Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Çağdaş Yaymlan ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in ttlşklleri. onıları, söyleşılerl... Bunco yılın bıriklminı sıcak b:r ilgıyle okuyacaksınız. Ederi: 220 Lira ISTEME ADRFSI CAGDAŞ VAYINLARI Türkocağı Cad 39 41 Coğaloğiu • ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20645 Kurucusu : Yunus NADt 10 TL. 25 Ocak 1982 Pazartesi ÇAGDAŞ YAYINLARI nhan SELÇUK Atatürkçülügün Alfabesi Ederi: 150 TL. İSTEME ADRESI: Türkocağı Cod. 39/41 Cağaloğlu Istanbul Tüstı memurlar için yeni bir düzen getiriliyor Işık KANSU bildiriyor 9. Sayfada 857 »ayılı Devlet M«murları Yasası'run 33'ncü maddesi, kadroyu «memur> deyimıne gıren kı şılere gcrdurulen hızmet lerin gerektirdiği görev ler için saptanan bir kav ram olarak habul etmış(Arkası 9 Sayfada) Kadro nedir? 857 «ayıi» Devlet M#murlan Yasası, çok önem taşıyan kadrolann bir kanun ile Genel Kadro Kanunu» saptamasım ongörmuştur. Ancak bu yasal buyruk 1971 yüından bu yana yerine getirile(Arkası 9 Sayfada) Yasanın niteliği KILIMCIYAN SALINIYOR Fransız TV'si Ermeni iddialarını yineledi Altan ÖYMEN bildiriyor AtX EN PROVENCE (Maı•tly») Bern Büyükelçisi Do8&n Türkmen'e sılahlı saldında buJunan bir ba$to kışıye yardımcı olarak suç ortakiıjı faptı£ı »erekçesıyle ıkı vıl hat> se mahkum ed:len Mas Sırajrir Kılimcıvan hakkmdaîn Aix En Proverıee mahkemesı jürisintn • yıllık hap:s karan öneelri "»re açıklandıktan sonra ba$'.avan Ermeni gösterileri geee varisından sonra da devam Bttl Fransi Adliyesl ictn «Yaşann». 'Onnrumuzıı kurtardı» ve «Fransn ölülfrimizin ruhunu pad p"ı» çıbı slogarüarla, arala bü de Fransız Milli Marsı MarscJp.ıse'nm sövlenmesivie Klren gostenler dünkü böllaseı ..»zetelerin manşetlerme le v sıdı. Marsilya'da çıkan TÜRKMEN'İN MÜDAHİL AVUKAT1 NAÛUET, MAHKEME VE ka*larmdan Lecierc sahlpîeJÜRİNİN 1915 YILIYLA ILGİLİ İDDİALARI SADECE NOT ET nnden bıri olduğu için duruşmada Lec:erc'ın savunma yapar TİĞİNİ, BUNLARIN ETKİSİNDE KALMADIĞINI VE BUNLARI ken resmıni yayınhvor. Ama HAFİFLETİCİ BİR SEBEP SAYMADIĞINI SÖYLEDİ... içinde, yıne Türkmenin a\"Ukatınm konuşmasından da satırlar «Provencal» gazetesl, tepeden Uğl taşıdığını ifade ediyor. var. 8 Şubat 1981) gunu ıVlarsılya'üç sütun üzenne verdiği başda vaıcaıanarak tutuklanan ve lıkta «tkJ vıl hapis rezasma Le Monde. Le Fıgaro gıbı bugüne kadar 1 yıl ^50 gun ha butun Fransa'da satıian buy\;k mahkum olan Kilimciyan serpıste vatmış olan Kılımciyan'best kalıvor» dıvor. BaşlıSin gazetelerde ıse, dava ıle ^l^ılı tn. jünce venlen ıka yıllık cealtında duruşmadan sonra hehaberler, arka sarfalarda yav.n zası 15 giın sonra vanı. » Şu vecanlannı tutamadıklan yuzUnıyor. Le Monde'un başhğınOat euml tamamlanıyordu lerınden bellı olan Kilimciyan' da şoyle denılıjor: «1915 >ıKilımc.yan'ın munterr.elen bü m aıle ferTîerinın resımlen var lındaki Ermeni so\kırımı erun veya hafta ıçinde tahlıve Gazete, dur.ışmarun aynntı.a Ma\ Kilimchan'ın davasuıa edı'phreeeSı belırtilıvor rını verirken. müdahil avukat egeraen oldu.» Le Fıgaro'nun Alaın Vidal Naauet'in sözlebaşlığında «Aix'te jüri önündeKilimciyan'ın, Türkıye gtb: nne de yer veriyor. Fransa'da da varolan bir «meş ki Ermeni militanının durusması tarih üzerine bir çatışGene bol^ede cıkan «Le Me ruten tahlıye» usulüyle daha once de salıverilmesi mümkün maya donüştü. Sovkırıın anıla ridional» pazetesi, dört sütun Bunun formalitelen tamamları» demhyor. üzennde yıne tepeden verdığı nir tamamlanmaz tahlıyenıı başlıkta Kilimciyan'ın 2 v.la Fransız televızyonu ıse. davayapılması beklenıyor mahloım oldugunu, ama cezaYine bolgede çıkan La Mar dan once oldufu gıbı, dava sısını tamamladığı îçın kısa b:r rasmda ve karardan sonra da. seıliaise gazetesi ise «2 yıl hapsilre sonra cezaevinden çıkadun davayla Ermenı ıddıaları se mahkum edildi. Anıa, srtık ca^m büdjrivor arasmda, bağlantı kuran bu ko •erbest sayıbr» başlıgını kullaGazeta aynea Kilimciyan (ArkaS4 Sa. 11, Sü. 5 de) Biyor. Gazete, Kilimciyan'ın avu İçin flınan karann bir af nite Vehbi BELGiL Bilirn dönyasındaki son gelişmeleriaktarıyor, inceliyor... 'Her hafta bir terim" 'Bilimselözdeyişler* 'Bilimselgüldürüler* kısa haberler... Yarm ve Nitelikli memura net 10 bin yan ödetne verilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağlanmalarında zorluk cekıien devlet mennurlanna, aydo ortaloma net onbın lıra von odenne verılmesını ongoren yasa tosansının bokan lar kuruluna geldığı oğremidı Bir sureden berı, ozeüıkle yargıc ve savcıîarın aylıklarını destekleyıcı nitelıkte bir yan ödeme venlmesıne ıl şkın calışmalar yapılmcktaydı Ozellıkle son sıralarda ekonomık nedenlerle cok sayıda /a r g c ve savcı çorevlermden avrılna/o, avukctlık /apmayo boş lamışlardı. Tüm Turkıyede yar gıc ve sovcı acığı 1600 dola yında .Kıso bir sure once acılan sınava ıse 350 kişı gırdı. Bunlcrdan ne kadarının sı navı kazcndığı da henuz bellı olmadı. Ankarada 54 savcı yardımcısından. ayrılmalar sonjcu 25'ı holen ışboşında bulunuyor. Yan yarıyo eksık. Bu tur boşlukları gıdermek amaciy'la yenı bir yoso tasarısı hazırlanması zorunluğu doğdu. Yargıc ve savcılorın durumları ele alınırken, sağlon masmda gücluk duyulan kamu persone'ne ortalama ay(Arkası 9. Sayfada) umhuriyet'te Danısma Medisinde YÖK tartışıldı DANIŞMA MECLtSt ÜYESt DABAKOftLU'M. V, «BÜTÇE PLAN KOMtSYONVMLZ POLtTtKACIL.\R GIBI DAMIAMYOR, BÎZİ ATLATIYORLAR» .SEKLİNDEKt KONUŞMASI tZERİNE SAGISMAN «ÇALIŞ>WLARIMIZDA VATAMN Bl'TÜNHJĞÜNÜ GÖZETTtK. BOLGECİLİK YAPMADIK» DEDt ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Donışmo Meclısı'nde dun ünıversıte butcelerı goru şulurken, bczı uyeler YOK'u eleştırdı. Unıversıtelerin bülcelerl Ile ilg lı Meciıs bırleşimıne hukumet adına Mıllı Eâıtım Bakanı Hasan Sağlam katıtâı. Hasan Sağlam'ırı sağ tarafındo Danışma Meclısı eskı üyesı Prof. Kemal Karhan. sol tarafında da Prof. Doğan Karan yer aldı. llk konuşmayı yapan Prof. Türe Tunçbay, plansız unıversıte kurulmasını eleştırdı. Yuk sek Öğretım Kurulu ıle Mıllı (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Altan OYMEN yanyor MARSİLYA Karan veren lürlnin öntlnde üd seçenek rardı: 1 Ateşl açanın Kilimciyan' m oldııfunu kabul etmek. 3 Ateşl Rçanın Morris Horl va da Moury olduğunu rarsavıp Kilimciyan'ın ona ara » feiralamak yoluyla yardım »ttiÇinı kabul etmek. özelhkle cörsil tamgı Inglliz (oförün çok kesln ıfadesinden (onre bırınci seçenek. mantıgın re hukııkun gereSi haline eelTiışti. Ama, bir de Aix En Prorence Mahkemesi"nın etrahm NE ŞIŞ YANDİ, NE KEBAP. sanp lçine kadar rlren bavanın «gerefi» Tardı. O zaman mantak n hukuk bir hayll zorlanarak fu tonuca vanldı: Gerçi tngiUz «ofBr Robin«on çok kesin kona^maştnr. Ama, nlhayet bo ffade tettir. öteid tanıklar teflhlslerinl yfizde »OTlk yüzde 901ık oranlarla «öylemijler, avukatlann «buna çok benzeyen başka bin olablllr mı?» sorusnnu «olabillr.» dlye cevaplandırmıştır. Ya; Morris ve Moroy, ya da Mori, Kilimciyan'a cok benziyorsa.. Eehh «tek «ahltle de biiküm Terilmez. En az Jki »ahlt gerekli».. delüler yeterU degildlr. Ve lklnci seçenek kabul edlldl: Kilimciyan ate? eden klşl defildir, snca yardımcı olmuştur.. Yalnız burada da jürl Uyelerl, galiba, vicdanlarînı başka (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) fÇ sayfalarda 0 Kremhn Polonya'dan öturü temel konularda odun yok (3 Sayfada) • Haftanm TV ve radyo programlarından seçmeler. 0 Mahmut Tali Ongören ve TRTnin içmden (4. Sayfada) • Haftanm sanat çizelgesi 0 Mehh Cevdet Anday'm AKAN ZAMAN DURAN ZAMAN. (5. Sayfada) • Ekonomide geçen hafta kim ne dedı' 0 Osman Ulagay'ın EKONOMl NOTLA RI. (6 Soyfado) 0 Tutanaklardan Artvin Dev Yol davası. 0 Mustaia Ekmekçinin ANKARA NOT LAR1. (8. Sayfada) 0 Spor Haberlerı. (10. Sayfada) 0 Pransa'da ölüm cezası ile Devlet Guvenlik Mahkemele n haldırıhyor. (12. Sayfada) Türkiye bugün Avrupa Konseyi'nde ANKARA, (Cumhuriyet Büro (u) Turkıye. Avrupa ıle ılışdlerınde krıtık bir haftaya gılyor Bu hafta Avrupo'nın ce Iitll merkezlennde yapılacak oplantılarda Türkı/e'nın Avru )a Konseyı ve onak pazar l!e lışkileri hassas donerrec!er)en gececeK; Türkiye açısınian olumlu <te olumsuz faktor er bırarada Bu donemecler ceşitli yan nlst ve radlkal gruplar Oyeliğln SİYASİ KOMİSYON RAPORTÖRÜ UWE VON HASSEL BAŞsona erdirilmesinl Istiyorlor. KANLIĞINDAKİ AVRUPA PARLAMENTOSU HEYETİ GÖRUŞMELERDE BULUNMAK VE BİR RAPOR HAZIRLAMAK ÜZE Muhafazakâr üyeler ve (ıberal ler Ise üvelıâm devamından RE DUN ANKARAYA GELOİ. yanalar. özellıkle Federol Alman üyelerın Sosyal Demokrat larıyla bırllkte söYl« özetlene ye'rrin üyellâl konusurvda bir ların da büyük bir bolümüyle karora varacak. Assamble Ibilır: Turkiye'nin üyelığinden yana 1) Avaıpa Kon6eyl Aasamb çirtde Türktye'nin üyeliğl koolmaları önem taşıyor. Bunnusunda farklı eğilımler var. lesı bugünden başlayarak dan kısa bir süre önce AnkaTürklye'nın üyeüjini gorüşü Özeiükle iskandinav ülkelerlnra'da temaslarda bulunan he yor. Assamble görüşmelerini den parlamenterler, Ispanyol yetin de üyellğln sürmesi yotamamladıktan sonra Türki va Porteklzil uyeler lie komülunda gorüş bellrtmesinin ışıflında yapılacak oylamada krl tık olmakla blrllkte üyellğln devamı yolunda bir korar cıkması şaşırtıcı olmayacak. Ancak bu durumda üyellk surse bı!e kararda Türkiye'yl eleştiDoflu Ingütere'de, East Ang Dünva Savası Hastanrah tom (Arkası S a 11, 60. 2 d«) Ha ve ötekl yörelerde Ameritecrıızatla, oncak boş olarak, tHer an yararlanmaya hazır bir durumda» tutulacak. Terkedılmış olan Llttle Ri3 ngton adlı hava ussünun hastane Inşa etmek üzere ABD Hava Kuvvetlerı'ne devir Işleml bir süre önce tamamlandı. Bu konuda inglllr Savunma Bakanlığı'nca kamuoyuna hic bir acıklama yapılmodı Ancok Bakanlık sözcüsü bu konudakl sorulora üste Inşa edilecek yapılarda «llac iar ttbbi araç va gerecler tak lanacak» demekle yetlnlyor. kan Hava Kuvvetlerl'ne alt nukleer üsler bulunuyor. Ikl bolumden oluşacak olan hastanenln 500 yataklık bölümü savaşta yaralananlarm tedav! edlleceğı merkez olarak dOzenlenecek. ötekl 500 yataklık bölöm havadan hasta naklı merkezl olarak planlonıyor. Uzun eürell tedavl gerektlren savaş yaralıları bu bölümde lik tedavllerl yapıldıktan sonra daha guvenlikll bolgelerdekl hastanelere ucak larla nakledllecekler. Danışma Meclisi*nden İzlenimler Erdal ATABEK 3. Dünya Savası Hastanesi! Ahmet TA\ bildiriyor LONDRA Amerıka Bırle,M Üevıet erı, «Ucuncu Düno Savoşı»nda kullanıimok uere Ingı îere nın Gloucesters hre yoresınde bin vataklı bir ıas*oııe ınso ettırecek Savas ırosmrio tıbbı rrudohale rner ezı olorok pianlanon hostae İnq iız Hnva Kuvvet'erı'ne ııt. sımriı kullanı'mavcn bir !•!*<• ^onti'i'ıvor Beiırtıidığınt gore «Uçuncü YANIT BEKLEYEN SORULAR Erbü TUŞALP ANKARA Butce gorüşme ler! Bakanlarin eleştirıler karSisındakl tutumlarını belırlemekte yararlı oldu. Kiml Bakan üyelerln sorula rını yozılı yanıtlayocağını soy leverek poütik bir yoi Izledi. Kıml Bakan da sorulan yanıt(Arfcası Sa. 11, Sü. 7 de) Fransa'da herlces radyo kurmakta artık özgür Yann ve umhuriyet'te Haluk ŞAHİN WASHtNGTON îktidara gelisinin birinci yılını kuüayan J*aşkanı Eonald Reagan'a partıslnln sağ kanadından gelen eleştirl ve saldınlann dozu gıderek artıyor. özellikle, «yenl sağ» diye bilinen ve uzun yıl lardır Reagan'ı kuvvetle desteklemiş olan tutucu gruplar Kültür Bakanı, "Domates radyosu,, ile uzun bir konuşma yaptı Reagan 'a işçilerin notu: Zayıf şimdl onu «ssın ılunlılıkJa» suçluyor ve baskı altına almaya çalışıyorlar. Pu eleştiri ve saldınlar daha çok Başkan Reagan'ın dıs politikasına yöneliyor. Başkan'ın Polonya konusunda takındıgı «vnmuyak» turum agır eleştirilere hedef olmakta. Yeni sağın sozcülerl, Reagan'ı tıpta Kıssinger ve Carter glbi «detantçı Iık» (yumuşama) oynamakia ve Sovyetler Birllftl'ne karşı yetennce sert davranmamakla suçluyorlar. Aynı trruplar, Küba, Afganistan, Nikaragua ve Angola gîbl tilkelerde ABD'nin daha saldırgan bir tutum izlemesi gerektiginl savunuyorlar. Yeni safc gruplar, kendi adsylan olarak, Cumhurivptçi Par(Arkosı Sa. 11, Sü. • do) r | arihsel (Jc Mantısrı Fransa'daki ilginç davada îanıh sandalye$ind« oturan Kilimciyan. mahhemede torulara yanıt verirken demif ki: /973'de Marsilya'da Ermenilerin anısına bir anıt dıkildıği zaman Türkiyt Buyükelçısim geri çehmı$ti. Bu. olay beni foke etmişti. Talat'ı hatırladım ve o zaman harekete geçtim.» Yargıc sormuş «Bu Talat kım?* Kihmciyant 'Ermml feat Uarmnda Osmanh Bakanı.' Mehmet ALTAN Olay acıhh mıdır? Gülunç bildirivor mudür? Bir genç adam dufunün ki, Osmanh Imparatorluğunun Nazın Talat PaPARİS Yılın adamı, yılın ta'yı anımsayarah 1980 yı olayı, yılın sporcusu yanında lında Turkiye'nin Bern Bübir de yılın «sözcük»ü seçılsey yükelçistni öldurmeye yönedı, herhalde Fransa'da bu söaliyor. Acaba, Osmanlı nazırcük «değişlm» olurdu. Geçen yılın başmdan ben «her an», lan arasında bol bol rastla«her yerde», «her Tesilc» İle yabileceği Ermenileri neden kullanılan «defişlm» sözcügünU ••• duydulcça, msanın aklına mo(Arko»ı Sa. 11, 80. 4 a » dern romanın en önemli tem(Arkosı Sa. 11, Sü. 4 < • *) Bugünden itibaren 7. sayfada Bugün 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog