Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 Bir çikolata firmasının pazarlama yöneticisi, Thatcher'e halkın gözande yeniden saygınlık kazandıracak. 24 OCAK 1982 Mektubu Ahmet TAN "Kurtarıcı,, Thatcher, kurtarıcı arıyor.. LOVBRA Bundan üç yıi kadar önce îngiliz halkı bir «knrtancı» aramaya eıkmış ve bir tasra bakkalının kinıyager kızmın eteklerine sanhnıştı. Kendisi Başbakanlik koltugu na oturtulmakla kalınmamış, arkasına bir de yüzüsı üzerinde «p»rlamento çognnhısu» verilaristi. •Kurtancı» aradan geçen bun es süredir tepeden tıma£a test edfldi. Halk kendisi hakkmda çarsı, pazardaki etiketlere, Ucret veya maaş bordrolanna, ekonomi istatistUderine bafcarak çok yönlü «değerlendinnelerde» de bulundu. Ancak son zamanlarüa halkın artık bundan vazgeçtiği görülüyor. Nedeni ise bu yolla bir sonuca ulaşmanın zorlugu. Bu tür sonuçsuz ve kısır dbngülü durum parlamento katında da söz konusu. Avam Kamarası'nda da kjndisiıü, ayakta alkışlayanlar çıkttğı gfbi, «aptal kadm», «rstan halnl» diye bağırsnlar çıktı. G«nel seçimlerin konuşulmaya başladlğı su sıralarda tum bu deferlendirme karmasasına son verilerek olaya ta başmdan bakmak eğilimi belirdi. Şimdi ortaya atılan soru su: 1979 tlkbabarında. filkenln blr «kurtancı»ya Rerçekten (tercksinmesi var mı idl?.. Osıralarda, ekonomi tökezliyor. deniyordu, pahalılık var, işsizlik var. deniyordu. Ama enflasyon yüzde 10 bile değildi. İşsiz sayısı ise bugünkunün tam üç kat daha an idi. înaslardan. sanavide bunalımlardan söz ediliyordu. Ama gazetelerde ne sermayelerini ke diden hammallara yükleyip iflas dairelerinin kapılarma yi> nelen mağaz&lardan haberleri, ne de sanayi devTimimn anayuröunda devietin Japonlara tuş olup, İngiltere'nin orta yerinde otomobü fabrtkası kurma sı havadisleri yeralıyordu. Grevlerden yakmılıyordu aıtiB, «kayıp işjrönü» rakamlan B sini yapay bir genel kanı halirse gerirdiği için kendisi iktidara getirtiimişîir. Köprülerin altmdan akan sulardan sonra şimdi yavaş yavaş «kurtarıcıssı konusunda halkın zihninide beliren berraklık bu yöndedir. 635 Ü5relı Avam Kamarası'nda yasama dönemi 5 yıl. Ölen öldürüien. istifa eden milletvekıîler: için sık sık ara seçimleri yapılıyor. Bu seçimler önemli ölçüde halk eğiUmlerinin göstergesi oluyor. «turtancı»dan umduklarını bulup bulmadıklanrun yanıtı oluyor. Önümüzdeki haftalarda Glasgow'da ara seçimleri var. Bu konuda yapılan kamuoyu yoklamalan Ikticiar Partisi'ne şans tanımıyor. Bu konuda en saglıkiı anketleri düzenlemekle ünlü Marplan adlı kuruluşun yaptıgı bir kaHazıılamEkta olduğumuz tamuoyu yoklamasınm sonuçlarısavaş yıllanndakl, ya da 1929 na göre seçmenlerin yüzde 74'ü sanlar ise şunlardır: Temel ebunalımı günlerindeki sayılaria ğitinı ve orta öğretimde paraMuhafazakar Parti'nin halk gökıyaslanacak halde degildi. sız yatıhlık. bursluluk ve dı's" zünde inandıncıhgını yitirmiş IMoci Varlık süresi bu Toplumsal huzursuzluk, deni sosyal yardımlar kanun tasarıoldugu görüşünde. Bu soruyu yıl sona eren toplu sozleş yordu, ama zenciler, AsyaUlar sı. diiner sermaye işletmeleri yanıtlayanlann yüzde 50'süün melerinin kurul tarafından eşitlik, iş. diye sokaklara dökanun tasansı. sanayi sevk ve ise son seçimlerde bayan Thatc ne zaman ele alınacağına külüp, dükkan magaza yağmatdare enstitüsü kanun tasansı. her'e oy verdiklerini belirtiyayçın eKİtim koordinasyon ve lamamışlardı. Polis araçlan ilişkin bir soruyu cevaplan yorlar. işbirliği kanun tasansı. okur Londra'nın orta yerinde ve dadırırken, «Bu sözleşmeler Kamuoyu yoklaması'na katıyazarlık teşvik kanun tasansı» ha bir çok kentte ateşe verilağustos ayından itibaren lanlann bmiik bir çogunluğumemişti. ele alınmaya bgşlanacakSağiam ayrıca, okul öncesi nun «yeni yüüa bayan Tbatc«TATLI MEMJE» ve temel eğitim kanun tasansı her'e ne>1 öğütlersiniz?> sorutır. Yüksek Hakem Kurulu 1979 yıh başındaki seçımler suna verdiği yanıt ise epey yan ile yurt dışında ögretim kanun elindekl imkanlara en yük de İngiliz halkı, bupünkü durutasansı konusunda ilgiü bakan kı 5"aptı: sek düzeyde verimle colış mu mutrüa 8ratan ekonomik ve lıklardan görüş sorulduğunu «Başbakanlık'Un ve parti U maktadır.» dedi. toplumsal aksaklıklan oldubelirtti. MEB'da olusturulan derliğinden istifa etmesini» diğAından kötü görraüş olduğu çalışma gruplarmın Milli Egiyenlerin oranı bayan Thatcher' gerçegine yavaş yavaş «intikal» tim İç Hizmet Kanun Tasansı, in eteklerini tutusturacaJt öletmektedir. çüde. Artık çoğu kimse o sıralarda, Bu soruyu yanıtlayanlar ara • «fazla huzur göz çıkarmaı» gi smda, Başbakan'a başka bir bisinden bir düşünce ile, bareülkeye göç etmesini. ya da ket etmiş olduğunu itiraf et«kocasunın elinden tntarak Big mektedir. Ancak bu konuda baBen Saat Kulesi'nden birlikte yan Thatcher tarafından yanılaşaği atlamalannı» ö'nereolerin tılmış olduMarını da sözlerine sayısı ise açıklandıfiına göre ekliyorlar. O seçimler öncesinepeyce. de bayan Thatcher ülkedeki ak Ankete katüanlar bayan Thatc saklıklan, seçmene büyüteç arher hakkındaki düsüncelermi kasından göstermeyi başardıgı belli ki şaka kanştırarak ifad» için, ülke kurtanlması gereken etmişlerdir. Ancak «h«r şakabir durum içtndedir düşüncenın altında biraı gerçek ratar» sözünün İngiliz siyasal y&şamı ğuna I. Ordu ve îstanbul Sıiçin de geçerli olabileceğini dü Selim YALÇDJER kıyönetim Komutanlığı taraîın şünrnüs olmalı ki bayan Thatc dan aranan, daha sonra yurt her, bu onun hemen ardından dısma çıkan ve yurda dön çağ«V'tsnsız» Bekir Çelenk'in, hükumet ve partisinin özel darısuıa uymadıgı için yurttaşlık sigortadan 650 bm dolar alabil nışmanlığına bir atama yaptan çıkarüan Bekir Çelenk"irı melc için İspanya'mn Minorka mıstır. sahip oldugu Oscar Maritiıne Adası'nda karaya oturduktan Company, 19 aralıi 1981 tari Bu kamuoyu yoklamasının sonra terkettiği gemisi «Benil», hinde İspanya'mn Minorka A hemen ardından boyle bir ataMinorka Mahkemesi tarafın dası'nda karaya oturan «Be ma yapılmasında belkl bir ıssdan geminin 15 mürettebatına nil» gemisiyle ıigilenmedi. Delantı unsuru vardır. Ama «kur veriidi. Benü'in daha önce nizciler ilgili sendika ve Lloyd' tancı»nın, şiddetle bir «kurtarıMehmed KEMAL kendi başlarına ve yürüyerek a başvurduklan halde tazmicı»ya gereksinme duydugu belyola çıkan 3 gemicisinden henatlanyla ücretlerinin ödenmeli otaıuştur. nüz bir haber alınamazken, si ya da yol paralarının verıBir çikolata firmasımn pazar tRINCİ BüyOk Sovoş yıllarında tifoya ve tlfüse KarKaptan ve İkinci Kaptan dışm lerek. Türkiye'ye gönderilmelelama yöneticisi Mr. Christ Law daki mürettebatın Kızılhaç taşı iğna vurulurken tutucu, bağnoz kara gucun çıkorri konusunda hiç bir gelişme son çok dolgun bir kontratla rafından Türkiye'ye gönderiledığı söyienti şuydu: sağlayamadılar. bayan Thatcher'in ve partinin cegmi ögTenen Madrid Büyük«Halka Alman kani aşılıyoriar...» hizmetine koşulmustur. Görevi, elçiliğuniı, bu denizcilerin yol BÜYÜKELÇÎLİKLER İsmet Pcşa, Boşbakan olarak Rusya'ya gidip dönaçıklandığına göre. «bayan paralannı karşıladı. Benirin düğünde cıkcrılan yalan ise: Thatcher'in halkın gözünde ylKaptanı Yigit Güzen ve İkinci «BeniUin 15 mürettebatı bu «İsmet Paşa bolşevik oldu!...» tirdJği sayjfinlığa. kendisini yeKaptanı Tahsin Tanrıverdi ise, arada Türkiye'nin Madrid Büniden kavuşturmak.» geminin Oscar Maritime ComCumhuriyet'in ılk yıllanndo her vergl yasası cıktıj'ükelçüigi'ne, sonuç alamaympany'den devralınması ve saMr. Christ, Hz. İsa'nın adaşı ca da geminin bandırasırun ğında. her tcprok iltşkiîerlnin düzenlenmesins kalkışıltış işlemlerinin yurütülmesi i bağlı oldugu Panama'mn Maüolmanın da verecegi ünanla bu dığmda kara gücün elindeki silah: çin bir süre daha Minorka'da rid Büyükelçiliğine başvurarak zorlu görevi, «Marketing ilke«Botşeviklik geldl.» kalacaklar. yardım ve Türlciye'ye dönebillerine» göre yerine getirmeye Reıimin ve tek portinin sovunucusu Falih Rıfkı Atay, nıeleri içüı yol parası teminin; Hisselerinin büyük çogunluçalışacak. Yani Thatcher'i İnbu yüzdendir ki, kara güce karşı çıkarkon: giliz seçmenine yeniden pazar«Türklye'dA kelimeden korkon ra|im, daha 1908 yilıyacak. îzleyeceği başlıca yol, lında devrilmiştir.» oer. halkın bayan Thatcher'in halka Gercekten ayağını toprağa bcsmış, halka dayalı gelecek şeçimîer için «tatlı me me TermesUni öğütlemelc olabir rejımin kelimeden korkusu yoklur. Kelime korkusu cak herhalde. torihm derinlıkierinds kalmıştır. Bir rejim, her yeni keliÖte yandan baska bir zorlmeyi bağrına basarak gücunü artırır. luk daha var. İleri sanayi ülkeSanıyorum Mustafc Fczıl Paşa'dır. podişahın önülerinde «Jkinci el» mal pazarne dikilmiş, «Eğer ıslahat yapmozsanız, hep boyle kelama güçlüğü. Üsteük bayan limelerden korkorsanız, Osmanlı padişahlarının sonuncuThatcher'in vereceği «tatlı me su olursunuz » demiştir. Sözünü ne kadar geçirdiğini bılme»ye hallcın karm çoktan tok. mıvorum ama, bu sozün bo/!endığıne tanıkhk eden Çünkü kendisi bundan yıilar eMuhbir» gozetesi başyazarı Ali Süavidir. All Süavi de önce Egitim Bakanı olduğu sıKelimeden k.orkulrr.amasını oğuıieyenler arasındadır. Durralarda okullardan kaldırdıgı sabah sütü nedeni ile verilen madan yazmosı 0?erine Kara guç onun da karşısma «süt Urtıkçısı Thatcher» adını CikTiıştır. Başbakanken daha da pekiştirtMuhbir gazetesi edep yolundan çıkıyor, haddlni di. bildirmek gerekır » Pekiştirdi önemli ölçüde. ileriyi görebılenlerin ise bu kurkutmacaya verdikleri y'anıt şövledir: «Menıleketimizde sağırlık duvonno Tokv\mI Vekayl bir civi caktı. Sonra Ceridei Havadis o civiye bir cekiç, daha sonra Tercümanı Ahval başka bir cekiç, nihayet Tasviri Efkar da bir çekiç »urdu. Şimdi bir Suavl cıktı eline bir tokmak alıp civiye öyle vurdu ki, sonuna kadar duvara sapiandı. O duvarı delecek kulakları acacaklır. Bunu boyle bilmeli!» Yıilar öncesi torıh içınag bazı kelımelerden korkmuşuz, cekinmişiz. oiur. Sunların neler olduğunu yaz•nıyacağım... Gecmişte olmuş bıtmiş. Ama günümuzde bir keiin.e var ki, hemen t~emen herkes bayıldığını. sevdiğini söyiüyor. O kelimede demokrasidır.. Demokrasi dendi mi, ağızların suyu akıyor. Tamam mı? Oktay Rifat bir şiirinae. «Param olsa, satar mıydım kahvereng) elbisemi?» diye sorar. Elbetîe, parası olsa, gözü gıtsı sevdıği kohvereng, elbisesıni sotmazdı. ACANAKKALE, (Cumhuriyet) damm sorası aeiiyor. b z d e demokrasiyi sevsek iki Canakkale Ağır Ceza Mar^debır zcyiata uâratır mıydık?.. Hcni, «Ben bu kadını cok kemesi salonuno Kuran'dan severim.» diyen odamın hovardaya koptırnnosı gıbi.. ovetier asıİTiası ve bu arodo ıviadem bu kodar seviyorsun. şu kadma sahip çıksana!.. Aîaturk portresinin de yerinBiı demokrcsî sozcüğunden korkmuyoruz da, gaden inairılrresinden sonra bir ı ba demo'<rasinin kentiisinden korkuyoruz. Ne mene prup avukatın Baro Başkaniıseydir su damokrasi bir türlü bilemedik. Demokrasiler ğı'na başvurması sonucu A ğ f cnayasa ile mi gelişir?.. Tutar, anayosalara lüks der, Ceza üyelernden Nurettin Ba otanz. Lüks sözü dilimize girmeden önce «ziynel» rut'un görev yeri değiştirüdı. dermişiz. Lüks sözünü unutup, bugün biri cıksa da. «Adolet Evren'in temelidim, «Demokrasi ziynettir...» dese.. Ardına düşen olmaz.. «Adaleti tilizlikle koruyunuzs Lüks sözcüğü daha iyi.. Ziynet bir hizmetçi adı gibi ve «Adaleti ayakta tutunuz» dışlıyor.. şeklindeki sözleri Ağır Cezo İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Atartirk'ün son şofö:!. Mahkemesi salonuna koydur«Gel, ziynet gel!...» ı'.an ve bir brandanm içinde yaşayan Ahmet Er, huzurevi'nt r duğu ileri sürülen Cıyelerde ı Vallahi de olmaz, billchi de olmaz.. Luks, gene riy verleştirildi. 13 ocak 1982 tarihınde gazetemizue çıkan (Atatürk' Nurettin Barut konunun ga ün son şoförü bir brandada yaşıyor» başhkiı haberimizin ardır. netten doha oturakiı. daha tutarakiı.. Cağdaş sözünün zetemize yansımasından son dan harekete geçen İzmir Belediye Başkanı Cahit Günay, Zabı yerine de, vaktiyle, asri'yi kullanıyorduk. Onu da iyita Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak koauyla ilgüenilmesini istedi ra Adalet Bakanlığı'ndan ge ca eskıttikten sonra kuüanamaz oiduk. Birine osri deGünay. yazdığı yazıda «Cumhuriyet» gazetesi'nde sözü geçen Atü len «yildırım» telgraf emriyle sek a'.ay gelmez mi?. türk'ün son şöförünün 'bulunjnasmı istedi. Zabıta müdürlügı.' Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkp Osmanlıdan bu yano kiml kelimelerden korkmuş, yıldınm ekiplerince yeri saptanan Ahmet Er. bir tekerlekli san rresi üyeliğine gec'ıcl görevie kimj kelimslerl de sevmi$izdir. Kelimeler Hamlet'te kal dalye ile Huzurevi'nin yoğun bakım servisine almdj. 1938 yıimatandı. mış.. Hamlet bir yeri gelir. da Yavuz gemisi'nde bahriye eriyken, AtatüT:'üıı şöförlüfünü Nurettin Barut bugun Co yapan 66 yaşındaki Er, daha sonra geçirdiği bir trafik kazası so «Kelimeler, kelimeler, keümeler...» diyerek kestirip nakkale'den oyrılarak yeni gö nucu yürüyemez bir duruma gelmişti. Ahmet Er bir yılı aşkın otor. Anlayono bu cok sözdür.. Anlamayana fasa fiso.. revine başlamak üzere iston süredir, yağmura, çamura, soğuga karşın yaşanunı bix brandanın içinde sürdüımekteydi. büi'a gldecek. ANKARA, (ANKA) Yüksek Hakem Kurulu Baş kanı Naci Varlık, süresı bu yıl sona eren loplu söz leşmelerinin ağustos ayın dan itibaren ele alınmaya başlanacağını acıkladı. ANKA Ajansı'nın sorula nnı cevajlondıran Yükss'< Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık Yüksek Hakem Kurulu'nun calışma temposunun gecen yıla oranla büyük ölçüde hızlan dığını koydeîti. Yüksek Hakem Kurulunun 10 yeni uzmanla daha îakviye edüeceğıni acıklayan Naci Varlık. «Uzman adedimiz boylece 30'a çık mış olacak. Kurulumuzun da calışma temposu örneğin bu haftaya göre yeni uzmanlarımız göreve boşladığı zaman daha da hız lcnacak» şeklinde konuştu. YHK, bu yıl sona eren sözlesmeleri * agustostan itibaren ele alacak Saglam: 1311 ögretmen görevden alındı. 1254ü de tutuklandı ANKARA. (Oanıhuriyet Büro su) >BUi Eğitim Bakanı Ha san Saglam, 1311 öğretmenin görevine son verildiğini, iki bö'ge dışmda 1254 öğretmenin tutuklu olduğunu söyledi. Bakan Sağiam Danışma Mec lisinde bakanlığının 'bütçesi üzerirıde'si eleştirileri yanıtiarken yaptıgı konuşmada «Tntuk lu >üksek ögretim öfrenci sayısı 862. diplomalan iptal ediİen öğrenci sayısı ise 2.245dir» dedi. 197879. 197980 ögretim yıüaruıda mezun oljpta daha önce ataması yapümayan ögretmen adaylarmdan 19 bin 90' ının kuralan çekilerek atama işlemlerine esas olacak kararnamelerln yazım çahşma'.arının yapılmabta olduSımu belir ten Sağiam özetle şöyle kor.uş tu: «Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çoculdar kaııun tasarı sı. Türldye Öâretmen Yardımlaşma Kurıunu kanun tasarısı BaşbakanlıŞa sunulmuştur. Ozel öğTetim kıırumlan kanun tassnsı. mesleklerin iinvan, yetki ve sorntnlulukları kanun tasansı ile okul pansiyonları kanun tasanlan yeniden incelenerek Baskanlığa ikinri krz sunulmuştur. MİLH EĞİTİM BAKANI DANIŞMA MECLİSINDE BAKANLI6ININ BtTÇESt ÜZERİNDEKİ ELEŞTİRtLERİ YANITL«VRKEN YAPT1Ğ1 KONT.ŞMADA «TLTUKLL \ t K S E K ÖfiRETİM ÖĞRENCİ SAYISI 862. DİPLOM.\LARI İPTAL EDİLEN Öf;RENCİ SAYISI İSE 2245TİR» DEDt. çocukları zararlı yayınlardan "r.oruma kanun tasansı üz«rinde çaiışmaiarını sürdürdükleri ni söyledi. Yasal düzenlemeler arasmda «MEB Teşkilatı Kanun Tasarısı, Milli EğUim Temel Kanununun Değişiklik Tasarısı. Çırak Kalfa Ustalık Kanun Tssarısı» gi'oi konulann bulunduğunu beiirtti. Sağiam. i'.kokullardan 4. sınıfından başlayarak l:se son st nıfa kadar din derslerinin ahîak dersleri ile 'oirleştirilerek zorunlu ders olarak okurulaca ğmı söyledi. Bakanlık bütcesi üzerindeki pörüşmeler üzerinde konuşan Kütahya üyesi Halil Erdoğan r.ürel. «ÖRretmenin sıradan bir memur jrlbi düşünülemeyeceüni» sövledi. Sağiam. bir soruya karşılık verirken. İkinci fen lisesinin İs tanbul'da açılacağını sb'yledi. Yunanistan'daki Türkler'e gön derilen kiıaplar konusunda Yu nan makamlanmn olumsuz bir mtum içinde bulunduğunu be lirten bakan «Yunanistan makamlan gönderdiğimiz kitaplan inceledikten sonra bize (neden kitapta Selanik ile Atina arasındaki karayolu mesafesl yazılmzmış) diyerek kitabı da fitmayacaptm bildiriyorlar. Böy le dostluk olur mu? Aramızda kültür anlaşmaları var, bu tip uyeulamalar yüzünden orada fculunan Türklere kitao sönder metniz ennelleniyor» dedi. 12 eylül öncesi o.aylann sorumluian içinde MEB'nin da oüunâuğıuıu soyleyen Denisîl üyesi Yıldmm Avcı. Türk dili üzerindeki görüşlerini şöyle açıkladı: «TDK kendini Türk dili üze rinde yetküi çönnektedir. Türk dili üzerinde çalışanlar baa bilim aaamlan bundan çtkayet etmektedirler. Nitekim TDK'nun ödiil verdiçl bir yazar tuhıklanmıştır. İnsana sırf yeni sözcükler kuUandığı için ödül verilmez. Atatürk'ün kuTduçu kunım bakın ne hale şel miştir. Milli Eğitim Bakanhjh hir an önce Türk dill üzerinde çalışmalara b»şlamahdır.« Avcı, MEB'da yapüan atama lara da değinerek «Vtamalann dopru olduçn söylenemez. örle ki. yeni atauan bir müdür bir ay sonra yine sörevinden alınabiliyor. Atamalar yapılrrken slciller iyi tetkik edibntU, Kerekivorsa Emniyet Müdürlüklericden bilşrt alınmaüdır» biçsminde konuştu. 1ETT ve EGO, TEK'e devrediüyor ANKARA (Cumhnriyet Börosu) Türkiye Elektrik. Kurumu (TEK> Yasasının bazı maddelerinin degiştirümesini öngüren Yasa Tasarısı Danışma Meclisi'ne sunuldu. • TASARIYA GÖRE ÖZEL VEYA TÜZEL KİŞİLER ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YAPABİLECEK. TEK tarafmdan düzenlenen, ahcısırun tükettigi enerji mik•arlannı ve bedellerini eösteren faturalar İcra îflas Kanunu'nun 68'inci maddesinde yazılı belgelerden sayılacak. Yasa Tasarısı'na göre. elektrik enerjisi üretimi TEK'in tekelinden çıkacak ve özel veya tüzel kişilere elektrik üretme olanagı sağlanacak. Tasarı. İETT, EGO ve Adana E lektrik İdareleri gibi özel kamu elektrik kuruluşlarının TEK'e devredilmesini öngöTüyor. Tasarı da ayrıca, beledi ye. köy ve köy birliklerinin elektrik hizmetlerir.e ilişkin tesis ve işletmelerin TEK tarafından devrahnması hükmü de yer alıyor. İmtiyazlı elektrik şirketlerinin sözleşme kapsamlarını genişleten ve sözleş Ispanya mahkemesi Bekir Çelenk'in gemisi Benil,,i mürettebata verdi KAPTAN DISINDAKI GEMİCILER TÜRKIYE'YE DÖNÜYOR POLITIKA Kelimeler o, VE OTE5I Kelimeler... • rvcıııııcıcı... melerinin uzanlmasını öngöYlrKSEK PLANLAMA ren tasarıda. «Dağınık bir şeKCRUMJ kilde bulunan küçük ve orta Tasarının TEK Yasası'nın çaptaki sn ve kömiir kaynak26'ncı maddesini degiştiren bir lannm tüzel kişilerce değerlen baska maddesinde ise şöyle dirümesi suretivle elektrik edeniliyor: nrriiKİ üretlminin artaoapı» var«Tüzel kişiliğe haiz kamu Irnsayıhvor. ruluşlan ile ticari şirketlere DAGITIM HİZMETLERt müsUkilen veya TEK'in tsttraki ile elektrik üretimi ?aj>Tasarıda elektrik dagıtım hiz ma müşadesi Enerji ve Tabii metlerinin belediyelerden alınaKaynaklar Bakanlığı'nın teklifi rak TEK'e devredilmesine olaüzerine Yüksek Planlaına Kunak saglayan bir madde de rnlu'nca verilebilir. var. Tasarının 3'ncü maddesinBu maksatla hazırlanacak de ise, TEK tarafından düzenetiid ve ön projeler ile üretim lenen elektrik faturalannın res tesislerine ait uygulama projemi belge sayılacağı belirtiliyor. lerinin, uyçulanmasından önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca tasdiki sarttır.» Değiştirilen bir başka rradde ile de sokak, park, meydan gibi yerlerin aydmlatılmasmın belediyelerden alınacak TEK'» devredilmesi öngörülüyor. Yerel yönetimlerin bu konudaM özel istekleri, anca'K anlaşmaya bağlı olarak, işletme ve elektrik enerjisi tüketim priderleri para karşılığı yapılacak. İMTİYAZLI ŞIRKETLER 1312 sayılı TEK Yasası'nın lstediler. Olumlu bir netice a h n üzerine, uluslararası deniz 6'ncı madesine yapılan ek'.emelmamaması üzerine Benilin ciliİK huiuku kurallarma göre lerde ise, imtiyazlı şirketlerin ikinci l£aptanı Tahsin Tanrıver gemiyle ilgili lşlemlerde Türk durumunu şöyle ele almıyor: di açlık grevine basladı ve has yasalanrun da dikkate alınmatalanarak ledavi altma alındı. sı ajnmlugu yüzünden 15 mu«TEK, geçişe ve yararlanmaMinorka'da beş parasız kalan rettebatın avukatları Earseloya mani olmamak şartıyla yol, denizcilerimizin durumu sonun na'daki Tüık Başkonsolosluğu meydan. park gibi kamnya tab da İspanyol basınını harekete ve İstanbul'dakı hukuk kurusis edilmiş yerler ile kamu idAgeçirdi ve basta İntervıo ol luslarıyla temasa geçtiler. Avu relerine ve kamu kuruluşlanmak üıere gazeteler Türk mükaüar, geminin enkaz olarak na ait arazi üzerinde Ugili inırettebatla ilgilenilmesi için yasatış degermin 400 bin dolar ruluşların görüşlerini aiarak yınlar yaptüar. dolayında olduğunu, Bekir Çe elektriklendirilme hizmetine lenk'in sorunu sürüncemede ait tesisleri kurma haklana saMİNORK.^ .UAHKEMESİ bırakıp 650 bin dolarlık sigorlıiptir. Bu yerler üzerinde irta parasuu alabümek için ge Benii'm müıette'oatı bu aratifak ve intifa hakkı bedtlsil da Minorka Mahkemesı'ne baş miyle ilgilenmediğirü, Türk yaolarak TEK adıııa tesis edilir. salarma göre talep edilebilevurarak durumlanna çözüm 1312 sayılı kanunun yayımı cek bir manev; tazminatla gegetirilmesini istedi. Mahkeme,2l taıininde mevcut elektrik üreminin satışından kalan tüm pa ocak 1962 tarihli karanyla, ge tim, iletim, dafitıro ve tiparetl ranın TC Merkez Bankası ka maun. hisselermin çoguniuğuimtiyazına sahip şirketlerin nalıyla Türkiye'ye gönderüebına Bekir Çelenk'in sahip oldukurmuş olriukları ve işletmekğu Oscar Maritime Company ieceğini açıkladılar. Avukatlar, te bulunduklan ve veniden kucien alınıp 15 gemiciye verildıtazminatm alınması halinde üc racaklan üretim. iletim ve dağini duyurdu. Yabancı merKezsıtım tesisleri için mevcnt imretler dışındaki bolümün ge»i bir şırket olan Oscar Marititiyaz sözleşmesi kapsanıının miciler arasında eşit olarak me Company nin Benil'ın arsenişletilmesine ve »özleşmeınatörlügünden ayniması ve pay edilmesinin tasarlandığını nin uzatılmasına Enerjl ve TaTürklerin sahip olmabii Kaynaklar Bakanlığı'nm da belirttiler. teklifi üzerine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkiHdir.» JzmirBarosu Anayasa ile ilgili bir rapor hazırladı İZMİR, (Cnmhuriyet Ege Bürosu) İzmir Barosu Tbnetun Kurulu Anayasa değişikli ği konusundaki göriiş ve öneri lerini. bir rapor halinde Türkiye Farolar Birligi'ne gönder di. İzmir Barosu'nun raporun da «Referandum yolu ile halkı ıtıızın olurunu almış 1961 Ana >asasınııı ilk şeklindeki mevcııt temel hak ve öz«ürlüklerin hiç bir şekilde kisıtlanmadan. avnen korunmssi gerektiği» vurgulanöı. İzmir Barosu Yönetim Kııru lunun hazırladığı raporda, 1961 Anaj'asasının temel hak ve özsürlükleri aynntıh bir biçimde tan'.mlayarak güvence altma al dığı. bunların gunlük yaşama r.ygıılanmasmın yasalara bırakıldığı belirtilerek şu görüşlere yer veıildi: «Böylece Anayasa güvencesin tle olduğu belirtilen temel hak ve öz»ürlük!er yine bir anayasa kurumu olan yaşama orça ııınm uvjnın gördiieü sınırlarda Valmıştır. Oysa terael hak ve iizfiırlüklerin büsbütün yaşama ieçirebümesi için doğrudan doğruya uyffulanabilir. yaşama. >üriitme ve yargı orğanlannı bağlar nitelikte temel hukuk kuralları olarak anavasada yer alınası gerekmektedir.» İzmir Barosu Başkanı Güney Dinç'iıı imzasıyla basına yapılan yazılı açıklamada, «Tüketicinin korunması» başhğıyla yer ılan böiüm şöyle: «Anayasalar jrelişen ekonomik ve teknolojik koşullara uygun kuralları içermektedirler. Günü ınüzde, toplumun korunma altına alınması gereken hir takım lıaklarının oluştueunu kabul et mek gerefcmektedir. Vlkemiıde. özellikle korunması gerek!i bir fcesim de tüketicilerdir. Vasalarımızdakl yetersİ7; knral larla, dajınık durumdaki tükf ticilerin. güçlü üreticiler ksr$ı sında. lıem nitelik ve iıem de nicellk bakımından korunma• RAPORDA REFERANDUM YOLU İLE HALKIMIZIN OLURUNU ALMIŞ 1961 ANAYASASININ İLK ŞEKLİNDE Ki MEVCUT TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN HİÇ BİR ŞEKİLDE KISITLANMADAN AYNEN KORUNMAS! GEREKTİĞİ VURGULANDI lanna olanak yoktur. Bu neden le, tüketicilerin korunmaya yö nelik oluşumlara ve yeni güven celere anavasada yer verilmelldir.» Hazırlanan raporda, parlementor.un elindeki yetkılerin bir kısmınm alınarak, hükumet ler karşısında görevini yapamaz duruma getirilmesinin de mokratik açıdan sakıncalı oldu ğu belirtilerek. süresi gelmeden seçünlere gidilmesi için karar alma yetkisinin parlamentodan alınarak başka bir mercie verilmemesi istendi. Böyle bir düzenlemenin, par Iamentoyu hüküraetler karşısm da etkisiz ve denetleme görevi ni yapamaz durama duşürebile ceği belirtilerek «Parlamentoııun yaşama ve denetleme göre vini siireklilik taşıyan bir biçinıde yerine getirememesi du rumunda. roğulcu demokratik düzen ve genel seçîm ilkeleri ile çelişmeyen yöntemlerle par lamentonun işlerlifi eüvence al tına ahnmalıdır» âendi. SEÇİM SİSTEMİ İzmir Barosu Yönetim Kuru lu'nun hazırladığı raporun son bölümünde yer alan seçim sıs temi ile ilgili görüşlerse aynen şöyle: «12 Eylül öncesi istikrarsızlj ğın. hiç bir partinin tek basına iktidara gelememesinden kaynaklandığı biçiminde düsüntPler vardır. Bu çevrelere göre. aynı duruma düşmemek için her şartta sadece bir partinin iktldarını sağlayacak bir seçim sistemine ihtiyaç vardır. Öaha somut olarak iki büyük partinin dışında kalan tüm partilerin silinmtsini sağlayacak blr seçim sisteminin gerektiğinl söylemektedirler. Yani seçrnen ler bu iki partiden birine oy vermeye zorlanmak durumunda kalacaklardır. Bu öneri çoğunluk sistemin den farklı değildir. 1960a gelin meden önccki dönemin uyçvıla nısı ve sonuçları toplamumuzu 7.OT RÜnlere götürmüştür. 1960 tan önceki iktidar partisini cüç lendiren muhalefet partilerini ise güçsüzleştiren böyle bir se cim sistemi sonucu hülriim^tler iilkede tam bir tahakküm kur muş ve hircok kunıluşu Tiartile rine hizmet eder duruma çetir mişlerdir. Once muhalefet partilerine karşı kullanılan bu knrumlar şiderek halk üzerinde tahabkümiin birer araci haline eetirilmişiir. Bu nedenle demok ratik işleyiş yolıından saptırılnv.ş ve doîal oîarak 1960 hareke tinî getirmiştir.» «Böylece bir seçim sistemi ayrıca. Türkiye'nin geleceğl Için yeni çıkış yolları savunan partilerin önüne set çekmekte dir. Kamu oyunun iki geniş ve büyük cepheye ayrılarak kaza nılacak bir şey yoktur. Amaç halkın içteıı ve sadık bir şekil de temsilidir. İkiden fazla par ti sisteminin asıl yaran kamu oyunun iki kutup arasında gi dip gelnıesini önlemektir. «Siyasi iktidar. nisbi terosil ile gerçek çoğunluşru elde ede cek güçlere devredilmelidir. Toplumdaki her kesimin parla mentoda söz hakkı olrnalı ve bu kesimlerin iktidan denetle meleri için oianaklar hazırlanmalıdır. Ancak bu sekilde eğe menlik kayıtsız şartsız milletin olur. Aksi durum çothmluğa olağanüstü yetkiler vermek, azinlıçı yok saymak olur ki. böy le bir davranış yeni bnnalımlar vnratmaktan başka sonuç vermez.» Mahkeme salonundan Atatürk'ün resmini indiren yargıcın görev yeri degistirildi Sefaietten huzurevine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog