Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

22 OCAK 1982 EKONOMİ w Cumhuriyet 5 GÜNÜN AYNASI Net yabancı sermaye gtrisi 38 milyon dolar ANKARA <ANKA> 1981'de Tıirkiye'de çeşitn yatmm larda bulunmak. meveut yatınınlannı genişletmek veya sennaye artınmı amacıyla DPT Yabancı Serraaye Daire si'nden ızın alan yabancı ser mayeli örmalarîn, Eetarmeyi öngördt&leri net yaoancı ser maye miktarı 38.5 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 1980 yılında Türfciye'ye Reîrnesine iztn verfien 65 mil TDTI dolariık yabancı sermaveve ?öre yüzde 41,5 oranında daha diişük düzeyde kaldı. ANKA munabirinin eaır> difi bilgive göre, 1961 yilm da toplam 746 milyon dola n bulan çeçitli vatınmlara katılrnak üa>re iziri alan 10^ firrnanın taahhüt ettlğt yabancı sermaye 328.8 milyon dolan bulurken, bu rakaman ancak 38.5 milyon dolan Tiir kiye'ye net olarak girecek. Geri kalan 290.3 milyon dolar ise, yabancı firmalarea Tiirfciye'den garantili tican alacaklanna karşüık olarak yatınmlara yöneltümış bulumıyor. EKONOMİDE Kusçulu'ya laf atılınca !SO Meclisi renklendi Toplam mevduatm yüzde 9O'ı bes bankada Gesgin, bankerlerden sonra bankalar icin de önlem istedi Meral TAMER THY sermaye artınyor İSTANBÜL, (ANKA) TürJc Hava Yollan'nın iıalen ö mılyar lira olan sermayesı 17 milyar lıra arttınlarak 20 milyar Hraya yükseltüeeek. Sermaye artışı ile ilgiü kararın, Ku nımun 26 ocak'ta Istanbui'da yapıiacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nda alınması bekleniyor. Sermaye artışı, hamüine yazılı 500 lira değerinde hisse se netleri aracılığryla gerçekleştirilecek. Fransız isverenleri tSTAN'BUL, (a.a) Fransa'daki Tanm Makinalan Sa tıs ve Servis Şirketleri îşverenler Sendikas» (SEDİMA> n;n 580 üyesi, sendikanın îstanbul'da yapılacak olan 54. O n e l Kuruluna katılmak üzere Fransa'dan uçak ile Tiir kive'ye geldiler. ir endika Paşkanı Pıerre Be audouln. Sedima'nm 54. Gen?l Kurulu"nun bugiin Marmara Etap Oteli'nde çalışrna lanna baslayacağını ve Kong re çalışmalannın 25 ocak pazartest giinü sona erecefinı söv!e<ii. Kongrelerini îstanbul'da yapmaktan büyiik mutluluk riuyduklannı belirten Senuıka Başkam Beaudouin, sendıkanın, yulık cırosu 450 milyar Tlirk Ltrasını bulan bir 600 şırkeü bünyesinde topladığını açıkladı. Beaudouin, konuşmasını söyle sürdürdü: ÎYs kez yurt dışında kong re düzenleme kararı aldığımız zaman bunu çesitli ülkelere büdirdik. Gelen önerüeri ınceledıkten sonra 54. yıllık olağan kongremizi îstanbul'da yaptnaya karar verdik. Kongrede mesleki gelışmeler ve özel bazı komılan eörüşüp tartışacağız. Kongre nedeni ile ışletme satış ve rantablite açısından ye nilikleri üyelerimize aktaracağK. «Sedima» üyelerinın 25 ocak pazartesi günü Marmara Etap Oteli'nde bir basın top lantısı duzenleyerek Fransız ve Türk basınına kongre çalışrhalan hakkında avnntılı bilgi verecekleri bndırilmıstir. DOVİZ KURURI DÖAİZtN CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustraiya Dolan 1 Avusturj'a Silini 1 Batı Alman Markı 1 Belçıka Frangı 1 Danilnarka Krona 1 Pransı? Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 İsvıçre Frau?. 100 îtaJyan Ureu W0 Japon Yen; 1 Kanada Do'.an 1 Kuvejt Dinarı 1 Sorvec Kronu 1 Sterlin 1 Suudı Arabıstan RiyaH Döviz Ahf 137.50 152.97 8.5259.70 351 1855 23.48 54.43 24.39 74.20 11.13 60.9* 115.25 485.00 259.50 40.30 28.45 Dövlı Satış 14Oİ5 15S.03 8.69 60.89 3.58 18.62 2355 55.57 Efelrtif Efektif Satı? Alı? 137.50 141.63 145.32 157..=>6 8.52 8.78 59.70 €1.49 3.62 3.33 18.25 28.48 24.39 74.20 18.80 24.18 75.68 11.37 62.21 117.56 494.70 23.92 264.69 41.11 24.88 10.59 57.94 109.49 460.75 259.50 38.29 22.28 56.11 25.12 76.43 11.48 62.82 118.71 499.55 24.15 267.29 41.51 ALTIIM GÜMÜS Cumhuriyet 22 Ayar Bılezık 9üU Ayar Gumü? FİYSTURI 31 Ocakla F»rk Paric yok Farls yok 5 Lıra arttı Fark yok 21 Ocak 1982 11.575 11.626 11.800 12.000 1590 1.6R0 40.50 41.00 lunsun» diyerek söze Nuh Kuşçulu: 9 Servet beyanına yenı esasîstanbul Sanayı Odası'nın aylar getirilroesini, ljk olağan Meclis toplantısı, bu lık mevduatryla örfnd sırad» Ekonomisi Servisi Banfea9 Hisse senedinın. mevduat kez oldukça renkli ve nareketlardakı toplam mevduat 1981 yer alıyor. sertifikası ile rekatet sansı ola li geçti. 24 ocak kararlannm 2. \ılı somı itibariyle 155 trilyon Üçtincülük için çekişen üd bilmesi için, tasarnıf sahibınin yılmı doldurduğu su sünîerde llrayı aşarken bu toplamın barikadan Yapı ve Kredi Bankazancından kesilen °i 30luk ISO Msclisi'nde de üyeler. ısyüzde 90'ının beş bankada topkası. 19S1 yılında 115 milyarstopaım kaidırılmasınî. tikrar dnlemlerinin yarattıŞı so lık toplam mevduat artışı sağ • Mevdııat fajziennı aşağıya landığı görülüyor. 1981 sonu nuçlardan yakınarak tamamlalayaraî: toplam mevduatını 108 çekmek su anda mıimknn go mevduatlanyle iîgiîi olarak yayıcı yeni tedbirler konusunda pılan ılk beliriemeler top]am milyar arttıran Akbankia ararımınedigme göre, tican kreönerıler getirdiler. mevduat sralamasmda ilk beş smdaki mevdııat lartam bıraz dıierin sanayicıye maliyetinı «Bakalım Turgut Ozal ne didaha kapatmış bulunuyor. diiçüriicru önleruler ahnmasını, sırayı alan bir kamu banlcasıyyor» sesleri arasında kürsüve 1981 yîtoda yüzde 150'nin üs• Kredı musluklannın önce la dört özel bankada toplanan gelen Nuh Kuşçulu, enüasyonu mevduatın 1 trilyon 127 milyar tünde mevdaat arüşı sağladıgı likle ihracatta açılınasını ısteönlemenın birinci ve temel lirayı buktuğunu gösteriyor. tahmin edilen Pamukbank'ın dj. amaç olması nedemyle sanayiise yıl sonu itibariyle mevduat Mevduat sıralamasînda 1980 1982 vılına otomotiv ve inşaat cm rahatlatıcı önlemler dii?jsıralamasînda besiaci araya yılım ikiaei olarak kapatan dışmdaiu sektörlerde önemli nülürken enflasyon konusunda vüîcseldiği görülüyor. PamukT C. Zıraat Bankası'nın toplam stoklarla gtrilmedığıru. buna tavız verümemesî serektigını bank'ra yıl sonu mevduatmın meiiuatı 1981 yıhnda vüzde 104 ksrsılık 1981'de sanande kapasöyledı. KlTierin sanayıcılere 84 milyar lira dclayında olması artarak 310 milyara erismiş busıte kullanımının c J 5560'ı vadeli satıslara başlamasmı isve sıraîamada 81 milyar dolalunuyor ve bankayı toplam aşmadıgını kaydeden Kuşçulu, teyen Necati Ankan ise. «Sanavında bir rakamla altmcı sıramevduatı en yüksp*: baoka du«Sikâvetler tabii ki olacak. Def vicl, tüccar devlet ikiiisimn yı alması beklenen Vaiaflar rumuna getiriyor. Mevduat sam lasyonist bir politikada işirtkıskaçları arasında kalmıştır. Pankasmın üstünde yer alması mcmi nasıl calıştırmabyun di pivonlugunu Zıraat Bankası'na Tüccar sanaytci iiişklsintle bekleniyor. kaptıran İş Bankası 305 müyar ye dışancian bir uzman eetirtip giderek uzayan vadeler siiz koarastirma vaptırmadım ben. nusnyken. sanaricinir çirdi mal BFOÜTI firmanı da sörekli zarar Nuh Kuşçulu ve Nurullah Gezgin birorada... lannı sağladığı KİT'ir.e pcşin ediyor» diyerek sozleıir>; tamatn ödetne vapması biivük tinan» Toplam Mevduat Sıralamasına ladı. sorunlan varattnaktadır» dedi. Bodur: «Deniz bitü beyler. 1932, 1931i de İSTİHDAM KREDİSİ Mİ? Göre îlk Beş Banka Konusmacilardan Ali Coskun, 0 Nuh Kuşçulu'dan sonra sdz üretitnde en büyiik sorunun aratacaktır. Sanayi kabuk değistirecek ve ye alan konuşmacılan da ilgiyle 1981 sonu 1980 sonu elektrik eneriisi yetersizlıgi olArtış ni gelenler, gidenleTden daha iyi olmayacaktır» ızleyip, rer.kli bır ÎSO toplanduğunu belırterek oncelikle toplam mevduat toplam mevduat oranı tısı daha sona erdi derken, kür Ziraat Bankası enerji yatınmlanna h « veril310 Milyar TL. 152 Milyar TL. r o 104 mesını önenrken: AIı Kermen. Kermenr^Isçi çıkarma yasağı sürdüğüne g'ö süye Ali Kermen çıktı. Ker İş Bankası 305 • » 167 % 83 men. «Oxel scktörden bir dos Akbank bankalan sarrayici açısmdan 223 » » 115 % 94 re istihdam kredisi varatılmalı.» tamuz bir harbin içinderiz. Taidam rnangasma benzeîtı. Yapı ve Kredi 25 0 » » 9 0 > > "İ128 bii ki sehit verecegiz. divor. Meclis Baskanı İbrahım Bo! 8 4 > > 33 • » %15l Kuşçulu: «1981 de kapasite kullammı %55 Sehit olmarı kabul ediyornz Pamukbaak dur ise, deviet yetkilüennın hâama, dsğiiserek mi. idam man 5 Banka Toplamı 1127 Milyar TL. 557 Milyar T L r«102 lâ i $ çevrelerinden büyiik fe 60'm üzerine çıkmadı.» easının önünde mi?» dıye sorun dakârlıklar istediğınden yakınca. salondan «bok yoluna fididı ve «memleket, özel sektöriin vonıı» sesleri yükseldi bu kez. redafeârlıklan sonncu kalkmma londan «kışkırtma var» seslerı Kermen dıçsatıma yönelenlenn da bn noktays şıeldi. An» dpniz gulamalarda bazı sıkıntıların bulunduğu ve bu sıkıntıların yukselmeye başladı. Kuşçulu cephede. savaşta şeretle çarpış bitti bevler. vüıecek vcr kalmahemen yerınden kalkıp. «işte nklannı ve bu alanda sehitledı artık. Nereye KJdeceffiz"? In ne pibi önlemlerle giderilebüeşimdi kavga başlıyor» dıverek nn söz konusu oldıığunu kaysallah vanılnnvoruındur. ama cegi konusunda Meclıs üvelerinden göriış alarak İSO adma kürsüye dogru yürürken. ISO dettikten sonra. «idam manea1982 nlı, 1981'i de aratacaktır. bır önlemler paketi oluşturu!•Meclis Bsskan Vekılı Munaza lan ise bankaiardır» dedi. KerBn arada sanavi kabuk rifjisANKARA (THA) 1981 yılınm verılerine göre Kasım oyı masını istçdi ve sozlerini şovÇelikel, «Bakalım Turgııt ()zal men ihracatı becerenlerin setirec^k ve j^lenler. ıridenlerden nın Kasım ayındo işci dövizi rakamımn kesınleşmesıylele sürdürdü: ne söylüvor», deyince salondan ref madalyalan aldıŞjnı, çalısfr! olmayacaktır» dedı geliri 183.3 milyon dolar oldu 1981 yılının OcakKasım avlcrı bir kahkahadır koptu. Bu ara tıgı sanayi dalı ihracata uygun «tthal ikamesine dayab ekoGEZGtNlN ÖNERlSt 1980 yılının Kosım da Murtaza Çelikel'e «Scni Baş arasındaki 11 ayhk dönemde ohnayanlann ise tıtonıp kaldî Böylsca Yetenekh 30 öğrsncmın egiti nomiden bir anda ihracata gekanvekili yaptık, ama hâlâ çe gını anlattı. Bu tıkanıklığa rag ayına göre yüzde 6 2'lik bir orçildi. Yıllarca fatbol oynamış İşci dövizi geliri 2 milyar 303. mini üstlenecek üyelenn belirhir takım. birdenbire bir bas neni kap3tarnıyorsun» seklinde rr,en. ısçi çıkarma yasagının da tışla 10.7 müyon dolar faziolendigi ve îktisadi Kalkmma 2 milyon dolara ulaştı. 11 oytakılanlar oMu. ket takımına adapte «Uiebilir sürdüğunü hatırlatan Ali Ker lık gösterdi. 183.2 müyon doVakfına delege olarak qondenKUŞÇULU KONUŞUYOR mi? Ya rta nnrakıfdi DoHtiIık işci dövizi geliri, bir öncekl men. «Biz de ihracat Eİbi önem larlık Işçi dövizi gelirinin 142 2 Iecek 15 üvenin ssçildigi önce«Konuşmaya biç niyetim yok kasını elf alalım. Falı yo7İaîli bir fonksiyonu yerine ^etiriki günkii ÎSO Meclis foplantısı, mıtyon dolarlık böiümCı banka yılın aynı dönemindeki 1 milken. Sayın Gezsin'in dahî söz yornz. Biz ülkenin istihdam soması bir ölçütle disipline «di)di Yonenm Kımılu Başkanı Nuyar 885.2 milyon dolartık işci lara, geri kalan 41 milvon docüçünü beni lcörsüye itti. $ikâ runımun çözcTiüne katkıda btıBaukerlerden sonra şimdi de mllah Gezçin";n agzından çılarlık bölümü ise Merkez Ban dövizi geMrine göre yokiaşık vetler en ka'lanmış ülkelerde bankalar diiit>vinde de Bnlemlunuyoruz. Butriinkü sartlara kan ya da kaçan bir «dahi» bUe bitmedi ki. bizde bitsin. rağmen istihdamı idame ettirkası'na gelen İşci dövizlerinyüzde 2 oromnda artış gosiersözcüfcüyle anideo renklendi. ler beküyonre.» Sikâyetlerîn nlması normal. P.u den oluştu. Merkaz Bankası'memiz istf niyorsa. MpTkez Ban Gezgin. «Nuh Kuşçulu dahi di. îstikrar Önlemlenni tamam'aşikâvetleri \e enflasyonnn ön ka«ı tarafmdan dfısiik faizle yıcı ek tedbirler konusunda özel konosm»mi7tla bana, H lenmesi amacından taviz veristihdam kredist yaratılmaiı revrelerinden bu konuiarda lSO"nun somut öneriler getiremeden trtireceğimiz önerlleri ve bumın ihracat kredisi kakendisine stk stk sikiyeUeTdc bılmesı :çin Meclis üyelerinden 1980 we 1961 YILLARI 11 AYUK DÖNEMLERİ İTİBARİYLE, İŞÇİ karar ontanlanna aktarolun ki. riar önpmli olduçu da dikkate rfrakro duzeyde. sektör ve fir bulunuldağuna sovledi» deciikDÖVİZİ GİRİŞLERİ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞÖYLE: ten sonra yerine ofumrken, sa sorunlara çözüm aransın ve bu almnıalıdır» dedi. ma bazında görüş isteven Gez(MİLYON DOLAR) gin: Değişme • Serbest piyasa koşulları Aylar 19» 1981 (Yüzde) lcinde ekonominin vönlendırılOCAK 83.3 134 8 61 8 mesi. ŞUBAT 117.3 143 5 17.2 • Enflasyon hızının aşağı çekilmesi. MART 111.7 139.7 25.1 tSTANBUL, (THA) 1447 yeni bır bıçım verme yolundamacına yönelik olduğunu söy• İhracatı geliştirerek öde sayılı Borsa Kanunu'nda değiNİSAM 1148 159.1 38.6 ki çalışmalara ruz verUdi. Malediler. meler dengesînin denklestınlMAYIS 103.2 şiklik yapîlacağı, yeni oluşturu1621 57.1 liye Bajtanhğı'nda bir haltayı mesini üç temel amaç olarak lacak yasa ile sermaye piyasaHA2İRAN 155.0 askın bir sıiredır yogun bıçım212.4 37.0 THA mubabinne Borsa Ka?;raladı. Ancak Gezem. bu de sıirdürülen çalısmalann TEMMUZ 279.4 nunu'nda yapılacak degişiklik 324.1 16.0 amaclara ulaşmaya yhnphk uy smdaki iş'.emlerin borsadan ge çiriünesinin amaçlandığı öğresermaye piyasası kanunu'nun lere iliskin görüşlertni açıklaAĞUSTOS 279.5 378.0 35.2 nildi. DÜZELTME uygulanmava başlayacağı 1 şu yan Banker Kastel'i Genel Koor EYLUL 207.3 266 4 28.5 bat 1982 tarihine dek çıkarhl18 ocak 1982 günlü Prof. DT. dinatöni Yılmaz Karakoyunlu EKIM 3.4 205.1 212.0 masının istendiSi belirlendi. Salih Şanver'in vergi yazısımn Edinilen bilgiye göre 2529 sa «pratilrte çok rtclükler mevKASIM 172.5 183.2 6.2 Borsa Kanunu'nda yapılacak 4. siitununda baştan 8 ve 9'unyılı borsa kanununda degişikhk cutur ve bn ffüclüklerin ÇÖTÜdeğtşikliklerin, Sermaye Piyacu satırlar şöyle olacaktır: De 5"apılmasma ilişkin kanun Ue mii Rereklidir. Aksl hald^ uy OCAKKASIM TOPLAMI 1885.2 2.303.2 22.2 sası Kanunu'nda ver alan hii ?ulamada imkansızlıklar ile ksr ğişiklik kuralı, 1982 yılı için bazı değişikliklere uğratıl?.n kümlere is'.erlık kajandırma a şı!a<nlabilir» dedi. geçerlidır. 1447 sayılı Bors3 Kanunu'na Mevduat yarışında Ziraat Bankası Iş Bankası'nı geçti 11 aylık isci dövizi geliri 2,3 milyar dolara uiastı Borsa kanunu değistirilîyor *•< *••< >•••••••• >•••••»••••»•••••< DOSTLAR TIYATROSU Salonunda Baro Han Akbank Tunel Şubesi karşısı • İSTANBÜL SANAT ETKİNÜKLERİ \ • KELAYNAKLAR Oyun 2 bölüm 23 OCAK'TAN BAŞLAYARAK Cumartesi 13.00 Çarşamba. Pazar 18 30 • DOSTLAR TİYATROSU | 2 J : ÂGfU DAĞ! EFSANESI Son 15 oyun Cuma. Cumartesi 18 30 Cumartesi. Pazar 15.30 • • İLAN ŞİLE TAPULAMA HAKİMLİĞINDEN Dosya No: 1975/755 Taroflar arasında tapulamaya ıtiraz davasında dovoya dahıl edılenler orasında Emın kızı Ayşe Alp adına çıkarılan teblıgot muhatabm adresmde olmadığı bahısle tebliğ edilememıştfr. Ve yapılan Zabıta tahkıki sonunda da Avşe Alp adresl tespıt edüememıstır. Bu nedenla dovetıye yenne ilanen tebligat ycpılmasına karor verilmlştir. Davaya dahil edilen AyŞe Alp. duruşmanın atılı bulunduğu 9.3.1982 günu saat 9"da 5He Tapuloma Hakimlığinde hazır bulunmanız veya bir vekil ile kendinizı temsil etmenlz dovoyo dahil dılekcesi yerine ilanen teb'iğ olunur. (Basın: 106XB) KONKORDATO İLANI Eskişohır'de Sanayi Carşısı Anadol Sokak 7 numarccla oto yedek parcocılığı tıcareti ile ıştıgaı e<ien NEDIM ATEŞ'e. Eskı$ehır İcra Hakimlıği'nce 28.12.1981 tanh ve 1981/38'» 383 sayılı ka'arla, İcra ve Iflas Kanunu'nun hükümlerlne göre iki aylık KONKORDATO mühteti verildiğı ve konkordatoya AHMET ÖZAYDIN'ın komiser tayin edildiği, Borclu NEDİM ATE$'de alocağı olanlar Işbu Hanınnızın gazetede neşrinden itıbaren 20 gun icinde clacaklarını, Eskişehir 2 Eylül Caddesl No: 52/101'de veya Nedim Ateş'in ticorethonesinde bulunan Komiser Ahmet Özaydın'a kayıt ettlrmeleri alacak müstenidî belgelerin vorsa fotokopl veya tasdlkü orneklerini getirmeleri veya posta ile göndermeleri hılafına hareket edenlerm konkordato müzakeresine kabul edilmıyeceklerl. Konkordato teklifl müzakeresi 16.2.1982 günü saat 14.00'de borclu Nedim Ateş'in ticarethonesınde yapîlacağı. alacakîılarm mezkur gün ve saatte mürokereye bizzot gelmeleri veya bir vekit tle kendilerinı temstl ettırmeleri, toplanmaya tekaddüm eden 10 gün icinde de vesika ve işlemieri tetkik edebilecekieri, ilgililere ihtar ve ilan olunur. Konkordato Komiser) AHMET ÖZAYDIN (Bostn: 10586) Atlas Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Duyurur Şirketinıizin, %45 Ydlık Sabit Faizli linci Tertip Tahvilleri 20.1.1982 Tarihinden îtibaren HİSARBANK A.Ş. Merkez Şubesinde Sahşa Sunulmuştur. thraç olunacak tahvillerin tutan Tahvülerin satış siiresi tlk faız tediyesi ve ıtfa Tahvillerin nev"i ve vade Kupurler 50.000.000. TL. 20.1.1982 321.1932 f3 gün) 22.1.1983 22.1.1985 Kamiline Yedı yıl. 400 adeöi, 50.000. TL. 3H0 adedı, lOO.OOÛ. TL. İLAN ŞİLE TAPULAMA HAKİMLİĞİNOEN Dosya No: 1973/68 Taraflar arasında yapı lan tapulamaya ıtiraz dovasının yapılan duruşmosı sonunda venlen kararın müdahil Kezban İLAS'o tebliğ edilmiş olup adres yetersizllğinden kendisine tebliğ edılsmemlştir. Bu ; nedenle kendis ne ılnnen tebügat yapılmasına karar venlmıştir. Davacı Hasan Ay dava sındcn vazgeçtığtnden Mu dahil Kezban Itaş verilen karara karşı ilanen teb lığ tarihinden itibaren 30 gun zarfında temyız yolu na başvurmanız baş vıırmadığınız takdirde karar kesmleşeceğ; kararın tebl ğ yerine kaım o! mok uzere ılansn teblığ olunur. (Basın: 10608) t ^ AÇOK ANADOLU ÇOCUK OVUNLARI KOLU Aksak Timur Ue Hoca Nasreddin « • î X « • # Cumartesi Fazar 11.00 • • • • • • » • • • • • »• •• • •• • • • • • • • •• • • • • •» • » • • » • • • «Yargıtay Kararları ve Hukukî Makaleleri Toplama, Tertîp ve Dağıtım Merkezi» Avukat Veysel GOKHAN Dıvonyolu Cad. Erçevık Işhanı No. 54 Da. 405 Sultonahmet İSTANBÜL Telefonlar: 27 13 34 27 00 44 BEYOGLU 1. ÎCRA HÎtL SAT1Ş tLANI 981/1878 T a l . Bır borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen 150.000 TL. tavmetindeki 43 33 04 nolu telefonun intifa hakkımn 1 A> çık arttırması 25.1.1982 günü saat 11.00 11.15 arası memurlueumuzda yapılacak o giin mahçuz telefonun muhammen teıymeti •* 75'ine talip cıkmadıgı U.kdirde mahçuz telefontm 2. Açık arttırması 26.1.1982 günü aynı yer ve saatte en çok arttırana ÎHALE edilecektir. tlgilenenlerin satış günü memurluğumuza müracaat ları İLAN olunur. • ODTÜ personel kmüığimı Kaybettım. Geçersızdir. Müjgan CULFAZ • Hüviyet cUzdanımı taybettını. Hükümsitalür. NUsül AKAYDIN • Ehîiyetımı kaybettim. Hükamsüzdür. Özcan ANBAN • Nüfus hüviyet cüssdamını yitirtilm. Hükümsüadur. Ahmet EKBtL Tesbit olunan %45 tutanndala faia oranı sabit olup, vade sonuna kadar değiştırilmeyecektir. 22.1.1984 tarihinden itibaren. ist«yen tahTil mâlîkleri tahviUerini Josmen vej'a tamamen iade ile bu tarihe kadar işlemiş taia ve anaparalannj yetisüi fcılınacak Banka veya Bankalardan alabileceklerdiT. Tahvillerta satışı, anapara ve faızlerinin tediyesi ye^ kili kıhnacak Banka veya Eankalar aracılığı ile yapılacaktır. İLAN ACIPAYAM ASÜYE HUKUK HAKİMLİĞINDEN 1978/526 Esas 1981/298 Karar Kızılhisar Köy lcl mevkilnde ev ve avlunun 8177 parselde koyıtlı Hason Hüseyln oğlu Abdullah Kovacı adına kayıtlı bulunan 100^150 pavın iptali ile dovacı Mehmef oğlu Habib Yavuz adına tapuya tescitine. peşin olınan 70 lira harcm mahsubu ile bakiye 2930 tlra üon horcının gercek kişi davalı Halil Kovacı'dan olınıp Hazine'ye irat kaydına. 1925 lıro yargılama gıder; İle 100 lira nısbi ücretı V9koletın davah Halıl Kovacı'dan alınıp davacıya verilmasine Hazıne usulsuz olarak davaya dohıı edildiğinden husumet yönunden davonın reddine, Ve 1000. lira nısbi ücrefî vekaletın davocıdon alınıp hazlneye veri!mesıne, davocı vekili ile davah Hazine vekilinin yüzüne karşı diğer davalılann gıyaplarında koro r verllmlş olup Karar davalı Hosan Huseytn oğlu Kızılhlsar K.'don Halıl KovacıVa teblığ edüercıediğinden Haü! Kovacı'ya karar tebliğl verine kaln olmak üzere llonen tebllğ olunur. 14 10.1981. {Basın: 10605) KAPALI TEKLİF ALMAK SURETİYLE 1.800.000 250.000 100.000 50.000 çttt sıyah yassı 70 cro. iskarpin bağı çıft. siyah yassı 45 cm. iskarpin bağı Çıît sıyah yuvarlak 80 cm. bot bağı çift yuvariak 135 cm. bot bagı ŞtLE TAPULAMA HAKİMIjftİ'NDEN Dosya No: 1978 / 1153 TaraHar arasında tapulamaya ıtiraz davasının devam eden duruşmalannda davah Mustafa tnce'ye çıkanlan tebligatta adres ye tersizliginden davetıyenın teblijf edilemediği ve yapılan zabıta tahkiki sonunda da adresi tesbit edıiemeyen Mustafa înce'ye ıla nen rebli»at vapılmasma karar verilmistir. Davalı Mustafa tnce duru'îrnanın anh bulunduğu 9.3.1982 eünü saat 9'da Şile Tapulama Hakimlıği"nde haîir bulunmani2 veya bir veki! ile kendmızi tem sü etmeniz davetive yerine kaim olmak üzere İlanen tebliğ olunur. (Basın: 10606) SATINALJNACAKTIR 1 Bu ise a i t ş a r t n a m e müessesemizden teının editecektir. 2 TeJdıfıer 1.2,1982 günü saat 16.00'ya kadar Müessesemizin Beykoz'dakı merkezinde muhab«rat şefllğine veriiecektır. 3 Teklifler arasuıda ş a r m a m e y e ve ihtiyacunıza e n uygun olanlar terciiı ediiecektir. 4 Müe=sesemiz dılediği m i b t a r d a alıp a l m a m a k t a serbesttır. Deri ve Kundura Sanayii Müessestsl (Basın: 10476) 532 Uğur Mııracu'nur) yeni kitabı "Söz Meclîsten »çeri,, Gu'.erKen düşöneceK, düşunOrken guleceksıniz. Takfn YOYinevl İsL 27 69 68 T«rörun ardındo yoton o»rcek. belgoler we tfonıtlorla •••••••••••*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog