Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

> 24 OCAK 1982 SORU 24 Ocak kararlan alınaü tara ild yü oldu. 3u iki yılda söz koııusu kararları alan ve üy[Ulayanlar siirekli olarak bu karar ve uygulanaların Türkiye ekonomisi için «tek çözüm» otduğunn vurgulalüar. Bu arada çeşitli zamaıüarda çeşitlî gerekçelerle bu karar ,e uyjfulamaiarı eieştirenler de oldu. Benira bu konuda ilk sornak istediğim sorıı şu: «24 Ocak Kararları» dediğımiz kararlar perçekten kimilerinin üeri sürdüsü gibi. Türkiye'nin karşı karMja geldiği ekonomik çıkmazlara çözihn olarak i!k kra Türki• e'de düşünüiüp oluşturulmuş kararlar mı? Voksa örneüleri daıa önce kimi azgelişmiş ülkelerde göriilmüş, uygulanmış bir ıtratejinin Türkiye'de de uygulanması mı söı koııusu olan? »AVRAN TiLrkıye'de 24 Ocak kararlarıyla gündeme gelen ikisat siyasetleri bütünü bu kararları savunanlar taral'mdan. başangıçtan beri Tiirkiye'ye özgü poîitikalar olaraK savunulmuşur. Oysa olaya dünya çapında bakıldığında 24 Ocak sıyasetlenıin hiç de yeni olmadığı görülüyor. Türkiye'de yapiian, bırçok ızgelişmiş ülkede uygulamaya korunus bir stratejinin özgül bir ;eşit!emesi. Bu strate.j!yi en iyi ifaoe eden kavram da bence <yeniüberalizm». Şiii'den Arjantin'e, Mısır'dan Malezya'ya bir EKONOM Cumhuriyet b liberal stratejinin birkaç ana boyutu var. Birincisi, eski birikim tarzının mirası olan fakat yenisiyle "üyuşamayaoak alanlarüaki sermayeierin daha uzun bir dönem 'elçli ya4>amını sürdürmesmi engellemek gerekiyor. Bu amaçla «tenıizliği geryeKleştirmek» bu terim Latin Amerika'da sık sık kuilanılmış için ekonomiyi daraltaj;ak «deflasyonist» siyasetier uygulanmalı. Bu tiir siyasetler arasında para arzınm ve kredi yaratımının sınırlanması, devlet harcamalarmır., başta yatırımlar ve toplumsal amaçlı harcamalarm başt3 sağhk, konut, eğitim olmak üzere, kısuması sayılabiiir. İkincisi. yeni birikim tarzıyla uyuşacak, onun itici gücünü olvtturacak alanlarda sermaye birikimine uygun koşullar saglanaoak. Bunun için de, dünya sisıemiyle, bu sistemde giderels derinleşme eğilimi gösteren uluslararası işbölümü ile daha sıkı bir bütünleşıney: sağlayceak önlemler alınacak. Bunun ana adımlan, dışsatımın özendirilmesi, ulusal paranın süreklı olarak değersizleşmesi. yabancı sermayenin üike içine akımı için daha elverişli koşuilarm yaratılması, senr^yenin vergi yükünün orta sınıflar aleyhine hafifletiimesi ve dünya piyasasında rekabet gucünün safîanabilmesi için tekelleşmenin dîsteklenrtıesi. Bunların yarusıra, TUrkiye'cle henüz uygulanmaya konmamış ama gündemde olan başka öniemler de var: Dışaümda korumacılığın hızla terkedilmesi, döviz denetiminin asgariye indirilmesi «konvertibilite» tartışması bununla ilgilidir serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması gibi. SORU VygııLanan politikalarda vurgulanan bir yön de sanırım devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması. Bu öğe nasıi bütünleşiyor yeniliberal stratejîyle? SAVRAN Geçmişin parlak üretim dallarının gerilemesi ve yeni birikim tarzına uygun dalların gelişmesi için alııran önlemlenn arasında bir de köprü gerekii. Kayrıaklann birinci tür alanlardan ikincisine dogru akabilmesini sağlayabilmek için, piyasa ekonomisinin işleyişine müdahale eden her türlü öğeyi en alt düzeye indirmek vazgeçilmez bir yönü bu stratejinin. Yaygın bir EKONOMİDE DİYÂLOG Sungur Savran kimdir? Sungur Savran 1946'da dogdu. 1970 yıhnda ABD de Brandeis Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünü biiirdi. 1977de İstanbul Üniversitesi İk tisat Fakultesinde doktorasını verdi. Halen ay nı fakültede asistanhk yapmaktadır. Sungur Savran'ın gazete ve dergiîerde yayınlanmış birçok makalesi var. £ 24 Ocak kararları daha önce bir çok azgelişmiş ülkede uygulamaya konmuş, yeni Iiberal stratejinin Tiirkiye'ye özgül bir çeşitlemesidir. Spk üike değişik ölçüierde uygulamış ve uygulamakta bu stratajiyi. ABD ve İr.gütere gibi gelişmiş kapitalist ülkelerdeki uygulamayı ise her halde ayrıca ele almak gerek. SÜRTJ Şimdi bu stratejiyi Türkiye'de savunanlar temel hedef Osman Ulogay (»olda), Sungur Savran ile. alarak hep «enflasyonla mücadele» ve «dış ödemelerde denge» üzprinde dunıyor'ar. Yani enflasyon oranı belli bir düzeye Indirilse ve dış ödemelerde de dengeye yaklaşılsa bu stratejı temel ımacma \annış olacak mı sizce? SAVRAN Yeniliberal stratejinin savunuculan, geliştirilen siyasetlerin amacını yalnızca Türkiye'de değil her yerde «enflasfonla mücadcle» olarak sunuyoriar. Türkiye'de de bu stratejinin mimarı Turgut Ozal başlangıçtan beri olayın bu yönünü ön plana çıkarmaya özel bir özen gösterdi. Bundan birkaç ay önce TISK Baskanı Narin'in demeciyle başlayan tartışmada da sorun lümüyle «yüksek enflasyon mu, düşük enflasyon ma?» biçiminde eie altndı. Oysa bu sunuş biçimi yeniliberal stratejtrün özünün kavranmasında ciddi bir engel oluşturuyor. Enflasyon ve dış oderaeler dengesi sorunlan, yani Türkiye'nin en önemll iki ikusadi sorunu oiarak sunulan olgular, gerçekte birer sonuç, temelde yatan tıkanıklıklann ve dengesizliklerin birer beliriş biçimi. Yemliberal strateji bu sonuçlaria mücadeleyi de amaçhyor kuşkusuz. Ama bu mücadelede kalıcı çözümler, ancak temeldeki sorunlarm ortadan kaldırılmasıyla olanak kazanır. Türkiye' mayesinin kendisini dünya kapitalızminin bir parçası olarak ye ve, meyve sıryu vb.; uluslararası piyasalara çıkauilecek ban gıde 24 Ocak kararlanyla gündeme gelen yeniliberal strateji de da ürünleri yaş meyvesebze, et gibi; turizm gibi bazı hizmet niden üretmesinde karşılaştığı güçlüktür, basit bir iladeyle dünaslında bu temeldeki sorunlan, tıkanıklıklan gidermeyi hedef alaıuan... ya piyasasından satuı aldığı kadar satamamasıdır bu piyasaya. alıyor. SORU Bunların dışmda kalan üretim dallan ne olacak? Dolayısıyla ithal ikmesinde derinleşmenin ağır döviz yükünü SORU Pekiyi. bu temeideki sonınlar ve tıkanıkhklar neler? SAVRAN Tabii tüm dulların kaderini öngörmek soh derecekaldırması bence olanaksızdır. Ve bu noktaya nasıl geldi Türk ekonomisi? de zor. Ancak kabaca iki olanaklan söz edilebilir. Otomotiv giSORt O zaman şunu sorayım: eski birikim tarzmdan yeni SAVRAN Bence temeldeki sorun bir sermaye birikimi tarzıbi dallarda bugüne dek süren ürün çeşitliligi yerine beılrli ürünbirikim tarzına geçiş nasıl olacak; neleri gerektiriyor bu geçiş nın bunalımı olarak nitelenebilir. Türkiye'de belirli sanayi dallerde örnegin otobüs ve traktör gibi uzmanlaşmaya gidilir, dıTürkiye'de? lannm korumacılığa ve devlet desteğine dayah blçımde gelişgerlerinden vaz geçilir. Yani burada da üretim dalı içmde bir mesinin ortammı oluşruran iç pazara dönük sermaye birikimi, SAVRAN Temel olarak toplumsal sermayenin köklü biçimde j'enidenyapılanma söz konusu olabilir. Türkiye'de bunun çeşitü l'enidenyapılanmasmı gerektirijtır. Zaten sermayenin sözcüleri 1970lerin ortasmdan itibaren cıddi bir çıkmazla karşılaştı. Bu örnekleri ve belirtileri şimdiden görüimektedır. Öte yandan bade «Türkiye sanayii kabuk degiştlnnektedir» derken bu yenidenbirikim tara ve buna bağlı olarak Türkiye kapitalizmınin dünzı üretim dallarının tümüyle çökmesı ya da hiç olmazsa bunyapılanmaya ışaret ediyorlar. 24 Ocak ve benzeri iktisat siyasetya sistemiyle bütünleşme biçimi 1930 1977 döneminde sermadan sonra genişlememesi de olasıdır. Ömegin, ben kışisel olalerinin gerçek amacı da yeni bir birikim tarzma geçiş içın uyye birikiminin temelini oluştururken, daha sonra birikimln önünrak Türkiye sermayesinin daha uzunca bir dönem nitelikli çegun ortamı yaratmak, sermayenin yeniden yapılanmasmm önünde bir engel haline geldi. Dolayısıyla Türkiye sermayesi yeni bir hk üretebüeceğini sanmıyorum. Aslında bu gibi dallar eski ıieki engeKeri kaldıiTOaktır. birikim tarzma dönmek zorunda kaldı. Bu yeni birikim tarzı birikim tarzının aşırı iddiaiı uzantıları olarak ortaya çıkmıştı SORU Bu noktada «birikim tarzı» ve « yenidenyapüanma» teaynı zamanda dünya ekonomisinde gelişmekte olan, eskisinden Türkiye'de. Ve bu nedenle yeni birikim tarzındaki yerleri her rimJerüıi biraz açıklanıanızı rica edebilir miyim? daha derin, daha aynntılı bir işbölümünün bağrına yerleşecek halde tartışılabilir. SAVRAN Birikim tarzı, bir yandaıı sermaye ile emeğin işgübir birikim tarzıdır. SORU Şimdive kadar konuştuklarunızı toparlarsak Türkiye' cü piyasasında ve üretim alanındaki iiişkisinin niteliği taratınde 24 Ocaktan bu yana uygulanan yeniliberal strateji bu sözüdan beürlenir. Bir yanoan da ülke sermayesinin hangi malları £ Türkiye'de korumacılığa ve devlet desteğine ürettigi, neleri cuşardan alıp neleri dışa sattığı ua birikim tar ııü ettiğiniz yfnidenyapüanınayı. yapı değişikliğini sağlamacla nasıl bir rol oynuyor? Ne gibi gelişmelere yol açıyor? zı kavramı içinde yer alır. Bu iki öğe birlikte bir ülke sermadayah, iç pazara dönük sermaye birikimi tar yesinin gerek üretim dallarına dağılımı açısmdan. gerekse üre SAVRAN Burada her türlü teknik aynntımn ötesinde şunu zı tıkandığı için yeni bir birikim tarzına geç timi düzenleyişi açısmdan yapısmı belirler. Doiayısıyia bir bi yeniden vurgulamak gerek: 24 Ocak kararlarının asıl amacı yeni bir birikim tarzına geçmek. Ama yeniyi kurmak içın eskirikim tarzından diğerine geçiş, sermayenin köklü biçimde yapı mek zorunlu hale gelmiştir. yi yıkmak gerekiyor burada da. Bu yüzden, bir önceki dönemin, degiştirmesini, yani yemdenyapılanmasını gerektırir. Ya.ii yerukorumacılığa ve devlet desteğine yaslanan iç pazara dönük biridenyapılanrna süreci de iki ögeyi içerir: sermayeyle emeğin iliş kim tarzının bağrmda gelişen bazı üretim dallarmın ortadan kisinin niteliğinin değişmesi ve ülke sermayesinin bazı eski üreSORU Yani Türkiye'de eski birikim tarztnı, esH yapıyı lyikalkması veya daralması, hiç olmazsa genişiememesi, Dazı sertim dailar.ndan vazgeçerek başka dallara doğru kayması.. lestirmeye, feliştirmeye çalışarak bunalımdan çıkma oıanağı kalmayelerin ise çökmesi, iılası zorunlu. Bu alanlardaki gerileme SORU Tekiyi bu yenidenyapılanma sürecinde Türkiye'de hanmatrış mıydı sizce? sürecinde serbest kalacak kayrıaklann akışı yoluyla yeni birigi ana üretim dallarının daralması ya da ortadan kalkması, buna SAVRAN Bana göre kalmamıştı. Genellikle bu tür bir çılckim tarzıyla uyusan alanlarda sermaye birikimi ve üretim gekarşılık hangilerinin gelişip serpilmesi olası sizce? maza karşı bnerilen diger çözüm ithal ikamesinin derinieşmesı lisecek. SAVRAN Bu sorunun cevabı ancak öünya ekonomisinue geoluyor. Oysa söz konusu derinleşme üretimin çok büyük ölçekhşmekte olan daha derin uluslararası işbölümü efilimi göz SORU Bu noktayı da biraz açabilir miyiz? 24 ocaktan bu yana te yapıldığı ve girdüeri açısmdan bü>ük ölçüde dışalıma dayaönüne aluıarak, bu çerçeve içinde verilebilir. Bu işbölümünün Türkive'de de uygulanmakta olduğunu söylediğlniz yenilfberal nan sanayi dallarına doğru olabüir ancak. Bu ıse eski birikim Türkiye gibi bir ülkeye açtığı alanlar bence şunlar olabilir: teksstratejinin temel öğeleri, ana boyutlan neler oluyor? tarzının çıkmazmı olsa olsa daha da artınr. Çünkü eski biritü, giyim, ayakkabı, tarıma dayaîı sanayiler; ömegin konserSAVRAN Türkiye'de 24 ocak kararlarının temsil ettiği yeni kim tarzının temel sorunu, tıkanmasınm ana nedeni ülke ser Ulagay sordu, Savran yanıtladı: ^ 24 Ocak kararları, sermayeyi yapı değisikligine zorluyor Yeni liberal stratejiyi Türkiye'de temsil eden 24 Ocak kararlarının temel hedefi enflasyonun kontrolu ve dış ticaret dengesinin sağlanması değil, sermayenin yapı değiştirmesi yani yeniden yapılanmasıdır. sinemalar tîyatrolar ÖZEN FİLM TÜRK SİNEMASININ GÜCÜNÜ DÛNYAYA TANUIYOR OD>1 44 92 95 AWN AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRI'nin Başyapıtını sunar HAFTAYA SİNEMA1ARDA HODRıMEYDAN Kfiltür Mcrfcczi Beyoğlu Emek Sineması'nda Seanslar: 12.0014.15 16.3018.4521.30 TAKSİMSANATEVİ ıraselvilerCad 65/1 4 25 26 I yön:Fraıeis Föfd Coppt* SMrte» Knight VON; CLAUOe LELOUCMC Uno V»rtu'« • Francoı» FtDi*" C»rj. : 13.0015.30 : *rs. Cuml 13.0014.30lt.SO • ^ > Cte»l. P»t»rı 13.0021 00 • | lüTULMfiHNlAR FİLMİNDESUNAR COneyt Arkın Ekrem Bora Flkret Hakan l u e t Güoıy Selma GUnsrl Ejref Kolçak Orhan Günsırjy Nejat Ozbak FISTAS FILMCİUK TÜRK SİNEMASININ DEVOYUNCULARINI Gabor Koncz Eva Pap Jozs*f Biharl kanının aksine, bu tür ülkelerde daha önce de geçerli piyasa ekonomisi; kapiralizm başka türlü işleyemez zaten. Ancak, çok farklı güçlerin etkisiyle, bunların başında da, bazı yanîış görüşlerin ileri sürdüğünün aksine, bürokrasi değil sermayenin kendisi gelir, devlet piyasaya bazı müdahalelerde bulunmaya yönelir eski birikim tarzında. Bunlar piyasa mekanizrnasınm işleyişini ortadan kaldırmaz; sadece, piyasanın farklı üreticilere uygun gördügü «ödül» veya «ceıa»yı bir ölçüde değişikliğe ugratır, etkisiru azaltır veya bir süre erteleyebilir. İşte, yeniiiberalizmin önceki dönemin iktisat siyasetlerinden farkı burada: yan etkilerden annmış biçimde, doğrudan doğruya etkisini duyurması istenıyor piyasanın. Bu doğrultuda alman önlemler arasında, fiyat aenetiminin kaldırüması, devlet işletmelerinin fiyatlarının piyasa fiyatlanna doğru tırmanmasına izin verilmesi, iaiz oranlannm ve döviz kurunun bir ölçüde serbest bırakıiması, sermaye piyasıısrmn düzenlenmesi, devlet isletmelerirün piyasa mekanızmasına daha uygun biçimde çalışması için yenidsn örgütlenmesi yolunoa tasarılar geliştirilmesi var. SORU Buradan ekonomiye devlet müdahalesinin yeniliberal strateji uyarınca bundan böyle siirekli azalacağı sonncunu çıkartabilir miyiz SAVRAN İyi bir soru. Bence 20. yüzyıl kapitalizminde devlet desteginden ve müdahalesinden tümüyle vazgeçmek olanaklı değil. Yeniliberalizmi eskisinden ayıran da bu çelişik niteliği. Bu yüzden Türkiye'de de yeni birikim tarzının geiişımi için uygun koşullar oluştuğunda devletin ekonomiye yeni tip müdahaleleri beklenebilir. Bunun yanısıra önümüzdeki biriki yıl içinde bazı iflâs ve çöküşler karşısında devletin hafifletici önlenuer alması da bence olası. SORU Peki, ücretlerin, ücret gelirlerirün sınırlandınlması, hattâ gerçek anlamda düsürülmesi de bu yeniliberal stratejinin ayrümaz blr parçası mı? SAVRAN Sermaye birikiminin bunalımının üstesinden gelmek ve yeni birikim tarzını geliştirebilmek için gerçekten vazgeçilmez bir öge de yaşamını emekgücünü satarak surdürenlerin, yar.i ücretlilerin, gelirlerinin düsürülmesi. Azgelişmiş ülkenin zayıf sermayesi dev uluslararası sermaye birimlerinin boy ölcüştüğü dünya piyasasında ancak düşük ücretlerle tutunabilir. Yeniliberalizmi soyut bir ussallık adma savunanların bunu (ve başka gerçekleri) unutması kendileri için talihsizlik. Ama karçıt bir yanlıştan da kaçınmak gerek: yeniliberal strateji bir «kemer sıkma» programını içerir ama bu tür bir programdan ibaret degildir. Bu stratejinin amacı, bütünsel biçimde, toplumsal sermayenin yeniden canlı bir birikim ortamı buiabilmesi için gerekii temeli hazırlamaktır. Bu ise, kemer sıkmayla olmaz saüece. Toplumsal sermayenin ve giderek bütün toplumun siyasetıyle, hukukuyla, ideoloüsiyle, kültürüyle yeniden yapılanmasını gerektirir. 24 ocak, işte bu yeniden yapılanma sürecinin aynlmaz bir parçasıdır. SORU Blr de şunu sormak istiyorum: sermayenin çeşitli kesimleri 24 ocak kararlannın ve buna ilişkin uygulamalan farklı yorumluyorlar. Bu olguyu nasıl açıklıyorsunıız? SAVRAN Zaman zaman sermayenin bazı sözcülerinuı yeniliberal stratejiye karşı seslerini yükseltmelerine bakarak yaruimamalc gerekir. Genel olarak sermayenin yaranna olan sıyasetler, kimi zaman tekil sermayeierin çıkarlaruıı derinden zedeler. Böyle durumlarda çökme veya gerileme tehlikesiyle karşı karsıya kalan sermajeler kendilerine uygun bir sözcü bularak çıkarlannı korumaya çalışacaklardır kuşkusuz. Ama başkaları sermayenin genel çıkarlarının onların obencil» çıkarlarından daha kutsal olduğunu hatırlatacaktır kendilerine. Öyle de oımuştur. TtSK Başkanı'nm sesi, sermayenin diğer sözcülerince bastırılrruştır. SORU Son olarak sunu sorayım size: Türkiye'de 24 Ocak kararlannda ifadesiui bulan yeniliberal stratejiye görünür geIecekte bir seçenek oluşturulabilir mi? SAVRAN Bu sorunun cevabı genel toplumsal koşullara bağlı olarak verilebilir. Ancak Türkiye sermayenin mantığına ve bu mantıgın egemen olduğu dünya pazarına bağlı kaldığı sürece ben bugünkü stratejinin kalıcı blr seçeneğinin var olduğunu düşünemiyorum. Geçici olarak ayrılınabilir bu yoldan ama bir anlamda birikimin sorunlanm ertelemek olur bu. Buna karşılık sermayenin ve dünya pazarının mantığından bagımsızlaşan bir Türkiye, kendi içine kapanarak değil, kendine benzer ülkelerle eşit koşullarda bir işbirligine giderek çok yönlü bir gelişme stratejisini benimseyebilirdi. Kısa dönem için böyle blr olasılık çok zayü* ama geleceği düşünürk«n ufkumuzu sınırlamama cesaretini gösterebilmeliyiz. t Çoeuk Sineması Cttsi PM 11.00| f^VİMLİ MİNİKLER İ Km Şehitleri Cad. No. 50 t Zincirlikuyıı • Isianbul Trf: 66 74 19 67 04 96 j i j hafta ^ ^• 0 «IJ2/ 4 TESEKKÜR DEVLET HAVA MEYDANLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN AVUKAT ALINACAKT1R 1. Idaremiz Teşkilâtında calıştırılmak üzere aşağıdok: şortlara sahip olanior arasından avukat alınacaktır. o. Hukuk Fakültesi mezunu olmak b. Fiili askerlik hizmetirii yapmış bulunmak. c. Avukatlık ruhsatına sahip olmak. d. Sağlık bakımından Türkiye'nin her yerinde calrşabilecek durumda bulunmak. e. 657 sjyıiı konunun 48. maddesinde sayılan diğer şartlara haiz olrrak. 2. Yukarıda yazılı şartlara sahip bulunanlann kısa hal tercümesini ihtivo eden bir dilekce İle Idaremiz Personel Da:resı Başkanlığına başvurmaları rica olunur. (Basın: 10572) 578 Varlığıylo yaşamımızı mutlj kılan, herşeyimiz Reyrtarı Eren'in, Yüksek Ihtisas Hastanesi'ndeki iyileştirme caba V9 çalişmalarında özverili davranışlarıyla olumlu sonuca ulaşmamızı sağlayon. Kardioloji Bölürn Başkanı Sânat Galerileri SANAT GALEHİSİ AKX !FF>£I CADCtSl 21 NİSAKT.^S; 1ÎT»N«L'L THİFON 4803» TFLtKS 26482 URAT m . 4^9295 RSİMSERGİSİ 20ocak / / Milli Savunma Bakanlığından 1. Milli Savunma Bakanlıgınca DOĞU ve BATI Bölgelerinde «15 muhtelif yörede akaryakıt boru hattı hasarlan onarım inşaatı işleri yaptırılacaktır. 2. İşin muhammen bedeli 177.000.000. TL. (Yüz yetmişyedi milyon lira) dır. 3. Anılan iş 6095 sayılı ya&aya göre öneri ahnarait ihaleedilecektir. 4. İhaleye katılabilmek için Mart 1977 tarihinden sonra alınmış NATO Emniyet Belgesi ile aşağıda yazıh adrese başvunılarak önduyuru ahnm&sı ve önduyuruda istenen belgelerin en geç 26 Şubat 1982 tarihli saat 16.00ya kadar hazırlanarak teslim edilmesi zorunludur. NOT: Önduyuru posta ile gönderilmez. ADRES: M.S.B. NATO ENF. D. BŞK. LIĞI POL TESlSLERİ İNŞAAT GRUP BAŞKANUĞI BAKANLIKLAR / ANKARA Prof. Dr. ÜM+TÖİSAR SflNHTGALEHİSt İ lıtikUI Cıd. Pajabahçc Yıra Yıpı Kur Hara Td: 44 96 33 Btyoğlu İSTANBUL Ahmet Dr. Cafer Yılmaz ve Dr.AIİ Şaşmaza. sorumlu hemşıre Melahat Öztürk ve serviste calışon tüm görevlilere, telefonla arayan ve bızzat 2iyaret eden arkadaş ve dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz EŞİ: M. Edip EREN ÇOCUKLARI: Özlertı ve Senem (Cumhuriyet 589) MEHMET GÜN resimsergisi 18ocak4subat EGERBÎZÎ OTKSA EYKUK CİMOK IÜÎSÎM SERGlSt •JlT.Snliai.UKi IX\ta. G Oztl Saııatlar Gakıisl ANKARA •••••••••••••••••••••••»••••••••»••••S t l AN DENİZLÎ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas No: 1981/207 Davacı Ayşe Çalık vekili Av. Şevket Tıkıroğlu tarafından davah Yusuf Çahk aleyhine açılan Ş.G.S. boşanma davasının yapılan açık duruşmasıftda: Davah Yusuf Çalık adına cıkanlan davetiyenin geri döndüğü ve soruşturma ile de adresinin tespit edilemediği cihetle adı geçene dava dilekçesi ve duruşma günü İstanbul'da münteşir şazetelerden birinde ilan edilmesîne karar verilrnskle: Davaiı Yusuf Çalık'ın dunışmanın bırakıldığı 9.3.1982 glınü saat 9'da kendisinin gelmesi veya bir vekille temsil ettirmesi için işbu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanolunur. 12.1.1982. (Basm: 10704 584) GÖRSEL Yayın Pazarlama ve Tîc. A.Ş.'den Çağrı : Uretımimiz olon ansiKlopedik yayın ve dizilerın, maas veya prim sjstemiyle satışını yapocak baybayan satış tennsilciıerı ve grup yöneticilenne gereksınme vor dır. Aaayların 9 3011.00, 15.0018.30 saatıeri arosında başvurularını bekiiyoruz. Ankaro C. No. 40 Kat. 3 Ikdam Han Cağoioğlu 22 2120 20 8G20 TESEKKÜR Bizlere, oğlumuz (Basın: 10457 581) CAN OZAN SÜNEFVi kazandıran Cası Hastanesi Başhekimi Dr. Can Daver başta olmak üzere Op. Dr. Ümıt Sagıroğlu, Narkozitor Sinan Batmaz, röntgen uznıanı Dr. Muhüs Ertem'e ve hasıanenin tum personeline gösterdikleri ilgi ve bakımdan ötürü sonsuz teşekkürler ederiz. NEŞE CAN HÜSEYİN OZKAN SÜNER (Cumhuriyet 591) SATILIK BebeK K.ortel Korusu'nda aoso m2, deniz manzaralı acele satüık arsa. Bebek Emlak Ramazan OGRETMİ.Ş TEL: 63 62 72 63 50 16 Ayvalık Altınova Profesörler Tatil Köyünde müstakil tapuiu 300 m.2'lik üc ayrı orsa satılıktır. Mur.: Mektupla Ahmet Mıser Yunus Emre Mah. Mehmet Aklf Cad. 13 Sivrihisar • Eskişehir. i a a •••••••••••••••••••••••••••••aHHHBBI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog