ile çalıştınlacak. Viyana Üniversitesi 2. Cerrahj Kllniğinde bu konuda blr araştırma projesine başlandı. • Japonya'da dünyanm en hızlı treninin bu yıl içinde yo! cu taşıyarak deneme seferîeri ne başlavacağı bildirildi. Saatte 500 kilometrenin üzerinde hız yapan trenin Japon ülusal Demiryollan şirketinin yedi yıl lık bir çalısması sonunda gellş tirildlği belirtlliyor. • İki oğlu Halkın MücahitIeri örgütüyle ilişkisi görfilerek idam edilen Tahran milletveki li AyatuUah Ali Golzade Gafruk. meclis çahşmalanna siirekli olarak 100 saat katılmadığı serekçeslyle parlamentodan ihraç edildi. • Çin Halk Cumhuriyeti' nin başkenti Pekin'de bugün düzenlenecek törenlerle 40 b;n çiftin nikaiıı toplu olarak kr.nlacak. Çin'de, topl u nikah uygulam&smrn «ucuza çıkmasıv nedeniyle başlatıldığı yor. büdiriU • Sovyetler BirlİRİ'nin «G5çctmeye hak kazanmış Yahudiler» kimliği altinda ABD've suç Inlan çönderdiçi Los Anccles polisl için hazırlanan resmi olmavan bir raporda beiirtildi. • Mısır Devlet Başkanı Hüs nü Mübarek. İsrail'in Sina Ya rımadası'ndan çekileceği 25 nisandan önce ne olursa olsun. İsrail'i ziyaret edeceğir.i açıkladı. • Fransız Hrması Heulieı Oe Cenzay, hem motorinle hem de aküyle çalışabilen jeni bir minibüs jcliştirdl. olarok ekonomik üst yönetimin dolaysız talimatlorıylo iş görüyorlardı vs işletme'erin amacı yılık üretim planını ger çekleştirmekti. Polonya Maüye Bakanı tüketim fiyatları «reformunun» vüzde 400'e varan zamları ön çördüâünu ve üretim fiyatları nın da avarlanmasıyla «dengeli piyasa kosullarınını sağlanacağını açıkladı. öte yandor. Poionya'nın Bağımsız Dayanışma Ssndika sı'nın, bu avın basiarmda giz I' bir direniş komitesi kurduğu bildiriliyor. Direniş komitesinin. Gdansk'ta tutuklu bu'un mayan sendika Ulusal Komite sl uyelerinin bazılannın da kc tıldıkları blr toplantıda kurulduğu bellrtllryor. NAKLIYE ILANI SEKA DALAMAN MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DALAMANMUĞLA Etibank Bandırma Sülfürik Asit Tesislerindcn MUessesemiz stok tanklanna tahliye edilmek kaydıyla, Kars veya deniz yoluyla, Müessesemizce verilecek termin programı dahümde + % 10 toleranslı 1400 ton sürfürik asit naklettirilecektir. Bu ise ait sarnameler Müessesemizden. SEKA Genel MüciürlüŞii'nden. SEKA tzmit Müessesesi Müdürlüğü'nden. SEKA İzmir ve İstanbul Alım Satım Müdürlükleri'nden temin edilebilir. Teklifler 8.2.1982 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme Bürosu"na verilmiş olacaktır. Postada vukuu bulacak gecikmeler ve kaybohnalar dikkate alınmaz. Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabl olmayıp, lhalenin tamamını veya bir kısmmı dilediğine yaptınnakta veya inaleden vazgeçmekte serbesttir. Dujoırulur. (Basın: 10716) 614 18. Sayı cıktı GÖRSEL Yayın Pazarlama ve Tic. A.Ş.'den Çağrı: Ûretlmlmlz olan ansiklopedlk yavın ve dlzllerln. maaş veya prim slslemtyle satışını yapocak baybayan satış temsilcilerl ve grup yöneticllerine gereksinme var dır. Adaylann 9 3011 00. 15.0018.30 soatleri arasında başvurulorını bekliyoruz. Ankara C. No. 40 Kat. 3 Ikdam Hon Cagaloğlu 22 2120 • 20 8C20 Sınava Doğru Haftalık W^ ÜYS ÜSS hazırlama dergisi Postâ pulu karşıiıgı yoUanabiMr JOrkoca$\ Cad 39 41 Ca P.K.246htanbul TESEKKÜR Eşım VESİLE KORKMAZ'ın hastalığını zamanında teşhıs ederek yaptıklan boşanlı ameliyatla yeniden tiayata kavuşturan, Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Servıs Şefi, Sayın Op. Dr. SINAVA DOGRU'dan DUYURU tkinci basısı yapılan Sınava Doğru 1981 1. Aşama Soru ve Yanıtlan özel sayısı (133) ile Suıava Doğru 1981 cildi ve bu yıla ait Sınava Doğrunun tüm sayıları elimizde mevcuttur. Pul karşıhğında gönderilir. (1981 1. Aşama sayısı: 100 TL. posta pulu) (Bu yılki her sayı için 50 TL posta pulu) (Sınava Do£ru 1981 cilt 1000 TL. posta puluî Posta gecikmelerinden. kaybolmaîardan dergimız sorumlu değildir. Ödemeli ve abone gönderilmemektedir. Geçen yıla ait sayılardan elimizde kalmamıştır. Ancak cilt halinde bulunmaktadır. İstemlertnlzi ve açık adreslerinizi okunaklı olarak yazmanız, hem siz okurlann. hem derFimizin zaman kaybını önletnesi bakımından önemlidir. ALİ MERT'e Op Dr. Müfit öcmen'e, Narkozcu Mustafa Çınar, Nevzat Atılgan ve hemşire Sevim Oy hanıma, sağlığıma kavuşmam için gösterdiklerl üstün gayret ve yakın IIgi dolayisiyle sonsuz teşekkürü borç bllirlm. SALİM KORKMAZ İSTANBUL DEFTERDARLlGl SATIŞ ILANI ADET EŞTASTN CtNSt 1 Adet Kupol ocağı fcomple (Hava körügü ile kompl«) 80.000. 4 Ton Karabük piM 180.000. 20 Ad. Döküra kahbı (Ağaç) değisik ebatta 68.000. 1 Ad. Kum makinası motorlu komple 50.000. 10 Ton Dökümde kullanılan kum 20.000. Gider Vergüen Dalresl Müdürlügüne olan Gider Damga vergisinden dolayı Hasköy Okmeydanı Cad. No: 55/8'de haciz edilen yukanda cins ve evsafı yazılı eşyanın mezkür mabalde 6183 sayılı amme alacaklannın tahsil tısulü hakkındaki kanun hükUmlerine göre; 1/2/1982 tarihinde saat 14'de birtacl, 8/2/1982 tarihinde yine saat 14'de de ürinci arttırması yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır. Pazla malumat atoıak isteyeclerin Sirkeci, Orhaniye Caddesinaeki 57 no.iu Gider Vergileri Dairesi Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. CBftsm: 10731) 611 ILAN ANKARA TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN T Başmüdürlüğumüz personell Icin 599 clft uzun konç lastik oizme İle 51 cift kasık cizmesl kapalı yazılı teklif mektubu ulma usulü ile satın alınacaktır. 2 Ihaleye ait şarfname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdüriüğünden bedeli mukabilinde temin edilecektir. 3 ihate 16.2.1982 gunu saat 15.00'de Başmüdürluğümüzde yapılacaktır. 4 Geciken teklifler kabul edilmez. 5 Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. (Basın: 10632) 607 Jandarma Genel Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Dispanseri Baştabipüği (ANKARA) emrinde istthdam edilmek üzere münhal bulunan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrosuna bir bayan K a * dın Hastalıklan ve Doğum Mütehassısı doktor alınacaktır. İhüyaçtan fazla istekli çıktığı ta.kdirde 23 MART 1982 Sah günü saat 10.00'da ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında; Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Zorunlu Yetertik ve Yanşma Sınavlan Genel Yönetmeliği hükümlerine göre sınav yapılacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48'inci maddesinde yazıh şartlara haiz BAYAN îstekjilerin , en geç 22 MART 1982 Pazartesi gününe kadar bir dilekçe ve 2 adet vesikahk fotoğrafla Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Sivil Memur Tayin Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. CBasın: 10495) 616 150 TON YÜKSEK EVSAFLI SÖNMEMİŞ KİREÇ SATINAÜNACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınatilir. 1 KARABUKTE Demir ve Çelik Fabrikaları Müe«sesesi Tedarık ve ikmal Müdürlüğümüz, 2 İSTANBUL'DA: Sırkecl. Yalıköşkü Ca<j. Yalıköşkü Han Kat: 45'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'DA: Kücükesat, Büklum Sokak No: 22* deki Mümessilliğimiz, ISTEKLİ'ierin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaklan kapalı tekltf mektuplarını, geçicl temlnatlarry la birlikte e n gec 10 ŞUBAT 1982 ÇARŞAMBA günü saal 14.00'e kadar Karabük'tekl Müessesemiz Haberleş me ve Arşiv Müdüriüğünde bulundurmalan Han Olunur. (Basın: 10518) 600 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İhraç maksodıylo 20.000 ton biralık arpa Ihalesl 9.2. 1982 8alı gunü saat 15.00 de 20.000 ton beyaz arpa Ihalesl 23.2.1982 salı gunü saat 15.00 de yapılmak üzere satışa orz ediimlştir. İlan ve satış hususi şartlanmız Toprak Mahsullerl Ofisl Genel Müdürlüğü (Satış Müdurlüğü) istanbullzmlr Afyon Konya . Iskenrferun Samsun Erzurum • Dlycrbakır Bölge Haydarpaşa Hububat ve Mersin Şube Müdürlükierinden bedelsiz olarak alınabllir. (Bastm 577) «Yargıtay Kararlan ve Hukuk! Makalelerf Toplama, Tertip ve Dağıtım Merkezi» Avukat Veysel GÖKHAN Dlvonyolu Cot). Ereevlk Işhanı No. M Da. 405 8uttonahm«t M İSTANB1A ACELE SATILIK MATBAAYA ELVERİŞLİ Botonorme her katı 75 M2'llk 3,5 kath aportman Akbıyık Cad. Terbıyık Sokok No. 5 Sultanahmet Mürocoot Tel: 2676 30 Saat; 1517.30.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog