Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef 10 SPOR 25 OCAK 1982 4 "Milli takım antrenörlerinin degistirilmesi bos bir gösteristir,, Bursa ve Ankara'lı kayakc.iar birincilikleri paylastılar Elmas: Federasyon, malzemeyi ihmal edip aşcıyla uğrasıyor Hasan UYSAL ANTCARA TUrklye Antrenor ve Monitörler Demeği Asbaşkanı Avukat Atilla Elmas, yabana antrenöre doğru yönelişın «Kulüp başkanlannın seyircinin gözünü boyamak için başvurduğu bir yöntem» oldugunu sörleyerek, «Futbol Federasyonu büyük kulüp başkanla nnın bastasma dayanamıyarak yabancı yasafını kaldırmıştır» dedi: Elmas Millt Takım Antrenörlerinin değiştirilmesin: de «bo bir gösteriş» olarak nitelendirerek, «Federasyon malzemeyi ihmal edip, aşçıy1* ujjraşıyor. Bo da sürekli ye nllgi alan mllli takımlar konusunda haltan tppkisinl önlemek. haşanlı çözükmek için yapılnus bir göz boyamadır» şeklinde konuştu. Antrenörler Demefl Asbaşkanı Elmas, Cumhuriyet'e yap Antrenorler Derneği Asbaşkanı Atilla Elmas: «Yabancı antrenörün gelişi Türk antrenörlerinin başansızlığından kaynaklanmıyor. Amaç taraftarlan uyutmaktır.» «Kulüp Başkanları gibi Federasyon da günlük başanlar peşinde koşar hale geldi.» tığı özel açıklamada şunlarj söyledi: «Türk antrenörü yabancı meslektaşlarından geri değildir. Aksine kendi ülkesinin koşullarını, iıısarunı, dilini bildiğinden (iaha avantajlıdır. Ancak kendisine gerekli fırsat tanınrruynr. Bir antrenörün takı mına yararlı olması için, önce çevreyi, yönettcileri, sporcuyu tanıması. sonra da burdan çıkaracağı yöntemlerle haşarı yol lanru bulması gerekir. Ancak antrenör, IİR öncesi kondisyon. ardından tnaçlann hay huyu. puan durumu falan derken ligin sonunu getirlyor. Takım şampiyon olamazsa o görevden ahnıyor. Oysa asgari 4 yıl bir antrenör o takımda görev al m:ılı.» Atilla Elmas, yabancı arr.rendr furyasının başladığır.ı ve bunun getirdiğinden ziyade, gö türdüğünün çok büyük olduğunu da vurgulayarak şurüarı söyledi: «Yabaneı antrenörün selişi. kesin olarak Türk antrenörlerinin haşasızlıinndan kaynaklanmıyor. fienellikle düşme hat tına sirecek takımlarla. seyirci sini yıllarca şampiyonlıık hikayesi ile kandıran takım yöneti cileri bu yola basvTiruvor. A maç taraftarlan uyutmak, oıı lara şirin gözükmek, şampiyon olamazsa da (ne yapalım ya baııcı Ay getirdik gene olma dık) demektir. Tabii yabancılar ıla seve seve geiiyor. faraiuiı doviz olarak alıp kendi ulkesı ne götürüyor. Zaten Durda kcn disine bir harcama yapıırılnıa dığı gibi Türkije onlara ucu/ da geliyor. Ayrıca güzel bir ta f il yapm>ş oluyorlar. Bu kuııu da en büyük kıısuru Futuui I edeıasyonu güstermiştir. sa dece bu çıkarlar ııedeniyle \a baııcı isteyen büyük kulüp ba^kanlarınuı baskısıııa Futbuı Fcderasyonu boyun eğerek, ya baııcı antrenöre kapıları açmı? tu.» Aınrenörler Derneği AsbaşKa :v. Eimas, «Yabancı antrenörün getirilmesinde eğer Türk futbo lunun yararı güzetiliyorsa bu tür uygulama yapılması çok büyük çelişkidir» dıyerek ka nuşmasinı şöyle süraürdü: «Futbol tabandan kalkıııma ya ba^lar. Eğer yabancı amıtnör yarar sağiıyorsa Fedeıasyon niyo 2. Lig lakjmlarına bu hakkı tanımaaı'.' Eğer kuiüp başkanları göz ooyama peşinde değils neden yabancı aııtreııörü genç takımların başına ge;irmedi?« MALZEMEYİ İHMAL EDİP AŞÇ1 ARA>L\K Elmas, Milli Taiım antrenor lerınin bir çırpıda tepeden ınme bir kararla değışiirılmesım, yeni revizyona sokuiınasına da karşı çıkarak şöyle konuştu: «Kulüp başkanları gibi Iederasyon da gunlük başanlar peşmıle koşar hale geldi. Ünların da kulüpçülerden kalır yanı yok. Yılların çabasıyla sağlaııabilecek ba.şarıların kendi dönemlerine rastlayamayacagi en liişesiyle günlük ve kısa süreli ba^an elde etmeyi yeğ tuıtuklarmdan malzemeyi ihmal edip. ahçıyla uğraşıyorlar. Bu sadece [Milli Takımın sürekli yeııilgileri üzerine tepki duyan sevircinin yumuşatılması içiu aiınan içi bos, gösirrişe dayanan ayrı bir göz boyama taktiğidir. Bu değişikliğin hiç bir anlamı ve yaran bulunmadığı yakında görülecektir. Yeni kad ro ile şans eseri bir kaç başarıJı sonuç alınırsa federasyon 45 yıl daha yerini koltuğunu koruyacaktır. Amaç da budur zaten.» Kardes kayakçılar telgraf emriyle varıslara alınmadi ULUDAĞ, (Muzaffer ERGÖZ bildlrlyor) Uludağ'dc yopılar* 3atı Grubu Kayak yanşmaları organizasyon bozukluğu içinde g» cerken, Zerrın ve Ayce Ku^nhaıccılar adlı bayon sporcular rederasyondan son anda gelen bir telgraf emri ile yarışlara alınmadılar. Bu arada ilk gün yarışmalonndo Ankarolı kayakçılar tunı birincilikleri kazandılar. Federasyon, Zerrin ve Ayce Kumbaracıiar'ın «yurt dışında ızinsiz olarak yarışmaya girdikleri» gerekcesıyle yarışmalcra katılmalarını engellerken Kumbaracı kardeşler konuya ılişkin olcrak şovle 'Konuştular: ıFederasyonun izni olmodan hıcbir üikede yarışmaya ginlemez. B j nedenle gerekce man tıksii. ve asılsızdır.» Bu arada yarışların «kuşak!:<> verîne «fatin» pistte yopılması sporcu ve izleyiciler tarofından tepkiyle karşılandı.. ilk gün yanş'arının «Alp diSsp'ınî» dolında Bursa, tKuSpor Servisi Atletizm zey Disipl'ni» daimda ise An Federasyonu'nur:. iikokulkaralı sporcular başarılı ollararası yarışmalarda 50 dular. ögrenciye burs verecegini Yarışmalarda bır,nci o cn duyurması. ilkokullann at sporcular ve dereceleri şoyle: letızme daha bir ciddiyet le eğilmesıne yo! açü. Slalom (Büyük erkekler) Er dinc Baysal (Bursa/62.04) Bu haber en çok minik gene erkekler: Fuat Hasıl (Bur öfrencileri sevindiriyor. Ha sa'65.05. (yıldız erkekler) Y. berin duyulmasır.dan sonra il ve ilçelerde yanşma Samet Sözeri ve Selim Can lar düzenlenmeye başladı. (Bursa/71 06). {minik erkekler) Gaziosmanpaşa ilçpsinin ilk Resul Sare (Bursa/38.02), Bü okullarının katıldığı atleyük bayanlar): Fidan Kırbac tizm yarışmalannda 511 kii (Bursa 76 07). (genç bayanlar) çük atlet vardı. Alman soCanan Topal (Bursa/83.00) (yıl nuçîar şöylo: dız bayanlar): Tebessüm SöKızlar (600 M.) zeri (Bursa/101.081 1. Şennur Tülak n.52'>, Kros: Büyük erkekler: Ya2. Hüsniye Solhan r 1.541, 3. vuz Tanyeri (Ankara). gene İnci Yıimaz fl.55>. 4. Hatierkekler: Aslan Aksov (Ankace Korkmaz '2.011. 5. Naci ye Tolon 12.02). 6. Gülhan ra). yıldız erkekler: Gundüz Türkmen (2.0.3.51 Balamir fAnkara). büyük bayonlar: Zühal Köseîer (AnkaKızlar Takım Rlasmanı: ra), Gene bayanlor Yasemin 1. Gazi Ahmet Muhtar Demr (Ankara) vıtdız bavonPaşa tlkokulu 'J. Mithatpalar: Tülay Bayraktar (Ankara.) şa İlkokulu 3 Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu Öte vandan dun vapıian Erkekler (800 M.) Slaiom ve Bayrak yarışlarında ODTÜ Kız Takımı derece1. Dündar Işık (2.48). 2. Gürkan özgiir < 2.57 > 3. Ne , leri alırken. Büyük Slalom'da cati Sezgin f3.031, 4. CeBursa Bölgesi ilerdeydi. Somal Hacıbeyogltı f3.04), nuc!ar şöyle oldu. 5. Cengiz Eroğlu (3.21), 6. Büyük Erkekler: Fahrettin Bal (3.23). 1 Erdinc Baysal 2 Erkekler Takım Klasnum Yıldırım Candan, 3 Şinasi 1. Cebeci Sultan Çiftligl Aksoy. îlkokuiu 2. Gazi Ahmet (Arkası 11. Sayfada) Muhtar Paşa tlkokulu 3. Bekir Sami Dedeoğlu tlk okulu. Atletizm Federasyonu 50 ögrenciye hurs verecek Abdi Ipekçi Cimnastik yarışmalorından bir gorunum.. Abdi Ipekçi Kupası Cimnastik Sırinciiiği bitti Göksel, Erkoç, Kapucu, TopçuogSu, Sancğlu ve Bidoğlu 1. oldular İSTANBUL, (THA) İki gjnrfür Bağlarbaşı (A) salonunda devam eden Abdi İpekcı Kupası limnastık yarışmaiarı sona erdı. Dün yjpılan müsabakalarda aiınan sonuclar şöyle: Bayanlar Genel Klasman: 4, Kategorı 1. 3. 1. 1. 1. İıkoy Göksel 21.45 Kategort Devr.m Erkoc 21.40 Kategori Çiğdam Topcuoğlu 35.10 Erkekler Genel Klasman. 4. Kategorı 1. 3. 1. 1. 1. Kencn Bıcioğlu 23 45 Kategori Tolgcy Sarıoğıt 24.15 Kategori Erdoğan Kapucu 50.50 Kasımpasa'va hir puan kaptıran (F) çrnhıınun lideri Yakacık. liderliei Aliheyköy'e bıraknıak zoruncla kaldı. Fotoğrafta Kasımpaşa savunması bir Yakacık atağını önlerken.... (Futoğraf: Fehmi ÖZGÜLER) Yakaak, Kasımpaşa'ya puan kaptınnca liderliğe Alibeyköyspor yerleşti îstanbul 1. Amatör Gençler Futbol Ligı'nin d ü n oynanan maçında Yakacık, Kasımpaşa ya son dakika golü ile bir pu an kaptırınca, Alibeyköy lider liğe yükseldi. (F) grubunun so nuncusu K.K. Zara, Yeşilbağ lar'ı 10 yenerek günün sürp rizini yapü. Alman sonuçlar şöyle: KARTAL :4 K. GÜMRÜK :3 Kartal: Ercan (4) Harun (6>, Kemal (3), tsmet (3), A tıf (S) Halit (6), Halit I I (7), Sami (7ı Soner (8), İs mail (7). Katip (6) Karagümrük: Kamil (3) Ismail (3), Hasan (5), Hakan (5), Ziya (5) Yıimaz (6), Yavuz (5), Selim (5) Ümit (5) (Şevket 6). Yüksel (6), Ismail (5) GoUer: Halit I I dk. 11, Yük sel dk. 16, Yılmaz dk. 23. Soner clk. 44, 74 ve 78. Yavuz dk. 72 Hüdaverdi TALAY YAKACIK :1 KASIMP.VjA :1 Yakacık: Hayrı (5) Yakup (7), Sedat <4ı, Satı <6). Ay dın (6> Metin (6), İbrahim (6ı, Ertugrul (7) Hüseyin (6ı, Davut tti), Hamdi (5) Kasımpaşa: Recep (5) An met (6>, Güven (,7ı, Turgay ı'5>. İsmail (5ı Mustafa I '6), A. Can (6), Naci <6> Hakan (5). Adnan (.6). Musta fa II (61 Goller: Davut dk. 66, Güven dk 78 Tank TÜRKAY K.K. ZARA :1 YEŞİLBAGLAR :0 K.K. Zara: Şeref <7) Orh&n (6), Cengiz <6>, Eahmi (6», Cengiz I (6) Metin (7), Le vent (6). İbrahim (7.ı Bere ket (6ı, Uğur (6), Masis (7) Yeşilbaglar: Yunus (5) Davut ' S ' , Fikret (6). Hida yet (5ı, Mehdi t;i) Murat (6). Davuî I <'5>. Ero! (7ı Cerıgiz (5!. Besım (4), Avni (6) Gol: Uğur dk. 61 OKSPOR :2 KATMRfiA :0 Okspor: Ekrem ıoi i s ı m (6'. Me:in <6>, Hasan (6). Yük sel (6ı Petek (7), A. Osrnan (6ı. Ramazan (61 Aydın (6), Savas <:>'. Mevlüt (6) Kadıtfja: Anmet (51 tbra him (4). Şahin (5>. Keıııal (7>, Mehmet (6( Tamer (51. Ne jat (4), Az:z (3> NLhat (5), Murat (51. Cer.şriv (6) Goüer: Petek dk. 17. Mevlüt dk 33 Metin K t N t T K U N AKTINAY :2 AI.RMDAR :0 Altınay: Hüseyın (6) Kenan (6 ı, Necati (6), Tılusfdfa (fi). Efkan (7) Nazır (6), Kvlir ılji. Zekeriya (6) Naz m ı<i\ Fatih (7). Mustafa (7) Alemdar: Besim (4) Veli (5ı, Adnan (51. Erdoğan (6), Şevket (5) Hüseyin (5), Mu zaffer (5ı, Hüsnü (6) Metin (51. İsrhail (5i. Veysel (61 Goller: Fatih dk. 2. Mustafa dk. 65 Tan YARKIN BEYLERBEYt :1 SOGANTIK :0 Beylerbeyi: Hrant (61 Hüs.vin (5>. Haymllah (61, Ne jat (6). Yusuf (6> Dursun (5). Kazım ' 5 \ İlkay (51 Okan ı7). İlkay (51, Raşit (6) Soğanlık: Seyfi (5) Sinan (5ı. Metin (5), Resul (61, tl han (5) Tahsin (61. Orhan (6), Ruhi (5) Ali (5), Erhan (5i. SUleyman (51 Gol: Okan dk. 66 NETAŞ :1 TCNASPOR :0 Netaş: Rafet (61 Asım (5). Güven (51, K. Ahmet (6ı, Yusuf (6) Necati (5i, Nuri (6), Vasfi (61 Lüzurnl (71, B. Ahmpt (71, Emin (6) Tunaspor: Metin (5) Sedat (51, Müslim (51, Hüsejin (5). Salih (51 Metin (6). Yıl dırım (61. Osman (6) Tan ju (5). Kenan (5), Şendoğan (6 i Gol: B. Ahrnet dk. 64 l'FUKSPOR :2 Y.S. SELtM :0 Ifukspor: Dinçer (61 Feridun (51, Mürr.in (6), Kamil (61, Mustafa (5> Birol (61, Yusuf (7), Turgut (6) Selami (71, Ümit (61, Metin (fii (Arkası 11. Sayfada) Ayrıca kalegorilerinde ilk 10 dereceye giren sporculara j mnastik ajanhğı ve çeşitli kuruluşlar ödül ve hediyeler verdiler. kaacaı 9 Deplasmanlı Basketbol Ligi Klcsman Grubu'ndo dün yapılan karşılaşmalarda Ş'J sonuçlar alındı: Şer.erspor ODTÜ : 79 73. Bayanlarda ise DSİ Spor Beşiktas'ı 5956, ODTÜ İzmirspor'u 5638 yendiler. 0 izmir'de dün yapılan sa lon atletizm yorışmalannda, ulusal atlet'erimızden Semro Aksu, 50 metreyi 6 sanıye 4'10 ile koşarok T urkive rekoru kırrjı Bski rekor 6.5/10 ile yıne aynı sporcuya aıttı BILGARLAR ÇOK İSTVNDÜ İki ülke bisikletçilcrinin Y'alo va'da süren kampı sonunda. dün Ataköy'de özel bir yanş yapüdı. İlk dereceleri paylaşan BuJgar bisikletçiler çok üstündü... (Fotoğraf: Ali ALAKL'Ş) • Japonya'nın Osaka kentinde yapılan kadınlar maraton koşusunu, 31 yaşındaki İtol yan atlet Rita Markizio kczandı. Markizio'nun derecesi 2.32 55. • Türkiye ile Bulgaristan aras:ndaki ıkilı anlaşmalar uyarınca bir süreden beri Antalyada ortok kamp yapan iki ülke atletleri arasmdaki yarışmalar, Türk atletlerin sakatlıklarını öne sürerek yonşmak istememelerı uzerıne ıptal edildi. 9 Şile Kaymakamlığı'nın düzenlediği İlkokullararası Kırkoşusunda şu sonuçlar alındı: (Kızlar) 1. Demirtosposa İlkokulu, 2. Yeniköy İlkokulu 3. Balibey İlkokulu. (Erkekler) 1. Yeniköy İlkokulu, 2. Demirtaşpoşa İ'kokulu, 3. Balibey İlkokulu. Özel maclar: G.Saray ve F.Bahce yendi, Besiktas ise yenisemedi Galatasaray: 2 Antalyaspor: 1 HAKEMLER: Mustafa Kumoğlu (7). Salih Tırlan (71, îbrahim Akkaya (7). ANT.\LYASPOR: M. Ali (4) (Fikret 41, Turgay (5), Alaattin (6), Kadir (51 Tayfun (4), Bülent (6), Orhan (5), Osman (51 Mehmet (4), Mustafa (5), İsmail (5). GALATASARAY: Haydar (51 Orhan (51, Sefer (51, Ali Çoban (6), Fatih (6) K. Mustafa (51, Ahmet (5), Rasim (7ı Ayhan (4), Cüneyt (4), B. Metin (6). GOLLER: B. Metin (Dk. 20), Bülent (Dk. 56), K. Mustafa (Dk. 71). ANTALYA, (a.a) Ligin tkinci Yarı hazırlıklannı Antalya'da sürdüren Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı özel maçı 21 kazandı. Sarı Kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanmasına karşm. 90 dakika boyunca göz dolduran bir futbol ortaya koyamadı. SanKırmızıhlar sadece ilk yanda özelllkle B. Metin, K. Mustafa ve Raşit'in gayretleri ile rakip kalede biriki tehlikeli pozisyona girdiler. Nitekim bu fırsatiardan birini 20. dakikada B. Metin degerlendirdi ve ilk yan G. Saray'ın 10 üstünlüğü ile kapandı. Oyunun ikinci yansına hızh başlayan Antalyaspor, 56. dakıkada Bülent'in ayağından kazandığı golle beraberliğe ulaştı. 71. dakikada ise orta alandan gelişen bir G. Saray atağuıda K. Mustafa plase bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü atı: G. Saray 2 Antalyasyor 1 İkili varısmada ilk ücü Bul^ar bisikletçiler aldı Kask yerine bereyie pedal bastılar Levcnt DONDUKAN Türkiye Bulgaristan ikili anlaşması geregl bir süredir. Yalova'da kampta bulunan iki ülkenin inusal takım adaylan dün Ataköy'de yapılan 52 kllo metrelik kriteryumda smav verdiler. Yarışmalarda kasksız koşan bisikletçilerin bulunması oldukça iljinçti. Dünyanm hiç bir yerinde kasksız koşmasına izdn verilmeyen bisikletçiler başiarında yün berelerle pedal bastılar. Bulgar bisikletçilerin büyük üstünlüğü ile geçen yarışmada Türk bisikletçileri pek fazla varlık gösteremediler. Her iki ülkenin de Bisiklet Ulusal Takımlannın oluşturulmasmda et ken olacak yansmada birinciligi Bulgaristan ekibinden Menco Staykov aldı. Bu yarışmadan sonra tstanbul Bisiklet Bölge Aianlığınca düzenlenen Y'ıldızlar H5 kilometrel ve Gençler f30 Kilomet re) kriterjTim yarısmaîan da yapıldı. Yine alanlıkca yapılması gereken Büyiikler kategorisi de ulusal takım seçmesine katılan bisikletçüerden oliıştu. Yarışmalar sonunda sonuçlar şöyle oldu: 52.5 Kilometre (Tiirk • Bulgar bisikletçiler.) I. Menco Staykov CBuîgaristanl, 2. Gorki Forrunov fBulearistan). 3. Emil Lozef (Bulaaristan.) Türk sporctılann ilk derecele ri alamadıklan karma yanşma i a TUrk bisikletçilerin en lyi üç dereceyi yapanlar ise şunlar: 1. Faür. Yağcı (Yalova), 2. Tuncay KUrkçü (Yalova). 3. Yakup Terzl (Yeşilytırt.) Istanbul Bölgesi Gençler (30 Km.) 1. Murat tmzjol (Yeşüyurt), 2. Harun Karaaslan (Yeşilyurt), 3. Suat Doğan (Yesiliurt.) tstanbul Bölgesi Yıldızlar (15 Km.) 1. Ferlt Sakarya fYeşilyurt), 2. Tunay Narlı (Yeşüyurt), 3. Zafer Yalın (Ferdl.) Fenerbahce: 2 » K.Türkocağı : 0 Potaya asılarak basket yapmak yasaklanıyor ROMA (Cnmhuriyet) Eoma'da yapılan Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu' nun olağanüstü kongresinda basketbolia ilgili önemli tasa rılar görüşüldü. Ağustos ayı içinde Kolombia' nın Calı kentinde yapılacak toplantıda son kez gözden geçirilecek tasarılar, eğer kabul edilirse 1984 ojimpiyatlannda uygulamaya konulacak, Toplan tıda tekliî edıien tasanlar şunlar: 1 Amatör basketbolcuiann, amatörlügü ihlal etmeyecek bir şekilde yayın hakların dan ve reklam gelirlerinden ya rarlandırüması. 2 Karşılaşmalarda uzun oyunculara bir sımrlandırma ge tirilmesi. 3 7 metre dışardan atılacak basketlere 3 sayı verilmesi. 4 Faul bölgesinin genişletilerek dikdörtgen haline getirilmesi. 5 Potaya asılarak smaçla basket yapılmasırun yasaklan FİNfiLLERE DOĞRU «yJSPANYAİ 82 Ülkeler Eleme grupları Liderler Final grupları Finalistler Izlenimler Çarsamba günü Sakir Yükselen'in incelemesi GİRNE, (a.a) öncekl gün Kıbns Türk Federo Devleti'ne gelen Fenerbahce futbol takımı, oynadığı ilk maçını 20 kazandı. Fenerbahce, Girne 20 Temmuz Stada'nda takvlyell Türk Ocağı takımıyla karşılaştı. Maçın ilk yansı Fenerbahçe'nin üstünlüğüne karşın, golsüz berabere bittl. İkinci yanda ise, oyıma yeni giren Zafer ve Mehmet Fenerbahçe'ye 2 gol kazandırdılar. Zafertn 51. Mehmet'in de 71. dakikalarda atığı iki golle gaübiyetı alan Fenerbahçe, maç boyunca üstün oynadı. Bu arada, Türk Ocağı takımı da güzel bir oyun çıkardı ve bazı gol fırsatlan kaçırdı. Izmir Atyarışı sonucları 1. KOŞU: Karambol. Çobankızı. Gülkız, G: 1.15. İkili 1 '3.1. 15. 2. KOŞU : Bahriyeiim, 1. Eginli, Mücevher, G:'2.50. İkili 4/5:4.05. 3. KO8L: Serhan, "wan, Fra Diavolo. G: 17 55, li 2'4:42.80. Çifte 4 2:43.40. 4. KOŞU: Lıkya. Gilşah. Sparky, G: 1.55, îkili 1/2:3.40. 5. KOŞU: Özgürhan. Fair Harmony. Last Remainder. G: 1.25. Pls: 1.05 1.25 1.05, İkili 3/5:2,35, Çifte 1 ,'5:3.90. 6. KOŞU: Jicplıo, Aslı Aza, Sedko, G: 1.50, İkili 2 4 : 3.25. 7. KOŞU: 1. Benli, Ansay. Tosun. G: 1.55. PLS: 1.05 1.45 1.20, İkili 2/7:3.90, Çifte 2,7:215. ALTILI GANYAN: 4, 2, 1, 2, 7. UÇLÜ GANYAN: 5, 2, 7. UÇLÜ BAHİS: 7, 2, 4. Besiktas: 1 Iskenderun: 1 İSKENDERUN, (Cumhurlyet Bürosn) Kamp yaptığı İskenderun'da dün evsahibl takım İle bir hazırlık maçı yapan Beşiktaş sahadan yenişmezlikle aynldı: 11. Karşılaşmanın gollerinl 29. dakikada Bora, 72. dakikada ise Erol attılar. Siyah Beyazh takımdan Süleyman kınnua, Bora lse gan kart gördüler. Cumhuriyet te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog