Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

22 OCAK 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 ABD, Israil i kınayan karar tasarısını veto etti • Golan'ın ilhakına ilişkin BAA'e sunulan karar tasarısında yaptırımlar zorunlu değildi BÎRLEŞSÖŞ MttJLETLETt, (New Yoıfc), (a^. AP> Or dün tarafından BM Güvenlık Konseyı'ne sunulan ve Israil'ın Sunye'ye ait olan Golan tepe lennı ühak etmesının kınanma suu \e uye ulkelen Israil'e kar çı uygulanabılecelc yapünmları gözden geçırmeye çagıran karaı tasansı, ABD tarafından veto ecökli. Sayasal gozlemciier Ur citto tarafından sunulan karar tasansııun. «ılunlı» olâuğuna ve zorunlu vaptınm lstenmediğlne dıkfat eelnyorlar, yaptınmlann zorunîu olmasmı ongoren bu karar tasansııun AFt> tarafm dan veto edılecegı kesın old ı ğundan, Ürdun Gtfverüık Konseyi'ne «Tonroşatılnıış» btr ka rar tasansı sunarak Gtfvenlık Konseyi'nden "eçırmeyi tasar lamıstı. Ancak buna rağmen ABD vetosunu yine ktülanarak, karan engelledı Guvenük Konseyi'ne sunulan n a r tasansmda Israil'ın evle mı «saldırKai bîr tutnm olarak kmanmakia ve tum üve ulkele rin Israil'ın ilhak karannı seeersfz kılmak uzere aluıabUectk önlemieri gözdra leri» ıstenmektevdı Karar tasansı gereteB 9 ov luk oofunlugu sağladı Ancak 4BD temsılcısı bavan Jeane Kırckaatrıck bu karan veto e'tjşrmj bıldırdı ABD'nm karar tasansıcı ve ÎO etrnesm'n prdından Arat> delegeler îsraü'ın Golan tepe lerıru ılhakmm venıden gorusul mesı ıçm BM Genel Kurulu'nu olağanustti toplaatıva çağırabı leceklennı büdırdıler Konsey'ın oncekı eece rtagil Tiaiindan sonra gezetecılere de meç veren Urdun ve Sunve •^msılcılen Genel Kurulu top antıya cağırmanın mümkur oldugunu ve bu konunun ya kında yapılacak Arap Dısışlerı Bakanları toplantısında ele alı nacagıru sdylediler ABD"run BM temsüclsı Jeane Kırkpatnck, karar tasarısını BM vasası uysrmca Guvenlik KonseyıTnn «banş yapıcı fonk ıivonu için bir hata» olarak nı 'elendırdı Konsey*ın gorevtnı^ tıatalan onlemek olduğunu bıl <"Uren Kırkpatnejc, ancak Ürdur onderliğınde hazırlanan k a n r tasansının tam ters cağmı iddıa ettı TASSTN TEPKİS.Î TASS Ajansı, Golan ın ılnakınaan sonra îsraU'e yaptırım uygularmasırn ongoren BM Guvenlik Konsevı ka r ar tasan s'jtıın ABD tarafından reto ed:Unesını Telavıv yonetıcılerını «Yavüımcı yeni sâldınlafa yonfltici» buldufunu bıldırdı. Ajans, BM: GuvenlJc Konsevı'ndekı oylarnada, Fransa, In gü*'ere Japonya, Irlanda ve Panama^sn ceaımser baldıgırı ve otekı doSuz ülkenın Israil'e vaptınm uygulanmssı leaınde ov kullandığuu hatırlatarak ABD'nın BM Guvenlik Konsevi nezdmde bu konuda yalnız kal dıgtnı fcaydettı. 9 Polonva'da görevierioî kötüye kullanan 7 dnzeydeki yetkiünin yargılanınasma başlancfa Şundıye dek 72 Danayışma S^ıdıkası uyed çeşitli hapıs cezalarına çarpünldı. Dış HaberJer Sernsl Varşova da Dayanışma üresi dort Idşı, sjvıl bır mahkeme taraöndan hapıs cezasına çarptınldı. Mabkeme üç Dayanışma üyesine 3,5 yıl hapıs cezası \'enri:en) buimn 1 akKmda verüen 2 yıllık hapıs cezası Kararıru askrya aldı. Ancak Polonya vasalanna gore bır karann askıva aimrnası, cezanın daha da artırJacağı anlamına geüyor Hapıs cezalanna çarpnnlan Dayaruşraa uyelerı, Sıkıyopetıme rnuhalefet e'ınek \e 14 arahkta Ursus traktor fabnkasındakı greve hderlık etmekle suçlandılar. Savunma avukan ıse tehl&ede oiduğu zaman ulkenn savunmasım ongoren yasalarda sendıkalann faalıyetlennın yasaklanması hakkmda bır madde bulunmadığını soyledı. Bu arada Polonya resmı haber ajansı P4P yasadışı grevler duzenlemek ve bfldinler dafıtmak suçlarmdan 72 kadar Dayanışma üyesımn hUkum gi3fdığını belırttı Bu 72 faşıy© 3 üe 8 yıl arasında değışen hapıs cezası verıldıgı kaydedildi. B4ŞLAD1 Arnenkan AP ajansmın Vıyana çıkışlı habenne gore, Poton va Adalet Bakanlıtı, gorevlennl kotuye kullanan ve vargüanma lanna başlanan 7 yuksek düzevdekı yefalının kunlıktermi itamuoyuna açıkiadı Açıldamaya gore Korevleıinl kotüye kullandtfdan one surüien ust düzeydeki yönetiBUBr şunlar. Henrvk Pauja (EMag Bolgesı Valı Yardjmcısı), Joaef Cchoglas (Pozban Bolgesl KoTiünıst Parüsı Bınnci Sekreten), Jozef Stanskı (Kıelce Bol pesi Valısıi, Andrezej Pobinskl fPolme Kamyon Fabnkası MUdüni), Bronlslaw Mırskı (Radom, Şehır Içı Öetışlm gefı), Eugenıusz Pacıa (Tarmı ve Sanayı Bakan YardııncısO. Stanıslaw (Lezsno Bolgesi Vahsı). Mübarek: Özerhlik konusunda ödün vermeyi•z KAHİRE, (AP) Kflısır Devlet Başkant Husnu Mubarek. Fılıstınlı ere ozerk ık goruşmelerinde Israil'e odun vermeyeceklerinı ve tutumlorını değiştırmeyeceklennı soyiedı Bılındığı gıbı Israil le Mısır arasında başlotılon Fılıstinlılere özerklık go"•uşme'erı bır suredır cıkmazda Mısır ozerklığm gercek onlamda ve genlş kapsanilı oimasını ısterken, Israil Gazz© ve Balı Şena'da yaçayan Fılıstınhtere yalnızca sınırtı iaari âzerklık vermeyı kabul edıyor Ayrıca seçıimesı ongorulen «Özerk Konseyıln uye soyısı <cnusunda 6a ikı ulke arasında anlaşmazlık var MıSir Ozerı< Konseye Batı Şeria'da yaşayan Fılstınlılerden 50 kışınln g>mesıni istıyor Israıl ıse 15'ten yukarı cıkmayı kcbui etmr/or isroıi'ın. özerklık gorunîüsu olındı, Batı Şerıa ıle Gazze de ger çek ıktıdarı elmde tutmak nıyetınde olduğu anioşılıyor KDKDLÖS YHJNDft. 24. Kurduş yıiını kuttadığ! bugün Töbank, simdi her zamanlânden daha göçiü. ÇOnicö Töbank, geçtiğimiz yıi tarihinin en başanlı yılını yaşadı. Çönku Töbank her geçen gün büyüyor, bankas» Töbank ofantar her geçen gün arttyof, i\& Çünkö Töbank'da hizmet durmak bilmiyor. 4 MeVCUtçağdaş hizmetîeri ve milyarlarca liralıkdşteminat mekiuplan yamstra 1981 yılındaTöbonk; Bedavakasadedi,yenihizmeTverdî. Bedavrayurtiçihavdeverdi. Bedava yurtdışı havale verdi, hem de en yöksek kurdan. f Birgündeokreditifaçtı.KendirezetvlerindenS lOO.OOOkadarantndadısödemeleryapt!. ¥ Gizli Hesap dedi, hesap sımnı korumayı rneslek haysiyeti kabul etti. X Hasre! Hesab dedi, yurtdşındaki kardeşlerimize de dastbğunu gösterdî. Töbankçek dedi, bir sürü derdi yok etti. Ve hepsini de başan iîe uygubdı. HtZMET^VE TÖBANK Yunanistan, Arnavutluk'u Yunan azınlığa baskı yapıldığı iddiasıyla sikayet etti ATİV4 (AJanslar) Yunanıg tan Amavutluktakı Yunan azınlıga basfeı yapılaığaii lddja ederek Avrupa Parlamentosu'na Yunanıstan tarafından verılen karar tasarısında parlamento aa. oluşturuLacak bır heyetin. bu konuda araştırma yapmak üzere AmavukJuk'a gonderılrna sı onenldı Karar tasa.nsHida aynca heyetin Amavuüuk'takı Yunan azınlıgın 3^31113 şart lannı mcelemesı ıstendı Sıyasal gozlemcıler Yunanısran'ın propagada amacı Ile boy 'e bj* ıstekte buîunduğunu, Yu nan onerısı Avrupa Parlamentosu^ıca benımsense bile bu ku ruluşa ü\s olmayan Amavut'uk'un boyls bır he>eü kabul etmeyeceğıni one süruyorlar. *"«• Ve Tobank'da gelir de durmak bilmiyor. Sayın halkırruzın gerçekabteri binidmlerine, yasafarm izin verdiği en yüksek faizie, okıb çağdas bankaalığm haklı sonucu, "güven"» gerçeklestirdi Töbank. Nfteldm îaizleri yine yüicseltti Töbank. Töbank şimdi daha kısa sürede daha yöksek faîz veriyor. 1 Oook'tan*rt5boren%35fcuzleherkeseikiaylık Töbank'da. % 25 faizie herkeseaylîk Töbank'da TOBANK IKKVETORANK Töbank, YuceÖnder Aîaİurk'ön l(X).doğumyılı küttamalanr, cşağıdaki faaliyetîerle kahîmş olmarnn gururunu tkx yaşamaldadır. Milli Eğiiirn Bakaniığı önüne dtkiien "Basöğretmen AtcCırk" heykelınin yaptırıimasıno katkıda bulun Jmasf.Ûiu Ata'mıztn özellıkle yurtdşnda tanîtımın.r yoygıniaşîırılıiması îçin"100.yiiında Ataîürk" isimli İngÜızce bir kıtop yaymianmast, MHi Eğitim Bakanltğı iie Kara Kuvvetierini ^ GöçlendirmeVak6 iardTncîan dözenîenen "AtatürkçöİLik KüllürYanşması"nda derece alan!arın ödOliendirilmes!, "TürkSermaye Piyasası veTürkSanayünin Finansmanr' ^onulu craştırma yanşmasıduzenlenmesi ve yanşmada derece afaniann ödüllendiriirnesi; "Çeşitli ÜikelerdeÖğretmenlflcMesleğive Konuya Veriien Orffim" oanelinin düzenienmesi. • Kızıl Tugaylor oneskj gun de Torino gazetesi, «La Stampas ve Verona'dg cikan cArena» gazetesıne ayrı ayrı telefon ederek 17 aralıkta koçırdıkları Verona'dakı NATO Kuvvetlerı Komutanı Amerikalı Genercl James Lee Dozıer'l oldurduklennı büdirdıler • <omboçyada Vıetnam bır lıkierının Tayiand yakınlarında Kızılkemerlere karşı yoğun bır saıdınya gectıklen bıldınldı. Bolgede carpışmaların yoğunlaşması uzenne coğunkığu nu kadm ve cocuklann olusturdugu üc bın Kambocyalı sınırı geçerek Tayland'a sığın mak ıstedı. Ancok sureklı mul tecı akınına uğrayan Taylar.d makamları buna ızın vermedı. Tayiand Sılahd Kuvvetleri de alarma geçırıldl. • Pransız Uiusal Meclisi. Korsilca adasına ozerklik verılmesınl ongoren bır yosa tasansın, 154e karşı 329 oyla kabul ettı lcışlerı Bakanı Gaston Deferre, bu yasa ı!e Korsıko'nın huzura kavuşacağını umdugunu beürttıler. Birindıği gıbi Korsika, son yıllar ıcinde adanın bağımsızlığını ilan etmesinı isteyen grupların on ayak olduğu çeşitü şiddet olaylarma sahne olmuştu. TöbanVî yakından tantyanlar, bankas Töbank ofanlar bu bcşanbrm hem gerçek iarvğî, hem de b'r parçGSîdırîar. Töbank'ı Töbank yapaniar, bankas» Töbank oianfardır. Töbank'ın tum çabalan, onlann bu haklı gOvenine iâyık olmaidir. Bu nedenie, Töbank'da hizmel de durmak bâmeyeceko geıir d & "göçlö bankacfcr" A&D İLAN BETŞEHtR TAPLXA>1A MAHKEMESİNDEN 971 18 Hüyuk Nanıyeslnden Eamazan Orüen, Vansieri Yusul Karakavak ve arkadaşlarırun davacı olduğu 751 üa 757 ve 807 nolu parsellere art tesbıte ıtıraz dosyasmın 51 davalısından tebhğ yapılamayanların (16^.1882 saat 15 de) Huyute Beledıve bmasmda 197118 esas sayılı dosyada ılk oturumda hasar olmalan, olmaalarsa delU vermekten sarünazar etmış sayılacaklan davetıye veru»e geçerlı olarak ılanen teblığ oîunur Kavuk Nahıyesrnden Davacı Zübeyde Karakavak ve Ayşe Karakavak Davalj olarak da 1 Yusuf kızı Ay^e Ürun 2 Salıh oğlu Hacı Asnz. 3. Ayşe Durmaz, 41 Osman varisı kansı Ayşe Yıldırutı, 15. Çıikriye Ühan, l ». Talro oSlu Mustafa Çavuşoğlu, 30. Abdullah Acar, 22. Mustafe km Sadda Çıçekdağı, 29. Fatma Lale, 30. Emîne Toraa. 32. Ayşe Bahar. CBasnc TACTÎH 403*8) İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK HAKIMLİĞİNDEN Esas No: 1979/886 Oavacı Milli Eğıtm Bakonlığı vekıit tarafından, Davalıkjr $aır Nedım Sokak 26/3 Aşağı Ayrancı Ankara Adresınde oturan ve adresı belli olmayan Mehmet ÇETlN SAHIN ve arkadaşları aleyhme mahkememizden venten hüküm davacı tarafından temyız edılmış. Yarqıtay 15 Hukuk Datresımn 16.10.1981 tarih 81/21651966 Esas ve karar sayılı ılamı ıle ononorak gelmiş. Oavacı vekılınce 25.121981 tanhli dılekce üe karar düzeltılme sı ıstemınde bulunulmuş olmakla lş bu iianın teblığm den Itıbaren 15 gun ıçersınde davalı Mehme! Cetin Sahın'ın karar duzeltme ıslemınde bulunulmakla beyanda buluntiasına ver'len sure ıcersında be/anda bu lunmadıgı takdırde beyan vermerrtlş kabul edılerek dos yanın yargıtaya gorKJerr.ece^ı ilonen teblığ olunur. (Basın: 1066?) 4 KALEMDE 2000 METRE PLASTİK MAKARON SATINAUNACAKTIR Şaıtnamesi, bedelsız olarafc aşağıdakl adreslerden almabüır. 1 İSKENDERUN'cla Muessesemiz Tıcaret Müdurluğu, 2 ÎSTANBUL'da Sırfeed Yalıiöşfeü Cadde Yalıkos•oı Han Kat: 45'dekı mumessulığnnız, 3 ANKARA'da Küçukesat Buklum Sokak No: 23*dekı Mumessıllığimız, ISTEKLÎLERIN şartnamemız esaslanna göre ha ı.rlayacaklan 82^023 Nolu dosyayla ılgılıdır, meşruhatlj hapalı teklıf mektuplarımn, geçıcı teminatlarıyla bırlıkte en geç 11.2J982 gunu saat 14 30'a kadar Is^enderun Demir ve Gebk Pab. Muesseseroız ' Haberleşme ve Arşıv Müdurlugünde bulundunnalan ılan olunur. CBatm 10492) 531 T.M.M.O.B. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALAR! BİRÜĞİ'&DEN Tüm Uyelere Duyuruîtur T. C Danışmo Meclısı Anayaso Komıs^onu Başkanlığı. Ancyasa calışmoiarında değerlendınlmek uzere, 25 12.1981 tar'h ve 106 sayılı yazısı ıle TMMOB ve alt bırımlerının gortişlennı istemıştır. Bu nedenls, • Anayaso hokkında genel düşünce ve önertler • Temel hak ve ozgurlükler, • Ycsoma, yurutme, yargı kuvvettert, • Dıger nususlar ve • Özel ılgı alanlarımızo llış<n TMMOB goruşlennın oluşturulması ıcın, u* eerımızın goruş ve duşuncelerını 5 Şubat 1S82 cuma okşamına kadar TMMOB / Konur Sokak 4 . Yenlşehır Ankaro odrealne yazttı oiarok ıletmelerını onemte dılenz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog