Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

2*> OCAK 1982 • *+¥ CL Suriyet (Baştarafı 1. Savfada) görebilecekler Yaklaşık 50 binın üstunde of rencırun baş\urusu beklenen ve lki kademeli sınav sonunda toplam 7565 öğrencınin başanlj olabıleceğl Anadolu Lıselen, özel ve Turk vabancı okulları sınavları ıçın kayıtlar 25 ocak pazartesi gunli başlıvor 18 şubatta sona erecek Bu okullarrn ı oasama* smavlan 15 nl sanda, 2. basamak sınavlan 17 Okul ybnetımlenmn ozel fcursıara gonüllü olmamasımn gerekçesı, ogretmen ve yoneu cılere şetırilen ağır ek yük olarak acıManıvor Ogretmenlere verilecek ders Ucretmin ikl ka tı kadar saat ücretının ıkı katı kadar saat ücretımn, ozel ders Ucretlenrun ve dersane ücretle nnın cok altında kaldığı vurgu lanıvor Aynca kurslar ıçin belirlerpn tarihlenn, öfrencılertn yararlarrnası açısından geç ka lınmış tanhler olduğu belırtılı yor Omeğın henuz kurslar ıçın ılçeler duzeyınde Mıll' Eğıtımın çalışma yaptıgı Istanbu!'da kurslann başlama tarıhı do gal olarak şubat tatilı sonrası na kalacak Bu da özelhkle ko lejlere ve unıversltelere hazır Hk trurslan ıçın, sınav tarıhlerının çok yakm olması nedenı tle kurslann açılmaması anlarmna geKjor. Oysa Mlllı Eğıtim Bakanlığı na baglı okuüarda Ongörulen ösel kurslar yararlı bır blçım Kolej ücretleri de programlanabilse, öğrenciler ılkokullar içın 20. orta derecelı okullar ıçın 25 ve vuk sek ogrerjm ıçın 30 lıra saat Ucreti Meyerek, ek özel ders haziranda yaoüacak Devlet parasız vatılı ara sı nıf smavlarına başvurular 16 şubat 12 mart tarıhıen ara sında vapılabılecek Bu okulların sınavlan 1 mavısta yapüa cak. Devletin normal ötrenım KH rumlannda vabancı dil ögreniıememesı sonucru son VI,I?T da çok buvuk ılgı topla\an ve aılelerle çocuklnnnı cok buyun ozvenlere zorlavan koleı suvv lan çeşıtli yakmmalara konu oluyor MıIIı Egıtım Bakaniığı ve n Müll Eğıtım Mudürluklermm oncelikle okuüarda düzenleren Ö7el kurslartia çeliskill kaır"lar aldıkları vurgulanıvor Dev let resmı ilkokııllan tle Anado lu Lıselen duzevınde vıllardır dprnekler qrarı*ıgı ıle dÜ7«»nİPnen kurslann bu jıi zaman za man kapatılıp saman zaman açılmalarına ızin verlldl Bu arada koleılere hazır'.ık içm ozel ders orogramlan uvgula van, bazı avncalıklı resmi ilkokullara da uygulama çelişküi oldu. Bazan hzel proeram uyıru lamalanna izın verüiB, bazan vasaklartdı. Bu kargaşa ve çelisen kararların •llelerl daha jrllç durumda bırakbgını ve kaçak kurslar la, evlerde duzenlenen ozel ders lerın fıvatlarını vükseltmeden ote bır ışe varamadıgını one süren aileler. \tilli Egl'irn Ba kanlıgı'nın bu sorunlara açık lık getırmes! gerektıSmı mr?u luvorlar Ailelerın bır dıfer vakınma konusu ıse, küavuzlara ıliçkin tjmversıte\e srınş fclavuzların da oldufcu glbt aıle ve ösreneıve vpterlı vol gostenoı bılei ve de Cerlendırmelertn ver almadı£ın dan vatnnıhvor rtrneSın dsha onrpkı \nllann sıpav sonuçlari deeerlpndırmpıermın eksıksız ver almamasımn, vanlıs teroıh sıralarnası \apmava vo] açaca 65 vurgulanıvor SınavlardaH bılgi VP aSırlık < lı sonjlar deöeTİPidirme ='nin ol msmasırın pahalı Cıze] der<! a lan coruklar lehıne büvuk avncalık varattı'hna definılivor CCRFTT.KR BEMR1.RNDİ Daha once yamlmış ücret saptamaiarında degışıklık olmazsa î<W «2 ö»renim done minde koleilere eünd(İ7itı «firencıler ıçın ücret ortslaması •îil Kl bfn nr? arasında yatı f lı «ftrencıler içtn 110 120 bın lira arasında olacak Bazı okul lar tçln saptanan Ucretler bu b«Hrlenen tavanı açablllvor öte yandan sınavlara kımt için, ojjrenci başına 1250 lira harç alınıyor 5 0 0 bin yatıran (BaMarafı l «avfadaı 57 BİN LİRALIK SINIRLAMA ELEŞTIRÎLDİ Mırnaılar Odası Başkaı.ı Alı Balamır ıle Şehır Planlama Mırpar \e Mubendıslerı Odası Baş karu Kem?l Sarp orta.c yaptık lan açiKİamada, Toplu Konır Yasası'na ıhşkın vonetmehk lerde geuriten «ıcerekH \apı tasarrolunu saglamak lç!n Drnrlenen taban 57 bin liralık stlır sınırlamaaı» yontemınin yar.lış oldugunu savundular. Ortak açıklarrada, »oz konu su yonetmehklerde ılk goze ^arpan noktamn hak sahıbı olarak belme ^en kesımın ode 3 rr» gueu \e o^kavııağının oluş tjrılmas! olduöu behrt İPre': 57 bm lıraliK sınır.amaya g3 re brüt 100 metrekarelık kon 1 ta alacak ıste^enın en ıjımser tahmınlere s;ore bıle bır avoıç kışıyı geçmesmın olanaksız ol augu brdınla. Yapı maiıyetıennm bnlt 100 meırekarelık b<r konut tum malıyetınm onümuzdekı yıllar aa 3 mılvon ın altında olmava '•ajının ıfade edıldığı ortek açık lamada. şu goruşlcre •\er verıl dı «Bu dunımıla. toplu knnut fonundaıı \ararlanacak kişilerııı \apı tassrrufu hpsabına i \ı!da valdaMk 800 bin lira vatırmaları gerckmektedir Bu mıktarın 510 Mİda tasarruf edıldigini bile %ar •savsak a\Tiı surede konut malKetlerı de î10 milvon lira\a >Tik*pleceeıııdpn hanka^a >atırılacak mlk lar da 23 mihonıı bulacaktır. Bu da ilk uc vıl bovunca aıle bütcesıne ailık aş!>ğı vııkan 6070 bın hraiık ek vuk (Icmfktir kl. ritsril dar relirlı. ler. orta •e \uksck (telirliler bl» le bu miktarı ödeyemezlef.» Kastelli doğuşunu gördüğüm (BaşUrafı 1. Sayfada) dttm, batıjını »eyredemem» dedi. Kalabahk bir dinleyıci ötlesı bnünde Büyük Efes Otel'de konuşmasını yapan Cevher Öz den Alsancak Rotart Kulüt>ü Başkanı Abdurrahman özener tarafından dınleyıcılere şby le tanıtüdı «Sayın özden'e bu tple*,!ı çunlerde geldiklerl Için teşekkijr ederlm. Kend'lerl en büvuk bankerlik kuruluşunun kunırusu olup Sorularla Serma\e Pivasası) adlı blr kitabı vardır» Kürstiye gelen Cevher Özden 1960 yılmda 'oankerlıge başlayış:nı çöyle anlattı «26 jaşınriaki bir Rencln havallerl içinde çok geniş ufuklar taşıyordum. Hürrhrt tahvillerl ıle l?e ba?ladım \e 27 vaşınria mlljonu tattım. 1967'de çıkan hir kanunla akt!\item bittl eeride Wr tek haysnftim kaldı » Ceiher Ozden daha sonraH vıl'arda Sınaı Ka' :ınn'a Barka sı"nın sT.çımı ı'e tah\ 1 pazarlamasmm oaslac z.n\ k?,dede rek, «bnlm laniT'dan ayrılan hir ki«! Banker 7'î prlıi'i raKıbım olunca nhasa da ranlandı 4ncak 1978 Mİııi'ia zr.manın »ktıdarmın çıkardı^ı bir Verîi Kanunu i!e Serma\e Pivasası \ine kolcıınden vikıldı » C4HIL HUJvIN P%RASI Kastelli bankalarm aslı gorev lerinl yerlne getlremedıfeinl b»lırterek, «bunun yerlne bix halk tasarruflannı sanaviye kanalize etmrk lslfdik. Parolamız cahil halkın parasını >önlendlrmektl., Banker Kastelli 1978 yıtada 3 ayİLk btr süre ıçınde yuz mllyon'.uk tahvıl pazarladıklannı ve bunun somıclı, «artık tarrum bu Iş tutar» deduoenrü Faızlerin seroest bırakılı^ın» llışkın 1 Temrcuz Kararmı «Tur kije ekonomlsine enjekslyon» olarak nıteleven özden, «Bu k* rarla halk hayata kavuşmuştu» dedı. Bu geçış donemıntie herkesuı tefecüer dızlsını TV'd» ızledığını beıirten özden, «oysa ben bunu oynadım» ifaded ru kuilandı. Bu piyasada her çeyi yaşadıklarmı söyleyen Baa guldfi. dedi. 1981'de 30 milyar ker Kastelli, «Allah bn l?te biae tahvıl pazarlaması hedefledikl» nnı ancak bunun 80 milyara ulasıguıı kaydeden özden d » ha sonra şoyls konuştu: «Bazı agaçlarda ökse otn. ta» lada avnk otu vardır. Bbrim plvasada da avantürcfller ve maceracüar pivasayı Ama hen hu pivasanuı nu cordüm batısuu seyred» mem Mudnprl'nıze l^tedlğln an gpl paranı al dıvonız.» OZDEVE SORVL4R K ^T ışmasuun 'amamlanm»sı "aan sor.ra rotar. e^Jenn soru sıına geçıldı. rtTT^ş sahip'.enn r»n Enıs özsarıhan'ın «kazan(iıemız rantı nprevp vatınjorsu mız» sorusuna Ozden, *^\% kazandıgınız paran nereye 1harcadıfcını'ı sövluvor musunuı" » di fl \a yar' adı özsanıhan b'i ya1 nı* «bi7 artık para kazanm»\oruz» dıya karşTİık \erdı Bu anı dınleyicüer prasır.da banka cılann neden s o n sorrnadığı or tava a+ılmca Cevher özâen, «bankacılar benden korkuyor» deyınce Merkez Bankası esld Başkanı Caîer Tayyar Sadılclar'jı aöz istedi&t gorüldü. özdpn Sadılt'ar'ı, «Euyurun «ayra bncam» dıye se'anladı. Sadıkl i ' sermaye piyasasında aktivltenin nasıl saJlanaraSını sorun ca ÖTKİen $u yanıtı verdl: «Sıklar beve ^övledlk mer». lnıl kıvmetler borsası aktlvito kazanmalıdır. Bu arada haza muslriıller olaraktır ama I? §omınij ravına oturacaktır » Rotarven îsa Albayrak.'ın, «batın Irunılnslara karşi risld nasıl kar»ıÜTor«iunıız?» şelcl^fVk! <;orısıınu dn şövle yamtladı «Halka verüecek moraldlr. \ok«a Mprke7 Bankası da, ts RankaM ds batar. Hııkumet r'sl,ı <!ıısi:nmüvor*a hen mi düçunpceğim.» Kaste!l: pkonominin ka'nuit d"sı?f raıihni, «bu rözdpn para lann da een de§İ!f)rtllgJni» !fadp etti Kinuşmasımn b tışıne yakm, blr konugun Cevher Özdpn'den îzmlr Opera Slaravı lctn tebernı lstp<ifb RbrülrH. örden rnınu, «Tpberrn kadıik nldu çOnkO ceTw hlttl.» dlye fcar pladı ALTIN VE GÜATÜ8 ALIMl Cevher özden Ogleden sonrs yeni aatın aldıjfı «Etap OteU>n de bir basm toplantısı dilzen İPdi Basın toplantısmda tstanb\u Beyoglu îstıklal caddesin d© altm v» gllmUş alım gatımı yapacalc bir çub» açma hanrJıklan İçinde olduftunu belirten Cevher örrten, halkrn elm de yaklaçılt 7 bin ton altaa bu lundu£unu, bununda 100 mllyar dolar tuttugunu söyledl. Eşl U« blrUkta Etap Otellnin bannda çok sayıda basın men «ubunun kanldıgı toplantı Cev her özden'in «harum ne Içer^n?» sözlerl üe basladı. Eşirun kahre lçecegini söylemesl üz« rtne «çocuklar »ls ne Içerslnlz? TabU kl kahvo diven Cerher özden kahvelerin «îl?lrme olmanuunu» öğütleyerek konuşmaya geçtl. Turkıyedeki istatistilclera göre elde ortalama 7 bın ton altın bu.undugunu va bu potansiyehn de*erlendırilemedigtna deglnen Banker Kas tellı, Merkez Bankasının alım Eatımîarının kısıtlı ve pasif kal dıgına lşaret etti. Bankanın, pi yasaya uyabilme yetkısi olmadı gmı, ba potansiyehn dünya pi yasalanna fröre orsanlze edılmesl gerektıgıni vurgulayan Cev her özden gerekli stoklann dı çındaKİ altının faziasının dun ya pıyasalarına satılması duru munda dövız darbogazırun Btlatılabilecefini söyledl. BATANIAR . RATACAKLAR ^ Cevher özden bu arada ban kprlfk piyasasında it'< kez ku ruluş ismi vererek piyasayı detfrlendirdl, «Batacak» ve «ayakta kalacak» fırmalan isım vereek aegerlendırdı. Büyuk barkalann srrmaye piyasasmın kıjnılmasından rahatsız olduklannı ifade etti. Ozden mevdu at sertıfıkası pazarlamasının sUrdüğunü ifade ederek gıstemin lşlevışıni şoyla ıfada etti: «Mevduat sertlfikası nyçulaması duramaz çünkfl sistpm işlemektpdtr. Ben banka şube lerinden hamilme önıefin 10'ar mllyonluk sertifika alarak sistemi yürutmeTe desam ediyoram. Ancak spriifikalanm ara «nda, falanbank, fılanbank gl bl bankalara yer vprmiyonı?. Esaaen blztm fcankalarlaı Tıir çeli?kimiz voktcr. Celişki ban kalar aTasındadır. Ama ürun ortadadır. Bankerlerdp balen 200 milyar lira vatandaş paraM yatmaktadır. Bunun 100 mılvar lirası bendedir » Çatssmada (Bastarafı l iavfada) mi arasında atılan kurşunla vurularak oldıifı anlasılmakta rtır. Bu da ıdarece alman < n >lemlerin »eterli olmdıçını ida renin Pİtnde me^cut piixenlik Teter^ıı kalarak müdahaİPlerde hultına madıklarını ro^Urlr nlteliktedir tdare kendKine ^prilpn kamıı hizmetlerlnln vürutülmesi Için rtnce jerekll rtreütii kurmak vr bu bnrııtun avni. sahsı ve malı nlanaklanvla araçlarını hizmetp ha7ir tatmakla \ukümludur Rıınların 7Jiıanın«İT saelanma ması ve vrrine ertlrilme'indeki kusur Ronucu htzmetln hlç 19lemernMİ vrva reç ve noksan Islemealne sebebivet verllml? olması Idareve zarar ebrrn bu kimseİPrtn tazmlnl sorumlulutunn vükler.» Ankara'da 3 banker daha iflas için başvurdu AVKARA, (Cumhurlfet Bıırosu) Ankara'da üç Eanker ıflas ıçin, alacaklılar da i Banker hakkında tasfıye içm başvurdu Ankara 3 Aallye Ticaret Mah keıreM'ne rnallarırm tasfı^esı •çn başvuran banker ve bfinke'lık knruluşlan şunlar Mahırıi! Kocaman Ibanker ban^rıı Cahit Dingıl f^iStem menkLjdeğerler) Dursun Akturk (^\kürk tıcare") A!sc<iKİıIar i<:e a'.iıı mahk"rr3 \e 'Valçın Ooğan 'oanKer Yal c n 1 Fethı Ekınol. Dinçer Lluriogan (Dinçer ticaret) ve Ahrr.pt aksu (akçe tı^arötı adlı Bai^er :e banke'l k îurulus ları jakjunda taslıye ıçın başvurdular. Bütün tasarruf sahîplerini %34netfaîzH Emlak Kredi tahvillerinî almaya çağırıyoruz. Emekliler, memurlar,tiiccarlar,ev kadınları esnaf ve sanatkârlar gelin, hazine kefaletK Emlak Kredi tahvilleri alın. Bir büyük devlet bankası ile dayanışmanın huzurunu yaşayın. 1/2/1982'de satışa sunulacak, 1 yıl vadeli gaynmenkul teminatlı tahviîlerimizin faizleri üç ayda bir ödenir. ATÖLYE EMLAK KREDİ TÜRKİYE DUYURU DemeSîmiz Gene' Kunalu 20. 219S2 cumartesı KUnü saat HuOde Ihlamur Sokak No: 10 7'de totîlAnacakür. Üyelenıni?e duyurulur TEK Mürettisleri Davanışma Yardımlssma Oprnefei Yönetim Kurulu Gt'NDEM: 1 Acılıs Başkanltk Divanı seçımi. 2 Çalışma raporu, btitçe deneurn kurulu raporunun ojtur.ması ve gr)rusulmp"=ı. 3 Yonetım, denetırn kurullannın aklanmasıl 4 Dllekler. S Yenı vttro* rn denptım laırullannın seçımi, 6 Kapanış. BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog