Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1982 •*•* Cumhunyet 11 Tarihi Hasanoglan Atatürk ögretmen lisesi yandı • DUN OGLEDEN SONRA ClKAN YANGINDA BIR KALORIFER IŞCISl OLDU, 22 ÖĞRENCI DE YARAtANDI 4NK*RA. (Cumhunvet Buro a) Hasanoglan bucafiındakı ırihi Hasanoflan Atatürk oğret ıen lısesmde dun öğleden son ı çıkan \angında wr kalorı • işçısı o'dü, 22 ogrencıde va r ılandı Olayla ılgili olarak yetkililer en alınan ılk bügilere gore angın 1150 ogrencmm e t tım Drdügu okulun merkez bma Jida kalorifer dairesınde ka ınlardan binnm patlaması yu inden çıktı Merkezı ısıtma azanları ıle yemekhane ve bu ışıkhane e buhar gonderen ıel oıl kazanları bulunan ana inadaki patlama yangının ge şmesme vol açtı îlk anda ca va sıçradı \e btnayı kapladı Hasanoglan Belsdıvesıne aıt d itfane aracı jetersiz kalın a çevre ııçe ve beledi'yeleri ile nkara'dan yardım istendı Bu rada Ilçe Jandarma Bolugiı e h e U n yangın sondurme ca şmalanna katüdığı gozlendi atlama sırasmda ana bınada azan da resnde bulunan kalo fer ışçısi Ali Bozkurt bldü =sraians.n 22 oğrencı de çesıt araçlarla Hacettepe Numu e Tıp Fakıilte=ı \e Ankara [astaie"=me kaldınlarak teda ı a t ı a'mdılar Yangında okul dershaneleri tn %in«ı harap olurken, yaikV c erın ıse yangındac etkı >nn er1 5ı bıldınldı Var îMrcai Patma Horkmaz, erıde foker Numune hastane nde Tekmile Özkan. Suna Öz an, Nazlı Eıenoglu Tıp Fakul isınde Fatma hekeç, Doner nlu, Havta Arca, Suna Koç, lanife Gulşen Ankara Hasta esınde (durumlan agır) tedavı srujorlar Dığer yaralı ogren ılenn adlan şovle Gul«um idemır Paklze Şenturk, Alın \v Ergun, Nurav Gelbol, idan Çetarge Serpıl Okmen [acet Paker Zılsan Ba>«an \e lehnıet Ali Gokalp Kazım Ka ıbnık (Kalorıfer ışçı&ı) ıkı og s ncı de avakta tedavı gordü Yanguı Ankara ve Kırıkkale iaıvelerı ıle Elmadag Barııt abnkdsı itfaıyeıerının çabala l sonucu 20 00'de sonduruldu Mılli Egıtım Bakanı Hasan ağlam ıle Ankara Vaıısı Mııs ıfa Gonul, Hasanofctan At<»ıür< •gretmen Lıse^ı ne «ridorei ın elemelerde bulundmar, yangın ı Ilgili bılgi aldua Sa£ıam, bmestır tatılınin yakın olmaı nedenıjle oğremme yan y j ıtüıne kadar ara verilaigını, ıldırdı, gelişmelerden Başba an Ulu^u'va telsızle bılgı ver i. Vaü Gonul de, «Ofcrencllerin ağiık dıırumn iyidir. Feliler nerak etmesinJer» dedl. Hasanoglan Atatürk öğretıen Lisesi 1940 yılında oğren lier ile koy çocukları tarafm an yapıldı Ilk koy ensütüle ındendır. Yuksek Okul nıtelıgindekl Hasanoglan köv enstıtüsu»nun ıne ogrencılerce japıîan tı atrosu galerısı salonlan bu .ınmalttajdı 19^0'dan sonra urt dışından gelen tanınmış onuklann inceledıfı okullann aşında Hasanoglan koy enstiusu gelıyordu (Baştarafı 1 sayfada) Eğıtım Bakanlıgı orasınaa sıkı bır eşgudum bulunnnasmı onerdı luncbay cUmversıte lerde hem ogretım surmelı hem de gelışmekte olan bolgelerın çevre kalkınmasına yar dımcı olunmalıdır» dedı Selcuk Kantarcıoglu konuş masındo yenı Yuksek Öğretım Yosası uzorınde durdu Yasa nın bılımsel calışma olanoğını kaldırdığını ılerr suren Kantor cıog u os ston'ık kurumunun kaldırılmasının aa uıke gercek lerıne aykırı oldugunu soyiedı Kantarcıoglu «YÖK Ie fır«at eşıtlıgı kaldırılmış, paratı o Danısma Meclisinde lanlara akademık kariyer yap ma ımkanı verılm.ştır Kayır ma metodu bu kanunla uygu lama alanı bulacok, gorevden kaçma cogolacaktır» dedı Kantarcıoglu tMantor gıbl bı ten unıversltelerin mucltlerı nın» bugunku Yuksek Ogre tım Kuru u ıcınCe yer aldıklo nnı one su^du Rek'orler n a tama ıle ışbaşına geirresının» cOnlor, sıyasi etkıye ack bı rakacagım bpi rten Kartorcı oçjiu «YOK u begenmeyen u nıversıte rektonerı televızyon da begendıkier nı beyan edın ce mıllette endışe başlodı Geçtığımız yıllarda Anoya sa Mahkemesı na basvurarok YOK u ıptol ettiren Ankaro U nlversıtesı eSKi Rektoru de bugun YOK te gorev kabul et tı» bıçımınde konuştu 3 !« H 3 (BasUralı 1 Sayfada 1 TürkiyeAmerika savunma işbirliği toplantısı yarın Ankarada başlıyor ANKARA ( » A ) Turkıye ABD Savunma Işbirhğı Yurüt me gruplan Uçüncü toplantısı vprın Ankara da başlayacak Savunma Işbırlığı Yürütme "ruplan üçuncu toplantısmd kat iacak araştırma ve mühen dıslık kısmından sorumlu Sa vunma Bakan yardırncısı Mıc nael Lorenzo başitanlıgındakı ust düzeyde bır ABD hejef bugun Ankara j a gelecek vunms, tsblrliğl Yürütme gunıp ları üçuncü toplanüsına katılacak Ttırkıye Yurutme srunıbuna Mılli Savunma Eakanlıgı Müsteşar Kara yardımcısı Korgeneral Dogan Kromors başkarı lık edecek Türk heyetmde Genelkur may Baskanlığı, Dışışleri Ba sanlıgı, Sanayı ve Teknolojı Bakanlıgı Kuvvet KorrutanliK lan, Devlet Planlama Teşkılatı ve Makina Kımja Endustrısı Kurumu'ndan üst düzeydekı \etkılıler bulunacaklar Toplantıda TürKiye ABD Sa\unma ve Ekonomık îşbırbgi 4nıflşmasTnın Savunma îş birhğme ıhsiin (2) namarnlı eiinae beîırtılen protelerin uygıılaraası gorüşaerek, bunla nn daha neri aşamaya. ulastırıl masına çausüacak Avnca Turkı\enın ekonomık ıhıjaçıan çe' çeve«ınde m ulke arasuıdakı ışi)"Lgının gı derek da.ıa aa 15 erluc \e hız kazanması ımkanlan gozden geçınlecek 1 Mıllı Sa^Tinma Basan Ümıt Haluk BajTilken Mılj Savun ma Bakan ıgı Müsfesan Oraeneral Celal Bulu'lar ve Genelkurmay Ikıncı Başkanı Orgeneral Necdet öztonın, Araştırm» ı.e MühendaSİijî kısmından sorumlu Savuıma Bakan Yardım cısı Mıcaael Lorenzo başkanıığındakı ABD Yurutme Gurubu Ujelerıru yarın ajrı ayrı kabul eaeceK erdlr ABD Yurutme Gnıou Uyelerl, 2829 Ocak gunlen, EİTiadag, Kırüdcal° Kaise'i, Golcuk, Eskşehır ve I^tanbu. dakı savun Tia sanayu tcsıslennı gezecekler ABD Savunma Işoirlıgı Yü rutme Gurubu uvelerı. 30 ocak cumartesı gunü Turklye'den ay nlacaklar Türkiye (Bastarafı t sayfada) ren nokta or agırlık taşıyabı lecek 2) Strasbourg to Turkıye nın Avrupa Konseyı ıle ılışkılerl e Ie alınırken AET Ba<on!ar Konseyı oe Brukse! de lopia narak TurK /e nın AET ıle ılış kılerıni gozden gecırecek AET KomıSYonu ve Bakonlar Kon sevlnın Turkıyeye karşı kuilondığı boşlıcxı orac dordun cu malı proto^ol Bıllndığı gı bl AET Komısyonu bır suredır 650 rnılyon dolor tutorındok dorduncu molı protokolu bek leterek bunun serbest bıraKil mosını Turkıveoekı sıyası ge lışme ere bağiıyor 850 mılyon dolorlık protOKol beş yıllık bır sure içın gecerll ve yıllara boiundüğunde nnıktor o'arak buyuk bir rokom ıcer mı/or 3) AET ıle llişkl'eraekl prü? lere bır yenısı de AET've uye ulkeierın Dariomenterlerınn katıidığı ve Avrupa Konsevi dı şında blr organ olan Avrupo parlamentosundo eklendl Toh mın edllmeyen blr kulıs manevrosı >ı» komünist Oveler Turkıye dekı askerl yönetlml sert bır d Ile kınovon ve dordjncü moll protokoiun ışletılmemesınl ongoren blr karor cıkartlılar Kororın boğiayıcılığı ^ok oma bakanlor konsevıde tovır olırken porlamen todan cıkan korarion cıddı bır şekılde d kkate olmok zorun da 4) Btrkac hoftadan berı orta/a cıkan bır boşko gelışme de Iskandınav ulkeieri ıle ılı$ kılerın gıderek kotuleşmesı özellikle Norveç ve Danımar ka ıle ılışkıler, bu ulkelerın In san hakları ve DISK davasıylo ılg II tutumla'i yüzünden her gun tonu artan ölcüde bozulu yor Bu ülkelerln Turkıye yl Avrupo Inson Hakları Komısyonundo dava etme hazırlığı Içınde oldukları da blldırllryor HEYET' ANKARAt)A Avrupa Patiament08u Siyasl Komlsyon Roportorü Uw* Von Has8el başkanlığında Slyosl Komlsyon Sekreteri Parcal Founalnne ıle Federal Alman Hrıstlyan Demokrat Partl Mılletveklll Gerd Lemmer'den oluşan Avrupa Parla mentosu heyetl göruşmelerd© bulunmak ve bir rapor hazırlamok uzare dün 1625'te ucakla Ankaro'ya Q6\dı Heyet üyelerl temaslarına bugun Dışışlerl Bakanlıgı Genel Sekreteri Kamuran Gürun ü Zıyaretle başlıyor Daha sonra sırasıylo Başbakan Bülend Ulusu, Dışışlerl Bakanı llter Turkmen, Danışma Meclısı Komısyonu üyelerı tarafındcn kabul edllecekler Heyetln salı gunkü temasları ara sında Devlet Başkanı Evren Danışma Mecllsi Boşkanı Sadl Irmak Milll Savunma Bakanı Haluk Bayülken, Devlet Bakanı İlhan özlrak tarafındon kabul edllmeleri Turkis'ın zlyaret edılmesl daha sonra Federal Alman Buyüke'clliğl'nde blr bnfing düzen lenmesl bulunuyor Avrupa Parlamentosu He yet 27 ocak çarşambo günü aynldıktcn sonra Türkıye'de k ge ışmeler konusunda yenl bır rapor hazırlayacak Rapor S yasl Komlsyon'da göruşuldukten sonra Avrupa Parlamentosu'nun onumüzdeki şubot ya da mart avır|da vopocagı Genel Kurul Toplant sma sunulacak Avrupa Ekonomık Top uluğu nun Danşma Organı nıtelığlnde olan Avrupo Parlamentosu'nda Turkıye ıle AET ılıskılerının dondurulmosını ongoren bır karor tasar sına aıt rapor gecen yıl nısan ayında sıvası komısyona havalfl edılmıştı Hassel Esenboğa da yapt ğı acıklamada Avrupa parlamen tosu ndakı üyelenn buyuk coğunluğu nun Turkıye yı destek ledığını ve Turkıye nln demok rasıye donme yolundakl kesın kararmı bıldırdiklerınl söyledl Avrupa parlamentosunda Tür k'ye a eyhıne alınan kararın ke sır olmadığı ve sıyası komısyon calışmalannı etkılemeyecegınl belırten Federcl Almorrya nın eski savunma Bakanı Hassel şjnları soyledl KESİN KARAR DEÖİL «Gecen yaz slyasl komisyona sunduğum rapora, Turkiye deki son gelişmeleri de ekle mek uzere Turkiye ye geldim Gecen mayıs ayından bu yana Turkıye de demokrasl yokındo onemli gelısmeler olmuş tur Danışmo Meclısi calısmcı ya başlamıştır Buroda edlne ceiım ıntlbol b'r roporia gelecek ay komisyona sunacağım Komısyon ben'm raporu mu tartısacak ve genel kuru la sunacaktırı j'unısamıyor? Sozgelışı, No radungıyan Efendı gıbılerı ve benzerlerinı gozardı et •neh olası mf Turkıyede herkesın bıldı gı bır yemçen oykusu va chr Yemçen Agasma Ya nudılenn Haz Isa'yı çarmı 'to gerdıgmı anlatmışlar TÜRK YÜRt'niE GRUBL' 4go palosını çefe'p haham Genelkurmav Baskanlığı ka başıya saldırmış Haham rargahında >arın saat 10 15 de •Arnan aga neden bana kı başlayacak Türkiye ABD Sa yıyorsun?» dıye sorunca 'Sız Yahudıler* demış 'Haz Isa %ı oidurmıtfsunuz.» H kmet Al'uğ ıse yenı Unı dı dıye hendısını savunmavers te er Yasasının eğıt m so \a kalkifmışsa da, Ağa «O rununa cozum getırecegını 1 nu bunu bılmem ben yenı Ien surdu «Bu kanun, bır re duydurri' dıyormuş form kanunu nıtel.gındedır Bu unlu öykuye eskıden Bılım. korunması guc o an nagulerdık Şımdı ış gerçege' rln bır çıcektır Gocmışte ka donuştu Fransa da bır Er ra cubbeliler dıye horlanon bı ınem aencı 'la'ai b'zlerı lım adomlorını YOK koruya oldun! 1 bızde vunküen ol caktır» deüı dureceijiz» mantıgını savun Doc Bes? r Hem togj ları ıse ma bıcwvnde yargıca karşı Tu'kıye de< egıtım sıstemının ılen surebılıyor «Cahılleştıren eğıtım» oldugu Fransa'dakı Ermenı gençle nu uen surdu «Bu eğitım »0ri, ırkçı ve gerıcı bır kafayyesınde hapıshanelen doldu la Turklere karşı kan da\aran gencler yetistı Eger bır sını surdurecekler ve Batı unıversıte ogrencısı adcm olAvrupa bu surek avınm kan durmeye yonellyorso o ulkeh arenasına donuşecek nin egıtım sıstemi cokmus ds~ Ov/e nu' mektir Canlı hayvonlardon sa Bu 1$ lanıldıgınca vuzeydece çok az bır kısım hıc e sel degıldır \ıteLtm hılımgıtım gormeden yasamlarını cıyan davasında Kıbrıslı surdurur Bugunun Turkıye Rum hderlerden lıssandes sinde cahıllerden cok okuyan ın adınm savunma tarukları lar suc ışlemektedır» dedı Doc Hamıtoğulları devlet ten burs a i a ^ yurt dışıno gl den bazı oğrencıierın uıke o leyhıne calıştıgını ıddıa ede rek «Bu gencler yitırildi Memlekete dusman haie getırildl Bunu başaronlor egıtım kurumlorındadır» bıcımmde ko nuştu Un versıteiere gcrış sınavlarının bellı lıselero gore hazırlanmasının gerçekleşen başan oranındon bellı o dugu nu belırten Doc Hamıtoğulları cYÖK, maalesef eğitim sorununu cozemevecektır En gellt mis universıte, en az gelismlş universlle duzeylnı Indlrgenmlstlr» dedı • Agam o ij 1500 yıl oncey Haham Kilimciyan sahnıyor de yer vermesi üzerine, bazı ET menl örgütlerl tarafından, girişılen protesto evlemleriydl Bu örgütler televizyona gönder dikleri mektuplar, açtıklan telefonlarla televizyon yöneticılerinı şfddetle suçlanuslar ve teh dif etmiş'erdı Basm açıklamalanyla yürü'U Ien bu kampanvada televızvonun «Frmenı katliamımn \abl olduçunu «uphplı blr hale getırdıçı» one süruluvordu Televıryon ybnetıcılerınfn beHrttigımız cıımlplerı bu tehdı* İpım etkı<^ uzerıne formuel et tikleıi açıklanıvor. VtOAL \AQUETİN YORVMl Bern Büyükelçımiz Turkmen ın duruşmadakı muda h'l avusatı AİRin Vıdal Naquet, aîınan kaann herşeye ra* men Kılımcvan'm suçlu oldugunu santanması demek oldu ğunu behrttı Naq\ıet. Turk paz«tecıleriv Ie gorüşürken yaptışı ynrumda, Ben Juri'nin KJlımciyan'ı ates eden kimse olarak kabul etmesinl bcklerdlm Tanıklar benre, veteri kadar, açık knnuştnlar Ama tür), verilert re tcrll buhnadj Tabıl takdir ken disin« aitttr Ancak, KlllnuMvan m mıca araba vermek surettr 1P ı«tirsık rttıçı saptandıktan sonra Aerılon ceza da, bu 5c di «Gen lurl'nln Killmcî>an'ı kllde snça iştırake ^p^lecek ce Eantn en afın olnrastur» dedi • ıdal Naquet bu dururmın \ rtaiada Türkive'nın ve tarihın vargılandıgı \olunrtakı \onım ları bosa çıkardığını soyleyerek, Mahkeme ve jüri «1915 yı lıjla ılrfll uınn uzun anlatilan. iddialan sadece not etmiî, bunlann etkısl altında kal mıe, ve bunlan hukuken bir haflfleticl aebep aavmamıstır» dedı Yanıt bekleyen hstesınde \er almasi anlam lıdır Ermenı terorunun a'dmdakı sııasal ve ekono mık nedenlerı bulup çıkar malı ve ıttıfaklan sergıleme lıviz Oiayların kokenlerına ınmeden başan kazanmak zor olacaktır • •* Kültür (Ba^UraTı 1 sJcılerınden bırı olan Uıcneı Butor un, fürkçe ye da çe\ rılen «degıçlm» adn ıomam geUyor Mıchel Butor «flegi>im>d.fl, karısı ıle metresı aıasında sı lusıp kalrms bir adamı anlatır. Boman ksiıramaru lcarısınMehrnet Aydar konuşmosından nesın oıarai avrıUp Roroa' da bolgelere yonelık unıversıda buiunan metresı ue DUIUSteler uzerlnde durdu «Her II» nıak uzere Parii ten Roma Uebır unıverslte açmayo Turkiye' nıne bıner. Vol bo]~u.ica suren nın kaynaklan yetmezı dedl bır «ıç» tıesa>pl<isıu&CLaa sonra, Muzaffer Sağışman Ise kokararmı degışUnr ve kansına, nusmasındo eg tım sıstemıne Parıse gen Goner Belkl de, Mıchel Butor"un llışkın onerllennı sıralodı Sacde^ljim»ıni bıze anımsatan, Öışman, meslek llselerınln oQrencller tarafından tercıh edi Franss.'nın dış poliukdda uu super, iç polıtıkada ise çalı?anllr hale getirılmesını Istedi ve lar üe çsiışUranlar arasında Yenl Yuksek Ööretım Yosoeı«üenge saglama» pollukasının na lllşkın olarak da, «Koldınlan aslsianltk m0»sse*e« y«BLLUTLAK1 nlden kurulmahdın dedl Ahmet Samsunlu. konuşmasında unlversltelerln gelışıml Gzerınde durdu ve gece eğitN mıne gecilmeslnl Istedi Tıp FaküHelerlnde blr profesöre üc oğrencl düştüğünü bellrten Samsjitu Tıp Fakültelerınln öğrencl kontenianlannın ortırıl masını Isted Samsunlu «YOK eğttlm •orunlarınm çozümune kotkıda bulunacaktır» dedi. Sallh Ûnal, blr tarırn ülkesl olan Törklye'de Zlroat FakOIte'erinın az olmasın, elestırdl. Unal «istanbul Ünlverslte»! blr Zlraot Fakültesl kurmak lcın 1978 de başvuruda bulunmustu DPT bu boşvuruyu Ihtlyocımız yok, dıye reddettl Bugün Zlraat Fakulteleri kuru •uyor» dedl MltJ.tl.FJşrİRMKK Yakacık (Baştarafı Sporda) Y.S. Selim: Nazıf (4) Nec let (5) Taşkın (6), Fıkret (6), ıjhan (5) Mustafa (5), Sel uk (6), Yıldıray (6) Metın 6), Ismet (5), Ener (6) Goller. Yusuf dk 42, Selamı lk. 64 Altuğ GÜRER ÖTEKt SONIICLAB: Taçspor Kanarya 00, Or akoy Şehzadsbası 0 0, Çam tca Yaylaspor 2 1, Çayırba ı B Spor 00 T Tayfun Cagıthane 20, Maltepespor 'eldegırmem 21 Sultantepe Selımıje 10, Demırspor Javutpasa 10, Dıküıtas? tst toor 1 0, Fe'hije Kuçılkkoy 1, Bayrampaşa Yenıkoy r0, Galata Haskoy 00, K. ?ekmece Esnafspor 10 fHY Camıaltı 00, DSİ Spor ümraruye (Tehr) 16/18 Yas Umıtler: A Hısarı Karac?anmet ld, Şafakspor S S^rkeo 2 M Kby Şehrem'nı 31 ^aınlıca Koşuyolu 2 0 Pa abahçe Yenıçarşı 21 14 16 Yaş Iraıtler: Çapa Altuıordu 44, Altın nızrak Istmye 4 0, Talımha ıe Bozîurt M 5 1 Bes k aş A Hısan 60 Örnek >por S Sırkeci 10 Vardar Ramı 1 0 Sefakoy Guven 40 (por Kcrdes (Baştarafı Sporda) Genç Erkekler 1 Al. Fuat Haşıl 2 <enan Topal 3 Necmı Kep ,etutan Yıldız Erkekler: 1 selim Can 2 Somet Sozorı 3 Onder Alkoclar Mınık Erkekler1 Resul Şara 2 Ayhan 3aıl 3 Kutov Demıroron Buyuk Boyanlar: 1 Fıdan Kırboc 2 Nımet Haşıl 3 Beran Toban Genç Bayanlor 1 Canan Topol 2 Damet Sukan Yıldız Bayanlar 1 TebessLm Sezen 10X3 Km Tokım Yarışı 1 Ankara Dagcıl k, 2 ODTU Gençlerde: 5 x 3 Km Tokım Yarısı: 1 AnKaro Dağcılık 2 ODTU geimca, en «kok> Ih» dfgisıme şınyii1'^ «hav»» larda raslanıyor. Kar, lus, nxyamec byle bır haloe ki Nor mandia bblgesinde sel suları 120 bın kısınln elektnksiz kalraasma, telefonlarımn kesilme«ıne sebeb oldu Parısts ıse Seine nehri, blitün ongörlüerı gende bırajcarak altı metrej,» yukseldi Havaiardüi bu «kok liu degisım, güniujc hayatı bu k*dar etiılemeye baslayınca, gazetelerde, soı ıküd&rm «ılkbaiurda verdıgı goulerı tutup, «ikiımsel a> rıcaJık«ları azaltıp, «çokuluslu ruıgar.îara karşı aavasıp, «bulutian uluaailasür* maıını» lsteyen «gırgır» fıkralar jajiıılanmaga başıandı Yaşamm tum aıaularmdaki bu üegışim sancüan, bazı sıkınUlar; da bırlikte geunyor. Dıyarbakır Onlversltesl kam Bunun bir ornegı, ulusal tslepusuna kısa yo'don gldebl! vızjonoaja yenı düzenlemeter mek icin D cle Nehrl uzerlnde ıçınde yer aian «ce\ap hakkı» programında. >aşaxuyor C<uuı b r koprunun yapılması geyE.jTJida, «kurai tanımamaia» rekt ğıni ancak bu konudckı ısteklerının anloyış ı e kar jonelık bır dergı çaiişaman 1 Ie «sa(cı> dergı yonetıcılerı şılanmadığını onlatan Dabakbırbırıne gırlyor, sovgüıerı, e<t oğlu «Bu Universltemlzln rana jaasumyan yumruklasmakurulması Içln polıtıkacıları lar ızlıyor. mızdan bir şey gormedik BıOlay, buyük tarusmalara neze Ankara Umversıtesl yarden oluyor. Ancak, herkes «her dım etti Şımdı Butce P'an Ko ktae» cevap hakkı tanınmasınnan yana olduğu içın «cevap mısyonumuz polıtikacılor Q't>' hakkı» progranıı yayında kalı dovranıyor Blzl atlatıyorlor» jor. şekl nds konuştu DabokoğDegisım, en çarpıcı \e en tuz lu nun bu soz üzerine bo7\ h bıçımde racijo ve televızyuu uvoler tbız politlkacı değılız» alanında gozıenıyor Raüyo ya dıye karşılık verdıier >ınlannda devlet tekemıı kdi Butce Plon Komısyonu nun dıran bır yasayia ıstejen htr kese «bzgUr raayo» kunna Qdx Dıyorbakır Unıversı'esı Butk, tanınıyor cesı Raportoru Muzaffer SaResıru rakkamıara gore şım ğ sman Dabakoölu na yanıt verırken bu Ithornların ası sız dı Paris'te 10U, taşrada o(J0 «oz gur radjoa ısceciıgı gıbı ya^uı ve yersız oldugunu savun japıyor du Sağışman «colışmalarıVe «değişinu sabınesaun KUİ mızda vatanın butunlugunu tur bakanı Jacs Laııg, ulu&aı gozettık Asla botgecılık yaprddyolar iiaüar O2yur rdajuı<ı madık» dedı ra da onem \eraı o nı v ıcBaıo. nıak ıçın «durnate^ rautovu Daha sonra eleştırllerl yanıt nun» feorüşme ıstegını KADUİ ela/an Mlllı Eğıtlm Bakom Haderei uzun 112111 dvtju jccıeı san Sağlam yeni unıverslts nı açık.ıjor Bır IAI cız.ran ler yasası gereğ'nce universıyer harıç herıies yajin «a ıte te rektorlennın 31 temmuz sını IJT buluyor Fakulte Dekanı. Enstıtu ve Bütün Du ılenjs aonjJi Ue yuksek okul mudurlen ıle gışıuı çabaları jauında, esKuer bo'um başkanlarınn 3 ağus üe ialmış bır taknn jasalura tos tarlhıne kadar secılerek karşı gırışımlere ae rastla ı. jor Ama bonlann Sü.iUvaıı atonacaklar nı aC'kladı geiÇekten uzunîu vencı Mte Sağlam 1970 yılından son kıra 1901 yılmoa çıkaruan poa ra Kurulan Boğazıcı Cukur ta guıercınlerı ı'e hioer ,on ova ve Bursa Un versitelerının derılmesinı ydsakliian ja^ajd dışındakı yedı unıversıtenın «arşın, bacağına Ibranıce bır hıcbır gelışme gostermed gını mesaj yapı^tırılarak saluerılen 80/ledl oevaz bır pos a güıercını Mir *ıvnla vurulnıus olarak Ver Sağlam blr soruya kars lık »aılle ser^tındekı bir vıllar.ııı verırken de «yuksek oğretlm baİKonunda bulunjjor ıcmde ozerklik gelecekte pollGüvecınn n? den ^c1 p netık kademelerın elıne gecmereve g'^ığı, toşıdıgı rneajid yecektın aedı ne 3r %azıh oldJŞ'l if" Iç 5le Unıversıteler butcesı üzen Bakanljğna bıgh «ıılUr tojh rınde son sozu olan Mahrrut raklannı KOit'rmı mudürlıı Akkı ıc ıs e «Unıversıtelere po gu»nce ara"='ır'l >or I s sol'uldul'tan sonro onarş Yasadan habers z b»vaz sru vercin ı«e sonucu caniiz ola daha da artmıştr> d ,e koruş rak beüıyor. tu. (Baştarafı 1. savfada) tımlenn (ucret, sosyal yordım lar gıbı yaparak polıtıkadaKi ve sağlık yardım eşltsizllğlnusfalıg nı sergıledi den) yakınmalarından Sosyal DPT butcesı görüsülürken Güvenlik Bakanı ne duşunmek Dev et Bakanı Turgut Özat Ağ tedır rı uyesı Pasa Sarıoğlu nun • işcl memur emeklilerl aSosyal Gu/enlık Bokan'ığı but rasmdakl ücret eşltsıziığı kocesı goruşulurKen cle Eakan nusunda b'r onlem duşunulSadık Şıde merksz u/esı Fen mekte midır? dun Sakır ögunç un soruları • SSKda Isd emekll temnı yanıtlar gıbı yaparak polısllcısı Ile kurumda calışonla< tık ustolıklarını gosterdıler nn temsllcıierlnın kadrolarını Danışma Mecllsi uyelerınm ıptol eden yoso tasarıtını gesorulannı ınce polıtlk oyunlar rl almoyı dusunmekte mldir? la Gumruk ve Tekeı Bakanı 6 7 BIN LIRA AYLIKLA Prof Ali Bo7er yonıtlodı Prof GECİNMEK Boıer uyelenn sorulannı va• Sayın Bakan slzce, 8 bln nıtlamadan once «Tevclh buveya 7 bın IIra aylık ile yoşayurmak lurfunda bulunduğu(B»«t»nr> I •••fuis) mak geclnmek mumkun munuz sorulonnızı cevaplandırHlrlü dengeleıTie Ihtayacıru dur' duvduıar maya calısacağım» devınce • izmlt SSK Hastanesl nKilimciyan adı «B» ile basGenel Kurul salonundan bır al de kodın hastalcra, erksk has levan o meçhul kışne, sadece kıs vukseldı tabakıcılar tarafındon surgu kıraladığı arabavı vermışse, SORULAR HARIC suru'dugu iddla edllmlsttr Bu bele bunu, iddla ettlgi gıbı HERŞEYE YANIT yokışıksız davranı» gercek «B»'nın arabajı tıanr fııl ıçın Burokrasınin gıderek Içıne midir? aldıgını kesın olarak bıimeden kapanması konusunu dlle g > e • Sosyal Güvenlik Bakanı, vaDmiîsa, Pran«ıı hııJtukıma tıren blr Danışma Mecllsi uve meslektcrşlan Ile IMskl kurgore bu tş'pn daha hafif bir sın n konuya lli$kin saptaması cczavla kıırtulabilırdl örnemak işblrllğl yopmak glbl ogın bır yılla, bır bacufc yılla . şoyle lumlu hareketler bir yana mes Nıha/et, saldırıya ujfravan oiBilınd'ğl glbı blr bunolım lektos'annın karşısnda yeralnemli bır vara da slmarmştı doneml lcmden geclyoruz Emaktan ne ummoktodır? 1 Başka hafifletıci nedenler var konomlnın ve sosyol yapının Sorular n vanıtlonmayışın n sa\ılabılırdı soruniannın cogaldıgı boyle neden m Sadık Şıde g bl b r Ama o ramsnda şoyle bir donemlerde DPT'nın ne duşun sendıkocı olan kontenıan uv* dunım ortava çıkardı duğu ne yaptığı ve ne yopası Pv'ustafa AlpdLndar yalın bır Jürtsl olmavan sadece hu cagı ayrıca onem kazanmakdılle an'attı kukçularcan kuruıu Fransız tadır «Bız bırbirımlzl bıllrlz, bura mahkemelen KılımciTOn'ın DPT Mustesannın Butce sı sendika Genel Kurulu degıl, «on ıkı nl ıçındekı her tahlne Plan Komlsyonu'na vardlği bi talebtnı reddetmiçlerdı Kılım ocındırmokla sorunlara cocnan, ompgın bır buçuk vıla rlfip.g sonunda «arkadaşlanmız zum getlrılmez 1 mahkum olsa hapıste 55 ay ca kendısıne gercekten cok Yan t anmayan sorular ko(azla kalmıs olacaktı Cezanın, ozlu ve tutarlı sorular sorulnusundakı bır başka uve ıss pn az vattıŞı süre kadar olrnamuştur Ancak uzulerek belır«Sorularin yanıtlon bir gun sı çp toyım kl sayın Musteşar'ın mutlaka bulunur ancok o za\vnca su ds vardı bunlara verdlğl yanıtlar tatman yanıt vermekten kocınan Dıyelim kı, rattı&ı sUreden mln odlcl olmoktan cok uzak lar ne olur bllmem» dedı v« biraz ekslk ceza verlldi Kiolmustur cDaha cok soru doha cok yolimclvan öncekl gece durusAslında verllen yonıtlor, so nıt» dıledl ma salonundan dofrudan dog mlor harlc herseye yonıt ol ruya tahlıye edjlip Adaıet Sa mustur.» ravı'mn etrafındakl kalabalıgın (Bnstaratı 1. sayfada) ŞİDE KENDINİ FEDA omuzlan Ustünde dolasmava H Içınde mücadele eden ve sobaşlayacaktı Bu da artık büs EDECEKTİR nunda seçimi kazanan Reagan' bütyn ayıp olurdu Soru vonıtlar acısından m Bimdl parttnın ılımh kanaVe Mylece «ne fl« yanfin, en llgınc gecen oorüşmtler cUnın eüc;sı altına glrdiği lcane kebap» denlldi. Bır aaldın Sosyal Güvenlik Bakanlıgı but nın tetifcıni çekan içm çok ha rusındaJar. Bu arada, Beya» ANKAR* (THA) Eski Emcesl sırasında oldu Danışma Saray'da asıl âenetunln B&sM kalacak ama, ona, «ne Için niwt MUdürü Mehmet Zahit Mecllsi nın Işc! kokenll üyelekan Tardımcısı George Bush' oldugvnn da tam bilmeden aAvcıbasıoğlu ile 6 arkadası rmln yenilip yutulacak clnsten un ekıbinın elınde oldugunu raba SdGnç vrrnu içın agır hakkında Ankara Yenimahalle olmayan soruları Bakan Saöne sürenler de var Heagan'ın düsen «Ikl nUık ceza» vertldi Ağır O z a Mahkemesi tarafıngeçenlerde Mılli Güvenlik Dadık Şlde'vl şaşırttı Şıds «Soru Kilimciyan m sundl napis dan verilen mahkumiyet kararusmanı Rlchard AUen'm lsine ların uzunluğu dikkatlml cekcezasını 1? gün sonra tamamn Yargıtay 6*ncı C e a Dsirest son Tennesi, bu durumun bır tl» dıye yanıtiamaya boşladı. laması gerekıror Arcak, bızde tarafından onanrnadı kanıtı olarak gostenlmekte Al ki pıbl cmefrnten tahllye» y> Aslında Şıda soruları yanıtlar îstanbul Emniyet MUdürlügU len'ın yenı saga, yakınlıgı eskiluvla su sırada fomalıtelerl gibl ycptı ve ıstedıklerlni söy Sube Mudür Muavini olarak gö den beri büinıyordu de tamamlanarak tahlıye edJ ledl (Sadık Şld e kendlnl feda revli iken 197<) vuı sonlannda Yeni blr strateji beUrlemek mesi olanagı rar edecektır, SSK oyakta kaloAnkara Demetevler'de Merke» amacıyla bu hafta Washington' ••• caktır) dtyerek ds kendlsınl Narkotik Şube Müdürü Atil'a da bir toplantı yapan yeni sag Blr noktayı belirtmek cer*sevenlerl üzdu Aytek tarafından düzenlenen gruplar, davadan donme belırkir bir operasyon sonucu 11 kılo NE GİBİ YAPICI tileri gosteren Reagan'ı uyarDogTudan dogruva TUrkJye'730 gram erotale yakalanan maya karar verdller Bir sozÖNLEMLER nm defı!. ama BüvükelçlmlJi Mehmet Zahit Avcıbasıoğlu ve cü, «Eğer asıl çiıgisıne dönme» Yanıt bekleyen «onıların en Dogan Turkmen'ın bu davada arkadaşlannın yar^ılamalan se. Reagan'a karsi partl lçinde derll toplusu Fendun Şakır Ömüdahıl avukatla temsıl edıl Yenımahalle Agır Ceza Mahkeve dışında bir siyasal (terilla mesı, ferkalade faydalı olmuşgunc'ten geldl Ferldun Şakır mesi'nde yapılmıştı savagı baslatınz», dedı Ancak, tur. Eğer bu müaahaie ve t*Oğunc un hâlâ yanıt bek.eYarsüama sonunda Afır Ceaynı aözcü, asıl kabahatm ReIdp olmasaydı Kıltmcıvan dayen soruları »öyle sıralanı«a Mahkemesl sanıklardan Niagan'da degil, onun «tutucn 10 vasınuı «onucu çok başka tur yor ramettm Kılıçog; u Adem Kıjrudulerinl frenleyen» danışman lü de olabihr, Ermenı leriD ya • Sayın Bakontn Türk lıç, M Zahit Avcıbaşıoğıu Üllannda olduguna Inandıklannı rattığı kamuovu baskısı. suçnv« Ülkti Yasar Köksal AdIş'a ve Türk sandlkacılığına •oslenne «kledi. lunun cok daha önceden tahnan Ülkü'vü önce olum cezamal olmus yosalan eie almaUzun yülardır Reaean'm akıl livesini bile saglavabilir, hüksına çarptırmış, sonra da, hamış olmosını anloyabllmek hocalıgını japan yeni sag grup mu daha da haiıf etılmış hale fıfleticı nedenîene sarnk Nilar daha çok sağcı akademısmumkun değildlr Sayın Bahatta bazı tanıklar da ge'me aamettın Kılıçoğlu'nu 6 yx\ 3 ven ve ideolojlan bürrjesmde kan bu huausu notıl ocıkloyebılecefi Içın belkı de berut av, Adem Kılıç'ı 12 yü 6 ay, bulunduruyor l s cerTeleri amoktodır? Bu yoldo yapılan halıne sokabilırdı Zahit Avcıbasıoğlu. Ülv^^e Ülrasında da bır olçüde etkmlıkcolısmolar var mıdır? Bu ca Irü, Yasar Kdksal ve Adnan ÜlAyrıca müdanu avukat Alaln leri var. Ancak, Wall Street \e Vidal Naquet'ın bazı Erroenl lışmalar nelerdir ve hangf koWi"vü 12 şer yıl 6'şar av dığer en büyük sermaye çe\Telerı dinleylcUeri bıle etkileyen »onulan, hangı yasaları kapsasanıklar Yusuf Ersınör'U 4 vıl j.eni sagı fazla katı bulup, da. ğukkanu ve aktlcı konusmasi, moktadır. 2 ay, agır hapıs cezasına mahha «prafmatlk» bır politıka İ2Prar.sız gazeıelerine, televl» • Işci •mekHlerf, dul v« y» kum etmişti. lenme«m! desteklemekte TOnlarına en azından bir karKARNEDEKI NOTLAR 51 görüs olarak geçmisttr Bu Bu arada yenı sag dışındadava üzarine yszılıo konusul kl gruplsr da Reagan*:n bır dukça, daha da gececektir. jiUık ıktidanzu deRerlendinyor Ermenı davamsma örgulleri \e not verıyor Çeş.tli kesimler bu davanın tutanaklanna g«den aldıgı notlar, Reagan ın çırttiklen Ermeni tddialannı bır kışi olarak hâlâ populer olher hilde çesitli vayınlannda dugunu, ancak, yürüttüğu polikullanacaklardır Bunu vaptık tıkava duvulsn güvenin sarsılÇartnamesi, bedelsu olarak aşagıdaM adreslerden lannda Karsılarına en azından dığinı ortava koyuyor. özellikalmabılir. A Vfdal Naauefin sozlert de le. ışsizlljın 2 Dünva Savaşıa 1 ISKENDERUN'da Müessesenüs Tedarl<c îkmal Mü ç karılsbılerektı dan bu vana en 3uksek dJzedurluğU, Hukuk Hianında da dıs kave çıkrnası, faız oranlannm dü 3 tSTANBCI/da Sirkeci Yah Köşkü Cad. Yalı KdşkU muovuna ««slcnme ajanında da, süru'ememesı ve sosyal güvenHan Kat 45'daM Mümessıl'iğımız, rtırkıve Kilimeıvan davasında Us kurumlarının tahnb edilmeJ ANKARA'da Kuçuk Esat Bukjum Sok No 23'dfiki vaptıjını nıc oıkmadan vapma sı vsvgm jakınmalara konu oMümessılliğımız, lı «Zatcn vnbancılar blzl »ev lujor Isteklilenn şartnamemjz esaslanna göre hazırlameı \^zımi7la lm« lutsak dirtvacaklan 82 027 no lu dosyasıvla ılîihdir Meşruhatlı Başkan Reagan'ın kamuovu famna dnha doğ kapalı teklıf mek^uplanran, geçıci temınatlan ıle birtpınb'llıı» ne fııc oır ZA von.Iamalarında çeşıtü toplumlıkte en geç 23 2/1982 günü saat 14 30 a kadar îskendesal kesimleraen aldıjfı notlar run Demır ve Çelık Fabnkalan Muessesemız / Haberşovle leşme ve Arsir Müdtırluğünde buiur.dumalan ilan oluIş çevreleri îyi pekiyl (Basın. 10496) 609 Orta smıf Orta lyı Send'kalar* Zayıf Kadmlar Ort» Yaşlılar 7ayıf Zencıler Zayıf Amerıkan basını Reagsn'm tstanbul Haber S>eni«l E not or'alamasının orta ile iyi tı er \e Le»ent vore^ıiın ta arasında degıstfğini öne sünıIIL'' i ş >îebap ^a'onj olan vo* Reagan'a karşı saldınya «\amh Ivchap» dtın goce sojul geçen \eni sagın sozrtileri ise, ou K^m 1 Kı baç'a a t < Kebap • Bizden »Isa alsa bir orta ahr.» b. !o'iuna> ÇE?* 2fl4ı Mrslarında dnorlar ^e eklıyor'ar «Bl« o«p!»n «ojg'inculardan baz lan nun pekivi almaya çah««cagiıçeri gıeıek s'lahlanm çektı nı «anıvordnk » T.CD.D. Lüleburgaz istasyonundan TB T.ZD.K. Lttler Dalıa sonra herkesn j e r e leburgaz Şube Müdurlügu depolarında 17500 ton su\imasını istejen sojguncular ni gubre muhtelif mahallere nakle'tınlecektır kasada'ı paraîann V."ndılerine \enlnvsnı ısted ler Gorgü ta Şannamesı T. Zıraı Donatım Kurumu LUleburgaa nıklar na gore parayı alan sov Şube Müdünuğtinden ya da T. Zıraı Donatım Kurumu gııncular «rann iin« (jelecegiz» tstanbul Bolge Mudurlugunden temın edılebilif d'^erek ola> \ennden uzaklas Kapalı te'îlıfler 2 şubat 1982 salı gunü saat 14 00'de tılikadar T Zıraı Donatım Kurumu ls*anbul Bolge Müdürlügüne venlmış olanak'i1 CMecbsımebusan Cad. DeO s.\ «nns fda rıJşterüerden nızcilık Bankası karşısı • Salıpazarıi Kurumumuz ihat>ir b""*3nn baM'd'gı bıldln'dı leyi yapıp yapmamakta vcya işı dıledıÇjıe vermekte serBJr ılgılı so' çui «ırrnüa besttir (Basuı 10701) 613 loiianter'a vaVin geç olrıvı do av,s v'e 20 25 kada'1 muşte rı bulunduğunu soyledı. (Ba«Ur»h 1 Savfada) nuda, eski fotoğraflan yaymlayan bır pohtika izlemeye devam etti. Bu a rada, üç kanaldan yap tığı yavınlarda da «Tttrkler her ne kadar, aksini iddia rdljorlar. sa da, tarihçllrrin bflvük blr bolumfl so^kırımınm ra!d o\ riıı^u porusundelpr Bazı Fran «ır beİEelen de bu dnrumu doğ nıhnor» ? " ındek^ cumle'e''! •{ Kı'ımcıvan davası ıle ı'gıh îıa berlere esledı Tele\ızvonun bu nj vaDmasının bi" nedenı da \adan onceki 2 vavmndi. Ttlrk goraşünede çok kısa bır şekıl ^^e si Reagan'a Yargıtay, eroin kaçakcısı Emntyet Müdürüne verîlen cezayı az buldu 5080 TON TUÛLA VE 250 TON H. SAMOT HARCI SATINALINACAKTIR Bir lokanta silahiı kisilerce soyuldu TÜRKİYE ZIRAİ DONATIM YAPTIRILACAKTIR KURUMU TARAFINDAN NAKLİYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog