Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI Prof. Nusret H1ZIR Felsefe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederı: 250 Lıra İSTEME ADRESI Turkocogı Cod 39/41 Cofloloâiu Istanbu! 58. Cumhuriy YU; Sajn: 20644 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. I KARARIN ACIKLANMASINDAN SONRA ADALET SARAYI'NIN ETRARNDA TOP LANAN ERMENILER «YAŞASIN FRANSIZ ADALETİı, «YASASIN ERMENIS TAN», «FRANSA OLULERI MİZIN RUHUNU SAD ET Tİ» SEKLİNDE SLOGAN LAR BAĞIRARAK GOSTE 7İLER YAPTILAR JURI'NIN KARARINOA SOY LE DENILDİ «TURKMEN E AÇILAN ATESİN KILIMCIYAN TARAFINDAN ACILDIGl KONUSUNDAKI VERILER YETERLI GORULMEMİŞTIR ANCAK SAN GIN BU FİILDE SUC ORTAKLIĞl YAPTIGI KESINDIR OTEKİ SEBEPLER DE GOZONUNDE TUTULARAK IKI Y!L AĞIR HAPİS CEZASlNA MAHKUM EDILMİŞTİR» DOGAN TURKMENİN AVU KATI NAOUET aBU DAVA BAŞLANG'CTAN ITİBAREN TURKİYE ERMENİ DAVASi HALINE GETIRİLMEK ISTENMISTIR KONUNUN İSE BUNUNLA HIC ILGİSİ YOKTUR BİR TERÖRİST OLDURME KASTIYLA ATEŞ ETMİŞTİR. ONUN FİİLİYLE İLGİSİ VARDIR» SAVCI PASCAL SON İDDİA SINDA 8 YIL HAPİS ISTEYEREK ŞOYLE DEDI: «KİLİMCİYAN OLAYI İLE 66 YIL ONCEKI OLAYLAR ARASINDA HIC BIR İLGI YOKTUR ALDANMAMALISINIZ. SIZ BAŞKA HIC BIR SEYİN DEĞİL MlLLETLERARASI TERORİZM OLAYININ KARŞISINDASINIZ» SAVUNMA TANIGI OLARAK DINLENEN «ERMENI» PRO FESORLER TALAT PAŞA Yl SUCLADILAR. \AYINIARI Bırıncı A Jsienek Oncesı Besktas.taanbul 607200607201 24 Ocak 1982 Pazar Karar acıklandı: 2 yıl ağır hapis... Fakat Kilimciyan cezasını 8 subatta tamamlıyor Avrupa ile tlişkiierde yeni pürüzler Ermeni terörist îki hafta sonra serbest bırakılacak Altan OYMEN bildiriyor *İX EN PROVENCE 6 şu oat 1S80 gunu Turkıye'nm Bern Buyükelçısı Doâan Turk•nen'e otoraobılmde 5 el ateş etme olayının sanığı olarak Aıx en Provence mahkemesınde 2 mınden ben yargılanan lOlımcı van'ın duruşmEsı dun gecej'arı smdan sonra sona erdı ve Kılımcıvan. ateşı açan kımsemn Kendısı olduğu hakkmdakı delıller >eteıîı bulunmamaila bır hkte, ola\da suç ortaeı bulıın dugu kesır. olduğu eerelcçesıv1P 2 vı) napse mahkum edıldı Savcı, sanık ıçın ateş açanın kendısı oldıışrıı gerekçesıyle 8 1 M . hapıs cezası ıstemıştı Kur'a>la seçılen 9 kısıden oluşan lurımn 8 ü%esı Kilımcıvan 1 suçu bızzat i'sledığının sa bıt o'.madığı, ancak suç ortağı bLİunduğunun kesm olduğu sonucuna \ardı Bu auruma gore Kılımcıjan ın 8 subat 1980 gunu Marsılya da tutuklandıktan sonra, 2 yıl IIK cezasmın 1 >ıl 3oO gunünu seçırdığı :çm 8 şubat gunu tan I:ve edilmesi gerekiyor Jun'nın bu Karaııru Aıx Pron vence Aaaıet SarajT etrafmda ;kı gunden ben gosterıler ;.apan, Ermenıler kendı lehierme yorumladı Ve «jaşasııı Fransız adaleti», gıbı sıoganlarla gazetemızın baskıya verıldığı saate kadar devarn etmeKie olan gostenlere başladı. DunKU dura^niu aavanın mad dj unsurlarından çok olavın polıtıze edılmesıyle geçtı. Ve 1315 Ermenı olaylan uzerınde sanık avukatlan taıafından gos tfrüen tanıklar dinlenıldı Tanıxlardan ılk uçu yaslı Ermenılerdi. Ve çocukluklannda Osmanlı Imparator'.uğu donernmde Turkjye'de \aşadiıcIarını KendJ açılarından anlattılar ve Kilimciyan 'xn o olayların etkı sı aitında vetışen bır kışı oldu gunu soyledıler Yaslı Ermenılerın arkasın dan bırı Ermenı asülı olan Fransa'da vaşayan uç profesor dınlendı. Profesorler de, Ermeru meselesı uzerınde yazdıkları kıtapların ozetını anlattılar ve Turkıye'nm bugunku durum da Ermeru olaylarını kendı anIadıklan gıhı anlamamasını elestırdJİer Ögleden sonrakı duruşmada Savcı Pascal, Turkmen'ın mu dahıl avukatı \rıdal Nequet \e savunma avukatları konustuîar. Savunmadan sonra jürmın Ka'srı ıçın dupi5ma ertelendı. Dunku duruşma, Kıümcıyar.'ın avukatlannm davayı sıyasal bır dava halıne getırme çaoalannın yenı orneklerme sphne oldu Parıs Barosundan Hanrı Leclerc ıle Patrıck Devecıyan 1915 olaylarını kendı (Arkası sa. 9. sü. 1 de) Ankara, AET'uin vardımı dıırdurma kararı konusunda; yorumda bulunmuyor • 434 UYELİ AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN TURKIYE'YE AET YARDIMININ DURDURULMASI KARARININ 53'E KARSI 56 OYLA GECMİS OLMASINA DIKKAT ÇEKILIYOR Hoberi 9 Sayfada AP: Türkiye'ye 1985 yılına dek Atvacs yerlestirilecek Dıs Haberler Servısı B rleşık Amenka yonetımının NA TO'ya vereceğı 18odet AWACS ucnğının ılkı oncekı gun Federal A'monva'da IMATO yetkıI lerne teslım edıldı Amerıkan AP atansıno gors bJ AWACS ucaklannm 1985 yılına dek verlestırı eceğı ulkele r crasında Turkıye de bulunuyor. Erken uyorı sıstemıyle donotılmış olon 18 AWACS ucağının ılkı ABD Hova Kuvvetlen'nden Generol Leıghton Polmerton tarafından Fedsral Alıranyo Hollanda sınınnöo bulur.an Geılenkırcherı'dekı NA TO hcK'a ussunde tesl m alındı Sozkonusu 18 AVVACS ucağının Federal Almarya ve Tur kıye'den başka italya Norveç ve Yunonıstan'a da yerleştinleceğı bıldırılıyor Boeıng 707 320 B tıpındekl AWACS ucoklarının her bırı 70 mılyon doior (yaklaşık 8 5 mılyor TL) değennde AVVACS ucakları 10 bın metre vukseklıkten 300 400 kılometralık bır a'andokı her turlü faal yetı ızleyebılecek b'r rodar (%rkası T. savfada) TANIKLAR TANIDILAR 41 yoşındo olmosına ragmen hoylı genc, ama yorgun gorunen sanık Max Jırayır Kilimciyan. mahkeme salonunda Kılımcıyan lehıne donuk olon sans ıbresı tam)"or:r kendısını kesınlıkle leşhıs etmeleri uzerıne ters dondu. (Fotograf AP a a ) Kilimciyan duruşmasından izlenimler Karar öncesiııde Bız sesımlzı ancak bu şekılde duyururuz. Davamızı dunya kamuoyuna anlatmak, boyle mumkun oluyor. Oyle ıse Ermeni terorızmı faydalıdır. Savunma tarafının gosterdıgı taniKİa'dan hepsı degıi ama bazısı, Ermenı terorızmini bu gerekceyle haklı bulduklannı, mohkeme onunde ae acık oçtk soyledıler B'zım ceza kanunumuzda da Fransız cezc kanununda da, sucu ovmek, sucun bu yoldon teşvıkası oimak da suc sa/ıldığı halde Ancok Frcnsa'do bu konudakı hukumle rın /orumu cok başka turlü yapılıyor Sadece mahkeme onünde değıl, Marsıi/a gazete lerinde de teror olaylama katılon Ermenilerı. 1915 yılıyla ılgılı ıddıaları ge^eğınce haklı gos îeren vazılor, demecler, /ayınlanabılı/or. Bu sadece bu olayla ılgılı bır durum da değıl. Orta Avrupa'da Bcaden Meınhof benzerı hareketlerın başlangıcında bunlan acık ca övinle'e de ses cıkarılmıyordu. Ermenılerder bazı aşırılar da Fransız hukuk uygulomasının bır musamahalı yorumundan foydalanarak, Ermenı terorizmiy'le ı gılı ovgulerını ceşıtlı /erterde 'ahat rahat te< rariıycbılıyorlar. Hatta bızzat Ada.e: Sara/ı'nın merdıvenierı onünoe de.. (Arkası sa. 9. sü i de) Akan Zaman Duran Zaman Melih Cevdet ANDAY Yoşam ve anılar birikiminir ilginç görüntülerini yazıyot Vann ve Avrupa Konseyi heyeti Turkiye'nin Konsey'den cıkarılmamasını tavsiyeye karar verdi • BARDENS, BATININ TÜRKIYE'YE YAPTIĞI EKONOMİK YARDIMIN KISINTISIZ OLARAK SURDURULMESİ GÖRUŞUNU SAVUNDU. Aysan: Isci cıkarma yasagı kalkmalı ANhAKA ( İ H A ) Danış ma Meclısı Butce Plan Ko mısvonu Başkanı Prot. Dr Mustafa %\san 24 ocaıc çenel ekonomık isııkrar tedbırıen mn alınmasınaan sonrakı :kı yılın eenel ekonomık degerlen dırmesı vapn r>7e]lkle 19*1 vılında °lde edıler ekonomiK başanların «asıl sahthinin VI ETIÜI vfinetimi \e nntın hıikuraeti» oldu§unu sovledı. 12 Evlul hareketınden sonra • BUTÇE VE PLAN KOMISYONU BAŞKANI PROF. MUSTAFA AYSAN, 24 OCAK GENEL EKONOMIK İSTIKRAR ONLEMLERI SONUCU SAĞLANAN BAŞARININ ASiL SAHIBININ 12 E/LUL YONETIMI VE HUKUMET OLDUĞUNU SOYLEDı eare vnlrtur \slında ucrellf alamnda da artrşlar Tapılmakta dır Sınırlanıa isçi çıkanlma<ii alamndadır Olağanustü ?artlar aitında alınan bu kararırı im(2de kaldırılraasını bekli>o rum.» ısçı tıcretlennp eetınlen sınır lama ve ucretlenn devlet çe "espıtının de bır bakıma ser bes* pıvasa ekonomtsi mantı §ıvla celıs*ı5ın<» ısaret eden Av san «ımlan sovledi' «Ancak bıından başka da 13 ETİül'den önceki karma •^Tklifi ve çarpıklıkları düzeltmeb için bir «üre ücret artıçlarını sınırlamak ve durumu ınceiemek çerekivcrdn Şimdı o japılmaktadır 1982'de der let mpmurlarının ücretlenncle onemli duzenlemelenn yapıla raçını tahmip ı^lerim * 5 «a >T nlı DeTİet l'ersonel Kanunu'n da vapılması ferekli dcjnşikliklerle ilfiii tasan hazırdır. Top(Arkası sa. 9. siı. 3 de) umhuriyelte BONN (iU.) Kısa sure or.ce Turkıye'yı zıyaret eden Avrupa Konseyi Heyeti üyelen nin, Turkiye'nin Konsey'den çı karılmamasırj tavsiyeye karar verdjklerı, raportor. Batı Alman Sosyal Demokrat Parti mılletvekılı Hans Bardens tara fmdan Bonn'da acıklandı Barders. Batı'nın Turkıyeje > aptığı ekonomıV: yardımının kısıntısız olarak surdurulmesı gonişünu savur.du, gerek. Tur kıye Devlet Başkanı Evren'ın oemokrasıye donuş takvımını, açıklamış bulunnasını gerek«e Dan.sma Meclısı'nui yenı Turk Anavasası'na ılışkın çaiış malarına başlamıs olmasım olum'.u olarak vorumladı Ekonomik yorum 2 yılda tarıtan nokta.. Yalcın DOĞAN Ekonomıae unlu Kdianarın a lındıgı tarın Bugun 24 jcak 1982 ^raaan ıkı vıl aeçmış. Sacece ve sadece ekononrk a çıdan 24 oeakta vaoılanların 1 1 K Tillîk sonuçları ne oldu° «Ki oldu. kötiı oldıı» demeden va pılanlann sonuçlarına baKmak berhalde veterlı.. 1 1980 vı.na ielınd.sınde eKonomık duruı»" gerçekten boruktu ve mutlaka bır Drog rama çerelı vardı Ekon^nının (Vrkası 6. Savfada) Öza!: Hic bir mala ithal yasagı konmayacak • TURGUT OZAL KARTAL DA DUZENLENEN TORENDE DE TURKIYE'NIN GELISMESINDEKI DARBOĞAZIN DÖVIZ DEĞIL ELEKTRIK OLACAĞINI SOYLEDI Danışma Meclisi'nde Nuri Özköker. gümrükleri eleştirdi "100 kontrolör gümrükleri iyice ardstırmalı,, \.\KAR\ (Cumhurnet Burosu) Danışma Meclısj Genei Kuruju Gumruk ve Tekel Bakanlığı ıle \I:lh Eğıtım Ba Eskaniığı 1982 mah yılı butçe yasa fasansını goruşerek kabu! ettı Gumruk ve Tekel Bakaru Prof Alı Bozer, «tütünde vokluk devri bfttı. kalite donemi basladı» dedı Giamık ve Tekel Bakanlığı butçesı uzerınde ılk sozu Te^ TURGUT OZAL YILD1RIM DUSURMEK ICIN DUGMEYE YAKLAŞIYOR Turkiye'nin en buyuk transformotorunun teslım torenınde konuşon Ozot, «Turkiye'nin gelışmesındekı dorbogaz dowiz değil elektrık darboğazr olacak» dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal, yıldırım düşurmek uzere duğmenin bulunduğu panoya doğru yaklasırken.. Selim YALÇEVER Devlet Eakanı Başbakar ı'ardımcısı Tugjt Ozol üun ESAŞ'ın Kortal üakı tesıslerınle bır duğme/e basarak «yıldı •ım» düşurdu ve ulkenın /erlı sn buyuk trans'ormctörunun teslım torenınde yaptığı korus mad; «Turkiye'nin gelısmesm deki darboğaz dovız değil elek trik darboğazı olacak» dedı Ozal, Kartal dokı torenoer once de Istanbul Tıcaret OdGsı'nca düzenlenen «24 ocak ko rarlarının iki yıllık uyguloma sonuçlannın değerlendirılmesi» konulu toplantıdo yaotığı konusmada da «Kotoların olınıp satılmasının onlendlğini ve IIberasyon 2'den liberasyon Ve doğru bır eğilım olduğunu» be lırterek «Bundan sonra hic bir mala ithal yasagı konulmayocak» dedı Devlet Bakanı Başbakon Yardımcısı Ozol devletın mak ro meselelere mudahale etmesı gerektığml ıfade ederek subvonsıyon polıtıkosının bır koc mal harıç kaldırılmış olduğunu, tasorrufun teşvıV edıımesl ıcın faızlerin serbest (Arkası 7. sayfada) Ufuk GÜLDEMiR Yarın Cumhuriyet te obylann Kransa'daki Gercek... Günden güne bır gerçeğı da ha tyı öğrenıyoruz Fransa'da Ermenı lobtsı. vonetımı b<w kı allına alacak ve ülkede etkılı bır kamuoyu yarata cak bır gıice ulaşmıştır. Bu guç, Amerıka'daki Yahud' lobısinm kuvvetme benze tılebılir. ABD'de Yarıudı toblsının ne demek olduğu son günlerde daha iyı anlaşılmıştır. Vaşıngtort Bırleşmış Mıl letler Guvenhk Konse^ındg Gotan tepelenni ühak etti ğı ıçın hraıl'ı kınayan karar tasarısım veto etmek zorunda kalmışlır. Bunun anlamı çoh büyuhtur Çunku Bırleşmış Mületler Yasasında istıto, yoluyla toprak kazanımı yasaktır Çagımızdi boylesıne temelleşmış bır Ukenın Birleşmış Mılletler Guvenhk Konseyınde veto edilmesi urküîucudur Ame nka'daki Israil gücü böv lece bir kez daha kamtlan ••• (Arhası »a. 9, sü. 1 de> GENEL KADRO TASARISI DANIŞMA MECLİSİ'NE SUNULDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) BaşDCkaniıkçrj rtaiirlanan genel kadro yaso tasarısı Danışma Mectısı Başkanlığı'na sunuldu Dan şma Meclısı Başkonlığı'na dun sunulon genel kadro yasa tasarısı once Butce Plan Komısyonu'nda e<e alınacak. Genel kcdro yasa ta sarısı 657 soyılı Devlet Memur ları Yasası'na tabı olan rn9murların kadrolarma ılışkın yenl duzenlemeler getırıyor. Yarından itibaren Cumhuriyet te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog