Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurry** 22 OCAK 1982 Hapishaneieri 1980 tatihinden bugttae geçen dönetnde dislplinln temiıu ve ıdamesı maksadıyla 224S kışi gorevden uıaiüaştunl mış. 496 kişı tutuklamnış, 1227 kişinin mesteKİe Uışiği kesijmıştir. \ynca teşldlatta otorıteıun tetnini için »2W taşı de ğışik dlstplın ceıalarına çsrp tırüauştır. Bun» mukabü başa rüı çauijtnalardan doUyı da 2341 çeşitll rntbede personel maaşU ve takdirname Ue Sıiul lendırümiştır. 12 Eylül'den soma oıuamelesa tehemmül et tirilen 211 şebtt peısonei aüesi ne nakdi tazmınat vçrilmiş, va zıfe sırasında yaralanan 34* persooele taztnlnat ödeonüş OOveslik kuvvetiennın «ya• >UUi Eğltbn Bakanlıfema ba|h Htreta»*0 ye»?tirea •al olarak şiddet kollannsa ozdan 1SÎ81979 ve 19T*80 Öğretim dBnemlnde toesun obn T » j&rlüğiine» sanıp oldugunu öne Bolkozan Mustoio Öıturtt, Fa İLHAN ERDOST OAVA8I lasık 19 bin oğretmen adayının görev yerlm kura Ue b e a r l e ^ . «Uren öztürk, olağanüstü hai dım« Katakuş, iekiy» Can # Iniltere Dışışlen Bakanlığı Ger.el Sekreten Pa3t«er resnı blr ANKARA Yayıncı Uhon jragasının da bır an önce çıkaMustafo CetıH, Hoson Şahın, KyareHe baiunnıak üzere dün Ankara va geldı Pallıster pasar rumasmı ıstedı. özturk, Siıü>otraosî un olduru'.nnesı ıle it8 tAU Yudtrım, Gazl llhon, Veîi ginu Turkıye'den aynlacak. ^ ^ netım Komutanlaraıa mülkı e ı aavoya dun aevam edıldı • Bursa da Fatüı SîahaUesl tnder «oVakt» brtJaak j*çan*V* Sedır, EiOl Ak, Enıs Kaşlamc mir gıbı yetki verilmesırj de ilia.sta.rali 1 sij^uU Uuruşmaaa, ooniKiardorı »nımer Savın dün İS taraUnnda sUahU «aldın «^ocu « « * « • M AU Uçar, Nozım lekın. Huonerdı karşı çıkmadık. Her xaman K.tsn\et Ccgıcr ın tviumok As du M raşırda evH ve dört çocuk sübıbl olan oakkal ı tek kt». seyın Demır, Ssbeı Uvan, Ulke Içışleri Bakanlığı bütçesı ü demokrasidpn yana olduU.. ldKen teiaevirıoe ıstıhoomının sunla kalbinden ^uran kişi ya da klşiler nlaydan s<Kira kaçtalar. dlanaraed*' b«UrtUen Oun &aBermde gorüslerim acıklayan Bakır, Eser Sarıkayo Zeynel sakıncan oldugu yoıunookı ya zak'ın öiduralmesinden sonra Abdullah Asım Ignecüer de. Allınel, Kosım Honda Hasan ii oKunau Yczıau. Kısn.et Ooo yayuüaniD blıdırılerle hinm «anarşimn sebebt eosterilırken, Uyan Veil Ucan ıfuksel Kaar n, Hrar otışkcnl.gı ve avı oır ugimlı yoktur. ekonomik etkenler basta göste yö, Arap Alı Çolak Mustato nm Ankaro aa oıaugu Qere» ÜYD'nin tuzuğu ile tGD'nia rülvor Ben bunu kabul etmiYaşar Hiıseyln Susiugul çesıyie Kınkkale öm'ğme ^fe hrcü£ti ayn ajrıdır. Tuıuıdeyoruın Anarsinin sebebini ekoİçin Tıcaret Bakanlıfc'r*» h*MohKeme verdıâ' ars ko rıımesının ıstendığ. ontosıid' rınln blrblrine benzedigi doçI.BaşUrafı 1 nomik etkenJere bagiarsak, azır^tıan yasa tasansıran kund« rardo ışkence ıdd'aion ".onurudnr. Ama, iddia makaiTis dınirli» gorentenn sayısı haynarşiye çöıüm tetireraeyis» Yozının okunmos.ndon son şuıdaki resmı makamlara s^r sunaa mahkemen n davo aclı azdır Cünku, msarun en si kaldıSua »oruyordu Bdşbakaru dedı UUcede valı enflasyonu olra soz aıon Hallt Cetwk, »o/ Toplum poUsaun yakın bsr Acaba Turgut Özal'oa mı «ak|rr sak, l"Yl> Ue tUD aynı derncn nırlenebılecegı konular Kirşı nıışU?. Ozal'ın öne* sesı pek uuftunu one süren tgnecileT, ka surede «Çevik Kuvvete» donjş ma yetKist o ıad'ğın« bu <o Konuau >ozı de uezoevı Mu sınaa dahı. sukunetırü kaybet çuasıadı, sotıra tüksUciyı koı» mu çorevlılerı konusunda da, turulroesı an^acıyla HazıılısUr nunui Stk vönetım Kotnutanıı dunjrıun ıtodesmın oırbırme \*~* V , «tikuculok kwse mez. TURK GAZETtCİtERl «20 Yihn üstunde hizmet yaıvau yapıldıgım açıslayan Ba&aa, ğı nın yetkısınde o.ö^gunu bema yaaa tasansımn kendirttv madığını belutorek. Kısrret nın tekehnde degıldir» aedı, Herkestn böylesıne sakin M de biiiumnauı^ını fioyledi. memurlan» emekMUk yoluyte Bugı Toplaına Merkezı'mn bu lırttı OTELSİZ KALDI Cc<5iQr ue ılgıl bır boşko ya Mahkeme Yd%3.\ Y:ldırur,';n siLğıyle tari>dı£ı BBŞbakan Uutastlve edHmesl dofcru defclldıy gtlne kaöar 232 bin suçiUjU Aslmda toptantada ortaya bir 19 TAHLİYE DAHA zınm bulunup Duıunmadıâınm geçtığımız pazartesı günü gerçek çüanıştı. Ekonomlsün salıvenlme ısiemının reddedııKıl mcıyai'ı Desteklems Ko su Bnnlaı anarsive kanşrnamtfrtır. tışvedığıaı. Aııiıara da trafıgın ADANA 49 san Ktı TKP sotalTiasını ıstedı hayli suıırlendi Yuksek Ekc telı gostergesi öyat artı«lanr> mesıni karanaştırdı Ayrıca Yu mıtesın n gunlerden berı yapAranan bara kişılerin btanetl 1 kd.pah devıe TV sısîemı ı.e yo norıık Koordtaasyon Kurulu aakı eerileme olamazdı. Kaldı dırım'ın sorgusu sırasmda beMonkeme tonık olarak dın t gı cağrılar sonucur.do, dun İU 10 yıl arasındadır Asü buıı neülmessne ba yü başlanacağı MU Devr'mc Haikıp Sırlığı da toplantasında, kendisinin Baş kı, tüm uluslararaaı kurulu»' vasın'i gc'u'djğü 2 Numaraiı lırtugı el yazıh ıfate metaının lar tasfiye edilmelidir» aaiı. nı \e e\lenmelerın kolaylıştılensn Cezaevı Müdüru Racı duruşrnanın yopılocağı, Aıx en kanlîk ettıgı bir toplantıda, Baş lar, «Istaöstiklerln çuvenüJı o t ftS'<en Vahkeme de 19 sanığın Tetik' n Devanıno gora, scnık askeri savcılıktan sorulm&Mna rılması IÇUJ bır yasa haa>rıanProvence kentınin ote'lerı btr tçışlen Bakanlıgı'nm bafcan bır anda hen sesını yuk maktan uz&k kaldıgını» her seda karar venldı. salıvenlmes'ne ı<orc' verildı dıgını soiledı. Kısmet Çağor'm cezaevınde bo'umu mılıton olarok bılınan «Asayis Bakanlifh» bıçırninds «eltu, hem ds uyguî«ıan eko !er baiirttöektea gert kaiuaOuruşma 26 ocak tariMne er SanSOcrtn Guze' Aktaş. ftr değıştırümesinl öneren İfnecı Istihdornınırı sakmcalı bulunöu Ermenıler toraiından tamomen Çetaver, vatoiyle aşın uç ve nomııs polıU'sanm bazı yanlan yorlardı. Yatınralar ne olujoptelendi ler, Türkıye*nın terore trjSün dolduruıdu Bu scbo'ı Adalet derneluere mensup olup da po çutle bır ılgısm n olmodığını, ğu gerekcesıv'e Daşka bir g ö nı eleştjdı Toplantıda Ba^ba da' . Ureüm gerçekten ilen »tt1 NEFSİ MVDAFAA gtiçlüklennı anlamak ls<jemeypn lısın dısıpUa ve ıtıbarmı ze belırttı »Gazıontep ve Tuncel ' reve naklı icin Cezaevl Mudar Sarayı onunde, vcpccrklon kaa Yardımcısı Tjirgut özal'ın ruldufu gibi artıyor muyuu?~ BUlm ı miıyona yatan »enif tilkelertn terönl suclamasını da deıeyenlerin tespıt edîldikça de insanlık dışı işnerce'erden yanısıra, Maliye, Tcaret, Erter Fı>atlar açıkianan fiyat artı*» ıü§unce yazılmış başko btf Sosterıye hcz.rlanon Ermenı er 1 pivuatuımnn olduğu sovlenı«motln ve tnutsuı bir tesadüi» ayıManacağmı, dısıptosunge gecırıldım » ded 71 ve Ulaştınrıa Eakanlan ile kadar mı arüyordu, yoksa gerSorık Anf yazınm bulunmosı oiast o'duhozırlı^iorını dun gsceden ıtıyor. İddianamedeld gibi, kıta» olarak ratelendırdt. kesinlıkle merbamet ve mu Uiuer de ışke'ice ıziemt hakalıye Bakanlıgı. Merkez Ban çek artıslar daha da mı yükÖunu boyie hlr vazırrn butubaren Amen Provar.ce kentın yapmak isteseU. 100 bin <;ete samaiıa gosterUmedığmı >>eUn. la taş.oğ>nı soylemesi uzerıîsmaü Hakkı Denurel, ıfıSven nup bulunmadığmıo oraştırılde sjrdürüyorlar. Turk gaze kası ve DPT yüksek bürotaaslsi s&itı?. Basbakan bunian bilUurırdık. Herkesın bır siiaiıi U. 19C3 yslıada 97U0 ıeıu poas vardı. lik kuvveüennın tıakı <>lrünun niek ıstiyordu. Ve bylestae büne D'j'usma Yargıct'nm nncs'na Varar vertidl olsa, bü tatal içtn emir ver tecnertnm kentte kolmok uzsGündemde enerji yatınmlan arttırılnıasını ıstedı. üıs.pUmsız memuru aiınacafeını sozlerıne mek ıstıyordu ki. bır ara is gelportolonunu ayal< gek 100 bin kişı olurdn. Blı bn re, yer ayırttığı Roıreno otelı bulunuyordu. Mahk«m» ayrıca. sotıvernek\edi. Enerjl yatınmbir polıs orsüttınün devlete yuk tml« k»Uiam «uçundan y»rg>nln de, yme Ermenller torafın larmsn aıs kaynak gereklerl dı «ekonomik poliöka» tarti»kadar tnd.rdi, ışkence me Istemınde bulunan eanıklor olduğunu bildiren Demn»l *po Unırdık. Biı, kıtalı »Uımı» dan doldurulmuş olmoaı üze üzerine Başbakana bilgi verildl. mfcsına dayandı. llsln başan sartlanndan Mrisi Ahm«t Şeker, Mrtln GOndodan ıteçirmedik. TCMEL POLÎTtKA rine otel müduru Alx EnPro Egar beklenen dıs yardımlar de taralsrt olmahtır. Aksı tıalSonıK ann sorgu arındon son ğan, ibrohim Kokln ve Kısm«» îçışlsri Bakanlığı butçesuun Sovyrt Rusy* ÇM Petro'dan venc» Polls Mudürü Alexandgeltneî, ya da gecıkirse, uzmartde hizmet vapamaz, vaUndaşm ka'juı edüzrte&uröen soora B» ra Mohneme Heyetî. sanık ve CoğJor*ın tutukluluk durumtanbn yan» Türklye'yi ele jeçlrKemen beürtruek gerdtJr ta, lara göre, öncelik tarunan cnerda itirnatı sarsüım biçimlnde ymdırulî: Bakanlığı butçesi ele kıllennın talepı«nnl fioruşenın davomını korar oltıno olmeye çahşnujftır. Komüntani ra'ya başvurarak, Turk gazeji yaurunlanndan bazüanoda teroel bır gerçek var. Bugünktt konuşru tecılenni otelmde tutmanm eo alındı. Butçe üzenndekı eleş rsk bun'ordon Ahmet Batmoı dt da bnnda bir araç ol»rak *tutgecikmeler görülebüecek ve ekonomik Tjoütıkaîuıı ta3a döŞerafettın Yarkın da konustırılert yanıtla> an Bayındırlılt soy, Cemol Ayhan, Memik KotannU9ttT. BU, SovyeUer gttA rumluluğunu tasıyamayocagını 1982 eneril Tataımlan aksama nemde degısecegıne hetnen ne7» YILA MAHKÛM OtDU masuıda, emnıvet kuvvetterımn Eatara Tahsın Oıulp «IstanWr sfiper devlete fcarşıy». ko bildlrdi. Poll8 Müdurü, bunun men kımse katılrsuyor. Kaldı nalka guven vermesmı isteye• Cueno Kalır adlı blr «anık münizme karşıy«. lîyeleriml* uzerm» Morsllya Boşkonsolos larla karşüasabüecektt. Seyıt kı, 12 eylul ycmetırm de Baab»bul Boğaziçi Könnısünun ku yooğ'u AU Bo>S, tsmotl Doömer, Ranjoıl. Çatalagn gibi b rek, «çok partilı demokrast yozeyınde >er alacak ckonorms öldurülecek, hlçbtr üyenü» o luğumuzu arodı, kendısmm de kl ayrı kişiyl sllahla tehdlt aantrallarla Türkiye Kömür ls kan ülusu da boyle bir ekonolonda olumlo adımlsr atatnave tetaılî. vfinden çöıümlenehi Goçmen Bektoş Cetm Benll layda yer almayacak. Ba müm edarok Boyduöu savıyla 26 yıl aynı sakmcalan görduğünü, letmeleritün baa yatınmlann nuk poiıuka degışmesinden y»dık. Çoçulcu demokTasi tahrif lır olması halmt'e hafif toplu Kasıssrı, Yosar Yaşar Musta kun deRÜ, bunlar nefst mUd* belırterek gazetecılerm boşka na defcıl8 oy aöır hopls cezosma mah da önemîi dıs kaynağa gerek taşımacılığa da yer vrren. ltvin »o Pekoz Talot Kı! co^iu Um« edildi. Devlet otoritesl yok o> taadan doğmuştur. üYD, plan duyuluyordu. Ve bunlann yüAncak, »on günlerde Basbar kum »dildl Sıkıyönetlm 1 Nu U. proRTamlı btr biçimde te ve uzaktakı bır otele yerleşme ci Boğas Köprüsö 1te ıkinci Kurt Guıel Aktaş, Huseyln De du, O vuzden burnnlere «elmarolı Askorı Mahkamasl, 13 röt oUyUnna keıdnükle katü lerınl Istedi. Goıetecıler, gec rütülmesi için ikl gerek üae kan Yardımcaı Turgut özal'm çe\re yolunun yaptmı halen H n\t Fohm) Copon Hjsev'n Ma dik» dedı. vakte kodar, müdurun tovsı rlnde dunıldu: önce devletler eleştirüdiği de bir baska gerşubot 1980 tarihınde 6nc« Abzabl gorunırıcktedır» dedı Fevzı Banaz ise, bzel idareden gelecek yardım btr an önce çek. Dışandan kredi geldi mi, niş, Mphmot Detnir Osmon yesıne uygun blr otel oramak Bakan, E5 karayolunun dultoh Karakoca adlı klstyl lenn ve yerel yonetimlerra yehıziandınlraalıydı. tkincisl de, adı «özal para bnldu» oluyor. BtLGt FtŞLERl . duble yol ha'ıine getınlmesı ko zorunda koldılar nıden düzenlenmesırn tstedı. sonro Cemalettin Acıkgöz adlı ban enerji yatınmlan İçin yi Ama, efcer kredilerde geclkm» Sanık Yaşar Vüdınm, Iddianusur.da etüd ve proselendirKonuşmasında sıvıl savunma ne de prole kredisine ihtiyaç ve erteleme söz konusu olursa, klsryl silohla tehdlt ederek namede MHP Genel Merkezinme çalışmalannm sürdurillduüzermde duran Banai, «sivU YOĞUN ERMENl vardı. 1962 yılında, eger yaral bu ke« bunun adı «TflrtSye'de soyduöu sovryia 18 yaşmdon da bulundufeu ve MHP Ust dügünü de açıkladı l. taytatla) saronma»ı düzenleyen cıevraat rrayorsak, toplam ener]i yatı askeri yönetim var, oımn Içln KAMPANYASI Turfey aorum uzennde kucük olduğu 'Cln üct» blr o zey yöneticilenne ait oldugu He eünlıik yaşanu duîenleyen rurüannın dıs kaynak lhtiya para gctaılyor» oluyor. ranında mdirimle 26 yıl 8 oy belirtilen cezaevlerindeki bilgi genei btr tartı»!ua açüdı Klllmclyon'ı Destekleme Ko cı ıçin de 400 mllyon dolan bumevruat arasında çrlNkiler var Ya da herfcangı blr iç ekoağır hapls cozasıno mohkum tışlertni kendisinin düaenledıgiKARAKÖY Osıocan Ankara'ya ulaşan dır. Mesela. sı^ınak mevrou mltesl tarafından bütun Er lan para bulunması gerekiyor nomik konuda, benzer tavıra nl &ne surdü 1 haberlere gore, ikı haîtadan bu du. rastianıyor ömegin, talzlen hiU tmar Bakanlıftı'nm pmjeBEŞİKTAŞ îudlanamede, «ce«aevlertnde menılere yapılan «Ayın TZ »^yana Norveç basın \e yayın or ettl. 1 temmua 1880 t»nhlnde serlerlne çırememlştiT» aedı KtîSKü MTJ mnruroiK de Alx En Provence Adalet 8a Ayni davada yaroıJanon B«rt kt tilküculeiT att bilgi (t$leri» ganlannda Turkiye'deKt siyası Avnı MUftuoglu emmvet kuv HATTÎNDA Enerjl projeteri üıertnde t»r best bırakan ve «bankerler ola, royı önünd» »oplanolım» coggelismeler vogun bsçunde ışte tol O « l adlı «onık 1««. ruhsat olarak tanımlanan HşVerin 13 vetlerının en buyuk sorunlann konu gidersk tlyat yına» yolacan polıtıka Turgut rısını Fronsız Televızyonu da ruyor. Mubaıeletteiu Işçı Var3iz sllah bulundurmok »ucun eylül öncesinde kendl evlnde dan birısımn e£ıtım ekonomınln genel gldişi Ösal'ın eoert Ama, haîtalardır bulundugunu ve kendisinin bu butun Ermenılere duyurdu. Öntısınuı ve sendıkalann ozellıksurup Riden taruşmaiarda özal dan 8 ory hopls cezosmo mahbelırterek, «ejçitimsiılik fl$leri kimseye vermediğinl tae cekı gün öğlen yaymında TV' ne, yatınmlara ve lıretlme gel ın degıl, genell'Ala Maliye Bale DISK. dav&sımn açılrnasmkum edlldl hinneUerin vapümasında sıkındl. Ve i«te bu noktada Basba kanının adı geçmekte. Sanki Hrten Yıldınm, konuva Uişkin öan bu yana Ttirkiye'yı konu nın 2 proaramında yopılan 4 AY KÖYB talar varatır» dedi Mürthoilu, kan TJluau çok sinirlendi. Fiyat butun suç Maliye Bakanı Kaolarak öıetle 5»yle kcmustu: fclan bır kampanya başlattaklave Ermenl Iddialonnı iceren polıslerın roesaı saatlennın de GİTMEME CE2A8I aruş oranlanyla, yatınm ra $a Erdem'dP İşte dışarda ken «11 evHH tünü fiıjler, Hslere n ve hükUmeU baslu altında yenlden titoîikle diteenlpnmesi öte yandon Ankara 8ıkı M M olan mektırplar. Nrvçe yaymdan »onro gece de prog kamlanyla ügıli olarak kendı cusmı «kredivlc oıdeş gören ve tuttuklan oüdırılıyor. tSTANBVL (&A.) tstanramm hoberler bölümünde sine verüen bllgilerden belki de ru istedi Sendıkaiardi. Muhftlazakftr yönetlm KomutonlıOı 2 Numa hlr'e ırldecek rapor evimde dn. bunun propagandasmı ıtayet bul'da KaraköyBeşlktafl araA915 yılma aıt olduğu bt'dln kusku duyuvordıı Kendısine Ivi yapan» Tureut Öwl içertte Son konuşmacı Sırn Kırc%lı ruvordu. 12 evtölden sonra evihuliumete, Turkiye'rua Avrupa ralı Askert Mohkeroesl Mansuıda öîeUikle akşam saatleb&ska kanallnrdan selen bilgi de, Kiraanuıda ışin içinden »ymln k»rn«> muhürlenmiçti. Bütrattk sorunu üzerinde durtu. len bazı reslmler gosterılerek Insan Haklan Koırmyonunda rmde meydana gelen traJık tı mut tW» odtı sortıgı. onc« ç\ fiilfTİTiin r\f o'.dufeunu daha ler ve resmen ttetilen bllgiler Otopark sorununun cozıilrne^ml kanıklıklannı önlemek ıçın yo dava ediımesi yolunda basta ya başlayan haber >orumda Klnlmaaını bilivor. Galiba, T>u t * süohiı tehdıt savıylo 4 ay hasonra Askeri Savcıbkta ögTCDde ısteyen Kırcalı, «şehirlerde parlarken. tşçl P»rtlal de k o lnnclyon'ın duruşmasmm baş arasmda acaba larkiar mı var tumu da eleçtırileri siddetto Ua» nl ba2i duzenleroeler yapıldı. oi8 cszasmo mohkum ettı. dim. dı'.. gezecek yer kalmadı» dedi. nuyu parlamentoda Küademe rtne çekmesıne yolaçıyor.. ÎStanbul Trafık Şube Müdilloyocoğı »oatte Adllye Bina« Ooho eonra sonıöm tedbırl) Basbakanm kuşkulan tjuraCezaevlfrindrkitertn çojfttna geurdi Gbrüşmelerın tamamlanma Şımdı bugun ılgınç blr gt&u rü Zıver öktem'den alınan bil 4 önünde göster! dü/enlendıöl dan kaynakl«ııvor glblydı. Bu tstanbul'da TÜSİAD'ın Genel Tardtm fsd^rsHdi *sek ne iwntstndan sonra bırleşımi yimeteu Halta lçtnde pariMnentoda olarok solıvenlmeslne v© Ikapve göre, KsrakBy'den geism bıldlrlldl Ertrentierln 1915 kotıudaki düguncelerım de ol Kurulu var. Baskenttekl hav»İn. »ma «iemed'k Bunun DerBaskanveküi tslunveli. tçişier. yolcu otobüsleri Kabat&s ıske yapüan tanışniada eskı Bayan mwt ettğl Yozgat'ın GölınoüUü yılı ile llglll Iddlalorı tekrardukça »ert soalerle aalatıyor y% nakıUrsa, Özal bugunkü Başbakan ve nalen îşçi Partl Köyu ne 4 oy sureyla flltme n«k YSnrtim Kurulu He Bakanı Se\ahatttn Cettoer'e ve le meydanında yeni yaptanlan landı du. Ve iş bır ara by»e bır noknlen aradan önce konuşup ko otobtıs duraklannda yolcu in sının başkaraıfeını yuruten Her me cezasına mahkum edilme yok. Btmlar henim $ahst TÜSİAD Genel Kurulu'nda bır «Imbn. Bo blr vakıt nuşmayacağmı sordu. Çettaer. Klllmclyan oiayının ve Erme raya geldi ki. Başbakan «llyat konuşma yapacak ve belki de dirip büıdirecekler. öktem, tem BrundtlEnd, Türtaye'de ta 8i ne karar venldt denetimme gidtlnesinden» blle dttr. «or is. bo ı«r l?l başarasan haklan ve senrttkal naklakonuşmasmın uzun olrrmsı ne cadde üzerındeki otobüs durak kendısme voneltüen eleştınlenl teror öraüttennın Turk dıp sftz rtti. Oysa, fiyat deneürnı ÜLKÜCÜ 47 YILA caktık ım> Tanm kaldı.» rın çljfnendıfvra Iddia ederek, deniyle öğleden sonraki otu re toplu bır janıt verecek. larının kaldınlmasınm özellıklomatl<nno yooelttıâl cınayet bugürı uyjralanmakta olan ekoYıldınm'în sözlertnl tamam MAHKUM OLDU Dışişlerl Bafcmından nuküBverumda yapacagını büdirdl. Atrıa, bu kendisı üzertndeki ter le akşam saatlennde otobusle ve soidırıların mteliöl ı»e, ta nomik poUtikay» ters düşyyortZMtR BahçeUevler lamas^ndan sonra dun.ışma yartısrnalan îuzlandıracak mı yokrin Kat>ats$ dolayında bekıeye tın bu durum karşısiDda ne bıl gene anlatılmadt. du. Basbakan oldukça yüksek çrıct özenİTler, sanıga «Netsi yaptıguu sordu. CEZALAR ÖötlXER sa zamana mı yayacak?. Bunu rek tratık tıkanıklıfına tıeden Kultu' ve Dayamema DerneÛi' Bu haber filml seyreden sesle ve sınırli bır bıçtaıde müdafa» durumunda kalddar DışışlPn Bakanı Swen Stray daha sorıri gbrecegız. olmalannı önîendiğinl blldırdt. ne silahtı baskın yaparak 1 kendısine gelen bılgüerle gerÖğleden sonra sleştirileri ya lerm akiında kalabılecek olan Bu arada Akaretler'deki tra da yanıtmda, Oslo'daVrt Türk nıtlayan îçişleri Bakanı Sela BüyÜkelçlsınln Bakarüıga ça« kişlyl ötdüren, 2 kişiyl yarala Bnrtiğlnlı somat olaylar var lar, her zamankl gıbl, 1915 çeklerin pek uyu^madıgmı befık noktasından Besiktaş Silırtırken, toplantıda bulunarüahattin Çetiner, halîun ıstemlenu?» sorusunu yöneltti Sanık nlarak Norveç hükümettain gö yan slıohlı saö eyfemcı 47 yıl nanpaşa Camıi bnündekl trafik yılında «Turklerin Erroenılerl nn gozleri galiba Başbayan nne yanıt verebıtecek, yansız noktasına kadar olan caddede, rüşlerirün ve askert y&rdımın 8 ay hapiB ceza»ıylo cezalan Yıtdınm »oruya karçılık, «Gekatltltlgl» yolundaki ıddia ve Yardımcısı Turgut özal'a >o(Baştaraîı 1. s»rf»da bır vbnetımin oiuşturulması nel aıüamda «aldın karşısmdurdurulması karannın ÜBtlldidıntdı. tratıfon yofrın olduğu saatl»r temsilculgl, boytelıkle Sharos resımier... neldl Içın çaba harcandıgını büâır daydık. Nrtsl •müdafay» cirtn de bariyerlerle ters yönde bır 6iıu »nlaUt Stray, «ynca buıv Sıkıyönetimln bu konudakl ua Turkıye'yı konu alaa aa TtKETtCtYt KORUMA da. Çetiner şu hılgüerı verriiBu konuda Fransa'nm her demedlk, ama kanunun Bnlad'serit eklenecegini 'beUrten Ök dan sonrald tutum belirlenrt»leriru doğruiamış oldu. Y^SASI NEREDE? «Emnîvet teskflatinda dislp tem. bu seritten araçlann Bar dea önce Avrupa Konseytnde acıklaması çoyle: fcı çeldld» meşrn mödafavı ka» tarafında dağıtılon el Itonta«Stkıyönetim K.omutanlıflı 1 Ifiraıi terosücuıfcuun «Oıt Fıyatlann denetımt ve blr lln ve moraltn vöks#K«lmesi bftros bulvan vOnüne ptmele tettun sSılerimle. Su anda nefTurtaye üe ügüi oyl&manm sonnda da. Kıtımcıyan'ın Sern h\ıriyet»e verdıgi bılgrye g anlamda tüketıcının korunması tizprinde Bakanbk olarak » • rtnin saglanacagını açıkladı « nucunun be^leneceğlnl de bü Numorolı Askeri Mahkemesln «1 mfidala konu(rnr.da blldi*im Büyukelçımız Doğon Turkre, bundan yaitiaşık beş hal rarU durtnaktayıı. 12 ce, 15 ocak 1982 günu yapı»omut Smek yoktur» yanıtını dlrdı. Dışisleri Bakanı, TÜrtclmen'l oldörmeye teşebbu» tllkadar öace Saaron'un Tel lan yargılama sonunda: 22 verdl. ye'nln Avrupa Insan Haklan llnln uzennde hıç durulmaksıvıv ünıversitesi Strateiık Aı konusyonu'na götürulmesl açımart 1977 gOnQ Izm'r BohoellDaha sonra sanık Yaşar Tıl1 tırmalar Enstıtuia'&de, ts zın, ya da bu fıll dogol ve »mdan da benzer bır bekleylflln dınm'm Askert Savtılıkta verevler Kültur ve DaYoru$ma (Baştarufı 1. Saytada) ıl'm stratejık durumunu kc haklı blr hareketmış gıbl fietot fconusu oldugunu kaydet Demegrne sllahlt boskın yopa dlği hasırok itadesi okundu. alaa blr konuşma yapması ASAIA tSVtÇRETTE cıştırllerek, 1915 oıayları ue U. SSanık Yıldırım hazırhk iîaderak demek blnosında bulunan sarlandı. Ancak bu sırada KARŞ1 EYLEM llgıll Iddlatar yer aiıyor. El lsınde idam mahkumu MustaJa öte yandaa, edtoılen bllgîlere Hokan Tuğrul'u öldürmek.'Mus raü hukumetı Golan tepe YVPMAYACAK Pehlıvano^lu'nE cezaevlnden lanlorınm blrlnde, Fransız Köre, yataa Norveç'te defü, 1 Dosuarumz, Çınce adiannnni ilhak etme karannı aL İU «Ermenlstan'm kortnluşu ttaia Moralıoölu Ue Engin Ş kaçtıktan sonra ın bin hra yarİsveç, Hollanda, Danunarlta va mohkemelerlne. asıt Türklye" çte Ermenl Glzll Ordusu» adıy a yazdırtnışlar müiıürumü Sharon parlaaaentodaki gc K>T Kunı bızi blr parka rtn't de öldürmeve tam dere dun yaptıemı söyledigi görülFransa'da da hükiiroeüer TUrnln bosk, yopmak letedıö! ö la kendinden söz ettıren ve kı zü yaptırraışlar ve ömür bo raelere kitılıaaiC soronda gbndenjor ve eiıyle t cede teçebbös etmek auoundu kiye'nın Avrupa tnsan Haklan dı va konuşmayı yaproak yu kulUnabıleceğınuz kıımjr ne aürulerek. KmmclYan <Jaederek çois güzei saca «ASALA» olarak anüan udan santk sllohlı sağ eyiemcl Komisyonuna götürüimesı l o TAZAR1N TAKDIM1 re enstituye Eidemedı. Sl« a mürekkebımlzi naar etvaaının »onucunun ıkı turlü osöyluyor Kuıü Ctunhunyet luslurarası Tedhiş örçütü, Isnusunda sendlkaiann baslusı Foruk Koba'nın suc torlhlnde Hazrlık Uadesinde Odalar bunun üaerlna konuşnıa r mişıer «Nl» Çınce'de Nü nen Tarüıı tnüzesını bneriyor a viçre'nin ulusal çıkarîanna kar Iab>l6ceğl ftne aOröıuYOr tYa alttnda bulunuyorlar ömeğta yaş kucuklüğü de dlkkate olını gonderdl ve okunraasıı BirUgi Başkanı Mehmet Yazar n anlamına. «U» hanım anma b u çabarmzda ısraTliTiz Turklyenln yapUğı katliom be şı ybneltebüecegı saldınlan as Darumarka, konunun kabme tedi. Sharou'un Turkıje's üe Alaaddln Keçell'nin ÜYD*ye tamına geldıgi ıçin veni adınarak netlc^ olarak kırkotti tkı saat suren bır u*raştan root elörilecek, *o do Törkl kıya aldığını tııldırdı. topiantılarınd» da göruşüldüSU atalU bulundufeu kon mın bulunmasında çok guç(461 sene sekir \%\ ay oğır ha para yardımı yaptıgtm soyleyen sonra btr tafcsı dura*ına da Bern'de îsvlçre hAİkumettae va hutaimetinın eğüiminin bu ye'ntn yapt'ğı baskılara dlrenlmetrd kendisi yerir.e bır sanık Yüdınrn mahkeruede ya IÜX çekılm"Kliğtaı anlıyorum. pıs. on (10) ay Yt<™' 8"" n a ' üyoruz Vol arkadaşımm bagU blr kaynaktan dün ediyöne kaydıgı k&ydedluyor. lecek* denlliyor Turkıye'n n kası taralından enstıtiideî püan sorgusunda da bunu dog /İTATtRK'Ü aklına parla* oır timı geıl nılen bılgılere gore, ASALA, pis ve uçyfootuzfic (333^ Hra NORVEÇTÎN KARAR1 lantıda duüeyicılere ol «Boskı teşebbüsleri»nl boso kendi mllitanlanndan, îs\*içre ruladı. Yüdırun, kendısine işBtLMEMKNtN yor ve bır Kalemle tıagıt ı* ağır poro ceıaöıyla cezalandıYuıe Oslo'daki taynaklann Sharon'un konuşması ll kence yapıldıgını da one sür cıkarmanın tek yolunun tBü içinde ve dı^ında bu Ulkenin çı KABAKAT1 K.İMDE? teyıp baçlıyor vaztnava; bildırdıklenne göre, Norveçterılmasma korar verllmıştlr IIK tanhlı Israü gazetel dü. "ifıldırıra'ın soreusunun ta tün ErmenHerlf» se<erber olmo karlanna karşı saldınnın durdu Peion"de dana önceden taIS49 Mao Zeduna. I9117?î ki Muhafazakâr Hükümet askade yayımlaadi. mamlanmasından sonra askeTl mşmış oiduğumuz yabancısı ve dovalannı »avunınası» Hemen auiıyorlar ve &uc rulmasını ıstedi. rl yarttınu durdunna taufannı savcı sanıga, «Sanık ban filkö olduğu blldlrlllYor Guveaüır üir kaynag larla bır tki fcez daha göniYat Sen verıne Zınyıtzın eı Asala'nın bu açıklamasına kar Türk Buyükelçısı Haluk öaculerto meşru mudafa» nedenly dırdıgıce gore, Siıaron »ebüıyoruz Bu itea oruar bı Dir şev sovl»vıp bıze evi şın Mehmet Sav&s Yerguz'ün gul'e büdmrken, gerekçe olaBlr başka el Hanı, «Ayın (Baçterah 1 1« olaylar» kanştokUnm kabul nusu konuşmasınöa, bc sorular soruvorlar Düımızın ghs*enyorlar K.ıpıda nzac katili Camkoçyarı'ın s»rbest b> rak Turklve'deta son siyasl gestratejık durumun genı etmlştir. Balğat, BahçeUevleT, 22'slnde herkes Alx»e başlığı rakıîmasını isteyen Ermeniler Hukümot cellşkl» tutumundon drtndljgünce Qin1 dunden sure zıîe bastıKtap sonra Usmelert gteterdi, bu genel genı taşıyor ve şftyle devam edfiğerlendirmesıjıı ya.] Piyangotepe olayUn da meşnı bugune getiren Mao 2erekçe tglnde DİSK davası vs ooloyı sert blr şekılde eieşllrlanciığımız bınsı çıKıp tsvıçre'ron bir kayak merkezin1980'U yülara donük s mudaîaa amacuU mı gerçekdune'a ner fırssatta sapkatnıdiyor. BıUent Ecevlt'to mErJtumlvetlde bom.ba patlattdar. Bır teleStyor. oııgorulerue bulundu. leşUrttnüştir?» sorusunu ydnelt n cıkardıgımua sövlüyoruz. rte de attfta bulunuldu. «22 ocak 1982 günü «oot îerik direğınde rneydana gelen Hukümet sozcüsü Dlmltri Ma Ozun ve sonı\«'tf tartısma ömımuzdekı yülarda mek ıstedi. Ancak mahkeme 9'dan Itıbaren Alx En Proven panamayı «tsviçTe 15 Haıiran» BaçlHnyla onaylıyorlar. Bir rudas öncekl gun blr acıKla savcının sorusunua sanıga so donak en büyuk teîıdi lar dsiınd» S. Yi Sen'ı Türtoye'nln verdıgi sert nota av tkı ay üç ay dana kaladlı Ermenı grubu üstlendi. ce Adotet Saroyı onunde Mo* jet tehdidı oidugunu Ue bır suredır pürüzlü bir çı& ma yaporak olayın karasuları rulruasma gerek gormedi. sak Oın tnsanıru daha ysŞlraylr KIHmciYan'la daYonışIsraü Savunma Eakan pde seyreden TürkNorveç lırlıvor Kns <rt& i«rt ı w ıp sjndan tamyamayacagımi2 nı ihlöl değil, yalnızca Turk ge Seıuklardan Mehmet Irmak, d,te fearşılık vermek \ üıîkıterı de oldukça hassas bir me toplantı»! Butün pratik annkatılan ıpekç>»en tıur ta »Jia vardığırnuı anlatımıst tarafından tDenlz güvendk Yaşar Yüdınm'a cezaevlertade gedekı Batı"7a yakm noktaya geldı. Ankara. verdıgl bltgller tetefonla ol'ncblür. selem ılpn aezmf.' s ı r 0 ' u ' i >u a. Baçlanyla evet di> 'çblrlıgı yapmalannın notada, Norveç'in tutumunda kurallannm Ihlâll» olduğunu ki ülkücülere Ui$kin bilgi tış yor ve açık pazarcld satiiür Tel: (42) 383634 Marsilyadan (Bastaratı 1. »ayfad»> yorlar lertnın kendısl ile bir üışkisı ısrar ettnesi halinde ek önlern sövledl. ba'ikları tanttnavs çalışıvO Alx En Provence'a. Trenlerin rilme kararının olınmasmı ve reklüık oıarak ortaya Belk» Cince btlseytök... otup olmaâıgımn Borulmasını belırttı, bu ulkeler ler alabllecegml belirterels, tuUYAROI ruz kalkış saotlerl: (St Charte» ayrıca 2537 soyılı yasa uyarm Turkıye'yı de saydı. istedi. Sanık Yıldınm, Innak tumunun gerekirse protesto Avrupa Ekonomlk Toplulu(ju Ajtşam ça\!nd.an «tmra A Gorından): 7.05 7 56 ca da mahkemenln yetkıaizlık vanıtanı alıbu suratejık işbiTUgıı notesını da asabüeceğlnl du ıle ttslenn haıırlanmasııun bir dereis t«sıması püçl^en yiA (AET) komlserl ivor Rlohard. ilgısi olmadığını 'beUrtti. 916..) Dönüş saat'erl 16 karart almasını, mahkeme hede güvenlığin sajlaru yoruz. VUTdU. tertmizi sırtlayıp vstasyona sındftn yararlı olacaı 18.15 ... Otobüs saatle yetlnden tolep ettl. Sanık ve«\tERCEDES» TAHStSt Çın'e dışardan gelmış, dU Buındıgt gttrt, 13 eylül sonra Yunanlstan'ı doloylı olarak. top nareket edıvona Yftbanca luiuktan oı^masmın telokete detü. ÜYD'nin 2 Başkanı SaMet rh ...» ^.lleri, osken savcınm ıstemıbilraeyen, ıta Kis^nm bu ?©• >;ındB flrirtve'deH geUçmelere taı ıçın avrılnus salonda yol açacoflıno dolr uyardt. Bestepe de sorgusunda kendisnyl yapabunaiş olmalannm nın reddedılmesl yânünde ıftde eleştırel biçimde yakla?an Snaron, Sovyetler Tren ve olobüs soatlerınden tren saatını oeıdıvoruz oüe bu başan oldufcunu soy Başkent Atlno'da duzenlenen aine yönelUlen iddıalann tama karşı Isr&ü ue bırL Avrupa ülketerinden bıri olan tomde buiundulor başko ayrıoa. toplu gldlşler Ioıdafcı memıır feadına luvorlar BU de gıttıguniî jık işbulığl yapma Norveç 1981 yıiı iQîn OECD Yunanl8tan, İ9panya ve Porte mını reddettl. Sanık Beştepe, çln dotmuş vop" 1 0 omocıyla MahkeTie heyetı darıo sonmuzu gosterıp b'r ei aer yerde Şanghav ve Hang Uıkeler arasında Tı ıçinde 'aahhUt etrıSı V mtlyon > kız'ln üyellğl He toplulugun fle kongrelenru yapamavan şubesı anvoruz El a'abaS cOestekleme Komtteslne müra ra Askerl Savcı'nın ıstemının lerdeki kongrelerl yapabümek <pi dışuıda rastladı6ımız ın birlikte Iran, Pak dolarl* ekonomıt yrdımı nişlemesmm sîyael »onucları ama bm bu vök mcelemeye almmasını karar coat edllebilecegl» blldlrıltvor tçın bir arabaya ihtıyaçlatı olfeı ülkelert ile Ort sanlann karşılastılclan Uk da daha önceoen durdurmu^ yerlestınvorlar ve aî bvr 41c Konulu semınerde konuşan Wc duğunu ve tanımadıâı tnr ki?i verdl Sorguiaması yapılan IzMarsllya sokaklannda son Alrika^daki Batı y nirk tunstlpr olmanın onutu. ret ıcar«;ılıgı etfıle ovtıaya hard, ekonomlk durgunluk ne tarafından kendileritıe «Meree halta Içinde yapıştınlon attş mır bulgesl sanıkları, kendilert leri de saydı. Shai nınu ve sorunüulugunu teüitrenunızın bulundugvı yere deniy'e öye ütkeleri zor gunlekelerin Sovyet teh des» bir arabarun getirtlerek ane emnlyette bulundukları südıgımızı anlatryorıaa. Ancak lerde de Kıllmcıvan'ın serbest ulasıyoruz. rln bekleyebileceğlnt ve scyet nahtan ile birlıkte tcslinı edll durmak için strat btr nay&J tankügına deglnre içınde ışkence ycpıldığıra birokılmas' Isteğlyle blrllkte, Yırnu saat sUren Dir tren OAN yapmalan gereklrı bu ölkelenn ekonomik zorlukla. dıgtnl söyledl. Sanık Bestepe memeyı yeğUyoruz. Blnlerce TOrkıye, malum şekıllerde suc iddla ederek, emnlyet Ifadelerl tSTANBUL 13. SVVH ANKARA'NIN 1 WlornetTelik geıınüz 6irasuı n kendl başlarma ve blr bos daha sonra arabayı gönderen ni kabu! etmedller. lonıyor. K de dostlanmiî oızı Bütadigı gibi S •îlsinln ülkücü Nihat Sevea olda karşüastığuTuz çeşıtb toluk lclnde cözmelert halinde yorlar Elımızdeta tılelen ve Dun saboh sorgulaması yolennin gazetemizc Killmctyan'ın Aıx EnPrcven duftımu belirttl. sanlanr Atatürk adını duydururnun daha da kfttöye glde sepetlen goriınce eU!meıs*en pılan ve kendılerlne yöneltilen sından sonra Dı; ce'daki bugunkü duruşmaaı ÖLEN SANIK martuş olması üzuvor. Kaba982/3 cefllnl Ifade ettl. Rıchard, topalakovamıyorlar Yoîa çıltaı tüm suçlomatarı reddeden sa U|ı Tel Aviv temî hat Çin Seddl'nln nü. yoksa ned»Sanık Beştepe'rdn eorgusu nedenlyl» Turk Dışışlerl Baluluğu terketmenln ya da teh ken taşıması kolas olsun dl bu konuda bilgi i nıklardan Izm'r 0OD Başkanı bt3ta! tni, fearar veremiyo kanlıgı bır acMamo yaymladı niyle Fatma Emine Işü oun tamamlanroasından sonra ye bırer sırt çantası vuklen llkelerlne katılmanın llgllt ö'ke silciltğe gönder ruz. Mehmet All Metin ve Ybnetim Acıklamodo, bu davanın, «blr Ruacan'a 6z annesı Gttduruşma yargıcı Gülhane As mlşnk Sırt»mwdaki Sharon'un sozler ler lcln blr felakete yol aca Kurulu üyesl Nadlr Uyonık sav Yine de ÇSn'e sphayat tnlUmser Übars wsı tayin keri Hastanpsinden gelen bir clnoyete tam teşebbü» dav«lar patlama nnktaswa gunun bildirilme bıieceğinl s6yledl sanın heı tıaîde bavatında edilmiş ve annesı nlması vanda samk Hasan Altmllot 8i olarak göruleceğlnt ve Fron cılık Ifadelerlnl de kobullenme rnış elimızde «»nhıner Ankara, Tel AvV bır kez yapabileceftt ve ömUr hasebile velayeüne tevdıı Rlchard, toplulugun genlslelu»nun oldugUnUn anla^ldıgaıı nıta göTe bir billenn tcınde seoetler siî odoletlnln bazı Ermenl oev yerek tekrar (şkenceye gotürü edilnuştir. boyu unutamayacaftı gezı tür açıkladı Daha sonra sorgu'aı mesıntn 12 Ite smırlandırılmoGdrUştUğUmtia 1 lertn ıçinde tırçalar ıki bük relerınln konuyu sapttrmo co leceklerl korkusuyla emnlyet Keyf'vpt Uan olurn». \einden bınsi tamamlanan sanıklardan Ya?ar Ulerı, Tel Avıv'ı ması ve «Aflantlk'ten UroUaro» lürn ı'erlerreve c«lıswoni7 bolarma imkön bırakmayacağı ifadelerınl oynsn savcılıkta da 20.1.1383 Yıldınm'm salıvenlmesi ısten Efre ıHast'Bnmız zaman boş kadar gent?temes> umudundo kabullendıklerlnl ıleri sürdüler. yanıt gelraedığıı nı umuYOruzı denılıyor. (Bosın 440) TANIY4LIM. dl. btr süronz biz^ beklıyor otduğunu da kaydettl. . . , . . . . , . . . » » ı t ı ı ftlhavrak ın tahltvelerine kaAlbayrak'ın tahlıyelerıne j ror verdı. Ibrohim Ak»l, Savoş Ouruşma 23 subat 1981 göktye Parsalan, ftyhon Arıkan efteıendt Alaottm Karaaslan, Mavlul Adano ve Mersin'de ERMENİLER (BafUratı 1. Iddialonnı asettırmesıne roğmen, yapılcn bu gınşmıler ara sında, Komünıst Portısı ndeVı Ertrenı Komısyon soruTilusu Teröre nefsi Roland Vartanyan blr demeç vererek Frans'.z televızyonu nu kcrşı goruşe yer vermedıgl ıcm sucladı. 1915 yılındakl olaytara aıt Ermenl idd'alarını «Bunlor tarıhl gerçeklerdlr. Simdıye kadar kınse buniar uzertnde, şuphe Izhar etmerrştl Ancok fcu son te'evlzyon yayını sovrederlerln kafosında, bu husista şuphe uyandırccrk n te!;tt«Hr. Televizyonun buna hokkı Y o W u r » d e d l Bel.rlı Ermen' sozculennın Frons z ts'ev.zyonuna yöpelık b,j protestolorı. televlzyonui fcundon sonakl yoyınlonnn $ımdkınden de taroflı hale çetmesı aTiacını taşıdtğı on Ekonomik yorum Horve^'te YENİ TRAFİK DÜZENLEMELERt YAPILD» Israil Fransa Kadın gözüyle Çin'i Averof Askeri Savcı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog