Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

24 OCAK 1982 •••• Cumhuriyer 9 (Baştarafı 1. Sayfada) oakış ayüanndan anıatmas uzerp yaşiarı TU'ı aşan uç W iıkia, Ermem Konuiarında Ki ao yazan uç genç prolesoru .anık oıaıak gosıermışu. Bu tanıkların dımenmesıne jerekçe olarajs da, jurıaın, sd • k KUımcıj an'ın hangı tioşıu u ar altınüiı yetıştıgı nonusun la fıkır sahıoı olması gerektı jını one suruyorlardı llk olarak dınlenılen 7a ya f jındakı Garbıs Agopjan, yargı :ın. «Sanıfı tanı>or musunuz* îOrusuna, «O şUndı buradaysa ttizını yüzümıizden huradadır. Bizim davamız vüzunüen buradatlır» dıye cevap verdı ve jocukien Turkaye'de yaşadığııı soyiedığı 1915 olaylanyla ıl*üi baz, şeyler anlattı «Burala bu genç defil tarih yarpI .nmahtadır. Bu yargı tamam lanmatiıkça b u gibı olaylar nc laman sona erer. bılemem» ledı Gene 7b yaşındakı Margov » a adîı tamıc da, 1913 yılında •n ^masya'dan Haıep'e Kadar i.o »y sureyle yurudUKİerını soyedı. Yol boyunca korkunç nanzaralar gordugunu one »a erek, Ittınat ve Terakkı Rıtanlarından Talat Paşayı su!» adı. Türk huiumetuiin anlat ıklannı kabul etmesı gereKU nnı one sıırerek, «Bu japılnıa Etıfı sureee bu çeşıt eyieınlerın devam etmesi gerekiyor» iedı. 72 yaşındaiu KumeKyan adlı « u k da, ayıu »ekılde ÇOCUKugujla ügılı ve sonradan ak•aoalarından dınıedıgı Konuar uzennde konuslu. Uç tanıgın da sozuntl ettığı jlr konu, Mrat nehnnae bır usım Ermenının bogulduguna iaır ıddıaydı TALA1 ERMENI TERÖRIST IKI HAFTA SONRA SERBEST lıakkında ızdiıa' veraı. Orada dış polıtıkası Moskova'dan ıda re edılnıekle bırhkte, bir «Ernıeni devteti»nın var oldugunu soy ı edı İaigiı,, sovyetler Bırlıgı üev Letı ıçındekı t)ir «Üevleuı an layaruadıgmı Oelırterek, dana tazla ızanal ıstedı. Panık Du tonuda OÖ Sovyec Ermenıstdn. nın bunyesı nakkındakj go ruşıerı mldııciı. Henrı ISogueres uuıii oıaran mankeme nuzuruna geldı, Insan HaKlan Orgutunun Ba^>Kanı olaiaji konuştu ve dana 1917 yıunda Başkanı ouiunüugu orgutun Koı^resını trmeaı sorununa ayırmış oldugunu soyledı. Ermenı sorunuuun uluslararası Mukuk orgutlerınde goruşulmesıne daır bııgıler \eıen tanıktan sonra Yes Kazaryan adiı tanıs. tnankeme nuzuruna geldı ve, ıBugünku TLrk ynnetimı geçrnı^teki olaylardan surumlu değildir. t a k<u u>sulanan pnlıtikayla bu .surunun çizlrnmesine val'51'maktadır» dedı. riRKMEN'İN AVL'KATIMN CEVAB1 babaiıieyın Kilımcıyan'ın avukdtiannın savunma tanıgı olarak gosterdığı tanıklardan, daha onoekıler gıbı konuşan bır kaçının ıladesınaen bonm, ogleden sonrakı oturumda, sozu Doğan Türkmen'm avukatı Aıaın Vıdal Naquet aldı 1 î saat Kadaı suren uzun oır Ko nuşma japtı Çok sakm görur.ujordu Tane tane konuşuyor au. Konusuna çok ıyl hakım oldufiu ner rıaliyle anlasılıyordu Konuşmasına kendısmin Püvukelçı Dogan Türkmen'ı tem sıl ettıgını, Türk Devletı'nın avukatı olmadıgını belırterek baslaaı vp yjvıe aedi' Bu noku çok oneıulıdir. Çunktı bu daia. baslangıçtan ıtlbaren Türkı^e • Krmrnl davası haline eetlrilmrk istpnmiş tir. Konunun \se bununla biç ıleısi yoktur Bir terörist öldür me kasdıvia ates ftmlştlr. O nun fiılıvle tleisi vardır. IKın vt buffün burada konu şıılanlar. Türkfve'vi suçtama >e vargılama ha\asına donüstu. Bunun sanııpn riiUyle oe llıtisl vardır. Alaın Vıdai Naquet. bundan sonra jünye hitap ederek şun ları soy! edı «Halbufcı siz. juri u>rlrrı \r >argıçtar Kurulu 1912'den bu aunc kadar gelen olavları varsı la\abiHrmisiniz?. Tarihçl rnlslniz?.. Bilim adamı nıısınız.'.. Ha>ır. uvelrr sfs tombaladan çekilır «ibl kvr'avls spçllml^. nnrmal Hrnnsız vatanda$>ı lurı uvelerısfnix. rarihi Varxılamak hakkınız ve reteneğlniz yok. Avnca ell nızde boyle bir yartnlarnayı ya pabilecek nıaddl veriler de vok. Alaın Vıdal Naquet. kendısı nln Dogan Türkmen adındakı saldınva uğrayan kışınm avu katı oldu|ıınu tekrar vıargula "tfflrtarr sbfîra Turkivr bu davava katılsavdı. durum başka türlü olur da. O naman burada çok uznn bir süre kalmak ve hlr çok dö kümana dayanarak eprçefi pün lerce aramak geregini hisscrier dlk» dedı ve şoyle de^'am ettı Tarihı gerçekler. herhalde biîvle iki friinde ve sadece bir takım tanıkiarın sövlediklerine davanılarak ortaya cıkanlamaz. Tarih böyle varcilanamaz. SLtKASTLERlN LtSTESt Do^an Türkmen'm mudahıl avukatı. bundan sonra 23 ocak 1973 gununden ıtıbaren bugu ne kadar ki Ermenı terorıstler ce gırışılen suıkastlerın lıstesı nı okudu. Oidurulenlenn, yara lananlann ısımlerinl tek tek saydı Ve şovle dedı Kilimcı>an ı ;>uysuz huJursaın/ Usmanlılan ve Türkhe'vı cezalandıımış olacaksınız Ovsa Kilimdvan kinıdir? l a bantaJı bir terttristlir. Karşısın dakı IM" tabanca»z bir tnsan. EtfT hu o\iıpa gelirseniz. hır çün karşmızda Korsikalıları. Brnton\alıları eorecekstnu. Karşınıza gelip ariam öldürmek ten rargılanan arkadaşlarını a> nı şekilt'r kurtarmak iste>tcek ler. Büvük basın kamnanvaları düzenleverek... Gostoriler rapa rak. Adalet Sarmlarını kuşalarak.. Terörizmin «kabul edilelıilecek terörizm» «kabul edilmeye cck terörîzm» di^e tipleri yok tur. Terörizm tek tir. Ve cezalan dırıimasından başka çare voktur. GÜRÜLTtLER Alaın Vıdal Naquet konuşma sı sırasında salondakı Ermeni dmlevıcilerden ıkı defa protes to eder gıbı pürültuler geldı. Baskan bunlara netnen müdaha le ettr « Sessit dinleyin voksa »• lonu bosaltırım» dedi Bu ujarı uzfnae, dınleyıcıler sessızıeştıier Naquet, konuşma sının daha sonrata bolümunde kımsenın Ermenuer adma ko nuşmava haJckı olmadıgını belırterpk sunları söyledı • Burada bütün Ermenilrr » adma konuşuluyor. Urs» buna Idtnsenin hakkı yoktur. Aynca şu yalandır: Bütün Ermeniler terörist değildir. Bütün Erme nller bellerine tabanca takip, orada burada adanı öldürmek mcraklısı dfğiller. Terörist bir Enncnt Ue Erme ni davasını birbirinp kanştır mayin Size bu empoze edilnıek istenitiior Rrmenilorln hepsi nln avnı şekilde düşiıııdügıı ve slzin de onları tlesteklemeniz Kerektiği telkini yapıhyor. Bu ovnna eelmejin. Eser Kilimcı van'ı serbest bırakırsanız, terö rizme prim vereceksiniz. \ e te rörizml şimdikinden de büyiik bir tphllke haline eetireceksınlz.» SAVC1NIN tDDtANAMESt basan bır savunma vapn Kı lımcıyan'm suçunu tespıt eden tanık ıfadelennı venıd°n çurut meye ça.Uştı Baskan Brjnat duruş,nıanın Kapandığını budırdı ve jurı'yı Karar vermek IÇJI toplantıja çağurdı GOSTERILEK: O7ellikle savrınm ıstedığı ce ranın belh olmasından ve bti nun Adalet Sarayı etrafındakı sostericiler tarafından duyulma sından sonra gosterıcıler ara sındaki dalgaİEnrr.a1ar arm Jurının vereceğt karar bu ?er sın hava ıçinde beklenmeye oaş landı KARKR Jün'nın mahkeme heyetiyle bırlıkte toplantıya çekılmesınd e i sonra. Adalet Saravı'nın et rafmda bekleyen kalabalıktakı gergınlık gıderek arttı. Bu, da im sonra heyecanlı bır bes.eıne haline üoauştd Karar Turkıye saaüyle gece yaıısuıcan sonra açiAİaııdı Jun, 9 ujesının 8'irun u?c ıınde buieşuçı 301üşe gdre. şu son ıca vardı cTurKhenin Brrn BövükpicKi Dcğ^ııı Turkınen'e. 6 şub?t îrSO günu açılan atesin KilımcHan tarafından açıldığı, konu Mndaki verSler \eterli ^0™!"FTPmi'tir Ancsk sanığm. bu fiilde. tuç ortaklırı vaptııp ke'indir. Kilîmci>an en azından rr<bE>n kiralavıp. sa'dırıda bu lurcn kinıse'f virdım ottiei ıcin. liil'n vjç ortaçıdır Oteki «c'jepler c'p çozonr'nde tııtul?rek, kendisi 2 \i\ acır haoi'î ce7£ v ına mahkum edilmistir.» Türkiyeden ! # I C ? J 1 tutııklanınıştır. Btıgüne kadar, 1 yıl 350 gun hapıste yatmış di rumdadır. 15 gun sonra, yanı 3 subat gurm cezasını tamamlavarak hapısten çıkacaktır. Adalet Sarayı nın etrafında fopl?jı?n Kalabahk. jürının bJ kararırı, kendı ısteklermın ger çpVeşır.p» o arak jo"T.:mlî:dı \? karar açıklandığı andan ıfıbaren. Fransız adaleti lehıne gosterıler vaüTiava bnslaca Gcstenlerc'e tekrar anan s'oganlar «Yasasın Fransız adaleti», «Fransız adaleti prçejti gördıij gıoı sloganf Bu arada zaırıan zarnar. tYaşasın Ermenistan» dıye de tempo tJtuldu. Soylenen bır 'jaşka slogan ş 5jIe « Frania ölülprimizin nıhunu ssd rtti. Taşs^m Fransa.» Kıluııcıjaıı'ın ıurjun kararıv Gosteııler Aıx F T Frovence''.a 2 yıl lıapse malıkum olması d» gazetelern basta saa:; eelnın sonjru şu olnıaktadır Hukumlu 8 subat 19W grı d'g! zaman da, hala devaaı edı yordu. nu Marsüya'da jakalanmış ve K 1ırKivt>e |SA • y ıj.i£i zıvaretten sonra ulkesine donen Tnnus Uı? i«leri Bdkanbp Mnsteşan Mahmut "ilcstıri. verdigi demeçte, Türkiye ile Tunus arasıntla Ortadoğu ve Fiiistın sorunlan ko nusunda tam bir göniş birliğl buiundTiğnnu sövledi. • Istanbal da keııt ıçı ve Bogaz Kop r ıısu Trafık Sube ekıplenn ce soii 24 saat ıçLiae yapılan derer m ve >:antrollerde surucıi lere toplam 1 rr lvon 257 bx. 500 jıra para cezası kesıldı • Batı Trairta Turkleri Da.van.fma Demeği tarafından yapılan açıklaraada. hukümetuı önde sorunlannı çözihıüeyen karanran Batı Tra'^a Turklerı arafinda bayram sc^inci yarattıgı hıldinlıli. • Ir,gıh3 Dısiilen Bakanlığı Genel Sekreteri Sır Michael PaJıser Ankaıa'dakı temaslannı tamamlayarafc dün akşam Istan bu''a gertı KISA olaySaren ardmdaM Âvrupc ile iiiskilerde yeni pürüzler KARAR ÖNCESıNDE (Baştarafı 1. Sayfada) Aslındo mahkemede gorulmeKte olon bır davanın sonucunu etkıleyıcı hareketler de suco leşvık fıılınde olauğu gıbı Fransız hı. kukuna gore de yasak Ama bu konudakı hukumler de onemsenıp uygulanmıyor. Içerde dava gorulurken dışarda kapıların önıınae «Kılimcıyan'ı »erbest bırokıns afışlerı pan kartlorı ıkı gun sureyle dalgalanıp duruyor Kılımcryan aslında bır sembol, amaç, cna doyanarak ıddıalarını tekrarloyacak ysnı forumlar yaratmck. Bu dava dolayısıyla da bunlar bol bol yaratıldı Duruşnıadan once haftaıarca suren afış. el ılanı, gazete ııanı, gazete haben, aemec kamponyasından sorra duruşmanırt kendısı de 1915 olayları uzerıne anılar anlatıion, nutuklar soylenen duygulara seslenılen bır sahne halıne getırldı Bu sahnede oiup bılenler de. bır gun so'i ra gazetelere gectı Televızyonun ıkı kanan. davanın hcberıyie bırlıkte. sık SIK kullandığı bazı aehset verıcı resımlerı teKrar tekrar gos terme/ı ıhmal etmedı Aslınaa Fransız televıryonunda Evren'ın Mıtterrand a yazdıgı mektuptan sonra son sıralarda E'menı ıdd aları tekrarlanırken, bır de Turk goruşune yer vermeye ozen gosteren bır egılım başıaciı Fo kat bunun uygulanması, Ermenı meselesme Errnen ler gıbı bokan bır televızyoncurun el ne {jeçerse, bu kurol sac)ece şe"<icn uygulonıyor Esasta hıcbır şey değışmı/or. Ermem ıddıalan resımlorle tekrarlandı',tan sonro. Turk tarafınaan konuşon yet<ılmın de ovle cumleleri secılıp o şekllde verılıyor kı akıllarda sadece o resimlı ıddıalar kalıyor Fransa'dakı Ermenılerın bu,uk cogunlugu nun 1915 yılının sık sık hatırlanmasını, olunılu karşııadıklan Tiuhakkak, ama hepsıiın bu gun mchkemede terorızmı ac>kco savunan bırkac lanık gıbı. terorızm yanlısı olmadığı da muhakkak Zaten bır kısmı bunu artık, gazetelere verdıkleri demeclerle de bolırtmeye başladı Gerci Turk hukumetın n 1915 yılındokı olaylarla ilgıiı başka bır şeyler soyiemesını bekleaıklennı belırtıyorlor. Ama Ermen Yaslı taniKlardan sonra, sauk avukaUarının tanık olarak ;oste»dıgı uç protesor sırayla Tiahkeme onune çagnldı. Bunlarrian Jean Marıe Carzou 43), Üsındaıı Imparaıoriugu oplumunaa trmenııerın duiü •nunu kronoiojık olaras ania j&n v bu arada bazı ıddıalara yeı veren uzıın oıx konusna yapu. Ermenüenn ia7u yıünddn IUaaren Osmanlı toplumunaa ienoılen ıçın uazı reforrn ıs^klen one surdUiüerını, o za •nana fcaaar Usmaniılar taraundan «sadık» o:r analı olarais lanınan bu toplumun, bu reiorm ısteKienyle birllkıe. iendılenne beklenen sernpat.yı Saybettı£ını soyledı. Ve aşama lı olarak Ermenılen sındirrne ımacına yonelık bazı nareker.lere geçıldığını one sıirdu. Jon rukler'ın baslangıçta Ermen. ısteklerjnı ae benımsevea oır tu.tum ıçıadeyken, ıyun'de ucu l a m geçtuıten sonra bu tutuıu larııu degıştırdıklenıu, «Alıi[ıyetçl bır tavır lakındıklannı», l. Dunya Savaşı birasında üu tavnn daha ua kesınleştıgjıı ve 1915 olaylarmd ^eıu.dıguıi soyled). Talat Paja'jı suçlaya rak onun laraımdan verüdıgı aı soyıedıgı «Ermeui surgunu» emnnın, pratıkie bır katııarruı dönuşmesınıi) tabıı oldugunu one sürdü Turkıye'nın, iy2ree Berlın' le oldürulen Talat Puşa'nın cenazesının aotıradan 1941 n[ında, o zanıan Lkudaraa bu lunan Nazıier taralınüan Tur kıye'ye verüttıguu oıldırdl ve rurkıye'nın ona bır amtmezar vaptırarak, trmenı oıaylarıam sorumlusunu ozel bır şeKiıae onore etuğuiı Udde etu. Ankara'Ou lalat Paşâiun aiının ouyuK bır caddeye veru oıgjru soyleyen l'rol. earzuu, buum bunidiın Turkiyenın Kr raeaı oiaylaruun sorumluıugun u hıçbır şekuae lanımadıguu gosterdıgını Dildırdı. banık avukatı Leclerc, DU araaa soze kaıışaralt, TUTK AdiUec üaKanı (e\uet Menteş uı, Fransız Adalet Bakamna gouderdigı teıgralı ukuau. Fransız ındhkenıeıtıinm utr.it sızlıguıa guven ılade eden ou teigraluj mankemeie Kar»ı bır basKi anlanu taşıdıgını one sürdu. Dana sunra taniKlıga çagnlan 4a yaşmaakı fraıısız tarıh çısi 5fves Ternon, Ermeaıleıe karşı (Jsmaniı polıtıkasıaın nia beten oiumlu ulmasma Kar^ıIIK., Jon l'urkler'ın ^ıdereK «Fan lürlusı», «Fan l'ur»nıst» anjaji^ıaıı oeniirujedıiüerır.ı. «lurkıve lürklerındır» iıkesiyle nareket ederek Ermenılere karji tutumiarını katı laştırdıkıarıru ve ounun sonunda d<. 1915 olayjanıja geluıcLgıni ılerı surdü laruıv Toynoee'ye arılla ouiunarak o nun, surgun sırasmda WU oın J Kışınm oıduruidügunu b u O bın <ışınm de goç sııasınaa kı Ko^Uilir yuzunaen oıaugu nu tanmın etagım sojledı îfargıcın. lurıuye niD daııa »oriraKi tutum u nasü oldu? Sorusuna ıse soyle cevap verdı 1923'tekı Lozan tionieransı'rıoa ısjııet Faşa bu Konuda bır açıMaına yapmış ve «Oevnuş olaylar son derece iizucuoür» oemiş'i takat lurkier, sonradar yenı bn tez ortaya çucardılar Lrmeruleı KaUeanmışse, Turkier ae satledılmıştır dedıler Şımdıkı durum bu dur» dedı EKMILM A!»ILL1 Alam Vıdal Naquefnın konuş masından sonra Adalet Bakanlıgı adına duruşmada bulunan savcı son iddıasını belirttı. Jürı uyelerıne seslenerek şoyle de dı: «Killmclyan olayı lle «6 yıl önceki olaylar arasmda hfçbir ilel roktur. Mdanmamalısınız. niz baska hiçbir çeyi değil, mil letlerarası bir teriiriım ol»yının karşısındasimz. «Kilimci.van sojrukkanlı bir şekllde hazırlaruırak. bir suikast sirişimlne kan^mış, kstıl mış, ve ateş etmiştir. Bu konu da hiçbir kuşku voktur.» Savcı Pascal. btından sonra sanık nakKınaa ıstedıgı cezayı bıldırdı ve Kilımcıyan'ın «&eçmişteki olaylann ftkisi altmda kalmış olabileceçi» de fCaonünde tutularak 8 yıl agır lıapıs cezasına çarDirılmasmı ısteaı. SAVUNM* Sıra savunmaya geldıkten sonra sanık avukatları, duruşmanın daha oncekı bolumlerın de one surduklerı ıddıalan tek rarladılar. Ozeilıkle Deveciyan oeyecanlı ve politık tarafı agır (Baştarafı 1. Sayfada) mıçtır Bu olçude ohnasa da Fran sa da Ermenı Lobısımn agırlıgı artık lyıce anlaşüıyor teronstlerını tasvıp etmedıkler.nı de artık açık Bu guç o\ıe bır nokiaya acık soylemeye başladılar uıcşmıştır kı Aıx En ProDunKU duruşmaaa, bır Ermenı îanıgın ıfa \ ence da gorulen Kıhmcıdesınde ae «Bu teror saJece Turkiye'ys degıl, \an aavası her \onuyie E~terorun yapıidıgı ulkelere oe zarar vermektır. nıenı propagandcsına hızA&ıinda barışcı yollor ızlenmelıdır. Olaylar oomet etmekteaır Sanık ıstcleklıi bır bicımd* dıyatog yoluyla arc^tmfmer cezalandınlsın, ıster Jun lıdır» gıbı sozler vardı Bazı mılıtan tanıklaKurulunun kararı\la aklanr,n ve Kılımcryan'ın mllıtan avukatı Devecı/an' sın, sovuç deyışmi\eceluır n Eımen, terorızmını hakıı çiKarma cabalorıHer cınayet, heı teror evna en ıyl cevabı Bern Buyukelçmız Dcgon lemı, her yargılama. FranTur<men ın avukatı Alcın Vıdaı Naquet veraı sa dakı ılelışım araçlanmn Turhıye'ye voneUk suçla Burada tum Ermsnller adına konuşuıu malanm gundeme getırmek yor. Bu hakkı kim kımd«n oııyor Butedır tur> Ermeniler bellerlnae tabanca taşıyan ve Sonuna yaklaştıgımız yuzorada, burada clnayet işl«m« merakında oian yılımızın başında. Osmaniı r.sanlar deglldır. Boyle dvısunmek, asrl ErmeImparaiorlugunun paıçalannılere karşı haksızlıktır Turkmen ın avukatı teronzmle ıigilı oio ması sııasırMa. ıç ve dış savaş kosullirında meydana rak da su noktayı lıatıriatt' gelm,.ş olaylar, her nedense «Teronzmın kabul edilebilecek t*rorızm, Fransız dostUınmızı çok ükabul edilemeyec«k terörizm» dıy» çeşıtlerı gılendırıyor. Tarıhsel oç yoktur. Terörizm terorizmdır ve terorızmı prım hakkını savunan çagdışı b'r vermek kaadr tehlıkell blr?ay yoktur.t mantıgın Batı Avrupada Aıx En Provence Mahkemestnde virgısaygı gorme'ii. uygarlıkla lcınrnası 1915 yılının yargılanması şekl ne dobagdaşcbılecek \s da açıkrLşturulnek ıstenen Kılımcıyan hakkınüakı lanabıleccb şey dcgıld'r karar, bu satırlarin yazıidiĞı sırada. 9 kışılık Bu ışın mantıgı baska bır iLrı tarafından verılecek gerekçeye d&yanmakiadf Yargıçlar Kurulunun ıurı uzerınde<ı etkıFtansa'da Ermenı lobısımn sı oncok hukuksal seçeneklerı, hatıriatmak sıyasal ve ekonomık dazsy yoluyla oluyor. de guç kazanması, devlet.n Mahkeme Başkanı Brunot'nın gunlerdır ve hukumetın poUtıkastnı televızyonların, gazeteierin yaptığı yayınlardan yonlenaırmehtedır Gerçen başka blzzat Adalet Saıa/ı'nın onunde, oçıkbudur Amenkada Yahuaı ca u/gulanan hotta duruşma salonunun ıcmlobısımn Beyaz Saray ı avu ae de dınleycılerın yuzde 90 ının mımıklerıyle, cuna almasına benzer bır davranıslanvla, hıçkırıklarıyla, kendısını hlsset olav yaşanmahtadf tren ağır manevı bosKiya roğmen duruşmoyı Turkı\e bu gerçeklerı gobuyuk bır ta'Olsızlıkla yonettığını, herkes karcreh • cnı baştan btr du> bul ediyor. Ama lurınin kendısını aynı baskırum muhakemesı yapmak nın etk'Sinden uzok tutması koloy gorunmuzorundaaır Çunkıı gercehvoı lerı gormeden ve degışımKarar, bız bu satırları yazdık'an sonra len degerlendırmeden yubsllı olur ve bugunku gazeteye yeîışlrss sız ratulecek polıtıkalor boşluga duserler. * •• * • * •• de sonucu bu sabah oğrenmış olacaksınız. Ankara, AET'nüı vardınu durdurma karan konusunda yorumda bulunınuvor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye nın Avrupa ıle ı! ŞKilerıne yenı puruzıer gırer ken. Ankara Fransız ve itolyan komunıstıermm hazırladığ, Avrupo Parlamentosunun Turkıve'ye AET yardımının dur durmması yo undakı yenl karan uzennde yorumda bulunmağa gerek duymodığını acık loclı Ankara, Avrupa Parlamentosu i d a alınan karan doğ r udcn doğruya bır ıkulls mansv rosı sonucu» olarak goruyor. RBSTII açıklamayı yapan Dışi8 lerı Bckanlığı sozcusu Buyükolcı Nazrtı Akıman korarın «434 klşllk bîr parlamentodo 53e karsı 56 kişlyie gecirıldığine» dıkkat çektı Buyu^elcı Akıman, «hotırlnnacağı uzere, geçen yıl nlsan ayında öa oynı tarzda ve oz cok aynı içerikte bir karar kabul edılmiştl. AET parlomento su bu usullere acık bir ictuzuğe sohip olduğuna gore bu aıbi kararları h«r zaman cıkartabilım dedı Sozcu. Ankara'nın resmı tutumunu ccıklarken. «biz bunun tçerlöl hok kında yorumda bulunmoğa g» rek gormuyoruz» dıye ekledı. Bnındoı g bı gecen msan csıntia Avrupa Porlamentosun da hafîa sonuna doğru cuma rjLinu yapılon oturumda sosya l'St grubun hazıriad.ğt yıne bır tasarı kabul edılmıştı. Karardo Turkıye'de en kısa zamonda demokrasve donulmesi ıstennıış ve Turkıye'nın AET ı's ılış kı'erının dondurulması ongorulTijştu Bu ka'onn oylamasına 434 uyeden 1C4'u ka'ılrrış, 53 uys aieyhte 56 uye leb te ve 8 üye de çekımser oy Vuücnmıştı Oncekl gunku cylama da benzer bir kctıiımlo ge'cekleştı ve oylejmava kotılan uys sayısı 104 ıken 109 oldu Ankaro. n'San ayındckı knrara ssrt b,r tepkı gosterm>s, demokrasıye oeclş caba larında dış tesırlenn etkısmde A\rupa Parlamentosu karai netnınde Turkı>e'dekl yonetım sert bır d'He kınanıyor Karardo ınsan haklarının ihlal edılriığı goruşune de yer verı'dı Karar netnınde DISK dGvası da ağır'ık tcs /or ve 52 sendı kncı hakkında ıdam cezası ıstenmesı hakkında göruş beiırtı lı /or Ka'nr Avrupo Ekono^ık Too uluqu nun Turkıye y» yaptırtı butun parasal yardımları duıdu'masmı ıstıyor. Kararda, bu tutumun Turk hukumfîı sıvıi ve demokratiK hakları tar .'Grrk sıyasai tutııkluları serr r besr b rckıncayo kada s u d u ' j ' n e s ı gerektığı de vurgulcndı Avrupo Panamentosu'nun beklenmedık kararı ılgınc b.r zamonlamava rastladı Parlanento'nun sıyosı komısvon raportoru Uwe Von Hassel ] le vıne sıyası komısyon uv c = ; l Lemrrcr bugun Ankara'va o°lere'< başta Devıet Başkonı Evren olrnck uze*e caşıtıı voretıcıeıls goru?melerde bulunocaklar Ayrıca AET Bakanîar Konr seyı de yarın toplano ak komısyonun tuttuğu Turkıye,© 650 rrılyon dolarlık malı orotokc'un krderını balırleyecek Toplantıya bnşkanlık edecek o an Belcıkr D s s'en Bakon1 Leo Tındsmans Turkıye de oemokrctık yonetırre donulmeden parasal vardım yapı1mayarağmı ocık'cmış buluruyor Tındcman? AET'nın Tur• "e'den de'Tiokrotık kurumla\ nn ysnıden ku'u'ması konusunda a c k ve somut auvenceler bekledıç m acıkladı Bu aradn yar'n aynca Avru ra Kon'eyı A"rupo'mn bır b3";ka organı Avrupa Konseyı Assamb'esl Turkıve'nln üve'ıa nı kon'l nlnn nn'üînıplor na Aysan 1. lo is sözJejmeJerinl bir duıene baflayacak kanun dejjisiklıkleri Ue ıl&ıM düzenlemeler liN&'de buradakı artışlan da diizeltecektir.» Ücretlilerden alınan verguun hâla yuksek oldugunu beiırterek ve bu konuda yenı duzenlemelere gidılecegını umdugunu kaydeden Prof. Avsan, ışçı cıkarmaıan konusunda da, *\r tık ou olağandnü tedhiri baidırmaoın zamanj eelmiştlr. Uevlet bazınesiniD durnmu olm dukva duzelmıştir. 1982'de ekonomık faaliyetler canlandıkV» bu olağaııustu tedbirler de muhiemelen kaldırılacaktır» dedı. Butçe Plan Komısyonu Baş kanı Aysan. bankalann serbest taız polıtıkası ıçın anlaşmaya varmaıarınıa • ururluktekı kurallara gore yasak oldugunu iineledı, uygulannıakta olan ekonomık programın hâla onemlı bazı eksıkierı oldugunu üaydettı, bu konudakı oneıüennı şoyle ozetledı. «Vadesız tasarruf (ıcari ve resmı ınevduat faızlerı de serhest bırakılmalıdır. Banknot hacmi artı^ı için bir v ıl sonu hedcfi saptannıalı te artış hızı. MI içinde yüzde iO'niıı altında tutulmalıdır. KtTin ıç ve dıg pazarlara utum saglayacak esnek örgüt vapılarına kavuşturulması saflanmalıdır. Merkezı d n l e l teşkilatnıın gereksi7 birikmeleri ortadan kaldırıla cak bicimde jeniden dıizenleıv mesi sağlanmalıdır Tiimuyle akıl dışına çıkmıs olan kamu kcsimi persoııel rejimi yeniden dürpnlenrnelidir.» 1AN1H Daoa autıra Cambrıdge Unıversıtesı nden ogretım gorevusı olduğurju Oildıren tJbarıdvan ddlı Erraenı asıiu caniK. bugunkv rurüiyede trınemlere baslu ydpılmaja devam edudıgını sojledı Turk okuharıi! da Oıuıtulon urü) muplarında, Ermerulenn mr duşraan gıtıı gosterıldıgını, Ernıenılerie ılgılı objektıf ara^tırma yapma« ısteyenlere engel olundugumı, aynca başka hukumetler nezdınde delıilenn su.larmmarîia sı ıçın Daskı yapıldığını one sürdü Dış ulkelerdekı TurK dıplomatlannın Ermem tnese lesınl gızlemek tçın gorevlendırılmış «Aıanwlar aldugunu tddia eden tanık. yargicm soru BıiKiuı sistematık bır tero rizm eviemıvle karşı karşıyayız. Ermenı dav.ısı adı altında, insanlar oldürü!u\or, varalamjor. \ e bütün bunlar, ustelik. geniş ve yoğun bır reklam kaın paoyasının eşli^inde sürdürülu >or. Ve sorumlular da bir tür lu vakalanaraıjor. 15 ulkede 3b suikast gırı>ınu oldu. Bunlardan 14'ü de transa'da. Kransa bu suikastler atı sından en başta eelnor. Bu lıs teyi şunun ıçiıı okudum: Dofan l'urkmen benıın aracılıçınıla sıze şunu anlatmak istiyor: « Fransız adaleti bir suikast ginşımcisıni vakalamışlır. Va suıkastlere son verecek bır karar alacaktır. >a da. eline kım bır labanca geçirırse. bir Türk'ıi veva başkasını «diren me» maskesi altında öJdürcbı lecetinı du^unecektir Vıdal Kaquet Ermenı terorıstlennın ge(,mışle ügııı ıddıa ıan necıtn gostererek, «erçekte Tnrkler'e sarşı açıkca «ırkçıUk» yaptılilannı belırttı. Kılım cıyan'ın suçluluğu konusunaa artık bır kıışku kalmadığını be lırtukten sonra, şunları soyled! «E|er sanık mahkum ediimezse. bu doğrudan doğrma teıorizmı körükleme anlamına selecpktir. Bu bir çok tanık ta rafından kesınlikJe «örülmüş, kendisının kımhii te»his edılmıstir Aralarında onu 10 met re mesafeden görüp tanıvan In erilix soför de oldufu balde. top lam olarak 8 tanık dnrumu tes pit etmlştlr. 8 t a n * bulunan bir davada knşku duvulamaz. KıHmclvan sulkastl vapan kıçı dlr. Artık eenve kalan eörev onu ce7alandırniaktan Ibarrttir. Dns>ada Onun sucsuıluju na ısart't edelıılecek tpk bir de lıl ^nktur Hersev suçlu nlduğu nu, her bilgi, her bulsu. her la nık, her olsv Kilimcivan'ın in> zasını taşıyor Halbukı size divorlar kt, Kilimriyan'ı deffil Türkiye'yi. Tnrkler'l bir ırkı vareılayın. ama buna sizln hakkınuı var mı?. Yetkinİ7 var mı? Yetene^i nir varmı?.. Bir de sızr su baskı vapılıvor: Kılimct\an'i cezatandır 1AUH KUŞU , ŞEKERBANKTA UÇUYOR Milli Piyango biletlerınizi ve ikramiyelerinizi tüm şubelerimizden alabilir. talihliler arasına katılabilirsıniz... Şansınızaçıkolsun. Mı lı Pı>argo nun 31 A'a 1 çek I ş nde 1 istanbu Usk^dar şjbesı'e 15Mılyon. 9Ocak çeKı ışınde Ankaa Merkp; ş jbe5 i>^ 1 ace! * Mllyon, 1 adot 3 Mılyon aJp' 1 Mllyon, 2 adet 500 Bin «ı ade' 400 Bın 19 OcaK çe* lışınae Anı^ara Me kez şubesırp 1 Adet SMilyon, 1 adet 1 Mllyon, 2 adet 500 bln, 3aoeı 300 Bln, 5 adet 200 Bın L a ıkramıveçıkrrıştr r SBF'de "Ermenı Sorunu,, ddıı ders okutulacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ankaro Unlversıtesl S yasal Bı gıle r Fakültesı'nde 1982 kış yarı yılmdan ıtibaren «Ermem Sorunu» cdlı lısansustu bır des okutulmayo boşianoccgı oğrenıldı. Ders, SBF yayınlorından «Ermenı Sorunu: Bibliyogralya» adiı kıtabın yazarı olan Prof. Or Turkkoya Aîoöv tarnfınrlon rlnktorn v« mastBr MİLÜ PİYANGO BAŞBAYtl MUTLU VE GÜVENU GELECEk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog