Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Emniyet teskilatı Sıkıyönetim sonrası icin « yeniden örgütleniyor Mısır'da Enver Sedathn ic Utikası tarihe karışıyor Dış Hob«.vİ9r Servisi Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek üc cyiık iktidannda başlangıcta soylediği gibi Enver Sedat'ın hic değilse şimdilik dış politikasından ayrılmadı, ama ic politikaya da belirgin bicimde kendi imzasını attı. Enver Sedat'ın 6 Ekim'de 3İdürülmesinden bu yana Hüs nü Mübarek, Camp David anlaşmasına bağlı olduğunu sık sık tekrarladı. Bılindiği gibi bu anlaşma gereğince, Mısır 25 Nisan'da Sina'nın 6on böıümunü israil'den geri alacak. Muborek'in iş başına gelme sinden bu yana sık sık tekrar lodığı başka bir şey daha var. O da kişisel olarok asıl kaygı landığı sorunjn Mısır'ın e Başkan Hüsnü Mübaeek dış poütikada Sedat'ın yolundan hiç değilse şimdüik sapraıyor, ancak içeride muhalefetle udaşmaya çabşıyor. konomik durumu olduğu ve uiusal gelirin 43 milyonluk IHJI KO daha adil bicimde dağıtı!ması gerektiği. Müborek bu ko nuda kararlı olduğunu üc haf ta önce, Sedat'ın kabinesini dağıtıp, yeni bır Boşbakan aîamakla gösterdi. 55 yaşındaki yeni Başbakan Ahn©t Fu at Muhittin'in kurduğu hükü mette özellikle ekonomi ile il gili Bakanlıklara eski kabineden kimseyi almadığı dıkkatle ri cekt1. Bu arada Turizm ve Tarım Bakonlıklarına da yeni atamalar yopıldı. Mübarek, iki hafta önce yaptığı bir ko nuşmada ise, Sedat'ın adını söylemeden, eski başkonın uyguladığı caçık kopı* pollt kasını eleştirerek, bu politiko nm Mısır'ı Batı'nın pazarı ha line getirdiğini belirtti. '*Gönüllü Filipinli dansözler,, istanbuVda gösteri yapacak Mübarek ise, iktidaro geldik ten sonra, ilk ış olarak Sedat tarafından cezoevlerme at.lmış olan aydınları serbest bırakmaya başladı. Ünlü gazeıeci Mübarek, Sedat'ın yolundan Heykel, ilk serbest bıraMİanyalnızca ekonomik politika ko BAMBl" DANSI Fiesta Filiplno grubunun dansçıları ya da kendi deyiınleriyle Kilipinier'in lar arasında ver aiıyordu. Mü nusunda ayrıimadı. Mısır"in ye «iyi niyet elçileri» Hiiton Oteli salunlaruıdaki bambu dansıyla ustalıklarını gösterdiler. barek ayrıco Sosyaiîst işci Par ni lideri Enver Sedat'ın tutuktisi ile de arasını düzeltti laltırmış olduğu birçok kişiyi Porti'nin tutuklu lıderı Ibra hım Şükru'yü serbest bıroktır dıktan sonra. başkanlık sora yında Heykel'le biriikte kabul ederek, kendisi ile gorüştü. Bu arada Enver Sedat tarafından işten atılan 30 gazeteci ile 27 Ünıversite ProfesöGrup, model, dansçı ve müzisBu olay, üaakdog'j'nun gtr u de, Mübarek'in iktıdarınaa yenlerden oluşuyor. Halen BaSelim YALÇDS'ER zemli köşelerinden birinde deyan Helen Espino tarafından yeniden gorevlerme döndüler. ğü, Hilton Oteli'nin Altın Kubyönelilen Fıe&ta Filipina kâr aMubarek'm «uzlaşma politlbe Salonu'nda geçti. TümU %'6 macı gütmüyor ve «İyi niyet kası» yalnızca aydınlar ve ganüllü olan ve ücret almaksızın Çember biçiminde aturmuş elçisi» olma ıddiası taşıyor. zetecilerle sınırlı kalmadı. MıülkeleTinin turizmine katkıda TTzakdoğulu gençler karşılıklı Hilton Oteii'ncie 21 Ocak ile sır'ın yeni öndert Sedat tarabulunmak için çahşan 22 lîişiolarak ikl elleriyle tutup birbi3 Şubat tarihlerı arasında aklik Fiesta Filipina Grubu'nun fından hapsedilmiş olan Müsrine yaklaştırdıklan bambu kaşamlan gösteriler yapacak olan örel göçterisi bastan sona r.ar»lüman kardeşler orgütunün rmşlan giderek hızla açıp kaFiesta Filipina Güneydoğu Asketü geçti ve kızlı erkekli ciars yaşlı lideri Omer Telmesonı'yi pıyorlar, bu arada bakır gongya, Japonya. Bırleşik Amerika, çılar, gazeteeilerle diser konı.klara tokmaklarla vuran miizisde serbest bıraktı. Mübarek'e Onadogu ve Avrupa'da da prog lara da «Bambu Dansı»r.ı ö> yenler ritmi hızlandınyarlard:. yakın kaynaklar Ömer Telmeramlar yapmış. retmeye çalıştılar. «Bambu DanOrtada danseden çift ise açılıp F1KIK F1K1R sanı'nin İslâma uyulmasını issı». belki hızla savrulan kıhçkapanan bambu kamışlann ara Alçalan ve yükselen ritmi ve tsyen bir müslüman lider ollaria dansetmek kadar tehlikesına ayaklanm sokuyor ve hızzaman zanıan iyice hızlanan auğunu, ama rejimi devirmek li değil ama. bu dansı yapanlar lanan kamışlann aîasmda kaltemposu dışında Akderüz müzıya da değiştırmek icin hicbir e&er ayaklanm hızla açıhp kamamak Için adeta «havada» du ğıni de andıran Filroin müzığıpanan bambu kamıslara kaptızaman girişimde bulunmadığıruyordu. Müzik aniden kesildi nin eşliğinde danseden kıziı er rırlarsa en azmdan vere serüinı belırtiyorlar. ve sahnede toplanan Uzakdoğukekli FilıpinlUer, devamlı tcuverivorlar. Ama azınlıktaki Hrıstıyan Kıp Vu. çekik gözlü kızlar ve gençler lümsüyorlar ve seyreden'.en aKÂR AMACI YOK ralarına çekerek herkesı eğlentılerin, Mubarek'm bu davrahep bir agızdan «Bizi sevmek Fiesta Filipina Grubu. 1973 dirmek istiyorlar. Sınırlı sayıistivnr««.mz Filjpinler'e selin nışındon kaygıtandıklon bıldiri. (Fotoğraf: AP • a.a.) yılmda o dönemin Turizm ve HlSNV MIBARKK Kırgınlıklan uııııtturma.va çalışıvor daki özel davetli için yapilaıı Bizi önmek istiyorsanız Fililıyor. Müslüman Kardeşler ko Seyahat Birligi Başkanı Roque gosteri. Filipinli grubun dausa pinler'e. Manila'ya eelin» şarkınusunda cok duyarlı olan Kıp Ablan tarafından kurulmuş. başlamasından sonra çok sayısınt söylemeye başladılar. tiler. örgütun Mubarek'ır hoş da davetsiz yurttaş tarafmdan görüsünden yarnrlanarak ken da ızlendi. Salonun kalaualıkyor ve içine dalıyoruz. Minik dılerine karşı düşmonca yıriögrencilerle bir pavyondan laşmasmı «doğal» karşılad'.kıaotekine geçiyoruz. Yorgunluşimlerde bulunmasmdan kornnı söyleyen Fiesta Filipıca ğurnuzu gidermek için karşı Grubu, Hilton Oteli yetkililekuyoriar. daki lokantaya giriyoruz. Yirinden Hulusi Baykal'ın söyleHangsu'dan sonra Sucu Öte yandan Mısır basınında ne ikinci kata. yabancılar diği gibı «Hem eğlenuıesini, ve Şanghay, Çin'de iç gezida. bir özgürlük havasının se için aynlmış kısıma alınıyohem eğlendinnesini. hem de ec nıızin son durakları. Sucu, züdiği beürtiliyor. Örneğin n:z. Yan masada oturan. kanalları, parkları ve pagolendirirken eğlenmesini» bilen son zomanlarda basında siAmerika'nın Florida eyaledalarıyla ünlü. Bir de Sucu gönüllülerden oluşuyor. yasal yolsuzluk ve ekonomik Tmden akrabalannı görmek ördeği Pekin ördeği kadar için Şar.şhay'a gelmiş Çinpolitkonın eleşürilmesıne iliştanınmış. Gezdiğuniz parkliler yemek ısmarlarken yarlar içersinde «Alçak Gönülkin bir dizi yazıya rastlandı. dım ediyorlar. lü Yönetici Parkı» hiç b:r Oysa. Enver Sedat dönemizaman unutamayacağımız Çin Halk Cumhuriyeti sınin sonlarma doğru basında ~£ nce Anadolu Güneş: parladı, sonra bir vakıf edeyerlerden birisi. Sular üsnırlan dışında yasayan Çin bu tür yazılara rastionamazdı. bıyatı başladı, kuruldu. kurulacak, Türkiye'yi yatünde, üstü kapalı köprüastihlann yabancı muameleGözlemciler Mübarek hakkırt cüklerden geçerken, hangi w bancılara en iyi bicimde anlatacok, derken Başsi görmelerini anlamak zor da bir yorgıya varmak icin h9 havuzda bu alçak gönüllü ama kabul etmek aerekivor. bakan Uiusu, kuıuluşu ve amaclannı acıkladı. nüz cok erken olduğunu beür yönetlcinin ay ışığının suya Michael Frolic'in, «Mao'nun Türkiye'nin yabancı ülkelerde tanıtılmasmı, yanlış. vuruşunu. hangisinde alaba tıyorlar. Ancak yeni Başkan'ın İnsanları» adlı yapıtındaki gercek dışı ızlemlenn silinmesini kim Istemez? Yurt lıkları, harıgisinde lotus çisöylesilerden bir tanesi aileİstanbul Haber servisi Faıhmlı politikası Ue üivedekl dışına cıkınca bu zorunluğu daha cok duyuyor insan, çeklerirü seyrettiğini dinlisini Endonezya'da bırakıp tih ve Aksaray semtlerinde 2 kırgınlık ve bölünmen^ d^âılbırakalım uzak ülkeleri, yakın dost sandığımız, ayni yoruz. Yüksek sesle «alçak Cin'e yerleşmek için selmış Milyon 500 bin lira degermde makta olduğuna da diKkaiı çe antiaşma îçmcle yer aldığımız ülkelerin bile bızı tamgönüllü yönetici». «alçak gö bir gence ilişkin. Çin'e gelir silalıh soygun yapan 4 kişi gükiyorlar. madığını saptar üzülürıiz. Uzağa gıtmeyelım, geçende gelmaz. yoırt dışında vaşanüliü yönetici» diye mırılveniis görevlilerinee yakalaııciı. yan Çin asülılar için kuruldandıkça rehber kız da bi Ankara'ya ve İstanbul'a gelen Avrupa Konseyı üyelerı Emniyet yetkililerınden edınımuş Hazırlık okulunda oku7imle gülümsuyor. bıie bizi yeterince tanımıyoriar. Onlaria konuşurken Ine bıigıye göre, çeşitli tarihyor, Pekin Üniversitesi maierde. silahlı soygun yapmaktan şaşırıyor msan. gülmelı mı, oğlamah mı? Türkiye'nin Kenrin girişlndeki pagoda dencililc bölümüne vazılıyor: aranan Ahmeı Özıürk. Kasım Avrupa Topluluğu ıcinde kalması başka. o topluluğun nın onuncu katına kadar tır Kültür îhtüali sırasında İç Paşoğlu. Mustafa Nurettin Özbıze bakışı da başka şeyler galıba. Avrupa Topluluğu manıp kanalları göremeyinMogolistan'a gönderiliyor. yılmaz ve İzzet Genç Fatih Em ce ertesi sabah ayaksporla herşeyden önce bır düşünce, yoşam bicımi değil mi? Yurt dışından gelmiş sagcı niyet Amirliğine bağlı ekıplerdenemeyi kararlaştırıyoruz. Demokrasinın, czgür düşuncenm, çağdaştığın sımgesi. Çinlilere karşı çıkıyor; giyice yapüaıı arama ve opeıasyon Üç saat süren bir gezintj bimiyle Çin'de %aşayanlara O topluluğun oışında kolmak düşünülemez. çünkü cumlarla gözaltına almdıiar. Yetkızi kanallardan köprülere, aş» ayak uyduruyor, ama sonunhuriyetimızın kurucusu Atatürk, Türk toplumuna cağliler yakalanan sanıkların ev boyalı eski tahta kapılı evda ailesi ve doğdugu yere daş uygarhğı amaclomış. bılimin ışığını ongörmuş, ve üzevlevinde yapılan aramalerden çıkmaz sokaklara sü tüm kapıları kapamış olmadevletimızı oluşturan ılkelerı o amaç doğrultusunda larda 2 Milyon 500 bin lıra derüklüyor. Kentin merkezinsına karşın Çin'in kandisini gerinde, teievizyon, radyo, müuygulamış, Bc;tı topluluğunda yer almayı Aıatürk'un de daha önce yer ayırttığıkabui etmediğini farkediyor. zik seti, fotoğraf makinaları, mız lokantanm yabancılara yukledığ, bir görev olarok duşünmek gerekir bence. «Kendi Anavatammda bile radyolu teyp, kol ve duvar saayrılmış ikinci katına nrma hâlâ ikinci sınıf insandım» Ancck o topluluğun bize bakışı karşısında tepkiler atieri, video teyp. fotogTal mararken Sucu ördeğinin koku diyor. 1976 jilında Hong duymaktan da geri kalamıyor insan. Örneğin Anaya• BAĞKUB ESKİ YONETÎM kinası, 95 parça kadm süs takısu ağzımızı sulandırıyor. Kong'a. oradan da Federal sadan, Secim Ycsasmdan, Siyasal Partıler Yasasından KURULU ÜYESİ ÜREYEN sı. lo adet altın yüzük, 12 adet Yanımızdaki masada bir Ja Almanya'da bir Üniversiteye söz etmeieri beni bıraz rahatsız ediyor. Türk. topluYÜCE DİVAN'A «ADALEmuhtelif altın ve 2 altın süs pon grubun getirttiği yegidiyor. «Beyaı HayaleUin munun demokrasiye bağUUğını, demokratik haklar ve TÎN TERAZİSİNİ ELİNIZtakısı ile biriikte eylemlerinde mekleri şaşkm şaşkın izlerdünyasma sığınmış Çiruinin özgürlükier uğruna savaşlar verdiğini bılmez görünüDE GÜZEL TUTUN.ÎNSAN ken onlar da bizim nece ko kullandıkları 2 adet tabancanın de mutluluga erişmiş olduLARIN ^rE DÜNYANIN BU nuştugumuzu anlamaya çalı ele geçirildiğini bildirdiler. yorlar. Oanışma Meclısi'nde hazırlanan onayasa, ya guna inanmak güç. Maxine. şıyorlar. Çinlilerle eş kaligNA İHTİYACI VAR» DEDI. Hong Kingston'un «Çinli da başka yasalann, şu ya da bu bicimde cıkması korafiyi kullanan Japonlann Adamlar» adlı kitabında be nusunda Avrupolı dostloriTiızın kuşku duyması bana bikonuşarak anlaşamadıklarıyazlarca dışlanmış bu insanraz tuhaf gelıyor Bu konuda yabanc, deneticiye gerekANKVRA. (a^.) Yüce DıÜSYM cı daha önceden de belirtların kendi kültürlerine karsinimiz yok bizım. Asıl denetici biziz, Türk topiumuvan'da, Sosyal Güvenlik eski miştik. 0nun için Tur çu şı bzlemlerini anhyoruz: BASKANLlGl'NA nu oluşturan kişiler. her kesimden milyonlar. BeklentiBakanlanndan Hılmi İşgüzar deyince, yüzümüze garip ga«An... fakire saytn çösteımeve arkadaşları hakkında açılan lerimize ters duşen yasalann yürümeyeceğini yabancırip bakıyorlar. Birden ak.liyen zavallı. zavaliı Amerika. YİNE rruza geliyor. davanın duruşmasına devam elardan oğrenecek değiliz. Toplumlonn beklentisine ters Fakir önemlidir. Her şeyi ALTAN GÜNALP dildi. dağ^tsak ve payımıza düşen düşen yasalann yaşamak gücü olmadığını herkes bı Ankara . diyoruz. EağKur Yönetim Kurulu ince bir tabaka olsa vine de lir. SECİLDİ Ha... haa.. Kanada, yaüyesi Hüsnü Çınar savunmafakirlik iyidir. Biz fakirlerin nıtı alıyoruz. sında «Kötü bir yağmııra tutnlyarattığı şu kültürc balan. . Acı amo gercek, bizi yeteri kadar tanımiYoriar deANKARA. (a.a) Yüksek Ög Atatürk... duklarını ve Türkiye'de milleetyeraezlik ve ornç tutmak. mek. Düşunüyorıjm, şımdı kuruian Tonıtma Vakfı'nın retım Kuruhı Başkarüığı, öğ (Yanıt yok.) tin bel kemiği olan bir sınıfın kalemle çizmek. çanak çömbu konuda nasıl bir katkısı olabilir acaba: ya da renci Seçme ve Yerleştirme İstanbul... temsilcileri olduklarmı» belirtlekçilik, herş*yi saklayıp yebaşkc hangi konuda olumlu bir tanıtma görevi yopaMerkezi Başkanlığı'aa, üç yü Italya... ti ve ağladı Savunnw=ım yapan niden koUanmak. tamircilik. süre ile Prol. Altan Günalp'i b.lır. Bugünkü göruntüsüyte cok umut vermiyor bu kuBağKur eski yönetim kurulu Birden içlerinden birisi ise varamaz knmaş parçala' yeniden seçti. ruıuş. Vakfı yönetecek gecıci kurulu oluşturan kişiieüyesi Memduh Üreyen de BağTurko deyince anlaşmamn rından birşeyler varatmak. Yüksek Öğretim Yasası'na re dıyecek yok, ama sürekli bir kurul olsaydı söyleKur taşınmaz alım'armda versevinciyle kadehlerimizi kal kayalara. yapraklara. duvarla göre. yeniden kuruian Ögrenci dikler: kararın doğru o'.duğudırıyoruz. Eiz ördetimizi bira vazılan şîirler. pahalı necek cok şey var. Bu kışiier arasında tanıtma göreSeçme ve Yerleştirme Merkezi nu bildird!. «Adaletin terazisitirinceye kadar, parmaklaspor malzCTiresi ferektirmevıyle uğroşanlar da var. Bu görevi cok iyi başarsoıardı Başkanlığı'na yeniden seçilen ni elinizde güzel tutun. insanrıyla işaret edip, Turko... yen akTnbasi, dans ve Kune bu vokfın kuruimasına gerek duyulur muydu acaba? Prof. Altan Günalp. 1974 yılınların ve dünyanın buna ihtiyacı Turko... diye sanırım hakka Fu. müzik aleti istemeven Bu vakıt bır boşluğu doldurmak icin kuruluyorsa var» dedi. BağKur Yönetim dan bu yana Merkez'in Yönemızda dedücodu yapıyorlar. sarkı söyleme sanatı.» («Çinbaşka bir orgütlenme gerekmez rnıydı? Bcna biraz ceKurulu üyeierinden HüsametPEKİN ANKARA İSE tim Kurulu Başkanhgmı sürli Adamlar» S. 194). lişik gelıyor bu olay. Siyasal ıktidariar dönemınde yurt tin Seven :se «Son iki yıl BajîŞANGHAY İSTANBCL dürmektedir. Kur tarihiııe ölü yıllar olarak dışı gorevler başka nitelıkler toşıyor, yabancı ülkelere Yabancılar için ayrümış Çinli adamm sözlerinin ak geceçeklir» diye konuşru. Bagvumuşak koltuklu, vagona lımıza yer etmemesi olanaktunst yollar gibı memur yoltantyordu nerdeyse. Bırkaç Kur YOnetim Kurulu üyesi Urmanıp kjsa bir yolculuksız. Sabah 5 sulannda. dıkişı üışında, dostluklar, akrabalıklar ağır basıyordu, «Yeni Yüksek Fehmi Genr. Be'.iir Uıusay ve tan sonra Şanghay'a ulaşışardan gelen bir müzik seyübancı dii biıgısi, yetenekleri değil. Seîalıattin Gürier'in savunmayoruz. Pekin Çin'in Ankara' siyle düşlerimizden sıyrıhp Öğretim Yasası'mn Pekıyi bugün. bu terslik düzeltilemez mi? Yurt dılanr.dan so:"'"a s;r.uniT:'li?rn c'ıe sıysa herhalde Şanghay İsotelin karşısında rıhtım bosınaa gorev alacak kışıler lcm iyi bir secim yapılırsa vam edilmek üzere duruşnia Getırdiklerî» tanbul'un 11 milyon kişüik yunca uzanan parka. Tai Çi tanıtma görevi de başanlamaz mı? Batı ülkeierinde ileri bir tarihe ertelendi. büyük bir liman kenti. yapanlan seyTetmeve koşukonulu bir panel Yangtz« ırmağının Pasiîiğe yoruz. Parktan taşanlar sob ı rcok bosın bürosu. turizm bürosu kapısırva kilit vuaçıldığı nokta. Yangtze'nin kak köşelerinde \>ayalann tutccak aururrda Dugün. Onar bu durumdavsa. o büdüzenlendi güneyi Çin'in berekeüi topgeçmesini önlemek için kon CERRAHPAŞA'DA roları culıştıraoak bir yöntem uygulanamıyorsa, blr örrakları, kuzeyi daha kıraç. muş demirlere ayaklanm yer ANKARA (Cumhnriyet Bürogütienmeye gıdiıerrüyorsa yeni bir kuruluşa nasıl umutGüneyin pirinç tarlalarırun leştirmişler ısmma hareketBİR HASTA su) Türk Eğitim Demeği, la bakabirıriz. Aynt tutarsızlıklann orado da yaşanmayerini kuzeyin pamuk tarlaleri yapıj'orlar. Onların ya«yeni yüksek öğretim vasasının İNTİHAR ETTİ yacağına nas.i güvenebilinz? !arı alıyor. Toprak, insan nısıra cadde ortasında koşan getirdikleri» konulu bir panel gübresiyle verimli hale sogruplar, Şanghay'ın nemene düzenledi. Türkiye, neyı tanıtmak istiyor bugün? Sanat düzekuluyor ve trenimizin geçtikozmopolit bir kent olduguİstanbul Haber Servisi Hukuk Fakültesi Salonu'nda yini mı, evreıısel boyutiarda sanatcılarını mı, tarihsel ği yol boyımca ekilmemiş nu bir kez daha vurgrulıryor. Gerrahpaşa Hastanesince teda 28 29 ocakta yapılacak olan varhğını mı, turistik zengınliğini mi, satacak malını bir kanş yeri yok. SUN YAT SEN'tN ET\ İ vi gören bir hasta kendisinı paneltn açılışı TKD Genel Baş NASIL BLXUNT"R? mı, ya da yanlış izletnlerj düzeltecek doğruları mı? 5. kattan atarak intıhar etti. Şanghay'da nhtun boyunkanı Doç. Dr. 'Nurküt İnan taDükkanları, müzelen cioŞımdiye kadar ne yapılmış bu yoldo, ne yapılmamış, Hastane poiisinden edinilen ca yüriirken İngiliz mimarirafından yapılacak. Paneldekl laştıktan sonra, çin'de 1911 bilgiys göre. dün saat 12 sı ev/rensel boyutlarda sanatçılanmız ne alcüde desteksini andıran yapılar gözümü konuşmacılar şöyle sıralanıyılında imparatorluğun yıkılralarmda. Cerrahpaşa Tip Fa zü alıyor ve bir Avrupa kentenmış, turizm olanaklarımız hangi ölcüde gelişmiş, dıyor: rnasına öncülük eden Sun kültesi Dahiliye servisinde İS. ü gibi diye içimizden geçirişa dönük gırişimler hangi cşamaya varabümiş, yanlış «Doç. Dr. Kemal Güçlüol, Yat Sen'in e\"ini aramaya 1.1S82 taribinden beri mide lca vonız. Ancak, bir iki sokak zlemler neden düzeltüememiş? sorularını yanıtlamak Doç. Dr. Mahmut Adem, Dr. koyuluyoruz. Ybnümüzü benaması teshisi ile tedavi gören aerisi eski Çin mahallesi. Bir Kimi sokak ortasmdaki ceşgerekiyor bence. O zaman karşımızo gercek cizgileMetin Günday, Doç. Dr. CoşHrledikten sonra elimizdeki ıvedilmiş afyonkeşlerin üstüFirdevs Köser fîO) kendisini 5. zamanlar y'abancılann girme mede çamaşırır.ı yıkıyor. kikun San. Prof. Dr. Süleyman haritap sokaktan geçenlere "iyle bir resim cıkar, yanlışlartn nerdsn kaynaklandıne tükürdüğü bu soteaXlarda kattan aşağı attı. mesi salık verilirmiş. Kumar, mi alçak taburesine oturmuç Çetinözoşlu. Doç. DT. Hikmet gösteriyoruz. Anlaşmak çok tıugiin herkes özgürce dolağını, ayrıntılar yerine genel, kalın cizgilerle uğraşmak fuhus ve alyon alım satımtvününü örüyor. Bir çıkmaz Sami Tiirk. Prof. Ethem Öıgüşabiliror. Labirentlerin biAilevi nedenl.?rden btürj ingerektiğini anlayabiliriz. Laf üretmek yerine düşünce nm merksziymiş. 40 yıl kasokaktan sonra yolumuzu ven. Esen Üniin. Prof. Nusret rinden girip ötekisinden çıtihar ettigi olasılığı üzerinde dar önce beyoz insanm Çirıli (jretmeye yönelmek zoruntuğunu duyabiliriz. En soğlıknasıl bulacagımızı densrken Fişek. PTOÎ. Tosun Teraioelu. kıyoruz. Hava güneşU ve ber(Arkası ". sayfada) durulan Firdevs Köser'in ölüm insanı tekmeleyip geçtiği, sız yanımız bu galiba. her cevreden kişiler laf uretmekarşımıza bir tapmak çıkıkes kapısımn önüne çıkıruş. Doç. Emre Kongar. Doç. Korolayıyla ilçriü soruşturmaj'a sokak köşelerinde ölüme teryi büyük boşan sayıyorlar.ama laf uretmek dağın fare kot Boratav. Rafet Tüsün, Prof. başlandığı bildirüdi. doğurmasından başka şeye yaramıyor. Süleyman Çetin özoğlo, Doç. Mete Tannkut.» ANKARA (ANKA) Em | niyet teşkilatı. «Sıkıyöne ' tim sonrası için» yeniden | örgütleniyor. AÎCKA muhabırinin edindiğ: bilgiye göre. «Silahlı Kuvvetlerin or sanizasyoauııa» paralel ola I rak varıitülen emniyet teşkiiatımr; yeniden örgtitien j rnesi çahşmalarında 10 ve | 5 vıiiık planlara dayanılıyor. Planlar. personel ve silah tedanki ile elektronik kontrol cihazlan ve muhabere araçlan alımına ağırlık tanıyor. PL.ANLARIN İÇEKİĞ1: Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıkıyönetim sonrası görevler için hazırlanırken. rastlantıya dayalı tedarik uygulamasmdan kurtulmak için hazırlanan planlann içeriğini şöyle açıkladılar. • Personel ve silah tedarikı (10 yıllık plan). • Konut tedariki (10 yıllık nlanı 41 Yeni karakollar ihdası (5 vıllık plan). 9 Taşr ve ber.zin pompalan tedariki. bakım ve or.anm kademeleri ile teknik bürolar kurulması (5 yıllık nlanV • Flekrronik kontro] r\. hazları ve muhabere ana malzemcleri alımı ıö vıllık plan). • Yeni polis okullan açüması ve kriminal laboratuvarlar tesisi (2 vıiiık plan>. • Bölse traîik birimleTİ vo emnivet kontrol merkezleri kurulması fö yıllık; plan). • Eğitim tesıs ve araçlarının temini. serbest bıraktr Bunlar arasm da ünlü gazeteci Hasaneyn Heykel de bulunuyor. Sedat, ıktıdannın son günle rinde giriştiği büyük temizlik hareketinde 1536 kişiyi îutuklattırmıştı. Bu 1536 kişı arasında Sedafa muhaüf, her göruş ten aydın ve sîyaset adamı vardı. SERBEST BIRAKTI 8 Müşerref HEKİMOĞLÜ Neyi Tanıtacağız? Silahîs soygun yapan 4 kisı yakalandı (Mili TLABAR Işgüzar davasında Bağ Kur eski yönetim kurulu üyesi aglad; RASLADIGIMIZ JAPONLARA, "ANKARA,, DİYORUZ, «HAA, KANADA,, DİYORLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog