Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

)EBV Poıt* Kutuıu a?* Istanbul T»l«fon: 75 f4 64 7S «7 U Firmanıı ıçın nazırlattıSımız ÖMİ 1982 tak Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20643 Kurucusn: Yunxıs NADİ Altan ÖYMEN bildirivor AİX EN PROVENCE Türkıyenin Bern Eiiyükelçisı Doğan Türkmen': öldürmeye teşebbüsten sanık Er:aeni terörıst Max Jiray:r Kilimciyan'm yargılanmasma dün Marsilya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Aix kentinde çok sıkı güvenlik öniemleri altında başlandı. Mahkemenin sanık hakkmda bugün ya da yaıın karar vermesini bekleniyor. Küimeiyan'ı Destekleme Komuesi'nin günlerdir sürdürdüğü çağrüar üzerine Fransc'nın her yerinde Aix EnProvence a gelen Ermeni grupları dün sabahın erken saatlerinden ıübaren mahkemenin yapılacagı Aix EnProvence Adalet Sarayı 'mn önünde toplanmaya başladılar. Ermenilerin ellerinde, «Kiliraciyan'ı Kurtann» yazılı ve Türkiye aleyhinde sloganlar taşıyan paniartiar buiundurdukları görüldü. Aix EnProverıce Pohs Müdü rü, duruşmayı izlemek üzere Aix'e gelen Türk gazetecılerın Adalet Sarayı'na normal yuldan girmeleıini saluncalı buldu. Polis arabasıyla arka kapıdan sokturdu. Mahkeme salonunu çok sayıda Ermeni izleyicinin doidurduğu dikkati çekti. Mahke meyi izleyen 50 kadar basın mensubr.1 arasında Amerika' dan gelen Errnem köbenli ga Çağdaş Yayınlan ŞAİRLER DÖVÜŞÜR IV1EHMED KEMAL'in llişkileri, anıiarı, soyleşıleri... Bunca yıiın birikiminı sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız. Ederi: 220 Lira İSTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocoğı Cad. 39 41 Cağalağlu İSTANBUL 10 TL. 23 Ocak 1982 Cumartesi Ermenilerin gövde gösterisi Kilimciyan davasma Türk gazeteciler polis kordonunda girdi • SAYILARI GİDEREK ARTAN ERMENİ GÖSTERİCİLER AİX ENPROVENCE ADALET SARAYI ÖNÜNDE TÜRKİYE ALEYHTARI SLOGANLAR TAŞIYAN PANKARTLARLA TOPLANDILAR. DURUŞMADA TANIK OLARAK DİNLENEN SANIĞIN ANNESİ VE AĞABEYİ «ERMENİ KATLİAMI» TEMASINI İŞLEDİLER. DURUŞMADA TANIK OLARAK DİNLENEN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ ŞOFÖRÜ ROBİNSON: «TÜRKMEIME ATEŞ EDEN KİŞİ KESİNLİKLE KİLİMCİYAN'DIR» DEDİ... zetecüer de vardı. t>unısmanın başmda mankerae oaşkanı 5rargıç Brunat gazetecilerin fotoğraf çekmeleri için kısa bir süre tanıdi. bıından sonra dunjşmayı başlattı. Duruşma açıldıktan sonra ilk olarak jürı oluştunıldu. 200300 kişi arasından küra ile seçilen 21 kişiden vıne ku rayla a Kişıük jürı seçıldı. Ku radan ç.i.an 3 bayan üyeden 2 sine savcı. l'ine de savunma avukatı itiraz etti ve bayan üyelerin juriden çekilmelerini istedi. İtiraz Fransız usul yasasma göre ijabul edildi Jürinin olusmasının ardından dosya açıklandi. Sanık Kilimciyan'ın avukatı Leclerce usul açısmdan bir konuşma yaparak müdahil A\T.ıkat Vidol • Xoqııet'le ilgili sunlan söyledi: «Türkije"nin Bern Büyükelçisi Doğan Türkmen ba^lançıçta davaya müdahîl olarak avukat katmak istemiyordu. Sonraclan fiklr deRiştirdi. Bu, bize yasal olarak itiraz hakkı vrrir. Anu biz müdahiı avukatlık mevkiini Türk Devlelinin avukatlığı olarak mütalaa edivnruz. Karsı mızdakt mtıhatabı Türkmen ola (Arkası sa. 9, sü. 3 de) Avrupa Parlamentosu karar aldı İDDİANAME OKUNUYOR DÎSK duruşm asında sanıklar Askeri Savcının okuduğu iddianameyi. kendi ellerindeki ıddianameyi^ karşılaştı.arak izliyorlar. Savcı, iddianameyi okumaya devam etti İstanbul Haber Servisi SanıklarTıin 52'si hekkır.da cla Idam istenen DISK dsvas'na dün devom edildi. iddıanamenin 451. sayfasına gelındiğin de d'.jruşma 27 acak carşam ba gunune ertelendi. Dünkü duruşmayı, Alman TV sinden sonra Frans;z Devlet Televizyonundan da bır ekibin izlediği ve cekim yaptığı görüldü. Herhangi bir dilekcenin verilmediği ve tartışmanın gecmediği dünkü duruşma Askeri Savcı Hakim kıdemli Alboy Süleyman > xkecı, bir önceki oturumdo Kaldığı 368. sayfadan itıbaren iddianameyi okumasını sürdürdü. DİSK davasinin 8. gününde de DİSK avukatlarından hiçbı rı duruşmaya katılmodı. (Arkası sa. 9, sü. " de) AET yardımı du rdu ru luyor STRASBOURG, (THA) Avrupa Parlamentosu, Turkıye'de dsn.okra'ık yonetime dönülünce/e kador Avrupa EkonomıK Top'uluğu'nun [AET; bu ulkeye butjn parasol ya.'dımları durdurmssını ısteyen bir karar tasarıs:nı onaylodı. Avrupa Palomenîosunun onaviaaığı kararaa, Türk rıükümetımn sıvil ve demokratık rtokları tammüsına ve sıyasai tütuklulorı serbest otrakmasına kadar bu yardımlor.n durdurulması gerektıği vurgulandı. Porlamento ka/nakları 600 mıl/on Avrupa pora birimi. ya da 630 mılvon dolarhk porasal vorcımn gelecek hofta topıanacak AET Dışişler Bakanlon toDiantısında büyük bir olasıVTASHINGTON (Ajanslar) lıkia rturiurulocağını söylediAED Dışışleri Bakanı A!exler sandr Haig ile Sovyeıler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gro Avrupa Parlamentosu karamiko önümüzdeki hafta Cene* rında, ayrıca sec:mle Türkiye're'de buluşacaklar. de bir parlamento kuruluncaBu arada toplantmın bir grür ya kadar da Türkiya AET or ne indirilmesi kararlaştınldı. tok parlamento komisyonu ça Haig Gromiko görüşmesiniB (Arkası »a. 9, sü. 6 da) iki gün surmesi öngöriilrnüştü. Duruşmadan notlar: Sanık annesi ve Deveciyan Aıx En Provence Adalet Sarayı bır buyük rneydanın ortasında... Ön cephesınde yüksek sütunlan olan ve merdivenlerle çıkılcn büyüfe ve tarihi yapı. Cinonın önü dün ^abahluı; i'ibaren Ermeni göstericler tarafından doldurulmuştu. DİSK İDDİANAMESİ VE DİĞER DURUŞMALAR 6. SAYFADA Haig, Gromiko iie gelecek hafta bulusacak Alt derecedeki memurların gösterge rakamları arttı ANKARA, (CBA) 657 sayıh Devlet Memurlan Kanunu ile 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ban maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı maddeler eklenruesi hakkmdakl kanun. Bütçe Plan Komisyonu'nda incelendi. Başbakanlığın 16.10.1981 tarihinde MGK'ya sunmuş oldugu kanun, Bütçe Plan Komisyonu'nda incelenerek önetnli degişikliklere uğradı. Bütçe Plan Komisyonu'nun incelenerek önemli değişikliklere uğradı. Büt çe Plan Komısyonu'nun degiştirümesine ilişkın karar metninde özetle şöyle denildi: «Derecrler ve kademeler ara»ındaki Uişki ve geçişlerin daha tularlı olması ve ciüşük derecelerdeki aylık tutarlannın asgrarl iicretin üzerine çıkarılması amacıvla aylık gösterge • tablosnnnn aK derecelerlne bazı düzenlemeler yapılmıştır.» Hükümet tarafından 30 katsayı üzennden düzenlenerek MGK'ya sunulan gösterge tablosunda 15. derecemn 1. nokta Biz Türk gazetecüer, 6nce Aix Emniyet Müdürlüğü' kademesi 350 olarak öngörülünce bir gece öncesinden bıl yordu. Ancak. Bütçe Plan Ko dirilen programa göre, samisyonu kanun üzerinde yapbah erkenden etrafı demir tığı değişiklik ile bu rakamın kafesli bir polis arabasına 330 ile başlamasını uygun bulbindirildik. Adalet Sarayı (Arkası sa. 9. sü. ~ de) Binası'na arka kapıdan so kulup. salona alındık. Salonda 100 kişilih oturma yeri var. Bır kısım dinleyiciler de duruşmayı ayak ta izliyorlar. Celenlerin büyük bclümünün Ermeni asılh Fransız vatandaşı olduğu belliydi. Adliye Sarayı önüne çok önceden gelip sıraya girmişlerdi. Salona girdiğinde oyağa kalkılarak selamlanan Mah keme Başkanı'nın ve savcının siyah cubbelerinin üzerinde kırmızı bir pelerinleri de var.. Mahkemenin öteki üyeleri ve avukatlar, (Arkası sa. 9. sü. 6 da) İŞTE KİLİMCİYAN İşte Ermeni terörist Kilimciyan. Bern Büyükelcimiz Doğcn Türkmen'i öldurmeye teşebbüsten yargılanan Kitimciyon'ın mahkemesi Ermeniler torafındon tam anlomıyla Türkiye aleyhtarı gövde gosterlsine dönüştürüldü. (Foto: THA) Ozal: Vergi yasalarının son bölümü de martta cıkacak Ekonoml Servisi Türk tşadamlan ve Sanayiciler Dernegi TÜSİAD'ın dün İstanbul'da toplanan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yarduncısı Turgut Özal, 1981 yılı dışsatımının rekor bir artışla 4,7 milyar dolara erişmesinin beklendiğtni ve dış ödemeler dengesi cari işlemler açığını 1981 sonunda 1,6 milyar dolara indiren Türkiye'nın 1983 sonunda cari işlemler fazlası verebileceğini söyledi. Turgut özal. son kalan vergl yasasının da martta çıkacagını ve Vergi Usul Kanunu ve özellikle sanayicinin bekledigi yeniden değerlendirmenin bu çerçevede geroekJeşeceğinl söy ledi. Özal, devletten devlete yardımlara ve OECD kredilerine bundan bbyle fazla umut bağlamarun yanlıs olacagını, Türkij'e'nin bankalardan kredi sağlamak için çabalannı artırması gerektiğini de vurguladı. Petrol şokundan çok 1981) ön cesinde uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle Türk ekonomisinin çıkmaza girdiğini belirten özal, 12 eylül harekâtıyla başlayan dönemin, istikrar programının eksiksiz uygulanması ve beklenen sonuçlann alınması açısından son derecede olumlu bir dönem olduğtmu kaydederek, «1980 yanjpn söndürme vılıydı. 1981 ihracat patlaması yılı oldu. 1982 ise a.Ml mucize vüı olacak» dedi. 1981 yılında 1,8 railyar dolar artarak 4.7 milyar dolar düzeyine tırmanan dışsatımın 1383 sonunda 6 milvar dolara erişmesinin beklendigini anlatan Turgut özal, 3.53,6 milyar dolar düzeyindeki görünmeyen gelirlerle birlikte 1981 yılı cari işlemler açı£ının 1,6 milyar dolara düşürüldügünü kaydettı. 30 yıîdır yapılamayan vergl reformunun 12 eylülden sonra üç ayda gerçekleştirildiğini, sürekli büyük açıklar veren bütçede disiylinin sağlandığmı ve enflasyonun hızımn kesildiğiDi belirten Özal, daha sonra çeşitli kesimlerden gelen şikâyetlere deginerek öntimüzdekl günlerde gundeme gelmesi bek(Arkası 7. sayfada) Iscilerin günlük brüt ücreti 1981de ortalama 108 lira arttı Sokağa çıkma yasagının kaldırıldığı iller 20 ye yükseld: İZMİK (Uınıhurıvet Kçe Bürosu) Ege Ordu ve Sıkıyönetım Komutanliğı nöısesıne »ı ren İsparta ve Burdıır :llerinde gece sokağa çıkma yasagının dünden başlayarak kaldırıldığı bıldirildi. Böylece tüm yurîıa sece sokağa çıkma yasağınm kaldırıldığı ılîerin savısı 2Dve vükseicıı. TUSİADIN 1982 YILI BAŞINDA TÜRK EKONOMİSİ RAPORU: 5. SAYFADA Işık KANSU ANKARA. Türkiye çapında yapılan bir istatistik cahş masına göre, 1980 yılına oran \a 1981 yılında işcilerin günlük brüt oıplak ücretleri 108 lıro arttı. Ortalama günlük brüt cıplak ücret 1980 yılında yakia(Arkası sa. 9. sü. 2 de) 24 Ocak kararları eleştirildi ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısı'nde dün de Ticoret Bakanlığı ile Enerıi ve Tabii Kaynaklar Ba kanhğı bütceleri görüşülerek kabui ed Idi. Üyeler Ticaret Bakanlığı bütcesi gorüşülurken 24 ocok kararlarını eleştir diler. ilk sözü olan Ankara üvesl Mahmut Akkılıc «24 ocak kararlarıyla serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor. Bu Avrupa ülkelerinde uygulanabillr <Arkası sa. 9, sü. 7 de) Evli bayan memurların maası net 900 lira artacak • DOĞUM YAPAN MEMURLARIN GÜNLÜK SUT İZNİ 1.5 SAATE CIKARILIYOR. ANKARA (ÎHA) Bugüne kadar «indirimsiz» olarak vergıiendirilen ve sadece 2.500 lira lık genel indırimden yararlandırılan, eşieri ücretll evli bayan memurlara vergı indirım hakkı tanınmasının düşünüldüğü ve bu yolda ön çalışmalara başlanıkiıgı ögrenildi. Bu bak tanındığı takdirde. evli bayan memurlp.rın maaşla rmda net olarak 900 lirakk bır (Arkası sa. 9, sü. :i de) Cizre'deki çatışmada biri ölü 6 militan ele gecirildi AURDİN Cizre üçesinde yasa doşı ibr örgüt üyeleriyie güvenlik kuvvetleri arasında çı kan çatışmada militanlardan biri f^ldü, 5"i sağ olarak ele ge çirildi. 7. Kolordu ve Diyarbakır. Urfa. Mardin, Siirt, Hakkaıı. Van illeri sıkıyönetim komutanlığırun açıklamasma göre 2122 ocak gecesi bir ihbar üzerine Cizre'de bir operasyo:. düzenledi. Operasyon sırasında KDP Kürdistan Demokrat Partisi diye bilinen örgütlm bir evinde gizlenen 6 mılitanıy la, güvenlik kuv\'etleri arasm da çıkrn silahlı çatışmada. uzun süreden beri birçok olayın faıli ve sorumlusu olarak aıanan Suphi Şık'ın ölü. 5 kişininde silah ve malzemeleriyle birlikte ele geçirildigi bi'.dirildi. ÖZAL KONUŞUYOR Başbakan Yardımcısı, Devletten devlete yardımlaro ve OECD kredilerine bundan boyle fazla umut bağlamanın yanlış olacagını savundu, (Fotoğraf: Ender ERKEK) Vehbi Koc: Baslıca meselemiz demokrasinin sıhhate kavusması Haber Merkezi Vehbi Koç TÜSİAD'ın yayın organı «Görüş» dergisinin özel sayısmda çıkan bir yazısında «Buçün memleketimizin baslıca meselesl, Türk demokrasisini sıhiıate ka>usturmaktır. Bu defa, deraokraside duraklamalara im kan vermeyecek bir Anayasa' ya sahip olmamız mutlaka temin edilmelidir. Bu son şansımızdır» dedi. «Atatürk'ü daima minnetle anmalıyız» başlığını taşıyan ya zıda, iş hayatımn Atatürk dönemi ile başladığını belirten Koç, onun 58 yıl önce milli egemenliğin iktisadl egemenlik• TÜSİAD'IN «GÖRÜŞ» DERGİSİNDE ÇIKAN EIR Y A ZISINDA KOÇ TITİZLİKLE CYGULADIĞI PRENSİPLERİNİ AÇIKLADI VE POLİTİKACILIKLA IŞ A DAMLIGININ BAĞDÂŞMA YACAĞINI EELİRTTİ. .e tamamlanması gerektıginı vaırgulayan sözlerini naklede rek şunlan ilave etti: «Atatürk'ü anlamak. cserleri ve telsefesine sahip çıkmak için, bir 58 yıl daha kaybetmemeliyiz.» Cumhuriyet döneminde Devletin ve hür teşebbüsün büyülî işler başardığuu Uade eden Izlenimler Ufuk GÜLDEM1R Pazartesi Cumhuriyet te Koç, şirketJerin ya4aması için kurumlaşmaya gidllmesmi, gençlerin her sanada ıyi yetiştırilmesini isteyerek şöyle ded:: «Dünyadaki seJişme baş dön Ufuk GÜLDEMİTC dürücü bir hızla yürümektedJr. Bizira de, bu tempoya ayak uvdurınak mecburiyetimi/ ANKARA Danışma Meclisi olduğuna göre, geeeti göndüzaçıldığır.da. üyelerin tanınmala lü ve daha çok çabşmamız gerekmektedir. Bundan sonra, rmı kolay'.aştırmak amacıyla bi rer v^ka kartı ile dolaşmalankaynakJarımızın önetnli bir kıs mını enerji üretimine yatır na karar verilmişti. Bir süre mak, petrol aramak, turizine sonra da kartlar 5 l;ra büyük'.'J ehemmiyet vermek, nufus plan ftünde rozetlerîe riçSistirildı. An laraası iştnl ele almak ve ihcak bu Vrez de rozetin boyutlan (Arkası 7. sayfada) (Arkası sa. 9, sü. 1 de) 'Sesimizi duyuyor musunuz?,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog