Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

lumhurıyet 4 SANAT EDEBİYAT 22 OCAK 1982 SİNEMH 19.50 HAFTANIN ŞARKISI 19.55 BABAM EN İYİSİNİ BİLİR Dizinin *Çiitçi olmak istiyorum* adh bölumü yayınlanacak. Uzun seneler büro işî yap&n Jim. işi bırakıp çiftçi olmaya karar verir. Jim'in bu karan aile içinde tepkilere yol açar. Atîlla DORSAY. kampa getınlen bir tutsak gıubu, sonra, düşüp kalan 2 tutsağı ve onları vunnak istemiyen bir Alnıan askerıni acı nıasızca öldüren Alırıau subayı, dana joara bir hava hücumu, cİE.ylardQXi ırak yaşıyan bu küçük gru'ou dünyanın ve çağ:n gerçeliieriyle, acı biçimde torşılaştırıyor. Eriesı yü iükeierir.e dondüklerinde çok daha bilgüi ve bilinçUdirler, ama bu deney yeterli değildir, çünkü erlcefcierı bu kez savaşın kendısı Deklemektedir... Evet, Zoitan Fabri'nin filrru bir büsiii: destan, bir büyüK soluk filmi degil. Ama alabildisins sıcak, insar,cü, sevimit bLr fiiın bu.. Fa'ori. hertüriü bıçim oyuHlannâan uzak, alabudiğine yalınlıkla anlatıyor filmini.. Zaten Fabrinin («Ta nıasnlatunanuş Cümle» âışında» tiim iilmleriırln özelliğı, bu bıçımcilikten uzai: yalmlık.. Fabri, biçimcilik derJi a^ırı ve anlatnsız bir «ulusal şsbşakçı'ığiu da önlüyor, Macar köylüsüıiü Hitier'i bıle tammayacak, olandan bitenden nabersiz bUgisiziiği, içine dönüklüğü v çinde veriyor. Belirleyıci hemen hiç bir özelliKlen olmayan sıradan insanlar bunlar, zaten oyurxu seçirr.i ve oyun biçimi de b^ı sıradanlığı destekliyor (Bizim jönlerimizin kuiakları çınlasm!). Ama tüm bu sıradaruı'dtan olağanüstü bir msan gerçegi dofvıyor, yaşıyan, nefes alan, tnsan oian film kahramanian tar.ıyoroz. Bügisizhkleri, korJraian, çıfearlannı savunmayı becermeleri, insazıa özgü olan tüm temel davranıslan içinde. . Savasi bir • iki yan olaycıkla vermeae Pabri'nin eriştiğı başarı düzeyi ise, samnm ancak büyük yönetmenlere özgü bir beceri ve yetenek sorunu... Zoitan Pabri'nin «Macatlar»ı sempatik, sıcak bir film, alışmadığımız, tanımadığımız yeni insanian yine alışılmadık denii yalın ve düz bir sinemayla tanıtan... Ülkemizde ücari dagıu:n düzeni içinde gösterilen bu ilk Macar filmine benlm ilk gün tanık olduğum ügi sü rer de, sinemacılar bu tür film leri getirmeyi sürdünirler diye umalım... Benkö Gereben Buöopeşte 1951 20.30 20.50 21.05 21.10 HABERLER HAVA DURUMU MİNİK KONSER RtZİKO 1 Yeni yanşma dizisi «Risifeo»nun bu ilk bölümünde sunuculuğu Bülent Özvecen yapvyor. Yapımcıhğını Cengiz Baysal'm üslendiği dizi yanşma programında sorular soyleşi havası içinde eğlendirici ve şaşırtıcı türde yöneltiliyor. 22.05 SAVAŞ YILDIZI •Savaf Yüdız\' dizisinin ikinci bölüjnünün ekrana geleceği bu akşam, kolorulerden kaçan insanlar dünyayı ararnaya başhyorlar. «Sahte CenneU adını taşıyan bölümae, tnsanlar Canllon adlı bir gezegene geliyorlar. Gezegen her bakımdan yaşama elverişli gözukse de kuHandıklan yakjt yoktur. Komutan Adama bazı olaylardan kuşkuya düşer. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ Macar sinemasuu bir zamanlar, S:rerr.ats*in parlsk günlerinde birçok yeni sinemayla bir likte keşfetıniş ve bugün bile kolay lir.utamadığırcız tadlar almıştık. Bir sanatı zenşin.!eştiren anlatun, biçem çeşitlilıklen, gtdile'oüecek yoiların çoxluğudur kuşkusuz, tesdüzeli's değil. Amerikan sinemasinın (aradasırada Fransız ve İtaljanlar.n en ticari s.nema örnekleriyle biraz değlşsn» hızlı. gösterişî:, yalrıuca etkilemeyi amaçiayan anlatrmırıdan biraz nefes alıp da bir «Fil Adam»ı. bir «Lili Marien»:. şimdi de bjr «Macariar»! izlemek az zevhnıi? Bir İngiliz, bir Alrrsan. bir Macar saRatçısmm da anlatacakları ve orüan kendine ö^srii bir ar.latına biçirni olacak. Diğerlerini oldvıgu gibi «Macarlar»ı da yadırgayacak, alıştıklan tenapoyu ve cilayı arayacaklp.r cıkacak ebetfe.. Ama biz heo birlikte «yaşasın çeşltlllik, yaşasın yenilik» diye bağıralım.. Macar sıneması, 50'lerden sonra varhğım kanîtlamıs. Zoltan Pabri de 1953'den beri çevirdigi filmlerle bu sinemantn tanınmasında başı çekmiştj. Bu gün 65 yaşında olan sanatçırun MACARLAR (MAGYAROK) y m y mm. Â k mm Yönetmen: Zottan Fabri/Senaryo. Jozsef Beiasz tn romanından Zoilan Fabri/ Hungarefiim (Macar) yapımı (EMEK) aıümdan Knroly Matü, ^t^isIüs oar itoyünde başiıyor. Konışu ve savaş müttefi.ki Almasıya'Jarsce, Paıü Sauder gîbi isinv da Dir çiftikte çaiıştnaya gıtler gelmişti. Ama Fabri, etkin!:g:;ıi araiıklı o'.sa da sürdürü me önerisi karşıssnda durî.k yur. «Proîeâör Hanibal», »20 Sa sıyor kpj'lüjer, sonra ekmeK at»>. «Cehennemde 3 Devre», parası için razı oluyorlar. 3 ev «Pal Sokağının Çocuktarı», «Ta ii çift ve 2 bekar, savaşın tüm m;ımla.ntnıuRi* Cüuıle» gibi il lıaıyla sürap gittiğ! günierae gir.ç yapular venyordu. Son lcendı işleriyle uğraşırken, biltnedikleri gerçeklerle kısa süîılrni «Macariar», adıran düşün reü de o"sa yUzyUze geliyordürdüğü gibi bir uiusun geçmi bajakaiarda şir.i, tarihini ve kim':iğaw ve lar: Yakınâaki Fransız savaş uıtsaklannui b&rea görkemli bir fresk değil. Yalm. sade bir öykü bu: 2. Dün rmdığıi;! öfreniyor, sonra bir oö'iirnüyîe tanışıyorlar. ya Savaşının son yılîannda b;r Kaldıklan binaya Polonya'lı avuç iîacar köylüsünün serlive tutsaklar getiriliyor. 2 konışu nini anlatan ve genç yazar Jozseî Balasz*ın romanınındar! ulus arasında yakralaşma ve yardım doguyor. Bir Altnan a'.ır.mış.. gözetiminde Oykü. 1943 yılında btr Ma askeri biriiğinin Cok yor \... Ka1? (1... Kdl + ! = l *** öğretici bir konum. Görüş kuvvetı ve bUgı isti Ask ve Para (Lcve or MonevV • YÖNETMEN: JAMES TOBACK OYLNCILAR: RAY SH.VRKEY. ORNEL\A MÇTİ, KLAL'S KtNSKİ, KİNG VİOOR / LORİ>ÎAR YAPIMI (KONAK, SARAY). «l\lacarlar»m getirdiği sevımli şaşkıniıktan sonra «Aşk ve Para»yla işte yine bildik topraklardaya: Yani başı, sonu. gelişimi, kişileri, trülcleri, herşeyiyle bilinen, en azınd&n beklenen bir film bu... Birkaç korku filmiyle adından meraklıları arasında söz ettirmiş genç Ameriban sinemacıları kuşağından James Toback. bîr iş filmi yapmak için herşeyi hesaplamış: Avrupa piyasasını eline geçirmek için Klaus Kins ki ve Ornella Muti gibi 2 önde gelen isim, yeteri kadar aşk ve sevişme sahneleri ve de günün anlamma uygun bir konu: Bir çok uluslu şirket patronu. bir Güney Amerika ülkesinde sahibi oldugu gümüş madenlerini devletleştiren bir devrimci lidere karşı savaşıma giriyor. Babasıyla birzamanlar yakın arkadaş oldugu devrimci liderin çok yakın bir arkadaşmı da, önce para, sonra da güzeller güzeli kansı yoluyla elde ederek ken disine yardım etmesini sağlamaya çalışıyor, vs. «Aşk ve PaTa», klasik eleştirmen deyimiyle söyleyelim, «sıkümadan seyredilen bir film».. Zaten sinema eleştirisini bir filmin «sıkılmadan» veya «sıkılarak» seyredileceği yargısma dayandıran bir elestiri (!) anlayışı, Tenkli basınımızda pek rağbette, son zaman larda.. Biz de bu «popfiler» eleştirmenlerimizin diliyie sbyleyelim: Evet, sıkılmadan Beyredilen b:r film bu.. Üstelik kahramanrmızm yarı bunak dedesi rolünde, sinemanm y» şryan amtlarmdan, bugün tam 88 yaşında olan ünlü yönetmen King Vidor'un dayanılmaz bir kompozisyonu var, sinemasever için.. Ama akh başında, çağdaş, düşünen bir insansak bu ve benzeri ülmler karşısında şunu sormak gerekmez rni: Bir sinema yapıtımn, çok uluslu şirketler, dev letleştirrne eylemleri. sömürulen Güney Amerika Ulkeleri, yabancı sernıayeye pe$keş çekilegelen ulusal zenginlikler gi bi kor.ularda biraz sorumluluk sahibi o'.ması beklenmez mi? Bir film, tüm bu konulan, bir aşk ve seks lilminin arka planına şöyle biraz «jtüncçl kokm»k» için yerlestiriverraek hakkına sahip midir? Bu çağdaş. dürüst, sorumlu bir davranış olur mu? Günev Amerika gerçekleri üstüne sözgelimi bir Costa Gavras'ın «Sıkıyönetim» filmini anımsaymca, bu ve benzeri filmleri çöpe atmaktan başka bir şey getmiyor, insanın aklına... TRT I 05.00 Açılı? ve program, C5.05 Ezgl kervaıu, 05.30 Şarkılar. 06.00 Kısa naberler, 06.02 Böljtesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Saz eserieri. 06.45 Kur'anı Kerim Türitçe açıklaması ve bir kcnuşma, 07.15 Bölgesel yayın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün icinden. 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yann, 10.32 Böigesel yayın, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Okul radyosu. 12.00 Kısa haberler, 12.10 ögle üzeri, 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 Ögleden sonra, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Okul radyosu, 17.00 Olayla rın içinden. 17.30 Fası], 18.00 Kısa haberler, 1805 Çocuk bahçesi. 18.20 Haftarnn çocuk sarkısı 18.23 Bölgesel yayın. 19.00 01.00 TRTII iîe ortak yayın, 19*0 Haberler. 19.30 Yurttan sesler, 20.00 Köyümüz köylümüz, 20.20 Şarkılar, 30.40 Türkçe sözlü hafll müzik, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Türküler. 21.30 Şarkı lar. 22.00 Kısa haberler, 22.05 Çağdaş Türk sanat raüziği, 23.00. Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 00.55 Günün haberlerinden özet ler, 01.00 Program ve kapanış. 07.00 Açılıç ve program, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler. 07.40 Türküler. 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Yabancılann kalerninden, 09.30 Sabah konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 Türküleriıtıiz ve konulan, 10.40 Psl kolojik sorunlaranız, 11.00 Solistler geçidi. 1150 Çeşitli müzik, 12.00 Erkekler toplulıığu, 12.30 Küçük koro, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Türküler, 14.00 Şarkılar, 14.30 Yabancı dil öğrenellm, 15.30 Çağdaş müzik, 16.00 Türküler geçidi, 16.20 Arkası yann, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Yurttan sesler, 18.00 Saz eserleri ve tasavvul musikisi, 18.30 Din ve ahlâk. 19.00 01.00 TRTI ile ortak yayın. TRT II Bir sinema hakkında ihbar «İhbar Ediyorum» sutunu dolayısıyla birçak mektup alıyorum. İstanbul'da sinemncüarın seyırciye karşı takındığı saygısız ve düzeysız tutumu birçofe ofeuyucu protesto ediyor, bana örnekler bildiriyor. Bunian. cloğrulama fırsatı buiduğum ölçüde yaymlayacağım. Bakalım, «iigili»lerden ne zaman bir ses. bir tepki gelecek. Kadıköyden SSK Erenköy Ruhsaghğı Hastanesi memuru Behçet Özbayer yaztyor: *Son birkaç aydır sean.ilarına bir de 1930'u ekleYıllar önc a ölen Oorothy Dondridg«'nlr\ ve Hany Beiofontenin yen Kadıköy sineması, daiuı oyunlorı da cok beğenildi. Yukarıdoki fotoğraf'.a 2 sanatçı, fazla kazanmak için maale«Siyah Karmenuin bir sahnesinde görülüyor. sef filmleri kesip mahvetmektedir. Son zamanlarda oynayan ve birinci vizyon» oldugu halde 75'er dakikaya indirilen filmUr şanlardır.• Otto Preminger'in vaktiylö Türkiye'de gosterilmi? olan «Si •YolunSonu», ÇıplakYumyoh KormenCarrrt«n Jonesı filmi, 27 yılhk bir yosoklama ruk», «Son Avcı», «Doktor», dan sonra Fransa'da İlk kez gosteriliyor ve buyuk Ügi topluvs. Acıdır ki. gelecek film yor. «Carmsn» operasının besteclsi Georges Bizet'ln miras diye gösterilen «Lili Marçılannın koydukları ambargo nedeniyle şimdiye dek göslelen»dir. (Benim notum. Bu rilemiyBn film, Carmen'in öyküsünü günümüz Amerikası'na film tam 2 saat sürmektedir ve Zenciler çevresine naklediyordu. ve tstanbul'da eksiksi2 gös! • Sessiz fi m döneminin üniü yıldızı Douglas Faırbanks Po terime çıkmıştı). İstanbul ris'ta onuruna düzenlenen bir toplugösteriyle anılıyor. 9 yahasında gidip görmek bizfilmden oluşan gösteri, yıidızın «Zoro'nun İşareti», «3 Silohler için güçtur. Ben ve beşörler» «Ormaniar Kralu. tBağdat Hırsızı» gibi klasiklerini nim gibiler bu filmi Kadıiçeriyor ve büyük bir ügi görüyor. köy yahasında kesileceğin• Paris'te gbsterime çıkon filmler arasında en cok ilgi gören den feorfea feorfea görmeye lerden biri. Sidney Lumet'nin «Kentin Prensi» yapımı. 3 sa gideceğiz.. Korkanz ki bu ate yakın bu dtv filmd*. gercek bir pollsin anılarına dayatutum yaygınlaşacak. sonarak Newyork polis orgütunun iyi ve kötü yanları, cesarenunda bir teh doğru dürüst ti ve yozlaşmışlığı anlatılıyor. Büyük ilgi toplayan film, ba»film görmekten mahrum ooyuncusu Treat William*'ı da yıldız yaptı. lacağız. Bizde insana saygı • Geçenlerde «Siyahlar. Beyazlar v© Renkliler> isimli filmini olmadığından yakınıhr. Pilm lerin kesilmesi küçük bir izlediğimiz Fransız yönetmeni Jean Jacques Annaud'nun olay diye görülebiür, ama yenı filmi cAteş Savaşı» ilk insanların gelişim öyküsünü anlabıiyüfe şeyleri doğuran kütıyor. Bu filmdeki ilkel yaratıklann kanuşmaları icin senarçük şeyler değil midir? Bunyocu Gerard Broch, ünlü yazar Antony Burgess'e boşvurdu, lan önleyecek yasal müeyBurgess de üke! sözlerden oluşan bir «dil» yarattı. Burgess, filmin, ceviriye ve altyazıya gerek duymodığını. cünkü ko yide yok mudur?.* nuşulanları onlcmo' şansmın her dilden İnsanlar için oyni Evet. biz de bir kez daha olduğunu söylüyor. soralım. Bunları önleyecek yasal müeyyide yok mudur? 1 23456789 Smemadan kısa kısa Hamiede cion Siyah şöyie oynayıp kaybeUi: 1.. Kai? 2 Kc8! Kxa7 (2... Ka6+ 3 Kc5 Ka4 4 Kc7f'tan sonro beyaz Soh Er a7'ye yoklasır ve Vezif Cikar) 3 KC/+ K x c 7 4 Şxc7. Şimde Sıvah'ın. Er F6'ya oicn saidırıyı öntemasi gerekiyor. Foküt her ikı Sah arasındaki karelenn sayısı S'ın oleyhinetiir. 4.. Şf7 5Şd7. Goruidüğu gıbı Şah'iar karşı karşıyo geldi (opposition=muhole(eU. 5,., Şg5 Sıych zorunlu o:crok gerîliyor. Arîık Er F6 duşene kador bu cekıüş sürecek. 6 Şe6 yine aynı durum. S'ın boşka bir taşı olso, onu oyncr ve denge durumunu korurdu, Fckot öyle b r hamiesi de yok. 6... Şg7 7 Şe7 Şg6 8 ŞfS Şh6 9 Şf7 Şh7 10 Ş x f 6 ve B Erlerden birinı Veiir çıkıp Mat ecer. Şimdı tekrar boşo dönüp, Şah + Er oyun sonundo bilgisi o!an bir oyuncunun Berobere'yı nası! sağlayacagım izleyeceğız: 1... Kd1 + ! 3 Şe6 Ka1 3 Kd8 Kxa7 4 Kd7+ Kxd7 5 ŞXd7 Siyah şimdi 5... Şî7 oynayıp beyazı geri cekılmeye zorlayabilir. Orneğin 6 5^6 fcKai Er fS'nın yoiunu tıkaması yüzünden Şf6 (yani (6 koresmeı ovnayomaz. Zorunlu olarak 6 . ŞgS 7 Şe6 «e yukarıda görüldüğu gibi yine kaybeder Fakat 6.., Şh7! ile işier değişir. Uzak denge (uzak opposition) siyohi ile Berobere'y; başarır. Gorelım: 6 Şe6 Şg$ (6 Şe7 Şg7 ya da 6 Şe8 Şg8). Dada sonra cyun şöyle sürebilir. fakat sonuc değışmez: 7 e5 f x « 5 8 Şx«5 Şf7 9 ŞfS Şg8ü 10 Şxg5 Şg7! ve yaıun dengeyı Siyah kazandığmdan kazanc gercekleşmez 11 Şf5 Şf7 12 g5 Şg7 13 g6 Şg8! (13... Şf8?? 14 Ş(6 ŞgS 15 g7 Sh7 16 Şf7 B kazanır) 14 Şf6 g7 15 Şg8 Şg6 Poı yam Berabere Evtıns Garr.biti; FİSCHER ZELLE (Kaliforniya, 1964) 1 «4 e5 2 M3 Ae6 3 Pc4 Fc5 4 b4, (iik kez Evansm uyguladığı E r fedası.) 4.., Fxb4 5 c3 Fe7 6 d<5 d6? (b... Aa5! 7 Axe5 Axc4 8 Axc4 d5! = ) 7 dxe5 Axe5 \1... dxe5 8 Vb3) 8 Axe5 dxe5 9 Vh5! (9 VD3 Fe6 10 Fxeâ f x e 6 11 Vxe6 VdS = ) 9.., g6 10 Vxe5 Af6 11 Pa3 Kf8 (11. Şf8 12 Vxf6) 12 00 Ag4 13 Vg3 Fxo3 14 Axo3 V«7 15 Fb5+! (d6 karesıni At'o hazırlamak amccıvîaı 15.., C6 16 Ac4l Ve6 (16., CXb5 17 Ad6+ Şd8 18 Kfdl Fd7 19 Axb7t Şc8 20 Ad6+ Şd8 21 Kd4! A.e5 22 Kad1 Şc7 23 f4 Ag4 24 h3 Af6 25 f5 Şb6 26 Ve3 Şc7 27 Kc4+! b x c 4 28 Vc5+ Fc6 29 A x b 5 + (Fischer). 17 Kadi c x » 5 18 Vc7 Fd7 19 Ad6+ Şe7 20 Af5+! g x f 5 21 e x f 5 Kac8 (21... Vxf5 22 Vd64 Şe8 23 Kfelt Fs6 24 Vd7 + Mat! 22 KXd7 + ! VXd7 23 f6 + ! A x f 6 24 Kai+S. Terk. •*• Uluslararası Satranc Federcsyonu fFIDE) tarofından her yıl acıklanan cizelgeye göre Türk oyuncularının bu yılki sayısal gücü şöyle: Suat Soylu 2370: ilhon Onai 2360 (Ulusiarorası ustc); Feridun Öney 2290; Turhan Yilmoz 2290; Can Ardumon 2285; Ali İpek 2280; Nevzat Süer 2255 (Uluslorarosı usta); Can Yurtseven 225C: Or. Ateş Ülker 2245; Sıracertn Bilyap 2220; Ergun Gümrükçüoğlu 2215; Hur Yasin 2215; Rızo Öney 2210; Dr. Akdoğan Erözbek 2200 v e Cetin Sel 2200. Baycsnlar'da Gulümser Yrimoı 1870; Joan Arbil 1845. istanbul 1982 Satranç Birincıliği Secme Turnuvası'nın ilgi aörmesj nedeniyie oluşturulan' ikinci kümeye de 54 oyuncu katıldı. İSD'de oynofimakto olan turnuvanm ücüncü tur sonunda Dalkıran, Bulco, Eren, Karabel 3 puanla baştalar. iAi'.ın, Bozkurt, Özccrt Aslan 2VÎP vb. SAT1Ş İLANI İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN Adet Cinsi 1 Kesme Makinası CSoper Atar) 1 Planya (Tokuz) 1 Şerif (Eker) Demir Testere 9 SOLDAN SAĞA: 1 Buda. 2 Fusilo... Adale. 3 «... bu âfertn ne tükenmez hazineaır.» 4 japonya'da bir şehtr. 5 Su... Eski bir Jopon uzuniuk ölcüsü birimi. 6 TepKi. 7 Erişmiş.. Anlam. 9 XII. asırda İspanya'da kurulrnuş dmî ve askerı bir tarikct. YUKARUDAN AŞAĞIYA: 1 Ispanyo'da bir şehir. 2 Hoyâ... Güzel 6ten kücük bir kuş. 3 Büyük ve sert taş kütlesı... Tutufon yol, meslek. A Başok kılcığı (eski dil). 5 Modern... Bir sav». 6 Zogreb'in Almanco adı. 7 Öbür dün yo... «Böyle beş beyti bu gâyende redîf üzre Kemâl / Nâili söylese bir âlemi... söyler». 8 Basit bir cismin simgesi... Londra' daki Saint Paul katedralini yapan ünlii İngiltz mimarı ve matematikcisi. 9 XVII. yüzyılın son ce/reği ile XVIII. yuzyılın ilk ceyreği icinde yaşomış ünlü bir Türk bestecisl. Dosya No: 2835/6 Değeri l.OOO TL. 50.000 TL. 20.000 TL. 30.000 TL. Göztepe Vergi Dairesine olan ver^ borcunaan dola>T Kayışdağ Cad. Velbey Sok. No: 5*de tahtt hacze alınan ve yukarıda cins ve evsafı gösterilen 25.1.1082 gün. saaî U.OO'de peşin para ile satılacağı, ancak verilen bedel tesbit olunan değerin »0 75'irvden aşağı olduğu veya hiç alıcı bulunmadığı takdırde 2"nci satişıru 1.2.1982 günü saat 14.00'de aynı mahalde yapılacağı, fazla malutnat almak isteyerüerin Göztepe Vergi Dairesi Müdiirlüğüne müracaatian ilan olunur. (Basın: 10565ı 533 1 2 3 4 5 6 78 9 A c c V 1 i 2 1 H Â g. AJ| ü 3 A 4 c ^* K 1 5 A K 6 ojo 0 7 3İ 3 L A 8 Ö • A 'Tr v 9 • •B • • • •• 4s sinemalar tiyatrolar ÖZEN FİLM TÜRK SİNEMASİNIN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANİT1YOR. OD4/U/1NS 44 92 95 AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRI'nin Başyapıüm sunar i ÎS Sanat Galcrileri HUASJAf HAFTAYA SİNEMALARDA Beyoğlu Emek Sineması'nda Seanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.30 HODRİMEYDAN KHtOr Mariezi URART ABOI IKKCt CMIOtü ?l M»^^T^SJ İSTANB.1 SANAT TtiIfCK 4SU3» TELEHS 2MS2 UMITH ÜMÎTYRSfiR^ SAKBTGALERİSt UtikUI L*a. Tti: Yapı Kur Hara İSTANBUL MEHMET GÜN resim sergisi 18ocak4şubat bohfanh . f . fflnlef ShMey KnigM Jam*Caan TAKSİMSANATEVİ SıraselvilerCad 65/1 Te!: 44 25 26 ,,' y\Cc F1STASF1LMCİUK TÜRK SİNEMASİNIN DEVOYUNCULARINI FİLMİNDESUNAR Cflntyt Arkın Ekr*m Borı Flkr«t Hakın Izzet Günty S*lm« Gttnsrl Ejref Kolç«k Orhsn GOnsıray öztMK Uno vtntura PN»I. S»''ilî001^301 &.IOJ1.O» C»r». • 14.00lS.iO »•r», Cum» 13.0O1S.J01S.M C.t<«, PU«rı 13.0021 O O Gabor Kencz Eva Pcp Joısaf Blh«rl i:\RUK CtMOK Dcvta.Gflzd SanaJİar Gafcrtei ANKARA EGERBIZI SQ\LEEEN GLURSA Çocuk Sineımsı Ctes PM. U.Ot SEVtMLİ MİNİKLER Kon Şehitkd Od. No. 50 Zinarliluıvu Uonbul fet: 66 74 1967 04 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog