Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK 1982 *** Cumhuriyet 9 K1SAKISA • Türk Umtma Vakfı Başkanlttu» teçtfen KültUr turtım H» kktılıjh Mü«tesarı Kemal Baytaa, ywt içlnde vc yurt dtauıda bulunan tiim kurulus v« vatandMİan vakta tnaddi v« manevt destek olmaya çafcırdı. • Tunus Dısisleri Devlet Sekreteri Maiunut Mestm, Ank&ra'd» M ternaslanm tamamlayarak dün sabah îstanbul'a geldl. Me« tlri Vall Nev»t Ayaa'ı siy»r«t ederek blr sür» «nrtijtü, K& nuk bakan yarm îstanbul'dan aynlacak. • Zeytlnbumu Telsla MahaUeıri 83. »nkakta Rrdal KaraaKaç'a alt tek katlj evd* dtin 11 mralartnda blttnmeyra bt* nedenl» yaneın çiktı. Olayda evde v»nlıt bırıkiUn Krcüment Karaatao (2.5) U« Hasan Karaaiaç (8) adlı çocuklar yanarak 61dfiler. • Karaköy, Neeatlbey caddesl l«bîebtel sokals 34 nolu hmnda y«dl ayn isy«rinden 2&0 btn lir* deftrtnd» radyo, t*yp, h*«ap makinaları ve dis aletleri çalan eski sabık&Mardan Sadık Akbulut polis tarfmduı yakalandı. • YeşUköy Hav» Umamnda hlttnet kapatiteflt artıyor, Ttrmlnalde yolcu kapa*ite*i orUlama 5 rnilvonken. 19*1 vtluıd» "<i mtlyon kiglye Msmtt verildl. • TMMOB M&ktn» Mühend.i«leri Od*si Istftrifcrul gubMt'nin 14 dönem G«n«l Kurut toplantuu 30 octk gtinü. v»pılac«Jc. Ahmet Sükrü Esmer toprağa verildi • PROF. ENVER ZİYA KARAL'IN C6NAZESI DE YAR1N ANKARA'DA KALDIRIL1YOR. ANKARA, (Cumhurıyvt Bufosu) öıyoSaı ianhcı ve Koiıtıko YQ*arı ürü. Prot. Ahmet ŞuKm tsrner. Sıya»Qi Biljı.er fokuıiasıncle öuzenıe;ien b;r torenden sonra Karşı>DKO mezaragında toproga venıdı. Ora. proi. fcnver iıya Ko raı da yorın toprağa v»fuâc«k. Oncekı gun oien Prot fca•T.er'ıtı boyroğa sanlı csnat»6>ı, once bıyasal Bıigıler raMjııesı ne geunidı. Butüao auzen ,&r\*n \Q(&re, Üeviet ookonı llharı Ozttak. Ankara Barosu Muammer Aksoy. AnQ ı«ersıte6i Rektoru Hro». lurkan Akyoı, Dişışierı Bakon•ıgı adıno üsn«l Sekreter Vor Jtmcısı Buyukelcı Gunauz ı unçb/<ek ve Entormasyon Ge nel Muüuru Kayo Toperı. baı\ Danışma Meclisi uyeieri, ogretim uyelerı ile öğrencüer kotıtdıiar. Prof. Esmer'in anısmo saygı duruşundan sonra torende bir konuşma yapon SBF Dekanı Cevat Geroy. Prof. Esmer'in «Pış polltko yararlığı İle billm adamitğı n.teliklerlni butunieşllrer ender aydınlarımız dan» oiduğunu soviedı Geroy. Esmer'in 1969 yıhnda yaş sının nedervyie emeklıye oyrıldığım belırterek, «Doğru bildlğl, özellikls Inandığı goruv lerinl llert surmekt«n kacınmo mış, slyosol iktidorlorın bo»kılerı karşıaındo bii« yılmamiflı» dedı. Geroy. Prof. Esmer içm hazırlonon «Armoğen» kıtabın blrkaç ay once tomonrvlan mosından dolayı muitu olduklorım da diie getirdi Torende. daha sonro Prot Esmer'in ilk osıstam ve yakm caiışrna arkadaşı olan Prof. Dr. Rıtkı Salim Burçak bir konuşma vaptı Prof. Or Fahir Armaoğlu ve Ooc Or. 6mer Kürkçüoğlu'nun konuş'nalanndon sonra Prof Esmar' ın eenazesı oğle namazı tçin Hocıbayram Camu'ne gotürüldü. Hasoo Esat ı»ık ismaıl Hokkı Birler. Tekin Anburun. Turhcn Peyzioglu. 6ğrer(citeri ve gaıetecıların bu!ur\duğu ce naze toreninden sonra Eamer Korjıyako mazarlığmdo toproğc verildi SON YAZIS1 • Türk banınındo dış poütika yorumculugurtun babası sayılcn Ahmet Sükrü Esmer'in son vozıeı «Barış» gazetesinde ölümünden bir gun sonra toprağa vorildiğı oun yayınlandı. «öeldiler, G6rdül«r, OtnUtr» başlıklı yaıısında Ahmet Sükrü E«mer. Türkiye'de »emoslarda bulunon Avrupo Konseyi höyetinm ziyoretini konu olwor. Yazısınm »ofiunda, Avrupo Konsevı A9amW«6i "n'm bu oy sonunda yapacağı toplanlıda Turkiye'rıin Konsey üye'iği konusunda «hüyük bir »avas «erilBcefli» kanısmı ifade eden Abmet Şükru Esmer' \n 1906 yılmdan beri sürdürdüğü basm yosammın »on satırlan şöyle, «Tiirkly» d» bu konuda cok togukkonlı v» e s nek dovronmalı, «onuna kodor görüşm«leri izlem«ll, bu oroda da kendl lehlnde calıtmalo rt güe «Juruma düşürscek dav ranışlardan kaçmma'.ıdır. Büyük bir sovaş verilecegi kuşkusuzdur.ı KARAUMN CENAZE TÖRENİ YARIN Ord Prof. Enver Zlya Koral ceiazesi de yann VTK ile DTCF önünde dü?enlenecek torenden çonra Malt«pe Comi'inde kılınacak öğle r 10 " ma2indan sonra topraza verilecek. GÖZLEM (Boştarafı 1. Sayfada) lerde, 19S1 Anoyasosı'nın temel kurumîarından omn «Anoyaso Mohk»m»»l» uiuorta «oldınyo uğruyot. Anayojo Konseyı, Fronm Anoyasosi'nın 66'ıncı maddesınde y«ralıyor. Konsey, dokuî üyeden olusuvor. uyeierdfin ucü Cumhurbaskonı, ücü Miilet Mecüsı. ücü de Senata 8o»kon'\nca atontyor. BÜ dakuz üyenın dışında. eskı Cumhurbaskonian, Konsey'in «Doğai ÜVMİ» oiuyofiar Anayoso Konnyi'nm Başkonmı Cumhurbav kam otıvor. Yoıaior ve ic tüîükıer. voyınlanmadon önce Anoya»o Komısye^urıca incelaniyor. Anayaso'nın 62'inc moddestna gö'n KonMy'ct snoyo»aya aykırı bulunan bir yoso uyguionrtvyor. Kan»ey kararlorı, bütun deviet orçonlon icın üoğloyıcı nttelıkte »ayılıyor «Anava»a Hon»«vl». Frfln«ı* Anayaso *ı»temi ıcinde verDiqn blr kurumdyr. 8u kurumun g«reklill(5l, %*• raksiziğı, yararı, yororsiîlıgı. torMılobrtir. Amo kororıpt kas'.ndir. boŞloyıçıdır. Ş.mdı biz. bif yondon. Frtsnsızların «Anayasa Konseyu>r>ı Mttterrand'm militttstirme yosaiannı gen cevird'ği ıc'^n alkışlayccak. ancak ker.di Anoyasa Mahkememiî» hsr fırsatta saldıroçağız! «MİUi irade» dıyeceğ z, «Anayoso Mohkemes» kendtnl M«clisl»r'ln y«rine koymuştur» Oıyeceğız, ıçin teknlk 6z«Uığmi oraştırmadan «74 oftı» d:ye bilgıçiıkler yopacagır... Ne diyeüm.. Bira? oyıp olmuyor mu? Fransız *i«tsınınd9 Anayasa Komisyonu. yasalar yürurlüğe konsjlmadan once görev yapan bir ceşit «Ön denelim» kurvjmudur. Bizdeki Aaoyasa Mohkemesi yürurlüğe konulon yasa ve ic tüzükierin anaya»oyo uvgun olup. olmadığmı mceieyen deney görmüş. yüksek yorgıclardan kurulu bir «Mahk«m»»dir Simdi. Mectıslffce benimsenen bir ynsomn dokuı kişiden atusan bir «Idorl kuruteo» gerl cevriimesinl «Milii lrad«v«» aykm görmeyen ve «Kona«y kendini parlomtmonun y«rin« koyuyor» demevenler. bizcie görev aianı anaynsada cizılen Anayoso Mahkemesi'ne durmadan saldırıyorlar Oiveceks.mz ki, «Franso'dokl mlUH»»tirm»ı«rd«n bize ne?» bunu pek suyleyem^yoruı Cürkü. boyla yazr.r, cizenlerin millileştirilert Fr>n»ıı firma'ar, II» nasıl «Orteh yaiırımlar» ıcmd» oidukiannı bilıyoruı Hadi rtiyetırn. bu konunun «Cokuluslu» yani. ya ıçin sıyasol va anovosol yonüne ne depnel''? Şunu demeli. Ariık yeni bu sıyasol doneme ginyoruı Bu Biyosol danemde yani bir eroyosn haıırlanacoktır. Deviot Baskam Savif Evren. yıibaşı konuımaemda «D»mokrosi tokvim"ı»nl ilan utmıştir. Bundan sonra Danışma Meciist Anayaso Komıayonu'nun, bir on once bir anavasa taslağt üîerindft yoğunlasmaaı. ortava bir «Anoyato isk«l«tl» kavması gerekır Anaya»o Komi3vonu'nun decerli Başkan, ki SİS^V adn Vakfın Gena! Sekreteri, TRT eski Genel Müdüru Oogan KasBroölu'nun Ankoro'daki eymde üturmaktadır Bu da Aldkoctı'nın hangi cevrelerie idi aışlı o'dugunu qö«terw»ktad.r. bu ısı agırdon oimgk için türtü gerekce'ef ıcad etmeklechr Gazete'ere demec üstunf. demec veten Sayın Aldkaclı'ntn kcmuovuna voptığı bu değerli hızmttttermdp.fi oturu kend'Sıne gercekten mmreUanz BUieri oydırılatıyorior Arcck. kendılennin «Asll göre.vi» Anayose Komiıyanu Boskor» alorak sonıyoruz kı. bir anayoso toslaöı ü^s'inde calısmolcın yoğurMastKrnnktodır Anioşılıyor kı, degerli Aldıkactı. demec vermekten ve bır gazetenm Ankara bürosunda kahve içmekten. anoyasa calışmolanna pek gerekli îomenı oyıramamaktodır Bugün kürsuıere CIVID. Anoyasa Mahkemasme ve Oanıştay'a saldıroniaru 1960 önceslnin tTahkikat Komlsyonlarını» ve de «Görülen lüıum ü*»rina» formüllerini ve bunlarm deviet ve de demokrasi hayotırfıiz icm ne g:b\ onarıiması olanaksız yıkmtılara yol actıg.1' nı anımsotmakia yetinmek istıyoruz. Ounu anımscyanlar. bilip bilmeden, inceleylp araştırmadan. Anayasa Mahkemesinın hangı yasoi gerekceler ve hukuk tekniğinin hangi zorunlukiorı nadeniy le belH karorla verdlğinl anlamadan demecler vereceklerlne. 1980 onceslnin slyaaal ve bukuksal soruntannı belleklerlnae iyics canlandırsınlar. Cünkü düne gıden yol. öncekı günden gecmiştır. Bugün Fransa'da Anayasa Kortseyı'nin mılUltştirme yosatarını gerl çeviren korarmı alktşlayanlar. bizde şu cok eleştirdiklerl Anayasa Mahkemeainin Toprak Reformunu büsbütün cıkmaîo sokan Anayasanm 38"mcl maddesiyle ilgili korarma hic karşı cıktılar mı? Blr duşünürt Görülüyor kt. konu yalmzca blr hukuk sorunu, yalnızca bir anayasa denetiml sorunu do deöü: konu cok ama cok başko ıcerik ve niteliktedir. Ne demiş'er. Anlayano sivrlslnek saz. onlamayana davul • zurna oz... NOT: Bir süre Izlne ayrılıyorum, yenidan buluşuncaya kador hoşca kalmız. Avrupa Parlamentosu l. 8»yfada\ ityer. Hossel v» Lemmar Ankora'da D«vl« Bo»konı K«nan Ev r«n tarafından kabul •dtlecttc, oyrıea Dısltleri BaKam lltr Türkm«n v« difier y«tkmi«rle görüs.tc«k. H«v«tln bulunduflu »üre icind« te«h«dU«n AP v» CHP c«vr«l»ri It tomottardo bulunması bsKlemvof Von Hasssi'ln Ankoro'vo g«ll«l, Türk\v»'d«kt durumlo olorok daha once ha*ırladiQ> roooru «on gellım«ı«rln wıid«n göîden Q«c«r«r*k bugüno uyarlamayı amoclıvor Von Ho»««l Q«C8n mayı» ovmdo vaptiQt llvof«t»«n »onro Törkly» acumdan olumlu blr ropor hoıırlomt» y« Törkly» ıJ» AET orosındakt ıliıkilerin surmesinl ön«rmt«tl, Von HotMl raporu Avrupö Partömenlosu'ndo TörklveMeVI vönettmln muhollflef orosmdo teDküer» voı octııstı Biündiği gıbı Avrupo Parlamentosu gtcsn ni«an Qywdo Türkivo'de aemotcrosive an kısa sürede donülmeitnt Itteytn v» AET ile Türkive nrasındaki itişküerın askıyo alınmosım öngö ren bir karar nlclı ancak bu koror uvguldTiavo konmodı. ni san kararmrian sonra portamento 'Cinde Türklye il« ügîlî ceşitli tosloklor hci7irlondı. Ancak nıson ayındgn bugün» kodor Darlcmento icinde Tiirkiye'vl konu alan blr oturum vtjpılmodı^ ğından öolavı yeni bir karor alınmodı Bununla birlikte ilpıi' cevrslerde önümüzdeki günlerde parlomentodo Turkiye i'e '''Skıleri konu alon yeni bir korar oimması otasılıö'ndan «öz adi Hyor İşto yeni korar öneeslnde Ven Hassel'in Ankora'do va> pacaqı temaslnr onem tosıyacak POZOT günü Ankora'ya vgracak hevet 12 Çy'ut sonrasmda Avrutîb Poriomentosu'ndan Türkiyo'ye geien dördüncü r>e yei olccak ilk olorok 1980 kasımmdo tooliveti durcJurulmuş Olon Türkıye AET Karma Porlamanio Kor^'ayonu Aaboşkonı P«derol Almcın Sosyal Oemokrat Mitletvekilı Fel'ermaier Ankoro'ya geimisti Onha sonra Siyasl Komigyon Roporlörü Von Hasssl moyıs ovınm sonundo Ankora'do bu dizl t«masto bulundu Bunu hoıiran avmm 'Ik haitasmda geien üç kişillk heyet ile eylü! ovmm son haftosındo qelen seki? kişillk hoyet 12ledt. OANKERT BAŞKAN SEC1LDI Ayrupa Porlamentosu'nun yeni Donem Başkonlığıno Hoi londalı Soavaüst Pariomenter Piat Danksri secildi Oonkert, AvrucKi Porlomentosunda öncekı Qec« yapıian ucüncü tur oylomado 175'e karşı 191 ovlo Baskonlığo getlrüdı Avrupa Porlamentosu Basskonlığmı Fronsız Porlornenter Stmone Veil'den öevralan Holtandolı Sosyalist Parlomenter Piet Donkert, bu görevıni 10 ov Burdürecek 48 yasmdoki Hollondoiı Poriamentar Piet Donkert 12 Mart dönemlnde Avrupo Kons»v ' uyfiliği yopmış, Konsey'de Türkıye konusundok! konuşmolonvi^ dikkati cekmisti Dankert Türkive've de b>rkoc kez aetmtşti Naritottk Şube detoktiflerlnoe Homon b i r 9 v e dumniene in alemı y&pan 10 ki»i dı. İstanbul Emnıyet Müdürlü«ü yetkUilerincltn »dlnilen bUgty* göıe. Narkotik a'.&kl&n b»r ihbnrı d«terl«ndirerek SUU'deki ev« »ni baskın düjıenlediler Bur*d» yüksek dt» AU Var«l ««t Çi|d«m VRMU, Mukadder Co»k\uia\, Fırtma Kftra*fts, lemftn Ataç, »dlı «roln ftîemt ynpwkw «le g«çt«Uler, Eklpifr aym apartmand» eroin almak içir» g»"diWerl *ap tan«ı, Ahmet Co»Jtur«l, I»tk Kohen, Cem»l SUyum v« sinem» oyuncusu Min» Muüu'nun k d Entun Öeatmnpfc'yi d» grtealtın» aldrtar. VttkiUier yaksJarüin swuWarm yaprtan a o r s l d*n »onr» kendütrint •roin t»nün etttgt b»ltrlinen, Ahmet E*b«r atU» ki«nın de ele ni btldi«Ul«r. Eroın vaDivorlordı tı>çie Avukatlor yine davaya girmedi (Baştarati l. savtada> sürdü. Vaktin gecikmi» olması nederti ile durusma Î2 ocak cuma (njnüıvs «rtelendı Dünkü otururnda yeni bir yabancılaı grubunun davayı izlemek üzere duruşma salonunda bulunduklan görüldü. Uluslararası Demokratik Hukukçular BlrltğVnden davayı izlemek ü/ere aelen iki avukat. ktı rulusun DİSK davasımn tamamını. her haf ta iki ayn avukat göndererek izleme kalar Konfcderftsyonu (DŞF1 ve Fransız Ge nelİş Konfederasyonu (CGT)'nun yeni temsilcileripin de iziediği göruldü. DİSK d&vasının nönjldügü AtatürK O*renci Sitesi sosval tesi«teri çevresinde rarı aldıgmı belirttüer. Bu arada davayi Uluslararası Af Örgütü. Dunya Sendıka juruşma »alonunda ve sanıKlaftn getınhs ^ötürulüşlerinde ahnan olaa;anüstü guven t.K onlem'priride dün de herhanai bir degi Vklik olmadı. Yalnızca baama bir kolayht laı1 nci' Oıın *vaç ırafi£;ine kapatıŞmış olan yollardan. basın mensupla.nn> getiren ara; iarın geçmesıne ve duruşmanm yapıldığı yere değin gelmelerine ırin verildi Bu ara d.9 sanıkla'n birinri derecedeki akraba i/. leyicilerirün 300 kiîilik dinleyici kontenianını duldurmamaaı akraba olmayanlann da duruşmalan Ulemelerine olanak sağlıyor. hAGK, 7 yasa tasarısınt kabul etti .1NKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Guvenlık Konseyı, Danı>ma MecUainde gönlşülerek bemmsenen vedı v<tvı tastınsını kabul etti. MGK taraîmdan Kabııl edv len yasa tasarılan arasvnda Da ruşma Meclisi'nde daha önce benimsenen 6136 sayılı Ateşh silahlaı ve Bıçaklar Ue Diğer Aietler Hakkmdakı Kanun ile rCK'nm bir maddesmm degi» tirilmesıne tlişkvn tasan da var. MGK, bu tasarıyt aegışti rerek kabul etti. MGK'nvı degışiKhğı ruüsatsız sHaâlarmt • 29 eylül 1980 günü mesai biümi ile bu kanunun yayuılandığı günün rnesai bitirni arasında resmı makamlara Kcrvdilığuıden ya da çağn ya da uyan üzerıne tesltm edenlere ve giivenlık suw«UerıriC« buluna UUeceK yerierc bırakanlar hak kında rıerhangi bir yasal işlem yapılmamasını öngörüyor. Danışma Meclisınde bu süre 17 ekim 1980 tarihı olaraR Delirtenmiş'î. MGK'de kabui edilen son şekle göre, 29 eylül 1980 günü ile yasanın vayımlandığı günün sonuna kadar ruhsatsız sılahlar tesiirn edildigi takdirde hükmolunmuş ce zalar da yerine getirilmeyeces ve yasai sonuçlar ortadan kalkacak. Ancak tahsü edilmiş pa ra cezalan iade edilmeyecek. Yasa ayrıca malıkuıniyet hükümlerine ait sicil belgelennin adli sicilden çıkarümasmı öngörüyor ULUSU 1. Sayfada) oiöuklarını bBiirledıkten sonro comaşifhoneyı dolastı bu aroda. makinelarm COlışıp caHşmadı^ıni da kont rot etmevt ihmai etmedi Doho sonra vetıslirme Vıır^u'nun deposuna qelindl Bas bakan 'lepovu ae?pfken üg'.Ulere «Burovı cok temiî tutun iyt bokın kl »ore toion olmosın» dedi votakhoneleri ds ae?en Bns *f\kan U'usu. cacuklara t«>> tip elblse aivdirmenin psiko'.oiık etkisi OIUD i!mavncoğın «ordu Kendisme olumsuz et ki vcpocaöı n ı bilrlirmeleri uze de teriik qivdiritmesinl Votnklarm temlzlifiine cfikVo' »den Ulu«u. carçnflnnn terri? iıfti Wor»ısın<1n «Acoho bu c"< *ef!a, aö*iermek ic>r\ ml yok30 y«d«klpri vor mı?» sorusunu yönetttl Yetiştt'Tie vurdu ilgilile^ dersar\e camostrhane d«po v« yatokhonelarin denettenme smden ivl not alm;siordı amn yennekhorterje dunjm o kainr oorlrjk olıv.ortı «Cocuklaro bugün ne v»difosutye pilav» vonıtını alan Basbakon bu kez sorusunu Türkiye, BM'de iskence (BttSUraTt t. Savtadst maaınt öngorüyor Buna göre daha önc«den oluşlurulon §ılı da yanışma fonu. butün iskenco kurbonlarmı kapsayocak şekilde S* nışlelıiecek Korar uyonnca Genel Kurul Birleşmiş Mllteller'e uve ulkelorin hükumet'erine başvurarav fona parasol katkıdo buiun malarmı isteyecek Karor Geneı Kurulda 15 aıeyhte 31 cekımser oya karşıiıt» âö lehte oyla alındı. Cekimser ülkelerin büyük blr bölürnunü Gıınev ve Orta Amerika üikeieri oluşturuyor. Karşı oy kullanonlor arosm tio Sosyalist ülkeler coğunlukto. Bunlar orosındo Polonya. Sovyatler Blrliğı, Macariston, D Almanya. Oekoslovokya. Bulguri» lan gibi Doğu Avrupa ütkeler ile Atgamstan, Vietnom ve Etyopya g!bi ülkeler de var. rai 38 miryar lirayo tamamlona cak Çoyırharı'dckı Orta Anado lu Linyit işletrrıelennde ve Çayırhon Termık Sanlraünde ir>celerneler vaptı BEYPAZARIINDA Uiusu deha sonra Beypozan'na geldı ve va'.orıdaşlara hıtap etti. yaptığı inceiemeler hakkında blgi verdı. Uiusu «y« terü ener)iye kayuşrrtak Içln sa d»e» ürelmek yetmemekte üre tilen enerllnin d« ozami lasarrutla kullonılması g«r«kme«tedlr.» dedl. Çayırhan nnyıi ısiet^esinin örıumüzdeki vıUarda uretim kapasitesinin lOkotı ort tınlocaöını. termik santratin de Ankara ve civar böigenin ısınma ve sanayi kömürunü »ağloyacağını söyledi. Ankara da bir banka subesi soyuldu • ZtRAAT BANKASINIS P.V RA TAŞIYAN ZIRHL1 V RAONPAN * MtLYON A 1AN SOYGVNCU. VEINED\R tLE BKKCtYİ YARALVDI. Kadın Gözüyle Cin'i (BaçUrafı 10. Sayfarta» şanu simgeleyen kaplumbaja ya da nar meyvesi Ü«erine yerlestirtlmis 19 tnetre boyunda altın Buda^a^ Kadar Upmak dışında tastan oyulnnus Budaiara tırmamp to toeral çektirenier, 1103 1141 vıllannda vasannç ulusal kahraman Yue Fei'nin mezarıns aıriste 4 katllİBin demir hevkellert kadar çevredekl vümllık agaçlar. par ton içinde bir pavyondan bteklne pecerken birden ftnö müas çıkan çlcekler. havu*' cuklar kadar basbasa vennis konuşuB sülen Renç kız v^ oftlanlar ilsrtmlri cekivor SAOKStN'DE Hanecu'dan ayruıp oır eiln lcin saoKsin'e ridivoruz Şaoksln. kanallan. kötjrüleri, avaklı osrtalla vil'ütUlen barn bu ttavıklan Ue ünlü ams asıl ünU vazar Lu Sun'un d o tum veri olmasından eeiivor. Evini, müzesini ve okulunu eerivnnız bu UnlU vazann. Tto öSTeniml vapaTfcen halkımn onanmaz varalanna kalerrnvie öaha var dımcı olaca&na inanmıs ye devrîmct düsüTice vaninda ver almıs olnn bu vaaann tnce zevkie düsenmıs evini (tezeTken rehherimiz. babasının toTsrak a*ası ama onu asıl etküeven anasımn okuma vazma bümeven ftir köy111 oldvıSıiTia SîeUiklP dikkati çekivOT. Lu Svın 193« ytUnda. eenc vaşta mmüs. Küîtür îhniaiinin »roratrnadıiı t**k tlik «"H.r,\aTrian birist Turizme çok vent açılmıs bu kenti bueüne kadar 4 ı < tilkeden ınsanlar seOTDiş;, b\z vine ilk Türk eeMrinler olrna nın sevınrmi ve gurururu vaşıvona, Bambu kavıklarla ytik taşman, baltlî tutulsn. kaduı etkek herkesin çamaçırlannı vtV:adı&ı kanallarda «eîtamek tstiyoruz am» reh berimiz kniurmradan çekerek tmnar»tor Yu'rmn tatttnaftına sürükiüyor biîi tmparator Yu t.«kınları Hnleverek bftl (renirt su "»nınunn çöîüm lediSi icin bu »atnnak on\ır\ anısına vamlmıs. Babası, t m narator Su, ırmak yaknlanna hasır peTdeler diaerek taşkm lan önleyemiecegtaı sanmıs ama sular tabanp hasır perdeleti d© beraberinde sürüilevtace, împarator Su d» k»fasını yitirmi». R«bb«rünlzin söylediftine göro, y«rini alan ofclu. «kitlelert h»rck«te «eçir«rek» kanallan «çtırmı* ve taskın »orunun» çb«üm bultnus. TaptnaftiB c«tı»nd»ki bftftürieri h*nçerii eider t basamım ÖNEMLt Asırtar borunca topr»ti işleytp su lcanaHan açıp »u baskınlanm Önlemev« çaiJ» mı« WT halkın kurtancısBi» saypsı okudu^urrms bir ba» ka çevi arumsatıvor. W«Uam Htnton «r»nsVı««» adlı kitabında KomUnlst bttliklerle Can Kay Şektn çaMsmasına yer vçrdi^ bfilUmde, Can Kav Şek ve sftrekastnırt daha <jok su kanallannı, eWH topraklatı ve baraUarı bombaladıklanm bnetrüe beHrttvor. Yakm «teçmlstnde böylesine kötülük gbrdügü adamın «Beyaa Şevtan»ca desteteenmis olması belki de Cin'in dıs düıryava eüvensix HSinin nedeni. Btrden akUmıza Hangçu Havaalanında konustuSumuz banka memunınun sözleri geliyor. Kw«lin'den kaltearken uçagu» ön kîsmma önemU Wr kişi blnmiş, ara perdeler <^kildikten sonra, diger yolcular 1Q»ri abranvştı. Bu bnemU kaşinin kimliğirü bize banka memunı açıklaırnstı. T»iwan!ı bir pilotsnnuş. Taiw*n Jat Etirim OkuUı"rda iS&retmenlik vapan 3» yaşındaki bu aenç, uçaftıvls birlikte kıt'a Cin'e eecmis ve stftınrr» hakki ıstcnts Yetkilüer Cint tanıtmak tçin onu S«e! ol»Şaoksta"ta kanaUanBi. teöp rüierint, hamr şapka y«rtne styah tött sapka jriyen köyîulerin! eerlde bırakıp veniden Hans:ç\5'va hareket edivorus Ertcsi sabah sa&t r)5.00'de vataktan tırlııinp Tai Çi sevr«t.meve simdiden yız. Yann: ŞANGHAY'da «Pekl dün n» yedirmişfıi«? «Bartıur.yo • bulgur pllavı efendim » AYAŞ TÜNEU MGK'nın kabul ettigi bir diBasbakon Utusu ve berabeğer tasanya göre ise, Atatürk rindekiler daho sonra Aycs Orman Çiftüği Kuruluş Kanu îünell ineoarmı denetlediler nunun sermayesi 1 milyar Hrebir »rsna binUersk tüneiln ic:. ya kadar arttırılacak ne doönJ 15 dakika kadar gidildi. Toplam 10 bin 774 met Denız Ticaret Fiiosunun Gere olocok olan tuneiin yaklaliştirümesi ve G«mi İnşaat Te sislerinin teşvikine Uişkin ka sık 2500 metreltk kısmı tormn tasansınd» ise, MGK şu mamlonmtştı. 'Ugililer Ba$bodeği»ıklıği yaptv. kan'o bu hızla gidildiğl takdit «Yurtdıştnda inşa surctiyle de oncak 7 vıl sonra Wttri'eveya hazır olarak saün alınan bileceğlnl Riyledilar. Ankaro Istonbul demlryogemilerle yurt içinde ln!j», tadil veya onarüan genülerde, lunu 4 saate indlrecek olon «yuzer havuzlar» dabil olmak tOneHn gezilmesl sırasmda üzere ve bu gemilerin donatım Mlill Eğitim Bakanı Hasan ve seyirlerinde kullaıulan ra* Sağlam Bovndırlık Bakam r kina teçhizat ve deınirbaş ile ahsin önalp'a sordu. Remi üretim tesislerinin toşa. Bu tünell Necmi Bey r»l tadil, tevsi veya onarıralarınüa r kullamlan makina, te<;hizat ve (Ula$t' m« Bakom N«cmi Özdemirbaşlar, Uçili mercüertn gur) yoP'ifVOrî Hoytr ««endlm btı yaptımüsadesi şartıyla eümrük verRisi Ue itbalde aunao diğer rıyoruz sonra onlaro «Jevredeverçi ve resimlerden ve dam ceğlı ga resmİBden muattır^ ÇAYIRHAN'DA MGK daba önce Danjşnra Boşbakan ve boraberlndekiMeclisince kabul edilen Urta ler daha sonra Çayırhan Terili Vlranşehir ilçesı Ceylanpı nar bucağı ile îzmir ili Mene mik Santralini gezdi. TEK Geraen Uçesi Aliaga bucagırıın il nal Müdüründen bilgi aldı. 36 milyar liraya mololacak santçe olmalanna üişkin yasayı da kabul etti. HARP OKtlXAKINDA EĞtTtM StRESt MGK, aynca 1462 sayüı ttarp Okullan Yasasmın öğrenim süresi ile ilgili bir maude sinin deeiştirilmesini öngbren tasanya da kabul etti. Buna göre, ögıetim ve eğitim süresi öört vıl olan Harp Okullannda «s»vas veya oUg»nüstü hai lerde Genellaırmay Başkanlifeınca öğretim ve eeiti.ne ara verilebüectk veya öğretlm ve eçitim »üresi krsaltüabüecek.» Türkiye üe Sovyetler arasmda irnzalanan sıniT anlaşması na iliskln tasan da MGK'da ka bul edildt. Anlaşma Karadeniz'de sımrlann yeniden işaretlenmesin' • t ü Eczacıhk Pakültesi'nden aldıgım öğrenci kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. N««et DENİZ ANKARA (Cumhuriyet Büro su> Ziraat BankaM"nın Anka ra'daki şabeleri arasmda para taşıyan zırhh aracı dün ögleden sonra Keçiören Şubesinin önünde sllaMı bir kisi tarafından sayularak 4 milyon lira alındı. Olay sırasmda bank* veznedaılanndan Mehmet All Tfıkfa. rım ağır, bir bekçi de halü se küde yaralandı. Soygunu yapan kiştain bindigi araci taıllandıgı bUdirilen şoibr oiaydan bir sure «onTa güvenlilc kmvet lerince yak&landı. Edinllen bilgiye göı*, Ziraat Bankasırun şubelerinden ner akşam blriken paralan toplaya rak merkea şubey* taşunakla görevll «rhlı ar*ç bir kaç şubeden pa^a aldıkt»n sonra saat H.30 15.00 sıralarınd» Keçi ören şubesl önüne geidi. Keçiören çvıbesinde hazırlnnan pa.ralar iki torba hallnde nrhlı araca 'konıüdu. Bu sırada elinde otomatik bir stiah taşıyan soyştuncu ortaya çıkarak Ziraat Bankası Merkea Müdürlügünde görevli veznedar Mehmet AU Yrtdınm'dan paralan kendisine vermesini istedi. Sov ^uncu para torbalarını vermemekte direnen veınedar Yıldırım'ı ve banka subesinde görevli Nevrat adlı bekçiyi yaraladı. So>"?uncru iki ki?iyi yaraladıktan sonra zırhlı araçta b a lunan yaklaşık 4 railyon Hra kadar parayı alarafc az ilerde kendisirıi bekleyen «Mnrat» •marka bir taksi ile olay yerin(Bf 1. Saytada) den uıaklaştı. Olayda kullamlan taksi bir muaUak herhangi bir ekonomik veya askeri ya.rdımı kabul süre sonra Etlik Kasalar bol eesinde terkedilmi$ olarak buedemeyecetini zamanmda Nor veç hükümetine bUdlrmiştl. Bu \undu. Güvenlik kuv'vetleri ara itibarla, Norreç hükürnettnin cı kullandjjtı bUdirilen kişinin olaydan sonra vakalandı?înı bu kez vaki hareketi tamamen ve olayla ilgiü sorvışturmarur, versiz ve sun'idir. sUrdUrüldUtünü açıkladüar. tLAVE TEDBİRLER Bu arada olay sırasında ya Türk hükürneti, Norveç hiiKümetini çiddette protesto e ralanan iki kişi SSK Dışkap, ieT ve haîihazır siyasetinde ıs Hastanesinde tedavi altına arar ettiji takdirde. ne gioi üa lındı. Hastane yetkilüeri yarave tedbirler alması gerekeceği iılardan veznedar Mehmet AU hususunu ineeleyecegirü amSan Yüdtrım'm karnından ü ç kursun yarası bulunduğuniı ve artükümete büdirir.» meliyata ahndıSını bHdirerek CHE\'SSOVXiN OEMECt hayati tehlik^sinin olduğ\ınu YALANLAND1 Öte vandan Dışişleri Bakanlı sövîediler. SoyadS saptanam» *ı SÖTCÜSÜ Mazmi Akırr.an Fran van Ne^'zat adlı bekçinin de sa Dışi?leri Eakanı Cheysson' kasıihndan hafif şekilde vara un Pranst» radyo televiryonuna U oldugıı büdirüdi. öte yandan banka yetkilileriverdiftl bir mülakatta Kıbns'ta nin süvenlik kuvvetlerini soyki Türk kuvvetlerinin 2fi bin den 36 bine ç ı k a n l d * yolun s\ından ramanmda haberdar «t medikleri büdlrildl. daki b«yanatını Side sert elestirilerc (Baştarafı 1. Sayfada) Kontenjan üyesi Vahap Güvenç, «SosyaV OüvenUk B»k&nUfeı elde edilmi* hakları geri götüren tek bakarüjk olmuştur» dedl. Güvenç. 506 sayılı SSK yasa smda yapüan defişiklikleri eleştirerek şunları söyledi: «1981 yil> başlannda memur emekli dul ve yettm maaşları yüzde 40 yükseltiUrken, tşçt emeklUerln* yapılan lam yii»de 1213 civannda oldu. Yakacak zammı 2500 Uraya çıkanldı. Gerçek zam 1S00 Ur» olarak yansıdı. Bugün uygulamada ilaç bedellerinin yüıde 20'i geri ahnmaktadır. Ayrıca muayene parası Sdenmeye başlanmı»tır. Asgari ücretlerde yapüan artış işçilerin ayhklann» yanaıtılma maktadır. tşçi emeklilerine yapüan yüıde 40!lık lam gerçek değildir. Zam miktan yüıde 13 dur. Bütfin bunlann ısı^ında Sosyal Güvenlik Bakanh|ı elde edilmiş hakları geri götüren tek Bakanlık olduğumı »öyleve bilirir, Kontenjan üyesi Ralet tbrahimotVn SSK'nın çalişuılardan topladı|ı 84 milyar Hralık primi rasyonel biçimde VaıUanamadığım öne siirdu. SİDE'NtN KO>fUŞMASI Eleştirileri yanıtlayan Sosyal Güvenlik Bakam Sadık Şide kazanılmış haklardan geri gidi şin sbz konusu olmadığıra öne sürdü. Şide, SSK'nin emekli maaşiannı ödemekte guçlük çe'stiği pj kaydederek, «Maaşian borç atarak ödüyoraı» dedi. Mevcut konut kredileriyle konut. y&pmarun imkansiEİaştığını belirten $lde, yeni konut kooperatiflerme bir süre daha kredi vermeyecekleTini bildirdi. Şide, tanm ve orman alanında çalı şanlann sosyaı güvenlik kapsa rmna 1982 yılmda başlayarak aşamalı olarak alınacaklannı da tekrarladı. Bütçe üsrerinde son SÖÎÜ alan kontenjan üyesi Mustata Alpdündar «Ancak bu söı'eri bura da başka, orada baska söylerse nlt aize klmse Utatunaz» dedl Alpdündar soyle konuş «âayın Eakan aiıamış sım haklan kenâj düşün göre kısıtlamak isterken mun durumunu bahane ?östermekt«dir. T>ün ak ğine bugün kara derse SSK Genel Kurulunda duğu görüşlerin burada sbylerse yine olmaı. Bi kacıyız, birbirimBin goı kar arüana, bütçe za\ rinden sonr* buraya \ getirecegins ima etti. S rulusuna Uişkin Yöneti lunda emekli işçi tersv geregi olmadığmı söy milyon işçi tsrnsiloisiı temsilcisi olsa ne olu mı yıkılır» Blrleşimi yöneten B kili Vetifc Kitapçıgil. A ın konuşmasmdaj^ sc havaya kaldırarak s! Şide'ye söz vermedi. ra Bakanlık bütçesi \ di. Çankırı ve Kastamonu'dan sonra 6 ilde daha sokağa çıkma yasağı kaldırıld» Türkiye ELAMG ( u . ) Çankın ve Kastamonu'dan sonra sokağa çıkma yasağı 8. Kolordu ve Sıkiyönetim Komutanlıgı sonrtn luluk bölgesine giren Ela»ğ. Malatya, Bln?Sl, Tutıçeli, Muş ve Blüis illerinde de dün gece 24'den itiaaren kaldınldv. 8. Kolordu ve SıkjyöneUm Komutanlığının konuya Uişkin bildirisi şöyle: aKomutanh|ımmn 26 numa ralı blldlrisl İle 2 tenumra 1981 tarihinden itlbaren, sıtayönetim sonınıluluk bSlfenüıde 01.00 Ue 03.30 saatleri arasında uyçulanmakta olan sokağa çık mı yasağına. hftljrrmlr halkı tam Wr uyum gostermiş ve ha vattn normal ataşını etklleypcek en ufak blr olay blle meydana gelmemiştir. Bu nedenle sokağa çıkma yasağı, 20 ocak 1882 günü saat 24'den Uibaren kaldıninuşt\r. Bölgemlz halkı• na duyurulur.» Akmaı (Baştaraiı 1 rak, «Bu bölselere t deremlyoraunıa. adı sürüldü oluyor radyolanna mutlal kazandırmak zorun di. TRT Genel Müd'J TRT'de bir süre t genis çaplı atama da sorulan bir soı mtîarken, «Bn koı tas&rrnfun'îatiiT h ya da polemiğe ı süığmı veraı. Ak v\\ içerisinde TR' dısı bırakılan p« lam savısmın 3R1 söıîerine ekledi. Akman, TRT'nl daki reklam Reli tntlyar 47 milyo: iirava ulastiguii • 1DMM Aka Öğretimi) Mimı sı'nde 19187S ö aldığım kimliği SAT1UK KANSER İLACI Caryolysine ampul. İ Baçnıru: 17 91 90/301 t AKKAJU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog