Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

WIN1ARI iinncı Asamaya Hfcrtacna rtodem Matematfc 'hndenCogufn (KoteılereHa?ıı1ama) jesktas. felanbul 60 7200607201 ıfodemfizık Cumhuriy 58. Yıl, Sayı. 20642 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 22 Ocak 1982 Cuma Çağdaş Yayınkn ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in llişkılerı an ları soyleşilen Bunca yılın btrifclmını sıcok btr ılgıyle okuyocaksmız. Ederi: 220 Lira ISTEME ADRESı ÇAĞDAŞ YAYINLARI Tufkoooği Cad 38 41 Coğaloğiü ISTANBUL Ermeniler gösteri peşinde Kilimciyan, 41tan OYMEN bildirijor ARSILYA Bern Buyuk nız Dogan Turkmen e sı ah ıkJıada bulunan Ermenı îe t MoxŞ ravır K Imcıyan ın in Aıx En Provence kenCeza Mahkemesınde yar ımas no başlanacak Sa hakkındakı kararın b r r |un ıcınde ve ılmesı bekle r :bahle/ın 9 aa başlayaca*; duruşmanın /argıc he/et şıden oluşuyor Başkan >ot ad nda 50 yasında ca jnlığı ıle tan nnış ve bL len mesleğınde hızla ılerle b r hukukçj Sa/cılıgı se ~eşıt duruşmalorlo ılgılı ısız hukjku uygulomasıno ' Adolet Bakanlıgmn 'em sı yaptyor Bugunku duruş bugün yargıc önüne cıkıyor l&t Bakanlıgı na atanınca a>.u katlık gorevınden Anayasa ge reğı a/rıldı onun yer ne De vecıyan v e arkadaşları sanıg n savunmasmı uzer erıne aldılar MUDAHIL AVUKAT Duruşmaya Bern Buyuı<eıc sı Dogan Turkmen adına mu dah I olarak katılacak olan A laın Vıdal Naguet bugur Turk gazetec ler yle b r goruş me yaptı 5 6 nesı aen be r ı 0 vukatlık yapan bır a leden ge len \e 22 y Idır Marsıl/a da neslegını surduren 46 yaşm dakı Naguet Fransız Caza S s tem ne gore sarık hakkında Istenenecek zecanın 5 ne 10 sa ne arasında olabılecegını tch m n ettıg nı ancak alınocak karorın ıur nın takd rıne baglı olduğunu belırttı Naguet duruşmayı başndan sonuna kador tak p ederek Turkmen n rrahkemedekı hok kını koru/acak TELEVIZYON TARTIŞMASI Frans z telev zyonunun once kı gun yaptıgı kı yayında Er menı ıddıolarına fOila ağırlık vernmış bu ıdd alarla ı gılı re sırnler gosterılm ş oldugu hal de televızyonun bu yayınlar dan bırınde Pro* Mutıtoz Soy sal ın ve otekınde A n ral Isık Bıren ın de karşı goruş ola rak bazı cumlelerını yaymla ması burodakı bır kısım Erme n cevrelerın tahammulsuzlu gune yol actı Bunlar Mars I /a gazetelenne telefon a ve mektupla başvurarak Fransız 'ele/ızyonunu Ermenı ıddıcları nı suphelı hale get rmekle SJC adılar Yayınların asıl Ermeiı (Arkası sa 7 su 5 de) Fransız TV'si Ermenilerin "Adalet Sarayı önünde toplanalım,, cagrısını yayınladı ma/o kaîılacak temsılcı yıne tanınmış bır hukukcu olan Po cald JURI Duruşma acıldıktan sonra ık olarak |ur oluşturulacak Frcn sız u/gulomasında |urı dcha onceden bu ışı yapabılecekle r konısına varılmış olan 200 300 kışı arasındon kuro ıle se cıl yor llk belırlenen 21 kıs a e i mazeretler olma/an 9 ı> a/r lıyor Duruşrnayı «Yargıc lar Heyetı* ıle bıri kte ızıe, p sonuc'a karara varıyor Jurı nın oluşmasından sonra ,arg c hazır bulunanlara dos ycdakı b Igılerı ozet olarak o cıklayacok ve sonra Kılırpcı yan m sorgjsuna gececek Bu sorguda yargıc ve savcı dan başka sanık Kıl mcıyan ın Q\<ukatlor ve mudah I avukat da sonıga sou sorma hakkıno sohıp Dogan Turkrıen adına mudahl a.ukat olarak djrus maya katılaca* olan Ala n Vı dal Nagjet de bu hakkın kul lanabılecek Sanıg n sorgusundan sonra tanıklar dınlenecek Iddıa ma kamı ve mudahıl avukattan sonro sanık ve avukatlorı son taleplerını bel rtecekler /e Yar gıc la bırl kte |iırı taplantı/a cek lecek Bu toplantı sırasın da /arg c |urı u/elerıne hu kukı djrumu anıatarak ceş t ı konulardak sorularının ce vaplarını steyecek Bu so r u lar «Suçlu m u 1 Suçsuz mu« dan başlayarak «agırlaştırıcı ya da hafıfletıcl s«bepier var mı'» şek ınde deyam edıp .e rılecek cezan n rn ktarına ka aar g cııyor Yanı dava ı e ılg ı bu un kararlar ayrıntıları/ a bırhkte |urıce almıyor ESKI AVUKAT ŞIMDI ADALET BAKANI K I Ticiyan ın Devecı/an Ke şış/an ve Henrıe Leclercendh uc avukatının yapacağı sa /unmanin sekh buganku so gjda Kılımc yan ır> vereceg ce /aplara gore bel ı olacak K I mcıyan ın daha onceK a /ukatı şımoıkı Sosyal st Ada let Bakanı Badınterdı Badın ter Sosyal st Partısmın ıktıda a gelmesı uzerıne m let;°kı ı secıl p daha sonra da Ada [srail, Bakan Sharon'un J ürkiye ile ilgili sözlerini resnıen doğıuladı (Curahurı^et Burosu) îsraıl J I An kara dakı te*ns lc lıgı bun dan b r sure once gazete mızde \aymlanan îsraıl Sa^unma Bakanı \nel Sharon un «TurkiTe nın Is raıl ın stratejik çıkar ala nı ıçınde »er aldıeı» \olua dakı sozlenn» Kabne top lanüSTida degıl Tel KMY Unnes tesı Sratem: A rasnrmalar Merkezı ndekı bır konusmasmda sarf ettığuii bıldırdi îsraıl (\rkasi sa 7 sö 8 de) Emekliler yüzde 12 foizH krediyi 2 0 yıldo ödeyecek 500 bin yatıran bır yıl sonra 1,5 milyon alacak | Emeklı ıkramıyesıne konut kredısı açılmasına ılıskm kararname Bakanlar Kurulunda % Toplu Konut Yasası'na ilişkin >onetmelikte 57 bin liralık gelir sınırlaması elestirildi... Emetlı bu paranuı I mı jon liralık iredı dilim.ni vuza= 3 faızden 20 \i\ surevle ode\ecek Eıde edılecek kredı ve ana paranm ev alabılmek ıçın od»recek paanın yüzde 70 80 l'ic bo!u'~ıünu karşıla\abüecegı ıfa de edılıvor Yetkılıler konut kredjsı ıcm e«kıden bır ba^ka kararramenın çıkanldıginı ancak ba karamamemn gunun koşullarna ıiMnadıgını belıruvorlar Fskı karamamese gore alman kredıvn va nızca ana parajı jatıran kışmın kullanabıîeceğı esası getırılırken ye<v hazır'arıan karaname aıınacak kredıden, paravı vatıran si'inın kendısmden başka es ve cocaklannn da \ararlanabümesı hukmünü de ongoruvor a t su 4 de) Fransa, dört Ertneni teröriste siyasal tutuklu hakları tanıdı IRI"» (a a BB< \ Pa e bır suredır açlık grevı nakta olan dort Ermenı test kendüenne «sıvası tuu» statu'iıne e'degerde hak anınması uzenne açliK ereson \erdiler Ermenı tero er cezae\ımn «sıvası totuk r» bolumune nakled ldıler lındıfı g bı Turıa\e nın Pa Konsolosljgunu basan da onra da teslım olarak tu Parıs Konsolosluğumuzu basan Ermenı teronstler, Fransız hukumetınm kararıyla cezaevının sıyası bolumune nakledılınce surdurduklen açlık grevmden vazgeçtıler tuklanan Ermeni gızli kurtulus ordusu (ASVLA1 uvesı 4 mılı tan FlueryMerogıs hapısha nes nde 10 gunden beri kendıle nne sfvası tutukîu statusu ta nınması istegı ile açlık grevı vapıvorlardı 4 Ermenı Tıilıtanın ASALA nın sah gunu Bevrut r an vaptıfeı grevi bırakmalan jolunda Averof, Papandreu için "ateşle oynuyor,, dedi TINA (a o ) Yunanıstan muhalefet partı lıderı Evon >s Averof Popandreu ık ro geldıgınden bu yana su Turk Yunan ılıskılennde ıen ıml doneme dıkkatı cek e «Yunanıstan Uluslararası teklerını yıtırdıgı bır donerr de Turkiye ıle gerılim siyosetı uygulayarak ateşle oynuyor» ded Gozlemcıler Averof un cUlus lararosı destek sozuyle ozel hkle NATO destegını kaste tı gmı soyledıler Ote yandan Yunan hukümetı nın bır Turk gemısının Yunan karasular nı ıhlal ett ğı gereK ces yle Turk ye yı protesto et nesı ardından tavır deg ştıre rek protesto/u ger a mas nın /ankıları Yunan basın nda ve muholefet cevrelemde suru/or (\rka.sı sa 7, su 4 de) kı duyuru uzerıne eylemlenne son verdıklerı oğrenıldı «Ermenı Sı\ası Tutuklulannı Destekleme Komıte»!» adll k ı ruluş da 4 mılıtarun ar f ık gre rı surdurmelenne gerek kalma dıgını çunku kendılenne Fran sız makam'an tarafmdan «M \ası tutuklu» statusuvle eş de gerde haklar tanındıgını bıl dırd Komıteve çore Ermenı ler artık aralarnda sık sık top lanabılmekte gazete okuyabıl mekte ve Ermenıre kasetler dın lp\ebılmektedirler Tedhışçıler cezaevırun «sıvasi tutuklnlar» bolumune nakJecbldıler Fransada sıvası tutuklu sta tusu daha onoeden Devlet Gu venlık Mahkemesı nin karanna bağlıvdı ancak ba uvgulama gunumuzde kaldırıldı Ote vandan BBC radvosu da oncekı gece \erdığı bır haber de terorıstlerın avukatlann dan bırının bazı Fransız %et%ı hlerınm kendısıne 4 ttıfukluva sıvası tutuklalara tanınan bazı hakıann tanınaeağını sovledık erını bıld rd.ğını duvrrmustu (4rkası sa 7 su " de) Norvec'te parlamento Türkiye'yi tartıstı • \ N M I U (Cumhun^et Buro su) Emeklı kramıves ne ko nut kredası açılmasma jl.şkın Kararname Bakanlar K ırulu na gondenldı Bakan'ar Karulu na gonderı len •cara'^ıameye gore emeklı ıkramıyes'nı Turkne Emlak Kredı Pankası na ystıracak b r kışı b r vıl sonra va'ırdıgı pa tanın ıkı katı kadar Konut kre dısı alabılecek Ernekh aldı&ı K'ediM vılzde 12 fai7 uzeınden 20 \ıl bo\on<a ode\ecek Ilgılı çeTreler errekl 'k ramıvesı 500 bm lıra olan bı r kışı kararname çıktıfında Em lax K'ecıı Bankası na konut kredısı içın bu parasını yatınr sa, gelecek yil 1 mılvon lıra kredı alacak Ayrıca 500 bm 1 rahk anaparası ıle bırlıkte, soz konusu emeklırun elıne 1 mıl yon 500 bm lıra geçmıs olacak ANKUU (Cnmhunvet Burosu) Vorveç huku metınrn Tıirkıve'je taahhut ettığı 34 ade r uçaksavar topunun teslımıni son anda sıjası eelısmelen gerekçe gost=>rerek duniurmaama Turk^ve ^ert bır protesto notası ı'e vanıt ver.rken Norıeç Parlamentosımda (Arkası sa 7 sü 3 de) İçisleri Bakanı: 2. 2 4 9 polis görevden uzaklastırıldı " 'Hapishaneleri doldurmak işi halletmez,, 4NKARA (Cumhurıvet Bnrosu) Danışma Meclısı"nde tçsşlerı ve Baymdırlık Bakanlıgı bu*çelen kabul edıld: Içışlerl Bakanhğı butçesı uzerınde komışan Merkez uvesı Aydm Tug. «Oıaerlerini doldtırmakla 1? halledilmer aksi halde dışanda kalanlar içerdekıleTİn verinı alacaktır Bnnun içm jrençiifi kaz.n mak larm» derken Urîa Ü^esı Mehrrvt Yelı' Koran da *12 Fvlnl öncesının vönftîcflerl eaflet dalalet ve ihanrt ıçındev dîler» dıve konuştu Ekonomik Koran Içışlen Bakanı Çetın er den bskanlıktakı atamaları yorunrt ' apmadan once Mılh Emnıvet Teskılarından gorus sormasını ıstedı Başkanvekıllennden Feh mı Islımvelı vonetımınde saa* 10'da toplanan Gcrel Kurulda ılk soz alan Fabrı Ozturk «ılah kaçakçılığımn çıkar gruplan tarafmdan ulkevi dışa baflamak amacıvla vapıldığını oie surdtf Ozturk «Teroru hanndıran ortam ekonomik \e sosval adaletsızlık ortamıdır mıllı felı rın dıkkatlı daeılımı boİEPİer Yalçın DOGAN arası den^esizligın gıderilmesl teror ortamını yok eder» de4NKAR* Başbakar dı Bulend Ulusu çevresmde (Arkası «s 7 sü 1 de) çok sakın ^e nazık kıslliü' ıle bılınır \e tanınır Uste lık kendısı çok hoşgorulı djr Bır konu>u uzun uzun DANIŞMA djüler ayrıntıla'inı ogrp MECLISI'NDEN ni' sonra karar verır Bas bakanlık gorevnnı ustlen IZLENIMLER dıkten sonra kendısmı «sı 6. Sayfada (Arkası sa 7 sü 7 de) n "leröre nefsi nüdafaadan kanstık^ \NKVK\ (Cunıhurnet Burosu) \IHP \e uliucu Kuruluş daia'inda sogu^a vapılan U\D Cteneı Basıcanı laşar IıldıLKa \Q\u Denegı u\e erının te'or o a' larma karısTiası «nefsı mudafaa»dan dogduı;Tjru so\ledı borgusu >apılan sanih Taner Kumbal \THPve a\e olmadıgım ^e MHPoe nang bır gore\ı olmadıt,mı sovledı 11 Ejlul 1980 gecesı \IHP Cfenel Merkezı nde k lanar tutaksuz «anık Kumoal, «denel Mprkeze Ismet Mırzaogln nu gorme%e çıtmıştım Bazı delillenn vaküıp lakılmatlurını bılmuorum» dedı Kumba MHP Gereı Vlerıîezj nce sılah \ e bomba bulun dugunu gazetelerden oğrendı gını belırttı TJYD Genel Başkanı 'iıldırım «orgusunda «LlKu \olu Derncgı olarak u\elenmmn hıçbıı olaya çırmemelennı teş \ık pttık » dedı laber Merkezı MHP ve «Bı her zaman Turk gencucu Kjruıuşla' Izmır Baiı lerını omnnızme karısmamar ıie Istonbul o ayları ria\r lan ıçın Turk miUnetçilıgını 3 S'k /one* rn Komjtcn! a' ortava kovmava çahştık» dı ^jmcral Aker Maruen e son yüaırun «orgusunda ozet je devan ed d sjiipn sovledı sker Savcı Nurettın So»er «tlkucü derneklerde 12 ETlulden sonra \apılan aramaulmekte olan MHP bo'ge larda sılah bulunducu soTİeni alar nın MHP /e u kucu < J lor Bu sılahlann ne kadarı ış ar hakknda ocılon dova bıze aıt" "sımdive kadar l \ D ' bır pa cası oldJaunj Sav de ne kadar sılah vakalanmış <ca tek b>r öz anane ha tır" Bunlar belırtılmıtor Tur 3Tİıa n bel rterek bu da\n kıvp'de sılahs dnvulan efilım dchn o n ce *efrık ed Id gı Bız hıcbır zaman de^lete ı da/a I P /enıden bırles' (Arkası sa. ' su 5 de) (Arkası sa " su " de» Temyiz süresinin 6 aya inmesinden halen hukumlu olanlar da yararlanacak • KONSEY CE HAZIRLANAN ONERI DANIŞMA MECLISINE GONDERILECEK \NK.4R\ (t^umhurıret Buro su) Lç yıla. kadar hapıs ce cezalarında kapalı olan \argı tav \olunu % enıden açarak bu surevı altı a\a ırai'en jasa o nerısı ıle ılgılı hazırhkların bıt s t ğı ogremld' \a ;a\a ozel bır hjaum eklenmedıgı takaırde ba \asadan geçmıs e 3 \ıla kadar ceza ahp da ^argıtaya gıde memıs olanlar da vararlanabı lecekler \asa\a bır ozel huk mun de konulmavacağı sanıl makta Yasa tek maddelık olacax Konsev ce hazırlanan onen, Da nışma Meclısı ne b»rkaç gun ıçınde gondenlebılecek Taslagın hukumet tasarısı olarak Darusma Meclısı ne seikedıle bıleceğı vetMlı çevrelerce belırtılıjor 1402 sajılı yasanın 18'ncı mad desınde <'n» fık^asmda %'apılan değısıklıkle Sıkıvonetım Mah kemeiennde uç 51la dek ceza almıs olan bukumluîer b j cezalarırı Yargı a' a goturemı \onardi Bu konuaa 12 Ev'u der son ra çıkan ılk ^asa Dara cezalan \enldığı takdıde Tialıkeme ka '•arımn Yareıt?\ a eorünolebıle cee; nı ongoruvordu 10 hazırar H81 de ^.apJan ıkırcı bır degı sıklık hukumlulere para ceza sı da almıs olsalar Yargıtav \olunu kapnordıı Yenı hazır I klar hukuk çe\ relermde o urrlu karşılandı Basbakan Ulusu neden sinirlendi? Kolej ücretleri 50120 bin arasında Haber Merkezi Mül' Egı tım Bakanlıgı nın ıjı \e orta de^ecelı okulla^c^ı açılmasım ongodu&j ozel kurs'ar ozellık le buyuk kemlerde gerçekle^e m vor ön kajntlarırur" onumuzdekı pazartesı gunu baslıvacağı Ana dolu lıselen ozel >abancı ve Turk ko^jlen ^ n ş sınavına bu vıl 50 bırun ustunde ılkokul son «tnıf ogrencısının basvurmas beklenıvor IKI kademeh sına\ sonucunda ba okulların tumu re sadece 7o6o o§rencı alına cak • PAZARTESI KAYITLARI BAŞLAYACAK ANADOLU LISELERI, OZEL VE TURK YABANCI OKUL SINAVLARINA 50 BİN OĞRENCININ BAŞVURMASI BEKLENIYOR • ILK VE ORTA DERECELI OKULLARDA AClLMASI ONGORULEN KURSLAR HALA GERCEKLEŞEMEDI •un okullaraa, son sınıf oekler melı okul dısı «ma\ a gırenler ara sınıflar unıversıteje hazır 1 k olma'î uzere S avn alanda ozel kurslar açılması ve kurs lann en geç ocak avınm ıkıncı haftasında baslamıs olması on eoulınordu Ancak vme bakan lık genelgesı ıçınde bır kurs Bu arada ozel Turk ve ya bancı okullan ıle Anadolu Lı selerının ucretlen, \enı bır degısıklık olmazsa zunduzlü er IÇJÎ 50 60 bm lıra arasında, jatılılar ıçın 110 120 bm lıra arasında belırlendı Mıllı Egıt'm Bakanhğı'ndan jaymlanan bır srenelge ıle bu sınılının açı abılmesı ıçın en az 15 oğrencının isteklı o'ması koşulu getırılıvor. Istanbul îî 1 ! lı Egıtun Mudurlugu vetkih,en ve okul mudurlen sınıf aça cak sayıda isteklı bulunmadığı içm bugüne kadar acılan kurs •sayısırjn bırkaçı geçmedıgını, ı=teklılen bırkaç okulda bırden gTupIandırmak ıçın ılçeler duzevınde çalısmalann surdurüldugunu bıldınvorlar Ögrencı aılelen ıse okul vönenmlernın knr« acmada ı«temlı olmadıklanndan >ant yapma ve aılelere duvurrrî ıslemlerını jaDmadijdannda'ı va Kinıyorlar yone^mlertn kursları açmak değıl açmamak ıçın O7el çaba harcadıklannı one suruvorlr (Arkası sa 9 so. 1 de) ske'i Savcı H^» bölge îvaları ana îvayla rSestirilmeli Mındıkoğlu, icin mahkeme üniversite sorusturma • sonucunu bekliyor Transsektuel arrelı yatlar yaparak yasa dışı davranışta bulun dugu ıddıasıyla hak kında dava açılan Prof Dr Ah ^ıhat Mındıkoglunun yargdanmasına dun Fa tıh 2 4siı\e Ceza Mahkemesınde de\am edılaı Mahkeme lını versıte tarafınaan Mındıkoğlu hakkmda \apılan ıdarı soruş turmanın sonucunun ıstennıesme karar ver dı ve duruşma\ ı 25 tubat tarıhme ertele dı Fotografta Prof Mındıkoğlu dunkü duruşmada goruluvor (Fotograf Ender ERKEK) Çatısmada öldürülen gencin ailesine Devlet tazminat verecek ANKARA (Cumhunvet Buro su) Damştav sıjası bır ça tışma sonucu olen bi' K'şının Gazıantep te vapılpn cenaze tc renı sırasmda atı an kjrşunls clen Peledıje Zabıta Memuru Havn Çjraı ın olumu oıavında «ıdarece alman onlemlerfn veterlı olmadıtı serekçesıvle» devletn ı darenmi "1 bin lıra azrmnat cezasına çarphnlma sına karar verdı Gazıantep te 29 aralık 1977 de vapılan cenaze torenı sıras'nda olen Hayrı Çlraz ın ', akınları tazmına* ıs'ernrvle onee Iç şlerl Bakanlığr'na başrurdular Avukat Cemal Öıbev tarafmdan ıle tılen ıstem Içışlerı Bakanhfı n ca 8 mart 1 > 9 tanhınde redde<7 dıldı Bumın uzerıne avusat Cemal Özbey foplam 2ıO bin Iıra tazmınat ıstemiTİe Danıştavaa dava açtı Dnva dosvasını inceleven Danı«tay 12 Dauresı devletın taamınat cezasına çarptınlması lsemını kabul ettı Tazminat cezası karannın gerekcesı ozetle soyle «Dava dosrasının Irrfcelenmesindcn, davaeılartn mnrisıntn sivasal Wr çatısma sırasında olen blr kfs^nin crnaze raeras! (Arkası sa 9, su 4 de) Ldana \e Mersin'de 49 sanık tahlive edildi ANKARAD* luHAN ER DOSTUN OLOURULMESI DAVASıNDA T^HLIYE 1S TEN'LERI REDDEDILDI ANKARA DA BIR SANIK SILAHLI GASPTAN 26 YILA I^M R Oc Ofc BIR ULKUCU DERNEK BASMAKTAN 47 5 YILA MAHKUM OLDU Hober Merkezı f/ersın Çı Karma Bırlıklerı nde oze! bır salondo 18 ocakto başlavan je 8 ' hakkmdo dam stenen 37 sarıkh DEVYOL davasın da sorgular tamamlandı Sa nık ardan 30 unun tahlı/es'ne karar ver Idı Salıverılmesıne karar venlerler sunlar (Vrkası sa T su 3 de) GOZLEM Ahmet Şıikrıi Esmer \e Enver Ziva Karal için ne dediler? 6 Sayfada 1 UĞUR MUMCU •• Uğur Mumcu vılhk ıznının bır bolumunu kullanacağından yazılarma bır sure ara verecektır. Kastelli: Doğusunu gördügüm bu piyasanın batısını • seyredemem Kenan MORTAN tZMIR Baniter KasteJı acLvıa tamnan Cevijer Ozden, Izmi T Konak Alsancak Rotaıt Kuluplenaın ortak vemegınde vantıfrı konusmada «Ben serma ve pivBKasmtn do^nşunu eör(Arkası sa 9, s6 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog