Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyat 8 SPOR 22 Vuran: Taçspor Akademi başkanlığına play off'dan Fikret Güc getirildi cekilebilir Spor Servlsl Akademi Başkanlığına vekaleten Fikret Guc getirildi. Futboi Federasyo nu Yönetim Kurulu üyeliği ve Anadoluhisarı Spor Akademisl Başkan Ycrdtmcılığı görevini sürdüren Güc, dün vekaleten göreve başladı. Fikret Güc, göreve başlcmasıylo llglll olorak şiinlan söyledi: «Şu anda kadrolanmızı oluşturmakla uğroşıyoruz. Gecmlş teknlk ha taları da cok yakından blldlğim icin aynı hatalara duşme mek İcin cabo sarfedeceğiz. ANADOLUHİSARI SPOR AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINI SÜROÜREN GÜC, CELAL ERCIKAN'IN YERİNE GÖREVE GETİRİL Di. Bllimsel yönde yoöunlnştırocogimız calışmalarımızla Türklye'deki büyük bir acığı kapatmak amacındayız.» Emekll öânstmen Albay olan Güc, Kara Harp Okulu, Kb le!l Askeri Llsesı Beden Egltiml öğretmenükierinln yanısıra, Dünya Şompiyonu oian Ordu Milll Futboi Takımımızın da kaflle ve eğitim başkanlığı görevlerinl üstlenmlştl. Es kl otlet o!on Fikret Güc, 6 ayı cşkın bir süredir de Akademi Başkan Yardımcılığı gö revinl sürdüruyordu. Spor ServM Turkiye D«pla8man!ı voleybol 1. llgi fina! grubunda oynoma hakkını elde eden Tocspor takımmın calıştıncısı ibrahlm Vural Guney Sanoyi'nın ikl Bulgar oyuncu transierini protesto lle karşıladıklarını belirterek tTocspor takırm olarak finallere katılmayabillriz bunun da nedenl Güney Sanoyl olacaktır» dedi. Vuran, aynca takımın antrenman ycpocağı salono mosa tenisl ve folk'or oyunlarının konması ile çal'9malarda büyuk aksaklıklar belirdiğini ileri sürdü. İbrohim Vuran aynca final grubunda tüm takımların eşit şanslara sahip olduğunu belirterek konuşmasını şöyie sürdurdu. «Rrvol grubunda kesin gösterebüeceğim favortm bulunmuyor. Tüm takımlar eş!t şanslara sohlpfer. Ankara'da yapılacak olan Türkiye şampiyonosı maclan önceslnde calışmalonmızı yeterlnce yapamadık. Nedenln» gellnce antrerman yapocoğımız salona sürekll olo rok masa tenisl ve folklor oyunları koydulcr. Şamplyonaya da kotılacağımız beili değil. Güney Sanoyl takımmın İkl Bulgar oyuncu transferlnl protesto ediyorum. Bu oloy ployoff'un düzenlni bozacoktır.» "Geçmişteki hatalara düşmeyeceğiz,, dedi. çş SPORDA DÎIALOG* Spor Servisi Şefimiz Altuğ Istanbulluoğlu yıflık iznimn bir kullandığından «SPORDA D İ Y A L O G B bu hafta Ceza Kurulu Başkanı Sayse& 1981 küfür ve hakaret dolu bir yıl oldu, Hasan UYSAL ANKARA Beden Terbry» 9 Merkez Ceza Kunjlu Asbos kanı Altan Soysell 1981 yıUnın en okıylı yîllardon birisi olduğunu, bunda Kulüp Başkanı ve antrenörlerin öneTü rolü bu'unduğunu söyledi Sayseli 22 yıUık odüyecir.k yaşomında duymadığı gallz küfür ve hakaretleri soor dos yoları ıcinde oördüğunü de r 8öytev« ek IBÖO'den devreden lerie birlikte toplom 639 dosyonın sonuçlandırıldığinı acık ladı. Amac'armın sporeuyu cezolandırmak olmadığını ve bun dan Tiennun'uk d'jymadîğmı ifade eden Asbaşkan: «Merk^z Cezo Kurulu üc ho f kem köttenll üye ile " ' avukat ton olu<îon beş kisH'k bir kuruldur. Kendi ic bünyenizg dc nük ve sessiz çeli'çıvcruz Hok kırr.'.zdn vopılan Ithotn vs deffiko&i'rra knrsı cıkmnmnmızın nedeni hc'f'îiz o!rft'ciTi'îdo~ vi da scvunmasi7 olduâi!ri'i7f1n de^il bvniprı önem serr»v"ii:Şim>z ve hup'irdan etl'eri gelnjsıı pol'*'V:cmu: spr^cuyu b'r rloha suc islemomeve suca it msrreve ycneliktir. H'c. binmiz ceza vprmekten mutluîuk d"Vmuvoruz. verilen cezolon ellmlz titreverek, lc'm'z yonarcV IrrjTf.iıvoruT flrır^k Kowi'!on ku rrıücn vc!!P''Ti^k H:«!rüni sürdürTfik zorundoyız.» A'ran Savseli 1981'nin er olovlı yıllordon oldurtunu do kavdedprek ccıklamasım şöy le sü'dürdü: t1981'ds gec«n 614 dosya, bl r öncek! yı'don Intlkal edenlerle toplam 639 oldu. Bunlonn tömu sonuclondırıldı. Bu sayı Wr rekordur. COnkfl Ankaro, Istorbui ve Izmlr AsHy» C«aa Mohkematefl'n» fcıtlttei •den dosyafonn •ayısı oneofc bu kodardır. Blz ozveri II* ca Msarak borttan tofluclorKJtrdık.» Sayseli Ceza Kurulu'na gelen sporcuların yüzde 73'unun 468 dosya lle futbolculann oluşturduğunu söyleyerek, bunda kulüp başkanı ve antrenörlerin kusurlu olduğunu belirtti. Soysell şöyle konuştu: cBu tür ofoylar futbolda Ctkıyor, bunun üzerinda düşünmek ger»k futboi yaygın dersenö olmaz. Bosketbol ve voleybol da yaygın ama bu spor dallannda blze gelen dosya sayısı sözü edilmeyecek kadar az. Bunun nedenl bu spor yapon oenclerin eğltim ve küHur düzeylerinln yüksek otmasıdır. Blr sporcunun klşlliğl vo aldığı •ğltim kültürü cok önemlldlr. Türkiye'de blr sporcuyu ya göktere çıkarıyor ya da yer den ywe vuruyoruz. Yönetlcl v« antrenörlerln avan yok. Nor mal davranıs yolunu bulmak rorundoiaT. Bugün ostronomlk • SAYSELİ: tKUtOPLER OYUNCULARI ATILINCA BEK LEMEDEN SAVUNMALARINI YAPIP BİZE YOLLASINLAR» DEDİ. transfer ücreti 6denen spof cular saşırıyor ne oldum dellsi oluyorlor. Boşkan ve hocalan dlslplln yanında eğltlm ver melidlr. Sporculannı cok yönlü konularda bilgllendlrmelldfrler. En basltinden futboi kuralını ö^retseier g«iecek yıl futboldan gelen dosya sayısı 300'ün altına düşer.» Altan Sayseli sovunmasız ce za verflmesl konusunda yöneltiten »testirllere karşılık ise su yanıtı verdi. «Bunu kulüp zarar görmeeln dlye yapıyoruz. Aksl taktirde btzim savunma Isteml yazısı kulübun eline geçecefc, onlor savunma yopıp size ulas tırarak sonra biz topluluk karar vereceğlz. Sporcu zaten Idorl t»dt)!rd« oiduğundan oynoycrmryor. G«cen süre h«m sporcunun hem kulübün aleyhlnadir. Gelen ropora göre ceza vertyoruz. Bundan ku'üpler yok'naçcklanno sporculorı so hodon otı'.ırsa scvunrra is'eml ni beklemadcn hsnen savunma yap:p bize yoliasınlar.ı Kızılyıldız: 103 Efes: 8 2 TTJGOSLAVTA (Cmnhnriye*) Avrupa Koraç Kupası'ndaü temsilcirniz Efes Pilsen grup finallerinde Kızılyıldjz ile yaptığı rövanş maçuıı 10382 yitirdi. Gmbunda iddJası bulunmayan Efes Pilsen güçlü nüdbl k»rşısındJi pefc fazİA varhk jö« tereraedl. Kızılyıldız ilk noaçı dışsahada kazamnanın avantajıyla basküı bir oyun çıkardı. Ve i!k yanyı 5146 önde kapadı. Evsahibi Kızılyıldız ikinci yanda başanlı oyununu sürdürdü ve alandan 10383 glbi açık sayı farkıyla g»lip aynldı. • C. Özden "Bcskan • olursam 5 yıl görevde kcfhrım,, KAŞKANLIK KONUSUNDA KESİN KARARIN'I VERMEDİĞİNÎ EELİRTEN CEVHER ÖZDEN, KONGREYE YAKIN Blît AÇIKLAMA YAPACAK. SiS Adnan DÎNÇER V' avıp:crı crtrreye inmiş! Ancak kendsi de OYIDları ile rahatsı; ediyor ccnlıiarı... Kald:ğım otelın penceresıncen bokcrken düşünüyorum. Aşağıda arabasım buz tutmuş zerrinde yürütmeye colışan dolmuş şoforü ve onc yordım eden trofık nsüS'rin ınsanrıll!ğı beni etkiliyor. Oyso kura'lar ciğnendiğinde. görev çjereği karşı karşıya gelmeleri, ne kadar uygarco bu davranışta unutuluyor... Bu anlayış ne zaman yerletecek toplumumuza diyorunn. Oda kopım calıyor. Gelen tokım kaptanı TGniu... « Hocam, minîbüs geldi...» B'nivorui ve Ankaragiicü sohasına gidiyoruz. Stadtn mac vcr. Oradon Anıttep« Sfadı'na gecivoruz. Alan boş, hemen kapıyor ve progr^Tiladığım cafışmava gncıyoruz... 'cimde garıp bir h;s var. Taniu'nun kohvfiltıda gösterdvji gazetedeki satırlar aözümün önüne geliyor... Bulunduğum görevin başkasma verildlği haberine yapılacak basın toplant^sma güvenerek inanmıyorum... Bağınyorum... «Cocuklar yovru vatan slzl bekllyor, onlara İyi futboi götürmek zorundayız.ı Hepsl hırelı v© neşelller. Nefls goller blrblrinl taklp ediyor. Sonra San toicım, Kırmızı takıtrn 80 y«nlyor... «Blr daha hocoyo karsı takım atma» dlye Mahmut'a takıltyorum.. Hava müthis bozuldu. önömüzO göremiyomz. Blr koc metre ötede ne var bllemtyoruz! Sonra tekrar oteie dönÖYoruz... Düşünüyorum, kadrodan gldenlerl tesplt İcin, kor ve slsln Icinde yoptığımız olağanüstü calışmada cocuklorın gayretierl ve Inanclan seciml zorioştırıyor. Banyoda sıcak suyun oltmda isınmaya calışırken t«lefonum calıyor. Karşıdak! ses: « Adnancığım, blraz Federasyona kadar gelebllır mlsln?» Ayhan $arn"on'ın sesı bu... Glylnlyorum ve acei« Mehmet Yenice lle yemekte blr şeyler atıştınyoruz.. Ayhan $arman'ın karsısmdayım... «Adnancğım zor görevl bana verdl'er, Ozgunüm hemen otell terket ve bakarsın ters blr durum olur. Yeni görevll arkadaslor gelecekler.» Soruyorıınr. Ağaboy blz medenl insanlarız. Görevler devlr • teslim Işidir. Geien crkadaşıma takım hakkında bllgl vereyim. Yı'maz Pcsa'nın haberi vcr mı? Kendlsine bir telefon edeyim... «Kalmo, hemen qlt*»n lyl olur. Oyuncular hakkında Kemal Kaya'ya bilgl ver?..» Uçak b'letim ve horcırahım hoztrionmış! Vedalaşıyorum ve ust kota cıkarak Gensl MüdürümCz Alboy Yüce! Seckiner'e «A'lahoısmarîadık» diyor ve şahsımo gösterdiği yakınlıkton öturü teçekkür ediyorurrt... Kendisl bana konuyu bilmediğinl, nedenini soruyor ve bir şey olursa kendlsine bildirmeml söyleyerek cok nazik bicimde beni uğurluyor... Acele ote'e gellyor va kaptana cocuklan salondo toplama8inı söylüyorum. Bir kısmı izinli olduklanndan saat 19.00'do gelecekler. Hemen blrkac kişi vakındakl sinemaya gidsrek o'anlan coğıriyor... Salona giriyorum. 13 ov beraber olup Türk milletlne golibiyetler getirmek. başarılor kazandırmck icin conımızı ortaya koyduğumuz, terim'ızt akıtt'ğınnız onlon düşünüyorum... « Cocuklar...» Göz yaşlcrn boşonıvor; Metin'den. Tanfu'dan, Ahmet'ten, Eser'den. Feyvaz'dan, Özcan'dan, Cem'den, Kayhan'dan... diğe^lerinden ve benden!.. Konuşamıyorum. Boğazımda bir şeyier du?iumleniyor. Nefes alamıyorum adeta... Malzemeci İbrahim, arkasın! dönmüş hıckırıvor1.. Ylne deniyoruTi konuşmoyı... Kaptan bir şeyler söylemeve calışıyor. o da başaramıyor. Dudaklanmı ısırıvorum. sacımı ceklyorum ve zoraki bitirebi'diğim sftzieriml sıra'ıyorum.. « Arkadaslor.. Sizinle gurur duyuyorum Biz!er geclciyiz. önemlı o'an Türk futbolu. Bayrağımı? SnpmII Slzlerden zafer bekieyen 45 müycnu unutmnym. Yavru vatana Türk genclnin de cağdoş futboi oynadığını gösterin. Yeni gelen hoca'crımzı ssvin. Onlar gecmişte ulusumuzu temsil etmiş başcrılı futbolculardır. Aynı boşanyı benim bulunduğum verden daha l'eriye götüreceklerdir. Ge!scekte yine bercher o!acaqımız kulupler olobillr Gönîüm, gelen orka^'oşî^ra slzi tesilm etmekfi, oncok kısmet de^ilmiş... Tanîu: senden blr ricam var. Lütfen seyahottan döndükten sonra bizlcn soncağımızı bana tesüm et...» Göz yaşları ic'nde oteiin dışına çıkabtlyorum Eeni terminale götürecek arkodaşım Yaicn'ın orabasma zorluklo biniyorum. Cocuklar cğloyarak beni uöur'uyorîar. Son sözümü söylüyorum aab.ıdan: «Beni memnun etmek istiyorsanız moclorı kazanın, bana lyi haberler gönderin ve hoconızı sevin...» Ankara'do hava buz gib'. S's etekiçre cökmüşNefes olmok zor. Ucaklar ko'kmıyor. Terminaldeki anonsa kulağım takılıyor ve İstanbul'a gidecek tek ucoğo doğru yürüyorum. Yeritr.e oturuyorum. Ucak son anonsu üe Yeşilköv'e inyor. Eve ge'lyorum... Kapıda cccuklarım ve eşm karşılıyorlar. Annem, babam da evdeler... Büyük oğlum ağlayarok boynuma sarılıyor... « Kurtuldun babacığım. Artık rahatsın...» Şoşınyorum kimse hataiı değil... Sonra da mırıldanıyorum... « Kader utartsınl..» tZ>IİR (THA) Fenerbahçe Kulü'oü'niin Ginel Kurulu önce sinde görüşlerinı belirten Cev her Özden «BayüJken ve Ergüclcr Kulüpclen uzaklaştınlırsa geîir Fenerbahçe'ye b&şkan olu ruııı. İstelik de Fenerbalıçc Ku iübü'nde başkanlıga geldimmi 5 yıl kalırım» şeklmde konuştu. şuîidılik başkanlık konusunda kesin bir karara varmadıgı nı belirten Özden «Kesin kara nmı kongredcn bir kaç gün ön ce açıklayacağım» dedi. Bu arada I;ıe::erban<;e'nın ış bajr.ıda bulunan yönetimınin transfer poutütasını ca elesnren Özden «Topa vurmasını bil meven futbolculara bile tnilyon l»r dağıtüdığını» belirtti ve şunlan söyledi: Betı isbasına gelirsem, eerekirse nülyonlar da verlrim f» kat aldığımız futbolculardan yararlaomasını büiriz. Bundan •onra futbolcura hak ettiği pa rsyı verir, veys futbolcuyâ pa r» verlnek karyüığmı alınz. Bedara par» dagitmak yok. Ça lıs&n fntbolcuy» para var.» ERHAN ÖNAL DA KATILDI Fenerbahçe futboi Ukımı dün ikin ci yan için topbışı yaparken Standlrt kez SarıL»civertll eklple antrenmana çıktı. Erhan ön»l da ilk S okaktaki ınsanlar aniaşılmaz bir telaş icınde kosturuyorlar... Hava cok kötü başkentte... Sıs san F. BAHCE EKİNCİ YARİ İCİN TOPBASI YAPT4 Spor Servltl Fenerbahc* futboi tokırnı Türkly» blrlncl llginin ikinci yan»ı icin dun topbaşı yaptı. Belcika'nın Standart L!egg« takımında top koşturon Erhan Önal'ı da 18 maclık ikinci yarı maratonu içln kadrosuna clon SanLacivertliler dün Yönetim Kurulu lle birlikte Fenerbahce'deki Sosyol Tesisler'd* öğle yemeğl v«diler. Nes« lclnde gecen yemeğe tum futbolcular kat'ldı. Şampiyonluk konuşmalarının yapıldıâı öğle y«meğind»n sonra Fenerbahceil futbolcular Kurbaflalı Dere'dekl antrenman •artoaırtda topkı bulu«tulor. Antrenör Enver Katip ve Teknik Dlrektör Ferledel Rausch'un yönetiminde kısa bir calışma yapon Fenerbahce futboi takımın da Erhan Önal da calışmayı başından sonuna dek coşkuyla izleyen taraftorların sevgi gosterilerine hedef oldu. Cumarteel gunO uçakla Kıbrıs'a gldecek olan Fenerbahc» futboi takımı ikinci yarı hazırlıklorını buroda Burdürecek. AMATÖRLER KÖSESİ • Emirgon Kulübünun düzen lodiği «Boğaziçl Futboi Turnuva •ı» sona erdl. Finolde baltall rnonını 2 . 1 yenen Atakspor sampiyon oldu. Baltalimanı Ikirvcl, Valldeçeşme ücüncü ofduiar. Moçlardan sonra yapılan torenle ödüllerl Emlrgon ku lübü baskanı Fuat Saner tarofından vsrilcfi. % 3.Amcrt6r Futboi Llgi'nin ye ni tokımlarından Karacaahmet yeni futboi dönemini, Ancdolu Sitesi schasında yapılan tören le actı. Genel Sekreter Koluran Tuğut «Gençlerden oluşan yeni kadromuzla lyi futboi Içln savaşım vereceğlz» dedi. • Akcamspor'un Ayazoğa »a hasında düzenlediğl «Minl Fut bol Turnuvası'nı Serhotspor ka zandı. • İsîanbul I.Amatör Gencler Ligi (E) grubunun Llderl A.Hison'nın başkanı Hüseyin Kaleotn «BilincM çalışmamizın karşılığını oldık. Amocımız Istar»bul'u Türkiye şompiyor.asında en iyi bicimde temsll etmektir» dedi. • İstanbul 1. Amatör Futboi Llgi (A) grubunda şomplyonluk savcşımı veren Yücespor'un genel kaptanı Mustafa Kaplan oğlu «Vefa Simtel ve Kartal'ı son rncco dek kovalayacağız» dedi • 1 Amatör Gençler Ligi (F) gutıundo Yeşi'bağiar'ı son da kıkada atjığı golle 1 . 0 yenen Yakncık ilx kez liderüğe yükseli. B îstanbul 2. Amotör Futboi liginin güçiü ekiplerlrden Bozkurt'Mn genel kaptanı Mehmet Korrosmanoğ'u «oluşturduğu rmrr güclü kadro lle şompiyon luk ipinl göğüsleyeeeğlz» de T. H. Y. sampiyonluga iyice yaklastı Fehmi ÖZGÜLER tstanbuı 2. AmatöT ç de sonuncu Zeyttotrumu'nu 31 yenen T.H.Y. şampiyonluja bir adım daha yaklaşü. (B) grubunda şanyjiyonltık savasımı veren Ümraniye, Güneşspor karşısında 20 yenik götürdügü maçı 62 kazanarak önemü iki puanı H 1 T T " " T T " bildl. Bea tarşılaşma JM»WTnffjr.Hif oedeniyle ertelenirken, Alemdar Çayırbıışı maçı iae olayl&r nedeniyle yanda kaldı. 13. baft» sonunda puaa rln^iımı şoyle oldu: (A) GRUBÜ: 3 22 11 18 G. Saray 3 18 13 16 K. Slnan 1 15 10 16 Yeniçarşı 2 16 9 15 Arçelik 2 22 14 14 Otomarsan 4 19 17 14 M. Sinan 6 20 22 10 T. Koparan 12 2 10 13 27 4 Güngbren 13 3 10 5 27 3 K. Enmu 13 (B) GRUBU: 1 18 7 21 Altınay 13 1 18 6 20 DSt Spor 13 1 21 11 19 Ümraniye 4 10 7 B. Başı 5 16 13 Çubuklu 4 6 10 B. Spor 8 12 23 Güneşspor 5 8 17 Çayırbaşı 8 5 20 Aiemdar (C) GBUBU: 2 24 11 16 Silivri 3 14 10 12 Tarabya 2 11 9 U Netaş 4 11 12 10 Rami 4 8 13 10 Tunaspor 4 12 15 9 Esnalspor 6 11 15 8 Vardar 6 12 18 6 Küçlik Ç. (D) GBÜBTJ: 1 26 7 19 G. O. Paşa 11 3 19 12 15 Ortaköy 11 4 11 11 11 Sefaköv 11 TOTK» S. 11 11 Ş. Başı 11 Pendik 11 Topkapı Güvenspor 11 (E) GRUBÜ: Yıldus 11 Taştep» 11 4 3 4 3 2 S 3 1 3 4 » 10 5 12 14 6 16 19 5 12 17 8 13 28 11 9 9 9 5 S a 1 16 6 18 t 4 2 19 9 14 10 HallC 11 UîukspoT Koşuyolu 10 Gökspor 11 Y. S. Selim 11 Altınok 11 (F) GRUBÜ: THY 11 8 S 3 2 3 1 3 2 2 4 2 4 S 4 5 5 6 6 14 13 13 12 12 12 16 18 8 12 17 8 9 16 8 1 14 4 9 3 0 21 5 20 Taçspor C. Kurt. Yayla Camialtı Ranarya Çamlıca Z. Burmı 11 11 10 10 11 11 11 7 4 4 3 2 1 0 3 4 S 4 4 5 2 2 3 3 3 5 5 9 23 10 18 14 9 12 19 15 11 13 10 10 10 21 8 13 17 7 4 30 2 ttclrtup BOKSTA BAŞARI Yıllardır üvev avlat muamelesi blie oörmeyen boks •poruna gazetenlzin gosterdl ilgl boksa flönül vermiş olan bizleri gercekten memnun etti. EABA (Avtupa Amotör Boks Birliğl) Başkanı Bernard Restaut'un bellrttlğl gib!, «Blr ülked* alt yapı ©Imaksızın spor yopılıyorsa, o ü!ked« »por te»odüf»n yopılıyor demektlr» Tesadüfen yapılan bir spor dalında tesadufen şampiyonlar cıkarabiliriz. Son dön&mlerde bunun en güzel örneklerinl gördük. 100. Yıl Atotürk Boks Turnuvası'nda Sovyetler uc boksörle katıldıîar. Kendi ülkelerinde b!le lsimlert duyulmayan bu boksârler üç altın madalya alıp ülkelerine döndüler. Sovyetter bu tumuvaya daha fazla boksorle katılsalardı oldığımız dört madalya hayal olmoz mıydı? Kendi ulksmlzds aldığımız dört altın mcdalyaya bakarak tBaşarılı olduk» demeyl gönlüm Isîerken <5;lim elvermlyor. Yine de başarılı olduk dlyeüm. Başarılarımızın devamını Istlyorsak, dünya boksunda söz sahibl olon ülkeler gibi boksörlerimize yılda e i az 1200 saat antrenrran yaptırmolıyız. Bunu yapobilmek İcin de bok3u meslek hallne getirmellyiz. Stklet sporlcnnda (Güreş, Bok.9, Holter) sporcunun kllo sorunu olduğundan sporcuya özel divet uyguiayacak diyet uzmanları bulunması gerekir. Aksl taktirde kllo düşmesi İçin sporcuyu ac bırakıp ondan başarı beklemek «Peygamberden muclze beklemeye benzer». Sporcudan yeterl! veriml alabilmek icin onu ruhsal yönden de musabakaya hazırlamak zorundayız. Bundan doloyı gerek kamp'arda gerek yarışmalarda bir psikoloğa da ihtiyac vordır. Sporda başarı sağlamak b!r eklp çolışmosıyla mürrkündur. (>/sa soyın Mehmet Tezkan'ın yazı dlzlslnde de gördüğOmüz gibl sporcularımızın başarısızlığı İcin elimirden gelen! yapmıçız. Ba'kan gencief boks sampiyonasına İkl ontrenör ve değerli bir beyin cerrahı lle g'trrlşlz. Nerede dlvet uzmanı? Nerede pslkolog? Tüm bunlara korşın basnn elde eden boksörleHmizl candan kut'orım. Bundan scnrakl dönemlerde bu tür hatalarm olmamosı icin gazetenizin yol gosteren yozı dizilerlne devom edeceğ' Inancındoyırn. All Ahmot DOĞAN Spor Akatfemlsl Boks fhtlsos öğrencM SporToto bu mu?. B«c burada SporToto konuouna dağinmek Isüyorum. Her hatta düzenli olarak Toto oynamaktayım. Kazaruyorua, kaybediyoroa bu önemll degll. Asıl ele alınması gereken konu SporToto'nun ne oldugu, nasıl calıştığıdır. Ben ve çevjemdekiler bu konuyu tarü^ırken, Cumhuriyet'in 6 ocak günü yolsuzluk haberine yer vermesl kuskuiannuzı arttırdı. Yolsualuğun SporToto'dakl degişik ?ekilleri üzertade hiç düşündünüz mil? ö m e f i n dereceye glrenlerin sayısı 100 lken 300 dlye duyurulsa, ikramiyelerin kalan 200 adedl ne olur?. Bir ba? ka s e ö l , idare yetkllllerinln dısandan biriyle anlaşarak bir kolon bos bırakılarak bayiye yatınlan biletin neticeler bellrlendikten sonra doldurulması ve deterlendirilmeye sokulmasıdır. «Olmaz» demeyin. Ben 25 kolonluk kuponun bir kolununu boş bırakarak 24 kclonu 500 lira karşüığı sadece denemek için bayiye yatırdım. Ve bayi farkına büe vannadı. Kuponlann değerlendirilmesinde güvence nedir?. Kuponlann güvenligi kimlerin elindedir?.. Değerlendirmelerm geç açıklanmasınuı nedeni nedir? 2 milyon SporToto merakhsına aleni ve küstahça yapılan bir saygısızlık mıdır? Çok oynayan olması ve değerlendirenlerln sayısınm azlıgı mazeret olamaz. Çünkü son 34 hafta öncesine kadar neticeler çarşamba günü açıklanabiliyordu. îkramiyelerin ödenmesine gelince. Aylar geçiyor ve ödeyelim diyen biri çıkmıyor. 12. haf ta Ikramiyesini hâlft alamayanlar var. Emlâk Kredi Bankasının nazı da çabası. «Hesap açtırm» diye ısrar. pul parası, havale masrafı.. Nedir bunlar?.. Hnaa BATGAN ERBAA Rıza Sümer: "Beden Terbiyesi hukuksal çalısmalan çagm gerisinde,, ANKARA (THA) Amatör Bpor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ei2a Sümer, «Beden Terbiyesi Hukuksal ç»hsmalan çafın cok serisisdedir. dedi. Rıza Sümer konu lle g olarak yapG»ı açıklamada, tutbol kulüplerinin dernekler kanunundan çıkarüması konusunun Futbal Pederasyonu Hukuk KuTulunda görüşülüp oradan Bakanlığa ve daha sonra Başbakanhğa gönoerilroesini son derece çağdı^ı bulduğunu beürtti. «Kuiüplerle Ugili karar vcrilirken ve yasa hızırlanırken konu tnutlaka kamuorunun tartışmasına açılmalıdır. Futbolda demokrasinin temel kuralı budur. Buna şiddetie kar$ı çıkıyorum» dedi. Sümer daha sonra Putbol Fedsrasyonu Hukuk Kuruluna güveninin asla olmadığını, Beden Terbiyesi Hukuksal çalışmalannın çagın çok gerisînde kaldiğmı belirterek şunlan söyledi: «Beden Terbiyesi Hukuksal çalışmalan toplumdan ve kn> lüplerden kopmuş, yıilardir kötü sınav vererek sınılta kalmıştır. Kulüplere basta yapılarak kaç dalda ufraşacajına karar verilmes! böyle yasal çalıstnalann ueçmişin kadrosuyla ve gizli yürütülmesi spordaki devlet kurutn^lanna olan ffüvenimrzl ssrstnaktadjr. Ba tür yanlıs. CTjruismalara SOD veriunesinl bekllyoramj ŞAMPİyONLl'K TUR€ ATACAK Anıulolu öntinde ş&mpiyoıv tek tnrn »tacak olan Anadolnhlsar fenç takanı btr maç taeeatade.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog