Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 24 OCAK 1982 İşkence iddiasıyla yargılanan 1 komiser, 11 polis beraat etti Kurtulus üyesi 6 sanık çeşitÜ hapis cezalanna carptırıldı ANKARA. (Cumhuriyet BuroSu) Yer gostermek ıcin Soturuldugu b ı r evde torocadaT ctlayarak oldugü ons suruien ibrahlm Eski adlı sonığa ışKence yaptıkiarı savıvla yorgıianon Ankara Emnıyet Mudürlüğu 1. Şubeti© görevlı b'r komlser ıle 11 po! sın beraat'erıne koror verıld . Ankara Sıkıyöietım (2) Numoralı Askeri Mahkemeeı'nde yapıtan durusmada, önce Askeri Sovcı esasa lUşkin gorüşönü bıMırdi. Askeri Sovcı, «muteveffanm muhtelif yer lerinde muşahode olunan hoflf sryrık ve eklmotik bulgular kendl Ihttyarı ila girlştfğl bir eylem nedeni II© dusmeden, yuvorlanmokian, mutevel II» olabileceğl gıbl, esklye *» oit olobilir» dedı. Savcı vasadışı orgut üyesı olduklan sovıyla yargılanon bazı tanıktonn. olen Ibrohim Eskfye i$kence yapıldığını gordüktenni soylemelerini şöyle değerlendırdı r"9Turlar Hjmaı Akdı Ho san Alatas, Harun Bozuk uog lu. Muzaffer Altıntaş Ero Aytekm Bıtal Say. Mustafa Se da, Kenan Avcı, Caier Camlı Kemal Koker ve Halıl Kartal'ın beraatler nm korarlaştırıldı ğı belırtıldi Sanıklann mahkumıyettenne yeterlı konıt bulunmadığı ve mevcut şüp^enır\ sanıklar lehıne yorumludması gerektığı acıklandı 6 SANIK MAHKUM OLDU Sol goruşlu 6 sanık «yasadtşı örgut uyesi» oldukları sa vryla ceşıtlı hapts cezalanna carptınldı. Ankara SıMyonetıfr> Komu tan[ığı (2) Numaralı Asker Vlahkemesı, yasadışı «Kurtulus» adlı orgut uyesı olduklan sa.ıyia Haydar Işıklı, Mustafa Ozdemır, Erkin Cakmafc ad'ı san klorı 15 er yıl hapıs cezc sına malikum ettı Obur so nıklardan Naydcr Özkan 4 y l Huseyin Zorlu 2 yıl Kemal Oz kan ıse 6 ay hapıs cezasına carptırıldı IŞKENCEDEN YARGILAND1 • Komıser Muavlni Enver Gokturk'ün Veü Barak adlı sa nıga Emnıyet Müdürluğunde ış kence yoptığı savtyla yargılanı laaina deva n edıldı Ankara Sıkıyonetım (2) Numaralı Aske'i Mahkemesınde oncökı gun yapılan duruşma2a Marrak Askeri Ceza ve Tu •ukevı'nden mahkemeye gonde 'ılan yazı okundu Yazıda, iş<enco yapıldığı one sürülen Veli Barak adlı kışının cezaev nde bulunduğu sırado yenioen emnıyet Mudurlüğüne tes I m edıldıği ve bu kışm.n dok tor muavenesıne llışkın vızıte kartının bulunamadığı belırtıldi CUVAL CİNAYETI Ote yandan, ıçuval clnayetl» san kları Kemal Özdemlr, Murtaza Coşkun, Flkrı Arıkan ve Ibrahım Guzel'e ıskence yoptıkları savıyla polıs memurlan Enver Goktürk, Alper Yoz, 2»ki Kamon, Dürust Oktay'ın yar gılanmalorına da (2) Numaralı Askerl Mahkemede oncekl g j n devam edıld YENİ BİR DAVA IZMİR Uşok'ta sağ ooruşlu bır kışiyı oldürmeve teşebbus eden sol goruşlu 5 kısı hakkmda Sıkıyonetım 2 No'; J Askerl Mahkemes.'nde acılan davaya dun başlandı Askeri Savcı sanıkların toplam 19'ar yıl hapsını Istedl Asken Savo, sanıklar tsma II Küçukaktn. Hayrettin G«rgın, Özcan Ceyhon, İtmall öz den, MehrtMt All Tufan rıckkmda TCK"nun 448/62. maddesı uyarınca 16"şar yı! ve 6136 sayılı vasaya da muhalefetten 3 er yıl olmak uzere toplam 19 or yıı hopıs cezası ıstedı Mahkeme dosyadakı bazı belgelerln topianması amactyla ılerı b'r tarıhe ertelendı Lokanta tarifelerine yüzde 2540 zam yapıldı Istanbul Haber Serrisi îstanbul Beledıjesjıdekent xe çahşan lokanta, koftecı, kebspçı ve avakta açık bıra ve şarap satan jerlerjı fıyat taııîelen venıden saptandı Bıına gore tanfelerde ortalama yüzde 25 :ie 40 arasınola değışen zaiılar yapıldı KÖFTECÎLER Çorba'^r 25, cığer ısgara ve amavut cıgen 70, ızgara kofte 100, pırsola ve şış kebap 110, bobrek ç d ü 100, pıyaz ve püakı 40, pılav, makaroa 40. yeşıl salata 50, beyin salata 100, suttü tatlılar 35 lıra LOKANTALAR (üyatlar aşçı smıfı, 3. 2. 1 ve luks sınıf olarafc belirtılrmstır) Corbalar 20. 25. 30, 35 40 kerraıdi et'ıe vapılmiş Temekler 100. 110, 123. 140, 170. kerrksîZ etle vap'.lan vernekler. 110 12i, 135, 130, 180, salçalı bıftek 100. 115 130 150 180 yogurtlu kebaplar 130 140 150. 170, 190 vofurtsuz kebaplar 120, 130. 140 161 180 bılumum :zgsra kofteler ta\a et vemekler. 90. 100 110. 120, 150. bı'ınnum doner çesıtlerl 100. 110, 120. H0, 160, ş:s kebap (^eşıtîen 110, 120, 140, 150, 170 lıra Salçalı, rerbryeh. vumurtalı ve îaı ru bıl'jînum köfteler R0 90 100. 110 125 kanşık luks etler 173 200 215 250 eth dolmalar. »rusakka. karmyan'< 70. 80, P0 100 110. bılumum zeytavajîh ve sarma dolmalar 35 45. 55 65 75, eth ve zevtınyag lı kuru sebzeler. kuru îa sülya. Düakl, patates ve no hut gibı 35, 40, 45, 50. 55, eth taze sebzeler Hırlu, guveç. bamya, bezerya, kar nabahar, Jcreviî yumurtalı, ısparmk gıbı 45, 50, 55, 60. 65. zeytinvağh. etH engınar 80, 90, 100, 110, 120, pilar, makarna ve bbbrekîer 30, 35, 40, 50, 60, kompostolar 20 25. 30 35, 40 lira Bayütken: Olup bıttilerle hukuki durumlar değistirilemez \VKARA (THA) Mhlli Sa\inuna Bafeanı Bayulken THA" va verdigi ozel demeçte YuTaıustan'ın tutumuna ılişkm olarak «Olup bittllerle mevcut hnkuH durvnnlar de|işörUe•neı» dedl ve Turkıye'nın sogukkanlı tutumiinun antlaşmaıra dayanan rmlletleraraEi hukuka uygun durumundan kayTaklandJtmı soylecu Yunanıstan'm Ege'deki adaan sılalüandırması ve layılan i ı 12 mıle çıkarma gınşımlen ıle ılgılıbır soruyu cevaplandıran BayuJken Turkiye hüiumetımn bu konudakj siyasenırn Başbakan VB Dışışleri Bakanı tarafından Kisa sür« bnce beyan edı'diğinı behrtükten sonra şoyle dedı «Törkiye, mUletlerarası anlasmalann tek taraflı olarak deçlştirilemevecejüne kanldir. \ e olap bîttilerle mevcnt huku ki durumlar defiştiril«ne7. Bu ıtiharla mUletlerarası anlaşma tann tanımış oldusu haklann verın*" fretjrilmesi için TürWvp terekli hcr forumda teşebbiıv lerint yapımşhr. \ e yapmaya devam edecektır. Türkiye'nin snsukkanlı hıtumu. antlaşmala ra ılaTanan. milletleraraM luıkaka uvgun olan durumundan kaTnaklanmaktadır. THA muhab:nnm Kıcrı<i Turk Federe Devletin Yunarustanuı tutijmu ve Kıbı.s Rum kesımırun uzlaşmaz kan davraruşı karş.ışında şubat ayı 'nn ılk haltası sonımd3 bagım sızlığım ılan edecegı !>ekl:r.Qe rtaberler aİJidığını belırtmesı u~sruıe Bavulken şunlan şoyle dı «Bahsettieınız bususU beıum hıç hır temasım olmarrııştjT. Bovle bir haberin doğru olahileceçtne inanmak mumkün de cildir. Çönkü hahi^ konnsn olart haber ile hucün halen Kıb rısia de\am eden müzakereler ıp Tiırk hbkiimetinin sivaaet) Arasında bir İU$ki göremivorum» THA muhabirmın otekl soru lan üe Millı Savunma Bakanı Bayülken'ın verdığı cev»plar şdvle: SORC: Norveç'tn amharposn nu başka ulkeiertn öıeUikle U kandlnav üUrelerinın izlemesınl beklivor muannnı? CEVAP Bıldıfıruz g:bı Xor reçle ilgîl! olarak TuTk hukumetı geretli tesebbuste bulun rnuş \e pçıklatnasını >aprmştır N'orveç'ın rutumunu davTanîşı nı ne îkıli ıîıskılenımz baiamın dan ne de NATO ıçındekı j a r drmlaşma bakımından mantiıc bır ızana ve tefsıre ımkan yok tur Dığer Iskandınav Iılkelennden. NATO iıyesı olan bır Da mmarka vardır. Danımarka ıîe asken vardımlaşma bakımır dan böyîe bır durum soz kon^ su olmamıştır. Esasen bahsı ge çen ulkelerle flnlı asken yar dımlaşma hususunda çok onem lı olabilecek ıhşkı veva uyguia nacak projeler ue mevcut de fcıldır Kaldı ki Turkıve hemangı bîr «arta baglı olarak asken ve ık tısadı vardım kabul etmeyece gım açıklamıştnSORt: Ynnanistan hıikürMti, Sorrrtlrr BirlijHain 4kd*niz dr üorevli askfri vardımcsı eemilen ile ticarpt RemıleHnin bakım ve nnarımtannın rp»men vapilacanrtı ankladı. Bu konnda nr flüşıınÜTorsonnı? CEVAP Bu konu ervelce de bıldığını? gıbı me%'7vıbahıs olmustu Bundan evvelta Tunan bükümetlen biı şeialdekJ bır an laçmaran NATO ıîışkılenyle uvurrüu düsmedığını gorerek benzen bir anlasmanm uvgulan ma^ından \ azgecrmsleTdır Ba sın haberlerınden o*rendı|imır usere, \enı Yunan hukumetınm boyle bır ardaşmadan vana oî duğu anlaşılmaktadır NATO nun bu konuyu daha evvel de ğerlendırmış olduğu seklınae de5;erlendıreoegı açıktır. SORU: Frsnsa Dıvsleri Baka nı Oaude Chesson'ıın Kıbrı* taki Türk askerlerinin savistnın 26 Mnden 36 bine çıkanldıjh v o lundaki drmeci hakkında ne du CITV'AP' Dışulenmızın yapmıs olduğu açıklamada da belırtüdiğı teere bövîe bır dunım soz konasu değîldır Ekonomik yorum (Ba$tarafı 1. Sayfada) o gün bulunduğu noktada. bsr hsngı «yanlış» bır pohtüsay» \onelmek va durumu daha da kotüleştırebılırdı ya da lyıle»meyı geclktınrcll. Daha da k o tuleşmeyı ya da geoıkmevı onlemek ıçm ıse, mutlaka, «4vnııtılı bir plan \e prograTOa» gerek vardı Bır başka dejım'.e «Konomidetı oarboğazîan tek t°k belır 'even «cn avrıntılı hıçündt, mikro duıeyde bır plana» gerek vardı Zi ocakta bunuıı tam tersi yapüdı Her rarlu karar «serbest piyasa mekanizmasına» bırakıluı. .Vjnnüh ^e nfikro düzeyde plan yerıne. serbest pazar ekonomısırun kurallannaan «umut» be'slendı 2 24 ocakta ujgulamava konulan ekonorruk prozram «talep ağrrlıkh» bır profcTam oldu. Ve sojle bır mantıKtan yola çiıcıldı Içerde talep duşurulecek, bunun y«rme dış talep, yanı ıhracat artacaıtt! Iç talebı losıp. ıhracata yoneltmeıc amacıyla vuksek oranlı ?amlat surekh bır bfçımde bırbınnl ızledı Iç talebı kısmaö ıçıa a%Tica ışçı, memur ve koylJnun geUrlennde kısıntüara gıdıldı. Iç talep dustu gerçekien. Ne \ar Sa. dış talep, yaru ıbraca' beklenen bıçımde artmadı. Pır başka deyımle. ıçerde talen auştu ama arta kalan satüacak mallar ıçtn avnı oranda bır ıhracat artışı gerçesle?medı. Dışardakı a r m ıçerdeka azanşı dengeleyemedı. Bu olgu ıkı sonuç varattı a) Gelır boluşumü daha da bozuldu Memurun. ışçıran, koylunun gelırlen azaldı Satın alma güçlerı fıılen auştu b> Gehr boluşumu lyıce bozuldugu '.e ıç talep bdyuk olçude duştuğü ıçın uretımae de auşmeler goruldu Uretım azar aı. mülı gelır azaldı Oysa, programın «sadece taiep açırlıkü olmaması» gerekırdı. Once ıç talebı boylesıns duşurmeje ve gehrlerı boylesıne azaltmaja gerek yostu llcıncı oıarak da, «konunua a n yonünü» dıişunmek gereklrdı. Uretımı düşurucu değıl, artırıcı onlemıere de gerek vardı Bunu gerçekleşürmek amacıyla da. hangı alanlarda dovız tasarnıfu sağlayan uretım artışır,a gerek var, hansı alanlarda «ıthalatı karşüayıcı ve ithalata gerek bırakmayicı» üreum artışına. gerek var, bunlar uzerıne gadılmeüydı İç taleptekı azalı», ıhracaun aynı olçude anmaması b u başka onemlı sonuç yaratü. Stoklar artu. Fınansmaa guçlukleri dogdu ve serbest laız fuıyası oylesıne çığ gıbl bıiyudu kı, sonunda «bankerler dra. mına» uzayan olgular topluıada yaralar açtı. Kuçük tasarruf sahlplert ıçıa yaralar açtı. Sanayıcüer Içın «tehlıke çaulan» çalmaya başladı 3 24 ocak. karariarı üe «talep agxrhklı» programa aynca tpara ıgırlıklt» genei (tnakıoı pohtıkalar eklendı. Ekonoınıde «mucize» yaraünak ıkl anaj»tara bırakıldı: Talep ve para. Bu tür pıogT&rnlann «gellî' tnl» ekonotnflerde» başan şansmın çok daha fazla olduğu unutuldu. Ya da gormernezUkten gelindı. Türkıye gıbi u gehşnuş bır ekonomıde pıyasalann ttımu yok. Ustehi varolan piyasalar tam olarak çabşnuyor. Tum olmadıgı, olanın tam çalışmadığı bır ekonomıde « a n ciıe» bu olmayan ve tam çalışmayan pıyasalardan beklea6i. Talep ve para, bu beklenttnın ıkı temel aracmı olujjturdu. Ojsa, t«s tek ktlçüjs bınmlerde yatan darbogazlann saptanması gerekırdi. Gene) bır çozum denemesi yenne, küçük bırtaüerm sorunlanruD gıdenlrnesıne dayanan bır plan sorunluydu. öıetlenen bu uç temel nokta içınde bulunduğunmz elsonomik ortarm yarattı Sorunlan n çdzumü ıçm «dort beş yıl beklemek> gerektıgı sürekü vurgulandı. Şu anda ıkl yıl geride kalmış buluyor. Ve Türlaje çok çarpıcı bır deneyden geçıyor... Burada 24 ocak kararlannın «sadece ekonomik vonu» Uzennde duruldu. Sıyasal yönlerlnin lrdeletımesi çok ayrı bır konu olsa gerek tPLASIN KALDIRILDIĞrNA DA1R tlAN 1979/498 Muilısın adı, soyadı: Nadır HERDAN Ve ıkâınetgâhı Camıvasat Mahallesı Inönü Cad 2'ncı Aralık No 76 EDREMIT Yukanda adresı vazılı Nadır Herdan haasında Ed remıt Aslıye Hukuk Mahkemesının 6111979 gun ve 979/331 443 sayrlı ılaıni ıle avnı gun saat ll'den itıbaren iflasın açılmasma karar venlmış olup, Edremit Aslıye Tıcaret Mankemesının 14.1 1983 gun 979/331 4431 ek sayılı karanyla aynl saatten ıtıbaren 1. î . K.'nun 164T maddest geregırsce ıfias kaldınlmıs olup avnı kanun 166'ncı maddesı geregince Ilan ve teblı; olunur 14 11982 (Basm irnO2 585 ) 1 Güvenlik kuvvetlerine 6 milyon rüşvet vermek sucundan yakalandı vetlerine 8 milyon lıra ruşvet venrken sucüstu yapıldığı ve cıkonldığı Askeri Mahkemeca tutuklandığı öğremldt. Zıncıdere Askeri Cezaevırde tutuklu bulunan Adem Ruhbaş'ın kacakcıl'öa Guneydoğu bolgesınden elbıse getırerek başladığı ve daha sonra sıloh kacakcılığına gırdığl oğrenıldi Bır sure once dukkanında bılınmeyen kısderın sılah'ı saldırısına uğrayan ve ağır şekılde yaralı olarak hastaneye kaldırılıp bır amehyotlo tekrar hayata dondürılen Adem Ruh bas'ın tutuklanması ıle ılgılı olarak b.r yetkıll, «Güvenlik kuvvetlerine 6 milyon lira rusvet vermek sucundan yakalan dıgmı ve askeri mahkemec» tutuklandığınt* söyledı. KAYSERİ. (Cumhurryetl 12 Eylül sonrası dövfz kocokcılığından Sıkıyonettmce goz«Bu tamktann onlatı? blcim altına alınan ve uzun sure osterirrin goyrl ciddillğl v s hakkeri cezaevinde tutulan Kavselorında acılon davada lehler ı sılah kacakcıst Adem Ruh rlne yorumlonabilecek bir du boş, salıverılmesınden kısa sü rum yarotmo cabalon icerire sonra guvenlik kuvvettenne sırtde bulunmaları ve gerekse rusvet vertıek sucundan yabağlı olduklan orgutlerln strakolanarak tutuklandı. teiilerl devletin tum guvenlik Bır kamyon lcerısınde bır kuvvellertni tesirsiz hcrie gemilyon mermı Ue yakalanan tirmeyl esasen amaclamolorı ve Sıvas Ağır Ceza Mahkemenedeni ile beyanları kcnımızca 8i nce toplu sılah kacakcılığı şayanı Itibar değildir > sucundan 8 yıl hapse mahk'jm o!an Adem Ruhbaş'm odı Savcı tum sanıkların beraat sılah kacakcıları arasinda ulerıne karor verılmesım ıstedı zun yıllar yeraldı. Duruşmaya verılen aradan sonro duruşma yargıcı Taiay 8 yılını cezaevinde doldurTokat, mahkemenın kararmı duktan sonra sa!ıverı!en ve acıkladı Kararda sanıklar ko bu orada hacca da gıden Amıser Mustafa Öner l!e polıs dem Ruhbaş'ın guvenlik kuv ANMA M. HALUK UYSAL Seni yitirişimizin ikinci yılında özlemle, sevgiyle anıyoruz. Baban, Annen, Ağabeyin •»»»•»»»••••••••••••••••••»•»»»••••»•»••• YARveKREDİ BANKASIASGENEL MÜDÜRLÜGÜ'NDEN: TESEKKÜR Ögretmenlerımızden NUBSEN DtKÎCl'run adl tnüdahale gerektıren rahatsızlığını zamarnnda teşhıs ederek başanlı bır operasyonla kendısııu yeniden sağbgıTA kavuşturan, yaiın ve n a a i ılgılenne mınnettar oldugumuz SSK îstanbul Hastanesi Nısaıye Servi&i $efı, Doğum ve Kadın Hastalıklan MUtehassısı Sayın, • • M. HALUK UYSAL Aramızda yaşamaya devam ediyorsun. ARKADAŞLARIN Teftiş Kurulumuza sınavla Müfettiş Yârciımalan alınacal<tır. Sınava katılabıîme koşullar» 1 • T C vatanda$ı ** erkalr olmak U' Iktlut ışletm» malıy« Iç ıdsrâsi «« hukuki» ılgiU yUksek uıjrenırn hsans dtplorcs*ı »ereo unıv«rııta »kademı ve yuksek okuilarlâ Tarkıya dekt ya da ysbano ulkalardekt dsnklığl Mıllı Eğıttm Bak'anlı^ı nca oniorr.a bens»rı kutulujlarcUo msıurt oUtta> 3 * Y ı u h »ın»v tanhlnd* (30) ya«ını lamamUmamıa bulunnak 4 Atkefiık quf«vmı y«ptnı$ y« da '•l«unı« olrruk S* R»sm> d« • »ufum v« kurulujlanna kargı • torunlu hıırrre yukumluiu^U alttnda Jin. Op. Dr. Hulkiye TURGAY üe, ameüyat sırasmda vardnnn olan As Dr NADTRE CAKMAK, As. Dr. ŞULE UYTJMAZ, Aa. Dr. SELÎM EBTÎN, Narkozıtör Dr. ŞüLE AKYOL ve Dr. KEMAL HEKTMOĞLtrna ıçten teşekkürlerimizl 'büdirtrtz. SAMPÎYON AİLESİ (Cumlmrlyet 576) ••. >»•••»»••»•»»»»»»••»•»•»•»•••••••••••< • «4 •••••••••••••••••••»•»»»»•»»»» VEFAT Merhum Vehbı ve merhume Memduha Ertemnn ofl'u Nımet Ertem'ın eşı, Nazmıye Turçok, Fıtnat ve Mıllıye Ertem'm ağabeyleri. Gönu! Aydın, Ergln Ertem, Gonenc <urtız'm babatarı, tşıl Aydın tn dedesı merhum Enver A/dm Tuncer Kurtız'ın kayınpederl, Ayşegül ve Gunseen m davıiarı, Mustafa Turcak'ın kayınbiraderı. Aydın s Avten llter ın Orhcn ve Emel Karobıber'ın, Serap Eralp' 11 Celâı ve llnan Cetın ın enlştelerl, EMEKLİ ÖĞRETMEN TESEKKÜR • Kurslanraız mensaplanadan AYTEN ÎAZICl'nın g«çirdlgi traMk ka.ra.smda. hayaU tetü&a lçindn bulunduğu sUıe ıçmde yakm Jlgilert ve engm bügüert ıle tıbbm bütita imkanlannı kullanarak kendısıru yerdden saglığına kavoşturan SSK Göstepe Hastaaest BaşheJîimı Saym, • Dr. Ali Hocapasaoğlu • İle Aabıye Müt. Dr KBİF POTRAL1, Asabiye Müt. Dr GÜNGÖR TORHAN, Oo. Dr. LÜTFÜ ÖKE, K3.B. Mütehasası Dr. YAVTJZ OZKAN Başhemşıre ZDHAL ERTEM ve mınnettar olduğumuz yardımlannı konja durumu yuzünden kendısmm dahi haörlayaınadıgı dığer Doktor, Hemşıre ve yarduncı petsonele ıçteu teşektoır'enmızi bıldırinz. ŞAMPtyON AtLESİ (Cuznbnriyet S75) X şekh Aâayianr e> ae<; ı Marr 1982 guou »kjamına ÎEiarb.l o» Tef' s Kuruiu Baskal.ğı miM (Isiıiclâl Cad 287 <a> S BeyoÇlu) Arkara da Ki7tiaJ Izmır de Sordon b t rlılekçevle başvurarsk ıı ^nen belgeierı »etrrsterı ya da teltrtılsrı tarıhıa ehmızs ulasmik «ta^uluyll postalarvslsn geteklıdıı Sırav 1$ 16 17 M J I I 1982 gunleri İManbul Ankata •'a lımır da yapılaeaktıt « a/nnt)lı bılgılerı broçür Teftı^ Kuftlu B^sfanlı^ı mıîdan ys ca £anse>.ö.qer aöıesletısnııden ba;v\jrulârak KENAN ERTEM 24 OGO< 19£2 pcza gılnu oğle namazını muteakıp Slsli 24 ocak 19S2 pazar gjnü oğls namazını muteakkıp Şış'l camıınden kaldımacak ve Zincırlıkuyu aıls kabnstanm da toprağc venlecekt r. (CBmhurryet: 594) OZGÜR'ümiız dur, vova cyak bastı Dostlara lur. duyuru tLAN KADIKÖY tKİNCl S ü t H HTJKÜK HAKtMLtĞtNDEN 1981 '665 Vesayet Îstanbul KsUelnıa C&ddesı No: 9^4 Patıh adre=:nde ıkamet eden Bilge Kaşıkçı fErevman) MJCnun 355'mcı maddesl geregüK» vesayet altına aünmış ve kendısine aynı adreste Jkamet eden babası Mehroet Ereyman vasi tayin edümış tır. Keyöyet Uan orunur. (BMtn: 641 5S7) LİSANS ÜSTÜ (MASTER) ECİTİMİ YAPMAK ISTEYEN YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNLARINA DUYURU Ege üoivercitesl tJluslararası Ekonomik îîişkıler Enstıtusü ne MENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 1979/1089 T. Bır borçtan dolayı nacızıi \e aşağıda cıns, mıktar ve kıymetlen yazıll mallar satışa çıkanlmıştır. TJs.<udar 2 Icra Daıresınde 11 2 1982 gunu saat 101015'de yapılacak \e o gunu kıvmetlerınm »»751^ ısteklı bulunmadığı takdırde 12 2'1982 gunü aynı ver ve saatte 2. artırma yaDilarak en çok fıyat verene satı lacağı ve satış şartnamerun ıcra dosvasuıdan gorule büeceğı, masralı verildiğı takdırue şartnamenın bır or negmuı ısteyene gonderılebllecegı, fazla bılgı almak ıs teyenlenn yukarıda yazılı dosya numarasıyla ıcra memurltıguna başvurmalan ılan olunur Muhammen Adedl CSnsi (mahivetl ve önemJU Invmcri niteliMeri) Ura Kı> 100 000 O O X 35 16 04 nolu *elefonun intM» bakkmın satışı 0Ba«n: 10718) SM İLAN BEYOGLU tKİNCt SÜLH HCKUK HAKtMUĞINDEN Dosya No: 1981/1357 Gümuşhane Şıran Axa kövü Hane: 48'42 Cılf. 9 Sayfa 76'da nufusta kayıtlı Ahmet oğlu Mucaîer'den doğma 1949 dofumlu Hamza Balta'nın MK.'nun 355 maddesı uvannca hacır al*ıca alınmasma ve kendıslne Kasımoaşa Toprak Yok\!9u No: 6'da iîsamet eden babası Ahmet Balta'nın Vası tayın edılmesıne mahkernemızin 25121981 tanh ve 1981/1357 esas 1981/1225 savjlı karar ıle karar venlrnıstir. Keyflvet ıleilüere Ilan olu nur. 201.1982 (Basm: 645 S8S) • Uluslararası Iktisat ve Dış Ticaret • AET ve AETTürkiye llişkileri Bıhm Dallannda öğrenci Alınacaktır Vîart 1982 tanhınde ogTetnne başlayacak olan Enstıtü dort yan yıllık egıtim prograımıu başan ıle tamamîayanlara Lısans Üstü Eğıtım Dıploması verecektır. tlgıli alanlarda lısans dıplotnasına sahıp olup, başvurmak ısteyenlerina) Diploma aslı veya flrneği, b) Lisans eğıtimmd© aldığı dersler ve notlan. c) Sınava gırmek istediğı yabancı dıl ve bılım dalmı gostenr bir dil©kç« ıle 19 Şubat 1982 tanhine kadar Ensötu Müdürlüffune başvurmaian gerekmektedır Daha fazla bıle\ Ege Üniversîtesi. Uluslararasi Ekonomik îlişkıler Ensütüsü'nden sağlanabslir. i; I 196 10721 583) T CTURİZM B4.NKAS1 A.Ş SATIL1K KANSER tLACI C « t YOLYStNE AMPÜL Başruru: 17 91 60/307 ANKABA P£R$EMBEPAZAR 15 500 PAİARPERŞEMBE 14^00 13 M 61 « > • EVLERE TABLDOT VERİLİR Not Diyet Servıs miz de vo'dır Tel 3824 97 (Kole Reklâmcılık: 560) • Adana Erkek Liees) klmllÛtml kavbetdm. Hükömsüadür. M AKINC1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog