Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 SANAT EDEBİYAT 24 OCAK 1982 Ciddiyet • Ekonomide Diyalog • Tuğrul OZSUT sordu RefıK KES.KSUT yanıtladı SORU Refik Bey, asgarı ucret nedır"3 Sızce asgarı ucr«(t«n vergi alınmosının anlamı nedır 1 KESIKSUT Teorık olaraK asgarı ucret, k ş lerın /aşcyabılmesı ıcm gereken en oz ucrehır Konuya bu yonden bakın ca osgarı ucretten vergı alınmcmas! ge r ektıg nı sovle,eoıl,ri2 Curmu asgarı ucretten vergı ahnırsa sosvol Güalete aykırı bır ış yapıİTiş olacaktır Ancak, konuya yalnız bu yonden bakmak. bızı yanlış sonuçlara goturebılır SORU Ns gıbı sonuclar acaba? KESİKSUT Eger csgarı ucretten verg alınrrayacaksa, buriLn sosyal ve ps kolopk sonuç'arı gozonunde tutuimalıd r Mesela; vergı odemeyen bır osgarı ucretlı mahalle kahvesmde olaya alınabılır «Yuh lan! Ev bark sahıbı koco adam olmuşsuıı hâlâ vergi odemıyorsun. Erkek adam vergı verır be.» d.yere: asgori ucretlının gururuyla ve de erkeklık duygularıyla oynayabılıriec Aynı şekılde asgorı ucretlının karısı da gunlerde aşağılanabılır. Sonra, «Rrfkı sen n« bicim erkeksin ayoi? Uç kurus vergı blto odemlyorsun Yarından tezı yok ben annemın evıne gıdıyorumı dıvebılır Gorulduğu gıbı osgcrı j c e t t e n vergı ctınrıamosı halınde, karı . koca muriGsebetlerınde a<samalar olabılecektır Yuzbınlerce asgarı ucreüı olduğunu duşunarsek. toplumun temelm oluşturan aılelerm buyuk sarsmtılara uğrayacagını soyleyebılır z Benzer şekılde asgarı ucret ınırı cocugu da aıger cocuklcr tarofmdan kucuk duşurulebıl r Meselo «Benım babam yılda yuzbln lira v«rgı oduyor. Naber duduk » dıyen bır cocuâa cs qari ucretlırın cocuğu hıcbır cevap veremez ve ezılır Bunjn sonucunda cocukta babaya karşı bır kın olusur kı bu da cocuk ruh sağıığı acısından son derece sakıncalı bır durumdur Işte b j gıbı sosyal v e psıkoloı k problemlerın doğmaması ıcm osgarı ucretten vergı a'ınmalıdır Hıc kımse vergı vermek şerefınden mahrum ed lemez, hele namusuna ve serefne oşrı boğlı olan Turk Işcısı asla Olsun 24 ocak ve Dotee ¥ita Ahmet Haşım gıbı Afirır agır ci'iacaksm bu meıdıven'erden Fteklerırtde b; r çuval papel Altında gul reiaı Opel Bir oun bakacnızs'n temaya GulereR Işte böyle Dolce \/ ıtam D'işunme hen ka: i hara Asla dnşmrzsır dara Çaniiıi pamlann çogahnak*a Beoekte akşam olmafcti' Refik Kesiksüt kimdir? 1339 da Çorurı aa dogd j Annesının beşıbıyerdes nı colara* Istanbul a ge len KesiKsut ık'ısot oo/e nımı goıöü Daha sonra o kulunda asıstonlık vaptı ılşcıler nasıl sonnuruluyor» adlı kıtabı hakkında soruştu'rna acılmca sago carK ettı Bugun ceşıtlı şırketlerde yonetım kurulu uyesı o'an Kesıksut Asgari Ucret Tes bıt Komısyonu'nda da go rev aldı fSendıkalar şırketlerı sömuruyor» adlı bır kıtabı vardır ŞAKIR BALKI Renkli TVçelecek, moda renklenecek N'hayet, evet nıhajet bızıra ülkemıze de rerklı \ayın gî'ıvor Dert küpu kara ku tulaıraız " ) renklenecek evlerımi7 daha b r şen'enecek Renkli T\ nıiı bıze sundjf.u vararlara da en f??ia h^nımlarImız SP\ ınecek IMT sar bı r^nk'ı TV e^nebılrpe o raz olsjn o>zden dıt5tu!rer sonra ekrana çıkan bılmem ne sanatçjnm gıvdıklennı eamme janşı başlavacak Mahal ede «hıru Cikacak Evn senmlı tazesı bınz da n'r e lıce A Memocugum, Sevım'm fıleh ço> rabı var, benım neden vok11 Zavallı Memo soracak Hatun fıleli çorao nasıl kı, nerede bulunur k.'' îlahı Memo, bılmıyor musun, geçen akşam TıVı'ye çıkan Sevyal Taner'in baca ğında vardı ya . Memo elınden gelse Tı\rı de gordügli fıleh çorabı ıçındekl bacakla bfrlıkte ala cak ama Buııun gıbı daha ne ıs'ekler çıkacak aıle reıslerının başına. Aına kım ne derse desm haniTİarımı? renkli TV sayesmde modayı daha nı takıp edecek dolavısıvla s»rbest nıvasa kocuha nnda eko^omımız daha bır cjılanacak Eeee renkli TVrmn bu kıdar da fajc'a sı olsun hanı \\MIK MIISK4 OKUR MEKTUBU «Efendl Abıcım, Kusjrumuza bakma abıcım, kımse bızlen cıddiye almadığı »ın, «Cıdaıyet»e dert janmaya karar verdık Bızler ce ınsanız abıcım, sajın buvuklenmız bızlen adam jeııne komaz olaular Ayıp valla Son gunlerde bı «odul» yağması başladı kı, hıç sor mayın Adam Kuakçı bır dışsatım kotarmıs al sana bi odıil. Bı baska bırısı e^ek dışsatımı \apmış al sana kocaman bî sertı fıka1 Başka bı vurttaşımız ulkeve otuz paralı'î doviz uçurmuş al sam da bı valdızlı p'aket 4bıcım, bızım canımız yok mu îanım 0 ödul alan bu baylar bu ışlerı raconlarlarken sozümuz yabana, bızler de Emınonu Alam'nda gobek atro baldır \e ba cak sallamadık Sımıt ıcsatımmda r>atlaiıa japtık Sımıt satış lannı vüzde bın artırdık «24 ocak kararlan > sa\es nde, azız va tandaslarmıza pa^a \enne sım't yedırmeye başladık Az ba şarımı bJ. hanı bızlere odul 0 Abıcım, bu esaslı mektubumuzu o bıcım yavınla kı, boyuklerımız bızlen gorsunler Cıdd'yetle e lerıruzden opeıız abıcım. İmza «Tum Sımıtçıler» ad.na Rıza » Okur ŞB. RENGARENK Bındokuzyuzseksendortte 3enklenece< tüm TV'mız. O cyennyı almak ıcm Yok satacok bır evımız. Esk cıden bır gorucu Bekıer ıken dul «alıcı» Son kararlcr belkı oİTia O gunedek pek ka'ıcı M Nezıhi GULCUOĞLU RENK Dugünde ılanıat kor. ı>. ıvordıı* Sayrı mısafırler e*er c'üfürumde bazı aks»k!ıV'ir olduj^a ozür d>'enm ^n cak sıze sc>7 venyonım Eır dnhakl du*\ı numde her şev daha 'U da h a lenklı olacak K POHT gınde kalaoahgın arasına çınlçıplak bır vazıvette dalan AK ısımlı bır memur, panık yaratmıstn «Avv Terbıvesız henf» Tuu Allah belanı versın sapı^» Hoop Aıle var» sesler arasında kalabalıktan snn'an AK çevık hareketlerle buhara atlamış \e trafıgın tıkdnmaaina neden olmustur Ev aha'ı' Ben 24 OcdK KRrarlarınm Yıldonumjnu Kut'fma K.amıte'=ı Baş kanıvım dedıkt^n =onra buharda meıasım \uruvu=u ıle \urumeve baçlavan AK hı \andan J7ermde HOŞ GELDIN <j^\LI 24 OCAK» O7U BABA ÇOK YASA vazılı ıkı pankartı r°\r^d°\ı!ere sosrenrken bır vanian da • CIM C M O\4 O«ı.L DM D<\L ^SGARI LCRErTEN T VERGI ^L M Al • B<\HÇELERDE KER^VIZ PETRO LE Z^M ISTER Z pıbı slogaıılar atmıstır \aptıtcı eanp e! ko! ve bacak haıeket'en ıle çe\redekı!°n kızdKan AK kısa surede olav verıne gelei euvenlık kuv\et!en tarafm dan «<. 7altına ahnmıstır Foto^rafta olsvdan hemen sonıa ce7jievıne gıd^n nıuhabırım ?p srar'p harekeüer vapan AK goruluyor TO Bir memur delirdi Dun Anwraaın RADYO 10.00 GUNAYDIN TRT II 05Ü0 Acılış 05 05 Ezgl Kervanı 05 30 Sabah Şarkıları 06 00 Kısa hcfcerler 06 02 Bo gsseı yayın C6 30 Koye haberler 06 40 Gunaydın 07 30 Haberler 07 40 Boıgesel yayın 09 C0 Kı sa haberler 09 05 Tatıl Sabahı (1) 11 00 Kısa haberler 11 07 Haf f muzık 11 17 So ıstler Gecıdı 1142 Bır solıstten turkuler 12 00 Kısa haberler 12 05 Unutu ma/anlar 13 Haberler 13 15 Saz eserlerı 13 30 Bolgesel yayın 14 00 Spor Mogazın (2) 15 00 Kısa haberler 16 05 Çesıt'ı Turk Muzıgı 16 30 Haff muzık 16 45 Turkuer 17 00 Bolgese' yayın (3) 18 55 Reklamlar 19 00 01 00 T RTll ıle O'tak /ayın 19 00 Haberler 19 30 TurkUer gecıdı 20 00 Ocak başı 20 20 Solıstler gecıdı 20 45 Yenı sesıer 21 00 Kısa haberler 21 05 Dans muzığı 21 30 Spor dergısı 22 00 Kısa haber ler 22 05 Studyo kayıllarından 22 23 Beraber ve Solo Turkjler 23 00 Hober ler 23 15 B zden sester bızden melodıler 23 45 Oyun Havaiarı 24 00 Kısa haberler 00 05 Sevılen eserler 00 55 GunLn hober ler.nden ozet'er 01 00 Program ve kaoan ş 0 i 00 05 00 Gece yarısı Bu pazar sabahı kuçük ızlevıcılere gunaydm derken gunun ılk programı Ingıhz halk danslarından bır ornekle başlıjor Pazarın dızı^ı •Gunaydında. daha sonra satranç kafa sporuna ılışkm oyunlar «7nson/ar> adlı çızgı fılmın 'Ba\ Odlek* adh bölamu saghklı bır yasam ıçm yapılması gereken şevlere ornekler bılgı bılmece bdumu ve Rıfat Balaban n yer aldıgı muzık koşesınde cura nın lanıtımı jer alı\or 10.30 PAZAR SINEMASI: «Vahsi Sürücüler» 12.00 KAPANIŞ 18.00 TAŞ DEVRI 18.35 SPOR 19.40 SULTANIYEGÂH FASLI Sa7İaıdin d nleyecegırruz p°şre\den sonra şu şarkılar var Guller açnıış bulbul olmuş bı karar, 'Al sazını sevaıcegım şen hevesınle* Saz'.ann ara taksımmden sonra ıse Andıkça geçen gunlen ~Bu gulzarın v>ne bır nev bahari' 'Aşkın karanhk \oluntia kaç \ddır valnız haldım» ve Biz He\behde her gece mehtaba çıkardık* Program bır saz =.emaıs> ıle <=ona erecek 20.10 20.30 20.50 21.05 UYKUDAN ONCE HABERLER HAVA DURUMU DALLAS •Southforlı ta Savaş adlı bolumunun ızletdeceği 'Da'las' dızısınde bu akşam JR n b=ı\an Eüıe ıle o'an surtuşmesı sonunda J R ' m bıtçok konuda v«>nılgne usrraması ışlennor 21.50 YAŞASIN SANAT 22.25 INSAN VE ÎVIÜZİK Mu7igin geçmışten bugune geçırdıgı tum evrelen akımları doguş \e yukselışını dunvanın her boi şesıru gezerek goruntule>en bu d 7ide bu akşam 19 vuzyılın ılk \ansı anlatılıvor B^zı bestecı ve muzıkleınden verılecek orneklenn de yer aldıgı prcjramda Amenkada cazm etkınlık kazanması ve Amenkpn folklonınun döneme damgasını vurması konu edılıvor TRT I 07 00 Açılış 07 02 SolıStlerden secmeler 07 30 Hcber er 07 40 Tykuler 08 00 Sabah icin muzık 09 00 Örneklerı/le Turk Musıkısı 09 15 Hafıf müzık 09 30 Turkuler 10 00 Çocuğun dünyas 11 00 Kjcuk konser 11 30 B T SO i st'en turkuler 11 45 Ahmet Hamdı Tanpınar ın Olumu ozel programı 12 00 Bır solıstten şarkılar 1215 Genclık soatı 13 00 Haberler 13 15 Haf'f müzık 13 30 Ses ve saz dunyasndan 14 00 Cesıtlı sololar 14 20 Turkuler gec dı 14 40 Bır soI st'en şarkı ar 15 00 Haber program 16 00 Hafıf muzık djn/as'ndan secmeler 16 30 B r solıstten turkuler 1645 Bır solısttei sarkıiar 17 00 Saz eserierı 1715 Senfonık rrjzK 18 00 Yurttan sesler 18 30 Fasıl 19 00 01 00 TRT I ıle ortak yayın 22.55 HABERLER Pazar Sineması: (10,30) ''Vahsî Sürücüler,, 'The Wdd Rovers) / Yonetmen Blake Edıtards ' O\uncular \Vılham Holden, Uyan O Meal Karl Ma'den L\nn Carlın Tom Skertıtt Joe Don Baker, Racnel Roberts Leora Da na Moses Gunn ' 1971 yapımı / 132 dakıka Orta yaşin ustunde ve hayatmdan memnun ol mavan bır kovboy vahşı batınm serüvenlı gürüerınde genc bır sersenvle bırleşerek banka sov^un lanna g'rışır Turkıjede hemen tam fılmlennı gördügumüz su'dunj u^tası Blake Edwards ın tek %vestern dene mesi Ednards ue^terne de b r çulduru tonu Katınava bır fur tran ^omedı yapnıaja çalısnoı Peı başarılı oldugu sovlenemez Fılm ıthal edıl mı, ama gosterılemenuştı Bu açıdan sınemasever 'er ıçm ılgmç Geçen avlaıda olen Wıllıam Ho den 'Aşk Hıkâ\esı~wn unu^ulm^"' o\tıncusu Rvarı UNeal TV seyırcılennm 'San Fransısco Sokalıta rından cok ıjı tanıdıgi Karl Malden ın 'snı s ra sınemat'e\erler bu mevsım ovnayan ve ılsn goren 2 ^ılmın başovuncularını ba'îalım tanıyabılecekler mp •YaraHk Aben dekı Tom Skemt f ve 'Tek Ba?ma»dakı Joe Don Baker. 'Vahşı SuruculerAn ovunculan arasmda SOLDAN SAGA: 1 Ispanya n n kuzeybatı sıııda Katolıklerır bır kutsal zıyaret yerı olan ayrıca k lı selerı ve cok sayıdakı tarıhı anıtlarıyle unlu bır şeh r 2 13 yuzyılda yaşamış asıl tarıhcı^ğı ıle un u lıhanlı devlet adamı Bâtınıler e gore Peygamber Muhommed in «zıd>dı 3 Yardım Fngya aa E pıktetos un doğum verı o'arck bıhrpn ve buaur! u adı C°fdı 1 2 3 A 5 6 veya Harmancı oıan bır şe h Çok kullanılan bır kısa t rra Serbest Irlanda 4 Kel melere b i s k yaz lırsa baska ayrı yazı1 rsa başka an lamı vard r Sevgılı Bır e lemertın sımgesı 5 Ham let'm şatosu NATO Genel Sekreterı Bır renk 6 Ca g nın pek cc< ozellıkler nı ve kışılerını canlandıran kıso bıyografılerden o uşan ve olumundan ancak bır buçuk yuz v11 sorra yayınlanan Hıstorıettes ı ıle unlu 17 yuzyıl F'an sız yazarı B r nota 7 Aktınyumun sımgssı. Onarma Guvenlı En cok Rusco dan vaptığı DostoyevsKi. Puşkın Gogol Tolstoy Gorkı vs ce vırılerıyle unlu yazarımız 8 Buenos Aıres ın guney banhyosu . Hmduızmın temel ılkelerınden bın otcn hıc bır var r I ğı ıncıtmemek p ensıbı kı po lıtıkoya Gandı'nın ünlü «şıdds te boşvurmama» felsefesı ola rak yans'mıştır Tembel . Bır nota 9 1975 yılında Po rıs'te yapılan uluslararosı sınema festıvalınde uluslararası 15 fMm afıslerı buyuk odülünu ka zanan unlu Turk af s ve gra Ek 3 Ekmek . Artur Londo" un İtırof'ında s k sık adı vur sanatcısı Bır Jcpon u geçen Cekos'ovak Komünıst zunluk olcusu bırımı Bres mentın sımgesı Htrs, acgozluluk 10 Orhan Kemaı'ın cctığı yolda yuruyen Metln on ad'ı bır h kâyecımız Cıvanın sımgesı . Sakın.. Sov\eter Bırlığı nde «durgtn akan» b r tSTANBLLDAV Saadet Ha rmak 11 Mecnun Ophe lıcı Hami' Turkkan Cahıt Ka lıa nın ekek kardesı Kalp raçam Gurol Buhar Haşım Neonun sımgesı 12 Bır un Yolavdm Eyup Dennce, Affan lem Tantahn sırrgesı Hollan Kavalıoglu Mehlıka Tarım Ya rja'nın plaka ışaretı Su Hz şar Bozıur ıt Ajse Kucukça vuş, Osman Zekı Akteoe, I« Vuhcmme'i n mjrıklere karşı maıl Bozkır Emır Uras, Ok*a\ Ik gazasına venlen ad Söz Ozkan, Easını Alneren, Maı t 13 Buyu Ana Aydın ın Yorulmaz Hı'mı Onşunç, Gul bı r ılcesı 14 Eskıden Rus nur Kıvanç Sulîut' Çene, Avyada cıkarılan b r cesıt ka ten Tutktın Pınar Bovacı Aha rarname Pek cok kazılar kan Dede, Yalcın Bakanoglu vapmış ve eserler yayınlamış Gulav Sıtkı Haluk Çulban 1963'te yuz yaşında olmüş İn qılız kcdm arkeologu Hac Pınar GOK san, Önder Pakdemır, Altav 11; Po'retta hamamlorındo niatı'dığını ıleri surdüğu alt Çoktaş, Ayhan Goksan. O'han Duru, Gurcan Erdumen, B'rçul mıs kadar hıkâvedsn Tevda Zengın, Gokçe Günel, Burhan na geipn La Porretta adlı der Pışkın Selma Gokesme Avfer ' ar nesınde Bocccc o'yu pek Lale Naoı\e Bırdogar Fuat bcsanlı sayılomavocak bır se Taner, Muvaffak Turan Bed ^tîde takl t etrrns olan XV re'tm Tokdemır Ismaı) Can ^uzyı1 l'alyan ı'azcrı (1510 vrı Avten Kahvecı Kacin\e Peşte ınalcı, Av Bektan, Salıh Eram nda o'mustur) LatıT Kose Ercan Alparslan YUKARIDAN AŞAĞ1YA : Mustafa Zengın, Şükru Kuçult 1 Almanva'da opero câ Sahın, Erol Barutçugü, Canan ••enımı yapmıs Devlet Konser \ enıce Beyhan Bavıllıoglu /atuan Tatbıkat Sahnesının Unal Gungor, Kadır Akkava Ik tems llerınde rol olrnıs Paık Odemır, Torans Kızıltıı? bır cok opera lıbrettolarını dı Nuriıan Turg^ıt Mustafa Bır lımıze cevırmış ılk kadın ope den, Metnat Esmer ra sanatcılarımızdan bırı. 2 tZMIR'DEN: Yllmaz Alpasal, Ince ıpekten dokunmuş *ul trfan Gurgan, Metın Suden, Nu öent veya gelın başörtüsu . rı Sıiden Soner Coşan, Suhe\ la Şen, Bırol özdemır, Ülku HAFTArJİPJ ARMAĞA^'S 100 OKURUMUZA Yaşama U>g.ır'un kıtabı) Felsefesi (Prof Nerr"i 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1? Î8 19 ovak sı,aset adc nı «Aguş u nevbohorda habıdedır cı'cn ' S r=L'i sabah ı haşre «adar uyannasın » 4 Ba S!t b r c smın semboiu Gonul orayan, gonul ceken ya da gonlun aradıgı guzel anlamıno gelen bir kelıme . Eskı dilde cydınlanma ıçiKlanmo 5 Eskı Mysıa da bugun Kazdağ adıyle bılınen bır daq . Bır soru . Uzak Dogu nun bazı 20 ulkelerınde kullnn lan b r para bırımı Guzei sanct 6 Zarcrsız fcır tumor N Kelın sım oesı 7 Str Gozlemevı 8 Guney Amer ka nın gu ney ucunda (Tıerra del Fuego) vasoyan Kızılder I bır haİK . Ha\vantora vuru on damga . Marx ın feisefesını ozellıkle rpodern dı/alektıgım «ayakları uzerıne cturttuaunu> iftdıo et t cı buyuk deal'St Alnan fılo zofu Molıbdenın s rrgesi 9 llâc Muzıkte ıkı bıleşık rotanın bırbırı ardından vurul masıy'e mevdana ge'ırıien sus lems Fayda kar (fBı . ola mı umıd ı cânan ' Yârın bıze bır S6 âmı yok ITIL'») 10 Partısı'nın Genel Sekreterı ıken Clementıs ıle bırlıkte komplo hazırlamakla suclana rak 1951'de tutuklanan, yargılanararc ıdama mahkum edılen ve 1952'de asılan Cekos 10 Ocak tarihli armağanlı pazar bulmacasının yanıtı ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi: Çakmak Denız Koral, Ibrahım Degırmencı, Okan Tumer, Dev rıra Ibanoğlu, Süleyman Öz goncu. Bülent Dorken, KARABÜKTEN: Memık Kurtgozu \ ılıa Sakka, Bırsen Ayas, Tur kan Kurtgozu Ç1NAKKALE' DEN: Vedat Şener, Osman $e ner TRABZON'DAN: Musa Alı oglu Fevzı Pakdemır, SAMSl\ D4N: Ismaıl Saygıh, Bahtıvar Sezer. Yalçuı Zenn, Melıh Turkben Abdurrahman Tur 1 i } 4 ker, MRŞfcHIRDE.N: Hakkı Arcan, ANTALYA'DAN: Nazıf Kebabçı KON¥%T)A\: Erhan Pojra, Mustafa Lutfı Onat, ÇORIMDAN: Erdal Orhanoğlu ADIYAMİ\D4\ Brsen Ozde ıru, ESKIŞEHİR'DENBetul Şen, KLTAH\A'D4N: Ebru Ak bulut, AMASYA'DAN: Emek Gurle, tZMITTEN Guzıde Eru nal, Gızem Sışman, Alaaddm Erunal, BAUKESIR'DEN: Mu rat Or S 3 E V « 5 5 t ? e » U H 5 İA • • • • •c • m• • \K. fö" fö" I •• • • ••• • 1) o • •1L° • • £ I •AJ [3 • • • • • • o] i1 1 J • 1•• • • T]• a B• • T| u1 T] S i D A T A ^ A V k li 0 li e ? a 9 10 11 12 13 1 * 1!. M A D[c 1 A A K 0 S D JL j uLA Ü R 1 N N A 0 « 17 > S N 1 18 19 h N \ N J3 R c A M A U 0 M 1 r £ V. S Ü 2 A r H A K I N R A A |N" A A C I C S c 1 N 0 N L A R | 0 A 1 A r < L L i M N e ", s A K A N nA t R 0 c A V E M 1 fi cj Aİ 0 F p T A A A R A V r I A R e I 5 ı A L I 1 » c L IN M A L 1 S 0 K s 0 N A ! V. 0 f S £ N A V s R "RJ e 2 1 K A] L 0 Q e e L A NI0 E L u; s T | A P A] s A M| p A 7 l 1 Tanhte buyuk b>r devlet ve u«garhk Akıf Paşa n n bu redıf kasıdesı unludur. Cet Bır nota 11 Kalsıyumun sımgesı Batı Almanva' do bir nehır ve sehır adı r Otto P emınger ın Jeanne d'Arc'ı ıc n lowa da <eşfettıgı daho sonra b r cok fılımlenn ve bu arada Francoıse Sagan'ın unlu roman norn smemaya uvarlanan Bonjour Trıstesse' n baş rollerını cynavan bır ıkı yıl once uyku ılâcı olarak arobasmda ıntıhar eden Jean onadlı Amerıkan asıllı Fransız s nema oyuncu su 12 Uc zamanlı unlu bır dans . Gehn (şeb ı ) Eskı d Ide yıl 13 «Sevınclı» anlomma gelen bır kadın odı Bayram Satıcı 14 Kursunun s mqesı Buvume Atemıs tapmaqı d j n 'anm veaı harKasından bırı sav lan tcrıhi bır senır 15 Fraisa nın Bre'agne bolges acık'arında bır ada B r alaturka muzık sanatcıs ifi ik ncı Dun,a Savaşı ida Sudor Irak ° BırmanyT da savasnn 1948 rle Montgnrre'n, n n yer ne ımpo o rotorluk G°n lkurTiay Bas^anı olcn 1953 1959 arasında Avuslra va Gere Voiılığı vapan Ingı ız Varesalı Cıkarma B ' noto 17 Tâze L Ple hanov ıle b r! kte Emeğın Kurtuluso arub'inu kuran ılk Rus Mrks st erınden bırı Motor va^ : c r nı lu?uc vet dere celerıne gore s^ıflandran b r sıstemm r r ^ c d ı o an A r e ' i kan Otomot > Mulıendıs'erı / Derneğ nın k so adı 18 Çok onsrrlı en onemlı.. Batı Almciya da buyuk b r şehır 19 Bs< b'r Vıetnom hânedam Gabon da b r cay Pcra 20 Abdulkadır Veroaı rm kucJk oqlu o'an Nakarat ul Edvor cdıı Fcrsça n us kı nazarı/atı «ıtabının tek nushası Nuruosmanıye Ku tuphanesınde bu'unon XV yuz vı Turk musiKi b Igını
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog