Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

24 OCAK 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 VValesa nın esı, kocasinin ne hakla tutulduğunu sordu LONDRA ( ı a , | Polonya Dayanışma Sendı&ası Başkanı Lech VValesa'nın eşı Danuta \ alesa'nın, V Gdan&k sa\cu.uw. bır mestup voliajarak, Kocasınırı ne hakla tutulduğunu sordugu büdırüaı «London Tımes» gazetesıran D.ldırdığme gore, Bayan Walesa kocasınd karşı hıçbır suçlama yoneltılmedjgı halde tuuıklu bulunma sımn hassızhk olduğuna dıkkat çekerek, kocasinin resmen tutuklanmadıgını ve geçıcı oiaraK gozaltuıa alınmadıgmı behrttı Bayan \Vaiesa. «Durum bojle olsa kocanun 48 saat sonunda berbest bıraküması eerekırdı» dedı Gazete, Ba\an VValesa'nın mektubunun fotokopiJennın yabancı basın mensuplannın elınde bulundugurm belırttı ABD yönetimi: Israil en fazla Amerikan yardımı aları ülkedir Arap Birligi Dısisleri Bakanları toplantısı ertelendi Dış Ha)>«/ler S«rvısl ABD Yonetımı, Israil e yapılacak yardımdaı 403 mılyon dolar kı sıntı yapılocagı /olundakı hc berlerı yolanicrken Israıl'ın Goıan tepelerını ılhaf karonnı goruşmek uzere bugun bır cra/a geimest beklenen Arop Dışışlen Bakanlarının toplantı sı getecek aya ertelendi ABD Dışışlen Bakanlığı soz CJSU Dean Fıcher bır Israil ga zetesınde yeraian ve Israil ın Golan'ı ılhak etnesı nedenlyle ABD'nın 403 mılyon doları ver Tieyecegı yolundakı haberın gerçek dışı olduğunu söyledl «Israil'ın ABD yardımının en kapsamlı yapıldıgı ulke oldugu nuı duyurau Fıscher. Israil e karşı SKO nomık olanda cezaı onlemler alınmasınm sacma olduğunu da kaydetti Sozcu 1982 yıiı ıcın Israil e 806 mılyon dolarlık b r yardımın ongoruldugu nu de belırttı Bu arada Arop Bırlığı Dış s lerı Bakantann.n bugün Tunus ta /opacakları toplantının erteıenmesme Urdun le Surıye nrasırda oncekı gunkü catış manın neden olduğu one suru luyor Surıye'nln erteleme ıste gı Arap Bırlığı torofından kaoui edıldı Surı/e Içışlerı BaKanlığına gore, oncekı gun gız.ıce Surıye topraklarına gı ren s tahiı bır Urdun'lu grupla Surıye bırlıklerı orasında cıKan cctısmada Surıye ordusundcaı bır covuş oldu bır er da >aralandı Olo/ın rneydana geldığı /er belırtılmedı Bu gunku toplantı Surıye'nın ıste gı uzerıne gerçekleşecektı Toplantıda Israıl'ın Golan tepe lerını MhaK karorının önemi u zerınde duruiacoktı Isroil's yaptınmlar ongörülen bır karar tasonsı ABD tarafından ve to edılmsş ve Arap dunyası da bu korarc sert tepkı göstermış t! Israil Işcı Partısı'ne mensup bır parlamenter, Fı'ıstın ve Israil halklarının kendı kaderlennı tayın hakkın.n sağlanmasma katkıdo bulunacagıno ınanırsa FKO hderf Arafat ıle görüşebıleceğını söyledı Israil rodyosuna bır demec ver en Mossi Şarıd, Fılıstın sorjnu cozumlenmeden Ortadoğu sorununa blr cözum buluna mr/acoğnı bellrttl PakistanRomanya bildirisinde Afganistan sorununa barışcı cözüm istendi BUKREŞ. (THA) Poktston Devlet Boşkanı Genera1 Zıyo Ul Hak'ın Romanya'yı resmf zıyaretının sonunda yaymlonan ortak bıldıride Afganistan sorununa barışc bır hal yolu bu'unması cağınsındo bulunulau Romanya resmı aıansı Ag«c press'ın bıidırdığıne göre ortak bıldıride ayrıca dünyadakl butun sorunların bonşcı yoldan sıyasoi olanaklar kullanılarok cozulmesı gerektığı de yer oldı Ayrıca Zıya Ul Hak ve Ro•rıonya Devlet Başkanı Nicolo* Cavuşesku'nan Afgan sorunt/ na ortaklaşa bır hal yolu bulmak omactyla bır de protokol ım/aladıkları belırtıldl. Protokol bulunacak hal yolunun Afgonıstan'ın bağımsızlık, bofl lantısızlık ve müdahaleden orınmış olmasını da şart ko^uyor Ikl llderın ulkelerı arasındoki ekonomık ve tıco'l Işbırlığlnl gelıştırmeye de korar verdıklerı ortak bıldıride yer aldı. Romanya'dakı ıkı günlük zıyoretını tamamlayan Hak Fransa'ya gıttı ttl.PI itUuı! Dlyalog yenW«n ba^layocak. (Alman Kanhaturü) Polonya Meclisi'nden ülkede savas durumu olduğunu kabul eden bir karar isteniyor Df? Habvler Servısi Polonya Parlamentosu Başkanı Stanıstaw Gucha. Polonya Parlamentosu konumundakı Seım Meclısı'nın pazartesı ve 8oh gunien toplantıya cığırıiacağını acıKlodı. Gucha Meclıs te ulkede, cSavaş durumu» olduğunu ongoren bır karann a.ınmasımn ıstenecegını belırterek boyle bır karonn çok yarorlı oıocagını soylea Meclıs m pozarte 6i gunku oturumunaa General Jaruzelskı de fıılen cSavaş durumu» ılan edıimesınden bu yano >ik defa pariamentoda konuşacak Ote yandan, Itaıyo nın en bu»uk ışcı sendıkaları Kontederasyonu olon CGlL nm Dayanışma Sendıkası na gızll ta alıyetlerde bulunması ıcın pora yardımındc bulunocağı aCiklandı Aynı zamanda Itolyan i'omunıst Partısı Merkez Komıtesı uyesı olon Sendıka Genel Sekreter Lucıano Lamo, ulkelerın «Olaganustu bır varlıktan guc aldıgını sanan aydınlonmış bır kucuk grubun» yonetımınl kabul edemeyecegını de belırttıgı acıklamoda, Italya çapında bır yardım kampanyası ocılacağmı aöyled Aynı zamanda ttalyon Komünıst Portısl Merkez Komıte si uyesi de olan Sendıka Genel Sekreten Lucıano Lamo ülkelenn ıdoğaustu blr varlıktan guc aldıgını sanan aydtnlanmış blr küçuk grup» taratından yönetılmeslnln kabul edılemez olduğunu bellrttl. Amerlkan ABC Haber Servısı ıse ABD elçilıklerıne sığınmış olan bazı ust duzeyde kl Polonyolı gorevlılerın ABD Istıhbarot Servısi CIA'yo Potonyo hakkında önemlı bazı bılgıler verdıklermı duyurdu Bıldınldığıne gore aralarm da bır de ıstıhborat alanında bılgılı bır generalın bulundugu Poionyalı rnultecıler Sov yet taktıklsrs ve oskerı kapo s te ve tşlemlerı hokkında bılgıler venyor ABC televız/onuna gore ABD ıstıhbarat servıslerı multecılern tecrube ve ılışkılerıncen Doğu Blo<unda<ı cosusluk ve karşıcaausiuk (aalıyet lerınoe yarorlanıyorlar Bu arado Polonya nm Lodz kentinde bır potlama sonucu 11 ka'lı bır apartmon coktu. Olayda sekız kışı yaralonarok rıastaneye kaldınldı ABO Dışşıerl Bakanlığı Soz cusu Dean Flscher, Sovyetler ıle ABD arasındakl nukteer si lahlan sınırlandırma goruşrnelermın Po onyo sorunundan soyutlanamayocağını soy 'edı Fıscher. salı gunku Haıg G w m k o göruşmesmde Polonya'nın ele alınacağını beJırttl Cekoslovak Savunma Ba«anlığ, ıse Sovyet Cekoslovak ve Macor askerl bıriıkler nın Cekostovakya'mn Polonya sınırlorında ortok monevralor yopacağını açıklodı Sovyetler, Mısır'a iliskilerin normallestirilmesini önerdi MOSKOVA, (o a ) Sov/etler Bırllğı Başbakanı Nıkolaı Tıkhtnov Mısır Başbakanı Ab met Fuat Muhıddın e bır mesa| gonderereK ık ulke arasın aakl llişkılerın normalleşmes ıcın cağrtda bulundu Sovyet Resrrıı Haber Aıansı TASS'ın bıldırdığıne gore Tık hınov'un mesaıırda Ahmet Mubıddın'tn ılışkılerın venıden canlandırılrrasırdo coba norcaması ıstendı Mısır ve Sovvetier Bırlığl orasındokı ılışkıler 1972 yılında Mısır'dakı Sovyet Dcnışmanlorının smırdışı edılmesı ve 1976 yılındo da ıki ülke arasındakı aostiuk anlaşmasmm fesrıedılTes le gergın eşmıştı Ote yandan Mısır Oeviet Başkanı Husnu Mubcrek eskı Başkan Enver Sedat'm ekonomı danışmanlorını gorevlerınden oldı. Mubarek'ın. Sedat ın Botıvo tActk kapı» polıtıkasının aksak tcraflannı duzeltmeye kararlı olduğu ve venı bır ekononık yaklaşım oluşturacağı sanılıyor AP Aıansı Mısır muhabırınm bıldırdığıne gore. Mısır ekono mısı, Nosır donemmde her yı ortalama vuzde 8 9 oranınd3 buyurken Seda! ın acık kap polltıkosı sonucu ekonomıx krızlere gırmeye başlamıştı O zelltkle Batıdan ıthal edılen Uks tüketım rnalları ulke eko nomislnl sarsmış ve enflasvon oronının yıllık yuzde 30'a ka dar çıkmasına neden olmuştu. Mubarek ın luks tukelım mallannı kısmayı ve ulusal ge l r oranını artırmayı ongoren e<onomık yaklaşımının Mısır nalkı arasında da bu/uk bır memnunı/et yarattıgı belırtılıyor. Kışi başına ytllık gellnn ortalama 400 dolar olduğu Mı sır'da halfcın büyük blr kesimının, ıthal edılen lüks tüketım mallannı satin almasıno olanak vok NATO uzmanları Polonya'da durumun Almanya'da SPD'den çıkarılan iki üye yeni bir parti kuruyor BONN. (ANKA DPA) Federol Almonyo do ıkt dcr koo lleyonunun buyuK ortağı Sosvol Demokrot Potı den gecen av Başbokan Helmut Schmıdt e vonelttıklen ağır eleştır'ler ne denıyle ıhraç ed len ıkı mılletvekılının yenı bır partı kurma vı kararlastirdıkları bıldırılı\or Münıh'te yayınİGnan «Suddeutsche Zeitung» gaıetesı nın haberıne gore Monfred Coppık ve Heınz Hansenn adlı milletvekıllerı «Demokratık Sosyallst Portunın kurulus kongresının yckında toplanacağım belırterek partı yonetı mınden memnun olmayan Sos yal Demokrat Partı uyelerını barıs yanlılarım ve doğa korumacılan kongreye katılmcya cağırdılar kötüleştiğini açıkladılar BRUKSEL <a.a.) NA TO üjesı ülkelenn üst düzevdekı yetialılen Polonya'da dururaun giderek ko tueştı&ını belırterei, Moskova ıle Varşova"ya yonelık baslalart artırabüeceklennı belırttler 15 NATO uyesı ul&enin •uzmanlannm bır günlili: toplantxlan sonunda yayım lanan bıldıride, bel'rgın °lara/ vaptınmlardan soz edılmeTi sse ae dıplomat:k '.aynak'i' NVTO'nun SSCB ıle Poloma'va >aptınmlar uvgulamak ıçın z^Tim hazırlandıtıru behrt t.ler Aynı kaynaklar, soz( konusıı vaptınmlar arasında NATO ulke:erındek.i Sov yet ve Polon\a dıplomatlarınm hareketlennın kısıtlandırİT.asuıın Sovyet ıthala'ına smi'lar konuîmasırun ve Sovyefer Bırlıgı'v le vaDibnış bulunan balık çılı'î anlasTTialannm gozden gecınlmesının. kıiltür tokusunun sırurlan:edılerln azaltıl masmm bulundug'anu ılade ettıler Drolorra'ik kavnaklar N ^.TO p 5**ef ıkîpnn.n uv gulavacaklan sınırlı yaph nmlan, ge ecek hafta avn ayn acıklamalarmuı bek lendjgınl belırttıler. Portekiz, 2 Sovyet diplomatını sınırdısı ediyor LIZBON, (a a ) Portök'r vonetımı Lızbon'dakl Sovyet Buyukelcll'ğı'nde görevlt ıkl Sovyet dıplomatının 5 gün ıcınde ulkeden ayrılmasını ıstedı Dışişlerı Bakanlığı acıklaTasmda olayın gerekcostnden soz edılmemektedır Ancak sıyasal gözlemcıler Moskova'dan gelecek ust duzeydekı bır heyete PortekU'•n vıze vermemesı uzerine 4 gun once Llzbon yonetimlna verılen protesto notasınm, Portekiz Dışişlerı Bakanlığı'n. ca gen cevrıldığını vurgulodılar Ağustos 1980'de 4 Sovyet d plomatı 1981'de de Lızbondakı Sovyet havayolları görevlısı ulkeden smırdışı edılmışlerdı. EDVARDO ITÎE1 1973'tekı darbe sırasında o sıradaki başkan AUende'nın oldurülmesinden sonra Taşayan tek muhalelet hderiyıii Sili'nin eski Devlet Baskanı Frei öldü Dış Habarler Servısi Şık'run eskı devlet başkanla rından ve Hınstı\an Demokrat Partisının kurucusu ve lıden Eduardo Freı oncekı gece 71 yaşvndo oldu. Freı'nm olumu uzenne Şıh Devlet Başkanı Augusto Pınochet. u; gun sureyle yas ılan ettı Freı'nın cenazesının yann sabah kaldırılması beklem\or Bır süredır agır hasta olan v e imelıyat geçıren Eduardo Preı, Pınochet'mn başa geçtıg* sıraria ıktıdardaku sosvaiıst Aüervie yonetımvnın karşısm da bulunan ana muhalefet hdenydı AUende'nın devrıldı.g. i'e olduruldugu kanlı 1973 darbesmden sonra Freı, Pınoc het yonetımmı bır sure destekledi, ancak sonradan Pınoc het yönetımımn ınsan haklannı çıgnemesıne ve demokra sıye dönmemekte fearartı gozuhmesıne karfi cephe aldı. Fransa, Sovyetler Birliği'nden doğal gaz alacak P4RİS (\Janslar) Federal Almanya'dan sonra Fransa da Sovyetler Bırlıfı ı e dogal gaz anlaşması lmzaland*. Anlaşma va gore Fransa 25 vıl boyunca >üda 8 müyar metre kup do pal gaz alacak Bu Fransa"nın Sovyetler'dea aldığı dogal ga 7m ıkı katı oluyor Srvasal göz lemcıier Polonya olaylanndan «onra batılı bır lilkenın Sovyet ler Bırliği ıle ilk buyük tıcarı arUaşmayı Fransa'nın vaptıgına dıkkati çekiyorlar. Ölçtüm bictim hesabettim. Düşünüp taşınıp karar verdim. İcim rahat cünkü kendime, güvenli bir yol seçtim. Sizde kendinize güvenli bir yol şeçin rahat ve huzur icinde olun. Banker Kastelli sermaye piyasasında güçlü, güvenli... Tahvıl ve mevduat sertifıkası alaraKsatarak sıze sermaye piyasasının büyük imkanlannı sunuyor. Satın aldığınız menkul değerleri dilediğiniz an geri satabilirsiniz. Banker Kastelli Menkul Deierler Tîearet A.§. GENEL MÜDÜRLÜK Tel 20 99 00 20 99 01 20 66 57 20 66 58 28 02 59 Hamıdıye Caddesı Atbn Han Kat 3 No 105 Sırkecı İSTANBUL BANKER KASTELLİ MENKUL DEĞERLER TICARET A S nm NOMtNAL SERMAYESITAMAMIÖDENMIŞ OLUP 500 000 000 TL dır. Yeni sîstem için açıklama isteyiniz Adım Soyadım Adrestm • BAHÇEKAPI • KADIKÖY • ELMADAĞ • ŞİŞÜ • BAKIRKÖY • ANKARA • İZMIR • BURSA • ANTALYA • ESKİŞEHİR • SAMSUN • KAYSERI • MERSİN • FRANKFURT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog