Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜSLER 25 OCAK 1982 tatürk yılı biterken büyük bir Ataturkçüyu yıtlrdık Seçkjn tarihçı ve yazar Ord. Prof Enver Ziya Karal hoca aramızdan aynldı Sekız yıl once agır bir enfarktüs atlatımştı Doktorlar, bun dan sonra artık bir yıl kadar yaşavabıhr demışler Hoca sankı Ataturk'un 100 do£um yıünı kutlamak için avakta kaldı O krızi aüatır atlatmaz hastalığını unuttu. Kendısını coşkuyla Atatürk yüı ha zırlıklanna verdı Şaşüacak bir enenıyls Turk Tanh Kurumu ıçmdekı çaîışmalan yonlendınyor. yenı gorevler üstlemyor, herkese görev dağıtımı yapıyor, Atatürk yılına rastlatılacak olan dokuzuncu bü yük Tanh Kongresı hazırlıklanyla ugraş yor, kıtaplar, konferanslar, dergıiere ya zalar hazırlıyor. her tarafa yetışmeye çalışıyordu.  Buyük Bir Atatürkçü'yü Yitirdik BÜYÜK HOCA, BİLGE INSAN. SEÇKJN BİLÎM ADAMI VE BUYUK ATATURKÇÜ ORD. PROF. DR. ENVER ZİYA KARAL'I YTTIRMEKTEN DUYDUĞUÎVIUZ ÜZUNTU PEK DERINDİR. Bilâl N. ŞlMŞİR Turk Tanh Kurumu üyesi rek başkan darak Türk Tarih Kurumunu ve Atatjrti ulku.unr \orulmadan hizme' etnuştır Ulu Onder Atatürk'un kurdugu ve özenle gehştırdıgı Turk Tanh KurumunuTi guze' bır gelenek hahnde surdurulen kona relenmn sonuncusu geçen evlulde De\let Başkaiımız Orgeneral Kenan Evren ın koru>jcu başsanhfcı altında yaptldı Ka ral hoca o gun'erde omrunun en \orgun ve avm zamanda en mutlu gunlennı \a sadı Sayın De\Iet Başkanımızın kongre nın koruvucu başkanhgım kabv buyur muş olmalan hocayı ozellıkle dv ulandır rnıştı Bunu Atatürk gelenegınin sılrdürül mesı olarak görayor ve bu yuzden se\ın> vordu Hoca surekh'ıge büyuk önem ve nr \e Kurumun bıhmsel gelışmesi için bunu gerekh gorurdu Surekhhk kurum laşma demektı uluslan ulas yapan da Dir bakma kokleşen kurumlanydı Kurucuydu kurumcuydu Karal hoca ve kendisı de kurumlar yaratmış bir kl şıydı Turk Inkılap Tarhı Enstıtusunü o kurmuştu Selanık tokı Atatürk evını muze halme o getırm şti Turk Tanh Kurumu na da katkılan bınuk olmuştur Once Ata t Jrk ün ve sonra bugün bır çogu rahrr=t lık olmuş degerlı Turk bılım adamlaniın ellı yılhk sürekh cabalanyla Türk Ta > h Kurumu bılım dünyas nda vuce bır sa% sınlığa ulasmıştı D s dünvada Törkun % u zunu aŞartıyordu Bu savsrınhga bır de Ka ıal hocamn seçkm kı=ıhoi eklenıvordu Vleslegmın doruÇuna u'a^mış seçkın bu bıhm adamı. değerh vapnlan Japonca\a bıle çevnlmıs bı> Turk yazan Atatürk u! kusuoun canlı bır sembolü ve Türk Tarh Kurumu Başkarn olarak hoca dış dünvada Turkiye'yı ber zaman haVkıyla \*e onurla temsıl etmesını bılmıştir Bırlıkte katı'dıe> mız kongrelede bunu srözlerımle gormu şumdur Hoca gercekten bır olasranâstö buvükelçıvd Coçpn ekım ay nrla Bule") nstan ın kuruluşunun 1300 yıldonumu do layısıvla Devlet Baskanımızdan Bulgar Devlet Başkanına bır dostljk mesaıı \e bır armagan goturdj Sovfa'dan hem°n Var şo\ava uçtu \e oıada Ata*urk spmpo7\u muna katıldı Oradan da '<slkıp Budapes Devlet Başkanunız Savın Org Kenan Evren başkanhgında kıırulan Kutlama M.l lı Korrutesınde de Turk Tanh Kurumu nu temsıl edıyordu. Bllındığı gıbi Turk Tarih Kurumu Atatürk'ün eserıdır Karal hoca, kurumla bütünleşmış Atatürk ülkusunun canlı bir semboluydu Bu ulküye ve bu kuruma bir omur verraıştır Kurumun degışmez baş kanıydi Atatürk. Türk Tanh Kurumunu kurarken. Enver Zıya Karal Fransa'nıa Lyon Unıversıtesinde ögrencıvmış 1933 w lında, ogrenımıni bıtinp Istanbul Unıver sıtesi ogretım kadrosuna gırauş 1937 yı lında Atatürk un koruyuculugu altında top lanan tkıncı Türk Tanh Kongresınde he nuz otuzunda bir tanh doçentı olarak görulür 1943'de toplanan Üçüncü Türk Tarıh Kongresme tanh profesorü olarak katılır O gunden bugüne Karal gerek uye. ge te'ye gittl Macar Bıllmler Akademisinın duzenledığı 'UatüiK Sempc^vumuna ka tıldı \e başkanUk e+tı Bız, Sayın Prof Be kır Sıticı Baysal ıle dogrudan Budapeşte ye gıtouştık Ka.al hoca ıse bır hafta ıçınde uç avn uVkede Türkıye'vı temsıl etmıştı Enerıı^ne hayrandık Evet Atatürk soz konusu olunca hoca her tarafa yetışıyor vurek vetmezlıgıne zerrece aldırmıyordj Son olarak on gun kadar önce Pans te UKESCO nun duzenledifn Atatürk Sempozvumundan donmu1; Turk Tanh Kurum undaVi Maturk konferanslannın sonuncusunu vcmetmıstı Kurum bu konferanslar dı «ını v rmı vıldır surduravordu Hoca «Bu atatürk konferan*iannm daha nıce n'ce vi'"mı vıllar surmesıru dılıvoruz, sureceğıne mamyo'~uz» dedı Bıze sorv sözlenndQn bın bu oldu O gun Savın Basbakanımız Bulent Ulusu dan pek guzpl bır kut'aıtıa telgrafı selrmşti Hoca'nm gözlen parhyordu Kurum adına ve hepımız adma Savın Başbakana vurekten sukranlannı sundu Mut luvdu Gozlen acık gıtmemıştır sanınm Avuntumuz budur Vur ıcmde yatsın Büyuk hoca, b'lge ınsan seçkin bıhm ^daroı ve buvük A+atürkçu Ord Prof Dr Enver Zıya Karal ı vıhrmekten duvduğumuz uzuntü pek d=nndır Vanm kalmış vapıtlanm düşündvkce üzüntutnuz daha da ar'ivor «Atatujk'ın Yasamı» adlı vapıtm ık'rci cıldını bıtırmek u?ere,di «O< manlı Tanhı»nın dok"7uncu c ldıni de bu vaz tamamlavacaktı Omiı \e'mpdl Yaşh aılesınm bu»uk ac smı ıçten pavlaşırken, vanm ka'mış vapıtlannı bır tanhçi olan ^avın kızının taTiam]a>ıp gunvuzüre ç> karmasını dılenm. Ic Bans... ış düşmana karşı başarı sagiamak lcln ülkede önce Ic gucier arosında uziaşma, bağdaşma, butünleşme yaratılır Mustafa Kena! Atatürk, bu evrense' kurah uygulayarok Ulusal Bağımsızlık Savaşında ıc ve dış celışkJer kordugumunu adım adım ve ustalıkla cozmuştür. • Mustata Kemal, Samsun dan 19 Mayıs 1919'da Ana doiu yo cıktı Oyso Anadolu'yo Bandırma'don ckanlar da vardı Bırıncl Dunya Savaşının un.ü kahramam Albay Bekır Samı. 21 mayıs 1919 dc Mormara'ntn oteki yo kasına ayak basmış, Ege boigesınde ılerleyen Yunan'a karşı bır dırenme gucu oluşturmak ıstemış; ama başon 8ağlayamamıştır Duşman Batı'dan Anadolu'ya doğru yururken. Mus tafo Kemal Doğu ya gıdıyordu ilk bakışta bu tutum insana ters geleblllr. • Mustafa Kemal Paşa once Doğu'da Kazım KorobekırMe onlaştı. duzenledığı kongrelerle bır halk gücu ve bır amoc yarattı ve belırgınleştırdı Duzenll or duylo halkın oz emınm sılahU gucunu oluşturdu Ic ıs yanlan bostırarak bütünieşmeyı sağladı öyle kl, kar şısında yalnız emperyalızmle ışbıriıkcı saray kaldı Anadolu dok ıc celışkılenn cözulmesı sürecınde em peryalızme karşı (daha başka deyım e dış duşmono karşı) yontemler de belırg nlesı\ordu Gıtgıde Atatürk j n karşısında yalnız Ingıl zlerle Yunanlılar kaimıştı Yu nanlılann yenılgısınden sonra da Lloyd George. Ingıl tere'de yalnızioştı. hukumetıyle bırlıkte tekerlendi Sonuc Savaşırnda amaç, duşman yaınızlaştırmaktır, duş manları coğaltmok ancak gercek duşmana yarar. 9 D İUİT HflVR OKTAY AKBAL Simit Bile Gazeteden Pahah! (okuriardari... Ucretli dersler sorunu Yurürlüktekl uygulamaya gö re ortaokullarda görevll oğret menler aylıklanna karşılık ola rak haftada 18 saat. lıselerde gorevh öğretmenler 15 saaı ders okutmak zorundodırlar Bu sayıdan oyrı olarak her oğretmen ortaokuida haftada er cok 12, hsede 15 saat uc retlı ders okutabıllr Okutunca da her yıl bütçe yasasıy la değışen mıktar üzerınden ucretını alır Bır oğretmenın ucretll ders okutabılmesi öncelıkle go revli bulundJğu okulda (öğret ı~ıen yokluğu ya da azlığı ne denlyle) acık gecen dersın bu lunmasına bağlıdır Sonra do OKUI mudurunun vermesınt bağlıdır Bu ıkı neden yüzunden a/ m Bakanlığa bağlı a/nı mes leğın bıreyı aynı catı altında gorevlı. aynı sayrranlıktan go 'ev alan aynı ya da ayrı branş ardan tum oğretmenlerın ek ders ucretlerı hıcbir zaman b < bırlnı tutmamoktcdır Ve bu ovrıcalıklı durum yıi lardan ben surup gitmekted r Işte bır ornek 424 707 778 849. 919 1C61 1132 1207 127"3 1415 1485 1627. 1699. 1768 '845 1910 2045. 2051 2264. 2334 2631 2688 2759 2830 2971. 3113 3127 3183 3254. 3466. 3537 3608 3792 3391, 5447 Bu sayılar flıra» dır Bu sayılar, bır lısede görev ıı 92 oğretmenm 1981 ekım a.ı «sonunda ellerme gecen ek ders ucretlerını gostermektedr 92 oğretmenn, blrıblrinl tut mayon farklı ucretl tom 35 ceşıttlr Sıralama gorüldüğu gibl, bir oğretmen ayda sadece 424 lıra ekders ucretl alırken bır bcşka oğretmen 5447 llra olabılmektedır Aradakl fark. tamı tamına 5 bm 3 llradır Yururluktekl uygulomaya gö re bır ortaokul ya do lisede en az ekders ucretl alan oğ retmen, yırml bes otuz yıl kıdemll bir oğretmen olabılece ğı g'bı en cok u c e t alon oğretmen de ikl üc V'Uık bir öğ retmen olabillr Slzın onlayacağınız, az ya da cok ekders ucretı almak. •sla kıdemle doğru orantılı degıldlr. tlkokul oğretmenlerınin hoftalık ucretli ders sayıları, köy lerde ve şehırlerde gorevlı oluşlarma gore 8 10 saatte don durulmakla yerınde bır uygulama getınlm ş, aynı ışl yapan oğretmenlerın a/nı ucretı almaları saglanmıştır Malı yıl sonunun yaklaşması nedenıyle Icmde bulunduğumuz gunler, benzen bır uygu lamamn ortaokul ve llselere de getırılmesmn en uygun ol duğu gunlerdır Edırneden Ar ciahon'a Snop'tan Hatay'a dek yurdumuzun tum ortaokul ve lıseler nde üc aşağı beş vukarı oynı olan ucretlı ders sorununun cozumu on bınler ce öğretmenl sevındıren, mutlu kıian kalıcı değerdeki uygu lamalardan en onemlısı olocaktır Erdoğan TOKER Cumhuriyet Usesl Türkçe öğretmenl DENİ2Lİ •k 30 nısan 1979'da Cumhuıiyet'ln beş lırava cıktığını Vazmış, savunmuşum 1 şuoot 1980 de «Bosını Cıkmoza Itrnek» başlıklı yazımda on lıraya neden cıktıgımızı Daha oncekı yıilardokı tzom» durumlorınaa da okurlorı mıza hesap verlcl bıcımde yazılar yazd'gımı anımsıyorum Bızım kuşok gündelık gazetelerm beş kuruşa. hatta uc kuruşa hatta hatta bazı gazeteienn hıc ınonmayocaksınız bır kuruşa bıle satıldığı günleri bılır Hem uzun yıllar surdu b«ş kuruşun egemenlığı Yavaş yavoş on, yırmibeş. ellı yuz kuruş sonra ıkı bucuk lıra, derken beş liroyo on lıraya cıktı gazete fıyatları. Şımdı ısel... Durun, önce slze Inondıncı sayılar sunayım Ben de doğrusu bunlart yeni öğrendım Bılıyordum bılmesın» ama. soyılar gözonünde canlanmca yanyana sıra'onınca etkısı daha baçka oluyor Ocak 1980'de gazete kâğidınin kılosu 9 liroymış Hazırap 1981 de 51 lıra 50 kuruş olmuş Ağustos 1981 de ıse 68 lıra! 9 lira nerde. 68 lıra nerde! Yedı kal bıt artıra varl Bu yalnız kâğıt gıderl Sryah murekkep şubat 1980' de kılosu 125 lırcdan alınıyormuş Ocak 1981'de ıse Z'5 lıradan Kırmızı m jrekkep de 345 ten 670 lıraya fırlamış Bır de taşıt gıderı var Ocak 1980 de benzinın lıtresl 32 liraymış Ağustos 1981 de 69 lıro oluvermış Bılmem şımdi nedır? .. Görüyorsunuz, glderler almış başını gltmlç.. Kat kot yükselmış Gazetelerm hele yan gelıri, yan ışl. uğraşt, çıkarı olmayan gazete'erın durumu yurekler acısı Denecek kl boyte kac gazete kaldı kl' Hemen bepsınin boş ka sırketleri, kâr soğloyıcı işlerl, gırışımlerı var Onlarırı gelirı boylere kat kat crtıyor Baksanıza klmlleri zengmlık 'JStune zengınlık katıyor servetıne Vlllalar, köşkler, arabalar bılmem nelori Ama «Cumhuriyet*. tek boşına belırlı b r duzeyı korumoya Turk okurunu da o duzeyde tutmaya calışmaktadır Gerceklert elinden geldığınce /ansız «ozmak r"uYurmak yorumlannı da Türk halkının vararını duşunerek herşevden once Atatürk Cumhurlyetının temel ılkelerine bağ ı kalarok yapmok Ucuz yollo ra sapmamak, özgun kışılıklı savgn bır gazete olar ak kalmak 1 şubat 1980 de cıkan yozımdo şoyle demışıım «Şimdı tum gazeleler on llraya, belkl bi r »ür« sonra on beş yırmi lıraya cıkmak zorunda Kağıl glderino» de uc kat artış oldu Şimdı gazete fiyatlan da üc kat 7 1 artmalı mı On llradan otuz liraya Okur natıl versın her gun otuz lırayı» Şoyle bıtırmıştım «Dem«k bir karanlık donem» girmls bulunuyoruz. Gercek bosın bu zor gecltten gecmesint başaracak, yurttaslann anloyışı ve ıçten desteğıyle gorevınl yenne getırmesir.i bilecektır > Bu yazınırt ustünden nerceyse ıkl yıl gectl Gazeteler on lırado dayanriı direndı Oysa bır yıl Icmde kagıt murekkep taşıt vb gıderler yenıden yukseldi. Işin do&rusunu ıstersenlz yan gelın olmayan. bol reklam kazancı soolayamayan gazete er bugun, hıc değılse, 1 elli lıradan satılmalı kı ayokta kclablsın Yabancı gazete ızlsyıcılen bılırler yuz lıradan aşağı yabancı gazete yoktur Hem nıye çasralı buna mınık sımltler Dlle on lıroya satılmıyor mu'? Son gunlerde normal boyda sımıt yırmı I ra, halka bo/undokı ıse on llra o'uvardl! Ne kaldı on hrava d ve bir baksak cevrem ze hlç bır şev buıoma/ z Bır şışe su kaca? Yo'da siie avuç acan dılencı elıns beş lıra verdığınızde tuhaf tuhaf bakıyor Kısacası en ucuz şev U«;em zde gazetedır kıtoptır dergıdır Bunu yadsımak olanaksız Bunca sozden sonra baklayı çıkar, dtyorsunuz Hongı bak a ' Herşey orta yerde On lıraya, sekız, or> on ıkı sayfolı gazeteler satı'amoz artık Soton olursa, b'iın kı ışın ıcmde başka hesaplar, cıkarlar vardır Bakıyoruz. k>mı gazeteler renklı cıplok kadın resımlenyle susiu ekler yoy nlıyorlar Ama bunlar yalnızca 'reklam'ardır şu mobiivacının, bu perdecının. falan camaşırcının parayla yaptırdığı acıklamalar ovgulerdır O cıplak kadın resım'erı de go<.ü boyama, aldatma. kandırmaaan başka bır şey değıld r Doâ.rusunu Istersenız gazete sayfalannı beliı bır sayıda dondurmak gerek'ıdır O OT altı, yırmı sayfalı, ekleıle suslu gazete er ne verıyor Turk okuruna? Hıc bır sey Belkt bovleiık'e gczete fıyatlannı hıc değılst uzjnca bır sure belırlı bır cızgıde tutmak oıanağı do ğar Ama on I ra ctzg sırrje dırenmek butün gazeteler cm heıe «Cumhuriyet» gıbı tıkır ve duşunce onculuğunu surduren basın organları ıcm olonaksız duruma gelmıştır 1930 larda sırrıt bır kuruş bir bucuk kuruştu, yanl eskı deyımle oltmış para Oyşo gazeteler orneğln «Cumhuriyetı beş kuruşa satılıyordu Şimdl âımlt yırmı ı ra 'Cumhuriyet' on lıra' Sımıtın değerı eskıden gazeteden dört kat duşukmüş şımdı bir kat artrrtış Bu yuzden yakında gazetemızı ve tum gazeteler! ylrml lırodan almok 2orunQa kalırsak hıc şaşmayalım Hem o kadar cok şeye şaşırryoruz kı sonunda hıcblr şeye şaşmaz oluyoruz! Şaşılacak bır şey vorsa, o da 'Cumhurlyet' gıbı bır gazetenin ık yıldır nasıl olup da on llrada direnebıldığıdlr< Denetim, Okul, ogrencllerlnin yaşama hazırlandıkları bır yuvadır Öğretmenler, cğrencılennın noksansız olorak eğltılıp. bu kutsal yuvadan yaşama atılmala nnı gonulden dılerler Bu bakımdon. oğretmenlerın her derecedeki okuldo tırnok mendıl ve bunun gıbi gerekli gorduklerı denetımlerl yapmalarını öğrencılere karşı bir güvensizllk belırtısl değll de acaba bazı oğrencılerln tBu alışkanlıklon kazanıp kazanmadıklarının bir değerlendlrmesi» olarak kobul edıp, hoşgöruyle karşılamak gere» kır Denetlemek. hicbir zoman denetlenenlerl «Kücullm*] v * osağılamaz.» Bir görevln, bir Işın daho lyl vapılıp yopılmadığını saptayıp, bazı eksıkllk lerın gıderilmesını sağlor Donetimm düzen ve dışlpllnln verleşmesinde rolü büyuktür Hele devlet mekan zmasmdokt etkınlığl hlc vadsınamaz Bu nedenle lıse sınıflonndo bıle öarencılertnln egitlmlyle bu kadar yakınen ılgılenıp tır nok ve mendil denetlml yapan bir öğretmenl kutlamak gerekır. ve disiplini saglar Atotürk'ün gozü kadar ko ruyup sevdığı genclığl kusur suz yetıçtlrme yolundo tltre yen bir öğretmenl kutlar, Fenıke Cumhurıyet Llsesı öğren c lerlnm kişıliâinde Türk genc lığınl 6evglyle kucaklar ope nm Sobahattln Kömürcüoğlu Bostancı / ISTANBUL ERDEMIR lojmanlanndan kimler yararlanıyor? Erdenur loımanlarından yararlanma yönetmelığı öz olarah 12 Eylul öncesı hak$i2 ve gayrı adıl durumunu aynen muhafaza etmektedır Tum kamu ve Sılahh Kuvvetler loımanlannda yararlanma $uresı 4 . S yılla kısıtlanmışken, Erdemır'de loımana gırenler ancah emehh olma, ışten ayrtlma veya vefat haUnde çıkmaktadır Yönetım kademesındekı ptrsonele 50 100 ad«t makam loımaru tahsısı normaldır, ancak gerıve ka lan lotmanlardan personelın mumhün olduounca adıl vararlanabılmesı içtn loımanda kalma süresine tahdıt getınlmehdır Loimandan yararlanmada belırlevıcı olan if derecesıdır, ancak Erdemır'de kadro ve dereceler adamlara gore yaratılmış ve atamalar one gore yo DÜmıştır Boyle olunca. tüm değerlendırme ve hak edışlenn temelı kavnagı bozuk adcletsızhh olmak tadır Aynı okul, avm smıf ve hatta avm sıralardan mezun umversıte mezunlan arasındakı uçurumu kımse ızah edemez Bu nedenle değerlendırme sıste mı değiftınlmeluiır 12 Eylul sonrasında konan Ereğli ve civarında •vi olanlann lojmandan \ararlanmamalan lojmanda kalanların derhal çıkanlmaları kurah u\gulan malıdır Bu karar uygulanırsa, lojmanlann 1/3 unun bofalması ve evi olmıyanlara venlmesi snnucu or taya çıkacaktır Saygılarımızla Erdemır Idare Mechsı Üyelenmn v# Erdemır yönetıcılennın dıkkatıne sunarız Mah Işler ve Satış Gn ^fd Yard'cıhğı çalışanlan Getelım gunümuze . Cumhuriyet tarıhımızde görülmemlş b'r bunalım vaşamaktayız Ic bunalım. kapıtalızmın büyük ekonom k bunalıiTiyla sarmallaşıyor Oylesıne bir noktaya ulaştık kı Ulusal Bcğımsızlık Savaşıyla cızılen sınıria rın ıcne yonelık ıstekler NATO orgutunde birlıkte bulunduğumuz Fransa'da saygınlık goruıor Anodolu'nun Batı'dakı smrlarını değıştırmeye kalkışan Yunanıstan da NATO da uye degıl m ı 9 Avrupa Konseyı ve AET Turklyeyl dışlama surecıne gırmıştır Hesapsız d'6 oorclonmalarlo ekonomı/ı yabancı ıpotekler altına d şurduğümuz tctn sesımız solugumuz zor cıkıyor Ikılı ar laşmalarla boğlandığımız ABD ıse Anadoiu'\u Is'ar dunyasıno karşı otlama toşı gıbi kullanmak ısttyor Butun bu ters gelışmeler. 1) Sıyası 2) Ekonomık 3) Askeri bak'mdan ıcmde yaşodığımız sıstemden Kav naklonmaktadır Dışında yaşadığımız sosyolıst sıstemın onalızı ayrıca yapılması gereken bır sorun oluştur maktadır • önce kendı ıcım zde ve baglı bulunduğumuz sls 'emdekı celışkıierl cozmek zorundayız Bugun Türkıyede oyle oda^lar bulunmaktadır kı, her taşm oltında bır duşman buluiduğu sanısmı yara tarak yonetımın ışıni gucleştırmekte oyrıntıları temel hedeflermlş glbı buyutmektedır Ismet Paşa nın deyı mıyte. tHovodo yemını aramak lctn uçan kuşu komuntsl tayan zlhnıyetti devletın yone'ımınde egemen kıl mak Isteyen bazı cevreler, surekll bıcıma» ic duşman jretmek polıtlkosına hlzmet ed'yorlar Oysa. Turkiyfi'de «Devletin ba§ımsızlığı ve Ûlkenm butöntüğus cevresinde tam bır bağdaşma ve butünıeş •neye z c j n l u k vardır Bazı c kar cevreler nın dlbtnl bu lamadıkları ve bulamayacoklan parosal hırslonndcn dogan polıtıİ50lorına«cldanmak porcakıyıcı etkıier yo 'atmaktadır • Ic bonşo gerek, kaçınılmaz biclrrde ortodadır Herkesın bu ic barış lcln gerekll ruhsal dmglnlığe Kavuşması ön koşuldur Elmdeki yetkılerı ve gucu has tcl klı ruhunun ya c*a kışısel ve cıkorsal ofkesının biley tcşına vuranlar ağırtıkların, artırırlarsa, dıs duşmanın ekmeğine yağ surmuş olurlor (Cumhurivet NANKtN 24 l u . ) Çm Japon dıplomattk üışkıîennın kesılmesi du rumunun Çm Japon buh ranuıın son safhasım teş kıl etmesi muhtemeldır Bu tedbir. ÇanKaySeK m de hazır bulunduğu hal dç hükümet Hderlerm'n akrietmış olduklan bır kon Sözlesme hükümleri uygulanmıyor Aydın'da kurulu ve foolıyetını devam ettlrmekte olan bır Ekmek Fabnkası'nda İŞCİ olarak calışmaktayım Calışmakta olduğum işysrl Içveren liğı arasında mensubu ve üye sl bulunduğum bağımsız Aydın Bes lş (Besln Sanayil Işcllerl Sendlkası) arasında 2 yıl sürell v e 18101880 tarlhınden 18101982 tarihln» ka dar gecerll bir toplu 1$ sözleşmesi mevcuttur. Bağıtlanmış ve akltleşmiç olan toplu Iş sözleşmesmin 44 maddesl gereğınce 1810 1981 tarihmden Itlbaren sozleşme kapsamı lcerısınde bulunan send ka uyesl Işcılere seyvonen 250 TL 'sı öcret zam mı ver leceğı hükmü taraflar ca Imzo altına alınmak ve top lu Iş sozleşmesl redakslyonuna konmok suretlyle boğıtlanmıştır 25 OCAK 1932 ÇIN'DE DURUM feransta M Tagene Chen tarafından teklif olunrous tur Yalnız, yajgın kanaat bu teübırn evvelden açık lanması uzenne Japcmya' nın Cın hmanlannı ablu ka edeb'lecegı volunda dır Vergideki adalet prensibi yara alıyor vük vergi ve ceza sorumlulugu altına gırmış olan esnof sanatkâr ve tuccardan bu kıs mı af neden esırgenmıştır Bakanlık yetkılılerınin ılgıle neceğı kanısındoyım Mursel PAZARKAYA Malı Mujavlr Muhasebecı ESKİŞEHIR 20 31981 tarıhlnde kabul edılen ve 3181981 tarıhlnde yurürlükten kalkon 2431 sayılı Tahsılatın Hızlondırılmosı hakkındokı kanun halk orasın da KISMI AF KANUNU olarak değerlendırılmıştır. Bu kanun merlyette bulun duğu sürece hem devlet ve hem de vergı sorumlularının buyük menfaatıne sebep olmuştur. Ancak kcnunun süreslnln cok kısa bır zamana inhısar Ancak 6özleşmeye tobl Iş eUığlnl farkeden yetkllüer 31 yerl Işverenlerı Isözleşme kap 12 1982 tarih n d e bazı değlşik samında bulunon tum Ekmek lıklerle ve 2571 numara Ile bu Fırtn ve Fabrlkaları) belirttıvasayı venıden yürürlüğe koy ğlm tanhten bu yana hıcbi' muşlardır ışcıve 250 TL "sı ücret zammını uygulamamakta ve dolayıYalnız ılgllllerın gözünden 8i Ile bu uygulamayı bizlere b r husus kacmoktadır Vergı •«ıkıyonetlm makamlarınca ge mn adıl olrra prensıbl rekli ekmek narhını alamodık Bu memlekette vergıyl ve r lan qerekcesl II» uygutomaenler sadec» giyrimenkul so ya koymayacaklannı bıldırmış hıpleri değıldır Özelllkle dev lerdlr Sendıka ve yetmillerin let hazlnesıne vergl oîarck gı bu konuda üst makamkjra vop ren para'ardakl büyük pay es tıkları başvurular da netıcenaf, »cnotkâr ve tüccara do Slz kalmıştır olttlr, bu gerceğl herkes kabullenlrken sayın Mallye Ba Ağırlaşan ekonomlk hayat kanlığı yetkllilerinln teklıfl Ile sortlarını hlc olmazsa alacoğımız bu öcret zammı il« k>s veniden merivete glren bu ye nl yasada bu zumrenln, yam men olsun karşılamamız Içln esnaf, şanatkör ve tüccar züm vetkilllerln konuya öneTi verresınln vergl ada'etl prersib' meleri lcin llgl'ennl beklıyoclğnenmiş v e buyük bir yara ruz almı? olmuyor mu? Ololettin GÜNEŞ Gazl Bulvan Kendl hatosı veya muhase &YOIN beclsinln hata«ı »ebebl l l e bü Erken yatmak, geç kalkmak Yazılannı her ıaman zevkle izledığunız sayın Vehbt Belgü' ın 10 Ocak 1982 tanhli Cumhu nyet'te yayınlanan yazısıcda dıle getirdıgı gerçekler, umarun ılgıli ve vetkılJerin dıkkattoı çeker Sayın Belgıl'ın belırttiğı gıbi, petrolün v&r olacağı onümazdekı en fazla 50 60 yıl lçinde petrolden tnumkıin oldugu kadar çok tasarrui etmeli ve bu konuda edebıyau bırakıp etktU gınşlmlerde bulunmalıyız. Bir yandan da petroiün ve komürün yerinl alacak olan güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, atom enerjisi vs ormanlama çaUşm&lanna hız vermeliyız. Bu amaçla, kısa vadede bır tasarruf dnlemi olarak, yazın vaz saatıru, kısın da kış saatını uygulamaya gerı donmelı >ız. 2 yıl once anlaşılmayan ne denlerle surekJı hale geünlen jaz saatı uygulaması, şımdiye kadar yetennce enerji israfına neden olmuştur, sanınm, Hıç oimazsa bundan sonra, soguK kış sabahlannda (daha dogru su gecelermde) bir saat erken kalkmaya zorlanarak Işme, osuiuııa yetışmeye çalışaa mlljonlarca Turk yurttaşı, gıttık çe üaha pahalı ve az bulunur nale gelen enerjiyi bir ssat daha az harcaam ve daha aı t'tresln Zarann neresJnden donülürse kârdır, dejıl mı? Arff B\RIŞ KadıkSy / tSTANBÜL ÜGünün ilanıl TRAMVAY ŞERKETINDEN DUYURULUR Yolcuların fazla yavaş ır p bınmeıen vüzur den tramvay arabaları durakîaraa İuzumundarı ziyade kalarak seferlerınde gecıt'jr.eler \apmalt tadır tstanbul Tramvav Şırketı bızzat Kendılerının ve halkın rrenfaatı namına \oitulardan daha süratle hareket etmelennı rıca evler Izmir'de de aylık kart sistemine geçilmeli îstsnbul ve Ankara'da bele clıje otobuslennde kart sıste mıyle kent ıçm yolculuk yap\l masına karşın, bu sistem tz miı'de hecüz uygulamaya ko rulmadı örneğın; Buca Yüksek ö« retmen Okulu'nda veya Sosva BUimler'de (Bomova'da) oku van bir bgrenci gunde 6 tane abonman bileM harcamak 10 rundadır Bu yazdıklanmız In ctr&ltı'nda kaİBn ÖST«ıcfler i çm de Reçerüdir TUm Batı ttlkelerinde, îstan hul ve Ankara'da avlık kart si« fpmlvle yoirtıluk vaoilırken n*1 rten bıı sıst^m tzmlr'de ujeıı 'anmas Bu soruvu vetkılılee ve vanıtını beklıvoruT tndraîtı öğrencl Yurdu tZMtR Cumhuriyef Sahibi Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş adına NADİR NAD Genel YâyınMudurüMuesseseMuduru Yazı Ijlerı Muduru Bassr veYayan HASAN CEMAl EMİNE tŞAKLIGİl OKAYCÖNENSİN Cumhuriyet W»(baacı!ık ve Care'ecıl ^ T A Ş PostaKutusu 246 IStanbul Tel 20 97 03{£Hat) BÜSOLAR. • ANKARA Konur Sokakno 24 4 Yenlşehir Tel 17 58 25 17 58 65 Idare 13 33 35 • İZMİR Hallt Zıya Bulvan No 65/3 Tel 2547 09 13 12 30 • ADANA Ataturk Caddası Turk Hava Kurumu Işhsnı Kat İ '$ Tei 14 550 19 731 TAKVİM IMSAK 6.38 GÜNEŞ 818 25 OCAK 19İG ÖĞLE 13 26 İKİNDİ 16 01 AK^AM 18 16 YATSI 19 52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog