Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER rini geleneklert içinde kaünaga zoriayoriar. D&hası var, Turk okullannda medreseden gebne ogretmenlerin ders vermelerinl yeg liyorlar Oradakı başı örtulü, çarsaflı Türk kadınlarmm Yunanh yönetıcileri korkuttuklarmı nasıl ılerı surebihriz anlayamıyorum Şu örnek uzennde de dur^hm Cezayır ın kurtuluşundan once Şraıt adında bır gazetecı Saraıevo da rastladıgı Oktay Akbal a, Turkıye'dekı lâısızmı kotulerken ozellıkle çarşaf sorunu uzennde durmuş ve Oktay Akbal ın •Pekı s:z çarşafı soauna dek koruvccak mısınız'' sorusu uzenne de • havırm dem.ş 'bız ışe bu gıbı bıçımsel degışıklıklerle degıl, sanayüeşmekle başlaya ca^ız: sina\ı'esme sürecı ıçınde kadın zorunlu nlarak çarşafı aîacaknr » Bu sozlerden çıkanlscak nk anlam orada çarşafın istenmedısıdır Turkıve ıle aradakı avırım bı»* vontem avnmıdır Ovsa sanayıleşmege basladıklan halde bufrun go»uyoruz kı Cezayıilıler çarşa'ı atmay başaramamışlar dır Kaldı U kap.talızm azgelışmış alkelej nn sanayıleşraesıne karşıdır Usavurmayı nerden baslatsak demek çıkmaza gınyoruz îranMann kapnahzmle emperyalizmle savaşta çarşafa dayarunalanna bız karışamayız kendı bıleceklen ıştır Ancak başkonsolos uklanr.a astıkları vazılar ve foto^raflarla bızı Fransı?lann yenne koyma lanndan al nabihri7 Ataturk bır vabancı somurucu oldugu ıcm rtıı gıysı devnmıne gınsti'' 22 OCAK 1982 ' slam ülkeleri, Turklye'nlıı l&üc olmasına karşıdırlar genellikle; bu karsı olma ya doğrudan, ya dolaylıdır. Do&rudan karşı olmaya örnek diye Burgıba'yı alabılinz. Burgıba, Ankara'yı zıyaretlnde Cumhurıyet Turkiye smin lâiklik ıLkesını benimsemesınl eleştirmişti de, o zaman muhalefette bulunan Ismet tnönu, bır gazetecının bu konudaki sorusunu, *Bız onların içışlenne hansıyor muyuzn' dıye yanıtlamı$tı Dolayh karşı olmanm örnekleri ıse pek çok Bunlardan sadece biri üzerinde duracagim bu yazımda. tran Islâm Cumhunyetı'nın îstanbul Başkonsoloslugu, kapısındaki vitnnlere Iran devnmı ıle ilgih fotoğraflar ve dovızler asmaktadır Son günlerde sergilenen sozlerden biri de şu 'Cezayır'de Fransızlar en çok kadınların örtünmesınden korkuvorlardı » Altında üsrunde, çarşaflı Iran hanımlarını topluca gosteren fotoğraflar. Bunun Türkıye Cumhuriyetı laisizmıni dolayh bir elestıri arüammı taşıdığı yatsmamaz sanınm. Çunkü Atatürk'ün adına bağlı devnmlerden birinin adı *giysı devnmı» dır Bu devrım. Türkıve'de kadın erkek gıyınuni değıştirmışti; konuyu sadece fes yenne şapka giymek biçmünde darlaştırma mah Kadınlar ba$lannı açtılar ve buyük çoğunluk olarak da çarşafı attılar Buvuk çoğurılukla diyorum çunku çarsaflı kadm, kimı dar kafalılann ya da kendılenm gostermek ısteyenlerin neden olduklan sayıh olaylar dışında saldınya uŞramamıştır tran'm îstanbul Başkonsolosluga kapısına asılan fotoğraflar ve dovızler bu ba I Carsaf Soranu Melih Cevdet ANDAY kımdan bizrm lâisizmımizi elestiri anlamını taş^maktadır diye düşünuvorum Baska ulkelenn yaşama bıçimıne sıyasal ekonomık ı'kelenne kansmak Turkıye de kımse nın aklından geçmez Sozgehşı bız kalkıp da, bız sosvahst ulkedeki Baskonso'oslu^umuzun kapısına «Komunızm qorülduğü yerde ezilmehdır* dovıziru asmayız asama yız Çünku astırmazlar Bunun gıbi bsr sosyalıst ulke de buradaki konsolosluklann kapılannda «Büfun dünya ışçıleri bırleşinız* sozunu sergılevemez Şimdı dönehm erene ~Ceza\ır'de Pransızlar en çok kadınların örtünmesınden feorkuvortardı» sözunan gerçeklık ve dosrruluk vanına Once şunu belırtmek yenn de olacaktır Somurjrecılisrin temel ılkelena den bın sömürulen ulkedeki halkın geleneklenne savgıdır Bu saygı orada sömürücuyü sevımh kılar çünkü Sömürülen halk çeleneklenne dokunulmadıgı surcce somürgecmın teK amacı olan ekonomık somuanu şor.nez Haîta kendı ıcınden çıkan ilericı'ere, emperyal'^me karşı savaşanlara gore vabar>cıyı daha dındar sayar Anadolu>u elmaea gelen Yunan ordusuna bmm bırtakim eşraf ve dıncı çevreier boyle davrarunışlardır Onlar için gerçek gâvur Ataturk'tu Cez&yır de Fr&nsızlann en çok örtuk kadmlardan ''nrktuklanna ıhşkm hıç bır belge yoktu u sav dogru degıldır Fransızlar orada Cezayır ın bagımsızhğı ıcın sa\ asaniardan korkuyorlardı yalnızca Çarşafın empervahst ordulara karşı bir sılâh o'dugu. olabılecegi her şeyden once sagduvuya avkîrıdır sılahh bır savascınm kadın kılgına sırmesı dısında Bu ıse çarşafm kendı gucunden degıldır Ovle olsavdı. kur tu'uş sa\aşlarında topa tüfege gerek kalma7dı BatıHlarm somürgelerde en çok korktukl=»n çarşaf depıl batılı'asmadır. A'aturk un Bafıva karşın batıhlaşma' goraşunu ancak boyle anSayabılınz Konumuzu sıardururken Batı Trakva Turklennın bugunkü durumunu ele almak avdınlatıcı olacaktır kanısındayım En baş ta şunu soyleyeyım. eger çarsaf ve fes duşmanı korkutucu olsaydı. sanınm. Yunanl.lar ılk ıs olarak Batı Trakva'dakı Turk erkeklerine şaoka gıydınr kadınlan da carşaftan çıkanrlardı Oysa okuduklanmıza gore, dostlarımız Yunanlılar orada bunua tam tersını yapıyorlar Bat) Trakya Turkle Renkli Televizyon azının başhğım okuyunca sorraayın: Renkli teievızyondan yana mısın? Yoksa renkU •> *• levızjona karşı mısm'' Boyle bır yaklaşım buyük bır yanılgıvı vurgular. • Bılım ıle tetaıoloji arasındaki ılişkılerin gittücçe yoğunlaştığı bır çağda yaşıyoruz. Ne büınıı teknolojiden soyutlamak olanağı var, ne de teknolojıyi bilımden... Daha da ötesı büımsel buluşların hemen teknığe yaasıması, sanayi uretlmıne donuşmesi, piyasa tnaü blçiroine gırıp mağaza vitnrJerıni süslemesı kaçınılmaz bir olgudur. Eılım teknik endustn uçlemesi arasmdaki hı» lı ılıştojı nasıl gormezlikten gelebıhrız? Fotoğraf makinesı 1727'de bulunmuş 1839'da sanayi üretımme donüşup toplumsal yaşamdakı yerını almıştır. Arada 112 yü vardır. Ancak bu sure gıttıkçe kısalniıştır: Telefon: 1820 1876 (56 yü...) Radjo: 1867 1902 (35 yü ..\ Radâr: 1925 1940 (15 yü > Televizyon. 1922 1934 (12 yü .) Atom bombasr 1939 1945 16 yü > Transıstor 1948 1953 (5 yıl. ) Bılımsel ve teknik devrım dünyamızı f*ranfür; kımse bu gıdışm önune geçemez. Kuşkusuz büımsel ve teknik devrımın çeşıtlı arJamlan vardır. Her devrttn gibı toplumsal değışmenln dınamıtlernü patlatmalttadır bıhm ve teknığın atılıtnları • Ancak bu donem içinde gelışnus sanayi Ülkeleri naazlum uluslara «bilimsiz teknoloji» satarak yeni bir somuru yontemıru de surdurmestedırler. By yonteml yıyıp yutan mazlurn halklar vardır; ışm püf noktasını yakalayıp çağdaşlaşma yarışında yaya kalmıyan devletler de saptanmaktadır. Bıhyonız kı baskı makınesi ulkemıze 250 yıi geç ginnış, Ibrahım Mutetemka'nm «matbaa«ı> 1726da kurulmuştur. Ne var kı Tlirkıye'd* fiıur ve bılım ozgurluğü tartışmalan suruyor; kıtap yasaklan geçerlı gorunuyor. 1961 yılında Iran'a gittıgım zaman televuyon yaygındı Bugün Suudi Arabıstan'dan Petrol şeynlıklerine ve Güney Amenka'nın muz cumhuriyetlertae değta her yanda renkli televizyon yayınlannı ızlıyebilırsirıiz. Ancak Suudi Arabıstan'ın renkli televızyonla çağclaşlaşuğuu soylıjemezsınız, Bır renkli televizyon kı nırsızlaruı ellennın KesUdlğını, kocasını aldatan kadınlann «ozel deyunıyle) reomedıldığinı (taşlanarak olduruldügunui gosterır Ortaçağhk cınayetlerin kanlarını kırmızı gostermesi için bir ulkeye renkU televizyon icurulmasını uygarlık diye nıtelemek zordur. • Çagmuzda otomobıle kım karşı çıkabıhr'1 Sovyetler Bırlığı Fıat'a yüda 1 mılyon araba üre'ebılen rabnkayı Kuybışef'te kurdurdu. Ya blucm0 Macaristan; Amerikan «Lewı's>.i ile blucin fabrıkasını oluşturdu. Sosyalıst ya da kapıtalıst dunyada bu tür gelışmeler ve anlasmalar olağandır Otomobılcılık Eırır.c: Dunva Savpşınaa Alman A\"Usturya ordularuıuı otomobıl boluklenj le ulKemızde yaygınlaştı, Ne var kı tkıncı Dunya Savaşından sonra Torkıye'nın koskoca demiTOlları »Sını çokertecek bır karayollan polıtıkasıvla ulaşımı ctıs Kaviüklı petrole baglanaası akıl karı mıjdı? Buçun otomorıv endustnmızm acıklı durumu meydanda Otomobll bılım ve ıe.<nolojı urunudut, ama Turkı ye'deki otomotıv planlamasınm büımsel, ekonomık ve de ulusal çıkarlar varanr.a düzenlendığmı kımse Uen suremez. * Gelelım renkli relevızyona •KcmerleTİ sıkaHm; tüketime paydos, «nurganlık yasaktır» derken renkli televızyona yonelış ılgınç bir çelişkıyi vurguluyor Bu çelışKiyi büımsel bir yaklasımla açıklamak gerekır. Hastanelerimizdekı araçsızlık \e gereçsızlık vüzünden zengınlenmız Batı hastanelennın kapüarını aşmdınrken renkli "elevizvon ızlıyerea çag daşlaşacagımızı sanıyorsak aldanıyoruz Y HftVIR OKTAY AKBAL Yanında ve Karsısmda.. «Atatürk'un YanındaJdler Karşısındakiler.. Bu, Sadun Taniu'nun kitabvmn adı... Yazar, önsözde şöyle diyor «Ulusal savaşın bıtıminden sonrakl beş yılın karşıdevnm eylemlen tablosu şudun Cıımhunyetin ılânına karşı çıkılmıştır. Halifelığın kaldınlmasına karşı çıkılmıştır Şenye mahkemelerııün kaldırılması tepkjler yaratmıştır Medreselerın, tekkelenn. zavıyelenn, tankatlann kaldınlmaıanna da tepkiler olmuştur Oğretımin birleştirılmesi homurtular yaratmıştır. Mechsın ıçmde dıncı gelenekçi bir muhalefet olu^up gelışmıştir. Mustafa Kemal'ın bır grup eski arkadaşı Terakkıperver Cumhurıyet Fırkasından, halkın dınsel duygulannı ve ahşkanlıklannı kışkırtma peşme duşmuşlerdır 1925 Şubatında Dogu'da Şeyh Saıt isyanı patlak venniştir îş Meclis içinde silahlı vuru^maya kadar vannış, Haht Paşa Mechs'te vurulup ftldurulmuştur. 1S28 Hazıranıuda Izmir'de Mustafa KMnal'e karşı bir suıkast terbbı meydana çıkanhmştır. Işın ıçınde eskl silah arkadaşlan. ölku yoldaşlan vardır. 1927 martında doguda yeniden bır ısyan patlak vermış, bastırmak ıçın haylı kan dökulmuştür.» Bir yıldan bert, «Atatürk Ilkeleri» hemen herkesin yineledıgi bir deylm . Bakıyoruz herkes «Ataturkçu»! Ne kadar ıstenen, özlenen bir şey bul Tum ulusça Ataturk düşüncesmi, görüşünu, inancıru böluşmek, Atatürk'un çağdaş uygarlık» ve «bilim» yolunda yurumek... Ama öyle ml gerçekten? Herkea nasıl «Ataturkçu»? Klmse açıkça karşı çıkanuyor Ataturk'e ve onun duşünoesine, ama «karşıdevrımoler Atatürk'e daha işin başında nasıl açıkça karşı çıkmışlarsa, bugun daha başka bir yol izhyorlar Ataturkçu gorunerek, durmadan «Ataturk, Ataturk. diyerek buyük ftnderin gerçek yöntemini. düşüncesizu yozlaştınyorlar, yanhş yöne saptırmaya çalışıyorlar . Kısacası Atatürkçülük» adı altında Atatürk'un sotlerine. poUtlkasına. felsefesıne ters duşen bir gericd tutum, göruş, nlyet beshyorlar, kendjlertne cephe alanlan da turhl yollardan lekelemek, Bindırmek. siıstunnak lstiyorlar! Sadun Tanja yıllann gazetecisi. yazan, Ataturk'e kafasıyla, gönlüyle bağlanmış bir aydın olarak geçmışin yapraklanuı kançtınnış, Mustafa Kemal'in yanında yer alan paşalann, beylerta Cumhuriyet'in ilan edilmesıyle birlıkte. hel© devnmci atılımların başlamasından sonra niye ona karşı çıktiklannı, ondan koptukiarını. «karşıdevrimciliğin» temelinl nasıl attıklannı ıncelemış. Once Ataturk' un yanında yer alanlan Refet, Kâzım Karabekir, All Fuat paşalan, Çerkes Etem v© kardeşlenni, Rauf Beyi Nurettin Paşa'yı, Bekır Sami Beyt tsm«t Paşa'yı anlatıyor. Bağrtnsızlık savaşunızon butün bu ünlu adlan belirh bır süre yararlı, olumlu işler başarmışlardır Hepsinın tanhımizde onuriu bir yen vardır. Ama daha sonrakl yı 1larda tutuculuklan, geçmişe bağhhkları yuzünden Atatürk'e ters duşmüşlerdır İçlerinde bır tek îsmet Paşa'dır Atatürk'ü «devrimcibJc> yolunda izleyea... Sadun Tanıu'nun kıtabı surukleyici bir roman glbl.. Bir başlayınca kltabı bıtirmeden elinlzden bırakamıyorsunuz. Kuru bir tarih yapıtı degıl. usta bir gazete yazannın konuyu en ınce, en önemll noktalardan yakalayıp gözler 6nüne sermedni bilen biçemıni taşıyor «Atatürk'un Yanındakıler Karşı sındaki ler»... Evet, bir bakıma kolaydır Atatürk dönemınde, onun yaşadıgı sure içinde Atatürk'e kimlerin karşı çıktıgını bunun nedenlerinl saptamak... Çünkü bu kişıler gerçekten yürekh, dürüst insanlardı Atatürk'ü ilencd atılımlanyle başbaşa bırakmak zorundaydılar, çünJcu akılları ahnıyordu, bilgileri. dünya görüşleri yetmıyordu bütün bu yapılanlara... En zor olanı. günüroüzde «Atatürk»ten yajıa olanlarla ona karşı olanlan saptamakl Tan 1 ju bir de bunu yapsa . . Bugün. demın de dedlglm gibi, «herkea Ataturk övgucüsü» anxa içtenllksiz, yozlaşUncı, Atatürk'ü «karşıdevrund bir Atatürkçülük» adına ortadan kaldırmaya, yok etmeye yönelik bir çaba... Heykel. büst dikmek iyidlr. ama gerçek Atatürkçülük onun devrimine. devlet felsefesine politıkasına, başardığı atılunlardan geriye dönmemeye, onlan daha ılen, daha çağdaş bir düzeye getirmeye yönehk bir eylemdlr «gerçek Atatürk devnmciligi»... Tanıu, «Mustafa KemaNe ölüm fermanı çıkaran lstanbul'daki kisıleri, başta Padişah Vahdettin olmak üzere, Devlet adamlanm, Salt Mollayı, AJi Gallp'i de ayrıntüanyle okura tanıtıyor. O dönemın polıtıkacı ve yazarlanndan bir kaçı üstünde de duruyor Sonunda şu yorumu yapıyor: «Kötu, başansız bir yönetımı devirenler için tek yol vardır Ozlenen haklar ve ozgürlukler yönetimini kızrmak. Atatürk'ün sıyasal anlayışı buydu.» Taniu'nun kıtabı. ıçınde yaşadığımız bır donemın belgesel bir romanı... TESEKKUR Değerll bü/üğumuz Sıvnce eskl Beledtya Başkanı Vüzbaşızade. 1 1 1982 gunu velatı nedem/le, ziyaret, telefon mektup ve teigrafianyla acımızı paylaşan tüm dost va yakınlarımıza candan teşekkürlerımızl sunorız. ÖZTÛRK AİLE8İ Faik ÖlTÜRK'ün ıc bır duşunce. hıç bır de her ıkîıdor ıdeoloıısl bir dunya goruşu ve hıc bır başko bıçımde. kendı sımfsal Sıyasaı akım, «Yanılgıçıkarlanyla devletı ozdeşleş•ız> ve ıSeçeneksız» sayıiatırmeye, karşıtlannı sapkmlıkmaz. uy,e eoyıiıiaü, lOrtolc suclamaya yonelmektedır doks / doğru kanı* nıteiıgıAncak bu vönelışı belırleyen nı kazonır Ki; o zaman da, katı kurallara, artık dınsel me tHerhangı bır kuroi, ya da ku tlnlerde rastlanılamoz.. ÜLKEMİZİN YİTİRİLECEK ZAMArumun, zorunlu evnmıno sırt 1961 Afiayasası'nın oksocevırerek, ılk bıcıminın korunNA TAHAMMÜLÜ YOKTUR. PARyan yönlerı kuşkusuz vardır. maya ve surdürulmeye çalışılLAMENTER DEMOKRASİYE DÖNÜLOlması da doğal karşı'anma mosı (1)> gıbı, bılımsal ve DUĞUNDE fflZLA KALKINMA SÜlı ve bu fırsattan yararlcnacağdaş olmayan bır durumia rak düzelttlmelıdır Ama «dev karşılaşıiması kaçınılmaz oiur. RECİNE GİRMEMİZ GEREKİR. let duzenınl ayokta tutucu bır Bu ıse, toplumun gelışmışlık otorıte eğıiımımn sıstem Iduzeyınır, gerısınde bır «Orcındekı aksaklıklan duzeltıci todoks kuajmlaşma»yı bırlıkte Yılmaz AKKILIÇ Cozumler boyutunu oşıp reilgetırır Toplumu, cağdışı ve den bir eylem değlldir. Yıllafederasyonu (PSİ)> yönetım mın temeı nıtelığıne ters du bağnaz baskılar altında yönnn blriklmlerının sonucu oldukurulunun <Onur uyellğlnne se Secek bır sıstem tercıhıne do lendırneyl zorunlu kılar. ğu 6lçüde. 24 Ocak Korarları cılmış bulunmaktodır Bu d j rıuşmesıne enqel olmak» salt Bıze gore, «Ataturkcülük», olarak anılan ekonomık önlem rum. «yanıkjıtız» ve «seçsnek bılım adamlarına değıl, «herozunde Orîodoksluğa karşıttır ler dızi8inin de ürünüdür Bir siz» sanılan akımların, hic de hese dusen bır odevdır (3)» Devınımınde hıç bır tOrtodoks donemin muhalefet llderlmn, boyle olrnadıklarının gostergeConku u m Türkıye toplumu, / dogru . kanı» dogma veya 1980 yılı bütce tartışmalan sısıdır qecmekte olduğurnıız bunaoğretıyı onermemış; tam ters.rasında. bu olguyu açık selımlı donemı bırl kte yasayaYıne yukonda değinlldıği gl ne, «Turk Devrimıının kurumcık ortaya koyuşu görmezden rak aşmak zorundodır Kımıbı «Atatürkcüluk», gunümüzlonnı bır Ortodoks icazetle pe gellnemez Kaldı kl sonradan ler nce «yanılgısız» ve «sec«oe «sonradan sahip çıkan» ki kışilrmeye kalkışmaktan ozen sanaylcilerlmlzln bir bölumu neksiz» sanılon okımların bir mı çevreleroe bir ortodoks kav le kacmmıştır. Örneğın «Kode, 24 Ocak Karortan'yla 12 anavosal metınde, olduğu gıram o'arak sınırkjndırılmaya dın hoklorıı, «giyınim / kıyaEylül orasmdakl nesnel etkıleb' ve secenek tonınmoksızın ve bvlece sunulmaya çolışılfet» ve tLatin ABC'slı gıbı şımlert ve koşutluğu vurgulayer alnms olrr>ası. o akımların moktodır. Bu çabaların. yeni devnmcı atılımlarında, toplumaktan çeklnmemişlerdır. «yanılgısız» ve «seçeneksiz» anavasamn hazırlanması domun gelenekleşmış ust yapıolduğunun değll, en kısa s j Bugün 24 Ocak Kararları, remmde etklnlığıni surdüreoeBol kurum ve kurallannın olurede değıştırllmesl gerektıfiionu uygulayanlarca secenekğı anlasılıyor ilglnç yonı, «Arunu soğlomaya yonelmem ışmn belırtisi sayılmalıdır taturkçuluk» adına bu tür bir tır. Ama bır yandan da Ato slz scryılmaktadır. Bu durumda, 24 Ocak Kararlan'yla 12 ortodoks kavram oluşturma turk «Tanhın seyrı içinde hic Oysa Türkıye'nln venlden Eylül arasındok' nesnel etkioobasındakı çevreier, yıllar bır prensıp dogmatik bunyesıyıtırılecek zamana tahammüleşımlenn ve koşutluğun ka boyunco Atatürk'e karşıtlığı 8l nl muhafaza edemez. Onun lü olmosa gerektır çmılmaz olarck, bır ortodoks vosal ve ekonomlk programla için Turk milleti yaşadığı caonayasa kurumu oluşturmaTürkıye, pariomenter, dennın en guclü doyonoğı soygın medeniyet sevıyesinln iva donuşmesı beklenebılır Oy mokrosıve dönuldüğünde bir makta Idiler caplanm yerin« getirmek mec ^renlden «Anavaso orayışı 6üTarih ortodoks inançîâr'oS buriyetındedir. (2)> diyerek, A »a yazınm başında da belirtll dlğl glb| hıç bır düşünce, hıç recı»ne değıl, «hızla kotkınrurKi toplukırım uygulanan mll taturkçu oğretınin Ortodoks bir bı r dünya görüsü ve hlc bır ma sürec.»i B gırmesl gereyonlaroo ve mllvonlarca sapnıtelığl bulunnnodığını oçık slyasol akım, «yanılgısızı ve kının çığlıklarıyla doludur. Bu ken ve bu sureçte ekonomıksecık vurgulamak gereğınl de csecenekslzı değildr. Nlteklm sıyasal teroıhlnl özgürce yagün, yaşadıklcrı oağda <heduymuştur. Turklye'de, yasolarımızın önpabilen Insonların vaşadığı terodoks/sapkm» sayılanlann gördüğü en ağır cezaya çarp bır ölke konumuna getirllme Oyle ıken gunümuzde, «Ata hlc de oyle olmadıklorını, orlidir turkculuk», kımı cevrelerce bır tırılması istenen bır işcl llde tadoks Iktldar Ideololllerlne r! Türkls'e boğlı sendıkalanOrtodoks kavram gıbı sunulma korsıtlıklorınm kurbonı sayıl Kısaco sormak gerekmekte mızın da Içlnde yer aldıaı *Uya calışılmaktadır.. moları gerektlğinl çok lyı bllldlr: Doğrukanı, oma klme luslorarosı Kamu Gorevllleri Bunu bır bakıma, yenı anavoruz. Nö var kl günömüzde yasa calışmalarmo dejgm a(1) Orhan Hançeriloğlu, Felcıklamalarda da gorebılmek sefe Ansiklopedisı, 4/368 Operatör olanakiı. Danışma Meclısı'n(2) Prof. Dr. A, Afei inan M. de olsun, kımı etkın çevrelerKemal Ataturk'ten Yazdıklade olsun, «Alotürkçuluk» adırım, 8. 122 na sunuıagelen yenl onayoGenel Cerrahi Uzmanı (3) Mıllyet, 23 aralık 1981, 23 8 a onenlennde ve tartışmaMecidiyefeöy Kervangeçmez Sok. S öğretlm Uyeslnln Yen| Anaya larda. ılgınç yaklaşımlara rast Keramet Aat (Keçelüer Garan yanı) »a Duzenl için Hazırladıklan lanıyor: Ornegin, Danışma Mec Tel • 66 47 48 Rapor'dan. lısı nın bır sayın uyesi, 11961 Anayasası'nın nosıl bır Marksıst sızma urünu» olduğunu aC'klarken; bır başkosı, «Hokımlerın millı Iradeden kopuk bır orgon tarofından tayln ed'lmesının 1961 Anayosası'nın temelınde yatan yanlışlık» (İNGİLİZCE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA ANKETİ) olduğunu öne sureblllyor. Glde rek «Yalnızca ıkl partınln kurulmasına olanak verecek bır Turluye'de îngilizce öğrenme ç&lışantera y»rwlı olscagını umduğurmıs bir yayın cıre|im»den soz edılebılıyor. Fran kartmak Uzereyiz. tngillzce ögrenen, bgrenmıç olan ya da ogrenmevi arzulayan tüm okur•a veya ABD omeğl, ya da lann, yaşları ve öğrenım durumlan ne olursa olsun aşağıdakı soruları yanıtlayıp biee po» başka tür bır «Başkanlık •!«• talamalannı rica ediyoruz. temi» önerılerinin geçmişl Ise, îngülzce ögrenirken en çok zoriandıgı2) Îngilizce dll bilgisinde (gramer) en 12 Eylül'den oncelere uzanıyor. çok zorlandığuuz konular aşağıda sıranız konu asafcda sıralananlardan banKotıimoyanlor bulunabillr, lananlardan hangilerldir? (Lütfen isaglleridir? (Lütfen isaretleyinİJs) ama blze gore, Türklye topluretleyiniz) ») SözcUk ezberleme mu cağdaş coğulcu demokKl Telaîfus rasiyi tum boyutlarıyla kapsac) Okurna »I Tardımcı fuller ^« „„ yabılecek yetkınllktedlr. Onun d) Yazma bl PiıUerln üç hftli lcln de büyük çoğunluğuyla, c) Düzensiz fuller „ e) Söylenenl anlama cağdaş, çoğulcu demokraslye d> Sıfat derecelendırmeleri ........... f) Dlğer kavuşacağı gönü özlemektee> Zamirler dir. Ne var kl onun bu özlef) Sozcük tUretmeleri 3) Yaşmızı ve ötrenfm durumunuzu gbz ml, şu 8iralarda, çağdaş coönünde bulundurarak. slzce tngillzcevi g) Zarflar «preposıtion» ğulcu demokraslden neyl anen çabuk ve kolay biçımde öğrenmeh) Diğer lamakta olduğunun tartışılnln yolu nedlr? masını Ikıncil kılmamalıdır. ödışında ofcumak *> AUenizde îngilizce bilen, veya nemll bir yonhşlık olur bu.. b") öael dersaneler mek isteyen var m ı ' Varsa kimlerdirt Turkiye top'umu oçısından cl Kolejler 6nemll olon. salt demokraslye di özel ötretmen • Hangl surede» dönüleceğl mıe) Ev kurslan f) Dlger dlr, yoksa «Hangl «ured« v« nasıl» donüleceği mi?.. 5) Ders Idtaplan dışında, tnrtllîce «) îngilizce sözlugUnüs var mıT Var Ise Bu Ikl tutumdan «Hangl »Ûkaç kelimellk? kitap vb. yayuüar satm «lır rrustnu. r«d« v« nosıl» bırilktellğl gözAlırsanız bangllerdlr? ardı edılecek olursa, yıllar bo yu Işlenegelen «Bu anayasayla devlet yöpetH«meBi sloganıyla özdeşleşileblllr; o sloganın strateıık doğrultusuyla arnac 7) Kendl değerlendirrnenize göw> tngillzeâ bügi seviyenis nedir? ladığı fhedet» te cakışabıiır. Oysa Türkıye toplumunun 1969 iyt ort* kötu hlç * > Okum» • seçımlerınden bu yana gıtgide orta kötü hiç b) Yazma : lyi netleşen slyasal tercihl blle, orta kötü hıç c) Telaffuc : Jyi onun, «Bu onayasoyla devlet orta kotu hiç . dl Gramer : iyt yönetilemez» sloganıno karM orta kötü hıç . •) Okuyarak anlams şıt bır ozgüc'e ulaşmış bulunorta kötü hıç f) Konusulanı anlama : lyi duğunun kanıtı sayılmalıdır. Onun Için Ankaro Onlvereltesl Tslm. Soyadı Çağdaş Tayıncılık vp Basın Sanayi A.Ş. öğrenci ise, okul smıt Sıyasal Bılgıler ve Hukuk FaTârkocafı Cad. 3941 kültelerlnden 23 blllm adamınCafaloğlu / İSTANBtTL ögrenci degilse, öğrenton durumu co duzenlenerek Danışma Mac Tel. : 20 97 03 (5 hat) llsi Başkanlığına sunulan tY»Meslegi ni Anayasa Duzenl Hakkındakl Adres Rnpor», llgılılerce dlkkatle ve Tet ozen!» ele alınmalıdır. TEŞEKKÜB EDERÎS. Hi I "Dogru Kanı,, (Cumhuriyet 22 OCAK 1932 Yerebatan Camisinde Türkçe Yasin Okunacak DUn de yazdığunız üzere, bugün Ayasofya'dakı Yerebatan camısı tarıhı bır gün yasayacaktır. Biyaseticumhur mızıka sı alaturka kısmı şetl Ha Iız Yaşar Bey cuma nama zmdan sonra Yerebatan camıınde evvela bır mevUt okuyacak, sonra Yasm suresımn arapçasını ve türkçe tercumesuü kıraat edecektır Bu tercüme çok güzel bir tarzda yapümıs ur. Türkçe Kuran okunaca gı ha'oen halk arasmda ouyuk bır alaka uyandırmıştır. Bugün Yerebatan camısının çok kalabalık olacaSı ve halkın kendi oz dılı ile okunacak Kuranı dınlemeye şitap edecegı Dr KAZIM SARI (Yeni Cıkacak Bir Yayın Icin) C İGünün UanlanCZD Tavsiye ederim 3185 numajalı biletle bana 200 000 Urayı kazandıran Karakoy'da eskı Borsa Hanı altındakı M. Gazı gışesını talıhsızlıkten şıkayet edenıere tavsiye edennv. Cüretkarane bir hırsızbk 150 000 Turk lirası kıymetındekı mucevherler kayboluyor. Gayet şık gıyınmış ıki zat, yuksek ve kibar sırufa mensup bır madamm mücevhwlerini calmışlardır. Bu hırstzlıgm yapılış tara meçhul bulunmaktadır. Pakat bu muhım ışin bü tun tafsılatıru Prensrn Gecelen fılmınde seyredebüirstnız. Cumhuriyet Sahlbl: Cumhuriyet Malbaacılıkve GazetecilikT.A.Ş. «dına , NADİR NADİ Cenel Yayın MOdürO:, Mtiessese MüdunJ Y»zı Ijlerı MOduru: Basan v« Yayart HASAN CEMAL .„ EMİNE UŞAKUGİL OKAYGÖNENSİN Cumhuriyet Matb»»cılık va Gızetacilık T.A.Ş. Posta Kutusu. 246 IStanbul Tel. 20 97 03 (5 Hat) BÜBOLAR • ANKARA:KonurSokıkno. 24/4Yenlşehlr Te 175825175866ldae 183335 • İ2MİR. H«lit Zlya Bul»an No: 65/3 Tel. 2547 0913 12 30 • ADANA: Atatüric Caddesi, Turk Hava Kurumu Işhanı Kal 2 ^ Tel: 14 55019 731 TAKVtM İMSAK 9.S7 22 OCAK 1982 GUNEŞ 818 ÖÛLE 1535 İKİNOI 15 58 AKŞAM 1313 VATSI 19.48 Bir kez unutulmamalıdır kl, 12 Eyiul, onlık v« kendlllöln
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog