Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

24 OCAK 1982 Cumhuriyet 7 100 kontrclör gümrükleri iyice araştırmalı (Baştarafı 1. Sayfada) kdrdağ uyesı Saiıiı Inal aldı. Inal, «kaüteli tütânlere priru TerllmeU, alım ijleri kısa sürede yapılmalı, ve bedeUer bek lctümeden oderunrlı» dedı GEÇ ODENIYOR Ttıtun bedeUerının geç bdendığıne dıkkatı çekerek konuşmasına başlayan Aydın uyes>ı Halü AJsaydm, «Bugunkü faia ortamı büinlyor. Lreüclnin parasını geç ödemek onu xaraxa sokar» dedı. Akaydın konuşmasını şbyle sürdürdü: «Tüccar bir yü Snceden üretîcilere Tekei fiyatının yüzde 4030 fazlasmı ödeyerek bağlan U yapmakta ve avans ödemektedir. Acaba tficcar TekeHn fivatlan düşiik tntacağıru dahj önceden ml haber aüyorj» Merkez üyesi Nuri özkoker de, suıır k<tpılarındakî gumru*. denetunlerının etkıiı oimadıgı nı belırtu Özkoker, Gumniıt ve Tekel BaKanlıgı'nın lağvecUierek gumnıkier bolunıunun Tı caret Bakarlıgııu, Teke! bölümünün ıse Sanayı Bakanlığı' na devredılmesının uygun ola cağuıı söyledi. Özkoker, özetle şöyle konu^ tu: «tTHALATIN GÜMRtiK GEÜRI NEREDE?» «Geçen yıl 9 milyar dolarlık ithalat rapıldıği açıklandı. Elde edJlen eınnruk gelirl nerede? Eğer bu kadar ithalat yapümamışsa. ithalata çıttlği söy len«D naralar nerede? Güm rüklerj ıslah etme'iyiz. Bu bakanlık bence lağvedümelidir. Eğer ba da yapılmazsa o o man yolsuzlnkiarın oniine geçmek için BaşbakanlıJs Denetleme Kuroiu'ndan yeminlı 100 kadar kontrolür gbrerlendirilmej. KeEdilerıne luO'er bin üra ucret verilerek çok lyi arsştırma japmalaıı ^ğıanmaüdır. Boyîelikle lıe.n vatanda^ tufcj Ulerın eiinden kurtulur. hetn de gumrÜKierln elınde pe rışan olan ithalatçının onuru korunur. Gumrüklerde yapüan tum Tolsurluklartla ortaya çıkar.» Bırgöı tıyesı Mehmet Aydar ıss kahve sonınuna değındı ve «Ithal edüen bln ton kabrenın oasü dagıtılacacını sornyonun» dedı. Gumruk re Tekel Bak&ıu Prof. Ali Bozer, bakanhğının DBmşma Meclisi Ue sıta bir lşbirlığı ve dıyaloğ ıçınde çahşa cagını soyledi. ProJ. Bozer'ın bu sozleri Danışma Meclısl Uyeleruıın kendısınl »ıinyiama. lanna neden oldu. Gümrük ve Tekel Eekaıu Bozer, tutttode yokluk devrınin bittığim, kaiı :e doneımmn başlatıldığuu soy leyerek ozetle soyle konuştu cTütün konusunda bazı Ukeler saptadık. Tutunde yokluk devri bjtmiç, kalite dönemı başlamiîtır. Bu Uk MTada yeı alan ilkemizdir. Aynca tütün ekicisintn teyrtk edihnesl koausunda gerıye donnk çalışma lanmıı vardır Sigara uretiminde a n ve talep dengesı mutlaks safUnacak. thracata vönelik önlemJer geliştirilecektlr. Bn konularüa 211 yenl. S11 esld 52 projemlz mevcottar. 21 yenl proje İçin 204 milyon, 31 eski proje için 5 milyar ödcnek kullanılacaktır. To kat Sigara Fabrikası'nm 1983 yılında tamamlanacaçını, Samsun ve 4khlsar fabrikalarııun ise 1984 yılında üretime gireceginı düşunüyoruz. • BıtUs Nufus İdaresınden al aığım nüîus hıivıyet cüzdanunı, trafllc ehlıyetlmı, Spor Yazarlan Dernegı'run verdigı serbest gırış kartımı, TRT kimlık kartımı, İETT llavı Kartımı, Besıktaş Kulübu üye kartımı kaybettım. Hü'tümstaiür. M. Faruk BARIIT • 183167 nolu Nlifus cüzdanını kaybettım. HUkümsüzdür Ynsof ÇAKIR Ozal: Hic bir mala (Baçiarafı 1. Sayfada) bırakıldığını ve kapalı bir ekonomık yapıya sahıp olon Turkıysnın dışa açıima yolun âa oneml! adımlar attığını be lırltı Özal. kotaiarın durumuna thşkın şu bı'gılerı verdı sKotalonn aiınıp satılması onionmıştir. Liberasyon 2'den liberosyon 1'e dogru bir eğllım vardır Bundan son r o hıc bir malo Ithal yosağı konmayacaktır Dlger taraftan öar gelırll'er lc.n 5 seneds kadems kodeme tndirilan vergı nls botleri daho scnra yuzda 20'le r« kador Irıecak ve dargellrü lerin re'ahı daho da arttırılacaktır Bu örlemler sonunda Turfc parcsı bir kaç yıl sonra aranan bir para olocaktır. Ja ponlor gibi insanlarımızın blrlık, beroberltk ve anlayış Içinde calışması ekonomlk mes«lelerimizi haüetmeye ystecektir.» Turgut Ozol, «Turklye'nln problemlerl cözüldukçe y«nl yen! hedeflsr ortoya çsfcacaktır Turkiye'nm îşsizlik problsmi de buyuktur ve kısa zcman da çözulmesl mümkün değiidlr. Bu clartdo da cok buyuk gayrotisr sarfedllmesi lazımd'n, dedı Yatırımlar konusuna da deâınen Öza!, d«vlet yotırımların da bir an dnce sonuc aima prensıbınin getirıîdıölnl vs yatı rımlorın sonc/l sektorunden Yapı KredKden sükran duygulanyla 4. Gene 1981fde, 1. 1981 de, tasarruf saYapı Kredi veznelerinden hiplerimiz Yapı Kredi'yi 1 Devletimizin Hazinesine ' büyük rağbet'' le 993 milyon dolarlık ödüllendirmiştir. döviz akmıştır. Bu 1 milyar dolara 2. Yapı Kredi'nin yakm döviz, ülkemizin en mevduatı, bir yıl içinde, hayati gereksinmelerine, 90 milyar liradan, 205 özellikle petrol ithalatına milyar liraya yükselmiştir. Tüm bankalanmızm (465 milyon dolar) Böylece Yapı Kredi, mevduat sertifikaları ara tahsis edılmiştir. dört büyük banka arasmda smda, en yüksek rakama Yapı Kredi, kendisini en yüksek mevduat artış "Sırdaş Hesap1' ulaşmıştır. bu aşamaya eriştiren, oranını gerçekleştirmiştir. 9 bin bilgili, çalışkan Hiçbir gösterge, 1 mensubuna ve 3. 1981'deSırdaşHesaba Yapı Kredi ye duyulan hizmetlerini rağbetle ödülmutlak güveni, emanet edilen lendiren sayın halkımıza tasarruf miktarı 30 milyar bu rakamdan daha iyi kanıtlayamaz. şükran duygularını sunar. lirayı aşmıştır. 1 altyapı sektörOne kaydınldığını soyledt. Ozal, vergi sıstemınde d« bir revızyon uygulcndığını belırtarek, «TurKiye'dfi vergl toploma, ozelî*!© err.lgk vergls' a zop halir.den kurH,:c!cak, norrrto! hfr sisteme otLracsfctın deai. Turkiye'de bugüne kadar ya pılan transformatorlerın en bü yuğu olan 50 bin kllovoltamper gucundekı trafonun Cukurova Elektnk A.Ş.'ve tesllmı dolayı^ sıyla ESAŞ fobrıkasında duzenlenen torene esKl Enerjl ve Tobıl Kaynaklar Bakanı Bıngol ıle Devlet Bakanı Nırnet Özdaş da katıldılar ve Ozal ıle uzun uzun sohbet «U tıler. Turgut Özal konuşmoaına Turklye'nln elektnk gereksınl mının büyüklüğüne değınerefc ve sanayıleşmenin artmasıyla bırlikte elektnk açığının genış ledlğınl vurgulayarak başladı. özal bu arada «Sanryonmı ortık bir II dısında buîün ill«rlmlz enterkonnekt* slstom» bcçlondı» dsyince konuklor orasındakl TEK Genal Mudürü Kömıl Toktamış «yok, yolc artık hlç blr II oçıkta değll. Hokkârt a« ent«rkonnekte slatemde» drye seslendl. Devlet Bakanı Başbakan Yardırrcısı Özal daha sonro ıTürklye'nln 18 bin köyü »lektrlk alablllyor. sanıyorum kısa gelecekte daha blr cok koy elsktrlğa kavuşacakı blçlminde konuşunca da Toktamı? müdohale ederek C1B bln değll, 20 bin» dıye düzelttl Özal, konuşmasını çöyle sur durdu: «Turklye'nln çâzmekte olduğu ekonomlk problemlerln temelinde elektrik sorunu da bu lunmaktadır Turklye'nin gelişmesınln darboğazı dovtz dorboğazı değil, elektrik ener|!sl darboğazı olacaktır. Verlmll, kâr getincl ve memlekete yarar sağiayıcı bu sektore sana yicilerimızln yatırım yapmalon gereklr. Sanayllmız gelıştlkçe eleklrik enerjisi açığımız buyuyor.» Ener|i ve Tabıl Kaynaklar. Sonoyı ve Teknoloıl ıle Tıcoret Bakanlıklorı, TEK Tub 'ak Cu kurova Elektnk A.Ş Botaş. IIler Bankası. Devlet Su Işlerl. Temsan. Cımento Scnayıı ve Segem'den yetkılllerın katıldık ları törends trofoya ılişkın bilgi vgren ESAŞ Yonetım Kurulu Başkanı Şehsuvar Menemen cıoğ u da «Turklye'mizde 50 MVA gücürde blr trofo üretilmesi bugunün genclarlne o ka dar onemli gömnmeyebllir. Bu sektörün dunku yapısını bl lenler İçin Ise, 50 MVA gucu ne ulaşmok bamboşka blr anlom toşımoktcdır. Unutamadı ğım bir mısall nakletmek Iste rim, bugünkö ıhHyocı 50 MVA' yı açan Eskişehir'e 1946'da sa dece 850 KVA'l'k bir (enerator grubu tesls eîtıg'mde ortık elektnk sorunuru hclletmıs olmonın mutluluğu ila Beiediye Encümenl'nin teşekkurlerine muhatap olmustum» dedı Devlet Bcskanı Orgeneral Kenan Evren de torene bir me sa| gönderereV enerjl scrununa yararlı kotkılar sağlayacak h zmetn gerçekleştırılmesınde emeği gecenlen kutladı • I AP: Türkiyeye (BaşUrab 1. Saytada) sıstemıyle donatılmış durumda. Ucağın kanatiarıyia kuyruğu arasında 9 metrelık bir radar bulunuyor. TASS'IN BİR YORUMU Bu arada ANKA aıansının Moskcva çıkışiı haberıne gore Sovyetler Bırhğı, Yunonıstan Başbakonı Andreas Papandreu'nun ülkesının Sılahlı Kuvvetlerı'nı NATO'non askerl kanadından çekme yolundakı planlarının ABD'de buyuk teloş uyandırdığı göruşunde TASS oıansı tarofındon yapılan bir yorumda, «VVeshlngton'daki militarist cevrelerin» NATO ıttıfakmın guneydoğu ko nadındakı durumdan hoşnut olmadıkları belırtıldı Herıtage Foundatıon cdlı Amerıkan kuruluşunun bu konudakı bir raporuna atıfta bulunan TASS aıansı, ittıfakin güney kanadında halen 859 bin asker ıle subay, 650 savaş ucağı 103 savaş gemısı ve 5 b n tanktan oluşan çok güciü bir y.gınok bulunduğunu kaydettı A|ans ayrıca, Amer.kclı cev relerın «Papondreu'nun durumunun dıkkatle gözden geçirllmesini savunduklarına» ışa ret ederek, «Yunon Süah'ı K J V vetlerl ile siyasal muhclefetın, sosyollst hukumetin aşırı davranışlannı ersgellemeye hazır oMukları* yolunda belırtılen Böruşlerın, ülkenın ıcış'er.ns müdahale nıtelığı tGşıdığını kaydettı. YAPI ve KREDi BANKASI Sedef ARİFOĞLU ıle Mehmet DIRİK mutlu yuvalan lcin llk adımlannı attılar. 22 ocak 1932 Tarabya/İST. s (Cumhurıyet 592)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog