Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 24 OCAK 1982 SUBATTA S. B1RL1GI ILE IKI MAC YAPACAGIZ 32 kisilik milli takım « aday kadrosu acıkland ADANA, (Cumhurly»t Guney llleri Burosu) «Geleceğın Mılıl Tokımı»m oiuşturmak omacıyla Futbol Federasyonunca yapılan calışmalar yoğun bıcımde surerken, 12 ve 14 şubat tarıhıerınde Adana da Sovyetler Bırlıgı um t Ma ı Tokımıyta yopıiacok ıkı korşıloşrno cm Turkıye Bırıncı Lıgı tokımlarında yer alan 32 fuîboıcudan oluşan oday kadro ocıklandı Futbol Fedsrasyonu Mıllı Ta kımlar Sorumlusu Fahrı Somer ın 8aşkaniığında dun Aöona da yapı'an toplontıda bu gune kador yapılonlar ıle son ra vapı ocok calışmalor da soptand (A) Urnı ve Genc Mıllı Ta kımlorda gorev alacak antreror ve teknm dırektorlerle Fe derasyon bolge antrenorlerı Tamer Gıney Coşkun Ozan, Turgoy Renkl kurt Erkan Kuroi, Cevdet Soyluoğlu Dogan Emultay. Komuran Sovkıroy, Gurcan Berk Şükru Ersoy ve Orhan Yuksal ıle Mıllı Tokımlar Meneıen Erdogan Şenay ve Futbol Federasyonu eskl Başkanı Sahır Gurkan ın da ka tıldığı toplantıyı da 32 kışılık aday kadroyu Ümıt Mılli Takım Teknık D'rektöru Tarner Guney agıkladı Guney ın ac k lad öı ada/ kadro şoyle FenerbaHçe'den Mustafa Mjjdat Selcuk Osman Arıf Beşiktaş'tan Adem Rıza B Haluk. Zıya Galatasoray'dan B Mefn Boluspor'dan Rıd vaa Sercan Gazlantepspor dan K Huseym Tuğrut Adanaspor don Mustafa Ulucon Kayhan Ahmet Kahraman Ad. Demırspor'dan Mustofa Eren. Allay aan Bılol Şeref, Can Eskısehırspor'dan Sınan Ankoragucu'nden Alper Zonguldakspor'dan Savaş Ko caelıspor'dan Yusuf Goztepe' den Sedat Bursaspor'dan Isa Sakoryaspor'dan Şenol, Aykut Trabıonspor dan Bahattın Karşıyako'dan Bılal Yılmoz Tamer Güney. Galotosaroyh Sınon ıle Trabzonsporlu Tuncay ın sokat yıne Trabzonspor lu Iskender ıla Nurettın ın de bır çolışma içıne gırm.ş bulunuyoruz. Scptadıgımız 32 kışılık aday kadro 8 şubat tanhıne kadar Adana da tcplanacak ve çalışmaiara başlonacaklır. Bu arada, 2. lıg Umıt kadrosu da 16 şubat sah gunu Sakarya veya Istanbul da oır karşılaşma yapacaktır Boylece Sovyetler Bırlıgı ıle şubat ayı ıçınde 3 karşılaşmo yapmış olacagız Ancak bu ucuncu ma çın yer nı onumuzdekı gunlerde belırleyecegız Bu kcnuöa da çalışmalar yopılmış 2 lıg Umıt kadrosu da onumuzdekı çarşambo veya perşembe gu nu acıklanacaktır s Geiç Mı i! 1QK nın Kıbns seyonailer n n de aegeriendınlaıgmı soyteyen Şeicw bu ta kımırrızın da 31 ocak p c a r gunu Istanbul da top'anacağını 7 8 şubat tarıhlen aras nda •y s Bulgarıstan da ıkı ILK GIN \ AKI^MALARl Istanbul Baglaroaşı Soor Saıonun da japılan cımnaotın rarısma arınoa ılk çun musdbaijalan yapıldı sı de Rornanyo da olmak uzeTurnuva Aodı Ipel'ç aaına duzeıılendı (Jotograf TH\) re 4 karşılaşma yapmak ıcın BGikan ar o g deceğ nl belırttl. 8 şubct gunü Türkıve 1 ve 2 lıg kulı plerınln ontrenor ve teknık dırektorlerı ıle Istanbuı'da bır toplantı yapılarak geleceğın Mılll Takımını oluşturmada onların da kotkılarınm isteneceğıni acıklayan Erdoğan Şenav bu arada Avrupa Uluslar Kuposı ndakl rakıp lenmız Fec'eral Alrronya Arncvut uk ve Avusturva temsı1cılerının Istanbul a davet edılerek Ik moçiann ysrle r ı konusunda gorüsrrıeler yapacaKlarını sör'er ne ekledl reketlen> Kaan Biçicioğlu 6 75 ÎSTANBUL (TH.4) Abdi 4 Kategorı erkefcler (BaripeKçı Kuaası cımnastıi: j a fıks) Gokhay Bavraktar 4 85 nştnalannda ılk gun mılsaba 1 Kategorı bayaniar (AUanıa kajarı yapıloı Çığdem Topçuoğlu Kızlarda ve erkeklerde 4 a j n Beygin) 830 jaş kategorısı uzennden vapı 1 Kategon baıamar (Denge) laa aletlı ciTinastık yarışma Çığdem Topçuoğiu 8 90 larında ilk gun bırınci olan 3 Kategon bayaniar lAtlama tSPVRT\ (a a ) îsoarta da Beygin) Se\im Pınar 7 30 1 Kategorı erkekler (Kulplu dürt ovnanan Ispa'la^por Ga4. Kategorı erk»'der (Halka) Be.gır) Ilhan lP.ker 8 00 paan latasaray arasındakı ozel maç Kaan Dlkıcıoğlu. 5^30 1 Kategorı erkekler (Halka *a cv sahim takım 1 0 gahp AeU) Ilhan Ülker 8 30. 1. Kategorı erkekler (Atlama geldi 1 Kategon erkek'er (Kulplu Beygin) Erdoğan Kopus 9 60 Karşılaşmavı baştan sona Be>gır) Erdal Atık 4 00 Kategon taziar (Yer Ha üstun goturen îsnartaspor'un reketlem Nurıye Ayar 7.35 1 Kategorı erkesler (Halıca tek golünü 26 dakikada B ««>) DeT^ş Çatalbaş 14 30 3 Kategon erkenler (Hd.lka Mtıstafa a " ı MetO Togay SagıroSlu 550 3 Kategori erivekler (Yer Ha San Kınr.ızıhlar bugün \n reVetlen) Cem Yelten 6 =ı0 4 Kategon tazlar (Atlam» talyasjjor ile Dir hazırlı* ma Beygırl) İlkay Goksel 7 50 3 Kategorı erkerler (Bar çı yapacaklar Karşılaşma sa îıksı Cem Yelten 5 05 4 Kategon kızlar (Yer Haat 14 00 de Şelur Sladında baç4 Kat«goı erkekler (Yer Ha rekeüen) îlkav Goksel 7 00 layacak. Besiktas, TofasSAS'ı Bursa'da yendi: 7875 Q Oncekı karşılaşma da ıse OYAK Renault Mulkıye'yi 10470 yendı Sll) BLRS\ (Cumhunyet Bxıro Tofas S4S aun fınal gruburda Beşı^taş a venılmek ten kurtulaTiaciı 7578 Haserrüenn l'Otu gununde ol maçm atmosfenıu arttır I k ^a^'sı T28 Beşıktaş le kap^nan maçta denevımlı S yah 'Beysz ı ar, ^merıkalı basve'bolu'inın \e Erman'ın \ CMJIU. ıle sonjca gı**ıler O e \^rdsr dan Bursa da ov 'laian '<ır\rı ı z karşılısnasın c'i O\ \TC Reno Mulkıye'yi 104 "0 vendı SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEAfLER. Aytiemır Ekta (3), Gultekta Poiatian (3) TOFAŞ SAS Candan (5) 2, Cevat (6) 1S, Cıhangır (6) 18, Oaa (6) 21, Tunca> (7) 11, Senet (4) 4, Erhan (4) 2, Remzl (3) 0 BEŞİKTAŞ. Hurşıt (6) 10 Ahmet (?) 0. Erman (6) 22, Merrin Wılson (7) 14, Ben Cemal (7) 20, Vedat (5) 4, Abdullah (7) S İLK YARI: J728 (Beşıktaş lehıne) 5 FAtLLE ÇIKANLAR. Cıhangır (37'nd daldiarun 55ind san> yesınde) Servet (39"ncu dakıkamn 4S'ncu sanlyestnde) Karsıyaka, Eczacıbosıya farkh yenildi': 6681 HAKEMLER Yalçm Efe (6), Kadir Turkkan (6) KARSIYAKA Tugrul 5 (2), Bırtan 6 (6), Murat 4 (0), Nadlr 7 (18) Me'ın 5 (0) Şadı 6 (7), Mehmet 6 (6), Celaı 6 (12), Walker 6 (15) ECZ«;iBA$I Mslıh 8 C 3 \eoati 6 riO), Turan 6 (7) Haıgler 2> 7 fı3) HakaT 5 (21 Efe 7 (13ı Havmore 6 (8| BES F4TJLLE1 ÇIKANLAR Haymore ( d i 25) Efe (dk 34), Na dır (dk 35) ÎLK YARI 37 T (Ecîacıbaşı lehıne) Celal B\ŞLİ\GIÇ tZMtK Geçügımız haiU Istanbul da iaptıgı ncı karşı laşrrayıda yıtıren Karş^aka Eczacıbaşı'na da yerjjrekten ku^nılamadı 65 8 ı ( Oyuna Karçıyaka TufruJ Nadir, Şadı Celal, Walker Eczacıbaşı ı«e Melıh, NecBt., Hljgler, Efe, Hay more ıl£ beşiile başladı Eczacıbaşı nın uyguladığı adam adama uygulama iarşısm da Karşıjaka ılk dakıkalarda savı atrmadı 4 dakjx.adan son ra Nadır'ın Haiglerm uzeruıe ovnatan Karşrvaka Celal ,1e Şa dının Efe ve Haymorejı ı^a patması sonucu farkı 9 dala kada yarmı baskete kadar ındjrdı 14 13 Ancaa Tugrul un Melıh'ı ıyı tutamaması ve bu oyuncunun uzaktan attığı sut lann ısabeth oluşu Ecaacıbaşı ran 18 dakıkada farkı beş bas kete yukseltmesıne neden olau 34 2i Ilk janyı 37 27 Eczacıbaşı onde kapadı Ikncı jarmın ü s yarılannda Eczacıbaşında Haymore \e E fe nın 4 aatalarını a'maları Dir ara Karşıyaxa yı ünutlendır dı Czun adamlarından Efe"yt djşarıja alan Eczacıbaşı Haıgler ın ısabetb şutlanyla arada kı farkı korudu Karsıyaka Efe ve Haymore'un beş faulle oyun dışı kalmalanidan son ra Nadır \e Mehmet m dışardan attigı şuhar farkı sekıa sayı>a lndırdı Bu dakikadan sonra üst uste yaptıgı dört »taktan vararlanamayan Karsıyaka Eczacıbaşı'nın basketlerl ne manı olama^arak salondan 81 66 >enık ajrıldı «Geleceğın Mıllı Ta kımı»m oluşturmak ıcm ıkı ayrı Umıt Mıllı Takım aday kadrosu oluşturan teknık heyet, Sovyetler Birliği ıle 3 maç yapılacağını da açıkladı. asker o maları nedenıyle oday kodroyo alınmadıklarını açıkladı Toplantıda olınan dığer kararları ocıklayan Mıllı Takımlar Meneıeri Erdoğan Şenay, şunları soyiedı «Devre arosı durgunlugundan yararlanarak Sovyetler B.rlıgi ile Umıt Mılıı maçları organıze edılmıştır 12 va 14 subaı larihlerinds Adana'da Sovyel Umıtlerı ile iki moc va pılocaklır 1" şubotta Istanbul a ge'ecek konuk takım, ertesi gun Adana'da olocaMır Geleceğın (A) Mıill Takımını oluşturabılmsk amacıylo clddl KISA.. KISA.. • Turkıye Oep'asmanlı Baskelbo! Lıgı Klasmon Grubu nda dun ya pılan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı F. Bahçe Zıraat Fak 79 62, DSl Spor . f B Yemşehır 7389, Taçspor G Sanoyı 7696, Çukuova . ITU 6661, Bayaniar lıglnde ıse ODTU Beşiktcs'ı 6633, DSl Spor da Izmırspor' u 5641 yendıler. • Basketbol Lıgı bugun yapılacok klasman grub j ve bayaniar mcc'arı/la aevam edecek Gü njn program' şovle Ankara Atatürk Spor Salonu 13 30 ODTU Izmırspor (bayaniar) | 15 00 DSt Spo Beşık j taş (bayanlar) 16 30 ' ODTU Şekerspor (klas man) Antalya Spor So lonu 17 30 Antbırlık Muhsfızgücü (klcsman) • Guney Sonayl voleybol takımınm da katılacoğı Avrupa Konfederosyon Kuposı fınal kar»ıloşmalan, 1921 şubat tarthîerl arasında Hollanda'nın Wudburg ken tınde yapılocak. • Iskenderun kampına de vanrı eden Beş ktaş fut bol takiTi bugun saat i 4 0X)de Şehır Stadı nda Iskenderunsoor ıle oze! b r mac yapocok Abdi Spekçi Kupası Cimnastik Bmncifigi basSadı Ülker, Yelten, Göksel, Biçicioğlu ve Topçuoğlu ikıser dalda 1. oldular G. Saray Ispartaspor'a 10 yenildi GORUS C HNCAL ULUC F. Bahçe'nin ABD'li 2. basketboScusu yeniden ge!di İSTANBUL (THA) Penerbabçe Kulubu nün Amenka' dan transfer etme snrışımlerın de bulundugu rencı oyuncu Kevın Lee Sınleton ile yılan hikayesine donen transfer ma cerasmı sonuçlandı Fenerl>ahçe ye transfer ol mak Uzere tstanbul'a geldığı Hos Geldin CoskunL oşkun özarı'nın Ulusal Tak m Teknık Dırektörlü$üne getırılmesıne cok sevındım Hayır yanlış anlaşılmasın Bazı dostlorın az şoka cok cıddı. «Hadl gene kısmetllsln Blrch glttl, Coşkun geldl Geno sovaşacok birlnl buldun» demelen turunden değıl bu sevınç Secımm yerınde olduğuna ınanıyorum Şımdl Coşkun un kendısi bıle şaşırmışt r buna belkl «Bakalım allındon ne cıkocok» dıye duşunuyordur Altında bırşey yok Coşkun Öıorı Futbol Federasyonunu ve teşkılatı hıce sayan Teknık Komıte nın yoptığı tsk ısabetlı ıştır Çunku 1 Coşkun özarı bu ulkede futbolu en iyl bılen. cok İyl bıldığı Fransızcosı Ile dunyadakı gelışmeleri en hızlı ızleyen kıgılerden bırıdır 2 Coşkun Ozan bugun spor kamuoyurda kırı ne derse desın saygın bır ısme sah ptır 3 Coşkun Özorı Ulusol Takım Teknık Dırektörü olarak yapıiab lecek tum hataları yapmış bır yonetıcıdır . Ve oslında bu gorevg getırumesı icm en onemlı seclm unsuru da bu ucuncü maddedır Ozan gecmışte kendısını nelerın cıkmaza goturduğunu herkesten lyt bılmektedır Bu deneyımlerının ışığı altında, o hata defterınl iyı ınceler, ıyi doâerlendınrse. bu ülke çok İyl bır Teknık Dırektor kazanır Şımdı bunların da belil başlılarını soyolım1 Korkunun ecele faydası yoktur Ulusal Takımı cAman gol yemesın de, basın da benl yemesın» taktıkleri ile sahaya cıkarmak ne takıma ne Coşkun'a ne de bu ulke futboluna hıcbirşey kazandırmaz Cıkalım Beş yıyelım Amo tfutbol oynadı» desınler Bugun beş yerız, yarın dort yersek gercek başarı olur Antı futbol\a alınmış sahte sonuclorla kımse kandınlmış olmaz Başorı yerımızt gercekcı olarak bılmekle boşloyocaktır. 2 Sporcuya tovız vererek hıçbır yere varılmar. Bazılarına tavız, bazılarına ceza ise kadroda moral bozukluğu, bolünmeler yaratır Dısıplın kendıni ssvdırmek, saydırmak ama gerektiğınde kımsenm oözurün yaşına bakmamakla başlar ve bıter 3 1984'ün takımını kuruyorum dıye yepyenl blr kadro kurmak başarının yolu değıldır. Yepyenl tokım cok kolay ezılır. Önemlı olan yenılerie eskılerı dengell kullanmak futbolu bırakmak uzere olanlar.n yenn» yenl adamlan, jubıle maçından once hazırlamakıır Olkenln futbol devlennı bır kalemde sıldınız mı kamuoyu ilk boşansız sonucta sızı yer Ama cbunlar dev» dıye yenıyı aranrıayı ddşünmeylp. herşeymizi devlere bağlodmiT mı, o zaman da futbolcularm oyuncağı olursunuz 15 dakıkada bıten Idmanlar. kumarlı kadınlı kamplarla futbolcunun gozüne gırmeğe calışır hole gelırsınız. Yenı. enerji ve umut. eski Ise, teknık kias ve tecrübedır Bır ulusal takımm bunların hepsıne gereksmıml vordır Coşkun olçuyu bulmak zorundadır 4 Ulusal Takımo Teknık Dırektorluk Ile blr gazeteye yozorlık bırlıkte gıtmez Bu bılınçaltı dahi olsa dığer basın organlorında kırgın'ık ve şuphe yoratır Hatta ve hattc cMilliyet'in adamı gitsın de benlm aaamım gelsın» dıye gızlı gızlı savaş bıle boşlayabıl r Özarı Ulusal Tokımın başma sadece kuluplerle degıl. gazetelerle de ılışkısım kesmış olarak gecmelidır Bugün Ulusal Takım Teknık Dırektörüne odenen pora onun fultaym oalışması ıclndır. Bu para onun başka i$ yapmadan gecınmesl içın veteriıd r 5 Kıskanclık ve ofke hele fıale eleştırıye kırıimo, bu yuzden kırk yıllık dostlarla selamı sabahı dahl kesme başarısızhğın anahtandır Ulusal Tokım Teknık DıreKtorunün başansı Federasyonun v« kulüplerın dığer teknık adamları ile korkusuz kıskanclıksır Işbırlığınden geçer Basında Ise bazan en ipe sapa gslmez yazıda bıle yol gosteren ıpuçları vordır özarı ınsanlorla dost olmayı ve dost kalmayı da oğrenmıştır sonırız. İşte blr zamanlar ulusal takımın başından gitmesı ıcın buyuk bır savaş verdığımlz Coşkun özarı'yo gerçekten yurekten sevıncle bır «Hoş geldin' t Eğer gecrnışınden ve hotciarından ders almayı başarmışsa, hoş kalacak hoş gıdecektır. Bız mı? Esklyi b r kalemde sildlk. Onu ysavenl bır hoca olarak selamtovacok ve gazetecslık görevimızl yerı geldlğlnde gene pervasız sürdüreceğız Gerektiömde alkışlavıp gerektiğınde yererek Hosaeldm Coskun' Arnatör Gencîer 2. Ligi'nd^Yıldızsampiyon oldu gıln Anenka dakı sevgilisinl bırakamayacagını ılen surerek tekrar yurduna donen Sınleton, sonunda Fenerbahçe yı sevgıli sjıe tercıh edıp San Lacıvertlı renklere transfer oldu 24 vaşındakı 2 05 Uk Kevin Lee Smleton dun Fenerbahça Kulubü Başkanı Ali Sen ila yaptıgı goruşmeden sonra sla cağı transfer ücreti fconusunda mutabakata vararak Fenerbah çe fe 1 yılhğına anlaştı Sınleton Fenerbahçe basketbol şubesı genel kaptanı KtREÇBURNTT Nizarfl C5) Gvıner Yalçmer ın de hazır bu îstanbul 2 Ama^or Futbol I i Erkan (51 Nedret (5) Tamer gl'nin tiun o5Tianan maçmöa lunduğu goruşmede 5 bın do'4), Hosevin (T) Enun (5), YıltUz, Taştepe yı 30 } enerek lar karşıhğında 1 yılhğına Fer \lı 5i, îssender (6> Orhan şampıyonluğunu ılan eden ils. nerbahçe de oynamava razı ol (4) Tavfjn (îl Mnrat (5) taıam oldu 1 AmatO'" Genç du GOLLER Salh dk 32 \e 41 ler Ijgı nde .se Oıcrnevdanı, S Sınleton ayrıca tstanbul'da Sırkecı'p 1 0 yenerek şampıyon Cjnev» dk 37 kaldığı sure ıçınde Fogazıçı luk jolunda onemıı t ı r engeü Tank TURK.NÎ Unnersresmde ogrerum göreaşmış oldu Alınan sonuçlar S\F*KSPOR • 4 cek \e tum masraîlannı Feçovle BF\KOZ : t nerbahçe Kulubu'nun odeyerf\KEMLER Ozcan Oal (71 YILDIZ :3 ceg bır otelde kalacak E ' ı \ l"a7 C ) Ismet Dık TAŞTEPE :0 F»nerbahçe Baske~lx>l Şubebaî (71 HAKEMLER Haşim Go^alp si gerel kaptanı Guner Yalçı<=^FNKSPOR \dnan '61 (1) Hasan Baras (5) Durmuş ner Smleton'un tum evTaklanCem (6> Mı (6> H ü ^ ı (71 Rdan (6) nın hazır olduğurıu sojleje«erhın (61 HÎKPT (6) Tu'it YILDIZ Turan (7) *L (6), rek sıjatıı orıincunun lısansı'61 Muhammed (71 Ilhan Yüksel (5), Suat (7) Gokhan nun onumuzdecı hafta ıçınde ıR> Tah't (7) Cen^i' (7) (6) Turan (6, Yunus (5) Ya çu ariiacağını \e Istanbul Banruz (6) Selçuk (7) Ramazan BFVKOZ Avdın (*) A Hl kası Yenısehır ıle hafta sonun(7), Naci (6) 7a (.1 SeTman (6i E ı v n da yapı'acak maçta o,^avaca(T> Frriogan (51 Senol (51, TAŞTEPE Mustafa (4) gını bi'dırcU Gıvaîp^ır (5i Kıd r (Ci 11 RaJımı (4), Turgut (4* Şükker (7) H a r m <"i \dran C>1 rü (5), Hasan (4) A U (5), AT YAR1SLAR1 T GOTiER TTlker d> 58 U Erol (4) Necmı (5) Erdal r'amrref! dK 52 ve 73 Cahıt (6), Ragro (5) Hılmı (5) 1 KOŞU F Korambol P Co dV S8 Cengız dk 75 Harın GOLLER, Selçuk dk 17 ve bc IK z S Emı r al dk "8 21, Rarnazan dk 58 2 KOŞU F Bahn t elm P. Gurer ENO1T, Cem Y\RKIV GO P\S\ : 0 Egnlı 1 S Aşır TENİÇARŞI "4 3 KOSU F Keşbukun P. •İONC4SPOR 0 GÜNGREV :0 Go psch S Swcn HAKEMLER Sabri Çelık HAKEMLER Coskun UyYücespor, Bozkurt Mensucat'ı ikmci \anda attıgı gollerle 3 2 jenerrk iddıasıtıı surdurdu Foto (1\ Selahattın ö z (61 Ayhan 4 KOSU F Glşoh P LiK/a gun (7), Durmuş Fıdan (6), Ha (Fotograf lehmı ÖZOLXEB) ğrafta 'iucespor'un attıgı Uk gol goruluror Turhan (R) S Spar«v san Barak (5) OO PASA Müsl'm (6) Pe 5 KOŞU F Faır Harmon/ YENtCARŞI Mustala (T) 50 ve 52, OTer dk 65 TAEABY^ Nurl (5) Huse (51, Bekir Tavacı (6) dat (5) Çetm (6i Senf (*i. Nüvat (6), Mehmet I (6), LeP Ozgurhan A$ktatlıdır S. Ömer H4SEKÎ yln (5), Bulen* (6). B Hüse OKMEYDANI Ali (71 Do Tad (6) Ender (fi) K°n'Jî Tent (5), Ahmet (6) Mehmet Laft Ramamdr ^LİBEYKÖY :1 ym (6) B A'ı (5) Murat gan (6) Saıt (7) Suat f7) (5), Metın (61 Sıran (5), II (7), GUrkan (6), Mustafa 6 KOŞU F Jıgpkho P AsÖRNEKSPOR :0 (5), K Hasan (6) K Ali (6) Cem (7) Ayhan (6), Ugur Nıhat d) îrfan (6) (71 Ersin (7), Hadı (7), Kay Taraer ( > B Hasan (6j •> lıoza S Zuhtum (5i Nedım (6) Ali (5), Mu HAKEMLER Arıf Paauıt YONC*SPOR Vedat (61 han (6) Ertan (5) ammer (6), Servet (7) (6) Ahiift Çajvar (6) Mımet 7 KOŞU F 3°nlı 1 P İOKhmet (6), Bulent (5t ZTf<=r GÜNGÖHEN Selçuk (5) GOL Havdar dk 46 S SIRKECÎ Necati (5) Ernan (6) (5) Neıat (6) Gokran (6), «lun Canoaba S Şahnaz Süleroıan (4), tdris (3), Metin ALIFEYKÖY Dçıız '51 A Musa (5i Mosta'a Cî) CenTan Y4RKIN Bavram (6) Zaıt (6) Ali (5) Yuksel ERÜC (4\ Mehmet (41 Erhan (5), z z (6) Cetm (61 Selım (51, Tekın (51 Ercan (6). Orr>an TtCESPOR :3 • z <5i Hasan (51 Ievent ( î ) n Hflanet (4), Ayyhan (4) Ali Şaban (5) Veda" (6), Erdo(4), Osman (6) Sunay (5) :2 \ltue GtRER I (5), îbrahim (4), Ali I I (4) BOZKURT M. gan (5ı Muammer (6) Tun Sait (6) Tanju (5) HAKEMLEE A îrfaa Ada \IIOIZTAB1A :1 GOLLER Mehmet II dk 9, cav (6) Sedat (7) Vedat II (7), Kemal Yeşeren (6), Mah GOL Senet dk 21 Ersın dk 48, Hadi dk 58, Mus (6i mut SuslU (5) Kemal BEKT4S HAKEÎILER ^ tl san tafa dk 67 r ÖRNEKSPOR. Hasan (4) (6) Kpmal Yeşeen (6^ YÜCESPOR Irfan (5) Tur \ EFK StMTEL :4 Tnnç ÎARKIN Aıhan (6) Reşat (6), Erkan gay (7), Mustafa (7). SaUh (6J İSKEXDERP4Ş% :0 mut ^uslü (51 StLtVRİ sl (5> Tayfım (5i Mahmut (5) Hıraç (7) Hasan (7), Pahr: HAKEMLER Mehmet Sütçü YILDIZTABY^ Necaet (61 TABABYA :0 Le^ert (5^ Hamdı (5) Meh Oktay (51 Yemçn (6) M°h (6), Erkan (6) Mjdret (7) ıT) Mehrret Çobmoglu (6ı raet (6) Aihan (51 Cengız (o) Ali (7) Ufuk (5) HAKEMLB3Î Ali Yaacl (6), tsnaıl Iş.k (") met (6) ^'evtat (61 Mu«ta GOL Sedat dk 70 CıHat Tayfur (6> Cavıt Yılroas VEFA SIMTEL Bu.ert (6 BOZKURT M îsmafl (5) fa (6), NaM (61 Sihh fj) (7) Hüdaierdl T4LAV Ahrret (5) Kemal (7), Musta Fehmı ffii Huspvın (6) NP Öz<a.n (51 Recep (7) M ıha*f.^HT4^*RA\ :3 StlİVRt Necdet (6) Gür fa (6> Cerral (5) Ya\uz o (71 M^hmet (61 H rem (51 cer (5), Hüseyto (6). Erdınç KÎREÇBtr.MI • » <S), Kun (5) Anf f6) Halıt hıtn (Si STef ("1 SARIYER Yılmaz (6) Da (6), Meün (7) TTfuk (5), Ce i A K r ' " E P . CJıat Tavfur (5) Yaşar (7), Ramazan (5) (6) Ömer (71 \b€ llah (S' vvt (5) Fasrn (61 \dna" (6), rnal (6), Guven f6> Reşat ı C i , * ' İTlÎZ 16) \UrvSeı GOLLER Ali dk 56 An{ dk Cı'neyt (61 Sahm (7) Can (61 Tan r 1o''ço r (5ı (6i, Haydar (7), Erhan (5) İSKEKOERP\ŞA Necati ^ 64, Turgay dk 73 Hasan dk (61, Fatîh (71 Ali (51 Benıç A.R\Y SahİT (6i 77 Kemal dk 80 Hase,nn (6) Mustafa ( > •) (71 Nıhat (61 (5) Ercan (5 ı Za Mımet f5> Gsrnan (5) Sa Nevıat TOPÇU GOLLER Recen ds 7 FaMh kır (6) Tekın (61 Omer <6ı fer (6), îb'ahın (6) Napm OKMETO\M :1 Ök 34 (5) Salıh (7), Candemır (61 Samet (5) \taman (4) Şeup S STRKECt :0 ^edret TOPÇU (51 Erdoğan (5) Cuneyt (7) Ca HAKEMLER Mehmet Gfck :4 ALTIÎ>r>tIZRVK man (7), Mehmet Gençoğlu GOLLER Abdullah dk U hit (6) 1, KOŞt: Tarsuslu Şımşex, 2 TUNLSB\Gl VTjna. 2 K O ^ t VI Budak, HAKEMLER Ersrtlder Yıl Nartay Atısalarüı G 6 45 Ikımaz (6), îsmaı! Yoldas (6) I L 1 a 9 853 KO*>t V USur3 * Maltepe G A Yıldız 1 0 HakJn Manvan (6) lu, Kung ru, Mace\ her G 2 45, Ümıtler'de ise Yıldınmgenç T TayfunM 51 ALTINMIZRAK Kazım (51 Ikıl' 12 3 3o Çlîte 1 1 7 20 yendi LONDR4 (THA) Spor or Nejat (6) Ilhamı (5) Mu 4 ROSU Bejbı I Akk^>3 Gu ganızatorlenrun aym yançta Futbol Ajanlıjh'mn ru7enlca ^ «100 Yıl V zaffer (5) SPisııvar (6) Va V'z, G 140 Ikıh 3/1 2 40 5 KO yanştırmak ıçın büyük ça'bamitler Futbol T u m ı n a s n n n w r J Tianan maçır hıt (6), Mustafa (61 Erdal SL VIII Caşatav Dervzer Bi lar sarfettıklen dunya rekorb •'i Yıldırmgenç T T a ^ u r u ' ı venal Alınan (7) Erkan '6> Talat (6) bıo* U G 3 10 Pls î 05 1 05, menı ild Ingüız atlet St«ve O ı ıçlar şbvle Saml (fl) 1 05, Ikıü 3 6 4 60 Çıf'e 3 6 vett TO Sebastıan Coe'nun kar Baglarbaşı C buklu 31, Hilal K ^ a 1618 Ys? Ümltler TtTNUSBAĞI Taiiu (51 4 75 6 KO<?L: Fas Tudor, Şaşı karşrya geünesl Ovetfın sasofya 11, Üskut'aj Altınordu 11 Eylır KUçuıckoy Penerbs. çe 4 1 Ist Spor \hmet (5), Mti'^ffer (51, Ay hane A'raa'a G 120 Ikılı 2'1: katlanması ytlztınden ylne su Aksaray: 2 0 Halıç Gökspor 10 Topkap 1 kut (51 Yaşar (5) Turgav 3 55 7 KO1".! Crapssf'O'.ano, ı »ırrpeni 11 ya düştü Pendifc 2 0 YPC' "ule Çıksalın 10, Çam * (61 Fıkret (6) Osman '5) Camorra Gntden Sw an C 1 80, U'IS Yaş t)mltler Steve Ovett ve Sebastlan Yayla 2 1 Kus'eoe Çapa* 11 Y Dırek Vun (6i En°ın <P) Ertan f6i Pls 105 1.?. 1 < , Ikı ı 1/4 3 80 V Coe, temmuada Londra'da 3000 tenkbv BeylerbeM <2 Kadırga Yeni K Pazar 1 0 Koşuyohı Altaıok ( 0 Toz^o a V Çıfte 2/4 3 3^ (8 no Pîack GOLLER Vahıt dk 1 Samı metre, ağustosta Nıs'de 800 ~ı 13 T Tavfun Fenerbançe 20 Perı ran Kocasiran 02 Otomarsarı Arçehk 3 1 Swan koşmad'i Altılı Ganyandk 35 77 ve 79 Ertan dıî 48 metre ve eylül ayı lçinde 1 mll A H!*ar Anadolu (Tehir) Taks<m Şısl' ^>v Kucılkko\ fif 113 6 2 4 Ucliı Gan.» an 6 2,4 Üg Engin dk 71 da Amerlka"nın Oregon eyalelu Bahıs 4,1^ Nejat S\ĞDCTÎU tirids karsüaşacaklardı. ALTIL! GANYAN OVETT SAKATLAN1NCA, COEOVETT YARIŞI SUYA DÜŞTÜ İzmîr Atyarışı Sonuçlan sonuçlar Öteki \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog